Familiestamboom Klootwijk
I.
Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] geboren ca. 1573 overleden te Capelle voor 23-01-1640
 
getrouwd met Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] overleden te Capelle voor 16-01-1637
 
 
1.
Peter Wouterszn "de oudste" [3906] geboren te Capelle ca. 1603 overleden op 1648 , volgt IIa.
 
 
2.
Dirck Wouterszn [3907] geboren ca. 1604 overleden te Capelle op 12-05-1648 , volgt IIb.
 
 
3.
Jan Wouterszn [3908] geboren ca. 1605 , volgt IIc.
 
 
4.
Gerrit Wouterszn [3909] , woonde 24-5-1640 te Gorkum
 
 
5.
Peter Wouterszn "de jongste" [3910] , volgt IId.
 
 
6.
Antonis Wouterszn [2941] gedoopt te 's-Grevelduin op 11-01-1615 , volgt IIe.
 
 
7.
Wouter [2942] gedoopt te 's-Grevelduin op 17-03-1619 overleden voor 1637
 
 
8.
Corst Wouterszn [3911] geboren te Capelle ca. 1620

De stamvader van deze tak (Wouter Peterszn) is zeer waarschijnlijk geen "echte" Klootwijk. Uit verschillende bronnen en onderzoeken lijkt het dat deze Wouter opgroeide en later met zijn gezin woonde in het huis van Adriaen Adriaenz van Clootwijck [3238], schout van Zuidewijn-Capelle gehuwd met Marike Adriaensdr van CAMPEN. Toen deze Adriaen kinderloos overleed hebben de kinderen van Wouter Peterszn waarschijnlijk de naam "van Clootwijck" aangenomen die later weer veranderde in "Klootwijk".
Voor de eenvoud en om een onderscheid te maken tussen deze tak en de "Oude Dordse Tak" wordt in deze tak uitsluitend de naam "Klootwijk" gebruikt. Het is echter wel een feit dat zeker in de beginperiode (17e eeuw) meestal de naam "van Clootwijck" gebruikt werd.

Hieronder zal ik eerst een hypothese van dhr. Zimmerman uit het dossier "van Cloetwijck" opnemen over het ontstaan van deze tak.

"Capelle (Noord Brabant). - De stamreeks vangt aan met Wouter Petersz of Wouter Cloteken, zo laatstelijk nog genoemd in 1648 in een akte van transport van 's-Grevelduin-Capelle toen hij rees 8 jaar dood was en waarbij zijn oudste zoon genaamd Peter de oudste de helft van het geseet westwaarts van de Hogevaart te Capelle, waarop zijn vader eertijds gewoond heeft met vrije gift transporteert aan zijn jongere broer Anthonis. De andere helft bezit reeds zijn broer genaamd Peter de jongste. In een akte van 1630 van Zuidewijn verklaart Wouter Petersz reeds omtrent 27 jaar en voor die tijd nog 7 jaar (hier vermoedelijk als jong gehuwde) bij en in 't huis te hebben gewoond van de in 1615 kinderloos te Capelle overleden Adriaen Adriaensz van Clootwijck, schout van Zuidewijn en Capelle en altoos enige achterste landen van hem te hebben gebruikt. Het huis wordt in deze akte nog vermeld als het huis en de boomgaard op Lappegat te 's-Grevelduin-Capelle.
In een akte van 1617 van 's-Grevelduin-Capelle staat nog nauwkeuriger beschreven waar 't huis stond, nl. Als volgt "Huysinge ende boomgaert daaer op staende gelegen opte Hoochvaert daer Adriaen Adriaensz van Clootwijck in syn leven op plach te woonen streckende van de halver Vaerten westwaerts te Capelle. Deze bezitting wordt dan het eigendom van zijn zwager Peter Gerrit Andriesz van der Hoeven, schout van Vrijhoeven en Zuidewijn, wiens vrouw Anneken Adriaensdr van Campen een zuster was van de vrouw van de overleden schout Van Clootwijck.
In 1617 wordt er te 's-Grevelduin weer een akte gepasseerd door ondermeer Geertruyt Adriaensdr van Campen en Lysken Adriaensdr van Clootwijck, erfgenamen van de overleden schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck, waarbij Govert Dircksz - in deze akte ook vermeld als Govert Dirck Corstiaensz - met een vrije gift overgedragen krijgt een huis en land gelegen in 's-Grevelduin-Capelle aan de westzijde van de Hogevaert, waar ten Zuiden van hem Wouter Petersz woont.
Dan is er in 1631 een akte te 's-Grevelduin opgemaakt, waarbij ondermeer compareerden Adriaen Tonisz van Campen en Wouter Petersz en krijgt Wouter Petersz met vrije gift overgedragen enig land gelegen te 's-Grevelduin-Capelle aan de Hogevaart, toebehorende aan de weeskinderen van Gerrit Petersz van der Hoeven, Andries Petersz van der Hoeven (deze zoons van de hiervoor vermelde schout Peter Gerrit Andriesz van der Hoeven) alsmede toebehorende aan de erfgenamen van Govert Dirck Corsten, waarvan ten Noorden Wouter Petersz woonde.
Volgens een akte van erfdeling van 1637 van 's-Grevelduin-Capelle blijft Wouter Petersz na de dood van zijn vrouw Tonisken Dircksdr in 't zelfde huis gelegen tot Capelle op de Hogevaart halver Hogevaart westwaarts wonen, terwijl zijn 7 zoons enig land of geld erven.
Voorts is ook Wouter Petersz volgens een akte van erfdeling van 1640 van 's-Grevelduin-Capelle overleden en erven zijn 7 zoons ieder een zevende part. Eigenlijk was er nog een achtste zoon geboren, nl. Wouter, die op 17-3-1619 te Capelle werd gedoopt, maar aangezien hij niet meer voorkomt in de akte van erfdeling van 1637 en 1640 moet hij voor die tijd jong zijn overleden.
Wouter Petersz vond ik (Zimmerman) 't vroegst vermeld in een akte van 1607 van 's- Grevelduin-Capelle als er een verruiling plaats vindt van een akker weiland gelegen aan de westzijde van de Hogevaart te Capelle tussen Gerrit Petersz (Rommen) en Nicolaes Huijbens zulks ten behoeve van Wouter Petersz en waarvoor Wouter aan Gerrit Petersz (Rommen) 100 Carolus Gulden betaalt. Deze Claes Huijbens akker kregen de twee zoons van Wouter Petersz t.w. Dirck en Anthonis ieder voor de helft in 1637.

Wie was nu Tonisken Dircksxdr de vrouw van Wouter Petersz of Cloteken? Dit is nog niet met zekerheid te zeggen, 't Vermoeden is dat de naast haar wonende Govert Dirck Corsten of Corstiaensz haar broer is geweest, temeer daar ook haar jongste zoon Corst heette.
Zeker is dat noch haar man noch zij een van Clootwijck was.
Er is een gerechtvaardigd vermoeden dat Tonisken Dirckxdr een van Campen was, want deze familie voerde eveneens de voornamen Corst, Anthonis en Dirck. Bovendien woonde zij met haar gezin bij de schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck wiens vrouw Mariken Adriaensdr van Campen heette, in huis. Wat de afkomst betreft van Wouter Petersz Cloteken kan 't volgende worden gezegd. Het veelvuldig voorkomen te Capelle van de lieflijke verkleinnamen Tonisken, Aentgen, Lijntgen, Jenneken, Peterken, Dircxken, Lijsken. Fijtken, Teunken en zo ook Cloteken - een typisch Brabantse gewoonte - rechtvaardigt hier het vermoeden dat Wouter Petersz of wel Wouter Cloteken eigenlijk Wouter Petersz Cloot heette.
Een Brabants geslacht Cloot komt reeds in 't begin der 16e eeuw voor te 's-Hertogenboschm waartoe o.a. Gerard Cloot (1534) behoorde (Ned. Leeuw 1904, 78). Voorts kwam ook het geslacht van Campen reeds vroeg voor te 's-Hertogenbosch, waartoe o.a. behoorden Godfried (Govert) van Campen, schepen (1255) en diens nazaat Arent van Campen, schepen (1556) (Navorscher 1887, 121, 121 e.v.). Het geslacht heeft zijn naam ontleend aan 't Campens Gasthuis te 's_Hertogenbosch.
Blijkens de doop-trouw- en begraafboeken van Capelle, alsmede de akte van 1648 van 's- Grevelduin-Capelle, hiervoor vermeld, gaan 5 zoons van het echtpaar Wouter Peter Cloteken (Cloot) en Tonisken Dirckxdr (van Campen) omstreeks 1648 en later de naam "van Clootwijck" voeren, t.w. : Peter de oudste, Dirck, Jan, Peter de jongste en Anthonis. De andere drie zoons Gijsbrecht, Wouter en Corst hebben zich vermoedelijk niet van Clootwijck genoemd, zeker niet Wouter, die op jeugdige leeftijd overleden moet zijn vĘĘr 16-1-1637.
Niets belette de 5 zoons meer - nu hun vader dood was, de schout geen nazaten had en zij in 't huis van de schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck waren geboren en getogen - de naam "van Clootwijck" te voeren, immers deze naam had toen een goede klank.
In de 2e helft der 17e eeuw werd de naam 'van Clootwijck" door de onderhavige familie Klootwijk gevoerd, doch weldra veranderde deze naam in de 18e eeuw en later kortweg in Clootwijk en Klootwijk.
De oude familie van Clootwijck te Capelle stamde evenwel af van een oorspronkelijk adellijke familie uit Almkerk in 't land van Altena, die zich al vroeg over verschillende plaatsen verspreidde en vermenigvuldigde (Taxandria 1922, 269 e.v.). Omstreeks 1460 of 1470 vestigde zich te Capelle Jan van Clootwijck met vrouw en kinderen komende van de ridderlijke hofstede Clootwijck te Uppel onder Almkerk. Ten noorden van Almkerk aan de Woudrichemseweg ligt nu nog deze Clootwijkhoeve. Het tegenwoordige gebouw is van 1618. Leden van dit geslacht noemden zich vroeger ook "van Cloetwijck", o.a. Ghiselbert van Cloetwijck, die op 16-5-1465 een huis te Tilburg aan de Heuvel overgedragen krijgt (Ned.Leeuw 1933, 466).
De zoon Anthonis hiervoor vermeld, geboren te Capelle 1615, zich bij de doop op 1-8-1649 van zijn dochter Hendrikske "Tonis Wouters van Clootwijck" noemende, was de stamvader van de heer Cornelis Klootwijk, die voor hem en zijn zoon Paulus naamswijziging verkreeg bij KB 94 van 13-10-1970 in die van "van Cloetwijck"."
Tot zover het verhaal van Dhr. Zimmerman.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.
IIa.
Peter Wouterszn "de oudste" KLOOTWIJK [3906] geboren te Capelle ca. 1603 overleden op 1648 zoon van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] (1573-1640) en van Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] (-1637)
 
ondertr. te Sprang op 10-01-1632 met Lijsgen Hendriksdr [3912] overleden te Capelle , begraven op 12-05-1648
 
 
1.
Wouter [3915] overleden te Capelle op 04-06-1637
 
 
2.
Hendrik [3913] gedoopt te Capelle op 05-05-1641 overleden te Capelle op 17-05-1648
 
 
3.
Aryen [3914] gedoopt op 26-01-1646

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.
05-05-1641 Doop van Heijndrick, zoon van Peter Wouterszn "de oudste" KLOOTWIJK [3906] en Lijsgen Hendriksdr [3912] op 5 mei 1641 (zou ook 5 april kunnen zijn).
Getuige was Aentjen Joachims

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH

Dit kind kan Hendrik KLOOTWIJK [3913] zijn maar er kan ook sprake zijn van nog een andere zoon.
IIb.
Dirck Wouterszn KLOOTWIJK [3907] geboren ca. 1604 overleden te Capelle op 12-05-1648 zoon van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] (1573-1640) en van Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] (-1637)
 
ondertr. te Capelle op 16-03-1642 getrouwd te Capelle op 06-04-1642 met Beatrix Willemsdr [3916] geboren te Vrijhoeven , weduwe Jan Louwers
 
 
1.
Wouter [3917]
 
 
2.
Jan [3918]

Op 16-04-1650 werd tot bleodvoogd benoemd oom Peter Wouters van Clootwijck "de oudste".
Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.
06-04-1642 Trouwinschrijving van Dirck Wouterszn KLOOTWIJK [3907] en Beatrix Willemsdr [3916].

Den 16e Maart ondertrouwd Dirck Wouters J.M. van Cappelle met Beatrix Willemsdr Weduwe van Jan Lourens uijt Vrijhoeve
Deze persoonen zijn op den 6e april getrout.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
IIc.
Jan Wouterszn KLOOTWIJK [3908] geboren ca. 1605 zoon van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] (1573-1640) en van Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] (-1637)
 
getrouwd te Waspik met Jacobgen Jacobsen [3919] , JD uit Waspik
 
 
1.
Jacob [3920] gedoopt te Capelle op 24-02-1647

Het kind Jacob was 1 van een tweeling, de ander is voor de doop overleden.
Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.
24-02-1647 Doopinschrijving van Jacob KLOOTWIJK [3920] de zoon van Jan Wouterszn KLOOTWIJK [3908] en Jacobgen Jacobsen [3919].

Den 24ste february 1647 Gedoopt Jacob een van 2 lingen van Jan Wouterszn en Jacobjen Jacobsdr hier van doop gebracht van Lijntjen Henricxdr, het ander tweeling is voor de doop gestorven.


Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
IId.
Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] zoon van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] (1573-1640) en van Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] (-1637)
 
voor 00-00-1646 met Aentgen Joachims VERSTER (?) [3921]
 
 
1.
Adriana [3922] getrouwd op 00-05-1704 met Johan van RU [3930]
 
 
2.
Dirck Peters [3923] getrouwd te 's-Grevelduin op 02-04-1688 met Adriaantje Arisse van CAMPEN [3934]
 
 
3.
Willemke [3925] gedoopt te Capelle op 27-02-1639 overleden voor 1721 getrouwd met (²) van HAMEL [3931]
 
 
4.
Willem Peters [3927]
 
 
5.
Teuntje [3928] getrouwd met (²) van BAVEL [3933]
 
 
6.
Wouter Peterszn [3929] gedoopt te Capelle op 06-01-1641 , volgt IIIa.
 
 
7.
Joachim [8351] gedoopt te Capelle op 23-11-1642
 
 
8.
Lijntje [8450] gedoopt te Capelle op 13-11-1644
 
 
9.
Lijntje [3926] gedoopt te 's-Grevelduin op 04-07-1646 getrouwd met (²) PAENS [3932]
 
 
10.
Adriaan Peters [3924] gedoopt te Capelle op 23-03-1653 , volgt IIIb.

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck, Dopen NH 1645-1693, DTB 's-Grevelduin 1645-1693.
06-01-1641 Doop van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [3929] op 6 januari 1641, de zoon van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en Aentgen Joachims [3921].
Getuige was Neeltje Joachims.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
23-11-1642 Doop van Joachim KLOOTWIJK [8351] op 23 november 1642, de zoon van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en Aentgen Joachims [3921].
Getuige was Maijken Joachims.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
04-07-1646 Doopinschrijving van Lijntje KLOOTWIJK [3926] de dochter van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en Aentgen Joachims VERSTER (?) [3921].

Den 4de dito [4 juli 1646] Gedoopt Lijntjen de dochter van Pieter Woutersz van Clootwijck en Aentjen Joachimsdr ende hier ten Dopp gebracht van Maijken Joachims.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH

Opvallend is dat hier voor het eerst de achternaam "van Clootwijck" vermeld werd.
IIIa.
Wouter Peterszn KLOOTWIJK [3929] gedoopt te Capelle op 06-01-1641 zoon van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en van Aentgen Joachims VERSTER (?) [3921]
 
 
1.
Mayke [3938]
 
 
2.
Cornelia [3939]
 
 
3.
Peter [3940] , woont sinds 1698 West-IJsselm.
 
 
4.
Cornelis [3941]

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.
06-01-1641 Doop van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [3929] op 6 januari 1641, de zoon van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en Aentgen Joachims [3921].
Getuige was Neeltje Joachims.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
IIIb.
Adriaan Peters KLOOTWIJK [3924] gedoopt te Capelle op 23-03-1653 zoon van Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] en van Aentgen Joachims VERSTER (?) [3921]
 
getrouwd met Neske Theunisse VERHOEVEN [3935]
 
 
1.
Antonie [3936] gedoopt te 's-Grevelduin op 23-09-1675
 
ca. 00-00-1685 met Anna SCHENKELS [3937]
 
 
1.
Diedje [7305] gedoopt te Westminster op 01-03-1690
 
 
2.
Pieter [7306] gedoopt te Voorburg op 27-01-1692
 
 
3.
Petronella [7307] gedoopt te Voorburg op 09-08-1693
 
 
4.
Helena [7308] gedoopt te Voorburg op 02-10-1695
 
 
5.
Pieter [7309] gedoopt te Voorburg op 25-08-1697
 
 
6.
Johanna Maria [7310] gedoopt te Voorburg op 26-09-1700
 
 
7.
Dirk [7311] gedoopt te Voorburg op 22-04-1703
 
 
8.
Teuntje [7312] gedoopt te Voorburg op 03-10-1706

Bronnen: Dossier van Cloetwijck, Dopen NH 1645-1693.
1692 Op 29 oktober 1692 is er in Voorburg attestatie afgegeven voor Adriaan Peters KLOOTWIJK [3924] en Anna SCHENKELS [3937] omdat de familie vertrok naar Campen.
1693 Op 5 juli 1693 kwamen Adriaan Peters KLOOTWIJK [3924] en zijn echtgenote Anna SCHENKELS [3937] met attestatie in Voorburg binnen vanuit Campen.
IIe.
Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] gedoopt te 's-Grevelduin op 11-01-1615 zoon van Wouter Peterszn KLOOTWIJK [2939] (1573-1640) en van Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940] (-1637)
 
ondertr. te Sprang op 06-02-1644 getrouwd te Sprang op 28-02-1644 met Judith Cornelisdr [2943]
 
 
1.
Wouter [2682] gedoopt te 's-Grevelduin op 04-03-1646 , volgt IIIc.
 
 
2.
Hendricxken [2944] gedoopt te 's-Grevelduin op 01-08-1649
 
 
3.
Cornelis [2945] gedoopt te 's-Grevelduin op 10-01-1655 , volgt IIId.
 
 
4.
Theunisken [2946] gedoopt te 's-Grevelduin op 10-01-1655

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.
28-02-1644 Trouwinschrijving van Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] en Judith Cornelisdr [2943].

Den 6e februarij {1644} sijn tot Sprang ondertr. Thonis Wouters J.M. van Cappele met Judith Cornelisdr J.D. van Loon beijde wonen tot Sprang.

Bron: Dopen 1610-1810; Trouwen 1610-1774 Capelle NH
04-03-1646 Doopinschrijving van Wouter KLOOTWIJK [2682] de zoon van Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] en Judith Cornelisdr [2943]

Den 4e Maart 1646 Is gedoopt de sone van Thonis Woutersz ende Judith Cornelisdr genaemt Wouter ende hier ter doop gebracht van Aentgen Joachims [3921]
IIIc.
Wouter KLOOTWIJK [2682] gedoopt te 's-Grevelduin op 04-03-1646 zoon van Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] (1615-) en van Judith Cornelisdr [2943]
 
getrouwd te Sprang op 21-02-1673 met Geertruij Willemsdr CLIS [2683] geboren te Sprang ca. 1650 dochter van Willem Corsten CLIS [2947] en van Anniken Jans van DIJCK [2948]
 
 
1.
Teuniske [3680] gedoopt te 's-Grevelduin op 30-11-1673
 
 
2.
Johanna [3681] gedoopt te Sprang getrouwd met (²) BROUWERS [3682]
 
 
3.
Willem [2684] gedoopt te Sprang op 01-01-1678
 
 
4.
Judick [2685] gedoopt te Sprang op 17-09-1679
 
 
5.
Antonie [2686] gedoopt te Sprang op 26-10-1681 , volgt IVa.
 
 
6.
Adriaan [2687] gedoopt te Sprang op 31-03-1684 , volgt IVb.

Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968, DTB Dopen Ned. Ger. Gem. 1670-1725.
04-03-1646 Doopinschrijving van Wouter KLOOTWIJK [2682] de zoon van Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] en Judith Cornelisdr [2943]

Den 4e Maart 1646 Is gedoopt de sone van Thonis Woutersz ende Judith Cornelisdr genaemt Wouter ende hier ter doop gebracht van Aentgen Joachims [3921]
IVa.
Antonie KLOOTWIJK [2686] gedoopt te Sprang op 26-10-1681 zoon van Wouter KLOOTWIJK [2682] (1646-) en van Geertruij Willemsdr CLIS [2683] (1650-)
 
ondertr. te Sprang op 07-03-1705 getrouwd te Sprang op 22-03-1705 met Cornelia van HEUSDEN [3060] gedoopt te Sprang op 13-12-1676 dochter van Gerid Cornelissen van HEUSDEN [3061] en van Marijken Teunissen LEEUW [3062]
 
 
1.
Wouter [3063] gedoopt te Sprang op 13-09-1705 , volgt Va.
 
 
2.
Gerardus [3064] gedoopt te Sprang op 24-06-1708 overleden te 's-Gravenmoer op 16-12-1788, begraven te 's-Gravenmoer op 20-12-1788 , volgt Vb.
 
 
3.
Maria [3065] gedoopt te Sprang op 01-01-1712
 
 
4.
Geertruij [3066] gedoopt te Sprang op 24-12-1713 getrouwd te Sprang op 31-08-1738 met Willem QUIRIJNS [3067] , j.m. van Vrijhoeven

1705 Anthonij Wouterz Klootwijk en Kornelia van Heusden, jongelui, beiden van Sprang ondertrouw: 7 maart 1705, trouw: 22 maart 1705.
Bron: Nederduits gereformeerde trouwen 1611-1630, 1640-1725 (transcriptie John Boeren)
1800 Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.
Va.
Wouter KLOOTWIJK [3063] gedoopt te Sprang op 13-09-1705 zoon van Antonie KLOOTWIJK [2686] (1681-) en van Cornelia van HEUSDEN [3060] (1676-)
 
getrouwd te 's-Grevelduin op 14-06-1739 met Adriana de HAAN [3068] gedoopt te 's-Grevelduin op 16-05-1714 dochter van Hendrik de HAAN [3069] en van Adriaantje Cornelisdr OCKERS [3070]
 
 
1.
Cornelia [3683] gedoopt te 's-Grevelduin op 10-01-1740
 
 
2.
Cornelia [3071] gedoopt te Sprang op 25-06-1741
 
 
3.
Adriana [3072] gedoopt te Sprang op 01-09-1743
 
 
4.
Maria [3073] gedoopt te Sprang op 09-01-1746
 
 
5.
Maria [3074] gedoopt te Sprang op 26-12-1746
 
 
6.
Antonie [3075] geboren te Sprang ca. 1748
 
 
7.
Hendrik [3076] gedoopt te Sprang op 08-02-1750, sjouwerman overleden te Amsterdam op 24-09-1814 , volgt VIa.
 
 
8.
Adriana [3077] gedoopt te Sprang op 14-12-1752
 
 
9.
Antonette [3078] gedoopt te Sprang op 10-03-1754
 
 
10.
Wouter [3526] gedoopt te Sprang op 12-09-1756 begraven te Sprang op 24-11-1797 , volgt VIb.

Het is mogelijk dat Hendrik [3076] later in Amsterdam met zijn vrouw Anna van der Sluijs drie kinderen laat dopen Haddriana (1785), Adrianus (1787) en Wouter (1789).

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, [3683] Dopen NH 's-Grevelduin 1693-1750.
08-02-1750 Doopakte van Hendrik KLOOTWIJK [3076] zoon van Wouter KLOOTWIJK [3063] (1705-) en van Adriana de HAAN [3068].
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente te Sprang
14-12-1752 Doopinschrijving van Adriana KLOOTWIJK [3077] dochter van Wouter KLOOTWIJK [3063] (1705-) en van Adriana de HAAN [3068] (1714-).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang.
VIa.
Hendrik KLOOTWIJK [3076] gedoopt te Sprang op 08-02-1750, sjouwerman overleden te Amsterdam op 24-09-1814 zoon van Wouter KLOOTWIJK [3063] (1705-) en van Adriana de HAAN [3068] (1714-)
 
ondertr. te Amsterdam op 09-05-1783 met Anna van der SLUIJS [7982] geboren te Stad aan 't Haringvliet ca. 1754 overleden te Amsterdam op 28-08-1814
 
 
1.
Haddrieana [7983] gedoopt te Amsterdam op 19-06-1785
 
 
2.
Adrianus [7984] gedoopt te Amsterdam op 25-03-1787, sjouwerman
 
 
3.
Wouter [7985] gedoopt te Amsterdam op 25-10-1789
 
 
4.
Maria [7986] gedoopt te Amsterdam op 26-01-1794

08-02-1750 Doopakte van Hendrik KLOOTWIJK [3076] zoon van Wouter KLOOTWIJK [3063] (1705-) en van Adriana de HAAN [3068].
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente te Sprang
1783 Ondertrouw van Hendrik KLOOTWIJK [3076] en Anna van der SLUIJS.

inschrijvingsdatum: 09-05-1783
naam bruidegom: Klootwijk, Hendrik
naam bruid: [van der] Sluijs, Anna
bronverwijzing: DTB 628, p.119
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
1814 Overlijden van Anna van der SLUIJS [7982] op 28 augustus 1814 te Amsterdam. Echtgenote van Hendrik KLOOTWIJK [3076].
Ook zoon Adrianus KLOOTWIJK [7984] was bij de aangifte.
1814 Overlijden van Hendrik KLOOTWIJK [3076], de weduwnaar van Anna van der SLUIJS [7982] op 24 september 1814 te Amsterdam.
Zoon Adrianus KLOOTWIJK [7984] heeft de aangifte gedaan.
VIb.
Wouter KLOOTWIJK [3526] gedoopt te Sprang op 12-09-1756 begraven te Sprang op 24-11-1797 zoon van Wouter KLOOTWIJK [3063] (1705-) en van Adriana de HAAN [3068] (1714-)
 
ondertr. te Sprang op 18-04-1777 getrouwd te Sprang op 04-05-1777 met Neeltje van ES [3527]
 
 
1.
Adriana [2410] geboren te Sprang op 23-11-1786, gedoopt te Sprang op 26-11-1786 overleden te Sprang op 17-06-1825
 
 
2.
Dirk [2241] geboren te Sprang op 23-01-1790, arbeider overleden te Sprang op 21-02-1846 , volgt VIIa.

Wouter zal haast wel zeker een zoon van Wouter en Adriana zijn. Een bewijs hiervoor is nog niet gevonden.
Begr. Sprang: '1797 den vier en twintigsten november begraven het lijk van wouter klootwijk op het kerkhof.'
Bronnen: Collectie Gouverneur, BS huw.bijl raamsdonk 1819, DTB D Sprang, Mem v. Succ. Waalwijk inv. no. 4-140.
VIIa.
Dirk KLOOTWIJK [2241] geboren te Sprang op 23-01-1790, arbeider overleden te Sprang op 21-02-1846 zoon van Wouter KLOOTWIJK [3526] (1756-1797) en van Neeltje van ES [3527]
 
getrouwd te Raamsdonk op 16-01-1819 met Petronella KONINGS [2242] geboren te Raamsdonk op 02-02-1794 overleden te Raamsdonk op 18-06-1876 dochter van Wouter KONINGS [3528] en van Cornelia van RAAMSDONK [3529]
 
 
1.
Cornelia [4831] geboren te Raamsdonk op 03-07-1819 overleden te Breda op 15-01-1906 getrouwd te Breda op 14-09-1848 met Binne de VOS [4832] geboren te Wijnjeterp ca. 1815, Soldaat 1e Reg. Infanterie zoon van Wobbe Binnes de VOS [4833] en van Antje Anes WALLER [4834]
 
 
2.
Wouterdina [4824] geboren te Raamsdonk op 05-10-1820 overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 24-04-1880 getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 04-10-1844 met Arij DUBBELMAN [4825] geboren te Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1921 zoon van (²) DUBBELMAN [4829] en van (²) de VISSER [4830]
 
 
3.
Wouter [8454] geboren te Raamsdonk op 13-04-1822 overleden te Raamsdonk op 19-07-1822
 
 
4.
Wouter [4839] geboren te Raamsdonk op 02-06-1823, arbeider overleden te Raamsdonk op 14-03-1885 , volgt VIIIa.
 
 
5.
Neeltje [4835] geboren te Raamsdonk op 26-12-1824 overleden te Rotterdam op 26-03-1900 getrouwd te Dongen op 08-05-1851 met Francis van de LAAR [4836] geboren te Dongen op 09-01-1826 zoon van Wijnand van de LAAR [4837] en van Anna SWART [4838]
 
 
6.
Adriaan [8455] geboren te Raamsdonk op 02-06-1826 overleden te Raamsdonk op 30-11-1826
 
 
7.
Adriaan [5904] geboren te Raamsdonk op 19-06-1828 overleden te Breda op 22-03-1908 , volgt VIIIb.
 
 
8.
Joanna Martijna [4843] geboren te Raamsdonk op 11-06-1831 overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 30-05-1871 getrouwd te Raamsdonk op 15-05-1856 met Willem den ROOIJEN [4844] geboren te Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1825 overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 09-06-1860 zoon van Aart den ROOIJEN [4845] en van Heijltje 't ROER van [4846]
 
 
9.
Petronella [4847] geboren te Raamsdonk op 21-09-1832 overleden te Raamsdonk op 15-02-1911 getrouwd te Raamsdonk op 02-04-1869 met Kornelis Arie ARENDSE [4848] geboren te Wijk en Aalburg zoon van (²) ARENDSE [4849] en van (²) de WAAL [4850]
 
 
10.
Dirk [2243] geboren te Raamsdonk op 16-05-1835, koetsier en brouwersknecht overleden te Dordrecht op 20-02-1889 , volgt VIIIc.
 
 
11.
Adriana [8456] geboren te Raamsdonk op 17-08-1838 overleden te Raamsdonk op 31-12-1849

In sommige akten wordt er gesproken van Pitronella Konings i.p.v. Petronella Konings.

Bronnen: Bs Huw Raamsdonk 1-1819, 13-1852, 18-1856, 4-1869, BS Huw Hooge en Lage Zwaluwe 23-1844, BS Huw Breda 62-1848, BS Huw Dongen 7-1851, BS huw Gorinchem 1868-6, BS ovl Raamsdonk 1911-17.
02-06-1823 Geboorte van Wouter KLOOTWIJK [4839] zoon van Dirk KLOOTWIJK [2241] en van Petronella KONINGS [2242] op 2 juni 1823 te Raamsdonk.
26-12-1824 Geboorte van Neeltje KLOOTWIJK [4835], de dochter van Dirk KLOOTWIJK [2241] (1790-1846) en van Petronella KONINGS [2242] (1794-1876) op 26 december 1824 te Raamsdonk.
1848 Huwelijksakte van Binne de VOS [4832] en Cornelia KLOOTWIJK [4831] dochter van Dirk KLOOTWIJK [2241] en van Petronella KONINGS [2242] op 14 september 1848 te Breda.
1911 Overlijden van Petronella KLOOTWIJK [4847], echtgenote van Kornelis Arie ARENDSE [4848], dochter van Dirk KLOOTWIJK [2241] en Petronella KONINGS [2242] op 15 februari 1911 te Raamsdonk.
VIIIa.
Wouter KLOOTWIJK [4839] geboren te Raamsdonk op 02-06-1823, arbeider overleden te Raamsdonk op 14-03-1885 zoon van Dirk KLOOTWIJK [2241] (1790-1846) en van Petronella KONINGS [2242] (1794-1876)
 
getrouwd te Raamsdonk op 13-05-1852 met Johanna van KRIMPEN [4840] geboren te Meeuwen ca. 1819 overleden te Raamsdonk op 05-03-1888 dochter van Antonij van KRIMPEN [4841] en van Maria de HART [4842]
 
 
1.
levenloos kind [8451] geboren te Raamsdonk op 13-03-1853 overleden te Raamsdonk op 13-03-1853
 
 
2.
Dirk Antonius [4500] geboren te Raamsdonk op 10-03-1855, ijzerwerker overleden te Raamsdonk op 21-10-1925 , volgt IXa.
 
 
3.
Maria Petronella [6220] geboren te Raamsdonk op 16-05-1858 overleden te Raamsdonk op 28-03-1917
 
 
4.
Petronella Maria [8452] geboren ca. 1860 overleden te Raamsdonk op 10-12-1873
 
 
5.
levenloos kind [8453] geboren te Raamsdonk op 06-09-1865 overleden te Raamsdonk op 06-09-1865

Bronnen: BS huw Raamsdonk 1852-13, 1877-9, BS ovl Raamsdonk 1917-40.
02-06-1823 Geboorte van Wouter KLOOTWIJK [4839] zoon van Dirk KLOOTWIJK [2241] en van Petronella KONINGS [2242] op 2 juni 1823 te Raamsdonk.
10-03-1855 Geboorte van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500], de zoon van Wouter KLOOTWIJK [4839] (1823-1885) en van Johanna van KRIMPEN [4840] (1819-1888) op 10 maart 1855 te Raamsdonk.
16-05-1858 Geboorte van Maria Petronella KLOOTWIJK [6220], de dochter van Wouter KLOOTWIJK [4839] en Johanna van KRIMPEN [4840] op 16 mei 1858 te Raamsdonk.
1917 Overlijdensakte van Maria Petronella [6220] uit 1917, dochter van Wouter KLOOTWIJK [4839] en Johanna van KRIMPEN [4840]. De aangifte werd gedaan door haar broer Dirk Antonius [4500].
IXa.
Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] geboren te Raamsdonk op 10-03-1855, ijzerwerker overleden te Raamsdonk op 21-10-1925 zoon van Wouter KLOOTWIJK [4839] (1823-1885) en van Johanna van KRIMPEN [4840] (1819-1888)
 
getrouwd te Raamsdonk op 28-04-1877 met Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] geboren te Waspik ca. 1855 overleden te Raamsdonk op 11-07-1933 dochter van Christiaan KLUIJTENAAR [2853] en van Anna Agnita van den BROEK [5499]
 
 
1.
Wouterdina Christiana [4942] geboren te Raamsdonk op 20-06-1878 getrouwd te Raamsdonk op 22-10-1908 met Jan 't HOF van [4941] geboren te Oud Beijerland op 20-12-1874, rijksveldwachter overleden te Dordrecht op 17-09-1925 zoon van Jacob 't HOF van [4943] en van Pieternella van HAL [4944]
 
 
2.
Christiaan Cornelis [4945] geboren te Raamsdonk op 08-05-1884, Veldwachter overleden te Dordrecht op 19-11-1951 , volgt Xa.
 
 
3.
Wouter Adrianus [4949] geboren te Raamsdonk op 05-02-1887, ijzerwerker overleden ca. 1971 , volgt Xb.
 
 
4.
Petronella Jacoba [8541] geboren te Raamsdonk op 27-10-1889, dienstbode overleden op 28-01-1976 getrouwd te Den Haag op 11-06-1919 met Bastiaan BERKHOF [8542] geboren te Zuid Beijerland op 23-02-1888, agent van politie overleden op 21-10-1963 zoon van Andries BERKHOF [8543] en van Cornelia MAASKANT [8544]
 
 
5.
Cornelis Johannes [4953] geboren te Raamsdonk ca. 1892, fabrieksarb. en scheepsklinker getrouwd te Zonnemaire op 22-08-1917 met Lientje VAALBURG [4954] geboren te Zonnemaire ca. 1895 overleden te Hardinxveld op 12-08-1955 dochter van Jacob VAALBURG [4955] en van Cathalina de JONGE [4956]
 
 
6.
Johan Marinus [4938] geboren te Raamsdonk op 23-09-1894, scheepmaker overleden te Papendrecht op 27-04-1956 , volgt Xc.

Bronnen: BS huwelijk Raamsdonk 1877-9, 1908-33, 1912-34, 1917-17, BS huwelijk Zierikzee 1914-25, BS huwelijk Zonnemaire 1917-6, BS ovl Raamsdonk 1925-81.
10-03-1855 Geboorte van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500], de zoon van Wouter KLOOTWIJK [4839] (1823-1885) en van Johanna van KRIMPEN [4840] (1819-1888) op 10 maart 1855 te Raamsdonk.
1887 Extract van de geboorteakte van Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949], zoon van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (1855-1925) en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] (1855-). Onderdeel van de huwelijks bijlagen met zijn huwelijk met Jacoba Adriana KINGMANS [4950].
1917 Overlijdensakte van Maria Petronella [6220] uit 1917, dochter van Wouter KLOOTWIJK [4839] en Johanna van KRIMPEN [4840]. De aangifte werd gedaan door haar broer Dirk Antonius [4500].
1925 Overlijdensakte van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500], de echtgenoot van Johanna van KRIMPEN [4840] op 21 oktober 1925.
1926 Overzicht Bevolkingsregister van Wouterdina Christiana KLOOTWIJK [4942], dochter van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] en Jan van 't HOF [4941].
Wouterdina kwam in mei 1926 vanuit Dordrecht naar Den Haag met haar drie kinderen. Zij was toen al weduwe.
Haar oudste zoon is geboren in Heerjansdam dus het kan zijn dat het gezin ook daar gewoond heeft rond 1912.
(Bron Bev. Den Haag 1913-1939)
11-07-1933 Overlijden van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] de weduwe van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] op 11 juli 1933 te Raamsdonk. De aangevers waren de zoons Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949], wonende te Papendrecht, en Cornelis Johannes KLOOTWIJK [4953], wondende te Hardinxveld.
Xa.
Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945] geboren te Raamsdonk op 08-05-1884, Veldwachter overleden te Dordrecht op 19-11-1951 zoon van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (1855-1925) en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] (1855-1933)
 
getrouwd te Raamsdonk op 10-10-1912 met Zietsche Trijntje BOERSMA [4946] geboren te Maastricht op 28-11-1886 overleden te Dordrecht op 21-10-1989 dochter van Rients BOERSMA [4947] en van Trijntje TJERKSTRA [4948]
 
 
1.
Dirk Rients [4522] geboren te Heerjansdam op 20-10-1913 overleden te Zeist op 21-09-2011 , volgt XIa.
 
 
2.
Trijntje Johanna [4957] geboren te Heerjansdam op 27-02-1915 getrouwd met (²) IZENDOORN [4521]
 
 
3.
Rients Wouter Alle [6045] geboren te Sint Maartensdijk op 06-10-1917 overleden te Maassluis ca. 1977
 
 
4.
Johan Christiaan Cornelis (¹) [4958] geboren te Sint Maartensdijk op 17-12-1919, onderwijzer overleden te Apeldoorn op 06-09-1972 , volgt XIb.
 
 
5.
Nellie Jozina Willemina (Nel) [4961] geboren te Sint Maartensdijk op 26-08-1924 overleden te Santpoort-Noord op 17-04-2017 getrouwd met Willem Cornelis (Wim) KLEIN [4960] geboren te Dordrecht op 05-11-1920 overleden te Santpoort-Noord op 21-09-2011

Bronnen: AAK, opgave Daan Isendoorn.
19-11-1952 Overlijden van Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945] de echtgenoot van Zietsche Trijntje BOERSMA [4946] te Dordrecht op 19 november 1952.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 832, Aktenummer: 682.
1989 Overlijden van Zietsche Trijntje BOERSMA [4946], weduwe van Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945].
XIa.
Dirk Rients KLOOTWIJK [4522] geboren te Heerjansdam op 20-10-1913 overleden te Zeist op 21-09-2011 zoon van Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945] (1884-1951) en van Zietsche Trijntje BOERSMA [4946] (1886-1989)
 
getrouwd met (²) WITBERG [4520]
 
 
1.
(²) [6046] , volgt XIIa.
 
 
2.
Roeland Jozef Cornelis [8600] geboren ca. 1946 overleden te Gouda op 16-06-1947
 
 
3.
Theodorik Roeland (Dick) [7572] geboren te Gouda op 22-08-1948, regiohoofd staatsbosbeheer overleden te Heerenveen op 30-09-2015 , volgt XIIb.
 
 
4.
(²) [7578] , volgt XIIc.

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIa.
(²) KLOOTWIJK [6046] zoon van Dirk Rients KLOOTWIJK [4522] (1913-2011) en van (²) WITBERG [4520]
 
getrouwd met (²) [7569]
 
 
1.
(²) [7568]
 
 
2.
(²) [7570] getrouwd met (²) [7571]

XIIb.
Theodorik Roeland (Dick) KLOOTWIJK [7572] geboren te Gouda op 22-08-1948, regiohoofd staatsbosbeheer overleden te Heerenveen op 30-09-2015 zoon van Dirk Rients KLOOTWIJK [4522] (1913-2011) en van (²) WITBERG [4520]
 
getrouwd met (²) van den HOVEN [7573]
 
 
1.
(²) [7574] getrouwd met (²) [8441]
 
 
2.
(²) [7575]
 
 
3.
(²) [7576] getrouwd met (²) de VRIES [7577]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIc.
(²) KLOOTWIJK [7578] zoon van Dirk Rients KLOOTWIJK [4522] (1913-2011) en van (²) WITBERG [4520]
 
getrouwd met (²) STERKENBURG [7579]
 
 
1.
(²) [7580]
 
 
2.
(²) [7581]

XIb.
Johan Christiaan Cornelis KLOOTWIJK (¹) [4958] geboren te Sint Maartensdijk op 17-12-1919, onderwijzer overleden te Apeldoorn op 06-09-1972 zoon van Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945] (1884-1951) en van Zietsche Trijntje BOERSMA [4946] (1886-1989)
 
getrouwd op 02-08-1944 met Maria (Mies) MEIJER [4959] geboren ca. 1921 overleden te Dordrecht op 27-01-1993
 
 
1.
Wendela Maria (Wen) [7357] geboren op 13-06-1948 overleden te Dordrecht op 05-03-2011

06-09-1972 Overlijden van Johan Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4958], de echtgenoot van Maria (Mies) MEIJER [4959], op 6 september 1972 te Apeldoorn.
1993 Overlijden van Maria MEIJER [4959], de weduwe van Johan Christiaan Cornelia KLOOTWIJK [4958], overleden op 27 januari 1993.
2011 Overlijden van Wendela Maria (Wen) KLOOTWIJK [7357] op 5 maart 2011. Zij was de dochter van dochter van Johan Christiaan Cornelia KLOOTWIJK [4958] (1919-1972) en van Maria (Mies) MEIJER [4959].
Xb.
Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949] geboren te Raamsdonk op 05-02-1887, ijzerwerker overleden ca. 1971 zoon van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (1855-1925) en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] (1855-1933)
 
getrouwd te Zierikzee op 13-05-1914 met Jacoba Adriana KINGMANS [4950] geboren te Zierikzee op 15-04-1892 overleden te Papendrecht op 20-03-1941 dochter van Lieven Rochus KINGMANS [4951] en van Janna Martina LEMSON [4952]
 
 
1.
Johanna Janna [5842] geboren te Hardinxveld op 05-03-1916 overleden te Papendrecht op 25-03-2006 getrouwd met (²) KWAKERNAAT [2190]
 
 
2.
Levinus Dirk [5843] geboren te Hardinxveld op 24-08-1917 overleden te Papendrecht op 10-01-2007 getrouwd op 30-11-1943 met Bastiaantje van der PLAS [6990] geboren op 22-11-1920 overleden te Papendrecht op 19-05-2005
 
 
3.
Janna Wouterdina [5858] geboren te Hardinxveld ca. 06-06-1919

Bronnen: BS ovl Papendrecht 1941-15.
1887 Extract van de geboorteakte van Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949], zoon van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (1855-1925) en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] (1855-). Onderdeel van de huwelijks bijlagen met zijn huwelijk met Jacoba Adriana KINGMANS [4950].
1892 Extract van de geboorteakte van Jacoba Adriana KINGMANS [4950], onderdeel van de huwelijks bijlagen van haar huwelijk met JWouter Adrianus KLOOTWIJK [4949]. Zij is de dochter van Lieven Rochus KINGMANS [4951] en van Janna Martina LEMSON [4952].
10-03-1916 Geboorteadvertentie van Johanna Janna KLOOTWIJK [5842] geboren te Hardinxveld ca. 10-03-1916 dochter van Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949] (1887-1971) en van Jacoba Adriana KINGMANS [4950] (1892-1941).
06-09-1917 Geboorteadvertentie van Levinus Dirk KLOOTWIJK [5843] geboren te Hardinxveld ca. 06-09-1917 zoon van Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949] (1887-1971) en van Jacoba Adriana KINGMANS [4950] (1892-1941)
06-06-1919 Geboorteadvertentie van Janna Wouterdina KLOOTWIJK [5858] geboren te Hardinxveld ca. 06-06-1919 dochter van Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949] (1887-1971) en van Jacoba Adriana KINGMANS [4950] (1892-1941)
11-07-1933 Overlijden van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] de weduwe van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] op 11 juli 1933 te Raamsdonk. De aangevers waren de zoons Wouter Adrianus KLOOTWIJK [4949], wonende te Papendrecht, en Cornelis Johannes KLOOTWIJK [4953], wondende te Hardinxveld.
Xc.
Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] geboren te Raamsdonk op 23-09-1894, scheepmaker overleden te Papendrecht op 27-04-1956 zoon van Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (1855-1925) en van Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939] (1855-1933)
 
getrouwd te Raamsdonk op 18-05-1917 met Catharina Cornelia TREFFERS [4512] geboren te Loon op Zand op 01-02-1899 overleden op 21-05-1987 dochter van Jacobus TREFFERS [4940] en van Maria van der SCHANS [4515]
 
 
1.
Dirk Jacobus [4511] geboren te Raamsdonk op 21-02-1918 overleden op 03-02-1985 , volgt XIc.
 
 
2.
Jacob Johannes [6020] geboren te Raamsdonk op 06-12-1919 overleden te Raamsdonk op 30-12-1919
 
 
3.
Jacobus Marinus [6021] geboren te Raamsdonk op 28-11-1921 overleden te Raamsdonk op 12-02-1922
 
 
4.
Johanna Petronella [4513] geboren te Raamsdonk op 22-01-1922 overleden te Sliedrecht op 24-12-2008 getrouwd met Cornelis Hermanus LEEUWENSTEIN [6624] geboren ca. 1926 overleden te Sliedrecht op 22-01-2006
 
 
5.
Jacob Johannes [4514] geboren te Raamsdonk op 27-10-1926 overleden op 07-03-1978 getrouwd met Trijntje Maria van GEMERT [8201] geboren op 17-07-1930 overleden op 21-02-2017

Catharina Cornelia TREFFERS [4512] is bergraven op de Algemene begraafplaats te Papendrecht.

Bronnen: BS+BG Papendrecht HVA, Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk BS huwelijk Raamsdonk 1917-17, BS overlijden Raamsdonk 1919-107, 1922-24, AAK en www.zerken.nl.
1919 Overlijdensakte van Jacob Johannes Klootwijk [6020] te Raamsdonk op 30-12-1919, zoon van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512] in de leeftijd van drie weken.
1922 Overlijdensakte van Jacobus Marinus Klootwijk [6021] te Raamsdonk op 12-2-1922, zoon van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512] op 1 jarige leeftijd.
00-00-1927 Inschrijving Bevolkingsregister van het gezin van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512] periode 1891-1927.

In het gezin woonden ook:
- Joost TREFFERS, zwager van Johan Marinus en ook scheepmaker.
- Maria Huiberdina TREFFERS, schoonzus, arbeidster kunstzijdefabriek.
- Maria Treffers, dochter van Maria Huiberdina

Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] was gereformeerd terwijl zijn vrouw Catharina Cornelia TREFFERS [4512] uit een Ned. Herv. gezin kwam.
1952 35-jarig huwelijk van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512].
1978 Graf van Jacob Johannes Klootwijk [4514], zoon van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512] op de Algemene Begraafplaats te Papendrecht.
Later is zijn vrouw Trijntje Maria van GEMERT bijgezet.
1987 Het graf van Catharina Cornelia TREFFERS [4512], de echtgenote van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938]. De steen, het typische zogenaamde "broodje", bevindt zich op de Algemene Begraafplaats te Papendrecht.
2008 Overlijden van Johanna Petronella KLOOTWIJK [4513] op 24 december 2008 te Sliedrecht. Zij was de dochter van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] en Catharina Cornelia TREFFERS [4512] en de echtgenote van Cornelis Hermanus LEEUWENSTEIN [6624].
XIc.
Dirk Jacobus KLOOTWIJK [4511] geboren te Raamsdonk op 21-02-1918 overleden op 03-02-1985 zoon van Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] (1894-1956) en van Catharina Cornelia TREFFERS [4512] (1899-1987)
 
getrouwd met Cornelia Allegonda BARNHOORN [4501] geboren op 16-12-1918 overleden te Papendrecht op 22-03-1985
 
 
1.
(²) [4934] getrouwd met Ad (Aat) VERBEEK [4935] geboren op 21-06-1935 overleden te Dordrecht op 10-09-2006
 
 
2.
Maria Josefina (Riet) [4502] geboren op 25-09-1943 overleden te Papendrecht op 28-01-2017 getrouwd met (²) BLOM [4505]
 
 
3.
Johanna Marina (Joke) [4936] geboren op 28-06-1947 overleden te Dordrecht op 30-04-2014 getrouwd met (²) OOTJERS [4937]
 
 
4.
Johan Marinus [4503] geboren op 20-10-1949 overleden te Papendrecht op 29-11-1991 , volgt XIId.
 
 
5.
(²) [4504] getrouwd met (²) PIJMAN [4510]

Het huwelijk tussen Corrie KLOOTWIJK [4504] en Cees PIJLMAN [4510] is ontbonden.

Bronnen: Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk en Corrie Klootwijk [4504], Adv HVA, www.zerken.nl.
1985 Het graf van Cornelia Allegonda BARNHOORN [4501], de echtgenote van Dirk Jacobus KLOOTWIJK [4511] op de Algemene Begraafplaats te Papendrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1985 Het graf van Dirk Jacobus KLOOTWIJK [4511], de echtgenoot van Cornelia Allegonda BARNHOORN [4501]. Het graf ligt op de Algemene Begraafplaats te papendrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIId.
Johan Marinus KLOOTWIJK [4503] geboren op 20-10-1949 overleden te Papendrecht op 29-11-1991 zoon van Dirk Jacobus KLOOTWIJK [4511] (1918-1985) en van Cornelia Allegonda BARNHOORN [4501] (1918-1985)
 
getrouwd met (²) ZWAMA [4506]
 
 
1.
(²) [4507]
 
 
2.
(²) [4508] getrouwd met (²) FAASEN [4509]

Bronnen: Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk, AAK-1991.
1 objecten niet weergegeven (²)
VIIIb.
Adriaan KLOOTWIJK [5904] geboren te Raamsdonk op 19-06-1828 overleden te Breda op 22-03-1908 zoon van Dirk KLOOTWIJK [2241] (1790-1846) en van Petronella KONINGS [2242] (1794-1876)
 
getrouwd te Gorinchem op 06-02-1868 met Jenneke van den OEVER [5905] geboren te Gameren ca. 1827 overleden te Gorinchem op 01-10-1894 dochter van Dirk van den OEVER [5906] en van Roelofke MOUTHAAN [5907]
 
 
1.
Jenneke Peternella Adriana [6957] geboren te Gorinchem op 02-03-1870 overleden te Gorinchem op 06-03-1870
 
 
2.
Adriaan Dirk Pieter [6637] geboren te Gorinchem op 14-11-1872 overleden te Gorinchem op 22-11-1872

Bronnen: BS huw Gorinchem 1868-6, BS geb Gorinchem 1870-56, 1872-257, Advertentieblad Gorinchem 1872.
1872 Aankondiging van de geboorte van Adriaan Dirk Pieter, de zoon van Adriaan KLOOTWIJK [5904] en Jenneke van den OEVER [5905] in het Advertentieblad (Gorinchem) van 22 november 1872.
1873 De aankondiging van het overlijden van Adriaan Dirk Pieter [6637], de zoon van Adriaan KLOOTWIJK [5904] en Jenneke van den OEVER [5905] in het Advertentieblad (Gorinchem) van 29 november 1872. Adriaan Dirk Pieter is 8 dagen oud geworden.
1893 25-jarig huwelijksjubileum van Adriaan KLOOTWIJK [5904] en Jenneke van den OEVER [5905] op 6 februari 1893 te Gorinchem.
(Bron: Nieuwe Gorinchemse Courant 05 feb 1893, pag 3)
1894 Overlijdensadvertentie van Jenneke van den OEVER [5905], de echtgenote van Adriaan KLOOTWIJK [5904]. Jenneke overleed op 1 oktober 1894 te Gorinchem.
Bron: Advertentieblad 5-10-1894.
VIIIc.
Dirk KLOOTWIJK [2243] geboren te Raamsdonk op 16-05-1835, koetsier en brouwersknecht overleden te Dordrecht op 20-02-1889 zoon van Dirk KLOOTWIJK [2241] (1790-1846) en van Petronella KONINGS [2242] (1794-1876)
 
getrouwd te Dordrecht op 30-12-1868 met Clasina VLEESENBEEK [2244] geboren ca. 1845, herbergierster overleden te Dordrecht op 20-05-1940 dochter van Klaas VLEESENBEEK [8627] en van Sina FOKS [8628]
 
 
1.
Pieternella Clasina [2289] geboren te Dordrecht op 05-05-1869 overleden te Dordrecht op 15-12-1910 getrouwd te Dordrecht op 18-07-1895 met Willem VERSTEEG [2290] geboren te Dordrecht op 10-03-1872, smid zoon van Willem VERSTEEG [2291] en van Elizabeth SCHAAP [2292]
 
 
2.
Sina Adriana [2246] geboren te Dordrecht op 09-05-1872 overleden te Dordrecht op 06-09-1943 getrouwd te Dordrecht op 24-08-1911 met Cornelis van WIJK [2245] geboren te Dordrecht op 05-10-1861, kleermaker, overleden te Dordrecht op 17-08-1938 zoon van Gerrit Leendert van WIJK [2247] en van Janneke van WIJK [2248]
 
 
3.
Dirk [3407] geboren te Dordrecht ca. 15-02-1874, vrachtrijder overleden te Dordrecht op 11-01-1960 getrouwd te Dordrecht op 16-09-1920 met Jannigje MIDDELHOEK [3408] geboren te Zuid Beijerland op 04-03-1868 overleden te Dordrecht op 25-02-1936 dochter van Pieter MIDDELHOEK [3409] en van Catharina KUIP [3410]
 
 
4.
Antje Cornelia [4111] geboren te Dordrecht ca. 04-04-1876 overleden te Dordrecht op 06-03-1878
 
 
5.
Anna Adriana [1393] geboren te Dordrecht op 17-09-1878 overleden te Dordrecht op 19-07-1890
 
 
6.
Wouter Johannes [1458] geboren te Dordrecht op 21-12-1880 overleden te Dordrecht op 18-02-1883
 
 
7.
Johanna Wouterdina [2285] geboren te Dordrecht ca. 1885 getrouwd te Dordrecht op 02-01-1908 met Johannes Anne van den HEUVEL [2282] geboren te Dordrecht ca. 1879, stoombootkapitein overleden te Oosterhout op 25-05-1935 zoon van Jacob Maarten van der HEUVEL [2283] en van Barendina Klasina PONSEN [2284]
 
 
8.
Nicolaas Adrianus [2313] geboren te Dordrecht op 06-02-1886, smid overleden op 29-08-1964 , volgt IXb.

In 1878 en 1880 woonde dit gezin op G1153 a/d Augustijnenkamp te Dordrecht, in 1890 was dit Augustijnenkamp 19. Na de dood van haar man werd bij het beroep van Clasina "herbergierster" vermeld.

Bronnen: BS huw dordrecht en gegevens van Gerrit Klootwijk [2317], AAK 1943-S, BS geb Dordrecht 1878-727, 1880-1120, BS huw Dordrecht 1908-2, 1920-396, BS ovl Dordrecht 1878-306, 1883-139, 1889-145, 1890-463, 1910-635.
05-05-1869 Geboorte van Pieternella Clasina KLOOTWIJK [2289], de dochter van Dirk KLOOTWIJK [2243] en van Clasina VLEESENBEEK [2244] te Dordrecht op 5 mei 1869.
20-05-1940 Overlijden van Clasina VLEESENBEEK [2244] de weduwe van Dirk KLOOTWIJK [2243] op 94-jarige leeftijd te Dordrecht op 20 mei 1940.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 330, Aktenummer: 350.
1943 Overlijden van Sina Adriana KLOOTWIJK [2246] te Dordrecht op 06-09-1943. Sina was de echtgenote van Cornelis van WIJK [2245] en zij was de dochter van Dirk KLOOTWIJK [2243] (1835-1889) en van Clasina VLEESENBEEK [2244].
IXb.
Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] geboren te Dordrecht op 06-02-1886, smid overleden op 29-08-1964 zoon van Dirk KLOOTWIJK [2243] (1835-1889) en van Clasina VLEESENBEEK [2244] (1845-1940)
 
getrouwd te Dordrecht op 27-07-1916 met Catharina Johanna KILA [2314] geboren te Dordrecht op 22-02-1886 overleden te Dubbeldam op 22-08-1963 dochter van Gerrit KILA [3776] en van Anna Maria Hendrika BAKKES [3777]
 
 
1.
Dirk [2315] geboren te Dordrecht op 16-05-1917 overleden te Dordrecht op 25-05-1917
 
 
2.
Dirk [2316] geboren te Dordrecht op 01-02-1920, metaalslijper , volgt Xd.
 
 
3.
Gerrit [2317] geboren te Dordrecht op 13-12-1922 overleden te Dordrecht op 16-01-2017 , volgt Xe.

Bronnen: BS dordr O 386-1917, AAK C-1963 en opgave Bert van Kootwijk v.w.b. ovl C.J.Kila en haar ouders.
25-05-1917 Overlijden van Dirk KLOOTWIJK [2315] de zoon van Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] (1886-1964) en van Catharina Johanna KILA [2314] (1886-1963) te Dordrecht op 25 mei 1917.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 307, Aktenummer: 386.
1963 Overlijden van Catharina Johanna KILA [2314] echtgenote van Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] op 22 augustus 1963
Xd.
Dirk KLOOTWIJK [2316] geboren te Dordrecht op 01-02-1920, metaalslijper zoon van Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] (1886-1964) en van Catharina Johanna KILA [2314] (1886-1963)
 
getrouwd met Lideweij GROENEWOUDT [3252] overleden op 12-2005
 
 
1.
(²) [8070] getrouwd met (²) [8071]
 
 
2.
levenloos kind [8611] geboren op 24-11-1952 overleden te Dordrecht op 24-11-1952

24-11-1952 Aangifte van de geboorte van een levenloos kind van Dirk KLOOTWIJK [2316] en Lidewij GROENEWOUDT [3252] op 24 november 1952 te Dordrecht.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 833, Aktenummer: 683.
1992 Overlijden van Dirk KLOOTWIJK [2316], de echtgenoot van L GROENEWOUDT op 10 oktober 1992 te Zwijndrecht.
Xe.
Gerrit KLOOTWIJK [2317] geboren te Dordrecht op 13-12-1922 overleden te Dordrecht op 16-01-2017 zoon van Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] (1886-1964) en van Catharina Johanna KILA [2314] (1886-1963)
 
getrouwd op 02-04-1953 met Elisabeth Marrigje VERMEIJ [2318] geboren te Dubbeldam op 28-10-1928 overleden te Dordrecht op 14-06-1992
 
 
1.
(²) [2319] getrouwd met (²) GROENENDIJK [3367]
 
 
2.
(²) [2320] getrouwd met (²) PIEPER [3368]

Bronnen: Opgave van Gerrit Klootwijk, en AAK B-1992.
1992 Vermelding op het bord bij een strooiveld van crematorium Essenhof te Dordrecht van Elisabeth Marrigje VERMEIJ [2318], overleden op 14 juni 1992, de echtgenote van Gerrit KLOOTWIJK [2317].
1992 Overlijden van Elisabeth Marrigje VERMEIJ [2318], de echtgenote van Gerrit KLOOTWIJK [2317] op 14 juni 1992 te Dordrecht.
2017 Overlijden van Gerrit KLOOTWIJK [2317] te Dordrecht op 16-01-2017. Gerrit was de weduwnaar van Elisabeth Marrigje VERMEIJ [2318]
Vb.
Gerardus KLOOTWIJK [3064] gedoopt te Sprang op 24-06-1708 overleden te 's-Gravenmoer op 16-12-1788, begraven te 's-Gravenmoer op 20-12-1788 zoon van Antonie KLOOTWIJK [2686] (1681-) en van Cornelia van HEUSDEN [3060] (1676-)
 
getrouwd te Sprang op 12-02-1736 met Arientje GLAVIMANS [3080] gedoopt te Dussen op 02-09-1714 dochter van Hendrik GLAVIMANS [3081] en van Willemijntje van den ANKER [3082]
 
 
1.
Antonie [3083] gedoopt te Sprang op 07-01-1737 , volgt VIc.
 
 
2.
Willemijna [3084] gedoopt te Sprang op 26-10-1738
 
 
3.
Cornelia [3085] gedoopt te Sprang op 05-02-1741
 
 
4.
Hendrik [3086] gedoopt te Sprang op 07-10-1742
 
 
5.
Wouter [3087] gedoopt te Sprang op 07-03-1745
 
 
6.
Rombout [3088] gedoopt te Sprang op 26-03-1747
 
 
7.
Cornelia [3089] gedoopt te Sprang op 18-01-1750 overleden te 's-Gravenmoer op 16-11-1816 getrouwd te 's-Gravenmoer op 00-11-1788 met Pieter van EERSEL [7489]

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.
1738 Doopinschrijving van Willemijna KLOOTWIJK te Sprang op 26-10-1738 dochter van Gerardus KLOOTWIJK [3064] (1708-1788) en van Arientje GLAVIMANS [3080].
18-01-1750 Doopinschrijving van Cornelia KLOOTWIJK [3089] dochter van Gerardus (Gerrit) KLOOTWIJK [3064] (1708-1788) en van Arientje GLAVIMANS [3080].
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
1816 Gerardus KLOOTWIJK [3064] wordt ook Gerrit KLOOTWIJK of Gerret KLOOTWIJK genoemd. Bijv. in de overlijdensakte van dochter Cornelia.
1816 Overlijdensakte van Cornelia KLOOTWIJK [3089] gedoopt te Sprang op 18-01-1750 overleden op 16 november 1816 dochter van Gerardus KLOOTWIJK [3064] (1708-) en van Arientje GLAVIMANS [3080] (1714-)
VIc.
Antonie KLOOTWIJK [3083] gedoopt te Sprang op 07-01-1737 zoon van Gerardus KLOOTWIJK [3064] (1708-1788) en van Arientje GLAVIMANS [3080] (1714-)
 
getrouwd te Sprang op 16-12-1770 met Teuntje LAARHOVEN [3090] gedoopt te Sprang op 25-02-1748 dochter van Adriaan LAARHOVEN [3091] en van Jenneke de GESTER [3092]
 
 
1.
Adriana [3093] gedoopt te Sprang op 20-10-1771
 
 
2.
Adriaan [3094] gedoopt te Sprang op 03-10-1773
 
 
3.
Jenneke [3095] gedoopt te Sprang op 15-10-1775
 
 
4.
Gerrit [3096] gedoopt te Sprang op 23-11-1777
 
 
5.
Gerrit [3097] gedoopt te Sprang op 17-10-1779
 
 
6.
Gerrit [3098] gedoopt te Sprang op 28-01-1781 , volgt VIIb.
 
 
7.
Wilhelmina [3099] geboren te Sprang op 12-07-1785, gedoopt te Sprang op 17-07-1785
 
 
8.
Geertruij [3100] geboren te Sprang op 02-02-1789, gedoopt te Sprang op 08-02-1789 getrouwd te Baardwijk op 19-05-1811 met Jan van HERWIJNEN [4473] geboren te Drongelen op 12-05-1782 zoon van Albert van HERWIJNEN [4474] en van Anne in 't VELD [4475]

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, Genlias Besoijen en Baardwijk.
VIIb.
Gerrit KLOOTWIJK [3098] gedoopt te Sprang op 28-01-1781 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3083] (1737-) en van Teuntje LAARHOVEN [3090] (1748-)
 
getrouwd te Besoijen op 26-04-1812 met Johanna KUIJSTEN [3822] gedoopt op 21-09-1788 dochter van Antonie KUIJSTEN [4471] en van Janette van HELVOORT [4472]
 
 
1.
Jenneke [4476] geboren te Besoijen op 15-02-1816 getrouwd te Besoijen op 21-03-1839 met Jan Wouter SCHOLT [4477] geboren te Sprang op 19-11-1815 zoon van Jan SCHOLT [4478] en van Goverdina KLUIJTENAAR [4479] getrouwd (2) te Sprang-Capelle op 29-07-1858 met Teunis van DONGEN [6002] geboren te Sprang op 23-02-1828 zoon van Matthijs van DONGEN [6003] en van Johanna DALMAIJER [6004]
 
 
2.
Teunis [3823] geboren te Besoijen op 23-10-1818
 
 
3.
Antonie [3824] geboren te Besoijen op 04-02-1822

Bronnen: BS huw Besoijen 1812-3, 1839-4, BS huw Sprang-Capelle 1858-6.
IVb.
Adriaan KLOOTWIJK [2687] gedoopt te Sprang op 31-03-1684 zoon van Wouter KLOOTWIJK [2682] (1646-) en van Geertruij Willemsdr CLIS [2683] (1650-)
 
ondertr. te Sprang op 11-10-1710 getrouwd te Sprang op 26-10-1710 met Sijke de LEEUW [2688] gedoopt te Sprang op 25-11-1687 dochter van Cornelis Pieterszn de LEEUW [2689] en van Lijsbeth Aertsdr COOL [2690]
 
 
1.
Willem [2691] gedoopt te Sprang op 08-10-1713 overleden te Vrijhoeve-Capelle op 06-11-1813 , volgt Vc.
 
 
2.
Hendrik [2692] gedoopt te Sprang op 24-01-1715 , volgt Vd.
 
 
3.
Lijsbeth [2693] gedoopt te Sprang op 13-05-1717 getrouwd te Sprang op 26-03-1741 met Adriaan de JONG [3101] , wednr. van Maria Oerlemans
 
 
4.
Adriaan [2694] gedoopt te Sprang op 25-08-1720 , volgt Ve.
 
 
5.
Teuntje [2695] gedoopt te Sprang op 13-12-1722 getrouwd te Sprang op 15-12-1748 met Cornelis BOUMAN [3102] geboren te Wijk
 
 
6.
Cornelis [2696] gedoopt te Sprang op 20-05-1725 begraven te Rotterdam op 16-10-1776 , volgt Vf.
 
 
7.
Wouter [571] gedoopt te Sprang op 23-11-1727 , volgt Vg.

Er zijn aanwijzingen dat Adriaan op 3-4-1684 te Sprang geboren is. Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968 en aantekeningen Bert van Kootwijk.
1710 Adriaan Woutersche van Klootwijk, jongeman van Sprang, en Sijke de Leeu, jongedochter van Sprang, ondertrouw: 11 oktober 1710, trouw: 26 oktober 1710
Bron: Nederduits gereformeerde trouwen 1611-1630, 1640-1725 (transcriptie John Boeren)
Vc.
Willem KLOOTWIJK [2691] gedoopt te Sprang op 08-10-1713 overleden te Vrijhoeve-Capelle op 06-11-1813 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2687] (1684-) en van Sijke de LEEUW [2688] (1687-)
 
getrouwd te Sprang op 11-02-1741 met Pieternella de JONG [2698] gedoopt te 's-Grevelduin op 04-10-1708, weduwe van Johannes Oerlemans overleden te Sprang op 1786 dochter van Jan de JONG [2702] en van Jenneke van OOSTERHOUT [2703]
 
 
1.
Adriana [2699] gedoopt te Sprang op 06-01-1743 getrouwd te Sprang op 31-05-1767 met Hendrik ROS [3103] geboren te Sprang zoon van Jan ROS [6640] en van Hendrina VERVOORT [6641]
 
 
2.
Jenneke [3104] gedoopt te Sprang op 18-10-1744
 
 
3.
Willem [943] gedoopt te Sprang op 28-06-1747 overleden te Capelle op 04-05-1833 , volgt VId.
 
 
4.
Pieter [2701] gedoopt te Sprang op 04-10-1750 , volgt VIe.

Bronnen: Gen. Soc. of Utah.
04-10-1750 Doopinschrijving van Pieter KLOOTWIJK [2701] zoon van Willem KLOOTWIJK [2691] (1713-) en van Pieternella de JONG [2698] (1708-1786).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
00-00-1810 Volkstelling 1810 met de vermelding van Willem Klootwijk [2691] op 97 jarige leeftijd. Als geboortedatum staat bij hem: 15 oktober 1713.
Ook staat hier vermeld: Jenette (Jenneke) Klootwijk en Adriaan van Beek met hun kinderen. Jenneke zou een dochter van Willem kunnen zijn, maar we hebben hier geen aanwijzing voor. Het zouden ook buren kunnen zijn zoals dat vermeld is in de overlijdensakte van Willem Klootwijk.

Bron: Archief : 1032, Registratienummer : 44, Pagina : 111, Registratiedatum : 01-01-1810, Akteplaats : Capelle, Collectie : Bron: Bevolkingsregister, Deel: 44, Periode: 1810, Boek : Volkstellingsregister.
06-11-1813 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [2691], de weduwnaar van Pieternella de JONG [2698], op 6 november 1813 te Vrijhoeve-Cappele. Willem is 100 jaar geworden.

Als vader staat Sebastien Klootwijk, dit zal echter Adriaan Klootwijk zijn.
De aangevers zijn Michel Hommel en Arie van Beek, beide buren van de overledene.

De akte is nog geheel in het Frans.


VId.
Willem KLOOTWIJK [943] gedoopt te Sprang op 28-06-1747 overleden te Capelle op 04-05-1833 zoon van Willem KLOOTWIJK [2691] (1713-1813) en van Pieternella de JONG [2698] (1708-1786)
 
ondertr. te Sprang op 08-04-1777 getrouwd te Sprang op 04-05-1777 met Cornelia QUIRIJNS [944] gedoopt te Sprang op 23-02-1744 overleden te Sprang op 09-12-1807 dochter van Willem QUIRIJNS [3067] en van Geertruij KLOOTWIJK [3066] (1713-)
 
 
1.
Willem [945] gedoopt te Sprang op 18-02-1778, arbeider , volgt VIIc.
 
 
2.
Gerardus [3129] gedoopt te Sprang op 18-07-1779
 
 
3.
Petronella [3130] gedoopt te Sprang op 13-08-1780
 
 
4.
Cornelis [3131] gedoopt te Sprang op 21-07-1782
 
 
5.
Geertrui [3132] gedoopt te Sprang op 23-11-1783 overleden te Hillegersberg op 12-06-1849 getrouwd te Hillegersberg op 31-12-1812 met Arie METZELAAR [6500] geboren te Hillegersberg ca. 1787 overleden te Hillegersberg op 05-01-1825 zoon van Dirk METZELAAR [6501] en van Ariaantje van der VELDEN [6502]
 
 
6.
Cornelis [3133] geboren te Sprang op 17-11-1784, gedoopt te Sprang op 21-11-1784
 
 
7.
Adriaan [3134] gedoopt te Sprang op 06-11-1785
 
 
8.
Antonie [3834] geboren te Sprang op 27-12-1789, gedoopt op 03-01-1790 overleden voor 1857 , volgt VIId.

Dit fragment (943x944,945x946,947x948) is mij ter beschikking gesteld door G.J. vd Kamp, Van Hasseltstraat 17 te Kampen.
VIIc.
Willem KLOOTWIJK [945] gedoopt te Sprang op 18-02-1778, arbeider zoon van Willem KLOOTWIJK [943] (1747-1833) en van Cornelia QUIRIJNS [944] (1744-1807)
 
getrouwd te Vrijhoeven op 19-05-1805 met Elizabeth de ROON [946] gedoopt te Capelle op 11-11-1781 overleden te Loon op Zand op 11-05-1832
 
 
1.
Cornelis [1734] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 18-07-1803 , volgt VIIId.
 
 
2.
Cornelia [3832] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 05-05-1806, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle op 11-05-1806
 
 
3.
Jan [3833] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 12-06-1809, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle op 18-06-1809
 
 
4.
Johanna [948] geboren te Loon op Zand op 1812, dienstmeid overleden te Loon op Zand op 23-02-1891 getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 23-04-1835 met Johannes VERSTEEG [947] geboren te Sprang op 20-09-1805, gedoopt te Sprang op 06-10-1805, dienstknecht overleden te Loon op Zand op 31-12-1873 zoon van Christina VERSTEEG [5324]
 
 
5.
Anna [6964] geboren te Loon op Zand ca. 1822 overleden te Nijmegen op 22-12-1901 getrouwd te Capelle op 09-05-1850 met Antonie KUIJPERS [6965] geboren te 's-Gravenmoer zoon van (²) KUIJPERS [6966] en van (²) van HELVOORT [6967]
 
getrouwd (2) te Loon op Zand op 24-04-1843 met Huiberdina BROEKX [4970] geboren te Sprang op 03-02-1816 dochter van Arie BROEKX [4971] en van Johanna HAVERHALS [4972]
 
 
1.
Wilhelmus [4973] geboren te Loon op Zand ca. 1848, schoonmaker overleden te Capelle ca. 01-08-1911 , volgt VIIIe.
 
 
2.
Johanna [4977] geboren te Sprang getrouwd te Capelle op 04-05-1866 met Adriaan ZWIJGERS [4978] geboren te Dongen zoon van (²) ZWIJGERS [4979] en van (²) WERVERS [4980]
 
 
3.
Cornelia [4981] geboren te Loon op Zand op 09-03-1845 overleden te Raamsdonk op 05-09-1917 getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 31-10-1868 met Gerrit NIEUWENHUIZEN [4982] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 23-03-1842 zoon van Joost NIEUWENHUIZEN [4983] en van Teuna TAKTOR [4984]

De volgorde en de volledigheid van de kinderen uit het tweede huwelijk van Willem en Huiberdina Broeckx is nog onzeker.
Bronnen: BS Capelle H-1838 en (2e huwelijk) GenLias, BS Capelle H 10-1824, Vrijhoeve-Capelle H-1835.
1901 Overlijden van Anna KLOOTWIJK [6964] overleden te Nijmegen op 22-12-1901, weduwe van Antonie KUIJPERS [6965] en dochter van Willem KLOOTWIJK [945] (1778-) en van Elizabeth de ROON [946] (1781-1832)
VIIId.
Cornelis KLOOTWIJK [1734] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 18-07-1803 zoon van Willem KLOOTWIJK [945] (1778-) en van Elizabeth de ROON [946] (1781-1832)
 
getrouwd te Capelle op 08-05-1824 met Anna van PEER [1459] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 18-07-1803 overleden voor 05-1838 dochter van Frans van PEER [5322] en van Geertrui RUIJTENBERG [5323]
 
 
1.
Cornelia [1270] geboren te Capelle op 21-09-1825
 
 
2.
Francijna [1370] geboren te Capelle op 13-12-1826 overleden te Sliedrecht op 18-09-1889, begraven te Sliedrecht op 21-09-1889 , volgt IXc.
 
getrouwd (2) te Capelle op 10-05-1838 met Antonia SNIJDERS [1735] geboren te Capelle op 22-07-1814 overleden te Loon op Zand op 30-11-1853 dochter van Peter SNIJDERS [2903] en van Cornelia van MASTBERGEN [3079]
 
 
1.
Peter [1280] geboren te Loon op Zand op 20-02-1840 overleden te Mijnsherenland op 15-01-1931 , volgt IXd.
 
 
2.
Elisabeth [5042] geboren te Loon op Zand op 21-08-1841 overleden te Loon op Zand op 27-06-1916 getrouwd te Loon op Zand op 15-05-1871 met Wijnandus de ROOIJ [5043] geboren te Loon op Zand op 08-12-1837 zoon van Nicolaas de ROOIJ [5044] en van Adriana DORRENBOOM [5045]
 
 
3.
Cornelis [3890] geboren te Loon op Zand op 26-08-1843, varensgezel,schipper overleden te Werkendam op 26-02-1918 , volgt IXe.
 
 
4.
Willem [1732] geboren te Baardwijk ca. 1847, korenmolenaar overleden te Westmaas op 06-06-1909 , volgt IXf.
 
 
5.
Peter [5035] geboren te Baardwijk op 07-09-1847, tuinman, landbouwer , volgt IXg.
 
 
6.
Adriana [5046] geboren te Baardwijk ca. 1848 overleden te Arnhem op 16-12-1923
 
 
7.
Antonie [4857] geboren te Waalwijk ca. 1851 overleden te Hoek van Holland op 14-01-1931 , volgt IXh.

Uit het Dossier van Cloetwijck CBG (Zimmerman) blijkt dat Cornelis [3890] een zoon is van Cornelis en Antonia Snijders. Hierin staat als geboortedatum 30-10-1844 vermeld terwijl in GenLias 26-08-1843 staat.
Verder zien we hier tweemaal de zoon Peter (uit 1840 en uit 1847). Het lijkt er op dat dit inderdaad twee verschillende personen zijn.

Bronnen: BS geb Capelle 1826-11, 1861-33, BS huw Capelle 1824-10, 1838-7, 1861-9, BS ovl Loon op Zand 1916-101.
1916 Overlijdensakte van Elisabeth Klootwijk [5042], weduwe van Wijnandus de ROOIJ [5043], dochter van Cornelis KLOOTWIJK [1734] en Antonia SNIJDERS [1735], op 27 juni 1916 te Loon op Zand.
IXc.
Francijna KLOOTWIJK [1370] geboren te Capelle op 13-12-1826 overleden te Sliedrecht op 18-09-1889, begraven te Sliedrecht op 21-09-1889 dochter van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Anna van PEER [1459] (1803-1838)
 
 
1.
Willem [1371] geboren te Capelle op 21-08-1850, schoenmaker overleden te Loon op Zand op 23-04-1904 , volgt Xf.
 
 
2.
Cornelis [1271] geboren te Capelle op 28-07-1861 overleden te Capelle op 03-08-1861
 
getrouwd (2) te Sliedrecht op 23-10-1875 met Gerrit PETERS [4417] geboren te Sliedrecht op 18-06-1827 overleden te Sliedrecht op 03-11-1915, begraven te Sliedrecht op 08-11-1915 zoon van Jacob PETERS [4418] en van Johanna HUTTEMANS [4419]

Francijna heeft twee buitenechtelijke kinderen gekregen.
Bronnen: BS Capelle Geb 11-1826, 33-1861, Ovl 41-1861, BS Sliedrecht HVWA, GenLias.
1904 Overlijdensaangifte van Willem KLOOTWIJK [1371] overleden te Loon op Zand op 23-04-1904, zoon van Francijna KLOOTWIJK [1370], de echtgenoot van Wilhelmina HEURTER [1374].
1915 Gerrit PETERS [4417] geboren te Sliedrecht op 18-06-1827 overleden te Sliedrecht op 03-11-1915 was voor zijn huwelijk met Francijna KLOOTWIJK [1370] gehuwd met Ariaantje van Eijl.
Xf.
Willem KLOOTWIJK [1371] geboren te Capelle op 21-08-1850, schoenmaker overleden te Loon op Zand op 23-04-1904 zoon van Francijna KLOOTWIJK [1370] (1826-1889)
 
getrouwd te Capelle op 20-02-1880 met Wilhelmina HEURTER [1374] geboren te Capelle op 20-12-1850 overleden te Vrijhoeven op 01-02-1912 dochter van Leendert HEURTER [1372] en van Huibertje VISSERS [1373]
 
 
1.
Leendert [1375] geboren te Capelle op 16-07-1880, schoenmaker overleden op 22-05-1913 getrouwd te Nijmegen op 03-09-1909 met Lucia COUWENBERG [5333] geboren te Drunen op 19-08-1884, dienstbode overleden te Rotterdam op 16-05-1981 dochter van Gerardus COUWENBERG [5334] en van Johanna BOONS [5335]
 
 
2.
Frans [1376] geboren te Capelle op 21-08-1882 overleden op 26-12-1882
 
 
3.
Frans [1377] geboren te Capelle op 03-04-1884 overleden op 16-10-1884
 
 
4.
Huiberdina [1378] geboren te Capelle op 04-04-1885 overleden op 18-08-1885
 
 
5.
Frans [1379] geboren te Capelle op 12-06-1886 overleden op 09-05-1887
 
 
6.
Huiberdina [1380] geboren te Capelle op 23-08-1887 overleden op 28-08-1887
 
 
7.
Willem [1381] geboren te Capelle op 01-02-1890 overleden op 23-05-1892
 
 
8.
Frans [1382] geboren te Capelle op 20-07-1891 overleden op 06-05-1892
 
 
9.
Willem [1383] geboren te Capelle op 02-10-1892, broodbakker overleden te Rotterdam op 17-08-1976 , volgt XId.

Lucia COUWENBERG de vrouw van Leendert [1375] trouwt later met broer Willem Klootwijk [1383].
Bronnen: G.S.U., GenLias, BS huw Rotterdam 1914, BS huw Capelle 1880-3, BS huw Nijmegen 1909-253.
1904 Overlijdensaangifte van Willem KLOOTWIJK [1371] overleden te Loon op Zand op 23-04-1904, zoon van Francijna KLOOTWIJK [1370], de echtgenoot van Wilhelmina HEURTER [1374].
XId.
Willem KLOOTWIJK [1383] geboren te Capelle op 02-10-1892, broodbakker overleden te Rotterdam op 17-08-1976 zoon van Willem KLOOTWIJK [1371] (1850-1904) en van Wilhelmina HEURTER [1374] (1850-1912)
 
getrouwd te Rotterdam op 02-12-1914 met Lucia COUWENBERG [5333] geboren te Drunen op 19-08-1884, dienstbode overleden te Rotterdam op 16-05-1981 dochter van Gerardus COUWENBERG [5334] en van Johanna BOONS [5335]
 
 
1.
Wilhelmina Lena (Wilma) [6012] geboren te Rotterdam op 03-10-1915, Coupeuse overleden te Michigan,USA op 29-05-2009 getrouwd te Rotterdam op 23-01-1935 met Wouter Pieter (Wout) TIMMERMANS [6023] geboren te Rotterdam op 08-01-1913, Timmerman overleden te Rotterdam op 15-07-1941, begraven te Rotterdam op 18-07-1941 zoon van (²) TIMMERMANS [6761] en van (²) van PROOIJEN [6762] getrouwd (2) op 19-08-1948 met Jan NAGTZAAM [6024] geboren op 29-11-1915 overleden te Michigan,USA op 14-12-1992
 
 
2.
Johan [5336] geboren te Rotterdam op 23-06-1917, timmerman, chef buitendienst overleden te Rotterdam op 09-07-1985, begraven te Rotterdam op 12-07-1985 , volgt XIIe.
 
 
3.
Willem (Wim) [6013] geboren te Rotterdam op 27-03-1920, chauffeur overleden te Rotterdam op 06-05-1967, begraven te Rotterdam op 10-05-1967 , volgt XIIf.

Lucia Couwenberg is de weduwe van Leendert Klootwijk de broer van Willem.
Dochter Wilhelmina Klootwijk [6012] trouwt eerst met ene Timmermans die door verdrinking om het leven komt. Later trouwt zij met Jan Nagtzaam en zij emigreren in 1955 naar Amerika. Wihelmina werd in Nederland altijd Mien genoemd, echter na haar emigratie gebruikte ze Wilma omdat Mien (Mean=slecht,gemeen) wat vreemd overkwam.

Bronnen: BS huw Rotterdam 1914, NRC vrijdag 20 november 1914, NRC 26 juni 1917, opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).
1914 Aangifte van Ondertrouw van Willem KLOOTWIJK [1383] en Lucia COUWENBERG [5333].
NRC - vrijdag 20 november 1914
1917 Geboorte van de zoon [5336] van Willem KLOOTWIJK [1383] en Lucia COUWENBERG [5333].
NRC - dinsdag 26 juni 1917
XIIe.
Johan KLOOTWIJK [5336] geboren te Rotterdam op 23-06-1917, timmerman, chef buitendienst overleden te Rotterdam op 09-07-1985, begraven te Rotterdam op 12-07-1985 zoon van Willem KLOOTWIJK [1383] (1892-1976) en van Lucia COUWENBERG [5333] (1884-1981)
 
getrouwd te Rotterdam op 28-07-1939 met Jacoba Krijntje MASTIK [6014] geboren te Rotterdam op 29-09-1919 overleden te Rotterdam op 13-08-2002 dochter van Johannes Koenraad MASTIK [8539] (1892-) en van Margje SNOEK [8540] (1894-)
 
 
1.
(²) [6015] , volgt XIIIa.
 
 
2.
(²) [6016] , volgt XIIIb.
 
 
3.
(²) [6017] , volgt XIIIc.
 
 
4.
Marianne [6018] geboren te Rotterdam op 14-05-1957 overleden te Fribourg op 15-09-1983 getrouwd met (²) PUNT [6766]

Marianne Klootwijk [6018] is overleden door een auto-ongeluk op de eerste dag van haar huwelijksreis.

Bronnen: AAK, opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).
1917 Geboorte van de zoon [5336] van Willem KLOOTWIJK [1383] en Lucia COUWENBERG [5333].
NRC - dinsdag 26 juni 1917
28-06-1939 Huwelijksakte van Johan KLOOTWIJK [5336] en Jacoba Krijntje MASTIK [6014] op 28 juni 1939 te Rotterdam.
2002 Overlijden van Jacoba Krijntje MASTIK [6014] de weduwe van Johan KLOOTWIJK [5336] op 13 augustus 2002 te Rotterdam.
XIIIa.
(²) KLOOTWIJK [6015] zoon van Johan KLOOTWIJK [5336] (1917-1985) en van Jacoba Krijntje MASTIK [6014] (1919-2002)
 
getrouwd met (²) WIEGGERS [6025]
 
 
1.
(²) [6026] , volgt XIVa.
 
 
2.
Wilco Marcus Joseph [6027] geboren te Vorden op 18-03-1967, Activiteitenbeg. Gezondheidsz. overleden te Zutphen op 18-02-2021 getrouwd met (²) KOENDERICK [6763]
 
 
3.
(²) [6028]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVa.
(²) KLOOTWIJK [6026] zoon van (²) KLOOTWIJK [6015] en van (²) WIEGGERS [6025]
 
getrouwd met (²) HENDRIKSE [6029]
 
 
1.
(²) [6030]
 
 
2.
(²) [6031]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIb.
(²) KLOOTWIJK [6016] zoon van Johan KLOOTWIJK [5336] (1917-1985) en van Jacoba Krijntje MASTIK [6014] (1919-2002)
 
getrouwd met (²) NOVAKOWSKA [6764]
 
getrouwd (2) met (²) de JONGH [6032]
 
 
1.
(²) [6033] getrouwd met (²) EVANS [6036]
 
 
2.
(²) [6034] getrouwd met (²) SCHOLTEN [7997]
 
 
3.
(²) [6035] getrouwd met (²) van TOL [7998]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIc.
(²) KLOOTWIJK [6017] zoon van Johan KLOOTWIJK [5336] (1917-1985) en van Jacoba Krijntje MASTIK [6014] (1919-2002)
 
getrouwd met (²) CHOW [6037]
 
 
1.
(²) [6038] , volgt XIVb.
 
 
2.
(²) [6039]
 
 
3.
(²) [6040] getrouwd met (²) VOOGD [6041]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVb.
(²) KLOOTWIJK [6038] zoon van (²) KLOOTWIJK [6017] en van (²) CHOW [6037]
 
getrouwd met (²) [6765]
 
 
1.
(²) [8050]
 
 
2.
(²) [8051]

XIIf.
Willem (Wim) KLOOTWIJK [6013] geboren te Rotterdam op 27-03-1920, chauffeur overleden te Rotterdam op 06-05-1967, begraven te Rotterdam op 10-05-1967 zoon van Willem KLOOTWIJK [1383] (1892-1976) en van Lucia COUWENBERG [5333] (1884-1981)
 
getrouwd met (²) MARTENS [6042]
 
 
1.
(²) [6767] getrouwd met (²) STUURMAN [6768]
 
 
2.
(²) [6043] getrouwd met (²) GROENENDIJK [6044]

Wim is in de jaren 60 overleden. Lucia is getrouwd en heeft kinderen.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016].
1 objecten niet weergegeven (²)
IXd.
Peter KLOOTWIJK [1280] geboren te Loon op Zand op 20-02-1840 overleden te Mijnsherenland op 15-01-1931 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853)
 
getrouwd te Capelle op 11-05-1861 met Maria VERDUIJN [1277] geboren te Capelle op 18-08-1828 dochter van Jan VERDUIJN [3820] en van Hendrika KONINGS [3821]
 
 
1.
Cornelis [2113] geboren te Capelle op 23-10-1861, spoorwegwerker overleden te Barendrecht op 04-09-1896 , volgt Xg.
 
 
2.
Johanna [4771] geboren te Capelle op 20-09-1864 overleden te Raamsdonk op 11-07-1949 getrouwd te Capelle op 29-04-1890 met Hendrik van HEIJST [4772] geboren te Loon op Zand op 10-04-1862 overleden te Raamsdonksveer op 22-02-1950 zoon van Pieter van HEIJST [4773] en van Elisabeth VERSTEEG [4774]
 
getrouwd (2) te Mijnsheerenland op 14-03-1912 met Maria QUARTEL [6101] geboren te Westmaas ca. 1842 overleden te Ridderkerk op 26-09-1933 dochter van Dirk QUARTEL [6102] en van Jannigje den BROEDER [6103]

Op de begraafplaats van Raamsdonk-dorp ligt een grafsteen met opschrift: Johanna van Heijst-Klootwijk, geboren Capelle 20 september 1864, overleden te Raamsdonk 11 juli 1949. Was gehuwd met Hendrik van Heijst, geboren Loon op Zand 10 april 1862, overleden te Raamsdonksveer 22 februari 1950.

Pieter [1280] trouwt op 72-jarige leeftijd met Maria Quartel, de weduwe van Teunis Bijl.

Volgens opgaven van Bert van Kootwijk is Cornelis [2113] de zoon van Peter en Maria.

Bronnen: Opgave Bert van Kootwijk, Hans Klootwijk, GenLias, AAK, BS huw Mijnsheerenland 1912-2, BS ovl Mijnsheerenland 1931-1, BS ovl Ridderkerk 1933-88.
1949 Overlijden van Johanna Klootwijk [4771], echtgenote van Hendrik van HEIJST [4772], dochter van Peter KLOOTWIJK [1280] en Maria VERDUIJN [1277].
Xg.
Cornelis KLOOTWIJK [2113] geboren te Capelle op 23-10-1861, spoorwegwerker overleden te Barendrecht op 04-09-1896 zoon van Peter KLOOTWIJK [1280] (1840-1931) en van Maria VERDUIJN [1277] (1828-)
 
getrouwd te Loon op Zand op 13-05-1885 met Alida van WIJLEN [2114] geboren te Capelle op 16-01-1863 overleden op 13-04-1935 dochter van Arie van WIJLEN [5968] en van Adriana van CAMPEN [5969]
 
 
1.
Peter Adriaan [2115] geboren te Capelle op 03-11-1885, trambestuurder overleden te Den Haag op 14-12-1968 getrouwd te Den Haag op 24-08-1910 met Geertruda Wilhelmina van DONGEN [2116] geboren te Raamsdonk ca. 1885, dienstbode dochter van Antonie Adriaan van DONGEN [2117] en van Maria BOESER [2118]
 
 
2.
Adriaan [2119] geboren te Loon op Zand op 05-08-1887, tramconducteur HTM , volgt XIe.
 
 
3.
Arie [2123] geboren te Loon op Zand op 15-12-1888, tramconducteur overleden te Den Haag op 13-02-1973 , volgt XIf.
 
 
4.
Marinus [4319] geboren te Loon op Zand ca. 1891, Trambest. Sigarenwinkelier overleden te Den Haag op 19-07-1950 , volgt XIg.
 
 
5.
Maria [2230] geboren te Capelle op 20-04-1892 overleden te Den Haag op 11-02-1938 getrouwd met Jacob EDELING [5476] geboren te Den Haag ca. 1893 overleden te Den Haag op 25-12-1939 zoon van Jacobus Hendricus EDELING [5477] en van Alida van der BOM [5478]
 
 
6.
Cornelis [2231] geboren te Capelle op 27-12-1893, voerman en chauffeur , volgt XIh.
 
 
7.
Adriana [2232] geboren te Barendrecht op 15-05-1896 getrouwd te Rotterdam op 29-09-1920 met Willem Jacobus HOEVENAAR [5970] geboren te Loon op Zand ca. 1894 overleden te Rotterdam op 09-11-1929 zoon van Hendrik Johannes HOEVENAAR [5971] en van Hendrika TREFFERS [5972]

Het gezin verhuisde op 4.11.1895 van Loon op Zand naar Barendrecht, hier is hun dochter Adriana geboren. Cornelis kwam door een noodlottig ongeval om het leven, tijdens het koppelen van treinwagons werd hij doodgedrukt tussen de bumpers. Vrij snel na het overlijden van de man, op 22.10.1896, vertrekt het gezin weer naar Capelle (NB). Hier werkte Alida op het land en begon een snoepwinkel. Deze snoepwinkel groeide uit tot de huidige supermarkt van Sprang-Capelle.

Alida hertrouwde op 11-07-1907 te Vrijhoeve-Capelle met Adriaan Hommel.

De drie oudste zonen duiken in 1910 weer in Den Haag op.

Bronnen: BEV barendrecht 1893-1906 blad 117 en BS Den Haag Huw 1505-1910, 1070-1912, 1071-1912, BS Den Haag ovl 1938-328 1939-2535, gegevens Carla Vermey-Klootwijk en opgave Marco Kroonwijk, BS huw Loon op Zand 1885-22, BS huw Rotterdam 1920-t37, BS huw Vrijhoeve-Capelle 1907-1.
1910 Huwelijksakte van Peter Adriaan KLOOTWIJK [2115] en Geertruda Wilhelmina van DONGEN [2116] op 24-08-1910 te Den Haag.
Peter Adriaan KLOOTWIJK [2115] is de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113] en Alida van WIJLEN [2114].
1912 Huwelijksakte van Adriaan Klootwijk [2119], de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113], en van Adriana BOER [2120], op 5 juni 1912 te Den Haag.
Als getuigen traden op: broers Peter Adriaan Klootwijk [2115] en Arie Klootwijk [2123].
1935 Grafsteen van Alida van WIJLEN [2114], de echtgenote van Adriaan Hommel en daarvoor van Cornelis KLOOTWIJK [2113]. Deze steen is te vinden op de Begraafplaats van Ned. Herv. Kerk Zuidhollandsedijk te Loon op Zand.

Foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans.
1938 Overlijdensakte van Maria Klootwijk [2230], echtgenote van Jacob EDELING [5476], dochter van Cornelis KLOOTWIJK [2113] en Alida van WIJLEN [2114] op 11 februari 1938 te Den Haag.
1939 Overlijdensakte van Jacob EDELING [5476], de weduwnaar van Maria Klootwijk [2230]
XIe.
Adriaan KLOOTWIJK [2119] geboren te Loon op Zand op 05-08-1887, tramconducteur HTM zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113] (1861-1896) en van Alida van WIJLEN [2114] (1863-1935)
 
getrouwd te Den Haag op 05-06-1912 met Adriana BOER [2120] geboren te Sprang op 09-01-1883, dienstbode dochter van Cornelis BOER [2121] en van Willemijna VERSTEEG [2122]
 
 
1.
Cornelia Willemijna Alida [6824] geboren te Den Haag op 06-08-1914 getrouwd te Den Haag op 28-09-1938 met Abraham Wilhelmus Theodorus SALM [8998] geboren te Arnhem ca. 1912, fotograaf zoon van (²) SALM [8999] en van (²) VISSER [9000]

Adriaan kwam op 24 april 1908 van Vrijhoeve-Capelle naar Den Haag, Adriana volgde op 27 april 1909, zij kwam uit Heemstede. Ze woonden eerst in de Mariottestraat 73, in mei 1914 werd dat de Fahrenheitstraat 236 en vervolgens in april 1928 werd dat de Bunschotensestraat 95.

Bronnen: BS huw Den Haag 1912-1070, GK Den Haag 1913-1939.
1908 Gezinskaart van Adriaan KLOOTWIJK [2119] en Adriana BOER [2120] uit Den Haag.
1912 Huwelijksakte van Adriaan Klootwijk [2119], de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113], en van Adriana BOER [2120], op 5 juni 1912 te Den Haag.
Als getuigen traden op: broers Peter Adriaan Klootwijk [2115] en Arie Klootwijk [2123].
XIf.
Arie KLOOTWIJK [2123] geboren te Loon op Zand op 15-12-1888, tramconducteur overleden te Den Haag op 13-02-1973 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113] (1861-1896) en van Alida van WIJLEN [2114] (1863-1935)
 
getrouwd te Den Haag op 05-06-1912 met Adriana van VUUREN [2124] geboren te Capelle op 23-07-1891, dienstbode overleden te Den Haag op 08-05-1983 dochter van Pieter van VUUREN [2125] en van Hendrina van den HOEK [2126]
 
 
1.
Cornelis Hendrikus [4436] geboren op 26-09-1912 overleden te Leiden op 18-12-1978 , volgt XIIg.
 
 
2.
Pieter Adrianus [4438] geboren op 06-10-1913 , volgt XIIh.
 
 
3.
Hendricus KROONWIJK [4440] geboren op 18-01-1915, meubelmaker overleden te Capelle a/d IJssel op 11-12-1993 , volgt XIIi.
 
 
4.
Adriaan KROONWIJK [4442] geboren op 11-06-1916 getrouwd te Den Haag met Riet van DORT [4443] geboren op 1926 overleden te Den Haag op 11-03-1983

Arie kwam op 31 maart 1911 vanuit Vrijhoeve-Capelle naar Den Haag, Adriana volgde op 31 juli 1911 vanuit Capelle. Het gezin verhuisde veel in Den Haag, ten eerste woornden ze in de Mariottestraat 71, naast de broer van Arie, Adriaan Klootwijk [2119], in 1920 werd dat Ribesstraat 10, in 1924 Amelandsestraat 23, in 1925 Vleesboomstraat 25, in 1926 de Pluvierstraat 210, in 1927 Vlierboomplein 4, in 1930 het Moerbeiplein 4 en in 1934 het Notenplein 58. Verder wordt bij Hendricus nog vermeld dat hij meubelmaker was.

Bronnen: BS huw Den Haag 1912-1071, opgave Carla Vermey, GK Den Haag 1913-1939.
1911 Gezinskaart van Arie KLOOTWIJK [2123] en Adriana van VUUREN [2124] Bev. 1913-1939 Den Haag.
1912 Huwelijksacte van Arie Klootwijk [2123] en Adrianan van Vuuren [2125] op 5 juni 1912.
XIIg.
Cornelis Hendrikus KLOOTWIJK [4436] geboren op 26-09-1912 overleden te Leiden op 18-12-1978 zoon van Arie KLOOTWIJK [2123] (1888-1973) en van Adriana van VUUREN [2124] (1891-1983)
 
getrouwd te Den Haag met Elisabeth ZUURENDONK [4437] geboren op 10-12-1912 overleden te Leiderdorp op 09-11-1994
 
 
1.
(²) KROONWIJK [4444] , volgt XIIId.
 
 
2.
(²) [4445] , volgt XIIIe.

Bronnen: Opgave Carla Vermey en Marco Kroonwijk.
XIIId.
(²) KROONWIJK [4444] zoon van Cornelis Hendrikus KLOOTWIJK [4436] (1912-1978) en van Elisabeth ZUURENDONK [4437] (1912-1994)
 
getrouwd met (²) van WIJNGAARDEN [4724]
 
 
1.
(²) [4725] , volgt XIVc.
 
 
2.
Monique [4726] geboren te Den Haag op 24-05-1974 overleden te Den Haag op 14-09-1974
 
 
3.
(²) [4727]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVc.
(²) KROONWIJK [4725] zoon van (²) KROONWIJK [4444] en van (²) van WIJNGAARDEN [4724]
 
getrouwd met (²) BEER [4732]
 
 
1.
(²) [4775]
 
 
2.
(²) [4776]
 
 
3.
(²) [4890]
 
 
4.
(²) [6022]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIe.
(²) KLOOTWIJK [4445] zoon van Cornelis Hendrikus KLOOTWIJK [4436] (1912-1978) en van Elisabeth ZUURENDONK [4437] (1912-1994)
 
getrouwd met (²) MERKESTIJN [4728]
 
 
1.
(²) [4729]
 
 
2.
(²) [4730]
 
 
3.
(²) [4731]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIh.
Pieter Adrianus KLOOTWIJK [4438] geboren op 06-10-1913 zoon van Arie KLOOTWIJK [2123] (1888-1973) en van Adriana van VUUREN [2124] (1891-1983)
 
getrouwd te Den Haag op 25-05-1938 met Magdalena Maria (Lena) SPIERENBURG [4439] geboren te Den Haag op 10-12-1909 overleden te Den Haag op 28-02-2007
 
 
1.
(²) [4446]

Bronnen: Opgave Carla Vermey.
XIIi.
Hendricus KROONWIJK [4440] geboren op 18-01-1915, meubelmaker overleden te Capelle a/d IJssel op 11-12-1993 zoon van Arie KLOOTWIJK [2123] (1888-1973) en van Adriana van VUUREN [2124] (1891-1983)
 
getrouwd te Den Haag op 00-00-1939 met Helena ROOZENDAAL [4441] geboren op 18-11-1914 overleden te Den Haag op 21-07-1964
 
 
1.
(²) KLOOTWIJK [4447]
 
 
2.
(²) KLOOTWIJK [4448] getrouwd met (²) VERMEY [4453]

Carla en Peter-Paul Vermey zijn op 20-1-1973 per boot vanuit Rotterdam vertrokken naar Australie, waar zij op 17-2-1973 in Melbourne aankwamen. Peter werkte voor zijn vertrek als ingenieur by Agfa Gevaert in Rijswijk en heeft een jaar of 10 bij Agfa Gevaert in Melbourne gewerkt als "technician" en "training officer". Op 1-7-1984 zijn zij een eigen zaak begonnen (Vermaco Pty. Ltd.) en gespecialiseerd in "Industrial Photographic Equipment". Carla is secretaresse en "qualified accountant". Ze heeft merendeels als direktie secretaresse gewerkt, maar werkt nu tezamen met Peter in hun eigen zaak.
Bronnen: Opgave Carla Vermey.
1993 Grafsteen van Hendricus KLOOTWIJK [4440] geboren op 18-01-1915, meubelmaker overleden te Capelle a/d IJssel op 11-12-1993, echtgenoot van Helena ROOZENDAAL [4441].
Deze steen ligt op Begraafplaats Schollevaar Burgemeester Schalijlaan 2 Capelle aan den IJssel
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIg.
Marinus KLOOTWIJK [4319] geboren te Loon op Zand ca. 1891, Trambest. Sigarenwinkelier overleden te Den Haag op 19-07-1950 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113] (1861-1896) en van Alida van WIJLEN [2114] (1863-1935)
 
getrouwd te Den Haag op 14-04-1915 met Clasina Cornelia van STRIEN [4320] geboren op 21-06-1889, dienstbode overleden op 28-02-1973 dochter van Pieter van STRIEN [5486] en van Janneke van de KOPPEL [5487]
 
 
1.
Cornelis Marinus [4321] geboren te Den Haag op 19-09-1916 overleden te Mosyr,Rusland op 31-01-1945 , volgt XIIj.
 
 
2.
Pieter Jan [4322] geboren op 22-01-1919 overleden te Den Haag op 16-04-1982, begraven op 20-04-1982 , volgt XIIk.
 
 
3.
Clasina Cornelia [4323] geboren op 20-02-1920 overleden te Rotterdam op 04-03-2003 getrouwd met A.H. (Arie) de BRUIJN [5436] geboren op 05-03-1916 overleden op 04-01-1997
 
 
4.
Maria Petronella [5488] geboren te Den Haag op 20-02-1920 overleden te Den Haag op 25-02-1920
 
 
5.
Alida Jenneke [4324] geboren te Den Haag op 27-04-1923 overleden te Maarn op 16-06-2007 getrouwd met (²) van OS [6442]

Bij zijn huwelijk in 1915 was Marinus trambestuurder. Later had Marinus in de Weimarstraat in Den Haag een Sigarenhandel. Er zijn veel advertenties teruggevonden in de plaatselijke kranten van 1922 t/m 1925. Bij zijn overlijden was Marinus bedrijfsleider.
Bronnen: BS huw Den Haag 1915-B386, BS ovl Den Haag 1920-850 1950-B1347, opgave Elly Loots-Klootwijk [4326] en AAK.
1915 Huwelijksakte van Marinus KLOOTWIJK [4319] en Clasina Cornelia van STRIEN [4320] van 14 april 1915 te Den Haag.
1920 Overlijdensakte van Maria Petronella Klootwijk, de dochter van Marinus KLOOTWIJK [4319] en Clasina Cornelia van STRIEN [4320], zij is overleden toen ze vier dagen oud was op 25 februari 1920 te Den Haag.
1922 Een advertentie van de sigarenwinkel van Marinu Klootwijk [4319] uit Het Vaderland van zaterdag 5 augustus 1922.
1925 Een advertentie van de sigarenhandel van Marinus Klootwijk [4319] uit Het Vaderland vrijdag 1 mei 1925 avondblad.
1950 Overlijden van Marinus KLOOTWIJK [4319], echtgenoot van Clasina Cornelia van STRIEN [4320].
19-07-1950 Overlijden van Marinus KLOOTWIJK [4319], echtgenoot van Clasina Cornelia van STRIEN [4320].
2003 Rouwkaart van Clasina Cornelia [4323], de dochter van Marinus KLOOTWIJK [4319], overleden op 4 maart 2003.
2007 Rouwkaart van Alida Jenneke van Os - Klootwijk [4324], de dochter van Marinus KLOOTWIJK [4319], overleden op 16 juni 2007.
XIIj.
Cornelis Marinus KLOOTWIJK [4321] geboren te Den Haag op 19-09-1916 overleden te Mosyr,Rusland op 31-01-1945 zoon van Marinus KLOOTWIJK [4319] (1891-1950) en van Clasina Cornelia van STRIEN [4320] (1889-1973)
 
getrouwd te Den Haag op 15-06-1943 met Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325] geboren op 28-02-1918
 
 
1.
(²) [4326] getrouwd met (²) LOOTS [4327]

Bronnen: BS ovl Den Haag 1950-C2723, Opgave Elly Loots-Klootwijk [4326].
15-06-1943 Huwelijksaankondiging van Cornelis Marinus KLOOTWIJK [4321] en Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325].
1945 Akte van overlijden van Cornelis Marinus KLOOTWIJK [4321], de echtgenoot van Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325].
13-07-1950 Ambtshalve aangifte van overlijden van Cornelis Marinus KLOOTWIJK [4321].
Bron: Staatscourant 13 juli 1950
XIIk.
Pieter Jan KLOOTWIJK [4322] geboren op 22-01-1919 overleden te Den Haag op 16-04-1982, begraven op 20-04-1982 zoon van Marinus KLOOTWIJK [4319] (1891-1950) en van Clasina Cornelia van STRIEN [4320] (1889-1973)
 
getrouwd met Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325] geboren op 28-02-1918
 
 
1.
(²) [4328] , volgt XIIIf.

Bronnen: Opgave Elly Loots-Klootwijk [4326].
XIIIf.
(²) KLOOTWIJK [4328] zoon van Pieter Jan KLOOTWIJK [4322] (1919-1982) en van Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325] (1918-)
 
getrouwd met (²) RUIJTER [4329]
 
 
1.
(²) RUIJTER [4330]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIh.
Cornelis KLOOTWIJK [2231] geboren te Capelle op 27-12-1893, voerman en chauffeur zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2113] (1861-1896) en van Alida van WIJLEN [2114] (1863-1935)
 
getrouwd te Den Haag op 09-08-1918 met Christina HAVERHALS [5489] geboren te Sprang ca. 1892 dochter van Teunis HAVERHALS [5490] en van Adriana van ZELST [5491]
 
 
1.
Cornelia Alida [6825] geboren te Den Haag op 02-05-1919
 
 
2.
Adriana [5492] geboren te Den Haag ca. 1921 overleden te Den Haag op 08-01-1926
 
 
3.
Alida Cornelia [6826] geboren te Den Haag op 30-10-1921 overleden op 27-05-2003 getrouwd met (²) TIESSENS [8446]
 
 
4.
(²) [6827]
 
 
5.
(²) [6828]
 
 
6.
(²) [6829]

Cornelis kwam in 1916 vanuit Capelle naar Den Haag en Christina al in 1911. In 1916 woonden ze in de Mariottestraat 36, in 1918 in de Rembrandtstraat 272, in 1934 in de W de Clougestraat 26 (?) en later in 1938 in de .... laan 510.

Bronnen: BS huw Den Haag 1918-B887, BS ovl Den Haag 1926-106, GK Den Haag 1913-1939.
1913 Gezinskaart van Cornelis KLOOTWIJK [2231] en Christina HAVERHALS [5489] te Den Haag 1913-1939.
1918 Huwelijksakte van Cornelis KLOOTWIJK [2231] en Christina HAVERHALS [5489] op 9 augustus 1918 te Den Haag.
1926 Overlijdensakte van Adriana Klootwijk [5492], de vijfjarige dochter van Cornelis KLOOTWIJK [2231] en Christina HAVERHALS [5489].
IXe.
Cornelis KLOOTWIJK [3890] geboren te Loon op Zand op 26-08-1843, varensgezel,schipper overleden te Werkendam op 26-02-1918 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853)
 
getrouwd te Werkendam op 16-03-1870 met Gijsbertje VISSER [3891] geboren te Werkendam op 25-04-1845 overleden te Werkendam op 09-01-1932 dochter van Arie VISSER [3892] en van Maaike van de BOSCH [3893]
 
 
1.
Antonia [4100] geboren te Werkendam op 20-06-1870 overleden te Werkendam op 04-07-1870
 
 
2.
Antonia [4101] geboren te Werkendam op 17-08-1871 overleden te Werkendam op 30-08-1871
 
 
3.
Antonia [4102] geboren te Werkendam op 31-12-1872 overleden te Werkendam op 06-03-1873
 
 
4.
Cornelis [5167] geboren te Werkendam op 07-01-1874 overleden op 06-11-1956 , volgt Xh.
 
 
5.
Maaike [4104] geboren te Werkendam op 07-01-1874 overleden te Werkendam op 01-03-1878
 
 
6.
Cornelia [4103] geboren te Werkendam op 07-01-1874
 
 
7.
Arie [4105] geboren te Werkendam op 19-06-1875, stoker, varensgezel, schipper overleden te Hoek van Holland op 14-12-1935 , volgt Xi.
 
 
8.
Antonie [4106] geboren te Werkendam op 27-04-1878 overleden te Boyden op 18-11-1946 getrouwd met Elizabeth DEKKERS [7670] geboren op 20-08-1884 overleden te Sheldon op 12-03-1964
 
 
9.
Maaike [4107] geboren te Werkendam op 08-01-1881 overleden te Werkendam op 08-03-1881
 
 
10.
Adrianus [3894] geboren te Werkendam op 14-07-1882, huisschilder overleden te Dordrecht op 25-12-1943 , volgt Xj.
 
 
11.
Maaike [4108] geboren te Werkendam op 04-10-1891 overleden op 26-08-1957 getrouwd te Werkendam op 13-09-1912 met Florus Arie POTTERS [4489] geboren te Werkendam op 19-02-1890 overleden op 21-09-1956 zoon van Jacob Hendrikus POTTERS [4490] en van Pieternella KRAAIJEVELD [4491]

Opvallend in dit gezin is het de hoge kindersterfte. Vijf kinderen stierven voor het 5e levensjaar. Het laatst bekende adres was: Hoogstraat Werkendam.
Het ziet er naar uit dat Cornelia [4103] dezelfde persoon is als Cornelis [5167], dit moet nog even nagekenen worden. Bronnen: BS Werkendam Huw 3-1870, Geb 40-1870, 62-1871, 1-1872, 3-1874, 51-1875, 34-1878, 3-1881, 67-1882, 85-1891, Ovl 51-1870, 41-1871, 22-1873, 15-1878, 22-1881, Dossier van Cloetwijck (CBG), GenLias Werkendam Huw-1870, Huw-1898, Huw-1912, BS huw 's-Gravenzande 19-1898, www.zerken.nl.
1878 Geboorteakte van Antonie KLOOTWIJK [4106] zoon van Cornelis KLOOTWIJK [3890] en Gijsbertje VISSER [3891].
De naam kan ook gelezen worden als Antonia, hierdoor is verwarring ontstaan.
1932 Overlijden van Gijsbertje VISSER [3891] de weduwe van Cornelis KLOOTWIJK [3890], in 1932 te Werkendam.
Bron: Nieuwsblad van Gorinchem en omstreken 15-01-1932.
1957 Grafsteen van Florus Arie Potters [4489] en Maaike Klootwijk [4108] de dochter van Cornelis KLOOTWIJK [3890]. Deze steen is te vinden op de Begraafplaats Krommegat te Hardinxveld-Giessendam.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
Xh.
Cornelis KLOOTWIJK [5167] geboren te Werkendam op 07-01-1874 overleden op 06-11-1956 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [3890] (1843-1918) en van Gijsbertje VISSER [3891] (1845-1932)
 
getrouwd te 's-Gravenzande op 22-07-1898 met Neeltje BOON [5168] geboren te 's-Gravenzande op 09-09-1876 overleden op 27-01-1964 dochter van Jan BOON [5169] en van Jannetje van den BURG [5170]
 
 
1.
Gijsbertje [5171] geboren te 's-Gravenzande op 27-12-1898 overleden te Middelburg op 11-03-1996 getrouwd met (²) VIERHOUT [6888]
 
 
2.
Janntje Cornelia [5172] geboren te 's-Gravenzande op 03-03-1900 overleden te Den Haag op 30-10-1969 getrouwd met (²) DU MOULIN [8802]
 
 
3.
Cornelis KOOTWIJK [5764] geboren te 's-Gravenzande op 05-07-1901, Kantoorbediende , volgt XIi.

De achternaam van Cornelis Klootwijk [5764] heeft zijn achternaam bij Koninklijk Besluit op 6-10-1970 gewijzigd in Van Kootwijk. Overigens is in de geboorteakte van Cornelis Klootwijk [5764] sprake van de naam "van Klootwijk".
Bronnen: BS huw 's-Gravenzande 1898-19, BS geb 's-Gravenzande 1898-217, 1900-47, 1901-91, www.zerken.nl.
1948 50 jarig huwelijk van Cornelis KLOOTWIJK [5167] en Neeltje BOON [5168].
1948 50 jarig huwelijk van Cornelis KLOOTWIJK [5167] en Neeltje BOON [5168].
1956 Grafsteen van Cornelis KLOOTWIJK [5167] en Neeltje BOON [5168] op begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te den Haag.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIi.
Cornelis KOOTWIJK [5764] geboren te 's-Gravenzande op 05-07-1901, Kantoorbediende zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5167] (1874-1956) en van Neeltje BOON [5168] (1876-1964)
 
getrouwd met Jansje Gerdina HULSBERGEN [7196] geboren te Zutphen op 04-01-1906 dochter van Christiaan HULSBERGEN [7205] (1882-1933) en van Joanna Gerdina LEUNK [7206] (1880-1967)
 
 
1.
Neeltje Johanna (Nel) KLOOTWIJK [7197] geboren te Den Haag op 26-08-1928 overleden te Den Haag op 18-01-1952
 
 
2.
Christiaan Cornelis (Bob) [7198] geboren te Den Haag op 15-08-1930 overleden te Den Haag op 30-04-2009 , volgt XIIl.

De achternaam van Cornelis Klootwijk [5764] heeft zijn achternaam bij Koninklijk Besluit op 6-10-1970 gewijzigd in Kootwijk. Overigens is in de geboorteakte van Cornelis Klootwijk [5764] sprake van de naam "van Klootwijk".
Bronnen: BS geb 's-Gvavezande 1901-91.
1930 De geboorte van Christiaan Cornelis (Bob) KOOTWIJK [7198], de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5764] (1901-) en van Jansje Gerdina HULSBERGEN [7196] zoals vermeld in "Het Vaderland" van dinsdag 19 augustus 1930.
1939 Bevolkingsgegevens van het gezin van Cornelis KLOOTWIJK [5764] en Gerdina HULSBERGEN [7196].
Cornelis kwam in november 1924 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Eerst woonden hij in bij oom Smits op de Joubertstraat. In 1927 kwam zijn vrouw vanuit Rotterdam naar Den Haag.
In Den Haag werden ook hun twee kinderen geboren.
(Bron: Bev Den Haag 1913-1939)
1952 Het overlijden van Neeltje Johanna (Nel) (Ļ) [7197], de dochter van Cornelis KLOOTWIJK [5764] (1901-) en van Jansje Gerdina HULSBERGEN [7196] (1906-) op 23 jarige leeftijd op 18 januari 1952.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIl.
Christiaan Cornelis (Bob) KOOTWIJK [7198] geboren te Den Haag op 15-08-1930 overleden te Den Haag op 30-04-2009 zoon van Cornelis KOOTWIJK [5764] (1901-) en van Jansje Gerdina HULSBERGEN [7196] (1906-)
 
getrouwd met (²) van EMMERIK [7199]
 
 
1.
(²) [7200]
 
 
2.
(²) [7201] , volgt XIIIg.
 
 
3.
(²) [7203] getrouwd met (²) [7204]

1930 De geboorte van Christiaan Cornelis (Bob) KOOTWIJK [7198], de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5764] (1901-) en van Jansje Gerdina HULSBERGEN [7196] zoals vermeld in "Het Vaderland" van dinsdag 19 augustus 1930.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIg.
(²) KOOTWIJK [7201] zoon van Christiaan Cornelis (Bob) KOOTWIJK [7198] (1930-2009) en van (²) van EMMERIK [7199]
 
getrouwd met (²) [7202]
 
 
1.
(²) [8210]
 
 
2.
(²) [8211]

Xi.
Arie KLOOTWIJK [4105] geboren te Werkendam op 19-06-1875, stoker, varensgezel, schipper overleden te Hoek van Holland op 14-12-1935 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [3890] (1843-1918) en van Gijsbertje VISSER [3891] (1845-1932)
 
getrouwd te Werkendam op 05-11-1898 met Jenneke de VRIES [4116] geboren te De Werken op 18-07-1878 overleden te Den Haag op 09-08-1947 dochter van Klouwert de VRIES [4117] en van Jenneke NIEUWKOOP [4118]
 
 
1.
Cornelis [4119] geboren te Werkendam op 24-10-1899 overleden te Werkendam op 06-02-1900

Op de grafsteen is er sprake va vader en moeder, de verwachting is dan ook dat er na Cornelis nog meer kinderen zijn. Ook lijkt het dat er tussen 1935 en 1947 kleinkinderen geboren zijn.

Bronnen: BS Werkendam huw 1898-17, geb 1899-118, ovl 1900-20, GenLias Werkendam Huw-1898, BS ovl Hoek van Holland 1935-24, 1947-18, www.online-begraafplaatsen.nl.
1898 Vermelding van het huwelijk van Arie KLOOTWIJK [4105] en Jenneke de VRIES [4116] in 1898 te Werkendam.
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 12 november 1898 pag. 3
1899 Geboorte van Cornelis KLOOTWIJK [4119] in 1899, de zoon van Arie KLOOTWIJK [4105] (1875-1935) en van Jenneke de VRIES [4116] (1878-1947).
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 1899.
1900 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [4119] in 1890 in de leeftijd van 3 maanden, de zoon van Arie KLOOTWIJK [4105] (1875-1935) en van Jenneke de VRIES [4116] (1878-1947).
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 10 februari 1900 pag. 3.
1935 Grafsteen van Arie KLOOTWIJK [4105] en zijn vrouw Jenneke de VRIES [4116], ook ligt hier de broer van Jenneke begraven.
De steen staat op de Algemene begraafplaats Kerkhofweg 8 Hoek van Holland.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
Xj.
Adrianus KLOOTWIJK [3894] geboren te Werkendam op 14-07-1882, huisschilder overleden te Dordrecht op 25-12-1943 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [3890] (1843-1918) en van Gijsbertje VISSER [3891] (1845-1932)
 
getrouwd te Vlaardingen op 05-01-1910 met Hendrika WIELAARD [3895] geboren te Middelharnis op 24-11-1887 overleden te Dordrecht op 04-07-1958 dochter van Jillis WIELAARD [3896] en van Cornelia HOEK [3897]
 
 
1.
Cornelis van CLOETWIJCK [3898] geboren te Werkendam op 26-09-1910, gem. ambtenaar / kunstschilder , volgt XIj.

Bronnen: Dossier van Cloetwijck (CBG), AAK A-1943 H-1958.
1910 Geboorteaankondiging van Cornelis van CLOETWIJCK [3898], de zoon van Adrianus KLOOTWIJK [3894] (1882-1943) en van Hendrika WIELAARD [3895] (1887-1958). Geboren op 26 september 1910.
25-12-1943 Overlijden van Adrianus KLOOTWIJK [3894], de echtgenoot van Hendrika WIELAARD [3895] te Dordrecht op 25 december 1943.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 824, Aktenummer: 777.
25-12-1943 Overlijden van Adrianus KLOOTWIJK [3894], de echtgenoot van Hendrika WIELAARD [3895].
04-07-1958 Overlijden van Hendrika WIELAARD [3895] de weduwe van Adrianus KLOOTWIJK [3894] op 4 juli 1958.
04-07-1958 Overlijden van Hendrika WIELAARD [3895], de weduwe van Adrianus KLOOTWIJK [3894] te Dordrecht op 4 juli 1958.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 1078, Aktenummer: 444.
XIj.
Cornelis van CLOETWIJCK [3898] geboren te Werkendam op 26-09-1910, gem. ambtenaar / kunstschilder zoon van Adrianus KLOOTWIJK [3894] (1882-1943) en van Hendrika WIELAARD [3895] (1887-1958)
 
getrouwd te Dordrecht op 28-05-1936 met Aaltje Poulina van der WAAL [3899] geboren te Zwijndrecht op 24-11-1914 dochter van (²) van der WAAL [3900] en van (²) SNIJDERS [3901]
 
 
1.
Henriette Marianne [6190] geboren te Den Haag op 12-06-1937 overleden te Roosendaal op 02-05-2019 getrouwd te Den Haag op 27-02-1957 met Johannes Pieter van der HORST [8500] geboren te Den Haag op 25-07-1937 overleden op 08-01-2016
 
 
2.
(²) [3902]

Cornelis Klootwijk heeft volgens Koninklijk Besluit 94 d.d. 13 oktober 1970 zijn naam, en die van zijn kinderen, laten wijzigen in Cornelis van Cloetwijck.

Bronnen: Dossier van Cloetwijck (CBG), advertenties Het Vaderland.
1910 Geboorteaankondiging van Cornelis van CLOETWIJCK [3898], de zoon van Adrianus KLOOTWIJK [3894] (1882-1943) en van Hendrika WIELAARD [3895] (1887-1958). Geboren op 26 september 1910.
1936 Huwelijksafkondiging van Cornelis van Cloetwijck [3898] (toen nog Klootwijk) en Aaltje Poulina van der WAAL [3899] in Het Vaderland van zaterdag 16 mei 1936.
1937 Vermelding van de geboorte van een dochter van Cornelis van Cloetwijck [3898] (toen nog Klootwijk) en Aaltje Poulina van der WAAL [3899] in Het Vaderland van Maandag 14 juni 1937.
IXf.
Willem KLOOTWIJK [1732] geboren te Baardwijk ca. 1847, korenmolenaar overleden te Westmaas op 06-06-1909 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853)
 
getrouwd te Westmaas op 09-04-1874 met Janna MAASDAM [1733] geboren te Westmaas ca. 1853 overleden te Loon op Zand op 03-09-1938 dochter van Gerrit MAASDAM [1736] en van Geertrui BUITENDIJK [1737]
 
 
1.
Gerrit [1738] geboren te Westmaas op 19-04-1874, molenaarsknecht overleden te Westmaas op 26-02-1946 , volgt Xk.
 
 
2.
Antonia [1739] geboren te Goudswaard op 07-12-1875 getrouwd te Capelle op 14-05-1903 met Cornelis Johannes van HEIJST [5841] geboren te Loon op Zand op 26-09-1873, landbouwer overleden te Loon op Zand op 19-09-1950 zoon van Pieter van HEIJST [4773] en van Elisabeth VERSTEEG [4774]
 
 
3.
Geertruida [1740] geboren te Goudswaard op 03-06-1878 overleden te Den Haag op 25-11-1964 getrouwd met (²) van WAVEREN [8746]
 
 
4.
Cornelia [1741] geboren te Westmaas op 06-07-1886 getrouwd te Westmaas op 08-08-1913 met Hendrik Cornelis van COMMENCE [5844] geboren te Breda ca. 1876 zoon van Johannis Philippus van COMMENCE [5845] en van Maatje de VRIES [5846]
 
 
5.
Elizabeth [1742] geboren te Westmaas op 24-02-1891 overleden te Westmaas op 09-03-1891


Bronnen: BS huw Westmaas 1874-5, 1913-6 BS geb Westmaas 1874-23, 1886-20, 1891-7, BS ovl Westmaas 1891-4, 1909-9, 1946-1, BS geb Goudswaard 1875-48, 1878-29, BS huw Numansdorp 1904-9, BS huw Capelle 1903-4.
1909 Overlijdensakte van Willem KLOOTWIJK [1732] overleden te Westmaas op 06-06-1909 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853), echtgenoot van Janna MAASDAM [1733].
03-09-1938 Overlijden van Janna MAASDAM [1733] de weduwe van Willem KLOOTWIJK [1732] op 3 september 1938 te Loon op Zand.
Xk.
Gerrit KLOOTWIJK [1738] geboren te Westmaas op 19-04-1874, molenaarsknecht overleden te Westmaas op 26-02-1946 zoon van Willem KLOOTWIJK [1732] (1847-1909) en van Janna MAASDAM [1733] (1853-1938)
 
getrouwd te Numansdorp op 22-04-1904 met Maria de GROOT [1743] geboren te Numansdorp ca. 1878 dochter van Pieter de GROOT [1744] en van Pieternella Suzanna KRIJGSMAN [1745]
 
 
1.
Janna [7141] geboren te Klaaswaal ca. 1906 getrouwd te Westmaas op 25-05-1928 met Cornelis van STEENSEL [7140] geboren te Mijnsheerenland ca. 1900 zoon van Arie van STEENSEL [7142] en van Maartje van der LINDEN [7143]
 
 
2.
Pieternella Susanna [7462] geboren te Westmaas op 26-02-1907 overleden op 07-01-1996 getrouwd met Pleun van REES [7849] geboren op 04-04-1902 overleden op 28-04-1998
 
 
3.
Lijntje [6553] geboren op 1914 overleden te Klaaswaal op 29-11-1914
 
 
4.
Willem Pieter [6769] geboren ca. 1919 overleden te Oud-Beijerland op 23-05-1919

Bronnen: BS geb Westmaas 1874-23, BS huw Numansdorp 1904-9, BS ovl Klaaswaal 1914-21.
1907 Geboorteakte van Pieternella Susanna KLOOTWIJK [7462] dochter van Gerrit KLOOTWIJK [1738] (1874-1946) en van Maria de GROOT [1743] (1878-), geboren op 26 februari 1907 te Westmaas.
IXg.
Peter KLOOTWIJK [5035] geboren te Baardwijk op 07-09-1847, tuinman, landbouwer zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 12-09-1873 met Henrietta Anthonia BRANDT [5036] geboren te Veenendaal op 19-04-1848 dochter van Johan Rutger BRANDT [5037] en van Adriana Johanna KORTIER [5038]
 
 
1.
Antonia Adriana [5047] geboren te Sprang getrouwd te Sprang-Capelle op 06-12-1901 met Denis NETTEN [5048] geboren te Sprang zoon van (²) NETTEN [5049] en van (²) KUIJSTEN [5050]
 
 
2.
Johan Cornelis [6977] geboren ca. 1877 overleden te Utrecht op 28-04-1946 , volgt Xl.
 
 
3.
Cornelis Johan [5051] geboren te Sprang op 27-12-1877, photograaf , volgt Xm.
 
 
4.
Adrianus Johannes [5055] geboren te Sprang op 26-11-1882, onderwijzer overleden te Dodewaard op 23-04-1947 getrouwd te Dodewaard op 26-10-1917 met Jacoba Cornelia KNOOP [5056] geboren te Dodewaard op 09-07-1879 overleden op 23-03-1960 dochter van Johannes KNOOP [5057] en van Jenneke HENDRIKS [5058]
 
getrouwd (2) te Sprang-Capelle op 20-11-1902 met Anna UITTENBOGAARD [5039] geboren te Dordrecht op 08-01-1863 dochter van Dirk UITTENBOGAARD [5040] en van Geertrui Adriana van DALEN [5041]

Bronnen: BS Sprang-Capelle Huw 12-1873, 21-1901, 15-1902, Delft 22-1904, BS huw Dodewaard 1917-14, BS ovl Dodewaard 1947-4, BS ovl Utrecht 1946-1080.
1947 Grafsteen van Adrianus Johannes KLOOTWIJK [5055], zoon van Peter KLOOTWIJK [5035] (1847-) en van Henrietta Anthonia BRANDT [5036] en Jacoba Cornelia KNOOP [5056]. Deze steen is te vinden op de Algemene Begraafplaats te Hien. (Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
Xl.
Johan Cornelis KLOOTWIJK [6977] geboren ca. 1877 overleden te Utrecht op 28-04-1946 zoon van Peter KLOOTWIJK [5035] (1847-) en van Henrietta Anthonia BRANDT [5036] (1848-)
 
getrouwd met Johanna Josina de ROOIJ [6978] geboren ca. 1884 overleden te Utrecht op 31-05-1965
 
 
1.
Henriette Antonia [6979] geboren te Sprang-Capelle ca. 1910 getrouwd te Utrecht op 04-05-1932 met Johannes Gijsbertus KOOIJMAN [6980] geboren te Vianen ca. 1904 zoon van (²) KOOIJMAN [6981] en van (²) van der BERG [6982]
 
 
2.
Maria Johanna [6983] geboren te Sprang ca. 07-1916 getrouwd met (²) PASMAN [6984]

1916 De geboorte van Maria Johanna KLOOTWIJK [6983], de dochter van Johan Cornelis KLOOTWIJK [6977] (1877-1946) en van Johanna Josina de ROOIJ [6978]. Zij is geboren in juli 1916 te Sprang.
(Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena, 9 aug 1916, pag. 3)
1946 Overlijden van Johan Cornelis KLOOTWIJK [6977], de echtgenoot van Johanna Josina de ROOIJ [6978] op 28 april 1946 te Utrecht.
Xm.
Cornelis Johan KLOOTWIJK [5051] geboren te Sprang op 27-12-1877, photograaf zoon van Peter KLOOTWIJK [5035] (1847-) en van Henrietta Anthonia BRANDT [5036] (1848-)
 
getrouwd te Delft op 12-02-1904 met Adriana Johanna van den BELD [5052] geboren te Delft op 27-09-1873 dochter van Jan van den BELD [5053] en van Adriana Johanna BRANDT [5054]
 
 
1.
Henriette Antonia [6104] geboren te Franeker ca. 1905 overleden te Soest op 14-08-1923
 
 
2.
Adriana Johanna [6908] geboren te Hof van Delft op 16-03-1909
 
 
3.
Ida Johanna Frederika [6780] geboren te Hof van Delft op 21-02-1910 overleden te Edam op 11-01-1984, begraven te Edam op 14-01-1984 getrouwd te Soest op 22-07-1931 met Willem Frederik HENDRIKS [6777] geboren te Amsterdam ca. 1903 zoon van Hannes Frederik HENDRIKS [6778] en van Lammigje BRANDSMA [6779]
 
 
4.
Wilhelmina [5059] geboren te Delft ca. 1916 overleden te Delft op 18-07-1917

27-12-1877 Geboorteakte van Cornelis Johan KLOOTWIJK [5051], de zoon van Peter KLOOTWIJK [5035] (1847-) en van Henrietta Anthonia BRANDT [5036] (1848-) op 27 december 1877 te Sprang.
16-12-1931 Uitspraak echtscheiding van Cornelis Johan KLOOTWIJK [5051] en Adriana Johanna van den BELD [5052] op 16 december 1931.

Bron: Staatscourant
Bronnen: BS huw Delft 1904-22, BS ovl Delft 1917-370, BS ovl Soest 1923-88, BS huw Soest 1931-64, BS geb Hof van Delft 1909-47, Kaartenbak Emigranten Nationaal Archief.
IXh.
Antonie KLOOTWIJK [4857] geboren te Waalwijk ca. 1851 overleden te Hoek van Holland op 14-01-1931 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1734] (1803-) en van Antonia SNIJDERS [1735] (1814-1853)
 
getrouwd te 's-Gravenzande op 08-02-1877 met Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858] geboren te 's-Gravenzande ca. 1858 overleden te Hoek van Holland op 30-12-1917 dochter van Bastiaan Johannes BURGERSDIJK [4859] en van Sientje OVERKLEEFT [4860]
 
 
1.
Cornelis Antonie [4883] geboren te 's-Gravenzande op 27-05-1877, bootwerker overleden op 19-04-1946, begraven te Hoek van Holland , volgt Xn.
 
 
2.
Sientje [5337] geboren te 's-Gravenzande op 10-05-1878 overleden te 's-Gravenzande op 08-09-1878
 
 
3.
Sientje [5338] geboren te 's-Gravenzande op 15-04-1879 overleden te 's-Gravenzande op 23-06-1880
 
 
4.
Sientje [4863] geboren te 's-Gravenzande op 09-11-1880 overleden te Hoek van Holland op 16-03-1950 getrouwd te 's-Gravenzande op 22-05-1903 met Arie Johannes FAAS [4864] geboren te Hoofdplaat ca. 1874 zoon van Jacob FAAS [4865] en van Johanna PIKAN [4866]
 
 
5.
doodgeboren dochter [7295] geboren te 's-Gravenzande op 21-10-1881 overleden te 's-Gravenzande op 21-10-1881
 
 
6.
Antonetta [4871] geboren te 's-Gravenzande op 03-12-1882 overleden te Hoek van Holland op 13-08-1960 getrouwd te 's-Gravenzande op 08-03-1907 met Arie de BIE [4872] geboren te Castricum op 24-01-1883 overleden op 20-10-1972 zoon van Teunis de BIE [4873] en van Trijntje van BRUINSWAARD [4874]
 
 
7.
doodgeboren zoon [7296] geboren te 's-Gravenzande op 17-05-1884 overleden te 's-Gravenzande op 17-05-1884
 
 
8.
Cornelia Wilhelmina [4867] geboren te Monster op 07-09-1885 overleden te Hoek van Holland op 20-06-1954 getrouwd te 's-Gravenzande op 11-09-1903 met Ferdinand HEIN [4868] geboren te Sliedrecht ca. 1882 zoon van Piet HEIN [4869] en van Johanna DITMAR [4870]
 
 
9.
Bastiaan Johannes [4168] geboren te 's-Gravenzande op 29-01-1887 overleden te Hoek van Holland op 12-07-1963 , volgt Xo.
 
 
10.
Elizabeth [4879] geboren te 's-Gravenzande op 05-09-1888, filiaalhoudster zuivelfabriek overleden te Rotterdam op 03-11-1947 getrouwd te 's-Gravenzande op 18-11-1909 met Antonie Leendert van BAARLE [4880] geboren te Schiedam op 02-04-1887 overleden te Rotterdam op 08-02-1956 zoon van Adrianus van BAARLE [4881] en van Jacoba VEENMAN [4882]
 
 
11.
Cornelia [4875] geboren te 's-Gravenzande op 11-12-1889 getrouwd te 's-Gravenzande op 11-11-1910 met Leendert Johannes VEENMAN [4876] geboren te Overschie ca. 1888 zoon van Nicolaas VEENMAN [4877] en van Maria KERPEL [4878]
 
 
12.
Johannes Willem [5339] geboren te 's-Gravenzande op 28-01-1891 overleden te 's-Gravenzande op 02-04-1892
 
 
13.
Johannes Willem [5340] geboren te 's-Gravenzande op 22-05-1892 getrouwd te Hoek van Holland op 18-06-1915 met Lena van MOURIK [5347] geboren te 's-Gravenzande ca. 1893 dochter van Hendrik van MOURIK [5348] en van Neeltje KORTELAND [5349]
 
 
14.
Abraham [5341] geboren te 's-Gravenzande op 09-02-1894 overleden te Rotterdam op 29-08-1967 getrouwd te Hoek van Holland op 14-12-1917 met Everdina PRINS [5353] geboren te 's-Gravenzande ca. 1896 overleden te Hoek van Holland op 14-04-1919 dochter van Hendrik PRINS [5354] en van Geertje TALEN [5355] getrouwd (2) te Hoek van Holland op 03-11-1921 met Berendina HEIJINK [5356] geboren te Ede ca. 1899 dochter van Willem HEIJINK [5357] en van Reiniera van de KAMP [5358]
 
 
15.
Adriana Wilhelmina [5342] geboren te 's-Gravenzande op 18-08-1895 getrouwd te Hoek van Holland op 14-05-1915 met Hendrik HOLTROP [5344] geboren te Groningen ca. 1895 zoon van Hendrik HOLTROP [5345] en van Renske BORGERS [5346]
 
 
16.
Bastiaantje Johanna [5343] geboren te 's-Gravenzande op 25-05-1897 getrouwd te Hoek van Holland op 24-08-1917 met Jelle Bruijn van den BERG [5350] geboren te Amersfoort ca. 1895 zoon van Bruijn van den BERG [5351] en van Dirkje de VRIES [5352]

Opm: In de huwelijksakte van Cornelis Antonie wordt gesproken van moeder Johanna in plaats van Bastiaantje Johanna.
Buiten de bovenstaande kinderen zijn er nog drie doorgeboren kinderen te 's-Gravenhage aangegeven: 21-10-1881 (dochter), 17-05-1884 (zoon) en 16-12-1898 (zoon).
Ook is op 08-12-1925 te Hoek van Holland een doodgeboren kind aangegeven van Abraham Klootwijk en Berendina Heijink.

Bronnen: BS geb 's-Gravenzande 78-1877, 89-1878, 74-1879, 223-1880, 207-1882, 22-1887, 147-1888, 228-1889, 19-1891, 86-1892, 30-1894, 138-1895, 84-1895, BS geb Monster 142-1885, BS huw 's-Gravenzande 1-1877, 13-1903, 28-1903, 8-1907, 36-1907, 44-1909, 56-1910, BS huw Hoek van Holland 9-1915, 11-1915, 12-1917, 21-1917, 33-1921, BS ovl 's-Gravenzande 87-1878, 60-1880, 40-1892, BS ovl Hoek van Holland 39-1917, 6-1919, 32-1925, 2-1931, 5-1950, Aantekeningen Bert van Kootwijk, NRC 1946.
1946 Overlijdens announce van Cornelis Antonie KLOOTWIJK [4883], de man van Arendje NOORDERVLIET [4884], de zoon van Antonie KLOOTWIJK [4857] en Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858].
Bron: NRC 23 april 1946.
Xn.
Cornelis Antonie KLOOTWIJK [4883] geboren te 's-Gravenzande op 27-05-1877, bootwerker overleden op 19-04-1946, begraven te Hoek van Holland zoon van Antonie KLOOTWIJK [4857] (1851-1931) en van Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858] (1858-1917)
 
getrouwd te 's-Gravenzande op 05-07-1907 met Arendje NOORDERVLIET [4884] geboren te Rozenburg op 08-04-1884 overleden op 28-04-1968 dochter van Hermina Cornelia NOORDERVLIET [4885]
 
 
1.
Antonie [8523] geboren te 's-Gravenzande op 10-04-1908, timmerman getrouwd te Hoek van Holland op 29-11-1939 met Alida Janna van DIE [8524] geboren te Zwijndrecht ca. 1913 dochter van (²) van DIE [8525] en van (²) de KLERK [8526]
 
 
2.
Arie [8527] geboren te 's-Gravenzande op 29-03-1911, laswerkman getrouwd te Hoek van Holland op 15-06-1938 met Carolina Elisabeth BENARD [8548] geboren te Hoek van Holland ca. 1917, dienstbode dochter van Arie BENARD [8549] (1891-) en van Neeltje van OOSTEN [8550] (1894-)

Bronnen: NRC 1946, www.online-begraafplaatsen.nl.
05-06-1907 Gezinskaart van het gezin van Cornelis Antonie KLOOTWIJK [4883] en Arendje NOORDERVLIET [4884].
1946 Overlijdens announce van Cornelis Antonie KLOOTWIJK [4883], de man van Arendje NOORDERVLIET [4884], de zoon van Antonie KLOOTWIJK [4857] en Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858].
Bron: NRC 23 april 1946.
1968 Grafsteen van Cornelis Antonie KLOOTWIJK [4883], ovl. 1946, en Arendje NOORDERVLIET [4884], ovl 1968.
Deze steen staat op de Algemene begraafplaats Kerkhofweg 8 Hoek van Holland.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
Xo.
Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4168] geboren te 's-Gravenzande op 29-01-1887 overleden te Hoek van Holland op 12-07-1963 zoon van Antonie KLOOTWIJK [4857] (1851-1931) en van Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858] (1858-1917)
 
getrouwd te 's-Gravenzande op 04-08-1910 met Jannigje VERMEER [4169] geboren op 24-08-1887 overleden te Hoek van Holland op 18-05-1963 dochter van Willem VERMEER [4861] en van Gijsbertje PEULER [4862]
 
 
1.
Antonie [4172] geboren te Hoek van Holland op 18-03-1915, Insp. A 's-Rijksbelastingen overleden te Valkenburg op 11-06-1967 , volgt XIk.
 
 
2.
Willem [4170] geboren te Hoek van Holland op 14-03-1918 overleden te Hoek van Holland op 21-06-1974 , volgt XIl.

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173], BS Huw 's-Gravenzande 33-1910, Foto Hans Klootwijk.
1963 Het graf van Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4168] en zijn vrouw Jannigje VERMEER [4169]. Deze steen is te vinden op de begraafplaats te Hoek van Holland.
(foto: Hans Klootwijk, Hoek van Holland)
XIk.
Antonie KLOOTWIJK [4172] geboren te Hoek van Holland op 18-03-1915, Insp. A 's-Rijksbelastingen overleden te Valkenburg op 11-06-1967 zoon van Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4168] (1887-1963) en van Jannigje VERMEER [4169] (1887-1963)
 
getrouwd met Charlotte Wilhelmine BISCHOF [4220] geboren te Schlederhausen (D) op 05-04-1921
 
 
1.
(²) [4221] , volgt XIIm.
 
 
2.
(²) [4222] getrouwd met Harry D.D. JANSSENS [4224] geboren te Heerlen op 19-07-1945 overleden te Roermond op 22-02-2011

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173], AAK-A 1967.
1967 Overlijden van Antonie KLOOTWIJK [4172] de echtgenoot van Charlotte Wilhelmine BISCHOF [4220] op 11 juni 1967.
XIIm.
(²) KLOOTWIJK [4221] zoon van Antonie KLOOTWIJK [4172] (1915-1967) en van Charlotte Wilhelmine BISCHOF [4220] (1921-)
 
getrouwd met (²) PEDRAZINIE [4223]
 
 
1.
(²) [4225]
 
 
2.
(²) [4226]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIl.
Willem KLOOTWIJK [4170] geboren te Hoek van Holland op 14-03-1918 overleden te Hoek van Holland op 21-06-1974 zoon van Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4168] (1887-1963) en van Jannigje VERMEER [4169] (1887-1963)
 
getrouwd te Rotterdam op 10-11-1943 met Ytske KRUIZE [4171] geboren op 08-08-1919 overleden op 14-08-1987 dochter van (²) KRUIZE [8961] en van (²) van OOSTEN [8962]
 
 
1.
(²) [4173] , volgt XIIn.

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173].
XIIn.
(²) KLOOTWIJK [4173] zoon van Willem KLOOTWIJK [4170] (1918-1974) en van Ytske KRUIZE [4171] (1919-1987)
 
getrouwd met (²) WESTDORP [4174]
 
 
1.
(²) [4175]
 
 
2.
(²) [4176]

1 objecten niet weergegeven (²)
VIIIe.
Wilhelmus KLOOTWIJK [4973] geboren te Loon op Zand ca. 1848, schoonmaker overleden te Capelle ca. 01-08-1911 zoon van Willem KLOOTWIJK [945] (1778-) en van Huiberdina BROEKX [4970] (1816-)
 
getrouwd te Capelle op 14-10-1869 met Willemina RAMSTIJN [4974] geboren te Capelle overleden te Sprang-Capelle op 25-05-1940 dochter van (²) RAMSTIJN [4975] en van (²) van ZELST [4976]
 
 
1.
Huiberdina Johanna [4985] geboren te Capelle op 01-03-1870 overleden te 's-Grevelduin-Capelle op 26-12-1921 getrouwd te Capelle op 05-01-1892 met Adriaan VISSERS [4986] geboren te Vrijhoeve-Capelle ca. 1866 overleden te Raamsdonk op 01-01-1954 zoon van Coenraad VISSERS [4987] en van Adriana van KUIJK [4988]
 
 
2.
Johanna Huiberdina [5002] geboren te Capelle op 03-04-1871 overleden te Sprang-Capelle op 06-01-1956 getrouwd te Capelle op 12-09-1905 met Johannes Adriaan van IERSEL [5003] geboren te Capelle ca. 1874 zoon van Izak van IERSEL [5004] en van Elisabeth MOUTHAAN [5005]
 
 
3.
Alida Willemina [4997] geboren te Capelle op 06-10-1872 overleden te Capelle op 29-11-1917 getrouwd te Capelle op 23-06-1903 met Jan WERVERS [4998] geboren te Capelle zoon van (²) WERVERS [4999] en van (²) PAANS [5001]
 
 
4.
Jacoba [4989] geboren te Capelle op 12-11-1874 overleden te Sprang-Capelle op 20-11-1950 getrouwd te Capelle op 24-05-1900 met Gerrit de JONG [4990] geboren te Capelle zoon van (²) de JONG [4991] en van (²) SNIJDERS [4992]
 
 
5.
Wilhelmina [3029] geboren te Capelle op 08-08-1877 overleden te Breda op 07-03-1898
 
 
6.
Catharina [5010] geboren te Capelle op 29-12-1879 overleden te Zeist op 10-01-1959 getrouwd te Capelle op 18-07-1918 met Jacobus van den HOVEN [5011] geboren te Bergeijk zoon van (²) van den HOVEN [5012] en van (²) van BEEK [5013] getrouwd (2) met (²) Biemond [7912]
 
 
7.
Cornelia [4993] geboren te Capelle op 07-10-1882 overleden te Sprang-Capelle op 24-05-1955 getrouwd te Capelle op 18-06-1901 met Albert de HAAS [4994] geboren te Oostzaan zoon van (²) de HAAS [4995] en van (²) DIL [4996]
 
 
8.
Geertruida [8828] geboren te Capelle op 28-05-1885 overleden te Capelle op 23-04-1895
 
 
9.
Wilhelmus Jacobus [8829] geboren te Capelle op 12-05-1890 getrouwd te Sprang-Capelle op 05-06-1924 met Geertruida Maria van der SCHANS [8830] geboren te Sprang ca. 1893 dochter van Willem van der SCHANS [8831] en van Pieternella Wilhelmina van Uijthoven [8832]
 
 
10.
Jacobus Wilhelmus [5006] geboren te Capelle op 12-10-1895, arbeider, remmer NS overleden te Roosendaal op 06-04-1976 , volgt IXi.

Bronnen: Genlias Capelle en Roosendaal.
03-04-1871 Geboorteakte van Johanna Huiberdina KLOOTWIJK [5002], de dochter van Wilhelmus KLOOTWIJK [4973] (1848-1911) en van Willemina RAMSTIJN [4974] (-1940) op 3 april 1871 te Capelle
1911 Het overlijden van Wilhelmus KLOOTWIJK [4973] de echtgenoor van Willemina RAMSTIJN [4974] in 1911.
Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 10 aug 1911 pag 3.
IXi.
Jacobus Wilhelmus KLOOTWIJK [5006] geboren te Capelle op 12-10-1895, arbeider, remmer NS overleden te Roosendaal op 06-04-1976 zoon van Wilhelmus KLOOTWIJK [4973] (1848-1911) en van Willemina RAMSTIJN [4974] (-1940)
 
getrouwd te Roosendaal op 18-09-1917 met Wilhelmina JACOBS [5007] geboren te Roosendaal en Nispen op 16-07-1900 dochter van Francus JACOBS [5008] en van Joanna van LOON [5009]
 
 
1.
Wilhelmina (Mina) [8816] geboren te Roosendaal en Nispen op 25-12-1917 overleden te Roosendaal op 12-09-1995 getrouwd te Roosendaal op 11-05-1937 met Petrus Johannes (Piet) KUIJSTERMANS [8818] geboren te Roosendaal op 05-02-1910 overleden te Roosendaal op 27-04-1991 zoon van (²) KUIJSTERMANS [8819] en van (²) VERAART [8820]
 
 
2.
Johanna [6343] geboren te Roosendaal en Nispen op 10-07-1919 overleden te Roosendaal en Nispen op 25-05-1920
 
 
3.
Wilhelmus (Wim) [8817] geboren te Roosendaal en Nispen op 07-06-1921 overleden te Gilze en Rijen op 14-07-2000 , volgt Xp.
 
 
4.
levenloos [6344] geboren te Roosendaal en Nispen op 23-06-1923 overleden te Roosendaal en Nispen op 23-06-1923
 
 
5.
(²) [8824]
 
 
6.
(²) [8825]
 
 
7.
Huiberdina Alida (Dien) [8826] geboren te Roosendaal op 13-09-1939 overleden te Bemmel op 30-10-1996 getrouwd met (²) Straatman [8833]

Jacobus Wilhelmus [5006] ging na zijn huwelijk in 1917 vanuit Capelle in Roosendaal wonen (inschrijving 22-9-1917). Het gezin woonde vervolgens op de Bredaseweg L55, in de Rozemarijnstraat 15 en 13, op de Boulevard 135 en in de Spoorstraat 148e te Roosendaal. Van 14-5-1930 tot 30-9-1930 woonde Jacobus Wilhelmus nog even in Amersfoort.

Bronnen: BS huw Roosendaal 1917-112, BS ovl Roosendaal 1920-117, 1923-155, Personeel Spoorwegen.
Xp.
Wilhelmus (Wim) KLOOTWIJK [8817] geboren te Roosendaal en Nispen op 07-06-1921 overleden te Gilze en Rijen op 14-07-2000 zoon van Jacobus Wilhelmus KLOOTWIJK [5006] (1895-1976) en van Wilhelmina JACOBS [5007] (1900-)
 
getrouwd te Gilze en Rijen op 01-08-1946 met Cornelia Wilhelmina TIJS [8821] geboren te Etten-Leur ca. 1920 dochter van (²) TIJS [8822] en van (²) de GRAUW [8823]
 
 
1.
Cornelia Stephana (Lia) [8871] geboren te Gilze en Rijen op 07-09-1957 overleden te Breda op 28-10-2021 getrouwd met (²) van DUN [8872]
 
getrouwd (2) met (²) van LOON [8827]

VIId.
Antonie KLOOTWIJK [3834] geboren te Sprang op 27-12-1789, gedoopt op 03-01-1790 overleden voor 1857 zoon van Willem KLOOTWIJK [943] (1747-1833) en van Cornelia QUIRIJNS [944] (1744-1807)
 
getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 11-04-1822 met Philippina den BOER [3835] geboren te Capelle op 09-10-1795 overleden voor 1857 dochter van Dingena den BOER [3135]
 
 
1.
Cornelis [5094] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 31-01-1824, schoenmaker overleden te Dussen op 09-02-1906 , volgt VIIIf.
 
 
2.
Dingeman [3836] geboren te Capelle op 29-11-1826
 
 
3.
Wilhelmijna [3838] geboren te Capelle op 30-05-1830 getrouwd te Capelle op 30-04-1859 met Dominekes van STOKKUM [5104] geboren te Sprang zoon van Antonie van STOKKUM [5096] en van Anna Maria van der HAMMEN [5097] getrouwd (2) te Capelle op 05-07-1862 met Wouter VAARTMANS [5105] geboren te Capelle zoon van (²) VAARTMANS [5106] en van (²) van GENT [5107]
 
 
4.
Pieter [3837] geboren te Capelle op 25-04-1833, barbier, schoenmaker overleden op 10-1910 , volgt VIIIg.

Cornelis [5094] en Willemijna [3838] trouwen beide met een kind uit hetzelfde gezin.
Bronnen: BS Capelle G 58-1826, 25-1830, GenLias Vrijhoeve-Capelle huw 2-1822, huw Sprang-Capelle 10-1849, 8-1859, 12-1862, 5-1879, 36-1897.
1824 Geboorte van Cornelis KLOOTWIJK [5094] op 31-01-1824 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3834] (1789-1857) en van Philippina den BOER [3835].
VIIIf.
Cornelis KLOOTWIJK [5094] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 31-01-1824, schoenmaker overleden te Dussen op 09-02-1906 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3834] (1789-1857) en van Philippina den BOER [3835] (1795-1857)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 26-04-1849 met Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] geboren te Sprang op 25-04-1829 dochter van Antonie van STOKKUM [5096] en van Anna Maria van der HAMMEN [5097]
 
 
1.
Dingena [5112] geboren te Capelle op 08-09-1849 overleden te Sprang-Capelle op 10-07-1926 getrouwd te Capelle op 11-05-1876 met Cornelis Arent BOESER [5113] geboren te Capelle zoon van (²) BOESER [5114] en van (²) LAGROUW [5115]
 
 
2.
Anna Maria [8181] geboren te Capelle op 13-01-1851 overleden te Capelle op 07-08-1851
 
 
3.
Antonie [8182] geboren te Capelle op 15-02-1852 overleden te Capelle op 18-10-1852
 
 
4.
Anna Maria [5108] geboren te Capelle op 13-12-1853 overleden te Vrijhoeve-Capelle op 29-10-1877
 
 
5.
Antonie [5109] geboren te Capelle op 16-02-1857 overleden te Capelle op 02-06-1857
 
 
6.
Helena [5110] geboren te Capelle op 27-02-1858 overleden te Rotterdam op 06-06-1935 getrouwd te Loon op Zand op 02-06-1886 met Cornelis ROSENBRAND [5120] geboren te Capelle op 19-08-1859 zoon van Dirk ROSENBRAND [5121] en van Wilhelmina BUE [5122]
 
 
7.
Antonia [5111] geboren te Capelle op 02-12-1859 overleden te Rotterdam op 19-11-1932 getrouwd te Rotterdam op 16-05-1894 met Jan HORDIJK [5854] geboren te Geervliet ca. 1869 zoon van Adrianus HORDIJK [5855] en van Susanna MONSTER [5856]
 
 
8.
Hendrika Philippina [5127] geboren te Loon op Zand ca. 1863 overleden te Waalwijk op 01-11-1931 getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 24-04-1898 met Gerrit WAGEMAKERS [5128] geboren te Capelle ca. 1863 zoon van Pieter WAGEMAKERS [5129] en van Huiberdina van BAARDWIJK [5130]
 
 
9.
Antonie [5116] geboren te Loon op Zand op 03-11-1863, schoenmaker overleden te Sprang-Capelle op 06-03-1931 , volgt IXj.
 
 
10.
Dingeman [5123] geboren te Loon op Zand op 06-02-1867, schoenmaker overleden te Loon op Zand op 26-09-1933 , volgt IXk.
 
getrouwd (2) te Sprang-Capelle op 08-11-1879 met Anna BOGERS [5098] geboren te Sprang op 18-03-1830 dochter van Leendert BOGERS [5099] en van Cornelia van BAARDWIJK [5100]
 
getrouwd (3) te Loon op Zand op 14-10-1897 met Elisabeth van der MEIJDEN [5101] geboren te Dussen ca. 1836 overleden te Dussen op 10-1912 dochter van Marcelus van der MEIJDEN [5102] en van Jana GOWEL [5103]

De eerste vrouw van Cornelis; Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] komt ook veel voor als Hendrika van STOKKUM.
Bronnen: BS Sprang-Capelle huw 1849-10, 1879-5, 1897-36, BS Capelle huw 1876-7, BS Loon op Zand huw 1886-4, 1886-24, 1893-46, BS Rotterdam huw 1894-570, Aantekeningen Bert van Kootwijk.
1824 Geboorte van Cornelis KLOOTWIJK [5094] op 31-01-1824 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3834] (1789-1857) en van Philippina den BOER [3835].
1906 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [5094], weduwnaar van Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] en Anna BOGERS [5098] en echtgenoot van Elisabeth van der MEIJDEN [5101] overleden op 9 februari 1906 te Dussen.
1912 Overlijden van Elisabeth van der MEIJDEN [5101], de derde echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [5094] in oktober 1912 te Dussen. Elisabeth was weduwe van M. Rijken, C. Klootwijk en P. Vos.
(Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 14 nov 1912, pag 3)
IXj.
Antonie KLOOTWIJK [5116] geboren te Loon op Zand op 03-11-1863, schoenmaker overleden te Sprang-Capelle op 06-03-1931 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5094] (1824-1906) en van Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] (1829-)
 
getrouwd te Loon op Zand op 28-01-1886 met Cornelia NERINGS (¹) [5117] geboren te Loon op Zand op 22-02-1866 overleden te Loon op Zand op 24-10-1908 dochter van Jacobus NERINGS [5118] en van Wilhelmina ROZEN [5119]
 
 
1.
Hendrika (¹) [7353] geboren te Loon op Zand op 08-06-1886 overleden te Waalwijk op 21-01-1950 getrouwd te Loon op Zand op 27-05-1915 met Hendrik VERHAGEN [7356] geboren te Capelle ca. 1877 zoon van Antonie VERHAGEN [7354] en van Maria ZWART [7355]
 
 
2.
Jacobus [7248] geboren te Loon op Zand op 22-10-1887, schoenmaker overleden te Waalwijk op 01-10-1967 getrouwd te Loon op Zand op 17-12-1923 met Johanna van BEEK [7000] geboren te Loon op Zand op 06-05-1884 overleden te Vught op 10-02-1955 dochter van Gijsbert van BEEK [6000] en van Wilhelmina GENUIT [8382]
 
 
3.
Wilhelmina Catharina [5131] geboren te Loon op Zand op 24-05-1889 overleden op 02-06-1978 getrouwd te Loon op Zand op 21-01-1915 met Wouter TAKTOR [5132] geboren te Capelle op 17-05-1884 overleden op 27-06-1965 zoon van Marijnus TAKTOR [5133] en van Pieternella VISSERS [5134]
 
 
4.
Cornelis (¹) [9050] geboren te Loon op Zand op 01-01-1892 overleden te Eindhoven op 14-02-1943
 
 
5.
Maria (¹) [9051] geboren te Loon op Zand op 02-04-1893 overleden te Loon op Zand op 07-07-1893
 
 
6.
Maria (¹) [9052] geboren te Loon op Zand op 17-05-1894 overleden te Loon op Zand op 22-02-1895
 
 
7.
Cornelia (¹) [9053] geboren te Loon op Zand op 30-09-1895 overleden te Loon op Zand op 21-12-1895
 
 
8.
Marinus (¹) [9054] geboren te Loon op Zand op 13-04-1897 overleden te Loon op Zand op 22-08-1897
 
 
9.
Cornelia [6071] geboren te Loon op Zand op 17-06-1899 overleden te Loon op Zand op 01-09-1899
 
 
10.
Cornelia [6072] geboren te Loon op Zand op 24-10-1900 overleden te Loon op Zand op 20-04-1901
 
 
11.
Marinus [6073] geboren te Loon op Zand op 16-03-1902 overleden te Waalwijk op 18-05-1934

Bronnen: BS huw Loon op Zand 1886-4, 1915-2, BS geb Loon op Zand 1899-138, 1900-232, 1902-58, BS ovl Loon op Zand 1899-135, 1901-70, foto graf Wilhelmina C Klootwijk met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans.
08-06-1886 Geboorte van Hendrika KLOOTWIJK [7353], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] (1863-1931) en van Cornelia NERINGS [5117] (1866-) op 8 juni 1886.
22-10-1887 Geboorte van Jacobus KLOOTWIJK [7248], de zoon van Antonie KLOOTWIJK [5116] (1863-1931) en van Cornelia NERINGS [5117] (1866-) op 22 oktober 1887.
1899 Geboorte-akte van Cornelia Klootwijk [6071], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] en Cornelia NERINGS [5117] op 17 juni 1899 te Loon op Zand.
1899 Overlijdens-akte van Cornelia Klootwijk [6071], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] en Cornelia NERINGS [5117] op 1 september 1899 te Loon op Zand.
1900 Geboorte-akte van Cornelia Klootwijk [6072], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] en Cornelia NERINGS [5117] op 24 oktober 1900 te Loon op Zand.
1901 Overlijdens-akte van Cornelia Klootwijk [6072], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] en Cornelia NERINGS [5117] op 20 april 1901 te Loon op Zand.
1902 Geboorte-akte van Marinus Klootwijk [6073], de zoon van Antonie KLOOTWIJK [5116] en Cornelia NERINGS [5117] op 16 maart 1902 te Loon op Zand.
1915 Huwelijksakte van Wilhelmina Catharina KLOOTWIJK [5131], dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116], en Wouter TAKTOR [5132] op 21 januari 1915.
1915 Huwelijk van Hendrika KLOOTWIJK [7353] dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116] (1863-) en van Cornelia NERINGS [5117] (1866-) en Hendrik VERHAGEN [7356]
14-02-1943 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [9050], de zoon van Antonie KLOOTWIJK [5116] (1863-1931) en van Cornelia NERINGS [5117] (1866-), op 14 februari 1943 te Eindhoven.
1965 Graf van Wilhelmina Catharina KLOOTWIJK [5131], dochter van Antonie KLOOTWIJK [5116], en Wouter TAKTOR [5132] op Algemene Begraafplaats Heistraat Sprang-Capelle.

Foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans
IXk.
Dingeman KLOOTWIJK [5123] geboren te Loon op Zand op 06-02-1867, schoenmaker overleden te Loon op Zand op 26-09-1933 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5094] (1824-1906) en van Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] (1829-)
 
getrouwd te Loon op Zand op 02-11-1893 met Anna Pieternella ROS [5124] geboren te Sprang op 11-12-1869 dochter van Jan ROS [5125] en van Pieternella BOGERS [5126]
 
 
1.
Cornelis [5141] geboren te Loon op Zand op 29-11-1894, broodbakker overleden te Loon op Zand op 10-06-1926 , volgt Xq.
 
 
2.
Petronella [5135] geboren te Loon op Zand op 19-12-1895 overleden te Tilburg op 08-02-1963 getrouwd te Loon op Zand op 14-05-1918 met Herbert Martinus KRAMER [5136] geboren te Drongelen zoon van Huibert Guisbert KRAMER [5137] en van Teuntje WIJNBELT [5138]
 
 
3.
Hendrika [5139] geboren te Capelle op 10-02-1897 overleden op 07-12-1966 getrouwd te Loon op Zand op 07-10-1919 met Florens Cornelis KRAMER [5140] geboren te Drongelen op 02-02-1891 overleden op 14-04-1966 zoon van Huibert Guisbert KRAMER [5137] en van Teuntje WIJNBELT [5138]
 
 
4.
Jan [6286] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 06-09-1898 overleden te Vrijhoeve-Capelle op 25-10-1898
 
 
5.
Maria [6287] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 02-11-1899
 
 
6.
Antje Anna [6288] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 20-12-1900 overleden te Vrijhoeve-Capelle op 03-08-1901
 
 
7.
Jan [6019] geboren ca. 1905, schoenmaker , volgt Xr.
 
 
8.
Adrianus [8177] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 16-05-1910, opperman overleden op 17-12-1977, begraven te Loon op Zand getrouwd te Sprang-Capelle op 20-02-1936 met Gerdina Cornelia van DRONGELEN [8178] geboren te Loon op Zand op 20-05-1912 dochter van Johannes van DRONGELEN [8179] (1877-) en van (²) van PEER [8180]
 
 
9.
Anna Pieternella [6114] geboren te Vrijhoeve-Capelle ca. 1912 overleden te Loon op Zand op 22-05-1924

19-06-1890 Op 19 juni 1890 is Dingeman Klootwijk [5123] in Den Bosch veroordeeld voor mishandeling tot 5 dagen gevangenisstraf
02-08-1890 Dingeman Klootwijk [5123] werd op 2 augustus 1890 vastgezet voor zijn straf van 5 dagen. Hij kwam 7 augustus 1890 weer vrij. We zien uit de gevangenis inschrijving dat Dingeman ongehuwd was, geen lager onderwijs genoten had, blond was met blauwe ogen, een ovaal gezicht had. Dingeman heeft al eens eerder een gevangenisstraf gehad.
Bron: BHIC gevangenisregisters | 's-Hertogenbosch | 1890 | Inschrijvingsregister gevangenen (inv. 52-336)
02-08-1890 Inschrijving Gevangenis Den Bosch

Zie: Origineel formaat

1898 Het is nog niet zeker of het gezin twee "Jannen" kende. Het zou dezelfde persoon kunnen zijn.
In 1898 woonde het gezin in woning nummer 64 te Vrijhoeve Capelle, later in 1899 en 1900 was dit woning nummer 10.

Florens Cornelis KRAMER [5140] komt ook voor als Floris Cornelis en Florus Cornelis. Verder zijn de echtgenoten van Petronella [5135] en hendrika [5139] twee broers.

Bronnen: Collectie Willem Brandes, BS huw Loon op Zand 1893-46, 1918-27, 1919-54, 1921-60, BS ovl Loon op Zand 1924-76, 1926-74, Graven begraafplaats Waalwijk, Graf Tilburg.
1924 Overlijden van Anna Pieternella [6114], de twaalfjarige dochter van Dingeman KLOOTWIJK [5123] en Anna Pieternella ROS [5124] in 1924.
10-06-1926 Overlijdensakte van Cornelis Klootwijk [5141], de echtgenoot van Cornelia WAARTS [5142], de zoon van Dingeman KLOOTWIJK [5123] op 10 juni 1926.
26-09-1933 Overlijden van Dingeman KLOOTWIJK [5123], de echtgenoot van Anna Pieternella ROS [5124] op 26 september 1933 te Loon op Zand.
1963 Grafsteen van Petronella KLOOTWIJK [5135] en Herbert Martinus KRAMER [5136]. Petronella is de dochter van Dingeman KLOOTWIJK [5123] en Anna Pieternella ROS [5124]. Deze steen is te vinden op de begraafplaats Vredehof te Tilburg (foto met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans)
1966 De grafsteen van Hendrika KLOOTWIJK [5139] dochter van Dingeman KLOOTWIJK [5123] en Anna Pieternella ROS [5124], en echtgenote van Florens Cornelis KRAMER [5140]. Deze steen staat op het Ned. Herv. Kerkhof bij Wandelpark te Waalwijk. (Foto met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans)
Xq.
Cornelis KLOOTWIJK [5141] geboren te Loon op Zand op 29-11-1894, broodbakker overleden te Loon op Zand op 10-06-1926 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [5123] (1867-1933) en van Anna Pieternella ROS [5124] (1869-)
 
getrouwd te Loon op Zand op 06-10-1921 met Cornelia WAARTS [5142] geboren te Loon op Zand op 06-05-1903 dochter van Dominicus WAARTS [5143] en van Johanna van der SCHANS [5144]
 
 
1.
Dingeman [8368] geboren te Loon op Zand op 24-02-1922 overleden te Amsterdam op 02-03-2020 , volgt XIm.
 
 
2.
Dominicus [8369] geboren te Capelle op 12-04-1923 overleden te Amsterdam op 29-12-2003 , volgt XIn.
 
 
3.
Johannes Petrus (Jan) [8370] geboren te Loon op Zand op 07-04-1926 overleden te Amsterdam op 27-07-1997 getrouwd met (²) KOLENBRANDER [8381]

Bronnen: BS huw Loon op Zand 1921-60, BS ovl Loon op Zand 1926-74.
10-06-1926 Overlijdensakte van Cornelis Klootwijk [5141], de echtgenoot van Cornelia WAARTS [5142], de zoon van Dingeman KLOOTWIJK [5123] op 10 juni 1926.
31-01-1935 Het gezin woonde in 1920 in Loon Op Zand aan de Regtvaart D219, daar is Dingeman KLOOTWIJK [8368] geboren. Ze vertrokken op 1 juni 1922 naar Capelle.
Op 23 augustus 1923 kwamen zij weer terug naar de Regtstraat D215 (later nummer 28) vanuit Sprang Capelle met zoon Dominicus KLOOTWIJK [8369]. Later werd hoer Johannes Petrus KLOOTWIJK [8370] geboren.
Op 31 januari 1935 vertrok het gezin, minus de vader Cornelis KLOOTWIJK [5141], deze was reeds overleden, naar Amsterdam.

Opmerkelijk is dat het lijkt of er in het Bevolkingsregister nog een 6de persoon bijgeschreven geweest is. Dit kan natuurlijk ene fout geweest zijn.

Bron: Regionaal Archief Tilburg, Bevolkingsregister
Bevolkingsregister Loon op Zand, Bron: boek, Deel: 047, Periode: 1920-1939, Loon op Zand, Inv. nr. 47 1920-1939 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, folio 1418
XIm.
Dingeman KLOOTWIJK [8368] geboren te Loon op Zand op 24-02-1922 overleden te Amsterdam op 02-03-2020 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5141] (1894-1926) en van Cornelia WAARTS [5142] (1903-)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 20-07-1950 met Peternella WERVERS [8781] geboren te Sprang-Capelle op 21-07-1923 overleden te Amsterdam op 01-11-2012
 
 
1.
(²) [8782]
 
 
2.
(²) [8783]

31-01-1935 Het gezin woonde in 1920 in Loon Op Zand aan de Regtvaart D219, daar is Dingeman KLOOTWIJK [8368] geboren. Ze vertrokken op 1 juni 1922 naar Capelle.
Op 23 augustus 1923 kwamen zij weer terug naar de Regtstraat D215 (later nummer 28) vanuit Sprang Capelle met zoon Dominicus KLOOTWIJK [8369]. Later werd hoer Johannes Petrus KLOOTWIJK [8370] geboren.
Op 31 januari 1935 vertrok het gezin, minus de vader Cornelis KLOOTWIJK [5141], deze was reeds overleden, naar Amsterdam.

Opmerkelijk is dat het lijkt of er in het Bevolkingsregister nog een 6de persoon bijgeschreven geweest is. Dit kan natuurlijk ene fout geweest zijn.

Bron: Regionaal Archief Tilburg, Bevolkingsregister
Bevolkingsregister Loon op Zand, Bron: boek, Deel: 047, Periode: 1920-1939, Loon op Zand, Inv. nr. 47 1920-1939 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, folio 1418
20-07-1950 Vermelding van het huwelijk van Dingeman KLOOTWIJK [8368] en Peternella WERVERS [8781] te Sprang-Capelle op 20 juli 1950.

Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena van 22 augustus 1950
XIn.
Dominicus KLOOTWIJK [8369] geboren te Capelle op 12-04-1923 overleden te Amsterdam op 29-12-2003 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5141] (1894-1926) en van Cornelia WAARTS [5142] (1903-)
 
getrouwd met Alida Sophia Agatha (Alie) HOMBURG [8371] geboren te Amsterdam op 09-08-1926 overleden te Amsterdam op 31-03-2011 dochter van Albert Lubbe HOMBURG [8379] (-1984) en van Geertje van ZOEREN [8380] (1907-1984)
 
 
1.
(²) [8372] , volgt XIIo.
 
 
2.
Lydia [8377] geboren te Amsterdam op 31-10-1959 overleden te Amsterdam op 16-04-2017 getrouwd met (²) Segers [8378]

31-01-1935 Het gezin woonde in 1920 in Loon Op Zand aan de Regtvaart D219, daar is Dingeman KLOOTWIJK [8368] geboren. Ze vertrokken op 1 juni 1922 naar Capelle.
Op 23 augustus 1923 kwamen zij weer terug naar de Regtstraat D215 (later nummer 28) vanuit Sprang Capelle met zoon Dominicus KLOOTWIJK [8369]. Later werd hoer Johannes Petrus KLOOTWIJK [8370] geboren.
Op 31 januari 1935 vertrok het gezin, minus de vader Cornelis KLOOTWIJK [5141], deze was reeds overleden, naar Amsterdam.

Opmerkelijk is dat het lijkt of er in het Bevolkingsregister nog een 6de persoon bijgeschreven geweest is. Dit kan natuurlijk ene fout geweest zijn.

Bron: Regionaal Archief Tilburg, Bevolkingsregister
Bevolkingsregister Loon op Zand, Bron: boek, Deel: 047, Periode: 1920-1939, Loon op Zand, Inv. nr. 47 1920-1939 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, folio 1418
04-02-1984 Overlijden van de schoonmoeder van Dominicus KLOOTWIJK [8369].
31-03-2011 Overlijden van Alida Sophia Agatha (Alie) HOMBURG [8371] de weduwe van Dominicus KLOOTWIJK [8369] op 31 maart 2011.

Bron: https://www.online-familieberichten.nl/pers/870590/Alida-Sophia-Agatha-Alie-Homburg-1926-2011
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIo.
(²) KLOOTWIJK [8372] zoon van Dominicus KLOOTWIJK [8369] (1923-2003) en van Alida Sophia Agatha (Alie) HOMBURG [8371] (1926-2011)
 
getrouwd met (²) RITTE [8373]
 
 
1.
(²) [8374]
 
 
2.
(²) [8375]
 
 
3.
(²) [8376]

Xr.
Jan KLOOTWIJK [6019] geboren ca. 1905, schoenmaker zoon van Dingeman KLOOTWIJK [5123] (1867-1933) en van Anna Pieternella ROS [5124] (1869-)
 
getrouwd te Waspik op 25-09-1930 met Jacoba Johanna KUIJTEN [8173] geboren te Waspik ca. 1911 dochter van (²) KUIJTEN [8174] en van (²) LANGERMANS [8175]
 
 
1.
(²) [8176]
 
 
2.
Dingeman Johannes [9033] geboren te Waalwijk op 09-06-1934 overleden te Amsterdam op 04-10-2023 , volgt XIo.

XIo.
Dingeman Johannes KLOOTWIJK [9033] geboren te Waalwijk op 09-06-1934 overleden te Amsterdam op 04-10-2023 zoon van Jan KLOOTWIJK [6019] (1905-) en van Jacoba Johanna KUIJTEN [8173] (1911-)
 
getrouwd met (²) BUERMEIJER [9034]
 
 
1.
Marjonne [9035] geboren te Amsterdam op 02-07-1956 overleden te Den Haag op 24-07-2023
 
 
2.
(²) [9036]

1 objecten niet weergegeven (²)
VIIIg.
Pieter KLOOTWIJK [3837] geboren te Capelle op 25-04-1833, barbier, schoenmaker overleden op 10-1910 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3834] (1789-1857) en van Philippina den BOER [3835] (1795-1857)
 
getrouwd te Capelle op 10-10-1857 met Dingena SPIERINGS [3839] geboren te Capelle op 04-08-1831 overleden te Loosduinen op 24-05-1914 dochter van Leendert SPIERINGS [3840] en van Sijke SPRANGERS [3841]
 
 
1.
Dingena [3842] geboren te Capelle op 29-12-1857 overleden te Capelle op 13-07-1862
 
 
2.
Leendert [3843] geboren te Capelle op 30-01-1859 overleden te Capelle op 15-08-1859
 
 
3.
Dingena Cornelia [4770] geboren te Capelle op 26-04-1863 overleden te Rotterdam op 27-04-1955 getrouwd te Capelle op 10-11-1885 met Eimert VERDUIJN [4767] geboren te Capelle op 22-04-1857, schoenmaker zoon van Maurits VERDUIJN [4768] en van Johanna HAVERHALS [4769]
 
 
4.
Leendert [8854] geboren te Capelle op 25-12-1864 overleden te Capelle op 14-10-1866
 
 
5.
Sijke [8855] geboren te Capelle op 20-03-1868 overleden te Capelle op 15-10-1868
 
 
6.
Antonie Leendert [8856] geboren te Capelle op 16-01-1870 overleden te Capelle op 11-02-1871
 
 
7.
Sijke [4368] geboren te Capelle op 06-12-1871 overleden te Pijnacker op 25-07-1949 getrouwd te Den Haag op 03-02-1909 met Johannes Petrus van der VALK [4369] geboren ca. 1879, warmoezier zoon van Johannes van der VALK [8852] en van Jacoba BORSJE [8853]
 
 
8.
Antonius Leendert [8857] geboren te Capelle op 22-02-1874 overleden te Capelle op 04-03-1876
 
 
9.
Antonie Leendert [4240] geboren te Capelle op 16-06-1877, schoenmaker overleden te Dussen op 31-10-1952 , volgt IXl.

Antonie Leendert en Jenneke van Gijzel hebben 5 generaties terug een gemeenschappelijke stamvader: Adriaan Klootwijk [2687].
Bronnen: BS Capelle G 66-1857, 11-1859, H 15-1875, GenLias huw Waspik 106.175.3545.22 (1905), DSD Ovl 1949-410 AAK 3837, BS Loosduinen ovl 1914-68, GenLias.
1910 Het tragische ongeluk en overlijden van Pieter KLOOTWIJK [3837] de echtgenoot van Dingena SPIERINGS [3839] in 1910.
Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant resp 20 oktober 1910 pag. 2 en 13 november 1910 pag. 1.
23-07-1949 Overlijden van Sijke KLOOTWIJK [4368], dochter van Pieter KLOOTWIJK [3837] en Dingena SPIERINGS [3839], echtgenote van Johannes Petrus van der VALK [4369].
IXl.
Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240] geboren te Capelle op 16-06-1877, schoenmaker overleden te Dussen op 31-10-1952 zoon van Pieter KLOOTWIJK [3837] (1833-1910) en van Dingena SPIERINGS [3839] (1831-1914)
 
getrouwd te Waspik op 17-08-1905 met Jenneke van GIJZEL [4241] geboren te Waspik op 27-02-1878 overleden te Waspik op 05-05-1945 dochter van Gerrit van GIJZEL [4211] (1837-1912) en van Johanna KLOOTWIJK [4210] (1843-1914)
 
 
1.
Dingena Johanna [7435] geboren te Waspik op 28-05-1906 overleden te Zwijndrecht op 08-07-1935 getrouwd met (²) van der WERF [7436]
 
 
2.
Johanna Dingena [7463] geboren te Waspik op 27-10-1908 overleden op 11-03-2000 getrouwd te Waspik op 00-06-1929 met Gerrit Cornelis HEIJBLOM [8205] geboren op 09-03-1901 overleden op 28-05-1980
 
 
3.
Pieter Gerrit [6638] geboren te Waspik op 21-07-1911, schoenmaker , volgt Xs.
 
 
4.
Geertruida Maria [8974] geboren te Waspik ca. 1914 getrouwd te Sprang-Capelle op 10-10-1945 met Govert Jacob de WAAL [8975] geboren te Oudheusden ca. 1914 zoon van (²) de WAAL [8976] en van (²) WECK [8977]

Bronnen: Nieuwe Gorinchemsche Courant 1911.
1911 Geboorte van Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] de zoon van Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240] en van Jenneke van GIJZEL [4241]. Pieter Gerrit is geboren te Waspik in juli 1911.
Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 6 augustus 1911 pag. 3.
Xs.
Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] geboren te Waspik op 21-07-1911, schoenmaker zoon van Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240] (1877-1952) en van Jenneke van GIJZEL [4241] (1878-1945)
 
getrouwd te Almkerk op 25-06-1938 met Elisabeth Johanna van BURGEL [6721] geboren te Almkerk op 07-09-1915 dochter van Cornelis van BURGEL [8978] (1886-) en van Cornelia van PRUIJSEN [8979] (1893-)
 
 
1.
Antonie Leendert (Tonnie) [9003] geboren te Utrecht op 19-12-1938 overleden te Gorinchem op 13-05-2023 , volgt XIp.
 
 
2.
Cornelia [8786] geboren te Almkerk op 16-09-1940 overleden te Waalwijk op 29-07-2020 getrouwd te Sprang-Capelle op 01-08-1963 met Pieter Adrianus VERDUIJN [8787] geboren te Dongen op 16-09-1941 overleden te Dongen op 18-10-1989
 
 
3.
(²) [6723]
 
 
4.
(²) [6722]

1911 Geboorte van Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] de zoon van Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240] en van Jenneke van GIJZEL [4241]. Pieter Gerrit is geboren te Waspik in juli 1911.
Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 6 augustus 1911 pag. 3.
1938 Huwelijk van Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] en E.J. van BURGEL [6721] in 1938 te Almkerk.
Bron: De 5 Rivieren 13 jul 1938 pag. 5
25-06-1938 Huwelijksakte van Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] en Elisabeth Johanna van BURGEL [6721] te Almkerk op 25 juni 1938.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIp.
Antonie Leendert (Tonnie) KLOOTWIJK [9003] geboren te Utrecht op 19-12-1938 overleden te Gorinchem op 13-05-2023 zoon van Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] (1911-) en van Elisabeth Johanna van BURGEL [6721] (1915-)
 
getrouwd met (²) van den HEUVEL [9004]
 
 
1.
Elizabet Johanna (Elly) [9005] geboren te Almkerk op 24-01-1957 overleden te Almkerk op 30-01-2018, begraven te Almkerk op 05-02-2018
 
 
2.
(²) [9006] getrouwd met (²) [9010]
 
 
3.
(²) [9007] getrouwd met (²) [9009]
 
 
4.
(²) [9008] , volgt XIIp.

3 objecten niet weergegeven (²)
XIIp.
(²) KLOOTWIJK [9008] zoon van Antonie Leendert (Tonnie) KLOOTWIJK [9003] (1938-2023) en van (²) van den HEUVEL [9004]
 
getrouwd met (²) [9012]
 
 
1.
(²) [9013]
 
getrouwd (2) met (²) [9011]

VIe.
Pieter KLOOTWIJK [2701] gedoopt te Sprang op 04-10-1750 zoon van Willem KLOOTWIJK [2691] (1713-1813) en van Pieternella de JONG [2698] (1708-1786)
 
getrouwd te Sprang op 16-05-1779 met Pieternella QUIRIJNS [2748] geboren te Sprang ca. 1753 overleden te Rotterdam op 10-05-1836 dochter van Willem QUIRIJNS [5847] en van Pieternella van der HOEVEN [5848]
 
 
1.
Willem [2713] gedoopt te Rotterdam op 16-01-1781, schoenmaker en kapper overleden te Rotterdam op 26-06-1866 , volgt VIIe.
 
 
2.
Gerrit [2749] gedoopt te Rotterdam op 08-07-1783
 
 
3.
Geertruij [2750] gedoopt te Rotterdam op 16-05-1785
 
 
4.
Pieter [2751] gedoopt te Rotterdam op 20-01-1788
 
 
5.
Geertruij [2752] gedoopt te Rotterdam op 04-07-1790
 
 
6.
Pieter [2753] geboren te Rotterdam op 16-08-1792, gedoopt te Rotterdam op 17-08-1792
 
 
7.
Pieter [2754] geboren te Rotterdam op 09-06-1795, gedoopt te Rotterdam op 14-06-1795, ongehuwd, schoenmaker overleden te Rotterdam op 19-03-1845
 
 
8.
Antonie [2755] geboren te Rotterdam op 17-02-1799, gedoopt te Rotterdam op 24-02-1799, muzikant overleden te Rotterdam op 08-11-1844

Het is aannemelijk dat Pieter de zoon is van Willem en Pieternella de Jong aangezien de voornamen en de beroepen terugkomen.
Het gezin woonde in 1781 in de Kromme Elleboogsteeg, later van 1783-1785 in de Frankestraat, van 1788-1795 in de Nieuwsteeg, en in 1799 in de Hoogstraat.

Antonie [2755] ongehuwd, werd levenloos opgehaald uit de Binnenvest te Rotterdam (verdronken ?) als aangever wordt zijn broeder Pieter Klootwijk, wonende in de Nieuwstraat C 222, genoemd

Bronnen: Huw Sprang-Capelle 1611-1810 editie Gouverneur, DTB Rotterdam doop gereformeerd, BS Rotterdam ovl 1836-1009, 1844-2581.
04-10-1750 Doopinschrijving van Pieter KLOOTWIJK [2701] zoon van Willem KLOOTWIJK [2691] (1713-) en van Pieternella de JONG [2698] (1708-1786).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
VIIe.
Willem KLOOTWIJK [2713] gedoopt te Rotterdam op 16-01-1781, schoenmaker en kapper overleden te Rotterdam op 26-06-1866 zoon van Pieter KLOOTWIJK [2701] (1750-) en van Pieternella QUIRIJNS [2748] (1753-1836)
 
getrouwd te Rotterdam op 12-02-1804 met Helena van IERSCHOT [2714] geboren te Rotterdam ca. 13-05-1781 overleden te Rotterdam op 03-05-1847 dochter van Gerardus van IESRSCHOT [6600] en van Elizabeth LANOOIJ [6601]
 
 
1.
Petrus Wilhelmus [2715] geboren te Rotterdam op 25-11-1804, gedoopt te Rotterdam op 26-11-1804, societeitswerker overleden te Rotterdam op 10-11-1848 , volgt VIIIh.
 
 
2.
Elisabeth Petronella [2716] geboren te Rotterdam op 28-10-1806 overleden te Rotterdam op 14-01-1874
 
 
3.
Wilhelmus Maria [2717] gedoopt te Rotterdam op 14-06-1808
 
 
4.
Maria Wilhelmina [2718] geboren te Rotterdam op 01-08-1809, gedoopt te Rotterdam op 02-08-1809, dienstbode overleden te Rotterdam op 02-11-1891 getrouwd te Rotterdam op 29-04-1846 met Theodoris Johannes PLUIJM [2721] geboren te Rotterdam op 13-07-1822, schoenmaker overleden voor 1891 zoon van Cornelis Johannes PLUIJM [2778] en van Magdalena SMITS [2779]
 
 
5.
Klara Helena [5092] geboren te Rotterdam op 17-12-1811 overleden te Rotterdam op 31-05-1820
 
 
6.
Johanna Helena [2831] geboren te Rotterdam ca. 07-1814, schoonmaakster overleden te Rotterdam op 13-12-1864 getrouwd te Rotterdam op 14-12-1853 met Eleonorus URBAN [2832] geboren te Rotterdam , pakhuisknecht zoon van (²) URBAN [2833] en van (²) NEURENBERG [2834]
 
 
7.
Helena Geertruij [2742] geboren te Rotterdam op 05-06-1816 overleden te Rotterdam op 12-10-1825
 
 
8.
Willem Hendrikus [384] geboren te Rotterdam op 07-02-1818, tabakswerker overleden te Rotterdam op 08-05-1865 , volgt VIIIi.
 
 
9.
Cornelia Pieternella [2719] geboren te Rotterdam op 28-12-1819 overleden te Rotterdam op 05-03-1889 getrouwd te Rotterdam op 30-09-1846 met Johann Friderich NICHTING [2720] geboren te Neuenkirchen (Hannover) op 03-03-1817, bierbrouwersknecht overleden te Rotterdam op 01-01-1865 zoon van Barend Anton NICHTING [2780] en van Maria Catharina BRUNING [2781]
 
 
10.
doodgeb. dochter [5093] geboren te Rotterdam op 14-12-1821 overleden te Rotterdam op 14-12-1821
 
 
11.
Gerrit [2740] geboren te Rotterdam op 31-03-1823 overleden te Rotterdam op 09-04-1823
 
 
12.
Gerardus Cornelis [2741] geboren te Rotterdam op 09-05-1824 overleden te Rotterdam op 04-09-1824
 
 
13.
Gerardus Johannes [2743] geboren te Rotterdam op 11-10-1826 overleden te Rotterdam op 25-12-1826
 
getrouwd (2) te Rotterdam op 26-12-1849 met Anna Petronella VERMEER [2768] geboren te Rotterdam op 28-05-1794, fruitvrouw overleden te Rotterdam op 10-12-1866 dochter van Goverijntje VERMEER [2769]

Bronnen: BS geb Rotterdam 1811-413, 1816-858, 1818-208, 1819-2352, 1823-643, 1824-996, 1826-1967, BS huw Rotterdam 165-1846, 509-1846, 830-1849, 814-1853, BS ovl Rotterdam 1820-1062, 1821-2310, 1823-874, 1824-1276, 1825-1604, 1826-2089, 1847-1524, 1848-2925, 1864-3498, 1865-1582, 1866-2630, 1866-4926, 1889-950, 1891-3751.
VIIIh.
Petrus Wilhelmus KLOOTWIJK [2715] geboren te Rotterdam op 25-11-1804, gedoopt te Rotterdam op 26-11-1804, societeitswerker overleden te Rotterdam op 10-11-1848 zoon van Willem KLOOTWIJK [2713] (1781-1866) en van Helena van IERSCHOT [2714] (1781-1847)
 
getrouwd te Rotterdam op 26-10-1836 met Jacoba ROUFFAER [2762] geboren te Rotterdam op 28-05-1812 overleden te Rotterdam op 23-01-1866 dochter van Jacobus ROUFFAER [2763] en van Louisa GLIJTS [2764]
 
 
1.
Wilhelmus Petrus [1292] geboren te Rotterdam ca. 19-09-1837 overleden te Rotterdam op 02-01-1838
 
 
2.
Jacobus Wilhelmus Petrus [2765] geboren te Rotterdam ca. 21-01-1839 overleden te Rotterdam op 09-07-1843
 
 
3.
Helena Louiza Christina [1392] geboren te Rotterdam op 22-01-1841 overleden te Rotterdam op 21-07-1841
 
 
4.
Louisa Helena Christina [2774] geboren te Rotterdam op 20-08-1842 overleden te Rotterdam op 28-09-1901 getrouwd te Rotterdam op 18-10-1865 met Johan Philip HOFFMAN [2775] geboren te Rotterdam ca. 1842, zeilmaker zoon van Johan Christoffel HOFFMAN [2776] en van Alida Johanna van der TOUW [2777] getrouwd (2) te Rotterdam op 21-08-1889 met Cornelis OTTO [5370] geboren te Zaandam ca. 1830 overleden te Rotterdam op 27-03-1908 zoon van Gerrit OTTO [5371] en van Elisabeth SMIT [5372]
 
 
5.
Petrus Wilhelmus Jacobus [5366] geboren te Rotterdam op 03-01-1846, machinist , volgt IXm.
 
 
6.
Jacoba Johanna Hillegonda [2770] geboren te Rotterdam op 12-12-1848, mutsenwaschster overleden te Rotterdam op 11-10-1928 getrouwd te Rotterdam op 14-07-1875 met Willem de WIT [2771] geboren te Rotterdam ca. 1844, winkelbediende zoon van Gijsbertus de WIT [2772] en van Martina Maria van de WATER [2773]

Ten tijde van het huwelijk was Petrus Wilhelmus dienende in de tweede afdeling van de mobiele schutterij van de provincie Zuid-Holland

Bronnen: BS huw Rotterdam 1836-576, 1865-909, 1875-644, 1877-1298, 1889-901, BS geb Rotterdam 1841-164, 1842-2079, 1846-48, 1848-3092, BS ovl Rotterdam 1838-23, 1841-1992, 1843-1288, 1848-2925, 1866-258.
IXm.
Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] geboren te Rotterdam op 03-01-1846, machinist zoon van Petrus Wilhelmus KLOOTWIJK [2715] (1804-1848) en van Jacoba ROUFFAER [2762] (1812-1866)
 
getrouwd te Rotterdam op 27-12-1877 met Gerardina BARENDRECHT [5367] geboren te Rotterdam ca. 1853, pensionhoudster dochter van Bastiaan BARENDRECHT [5368] en van Gerardina BOUWENS [5369]
 
 
1.
Jacoba Johanna Hillegonda [6281] geboren te Rotterdam op 20-09-1878 overleden te Batavia op 01-12-1903 getrouwd te Amsterdam op 05-07-1900 met Cornelis GOUDSWAARD [7020] geboren te Hellevoetsluis ca. 1871, hofmeester zoon van Nicolaas GOUDSWAARD [7176] en van Willemina KOSTER [7177]
 
 
2.
Bastiaan [6282] geboren te Rotterdam op 16-12-1879 overleden te Rotterdam op 13-04-1880
 
 
3.
Petrus Wilhelmus [6283] geboren te Rotterdam op 19-11-1881, technisch tekenaar overleden te Amsterdam op 12-06-1921 getrouwd te Amsterdam op 18-01-1911 met Wilhelmina HELLINGMAN [6284] geboren te Amsterdam ca. 1882 dochter van Jan Frederik HELLINGMAN [6874] en van Wilhelmina HELLE [6875]
 
 
4.
Gerard [6849] geboren te Amsterdam op 24-05-1884, kantoorbediende, adjudant , volgt Xt.
 
 
5.
Louis [6876] geboren te Amsterdam op 24-06-1887, werktuigkundig opzichter , volgt Xu.
 
 
6.
Gerardina [5373] geboren te Rotterdam op 08-06-1889 overleden te Rotterdam op 12-01-1890

Bronnen: BS geb Rotterdam 1878-4177, 1879-5677, 1881-5289, 1889-3057, BS huw Rotterdam 1877-1298, BS ovl Rotterdam 1880-1385, 1890-283, BS ovl Den Haag 1921-1838, BS huw Amsterdam 1927-5e9.
1903 Overlijden van Jacoba Johanna Hillegonda KLOOTWIJK [6281] dochter van Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] (1846-) en van Gerardina BARENDRECHT [5367] (1853-) en echtgenote van GOUDSWAARD op 1 december 1903 te Batavia.
(Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 05-01-1904)
1921 Overlijdensakte van Petrus Wilhelmus KLOOTWIJK [6283], de echtgenoot van Willemina HELLINGMAN [6284], zoon van Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] op 12 luni 1921 te Amsterdam.
1932 Overlijden van de zus van Gerardina BARENDRECHT [5367] en schoonzus van Petrus Wilhelmus Jacobus [5366].
Xt.
Gerard KLOOTWIJK [6849] geboren te Amsterdam op 24-05-1884, kantoorbediende, adjudant zoon van Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] (1846-) en van Gerardina BARENDRECHT [5367] (1853-)
 
getrouwd met Phillippina Margaretha de KOORD [6850] geboren te Dlokjakarta op 28-11-1892 overleden op 27-01-1945
 
 
1.
Petrus Wilhelmus Karel [8931] geboren te Makassar,IndonesiŽ op 06-02-1914, Opzichter Gezondheid getrouwd met Ida WARDENAAR [8932] geboren te Bandjar, Java op 04-04-1914 dochter van Lodewijk Wilhelm Gerard WARDENAAR [8933] (1888-) en van Emmy VROUWE [8934] (1892-)
 
 
2.
Louisa Philippina [8926] geboren te Medan op 03-08-1919 overleden te Maastricht op 09-04-1995 , volgt XIq.
 
 
3.
Karel [8922] geboren te Dlokjakarta op 16-10-1925, opziener gevangenis overleden te Haaksbergen op 04-08-1999 getrouwd te Bandoeng op 14-04-1949 met Melanie KRYTHE [8923] geboren op 13-03-1911
 
getrouwd (2) te Amsterdam op 25-08-1927 met Drika SCHOUTEN [6851] geboren te Zaltbommel op 19-08-1904 dochter van (²) SCHOUTEN [6852] en van (²) MOORING [6853]

Bronnen: BS huw Amsterdam 1927-5e9.
11-02-1927 Uitspraak Echtscheiding van Gerard KLOOTWIJK [6849] en Phillippina Margaretha de KOORD [6850] op 11 februari 1927.

Bron: Staatscourant
25-08-1927 Huwelijksakte van Gerard KLOOTWIJK [6849] en Drika SCHOUTEN [6851] op 25 augustus 1927 te Amsterdam.
XIq.
Louisa Philippina KLOOTWIJK [8926] geboren te Medan op 03-08-1919 overleden te Maastricht op 09-04-1995 dochter van Gerard KLOOTWIJK [6849] (1884-) en van Phillippina Margaretha de KOORD [6850] (1892-1945)
 
 
1.
Gerard [8927] geboren te Djokjakarta op 18-10-1939 overleden te Maastricht op 15-02-2019
 
getrouwd (2) te Djokjakarta op 12-03-1941 met Jurgens Leopold Douglas BARO [8928] geboren te Djokjakarta op 01-10-1917, Magazijnmeester overleden te Alkmaar op 19-05-1986 zoon van Frits BARO [8929] (1881-1949) en van Johanna Emilie ISRAEL [8930] (1877-1951)

1950 Paspoortaanvraag Gerard KLOOTWIJK [8927], de zoon van Louisa Philippina KLOOTWIJK [8926].

De vader van Gerard is niet bekend, de moeder is later wel gehuwd.

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
1950 Paspoortaanvraag van Louisa Philippina KLOOTWIJK [8926], de echtgenote van Jurgens Leopold Douglas BARO [8928].

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
1950 Paspoortaanvraag van Jurgens Leopold Douglas BARO [8928], de echtgenoot van Louisa Philippina KLOOTWIJK [8926].

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
Xu.
Louis KLOOTWIJK [6876] geboren te Amsterdam op 24-06-1887, werktuigkundig opzichter zoon van Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] (1846-) en van Gerardina BARENDRECHT [5367] (1853-)
 
getrouwd te Amsterdam op 20-03-1913 met Mietje Christina KUIKMAN [6877] geboren te Amsterdam op 11-05-1888 dochter van Jakob KUIKMAN [6878] en van Anna DUITS [6879]
 
 
1.
Jacob [8938] geboren te Tebing Tinggi op 03-06-1917, Militair ambtenaar

Bronnen: BS huw Amsterdam 1913-3a-42v.
VIIIi.
Willem Hendrikus KLOOTWIJK [384] geboren te Rotterdam op 07-02-1818, tabakswerker overleden te Rotterdam op 08-05-1865 zoon van Willem KLOOTWIJK [2713] (1781-1866) en van Helena van IERSCHOT [2714] (1781-1847)
 
getrouwd te Rotterdam op 03-10-1849 met Charlotte BLOM [905] geboren te Rotterdam op 08-07-1827, naaister overleden te Rotterdam op 11-12-1905 dochter van Antonie BLOM [2760] en van Dorothea BARTHOLOMEUS [2761]
 
 
1.
Dorothea [5089] geboren te Rotterdam op 10-08-1850 overleden te Rotterdam op 01-07-1855
 
 
2.
Wilhelmus Hendrikus [5090] geboren te Rotterdam op 19-07-1852 overleden te Rotterdam op 29-10-1854
 
 
3.
Elizabeth [5091] geboren te Rotterdam op 07-02-1855 overleden te Rotterdam op 10-09-1855
 
 
4.
Dorothea Charlotta [6559] geboren te Rotterdam ca. 1856 overleden te Rotterdam op 14-09-1858
 
 
5.
Theodorus Wilhelmus [2674] geboren te Rotterdam op 03-01-1859 overleden te Rotterdam op 19-06-1896 , volgt IXn.
 
 
6.
Anna [1004] geboren te Rotterdam op 10-05-1861 overleden te Rotterdam op 18-10-1893 getrouwd te Rotterdam op 20-05-1885 met Anthonie BARTHOLOMEUS [1250] geboren te Rotterdam ca. 1845, vernisstoker overleden te Rotterdam op 13-07-1890 zoon van Frederik Anthonius BATHOLOMEUS [1261] en van Maria Petronella POORT [1264]
 
 
7.
Willem Hendrikus [2181] geboren te Rotterdam op 27-10-1864, kantoorbediende overleden te Poortugaal op 24-01-1936 , volgt IXo.

De geboorte van Dorothea Charlotta [6559] is nog niet gevonden.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1850-2073, 1852-2088, 1855-404, 1859-28, 1861-1612, BS huw Rotterdam 1849-626, 1885-438, 1887-1329, BS ovl Rotterdam 1854-2991, 1855-2305, 1855-3007, 1858-2347, 1865-1582, 1893-3860, 1896-2809.
IXn.
Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674] geboren te Rotterdam op 03-01-1859 overleden te Rotterdam op 19-06-1896 zoon van Willem Hendrikus KLOOTWIJK [384] (1818-1865) en van Charlotte BLOM [905] (1827-1905)
 
getrouwd te Rotterdam op 14-12-1887 met Maria Pieternella JAQUET [2675] geboren te Dordrecht ca. 1862 overleden te Rotterdam op 28-12-1894 dochter van Hubert JAQUET [2766] en van Adriana BARTO [2767]
 
 
1.
Charlotta [2676] geboren te Rotterdam op 25-08-1888 overleden te Rotterdam op 08-12-1933 getrouwd te Dordrecht op 08-06-1911 met Gerrit Johan George STEIGENBERGER [2677] geboren te Amsterdam op 09-02-1879, sergeant infanterie overleden op 05-03-1957 zoon van Johan Georg STEIGENBERGER [2678] en van Wubberta GRAAFHUIS [2679]
 
 
2.
Adriana Huibertina [5329] geboren te Rotterdam op 12-03-1890 overleden te Rotterdam op 31-10-1968 getrouwd te Rotterdam op 02-09-1915 met Rodolfo Gostver Heidenreich ENGELBERT VAN BEVERVOORDE [5330] geboren te Zwolle op 14-12-1890, procuratiehouder overleden te Rotterdam op 30-12-1966 zoon van Jan Bernard Philip ENGELBERT VAN BEVERVOORDE [5331] (1856-1929) en van Hendrika Magdalena van AMERSFOORT [5332] (1868-1934)
 
 
3.
Wilhelmina Hendrika [5325] geboren te Rotterdam op 10-03-1892 overleden te Rotterdam op 27-04-1937 getrouwd te Utrecht op 02-11-1911 met Adrianus Arie VISSER [5326] geboren te Dordrecht ca. 1889 zoon van Marinus Adrianus VISSER [5327] en van Anna Catharina VERWOERDT [5328]
 
 
4.
Anna Maria [1384] geboren te Rotterdam op 18-10-1893 overleden op 17-08-1982 getrouwd te Dordrecht op 21-04-1915 met Meeuwis POLDERMAN [6447] geboren te Oud Beijerland op 21-05-1893 zoon van Hendrik POLDERMAN [6448] en van Dirkje van BOCHOVE [6449] getrouwd (2) met Andries Thomas POSTMA [5898] geboren op 09-05-1890 overleden op 03-07-1954

In 1896 woonde Theodorus Wilhelmus in de Aert van Nesstraat te Rotterdam.
Bronnen: BS huw Rotterdam 1887-1329, 1951-m81, BS huw Dordrecht 1911-161, BS huw Utrecht 782-1911, BS geb Rotterdam 1888-4384, 1890-1366, 1892-1534, 1893-5974, BS ovl Rotterdam 1894-4651, 1896-2809, AAK T-1887, www.graftombe.nl.
1887 Ondertrouw van Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674] en Maria Pieternella JAQUET [2675].
1888 Geboorte van een dochter (Charlotte [2676]) van Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674] en Maria Pieternella JAQUET [2675].
1900 Portret van Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674], de echtgenoot van Maria Pieternella JAQUET [2675].
Bron: RKD
1954 Grafsteen van Andries Thomas POSTMA [5898], de echtgenoot van Anna Maria KLOOTWIJK [1384], de dochter van Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674].
Deze steen is te vinden op de Algemene Begraafplaats te Twijzel (FR).

Bron: www.graftombe.nl
1968 Overlijden van Adriana Huibertina [5329] op 78-jarige leeftijd. Haar man Rodolfo Gostver Heidenreich ENGELBERT VAN BEVERVOORDE [5330] was toen reeds ovreleden.
1982 Grafsteen van Anna Maria KLOOTWIJK [1384], de dochter van Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674], de echtgenote van Andries Thomas POSTMA [5898].
Deze steen is te vinden op de Algemene Begraafplaats te Twijzel (FR).

Bron: www.graftombe.nl
IXo.
Willem Hendrikus KLOOTWIJK [2181] geboren te Rotterdam op 27-10-1864, kantoorbediende overleden te Poortugaal op 24-01-1936 zoon van Willem Hendrikus KLOOTWIJK [384] (1818-1865) en van Charlotte BLOM [905] (1827-1905)
 
getrouwd te Dordrecht op 04-06-1896 met Alida DROST [2182] geboren te Dordrecht ca. 1860 overleden te Dordrecht op 16-12-1943 dochter van Gijsbert Johannes DROST [2183] en van Teuntje NAGTEGAAL [2184]
 
 
1.
Willem Hendrikus [834] geboren te Rotterdam op 20-12-1897, kantoorbediende getrouwd te Rotterdam op 22-06-1927 met Elizabeth Henrica BERNOSKI [3829] geboren te Den Haag ca. 1908 dochter van (²) BERNOSKI [5495] en van (²) VERSENDAAL [5496]
 
 
2.
Gijsbert Johannes [5497] geboren te Rotterdam op 17-01-1899, banketbakker overleden te Rotterdam op 20-09-1954 getrouwd te Rotterdam op 11-04-1934 met Reina van den BERG [7680] geboren te Rotterdam op 11-11-1905 dochter van Jan van den BERG [7681] (1861-) en van Pleuntje van der PLIGT [7682] (1875-)
 
 
3.
Theodorus Adrianus [6560] geboren te Rotterdam op 04-04-1900, scheepsbediende getrouwd te Rotterdam op 11-05-1938 met Maria Hendrika Pieternella DROST [8551] geboren te Sneek ca. 1908 dochter van (²) DROST [8552] en van (²) van WELL [8553]
 
 
4.
Henri Marie [7247] geboren te Rotterdam op 09-11-1903

Op 29-8-1902 bracht Alida een levenloos geboren dochter ter wereld te Rotterdam.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1897-10259, 1899-571, 1900-3358, 1903-10538, BS ovl Rotterdam 1902-4048, BS huw Dordrecht 1896-99, BS huw Den Haag 1927-A660.
1927 Huwelijksakte van Willem Hendrikus KLOOTWIJK [834] en Elizabeth Henrica BERNOSKI [3829], de zoon en schoondochter van Willem Hendrikus KLOOTWIJK [2181].
16-12-1943 Overlijden van Alida DROST [2182] de weduwe van Willem Hendrikus KLOOTWIJK [2181] te Dordrecht op 16 december 1943.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 824, Aktenummer: 747.
Vd.
Hendrik KLOOTWIJK [2692] gedoopt te Sprang op 24-01-1715 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2687] (1684-) en van Sijke de LEEUW [2688] (1687-)
 
getrouwd te Sprang op 29-11-1744 met Geertruij de BIE [2704] gedoopt te Sprang op 27-11-1718 dochter van Corstiaan de BIE [3105] (1690-) en van Maria van UIJTHOVEN [3106] (1693-)
 
 
1.
Adrianus [2705] gedoopt te Sprang op 08-08-1745
 
 
2.
Pieternella [2706] gedoopt te Sprang op 15-12-1748
 
 
3.
Adrianus [2707] gedoopt te Sprang op 03-04-1752
 
 
4.
Corstiaan [2708] gedoopt te Sprang op 09-06-1754 overleden te Dordrecht op 02-09-1794 , volgt VIf.
 
 
5.
Martinus [2322] gedoopt te Sprang op 18-09-1757, douanebeambte overleden voor 1820 , volgt VIg.
 
 
6.
Hendrik [2710] gedoopt te Sprang op 18-04-1762

Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968, Gen. Soc. of Utah.
15-12-1748 Doopinschrijving van Pieternella KLOOTWIJK [2706] dochter van Hendrik KLOOTWIJK [2692] (1715-) en van Geertruij de BIE [2704] (1718-).
Bron: Doopboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente Sprang
03-04-1752 Doopinschrijving van Adrianus KLOOTWIJK [2707] zoon van Hendrik KLOOTWIJK [2692] (1715-) en van Geertruij de BIE [2704] (1718-).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
VIf.
Corstiaan KLOOTWIJK [2708] gedoopt te Sprang op 09-06-1754 overleden te Dordrecht op 02-09-1794 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [2692] (1715-) en van Geertruij de BIE [2704] (1718-)
 
getrouwd te Dordrecht op 11-03-1787 met Maria van LOON [8135] geboren te Dordrecht op 10-02-1758 overleden te Dordrecht op 27-05-1836
 
 
1.
Hendrik [8136] gedoopt te Dordrecht op 04-11-1787
 
 
2.
Matthijs [8137] gedoopt te Dordrecht op 18-08-1790
 
 
3.
Elizabeth [8138] gedoopt te Dordrecht op 27-04-1792 overleden te Dordrecht op 27-04-1871 getrouwd te Dordrecht op 22-04-1812 met Jacob REVIER [8140] geboren te Dordrecht op 23-12-1789 overleden te Dordrecht op 14-06-1848
 
 
4.
Kristiana Wilhelmina [8139] geboren op 15-02-1795, gedoopt te Dordrecht , Postuum gedoopt op 20/2 overleden op 15-02-1795

1790 Corstiaan KLOOTWIJK [2708] werd ook vermeld als Christiaan Klootwijk
VIg.
Martinus KLOOTWIJK [2322] gedoopt te Sprang op 18-09-1757, douanebeambte overleden voor 1820 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [2692] (1715-) en van Geertruij de BIE [2704] (1718-)
 
ca. 00-00-1780 met Johanna van DIEPENBRUGGE [2323] geboren ca. 1760 overleden te Dordrecht ca. 20-12-1845
 
 
1.
Hendrik [2324] gedoopt te Dordrecht op 02-09-1781, verm. ongehuwd overleden te Dordrecht op 15-11-1820
 
 
2.
Pieternella [2325] gedoopt te Dordrecht op 23-01-1784 getrouwd te Dordrecht op 05-05-1813 met Aalbert de ROO [8219] geboren te Dordrecht ca. 1787, kolonist overleden te Ommerschans op 18-01-1853 zoon van Jan de ROO [8220] en van Pieternella ROOZENDAAL [8221]
 
 
3.
Geertruij [2326] gedoopt te Dordrecht op 27-05-1787 overleden te Dordrecht op 29-12-1873 getrouwd met (²) WESTERHUIS [7183]
 
 
4.
Johannes [2160] geboren te Dordrecht op 28-07-1789, gedoopt te Dordrecht op 31-07-1789, timmerman overleden te Dordrecht op 01-07-1864 , volgt VIIf.
 
 
5.
Christiaan [2327] gedoopt te Dordrecht op 23-12-1791
 
 
6.
Johanna Christina [2328] geboren te Dordrecht op 07-10-1794, gedoopt te Dordrecht op 12-10-1794
 
 
7.
Johanna [2329] geboren te Dordrecht op 28-12-1795, gedoopt te Dordrecht op 30-12-1795 overleden te Dordrecht op 29-10-1858 getrouwd te Dordrecht op 06-09-1820 met Elias VERHOEVEN [7182] geboren te Dordrecht ca. 1792 zoon van Elias VERHOEVEN [7428] en van Elisabeth WIJLENS [7429]
 
 
8.
Maaike [2330] geboren te Dordrecht op 19-03-1798, gedoopt te Dordrecht op 23-03-1798
 
 
9.
Martinus [2331] geboren te Dordrecht op 25-05-1802, gedoopt te Dordrecht op 06-06-1802, fuselier der 9e afd infanterie overleden te Den Haag op 13-04-1832
 
 
10.
Maaike [2332] gedoopt te Dordrecht op 05-08-1804

Het is nog niet zeker dat Martinus dezelfde is als Martinus, de zoon van Hendrik Klootwijk en Geertruij de Bie die gedoopt is op 18-9-1757 te Sprang.

Martinus wordt ook wel Maartijn of Martijnus genoemd. De achternaam van Johanna wordt ook wel als 'de Bruggen' geschreven. In de "Liste Civique" van 1811 te Dordrecht komt een Martinus terug echter met als geboortedatum 25-10-1757 met als beroep douanebeambte.
Hun dochter Johanna KLOOTWIJK [2329] woonde voor haar overlijden als weduwe van Elias VERHOEVEN in huis D-962 aan de Sarisgang te Dordrecht.
Bronnen: Doopkaarten Ned. Herv. Gemeente 1704-1811, BS dordrecht ovl 540-1820, 241-1832.
15-11-1820 Overlijden van Hendrik KLOOTWIJK [2324] te Dordrecht op 15 november 1820, zoon van Martinus KLOOTWIJK [2322] (1757-1820) en van Johanna van DIEPENBRUGGE [2323] (1760-1845). Er wordt niet gesproken van een vrouw of weduwe dus het is aan te nemen dat Hendrik ongehuwd gebleven is.

Van de akte is de eerste zin op het ene blad en de rest op het volgende blad geschreven.
Bron: Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 210, Aktenummer: 541.
1832 Overlijdensakte van Martinus KLOOTWIJK [2331], fuselier der 9e afd infanterie, zoon van Martinus KLOOTWIJK [2322] (1757-1820) en van Johanna DIEPENBRUGGE [2323] (-1820).
1845 Extract BS van Dordrecht van het overlijden van Johanna van DIEPENBRUGGE [2323] de weduwe van Martinus KLOOTWIJK [2322], in december 1845.
(bron: www.online-familieberichten.nl)
1932 Martinus KLOOTWIJK [2331] geboren te Dordrecht op 25-05-1802, , fuselier der 9e afd infanterie is overleden te Den Haag op 13-04-1832 in het hospitaal in de Oranjekazerne.
VIIf.
Johannes KLOOTWIJK [2160] geboren te Dordrecht op 28-07-1789, gedoopt te Dordrecht op 31-07-1789, timmerman overleden te Dordrecht op 01-07-1864 zoon van Martinus KLOOTWIJK [2322] (1757-1820) en van Johanna van DIEPENBRUGGE [2323] (1760-1845)
 
getrouwd met Pieternella Barbena BAARS [2161] overleden voor 01-07-1864
 
 
1.
Martinus [2321] gedoopt te Dordrecht op 02-11-1810 , volgt VIIIj.
 
 
2.
Geertruda [2162] geboren te Dordrecht op 28-08-1813 overleden te Dordrecht op 26-07-1815
 
 
3.
Johanna Frederika w [2163] geboren te Dordrecht op 17-11-1820 overleden te Dordrecht op 07-03-1821
 
 
4.
Geertruij [2164] geboren te Dordrecht op 27-02-1822 overleden te Dordrecht op 27-03-1887 , volgt VIIIk.
 
 
5.
Johanna Hendrika [2165] geboren te Dordrecht op 01-12-1824 overleden te Dordrecht op 06-02-1899 getrouwd te Dordrecht op 10-04-1861 met Hendrik Cornelis van der KOOGH [4114] geboren te Dordrecht ca. 1835 zoon van Adriana Magdalena van der KOOGH [8626]
 
 
6.
Albert [2166] geboren te Dordrecht ca. 31-08-1827, suikerbakker , volgt VIIIl.
 
 
7.
Cornelia Carolina [2167] geboren te Dordrecht op 11-03-1831 overleden te Dordrecht ca. 09-04-1831

Johannes woonde voor zijn overlijden op D79 Achterom Dordrecht.
Bronnen: Doopkaarten Ned. Herv. Gemeente 1704-1811, BS geb dordrecht 31-1813, 21-1820, 28-1822, 2-1824, 31-1827, 12-1831, BS ovl dordrecht 292-1815, 111-1821, 487-1864, 245-1887, 75-1899, BS huw Budel 14-1859, Liste civique Dordrecht.
VIIIj.
Martinus KLOOTWIJK [2321] gedoopt te Dordrecht op 02-11-1810 zoon van Johannes KLOOTWIJK [2160] (1789-1864) en van Pieternella Barbena BAARS [2161] (-1864)
 
getrouwd te Budel op 27-08-1859 met Willemina HURKMANS [5359] geboren te Budel dochter van (²) HURKMANS [5360] en van (²) SAK [5361]
 
 
1.
Willemina [7017] geboren te Budel ca. 1867, dienstbode overleden te Dordrecht op 10-02-1936 getrouwd te Dordrecht op 18-02-1897 met Cornelis KELDERS [7016] geboren te Dordrecht ca. 1866 zoon van Adriaan KELDERS [7018] en van Johanna Maria BLOM [7019]

VIIIk.
Geertruij KLOOTWIJK [2164] geboren te Dordrecht op 27-02-1822 overleden te Dordrecht op 27-03-1887 dochter van Johannes KLOOTWIJK [2160] (1789-1864) en van Pieternella Barbena BAARS [2161] (-1864)
 
 
1.
Adrianus [2168] geboren te Dordrecht op 19-08-1851
 
 
2.
Pieter [7669] geboren te Dordrecht op 30-11-1852
 
 
3.
Pieter [2169] geboren te Dordrecht op 24-04-1855, werkman en kuiper overleden te Dordrecht op 03-03-1929 , volgt IXp.
 
getrouwd (2) met (²) van KOOTEN [4115]

De Geertruij die twee onechte kinderen kreeg is waarchijnlijk de dochter van Johannes en Pieternella Barbena Baars is, verder onderzoek is hier nodig. Wel het huwelijk met Pieter van Kooten en haar overlijden behoren in ieder geval wel bij de dochter van Johannes en Peiternella.
IXp.
Pieter KLOOTWIJK [2169] geboren te Dordrecht op 24-04-1855, werkman en kuiper overleden te Dordrecht op 03-03-1929 zoon van Geertruij KLOOTWIJK [2164] (1822-1887)
 
getrouwd te Dordrecht op 23-04-1879 met Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] geboren te Dordrecht op 10-06-1857, dienstbode overleden te Dordrecht op 09-11-1942 dochter van Cornelis BARENDRECHT [2171] (1829-) en van Alida Pieternella RUTTEN [2172]
 
 
1.
Pieter [4625] geboren te Dordrecht op 27-06-1879, vuurstoker , volgt Xv.
 
 
2.
Cornelis [3205] geboren te Dordrecht op 18-04-1881, metaalbewerker, gasmetermaker , volgt Xw.
 
 
3.
Geertruij [2173] geboren te Dordrecht ca. 1884 getrouwd te Dordrecht op 31-01-1907 met Jan WILLEMSTIJN [2174] geboren te Dordrecht op 03-01-1883, wijnkopersknecht overleden te Dordrecht op 09-09-1926 zoon van Jan WILLEMSTIJN [2175] en van Grietje de KLUIJVER [2176]
 
 
4.
Alida Pieternella [4626] geboren ca. 09-1885 overleden te Dordrecht op 01-10-1886
 
 
5.
Johanna Hendrika [5377] geboren te Dordrecht ca. 1888 getrouwd te Rotterdam op 03-10-1917 met Georg David MULLER (¹) [5378] geboren te Rotterdam ca. 1887, bankwerker zoon van Georg David MULLER [5379] en van Antje LEEFLANG [5380]
 
 
6.
Christiaan Johannes [2177] geboren te Dordrecht op 03-09-1890, boekbinder, stoker en tremmer overleden te Dordrecht op 16-02-1982 , volgt Xx.
 
 
7.
Albertus [7348] geboren te Dordrecht ca. 1894, brievenbesteller getrouwd te Zwijndrecht op 26-01-1922 met Jacoba MEIJER [7349] geboren te Zwijndrecht ca. 1898 dochter van Jacobus Willem MEIJER [7350] en van Gerrigje BOERMAN [7351]
 
 
8.
Klaas [4619] geboren te Dordrecht op 24-07-1897, scheepsmaker overleden te Amsterdam op 02-04-1954 , volgt Xy.
 
 
9.
Johannes [1274] geboren te Dordrecht op 01-01-1900, ijzerwerker , volgt Xa`.

Klaas is geen biologische zoon van Pieter. Hij lijkt een zoon te zijn van Cristina Johanna en ene de Bruin. Klaas is wel als kind van Pieter erkend.
Het gezin woonde rond 1880 op D 620 a/d Raaustraat te Dordrecht.

Bronnen: Vragenlijst t.b.v. voorgenomen huwelijk Nijmegen 5-7-1944, Dossier Wols C.B.G. Informatie Bertus Striethouldt, BS huw Dordrecht 56-1879, BS geb Dordrecht 529-1879, 316-1881, BS ovl Dordrecht 575-1886, BS huw Rotterdam 1903, 1917.
10-06-1857 Geboorte van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170], de latere echtgenote van Pieter KLOOTWIJK [2169] te Dordrecht op 10 juni 1857.
03-09-1890 Geboorteakte van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177], de zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] en Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] te Dordrecht op 3 september 1890.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 79, Aktenummer: 753.
03-03-1929 Overlijden van Pieter KLOOTWIJK [2169], de echtgenoot van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] te Dordrecht op 3 maart 1929.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 319, Aktenummer: 154.
09-11-1942 Overlijden van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170], de weduwe van Pieter KLOOTWIJK [2169] te Dordrecht op 9 november 1942.
Xv.
Pieter KLOOTWIJK [4625] geboren te Dordrecht op 27-06-1879, vuurstoker zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] (1855-1929) en van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] (1857-1942)
 
getrouwd te Rotterdam op 28-01-1903 met Antje Antonia de VRIES [5374] geboren te Rotterdam ca. 1881 dochter van Tjerk de VRIES [5375] en van Johanna Louise GEILL [5376]
 
 
1.
Pieter [7249] geboren te Rotterdam op 03-10-1903

Bronnen: BS geb Rotterdam 1903-9408.
Xw.
Cornelis KLOOTWIJK [3205] geboren te Dordrecht op 18-04-1881, metaalbewerker, gasmetermaker zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] (1855-1929) en van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] (1857-1942)
 
getrouwd te Dordrecht op 24-08-1922 met Cornelia KIELE [3206] geboren te Dordrecht op 23-09-1885 dochter van Johannis KIELE [3209] en van Cornelia Maria van ZUTPHEN [3210]
 
 
1.
Margaretha [8498] geboren te Dordrecht op 08-10-1922 overleden te Rotterdam op 17-04-2019 getrouwd te Rotterdam op 12-10-1949 met Adrianus Cornelis van HOEK [8499] geboren te Rotterdam op 13-03-1919 overleden te Rotterdam op 07-04-2002
 
 
2.
(²) [3208] getrouwd met Aart WOLS [3207] geboren te Rotterdam op 06-12-1922, wachtmeester

Bronnen: BS huw Dordrecht 1922-344, Vragenlijst t.b.v. een voorgenomen huwelijk Nijmegen 5-7-1944, Dossier Wols C.B.G.
Xx.
Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177] geboren te Dordrecht op 03-09-1890, boekbinder, stoker en tremmer overleden te Dordrecht op 16-02-1982 zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] (1855-1929) en van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] (1857-1942)
 
getrouwd te Dordrecht op 29-12-1910 met Adriana LANDSMEER [2178] geboren te Zwijndrecht op 05-03-1890 dochter van Albert LANDSMEER [2179] en van Teuntje Hendrikje VERNES [2180]
 
 
1.
Pieter [4030] geboren op 22-02-1911 , volgt XIr.
 
 
2.
Albert [6362] geboren te Dordrecht ca. 1913, schippersknecht overleden te Druten op 06-06-1939
 
getrouwd (2) te Dordrecht op 14-12-1927 met Adriana SIJSENS [3345] geboren te Dordrecht ca. 1878, wed. Hendrik Pieter HARTMAN dochter van Arnoldus SIJSENS [3346] en van Cornelia Josephina van den DORPEL [3347]

Het eerste huwelijk tussen Christiaan Johannes en Adriana Landsmeer is op 18 mei 1921 ontbonden.
Bij het tweede huwelijk is er, om nog onbekende redenen, dispensatie verleend door de rechtbank v.w.b. art. 130 van het Burgelijk Wetboek aangaande de voorgeschreven afkondiging en wachttijd.

Het vermoeden bestaat dat uit het eerste huwelijk 1 of meerdere kinderen geboren zijn. Waarschijnlijk is hier ook P. Klootwijk bij uit Kollum.
Bronnen: AAK 2177 BS huw dordrecht 402-1910, 487-1927, BS ovl Druten 1939-57 en opgave Leni Dingena Reedijk-Landsmeer.
03-09-1890 Geboorteakte van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177], de zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] en Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] te Dordrecht op 3 september 1890.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 79, Aktenummer: 753.
16-02-1921 Uitspraak van echtscheiding van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177] en Adriana LANDSMEER [2178] op 16 februari 1921 te Dordrecht.

Bron: Staatscourant
06-06-1939 Akte waarin vermeld wordt dat het lichaam van Albert KLOOTWIJK [6362] te Druten is aangetroffen op 6 juni 1939. Albert was de zoon van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177] en Adriana LANDSMEER [2178].
1982 Overlijden van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177], echtgenoot van Adriana SIJSENS [3345], eerder weduwnaar van Adriana LANDSMEER [2178].
Overlijden van Adriana SIJSENS [3345], echtgenote van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177].
XIr.
Pieter KLOOTWIJK [4030] geboren op 22-02-1911 zoon van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177] (1890-1982) en van Adriana LANDSMEER [2178] (1890-)
 
getrouwd met Cornelia Jacoba VOGEL (¹) [8767] geboren te Dordrecht op 04-09-1912 overleden te Tiel op 28-11-1961 dochter van (²) VOGEL (¹) [9048] en van (²) den HARTOG (¹) [9049]
 
 
1.
(²) [4706] getrouwd met (²) PILIUS [4707]
 
 
2.
Cornelis [8768] geboren op 22-03-1947 overleden te Dordrecht op 12-05-2020 , volgt XIIq.

Bronnen: Opgave Arja Filius-Klootwijk.
1945 Pieter KLOOTWIJK [4030] heeft het Verzetsherdenkingskruis ontvangen wegens zijn activiteiten in het verzet in de oorlog van 1940-1945.
28-11-1961 Overlijden van Cornelia Jacoba VOGEL [8767], de echtgenote van Pieter KLOOTWIJK [4030] op 28 november 1961 te Tiel.
XIIq.
Cornelis KLOOTWIJK [8768] geboren op 22-03-1947 overleden te Dordrecht op 12-05-2020 zoon van Pieter KLOOTWIJK [4030] (1911-) en van Cornelia Jacoba VOGEL (¹) [8767] (1912-1961)
 
getrouwd met (²) van BROECKHUIJSEN [8769]
 
 
1.
(²) [8770]

Xy.
Klaas KLOOTWIJK [4619] geboren te Dordrecht op 24-07-1897, scheepsmaker overleden te Amsterdam op 02-04-1954 zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] (1855-1929) en van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] (1857-1942)
 
getrouwd te Dordrecht op 18-07-1918 met Maria van ES [4620] geboren te Dordrecht op 16-04-1896 overleden te Amsterdam op 16-04-1938
 
 
1.
Christina Johanna [7445] geboren ca. 1918 overleden te Zwijndrecht op 10-10-1918
 
 
2.
Maria [4621] geboren op 05-10-1919 overleden te Amsterdam op 03-01-1998 getrouwd te Amsterdam op 08-03-1939 met Albertus Maria STRIETHOULDT [4624] geboren te Amsterdam op 12-09-1915 overleden te Amsterdam op 25-09-1998
 
 
3.
Pieter [4622] geboren te Dordrecht op 30-04-1921 overleden te Dordrecht op 01-05-1921
 
 
4.
Pieternella [4623] geboren te Dordrecht op 29-10-1922 overleden te Dordrecht op 01-11-1922

Bronnen: Opgave Bertus Striethouldt, BS huw Dordrecht 1918-263.
01-05-1921 Overlijden van Pieter KLOOTWIJK [4622] zoon van Klaas KLOOTWIJK [4619] (1897-1954) en van Maria van ES [4620] (1896-1938) te Dordrecht op 1 mei 1921. Pieter was 1 dag oud.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 311, Aktenummer: 223.
01-11-1922 Overlijden van Pieternella KLOOTWIJK [4623], de dochter van Klaas KLOOTWIJK [4619] en van Maria van ES [4620] te Dordrecht op 1 november 1922 in de ouderdom van 2 dagen.
Xa`.
Johannes KLOOTWIJK [1274] geboren te Dordrecht op 01-01-1900, ijzerwerker zoon van Pieter KLOOTWIJK [2169] (1855-1929) en van Christiana Johanna BARENDRECHT [2170] (1857-1942)
 
getrouwd te Dordrecht op 28-12-1922 met Maria Anna Francisca SWOLFS [1275] geboren te Dordrecht op 25-11-1900 dochter van Christiaan SWOLFS [4886] en van Anna Clara Berendina JANSEN [4887]
 
 
1.
Pieter [2197] geboren op 26-02-1923 overleden te Purmerend op 10-02-2001 , volgt XIs.
 
 
2.
Christiaan Johannes [2700] geboren te Dordrecht op 02-04-1924 overleden te Lelystad op 15-02-1990 , volgt XIt.
 
 
3.
Anna Clara Berendina (Dini) [2709] geboren te Amsterdam op 18-06-1927 overleden te Grave op 16-10-2007
 
 
4.
(²) SWOLFS [2746]
 
 
5.
(²) [2745] getrouwd met (²) van den BOOG [6802]
 
getrouwd (2) met (²) NUVEEN [6806]
 
 
1.
Gerardus Johannes KLOOSTERWIJK [6807] geboren te Amsterdam op 25-09-1953 overleden op 07-2009

Het huwelijk van Johannes Klootwijk en Maria Anna Francisca Swolfs is op 5 augustus 1948 te Amsterdam ontbonden.
Johannes KLOOTWIJK [2746] heeft de naam SWOLFS aangenomen. Gerardus Johannes KLOOTWIJK [6807] heeft de naam KLOOSTERWIJK aangenomen.

Bronnen: Telefonisch kontakt Johanna Smit. KTB 92.01.13.01, Opgave Ria van den Boog, BS Huw Dordrecht 525-1922.
12-02-1948 Uitspraak van echtscheiding van Maria Anna Francisca SWOLFS [1275] en Johannes KLOOTWIJK [1274] op 12 februari 1948.

Bron: Staatscourant
2007 Overlijdensakte van Anna Clara Berendina (Dini) KLOOTWIJK [2709], de dochter van Johannes KLOOTWIJK [1274] en van Maria Anna Francisca SWOLFS [1275], overleden op 16 oktober 2007 te Grave.
XIs.
Pieter KLOOTWIJK [2197] geboren op 26-02-1923 overleden te Purmerend op 10-02-2001 zoon van Johannes KLOOTWIJK [1274] (1900-) en van Maria Anna Francisca SWOLFS [1275] (1900-)
 
getrouwd met (²) HAZENDONK [6805]
 
 
1.
(²) [6803] getrouwd met (²) ROL [6804]

Bronnen: Opgave Ria van den Boog,
2008 Uittreksel GBA van Pieter KLOOTWIJK [2197] geboren op 26-02-1923 overleden te Purmerend op 10-02-2001.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIt.
Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2700] geboren te Dordrecht op 02-04-1924 overleden te Lelystad op 15-02-1990 zoon van Johannes KLOOTWIJK [1274] (1900-) en van Maria Anna Francisca SWOLFS [1275] (1900-)
 
getrouwd te Amsterdam op 14-06-1957 met Johanna SMIDT [1273] geboren te Zwolle op 02-04-1930 overleden op 03-09-2000
 
 
1.
(²) [1269] , volgt XIIr.
 
 
2.
(²) [1244]

Bronnen: Telefonisch kontakt Johanna Smit. KTB 92.01.13.01 en opgave Chris Klootwijk [1269].
XIIr.
(²) KLOOTWIJK [1269] zoon van Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2700] (1924-1990) en van Johanna SMIDT [1273] (1930-2000)
 
getrouwd met (²) KELNER [5788]
 
 
1.
(²) KELNER [5789]
 
 
2.
(²) KELNER [5790]

1 objecten niet weergegeven (²)
VIIIl.
Albert KLOOTWIJK [2166] geboren te Dordrecht ca. 31-08-1827, suikerbakker zoon van Johannes KLOOTWIJK [2160] (1789-1864) en van Pieternella Barbena BAARS [2161] (-1864)
 
getrouwd te Amsterdam op 12-07-1865 met Christina Maria van der WEIJDEN [7340] geboren te Amsterdam ca. 1822, naaister dochter van Jacobus van der WEIJDEN [7638] en van Catharina van HOUTEN [7639]
 
 
1.
Geertruida Bertina [7341] geboren te Amsterdam ca. 1862, winkelier getrouwd te Amsterdam op 24-03-1892 met Petrus Johannes WEBER [7342] geboren te Amsterdam ca. 1854, winkelier zoon van Ernst WEBER [7343] en van Maria BEWIER [7344]
 
getrouwd (2) te Amsterdam op 11-11-1874 met Catharina Alida Willemijntje di DANIELS [7345] geboren te Amsterdam ca. 1831, werkster dochter van Adrianus di DANIELS [7346] en van Willemijntje BAKKER [7347]

1865 Bij het huwelijk van Albert KLOOTWIJK [2166] en Christina Maria van der WEIJDEN [7340] werd 1 kind erkend (Geertruida Bertina KLOOTWIJK [7341]).
Ve.
Adriaan KLOOTWIJK [2694] gedoopt te Sprang op 25-08-1720 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2687] (1684-) en van Sijke de LEEUW [2688] (1687-)
 
getrouwd te Sprang op 09-05-1751 met Alida OERLEMANS [3107] geboren te Sprang op 1726 dochter van Adriaan Dirkszn OERLEMANS [3108] en van Catharina GLAVIMANS [3109]
 
 
1.
Adrianus [3110] gedoopt te Sprang op 16-04-1752 , volgt VIh.
 
 
2.
Arie [3111] gedoopt te Sprang op 24-03-1754
 
 
3.
Arnoldus [3112] gedoopt te Sprang op 23-02-1755
 
 
4.
Elisabet [3113] gedoopt te Sprang op 28-11-1756

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.
16-04-1752 Doopinschrijving van Adrianus KLOOTWIJK [3110] zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2694] (1720-) en van Alida OERLEMANS [3107] (1726-).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
VIh.
Adrianus KLOOTWIJK [3110] gedoopt te Sprang op 16-04-1752 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2694] (1720-) en van Alida OERLEMANS [3107] (1726-)
 
getrouwd te 's-Grevelduin op 04-05-1777 met Antje de JONG [3114] gedoopt te Loon op Zand op 19-12-1751
 
 
1.
Alida [3115] gedoopt te Sprang op 06-03-1778
 
 
2.
Maria [3116] gedoopt te Sprang op 31-12-1780
 
 
3.
Adriana [3117] gedoopt te Sprang op 27-10-1782
 
 
4.
Zijke [3118] gedoopt te Sprang op 27-10-1782
 
 
5.
Adriaan [3119] geboren te Sprang op 31-01-1785, gedoopt te Sprang op 06-02-1785 overleden te Sprang op 24-02-1859 , volgt VIIg.
 
 
6.
Johanna [3120] geboren te Sprang op 30-11-1786, gedoopt te Sprang op 03-12-1786

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, BS Nieuwkuijk huw 1813-1.
16-04-1752 Doopinschrijving van Adrianus KLOOTWIJK [3110] zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2694] (1720-) en van Alida OERLEMANS [3107] (1726-).
Bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Sprang
VIIg.
Adriaan KLOOTWIJK [3119] geboren te Sprang op 31-01-1785, gedoopt te Sprang op 06-02-1785 overleden te Sprang op 24-02-1859 zoon van Adrianus KLOOTWIJK [3110] (1752-) en van Antje de JONG [3114] (1751-)
 
getrouwd te Nieuwkuijk op 27-01-1813 met Bernarda Maria MIDDELKOOP [4005] geboren te Nieuwkuijk en Onsenoort op 03-01-1779 overleden te Sprang op 15-11-1861 dochter van Bernardus MIDDELKOOP [4006] en van Maria BRUYSTENS [4007]
 
 
1.
Aantje [4008] geboren te Sprang op 11-02-1817 getrouwd te Sprang op 04-05-1842 met Cornelis VOS [4009] geboren te Sprang op 28-11-1814 zoon van Adriaan Demisse VOS [4010] en van Johanna WIJNGAART [4011]

Er wordt ook gesproken van Adriaan van Klootwijk.
Bronnen: BS Sprang Geb 1817, Huw 1842-2, Ovl 1859-7, Nieuwkuijk Huw 1813-1.
1817 Geboorteakte van Aantje KLOOTWIJK [4008] geboren te Sprang op 11-02-1817 dochter van Adriaan KLOOTWIJK [3119] (1785-1859) en van Bernarda Maria MIDDELKOOP [4005] (1779-1861)
Vf.
Cornelis KLOOTWIJK [2696] gedoopt te Sprang op 20-05-1725 begraven te Rotterdam op 16-10-1776 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2687] (1684-) en van Sijke de LEEUW [2688] (1687-)
 
getrouwd te Rotterdam op 21-05-1754 met Anna van EIJK [2837] geboren te Rotterdam begraven te Rotterdam op 06-08-1773
 
 
1.
Adrianus [2836] gedoopt te Rotterdam op 25-05-1755 overleden voor 1758
 
 
2.
Hendrik [2840] gedoopt te Rotterdam op 18-09-1757 begraven te Rotterdam op 04-12-1758
 
 
3.
Adrianus [2841] gedoopt te Rotterdam op 19-11-1758 begraven te Rotterdam op 04-12-1758
 
 
4.
Sietje [2838] gedoopt te Rotterdam op 09-03-1760 begraven te Rotterdam op 13-09-1760
 
 
5.
Sietje [2839] gedoopt te Rotterdam op 22-03-1763
 
getrouwd (2) te Rotterdam op 23-05-1774 met Marietje de MUNNIK [5149] geboren te Rotterdam

Tijdens het huwelijk van Cornelis Klootwijk [2696] wordt er gesproken van Cornelis van Klootwijk. Cornelis en Anna woonde tijdens het huwelijk in 't Hang.
Adressen: 't Hang (1754), Vierwindenstraat (1755, 1757, 1758, 1760, 1763), Hofstraat over de Zwaanstraat (1773), Korte Wagestraat agter de Grutter (1776).
Doopgetuigen: Maria den Bout (1755, 1757) en Trijntie Prins (1758, 1760, 1763).
Op 04-12-1758 begroef Cornelis kinderen (2?), dit zouden dus Hendrik en Adrianus moeten zijn. Op 13-09-1760 begroef Cornelis 1 kind van een half jaar (dus: Sietje)
Bij het begraven van Anna van EIJK in 1773 was Cornelis nog in leven, verder wordt er gesproken van nalating van 1 minderjarig kind. (alleen Sietje was nog in leven).
In 1774 trouwt Cornelis (weduwnaar, afkomstig van Sprang, wonende Hofstraat) met Marietjen de Munnik (weduwe van David Seltenrijk, afkomstig van Rotterdam, wonende Korte Wagestraat).
Het is nog niet zeker of Cornelis de zoon is van Adriaan en Sijke de Leeuw. Echter aan de voornamen van de kinderen te oordelen is het zeer waarschijnlijk, ook de LDS-archieven vermelden dit. In de LDS-archieven staat wel de doopdatum op 20-5-1724.
Bronnen: LDS, T Geref Rotterdam 1754, 1774, D Geref Rotterdam 1755, 1757, 1758, 1760, 1763, B Rotterdam 1758, 1760, 1773, 1776.
Vg.
Wouter KLOOTWIJK [571] gedoopt te Sprang op 23-11-1727 zoon van Adriaan KLOOTWIJK [2687] (1684-) en van Sijke de LEEUW [2688] (1687-)
 
getrouwd met Adriana TIMMERMANS [572] gedoopt te Capelle op 01-04-1720 dochter van Hendrik TIMMERMANS [7989] en van Geertruij TIMMERS [7990]
 
 
1.
Antonie [575] geboren te Sprang op 1749 overleden te Sprang op 04-05-1836 , volgt VIi.

Het is niet helemaal zeker of Wouter inderdaad een zoon is van Adriaan Klootwijk en Sijke de Leeuw. Echter als de voornamen en de tijden bekeken worden is het wel waarschijnlijk.
VIi.
Antonie KLOOTWIJK [575] geboren te Sprang op 1749 overleden te Sprang op 04-05-1836 zoon van Wouter KLOOTWIJK [571] (1727-) en van Adriana TIMMERMANS [572] (1720-)
 
getrouwd te Sprang op 24-04-1785 met Antonetta VERSCHUREN [576] geboren te Capelle op 1762 overleden te Sprang op 31-07-1854 dochter van Bastiaan VERSCHUREN [573] en van Catharina WELSON [574]
 
 
1.
Wouter [3121] geboren te Sprang op 30-10-1785, bouwknegt overleden te Capelle op 18-06-1847 , volgt VIIh.
 
 
2.
Bastiaan [577] geboren te Sprang op 27-12-1786, bouwman overleden te Sprang op 30-04-1821
 
 
3.
Adriana [3122] geboren te Sprang op 04-05-1789, gedoopt te Sprang op 10-05-1789 getrouwd te Raamsdonk op 06-05-1814 met Jacobus MOLENWIJK [5910] geboren te Raamsdonk op 23-08-1788 zoon van Jan MOLENDIJK [5911] en van Barbera KONINGS [5912]
 
 
4.
Dingena [3123] geboren te Sprang op 23-04-1791 overleden te Rotterdam op 06-12-1877 getrouwd te Waspik op 16-06-1822 met Simon HAMEL [3831] geboren te Made en Drimmelen op 17-07-1785 overleden te Rotterdam op 07-03-1858 zoon van Cornelia HAMEL [4205]
 
 
5.
Maria [3124] geboren te Sprang op 04-11-1792, gedoopt te Sprang op 11-11-1792 getrouwd te Capelle op 03-05-1823 met Machiel van BEEK [5404] geboren te Capelle zoon van (²) van BEEK [5405] en van (²) VERBUIJS [5406]
 
 
6.
Cornelis [578] geboren te Sprang op 27-02-1794, gedoopt te Sprang op 02-03-1794 overleden te Sprang op 19-12-1870 , volgt VIIi.
 
 
7.
Catharina [3125] geboren te Sprang op 15-11-1795, gedoopt te Sprang op 22-11-1795 getrouwd te Waspik op 25-04-1835 met Dingeman van der WIEL [4497] geboren te Woudrichem op 05-03-1795 zoon van Peeter van der WIEL [4498] en van Gordina POLS [4499]
 
 
8.
Cornelia [3126] geboren te Sprang op 06-08-1797, gedoopt te Sprang op 08-08-1797
 
 
9.
Cornelia [3127] geboren te Sprang op 10-08-1801 getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 13-05-1826 met Arij STAM [4494] geboren te Loon op Zand op 11-05-1794 zoon van Pieter STAM [4495] en van Maria van DOMMELEN [4496]
 
 
10.
Antonia [3128] geboren te Sprang op 08-10-1802 getrouwd te Sprang-Capelle op 08-09-1837 met Marijnus WERVERS [5913] geboren te Dongen op 22-08-1798 zoon van Marijnus WERVERS [5914] en van Aldegonda WERVERS [5915]
 
 
11.
Johannus [579] geboren te Sprang op 12-03-1804 overleden te Sprang op 25-11-1876 getrouwd te Sprang op 14-08-1845 met Catharina VERSCHUREN [766] geboren te Besoijen op 01-05-1802 overleden te Sprang op 26-03-1874 dochter van Johannes VERSCHUREN [767] en van Teodora DEKKERS [768]
 
 
12.
Hendrik [580] geboren te Sprang op 09-05-1806, bouwman overleden te Sprang op 27-04-1821
 
 
13.
Adrianus [581] geboren te Sprang op 14-02-1808 overleden te Sprang op 27-03-1888 , volgt VIIj.
 
 
14.
Antonie [582] geboren te Sprang op 18-07-1809, bouwknecht overleden te Sprang op 24-12-1861 , volgt VIIk.
 
 
15.
Dingeman [583] geboren te Sprang op 14-05-1813 overleden te Sprang op 31-01-1892 , volgt VIIl.

Bronnen: Sprang T 1611-1810 Gouverneur, GenLias Vrijhoeve-Capelle huw-1826, Waspik huw-1822,1835, BS huw Capelle 1818-14, 1823-2, BS huw Raamsdonk 1814-6, BS huw Dongen 1823-5, BS huw Sprang-Capelle 1837-10.
1813 Geboorteakte van Dingeman KLOOTWIJK [583] geboren te Sprang op 14-05-1813 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854). Deze akte is nog geheel in het Frans.
1821 Overlijdensakte van Bastiaan KLOOTWIJK [577] geboren te Sprang op 27-12-1786 overleden op 30-04-1821 te Sprang zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854).
Bastiaan is ongehuwd overleden.
1921 Overlijdensakte van Hendrik KLOOTWIJK [580] geboren te Sprang op 09-05-1806 overleden op 27-04-1821 te Sprang zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854).
Hendrik was ongehuwd en met zijn 15de jaar al bouwman.
VIIh.
Wouter KLOOTWIJK [3121] geboren te Sprang op 30-10-1785, bouwknegt overleden te Capelle op 18-06-1847 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854)
 
getrouwd te Capelle op 17-09-1818 met Pieternella DEKKERS [3523] geboren te Capelle op 24-02-1788 overleden te Capelle op 20-03-1849 dochter van Adriaan DEKKERS [3524] en van Teuntje VAARTMANS [3525]
 
 
1.
Antonia [3904] geboren te Capelle op 04-01-1819
 
 
2.
Teuntje [3905] geboren te Capelle op 28-08-1821 overleden te Capelle op 15-07-1888 getrouwd te Capelle op 25-09-1845 met Adriaan VISSERS [5381] geboren te Capelle zoon van (²) VISSERS [5382] en van (²) STERRENBURG [5383]
 
 
3.
Anna [3689] geboren te Capelle op 31-05-1825 overleden te Capelle op 21-08-1899 getrouwd te Capelle op 22-02-1849 met Bastiaan van DONGEN [5384] geboren te Capelle zoon van (²) van DONGEN [5385] en van (²) van OOSTERHOUT [5386]
 
 
4.
Adriaan [3690] geboren te Capelle op 06-04-1827 overleden te Capelle op 15-05-1872
 
 
5.
Bastiaan [3691] geboren te Capelle op 12-02-1832
 
 
6.
Christiaan [6703] overleden te Capelle op 13-01-1834
 
 
7.
Antonie [6704] overleden te Capelle op 02-11-1880

Bronnen: BS huw Capelle 1818-14, 1845-14, 1849-3, BS geb Capelle 1825-23, 1827-24, 1832-10, BHIC ovl Capelle 1834-3, 1847-33, 1849-11, 1872-29, 1880-68, 1888-39, 1899-26.
VIIi.
Cornelis KLOOTWIJK [578] geboren te Sprang op 27-02-1794, gedoopt te Sprang op 02-03-1794 overleden te Sprang op 19-12-1870 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854)
 
getrouwd te Dongen op 11-04-1823 met Maria HOEFNAGEL [584] geboren te Dongen op 23-12-1794 overleden te Sprang op 15-04-1875 dochter van Gerrit HOEFNAGEL [585] en van Adriana FARO [586]
 
 
1.
Antonie [587] geboren te Sprang op 19-12-1823 overleden te Haarlemmermeer op 22-03-1862 , volgt VIIIm.
 
 
2.
Gerrit [588] geboren te Sprang op 12-04-1826 overleden op 08-08-1832
 
 
3.
Hendrika [589] geboren te Sprang op 26-06-1828 overleden op 02-02-1833
 
 
4.
Adrianus [590] geboren te Sprang op 02-10-1830 overleden te Vrijhoeven op 27-11-1905 , volgt VIIIn.
 
 
5.
Hendrika [591] geboren te Sprang op 19-03-1833 overleden te Hoge en Lage Zwaluwe op 14-04-1909 getrouwd te Sprang op 03-06-1856 met Abraham van ANDEL [730] geboren te Sprang op 11-05-1826 overleden te Waspik op 04-12-1868 zoon van Dingeman van ANDEL [3142] en van Johanna DANK [3143] getrouwd (2) te Waspik op 27-07-1871 met Cornelis van der HOEVEN [731] geboren te Hoge en Lage Zwaluwe op 20-03-1823, weduwnaar van Wilhelmina Vos overleden te Hoge en Lage Zwaluwe op 16-01-1903 zoon van Pieter van der HOEVEN [2949] en van Huibertje van der HOEVEN [2950]
 
 
6.
Geralina [592] geboren te Sprang op 06-09-1834 overleden op 08-12-1855
 
 
7.
Cornelis [593] geboren te Sprang op 29-12-1838 overleden te Sprang op 04-06-1885 , volgt VIIIo.

Bronnen: BS huw Dongen 1823-5, GenLias, Wasp huw-1871 121.175.8775.13, BS ovl hooge en lage zwaluwe 1909-36.
1909 Overlijdensakte van Hendrika KLOOTWIJK [591], de dochter van Cornelis KLOOTWIJK [578] en Maria HOEFNAGEL [584] op 14 april 1909.
VIIIm.
Antonie KLOOTWIJK [587] geboren te Sprang op 19-12-1823 overleden te Haarlemmermeer op 22-03-1862 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [578] (1794-1870) en van Maria HOEFNAGEL [584] (1794-1875)
 
getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 10-05-1849 met Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] geboren te Drongelen op 20-12-1825 overleden te Haarlemmermeer op 29-12-1897 dochter van Hendrik van NIEUWEGIESSEN [595] en van Dirske van ZANTEN [596]
 
 
1.
Dirkje [597] geboren te Sprang op 16-04-1850 overleden op 26-12-1850
 
 
2.
Maria [598] geboren te Sprang op 10-06-1851 overleden op 04-01-1852
 
 
3.
Hendrik [599] geboren te Sprang op 28-12-1852, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 12-05-1936 , volgt IXq.
 
 
4.
Cornelis [600] geboren te Sprang op 23-04-1854, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 28-08-1937 , volgt IXr.
 
 
5.
Dirk [6909] geboren te Aalsmeer op 30-06-1855 overleden te Aalsmeer op 15-10-1855
 
 
6.
Gerrit [601] geboren te Haarlemmermeer op 08-02-1857, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 08-03-1936 , volgt IXs.
 
 
7.
Dirk [6919] geboren te Haarlemmermeer ca. 06-1859 overleden te Haarlemmermeer op 13-08-1859
 
 
8.
Maria [602] geboren te Haarlemmermeer op 07-10-1860 overleden te Haarlemmermeer op 21-07-1946 getrouwd te Haarlemmermeer op 29-05-1888 met Bernardus KOS [702] geboren te Wogum op 16-03-1854 overleden te Haarlemmermeer op 10-10-1914 zoon van Albert KOS [3153] en van Krijntje WINDER [3154]
 
 
9.
Dirkje [603] geboren te Haarlemmermeer op 14-12-1861 overleden te Haarlemmermeer op 19-07-1911 getrouwd te Haarlemmermeer op 29-03-1889 met Stephanus van GROOTVELD [703] geboren te Ooltgensplaat op 27-11-1854 overleden te Haarlemmermeer op 20-03-1936 zoon van Krijn van GROOTVELD [3151] en van Geertje van DONGEN [3152]

Volgens de IGI zijn Antonie en Johanna op 18-04-1846 gehuwt te Drongelen ook wordt Johanna met het achternaam 'van der Nieuwgiessen' genoemd. De gegevens uit de BS zijn aangehouden.
Bronnen: BS geb Aalsmeer 1855-81, BS ovl Aalsmeer 1855-128, BS ovl Haarlemmermeer 1859-242, 1862-92, GenLias, IGI.
1862 Overlijdensakte van Antonie KLOOTWIJK [587] de echtgenoot van Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] op 22 maart 1862.
1865 Huwelijksakte van Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] en haar tweede man Jan Hendriks nadat zij in 1962 weduwe was geworden van Antonie KLOOTWIJK [587]. Johanna hertrouwde op 10 augustus 1865 te Haarlemmermeer.
IXq.
Hendrik KLOOTWIJK [599] geboren te Sprang op 28-12-1852, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 12-05-1936 zoon van Antonie KLOOTWIJK [587] (1823-1862) en van Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] (1825-1897)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 13-07-1881 met Neeltje HOOGMOED [604] geboren te Ouddorp op 25-05-1857 overleden te Haarlemmermeer op 06-05-1938 dochter van Cornelis HOOGMOED [605] en van Louwerina Kornelia van der WALL [606]
 
 
1.
Louwrina Kornelia [607] geboren te Haarlemmermeer op 15-04-1882 overleden te Haarlemmermeer op 23-09-1970 getrouwd te Haarlemmermeer op 20-05-1908 met Gerrit KARDOL [618] geboren te Haarlemmermeer op 03-06-1882 overleden te Haarlemmermeer op 26-11-1962 zoon van Salomon Cornelis KARDOL [3043] en van Alida van KRIMPEN [3044]
 
 
2.
Antonie [608] geboren te Haarlemmermeer op 01-04-1883, arbeider, grondwerker overleden te Haarlem op 23-12-1965 , volgt Xaa.
 
 
3.
doodgeboren kind [6918] geboren te Haarlemmermeer op 25-04-1884 overleden te Haarlemmermeer op 25-04-1884
 
 
4.
Jan [609] geboren te Haarlemmermeer op 20-04-1885 overleden te Zoetermeer op 20-05-1949 , volgt Xab.
 
 
5.
Cornelis [610] geboren te Haarlemmermeer op 03-06-1886 overleden op 23-12-1965
 
 
6.
Johanna [611] geboren te Haarlemmermeer op 24-10-1888 overleden te Haarlemmermeer op 09-04-1967 getrouwd te Haarlemmermeer op 28-08-1912 met Jan BAKKER [630] geboren te Haarlemmermeer op 06-08-1887 overleden te Haarlemmermeer op 28-07-1952 zoon van Marinus BAKKER [3021] en van Andrea Hendrika van GAMEREN [3022]
 
 
7.
Gerrit Cornelis [612] geboren te Haarlemmermeer op 25-08-1890, grondwerker overleden te Haarlem op 04-11-1955 , volgt Xac.
 
 
8.
Hermina [6916] geboren te Haarlemmermeer ca. 03-1893 overleden te Haarlemmermeer op 10-08-1893
 
 
9.
Antje [6915] geboren te Haarlemmermeer ca. 03-1893 overleden te Haarlemmermeer op 28-09-1893
 
 
10.
Antje Wilhelmina [613] geboren te Haarlemmermeer op 05-04-1895 overleden te Haarlem op 30-03-1929
 
 
11.
Teunis [6913] geboren te Haarlemmermeer ca. 07-1896 overleden te Haarlemmermeer op 04-08-1896
 
 
12.
Hendrik [6911] geboren te Haarlemmermeer ca. 08-1897 overleden te Haarlemmermeer op 04-02-1898
 
 
13.
Hendrik [614] geboren te Haarlemmermeer op 02-08-1898 overleden te Badhoevedorp op 31-08-1984 , volgt Xad.
 
 
14.
Teunis [615] geboren te Haarlemmermeer op 13-10-1899 overleden te Beverwijk op 17-08-1954 , volgt Xae.
 
 
15.
Willem [616] geboren te Haarlemmermeer op 29-07-1901 overleden te Haarlemmermeer op 15-08-1901
 
 
16.
doodgeboren zoon [7021] geboren te Haarlemmermeer op 06-04-1902 overleden te Haarlemmermeer op 06-04-1902
 
 
17.
doodgeboren zoon [7022] geboren te Haarlemmermeer op 23-12-1905 overleden te Haarlemmermeer op 23-12-1905
 
 
18.
Dingeman [617] geboren te Haarlemmermeer op 26-09-1906, schoenmaker overleden op 30-09-1988 , volgt Xaf.

Bronnen: BS huw Haarlemmermeer 1912-108, BS ovl Haarlemmermeer 1884-116, 1893-173, 1893-209, 1896-184, 1898-28, 1901-232.
Xaa.
Antonie KLOOTWIJK [608] geboren te Haarlemmermeer op 01-04-1883, arbeider, grondwerker overleden te Haarlem op 23-12-1965 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 25-01-1905 met Lena van OS [619] geboren te Haarlemmermeer op 19-06-1880 dochter van Floris van OS [692] en van Petronella van GRONINGEN [693]
 
 
1.
Petronella [3030] geboren te Haarlemmermeer op 07-11-1904 getrouwd te Bergschenhoek op 11-03-1926 met Nicolaas VERHOEF [3040] geboren te Willige-Langerak ca. 1904 zoon van (²) VERHOEF [5908] en van (²) KOOIMAN [5909]
 
 
2.
Neeltje [3031] geboren te Haarlemmermeer op 09-05-1906 getrouwd te Zevenhuizen op 27-08-1924 met Ernst van der VLIST [7609] geboren te Moerkapelle ca. 1896 overleden te Delft op 20-11-1948 zoon van Cornelis van der VLIST [7610] en van Bastiaantje van der WERF [7611] getrouwd (2) met (²) BAARS [3041]
 
 
3.
Floris [3032] geboren te Haarlemmermeer op 10-08-1907 , volgt XIu.
 
 
4.
Hendrik [3033] geboren te Haarlemmermeer op 13-03-1909, metselaar overleden op 15-03-1991 getrouwd te Schiedam op 21-01-1931 met Margaretha Maria Magdalena Joh JANSE [7231] geboren te Vlaardingen ca. 1910 overleden te Etten-Leur op 17-06-1957 dochter van (²) JANSE [7232] en van Dirkje STADT [7233] (1880-) getrouwd (2) met Antoinetta van der SLUIS [8088] geboren op 13-06-1916 overleden op 23-02-1990
 
 
5.
Geertruida [3034] geboren te Haarlemmermeer op 04-01-1911 overleden te Haarlemmermeer op 27-11-1911
 
 
6.
Geertrui [3035] geboren te Uithoorn op 22-02-1912 getrouwd met (²) MIDDELKOOP [3042]
 
 
7.
Gerrit [3036] geboren te Haarlemmermeer op 17-08-1913
 
 
8.
Jena [3037] geboren te Alphen aan den Rijn op 16-04-1919, ongehuwd overleden op 24-02-1933
 
 
9.
Antonie [3038] geboren te Waddinxveen op 01-04-1923 overleden op 02-05-2001 , volgt XIv.

Bij het huwelijk van Antonie [608] en Lena is 1 kind erkend. Dit zal Petronella geweest zijn.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, BS huw Haarlemmermeer 1905-48, BS huw Berschenhoek 1926-6.
XIu.
Floris KLOOTWIJK [3032] geboren te Haarlemmermeer op 10-08-1907 zoon van Antonie KLOOTWIJK [608] (1883-1965) en van Lena van OS [619] (1880-)
 
getrouwd te Schiedam op 20-11-1930 met Agatha SOETERS [7234] geboren te Schiedam op 16-01-1910 dochter van Arie SOETERS [7235] (1885-) en van Johanna LEEFLANG [7236] (1882-)
 
 
1.
(²) [7237]
 
 
2.
(²) [8157] , volgt XIIs.

Bij het huwelijk van Floris KLOOTWIJK [3032] en Agatha SOETERS is de zoon van Agatha, Johannes KLOOTWIJK, erkend.

Bronnen: BS huw Schiedam 1930-380.
1910 Uittreksel BS van de geboorte van Agatha Soeters op 16 januari 1910 te Schiedam, de echtgenote van Floris KLOOTWIJK [3032].
1930 Huwelijksakte van Floris KLOOTWIJK [3032] en Agatha SOETERS [7234] op 20 november 1930 te Schiedam.
XIIs.
(²) KLOOTWIJK [8157] zoon van Floris KLOOTWIJK [3032] (1907-) en van Agatha SOETERS [7234] (1910-)
 
getrouwd met (²) de WIT [8158]
 
 
1.
(²) [8159] , volgt XIIIh.
 
 
2.
(²) [8160]
 
 
3.
(²) [8161]

XIIIh.
(²) KLOOTWIJK [8159] zoon van (²) KLOOTWIJK [8157] en van (²) de WIT [8158]
 
 
1.
(²) [8162]
 
 
2.
(²) [8163]
 
 
3.
(²) [8164]

XIv.
Antonie KLOOTWIJK [3038] geboren te Waddinxveen op 01-04-1923 overleden op 02-05-2001 zoon van Antonie KLOOTWIJK [608] (1883-1965) en van Lena van OS [619] (1880-)
 
getrouwd met (²) LANKHAAR [3039]
 
 
1.
(²) RIMDIJK [4454] , volgt XIIt.
 
 
2.
(²) [4455] , volgt XIIu.
 
 
3.
Anna Catarina (Ans) [4456] geboren op 22-11-1949 overleden te Alkmaar op 19-05-2016 getrouwd met (²) GROEN [4463]
 
getrouwd (2) met Johanna Mathilda ROMBAUT [4464] geboren op 16-12-1928 overleden op 02-12-1981
 
 
1.
(²) ROMBAUT [4465]
 
 
2.
(²) ROMBAUT [4466]
 
 
3.
(²) [4480]
 
 
4.
(²) [4481]
 
 
5.
(²) [4482]
 
 
6.
(²) [4468]
 
 
7.
(²) [4483]
 
 
8.
(²) [4484]
 
 
9.
(²) [4485]
 
 
10.
(²) [4467]
 
 
11.
(²) [4486] getrouwd met (²) WIJKHUIZEN [8035]

Van de tweede vrouw van Antonie is nog weinig bekend behalve dat zij katholiek was. De kinderen uit het tweede huwelijk zijn ook nog niet compleet.
Bronnen: Opgave Maria Louise Klootwijk [4462] en Ans Groen-Klootwijk [4456].
2001 Grafsteen van Antonie KLOOTWIJK [3038], overleden op 2 mei 2001 en haar echtgenote Johanna Mathilda ROMBOUT [4464] overleden op 02-12-1982.
De steen staat op de begraafplaats St.Jozef te Haarlem.
(Foto: Graftombe)
XIIt.
(²) RIMDIJK [4454] zoon van Antonie KLOOTWIJK [3038] (1923-2001) en van (²) LANKHAAR [3039]
 
getrouwd met (²) [4457]
 
 
1.
(²) [4458]
 
 
2.
(²) [4459]
 
 
3.
(²) [4460]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIu.
(²) KLOOTWIJK [4455] zoon van Antonie KLOOTWIJK [3038] (1923-2001) en van (²) LANKHAAR [3039]
 
getrouwd met (²) STIENSTRA [4461] dochter van (²) STIENSTRA [4487] en van (²) VLEDDER [4488]
 
 
1.
(²) [4462]

2 objecten niet weergegeven (²)
Xab.
Jan KLOOTWIJK [609] geboren te Haarlemmermeer op 20-04-1885 overleden te Zoetermeer op 20-05-1949 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 15-03-1911 met Magdalena BEERITS [622] geboren te Sommelsdijk op 18-02-1889 overleden te Zoetermeer op 01-11-1949 dochter van Magdalena BEERITS [621]
 
 
1.
Cornelis [623] geboren te Hoofddorp op 20-07-1911 overleden te Gouda op 26-12-1985 , volgt XIw.
 
 
2.
Hendrik [624] geboren te Hoofddorp op 26-07-1912 overleden te Haarlemmermeer op 16-09-1912
 
 
3.
Teunis [625] geboren te Hoofddorp op 30-01-1914 overleden op 18-02-1914
 
 
4.
Hendrik [626] geboren te Hoofddorp op 30-01-1914
 
 
5.
doodgeboren zoon [7024] geboren te Haarlemmermeer op 30-01-1914 overleden te Haarlemmermeer op 30-01-1914
 
 
6.
Teunis [627] geboren te Waddinxveen op 16-02-1916 overleden op 16-08-1986 , volgt XIx.

Trouwboekje Jan en Magdalena (href=0609hw01.jpg)
Bronnen: Opgave Leendert Gerrit Klootwijk [3026], GenLias, BS ovl Zoetermeer 1949-15, 1949-28.
1911 Huwelijksboekje van Jan KLOOTWIJK [609] en Magdalena BEERITS [622].
XIw.
Cornelis KLOOTWIJK [623] geboren te Hoofddorp op 20-07-1911 overleden te Gouda op 26-12-1985 zoon van Jan KLOOTWIJK [609] (1885-1949) en van Magdalena BEERITS [622] (1889-1949)
 
getrouwd te Gouda op 13-11-1946 met Maria de KEIZER [628] geboren te Gouda op 11-01-1918
 
 
1.
(²) [3028] getrouwd met (²) HETTINGA [7582]

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.
1939 Cornelis KLOOTWIJK [623] (?) gearresteerd in 1939 wegens het spelen op de mondharmonica.
(Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ, 04-03-1939)
XIx.
Teunis KLOOTWIJK [627] geboren te Waddinxveen op 16-02-1916 overleden op 16-08-1986 zoon van Jan KLOOTWIJK [609] (1885-1949) en van Magdalena BEERITS [622] (1889-1949)
 
getrouwd te Boskoop op 27-05-1938 met Lutske TAMMINGA [629] geboren te Oosterwolde op 29-09-1917 overleden op 29-09-1989 dochter van (²) TAMMINGA [3023] en van (²) BEHUIS [3024]
 
 
1.
(²) [3025] , volgt XIIv.
 
 
2.
(²) [3026] , volgt XIIw.
 
 
3.
(²) [3027]

Trouwboekje Teunis en Lutske (href=0627hw01.jpg)
Bronnen: Opgave Leendert Gerrit Klootwijk [3026], en aantekeningen Dhr Raams.
1938 Huwelijksboekje van Teunis KLOOTWIJK [627] en Lutske TAMMINGA [629].
XIIv.
(²) KLOOTWIJK [3025] zoon van Teunis KLOOTWIJK [627] (1916-1986) en van Lutske TAMMINGA [629] (1917-1989)
 
getrouwd met (²) METS [8902]
 
 
1.
Klaziena Philippa (Carla) [8903] geboren te Zoetermeer op 26-04-1969 overleden te Utrechtse Heuvelrug op 09-04-2022 getrouwd met (²) KOUDIJS [8904] getrouwd (2) met (²) BREUNESSE [8905]

XIIw.
(²) KLOOTWIJK [3026] zoon van Teunis KLOOTWIJK [627] (1916-1986) en van Lutske TAMMINGA [629] (1917-1989)
 
getrouwd met (²) van HEIJNINGEN [4547] dochter van (²) van HEIJNINGEN [4548] en van (²) de JONGE [4549]
 
 
1.
(²) [4550] , volgt XIIIi.
 
 
2.
(²) [4551]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIi.
(²) KLOOTWIJK [4550] dochter van (²) KLOOTWIJK [3026] en van (²) van HEIJNINGEN [4547]
 
 
1.
(²) [6626]

Xac.
Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] geboren te Haarlemmermeer op 25-08-1890, grondwerker overleden te Haarlem op 04-11-1955 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 30-06-1915 met Heintje JANSEN [631] geboren te Haarlemmermeer op 20-04-1894 dochter van Hendrik JANSEN [632] en van Cornelia KIKKERT [633]
 
 
1.
Hendrik [634] geboren te Haarlemmermeer op 27-11-1915 overleden op 26-12-1915
 
 
2.
Cornelia [7922] geboren ca. 1917 overleden te Haarlem op 17-04-1950 getrouwd met (²) SMITS [7923]
 
 
3.
Hendrikus [635] geboren te Haarlemmermeer op 22-04-1918 getrouwd met (²) de SMIT [640]
 
 
4.
Neeltje [636] geboren te Haarlemmermeer op 03-05-1919 overleden te Haarlem op 10-08-1982, begraven te Haarlem op 13-08-1982 getrouwd op 06-12-1939 met Johannes van SLOOTEN [641] geboren op 11-04-1918 overleden op 15-07-2002
 
 
5.
Gerrit Cornelis [637] geboren te Haarlemmermeer op 11-07-1920 getrouwd met (²) COOPS [642]
 
 
6.
Heintje [638] geboren te Haarlemmermeer op 24-01-1925 getrouwd op 23-06-1943 met Petrus Johannes Bernardus WIJERS [643]
 
 
7.
Hendrika [639] geboren te Haarlemmermeer op 22-04-1928 overleden te Haarlemmermeer op 27-02-1930

Bronnen: BS Haarlemmermeer 1915-54.
1920 Mededeling van geboorte van Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [637] de zoon van Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] en Heintje JANSEN [631] op 11 juli 1920 te Haarlemmermeer.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 15 juli 1920 pag. 3.
1928 Geboorte van Hendrika KLOOTWIJK [639] geboren te Haarlemmermeer op 22-04-1928 overleden op 27-04-1930, dochter van Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] (1890-1955) en van Heintje JANSEN [631] (1894-).
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 27 april 1928 pag. 28
1930 Overlijden van Hendrika KLOOTWIJK [639] geboren te Haarlemmermeer op 22-04-1928 overleden op 27-04-1930 dochter van Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] (1890-1955) en van Heintje JANSEN [631] (1894-).
Bron: Leidsche Courant 11 maart 1930 pag. 7/8.
1950 Overlijden van Cornelia KLOOTWIJK overleden te Haarlem op 17-04-1950 dochter van Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] (1890-1955) en van Heintje JANSEN [631] (1894-).
Xad.
Hendrik KLOOTWIJK [614] geboren te Haarlemmermeer op 02-08-1898 overleden te Badhoevedorp op 31-08-1984 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Weesperkarspel op 18-09-1924 met Neeltje KREUGER [644] geboren te Weesperkarspel op 08-12-1903 overleden te Badhoevedorp op 17-08-1987 dochter van Gijsbertus KREUGER [2991] en van Johanna van der KUIJT [2992]
 
 
1.
(²) [2993] , volgt XIy.
 
 
2.
(²) [2994] getrouwd met Johannus KORTHALS [3005] geboren op 26-11-1920 zoon van (²) KORTHALS [3006] en van (²) BREEDEVELD [3007]
 
 
3.
Hendrik [2996] geboren te Haarlemmermeer op 23-09-1928 overleden te Hillegom op 26-08-2012 , volgt XIa`.
 
 
4.
(²) [2995]
 
 
5.
Antje Wilhelmina [2997] geboren te Haarlemmermeer op 01-05-1932 overleden te Nieuw-Vennep op 19-05-2023 getrouwd te Hoofddorp op 06-05-1959 met Govert DALM [3018] geboren te De Werken op 19-05-1925 overleden te Haarlem op 16-04-2017
 
 
6.
(²) [2998] getrouwd met Lambertus Gerrit den BOER [3019] geboren op 17-10-1939 overleden te Hoofddorp op 13-01-2014
 
 
7.
(²) [2999]
 
 
8.
Jan [3000] geboren te Haarlemmermeer op 11-11-1940 overleden op 25-10-1973
 
 
9.
Gerrit Cornelis [3001] geboren te Haarlemmermeer op 26-07-1943 overleden te Dronten op 05-08-2023 , volgt XIaa.

Hendrik Klootwiijk [614] en Neeltje Kreuger zijn beide begraven op de brgraafplaats Wilgenhof te Hoofddorp.
Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, opgave Chris Honcoop.
1924 Familiebericht van het huwelijk van Hendrik KLOOTWIJK [614] en Neeltje KREUGER [644] op 18 september 1924 te Weesperkarspel.
Bron: Weesper Courant 20/9/1924 pag. 3.
1984 Het graf van Hendrik KLOOTWIJK [614] en zijn echtgenote Neeltje KREUGER [644] en hun zoon Jan Klootwijk [3000] op de Algemene begraafplaats Hoofddorp.
31-08-1984 Overlijden van Hendrik KLOOTWIJK [614] te Badhoevedorp op 31-08-1984, echtgenoot van Neeltje KREUGER [644].
17-08-1987 Overlijden van Neeltje KREUGER [644] op 17-08-1987 te BAdhoevedorp, de weduwe van Hendrik KLOOTWIJK [614].
XIy.
(²) KLOOTWIJK [2993] dochter van Hendrik KLOOTWIJK [614] (1898-1984) en van Neeltje KREUGER [644] (1903-1987)
 
 
1.
Adriana [8487] geboren te Haarlemmermeer op 01-11-1945 overleden te Amsterdam op 06-01-2019 getrouwd op 15-07-1966 met Antonius Johannes Joseph CORNELISSEN [8488] geboren te Amsterdam op 01-11-1942 overleden te Amsterdam op 13-01-2008
 
getrouwd (2) met Hendrik GRIEKSPOOR [3002] geboren op 04-01-1925 overleden op 03-01-2005 zoon van (²) GRIEKSPOOR [3003] en van (²) M÷HLE [3004]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIa`.
Hendrik KLOOTWIJK [2996] geboren te Haarlemmermeer op 23-09-1928 overleden te Hillegom op 26-08-2012 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [614] (1898-1984) en van Neeltje KREUGER [644] (1903-1987)
 
getrouwd met (²) STEENKAMP [3008] dochter van (²) STEENKAMP [3009] en van (²) van OOSTEN [3010]
 
 
1.
(²) [3011]
 
 
2.
(²) [3012] getrouwd met (²) HULLEMAN [7971]
 
 
3.
Hendrik [3013] geboren te Haarlemmermeer op 17-04-1955 overleden op 07-10-1974
 
 
4.
Jan [3014] geboren te Haarlemmermeer op 27-12-1956 overleden op 31-07-2007
 
 
5.
Jannie [3015] geboren te Haarlemmermeer op 07-07-1958 overleden te Zaanstad op 30-09-2023 getrouwd met (²) ANKELE [9014]
 
 
6.
(²) [3016] , volgt XIIx.
 
 
7.
(²) [3017]
 
 
8.
(²) [6221] getrouwd met Jan HOOGENBOOM [7970] geboren op 04-01-1958 overleden op 27-01-2012

Dit gezin woonde in de Aalsmeerderbuurt, Zuid Hoofddorp.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Willem Klootwijk [3016].
XIIx.
(²) KLOOTWIJK [3016] zoon van Hendrik KLOOTWIJK [2996] (1928-2012) en van (²) STEENKAMP [3008]
 
getrouwd met (²) de RUITER [7584]
 
 
1.
(²) [7585]
 
 
2.
(²) [7586]
 
 
3.
(²) [7587]

XIaa.
Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [3001] geboren te Haarlemmermeer op 26-07-1943 overleden te Dronten op 05-08-2023 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [614] (1898-1984) en van Neeltje KREUGER [644] (1903-1987)
 
getrouwd met (²) STARREVELD [3020]
 
 
1.
(²) STARREVELD [3692]
 
 
2.
(²) STARREVELD [3693]

Bronnen: Mirian Klootwijk.
Xae.
Teunis KLOOTWIJK [615] geboren te Haarlemmermeer op 13-10-1899 overleden te Beverwijk op 17-08-1954 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Aalsmeer op 22-05-1930 met Maria Francina DIERKX [645] geboren te Retranchement op 11-06-1902 overleden te Haarlem op 28-03-2002 dochter van Johannus DIERKX [2984] en van Maria Francina de VEIJ [2985]
 
 
1.
Maria Francina [2986] geboren te Haarlemmermeer op 25-08-1922 getrouwd te Haarlem op 03-10-1953 met Gerardus Balthasar WALKER [2990] geboren te Haarlem op 20-10-1921
 
 
2.
(²) [2987] getrouwd met (²) GRIEKSPOOR [2989]
 
 
3.
Johannus Jacobus [2988] geboren te Haarlem op 23-06-1938 overleden te Haarlemmermeer op 19-03-2019 getrouwd met (²) van den HEUVEL [8495] getrouwd (2) met (²) van BREEN [8496]

Meer informatie : (href=htm/0615.htm)
Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, informatie Rob de Groot.
2002 Overlijden Maria Francina DIERKX [645], weduwe van Teunis KLOOTWIJK [615].
Xaf.
Dingeman KLOOTWIJK [617] geboren te Haarlemmermeer op 26-09-1906, schoenmaker overleden op 30-09-1988 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [599] (1852-1936) en van Neeltje HOOGMOED [604] (1857-1938)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 06-08-1930 met Hubrina Adriana HAGE [646] geboren te Sintmaartensdijk op 25-07-1905 overleden op 07-12-1973
 
 
1.
(²) [2361] , volgt XIab.
 
 
2.
(²) KOLKWIJK [2362] , volgt XIac.
 
 
3.
Adriaan [2363] geboren te Haarlem op 04-01-1936, duinwachter overleden te Haarlem op 11-09-2009 , volgt XIad.
 
 
4.
(²) [2364] getrouwd met (²) BERGSMA [2381]
 
 
5.
(²) KOLKWIJK [2365] , volgt XIae.

Bronnen: Opgave Fam. Klootwijk-Ligtenburg, Haarlem.
1930 Mededeling van Ondertrouw van Dingeman KLOOTWIJK [617] en Hubrina Adriana HAGE [646] in juli 1930 te Haarlemmermeer.
Bron: Leidsche Courant 26-7-1930 pag. 14.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIab.
(²) KLOOTWIJK [2361] zoon van Dingeman KLOOTWIJK [617] (1906-1988) en van Hubrina Adriana HAGE [646] (1905-1973)
 
getrouwd met (²) LIGTENBERG [2372]
 
 
1.
GabriŽl [2366] geboren te Haarlem op 10-10-1953, graficus overleden te Haarlem op 23-04-2010 , volgt XIIy.
 
 
2.
(²) [2367] getrouwd met (²) DRIESSEN [3419]
 
 
3.
(²) [2368] getrouwd met (²) SMEENK [3420]
 
 
4.
(²) [2369] getrouwd met (²) SMEENK [3421]
 
 
5.
(²) [2370] getrouwd met (²) STEKELENBURG [3422] getrouwd (2) met Marco LEUVEN [3423] geboren te Heemstede op 02--802
 
 
6.
(²) [2371]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIIy.
GabriŽl KLOOTWIJK [2366] geboren te Haarlem op 10-10-1953, graficus overleden te Haarlem op 23-04-2010 zoon van (²) KLOOTWIJK [2361] en van (²) LIGTENBERG [2372]
 
getrouwd met (²) WIELINGA [3415] dochter van (²) WIELINGA [7903] en van (²) [7904]
 
 
1.
(²) [3416]
 
 
2.
(²) [3417]
 
 
3.
(²) [3418]

Bronnen: Opgave J.M. Kolkwijk, Haarlem
1 objecten niet weergegeven (²)
XIac.
(²) KOLKWIJK [2362] zoon van Dingeman KLOOTWIJK [617] (1906-1988) en van Hubrina Adriana HAGE [646] (1905-1973)
 
getrouwd met (²) de VOS [2373]
 
 
1.
(²) [2374]
 
 
2.
(²) [2375]
 
 
3.
(²) [2376]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIad.
Adriaan KLOOTWIJK [2363] geboren te Haarlem op 04-01-1936, duinwachter overleden te Haarlem op 11-09-2009 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [617] (1906-1988) en van Hubrina Adriana HAGE [646] (1905-1973)
 
getrouwd met (²) VROOM [2377]
 
 
1.
(²) [2378] getrouwd met (²) van BRUGGEN [5899]
 
 
2.
(²) [2379]
 
 
3.
(²) [2380]

Inge Klootwijk [2378] en Rene van Bruggen hebben twee kinderen: dochter Sanne Heleen Marian van Bruggen, geb. 27-09-2000, en een zoon Rijnier Adriaan Lucas van Bruggen, geb. 27-02-2002.

Bronnen: Opgave van fam. Klootwijk-Ligtenberg, Haarlem, en opgave Inge van Bruggen-Klootwijk.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIae.
(²) KOLKWIJK [2365] zoon van Dingeman KLOOTWIJK [617] (1906-1988) en van Hubrina Adriana HAGE [646] (1905-1973)
 
getrouwd met (²) van LUNENBURG [2382]
 
 
1.
(²) [2383] getrouwd met (²) TWEEHUIJSEN [4806] zoon van (²) TWEEHUIJSEN [4809] en van (²) VISSCHER [4810]
 
 
2.
(²) [2384]

1 objecten niet weergegeven (²)
IXr.
Cornelis KLOOTWIJK [600] geboren te Sprang op 23-04-1854, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 28-08-1937 zoon van Antonie KLOOTWIJK [587] (1823-1862) en van Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] (1825-1897)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 01-06-1881 met Wilhelmina de GROOT [647] geboren te Haarlemmermeer op 02-05-1860 overleden te Haarlemmermeer op 02-06-1913 dochter van Leendert de GROOT [648] en van Klasina WESTMAAS [649]
 
 
1.
Johanna [650] geboren te Haarlemmermeer op 06-06-1882 overleden op 29-12-1959 getrouwd op 06-06-1909 met Johannus F. ANDOLF [658]
 
 
2.
Klasina [651] geboren te Haarlemmermeer op 07-05-1883 overleden op 10-10-1966 getrouwd te Schoten op 24-11-1909 met Hendrik VERHEUL [659] geboren te Giessendam op 31-07-1881, schilder overleden te Heemstede op 06-10-1954 zoon van Jan VERHEUL [3159] en van Hadeweij STOUT [3160]
 
 
3.
Antonie [652] geboren te Haarlemmermeer op 17-07-1884, Melkboer overleden op 01-10-1962 , volgt Xag.
 
 
4.
Leendert [653] geboren te Haarlemmermeer op 11-11-1886 overleden te Haarlemmermeer op 12-12-1944 , volgt Xah.
 
 
5.
Maria [654] geboren te Haarlemmermeer op 21-04-1888 overleden te Abcoude op 24-11-1963 getrouwd te Haarlemmermeer op 07-05-1913 met Leendert KLOMP [661] geboren te Haarlemmermeer op 24-07-1879 overleden te Aalsmeer op 21-02-1966 zoon van Arie KLOMP [3045] en van Anna de GROOT [3046]
 
 
6.
Cornelis [655] geboren te Haarlemmermeer op 18-11-1889 overleden op 1954
 
 
7.
Hendrik [6917] geboren te Haarlemmermeer ca. 08-1891 overleden te Haarlemmermeer op 19-09-1891
 
 
8.
Klaas Hendrik [6923] geboren te Haarlemmermeer ca. 1893 overleden te Haarlemmermeer op 11-06-1900
 
 
9.
Dirkje [656] geboren te Haarlemmermeer op 17-01-1895 overleden te Hoofddorp op 08-04-1963 getrouwd te Haarlemmermeer op 06-03-1918 met Bertus RAAMS [662] geboren te Hoofddorp op 02-12-1892 overleden te Haarlem op 05-12-1967 zoon van Gerrit RAAMS [3136] (1850-1933) en van Johanna de PEUTER [3137]
 
 
10.
Sijtje [6912] geboren te Haarlemmermeer ca. 07-1897 overleden te Haarlemmermeer op 20-08-1897
 
 
11.
Gerrit [657] geboren te Haarlemmermeer op 13-09-1898, landarbeider overleden te Haarlemmermeer op 05-04-1956 , volgt Xai.
 
 
12.
Klaas Hendrik [6922] geboren te Haarlemmermeer ca. 1900 overleden te Haarlemmermeer op 06-08-1901
 
 
13.
Doodgeboren kind [6921] geboren te Haarlemmermeer op 06-04-1902 overleden te Haarlemmermeer op 06-04-1902
 
 
14.
Doodgeboren kind [6920] geboren te Haarlemmermeer op 23-12-1905 overleden te Haarlemmermeer op 23-12-1905

Bronnen: GenLias, BS Huw Haarlemmermeer 1881-42, 1911-27, 1913-48, 1918-48, BS ovl Haarlemmermeer 1891-245, 1897-215, 1900-180, 1901-215, 1902-90, 1905-312, BS huw Schoten 1909-47.
Xag.
Antonie KLOOTWIJK [652] geboren te Haarlemmermeer op 17-07-1884, Melkboer overleden op 01-10-1962 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [600] (1854-1937) en van Wilhelmina de GROOT [647] (1860-1913)
 
getrouwd met Martha B. WEIGEL [7794] geboren te Washington op 10-08-1911 overleden te Oregon City,Oregon,USA op 21-04-1986 dochter van (²) WEIGEL [7799]
 
 
1.
(²) KLOOTWYK [7795] getrouwd met (²) CARNAGEY [7798]
 
 
2.
Cornelis KLOOTWYK [7796] geboren te Oregon,USA op 24-08-1932 overleden te Poplarville,MS,USA op 07-02-2001 getrouwd met Murtis MATTHEWS [7797] geboren op 06-01-1936 overleden op 03-04-2013 dochter van Clarence Julian MATTHEWS [7973] (1896-1949) en van Dometile TURNER [8701] (1899-1982)

17-04-1950 Volkstelling 1950 (Census) waarin het gezin van Antonie KLOOTWIJK [652] en Martha B. WEIGEL [7794] is opgenomen. Ze woonden in Clackamas Heights, Oregon (3-25 H).
Antonie was Boerenknecht en dochter Agnes woonde ook bij het gezin. Agnes was serveerster in een restaurant.
1962 Grafsteen van Antonie KLOOTWIJK [652] echtgenoot van Martha WEIGEL [7794], op de Mountain View Cemetery, Oregon City, Clackamas County, Oregon, USA, Plot: Section J, Blk 11, Lot 13, Grave A
(bron: Find A Grave)
1986 Grafsteen van Martha WEIGEL [7794], de weduwe van Antonie KLOOTWIJK [652] op de Mountain View Cemetery, Oregon City, Clackamas County, Oregon, USA, Plot: Section J, Blk 11, Lot 13, Grave B
(bron: Find A Grave)
1 objecten niet weergegeven (²)
Xah.
Leendert KLOOTWIJK [653] geboren te Haarlemmermeer op 11-11-1886 overleden te Haarlemmermeer op 12-12-1944 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [600] (1854-1937) en van Wilhelmina de GROOT [647] (1860-1913)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 29-03-1911 met Aaltje MONIS [660] geboren te Vries op 26-09-1882 overleden op 15-12-1968 dochter van Roelof MONIS [3047] en van Marchien STEEN [3048]
 
 
1.
Wilhelmina [3049] geboren te Haarlemmermeer op 13-08-1911 overleden te Haarlemmermeer op 09-02-1918
 
 
2.
Roelof [3051] geboren te Haarlemmermeer op 09-09-1913 overleden te Abbenes op 28-08-1965 , volgt XIaf.
 
 
3.
Aaltje [3052] geboren te Haarlemmermeer op 30-11-1915 overleden op 18-12-1993 getrouwd te Hoofddorp op 09-08-1939 met Fredirik BOUWMAN [3054] geboren te Den Haag op 31-01-1911 zoon van (²) BOUWMAN [3055] en van (²) KLOOTWIJK [3056]
 
 
4.
Marchien [3050] geboren te Haarlemmermeer op 26-02-1917 overleden te Haarlemmermeer op 21-05-1918
 
 
5.
Wilhelmina Marchien [3053] geboren te Haarlemmermeer op 07-04-1920 overleden op 14-05-1983 getrouwd te Hoofddorp op 18-06-1941 met Arie Wilhelmus Jacobus KEIJZERS [3057] geboren te Hillegom op 24-06-1920 overleden te Sassenheim op 02-10-2013 zoon van Wilhelmus Jacobus KEIJZERS [3058] (1886-1943) en van (²) SJOUKES [3059]


Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Heidi van Kampen-Jonkman, GenLias.
1944 Het graf van Leendert KLOOTWIJK [653] en zijn vrouw Aaltje MONIS [660] op de Algemene begraafplaats Nieuw-Vennep, Taxushof.
1993 Op de begraafplaats in Hillegom zien we een grafsteen van Aaltje KLOOTWIJK [3052], de echtgenote van Fredirik BOUWMAN [3054], de dochter van Leendert KLOOTWIJK [653] en Aaltje MONIS [660]. (met dank aan Chris Honcoop)
XIaf.
Roelof KLOOTWIJK [3051] geboren te Haarlemmermeer op 09-09-1913 overleden te Abbenes op 28-08-1965 zoon van Leendert KLOOTWIJK [653] (1886-1944) en van Aaltje MONIS [660] (1882-1968)
 
getrouwd met Clara Adriana JOREN [1262] geboren op 20-10-1912 overleden op 29-01-1995
 
 
1.
Maarten [1255] geboren op 05-08-1938 overleden op 07-06-2011 , volgt XIIa`.
 
 
2.
Leendert [3221] geboren op 08-10-1942, ongehuwd overleden ca. 1986

De namen van de kinderen en kleinkinderen lijken niet te kloppen met de gegevens uit de overlijdensadvertentie van Roelof (zie aanvullingen). Dit moet nog nagetrokken worden.
Clara Adriana Joren [1262] is begraven op de begraafplaats Lindehof te Nieuw-Vennep.
Bronnen: Telefonisch kontakt Maarten Klootwijk, Lisse. KTB 92.01.09.02.
1965 Overlijden van Roelof KLOOTWIJK [3051], echtgenoot van Clara Adriana JOREN [1262].
1995 Grafsteen van Clara Adriana JOREN [1262] de weduwe van Roelof KLOOTWIJK [3051]. Clara is overleden op 29 januari 1995. De steen is te vinden op de Algemene Begraafplaats De Lindenhof te Nieuw-Vennep.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIa`.
Maarten KLOOTWIJK [1255] geboren op 05-08-1938 overleden op 07-06-2011 zoon van Roelof KLOOTWIJK [3051] (1913-1965) en van Clara Adriana JOREN [1262] (1912-1995)
 
getrouwd met (²) van PROOYEN [4805]
 
 
1.
(²) [1252] , volgt XIIIj.
 
 
2.
(²) [964]
 
 
3.
(²) [189]
 
getrouwd (2) met (²) VORDERKAATE [1256]
 
getrouwd (3) met (²) den HOLLANDER [7339]

Bronnen: Telefonisch kontakt Maarten Klootwijk, Lisse. KTB 92.01.09.02 en aanvulling Anita Clara Klootwijk.
XIIIj.
(²) KLOOTWIJK [1252] zoon van Maarten KLOOTWIJK [1255] (1938-2011) en van (²) van PROOYEN [4805]
 
getrouwd met (²) WEGMAN [1067] dochter van (²) WEGMAN [6672] en van (²) ZEKVELD [6673]
 
 
1.
(²) [863]
 
 
2.
(²) [2904]

1 objecten niet weergegeven (²)
Xai.
Gerrit KLOOTWIJK [657] geboren te Haarlemmermeer op 13-09-1898, landarbeider overleden te Haarlemmermeer op 05-04-1956 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [600] (1854-1937) en van Wilhelmina de GROOT [647] (1860-1913)
 
getrouwd op 30-04-1924 met Catharina ROMEIJN [663] geboren te Haarlemmermeer op 15-01-1902 overleden te Hoofddorp op 23-04-1994 dochter van Jacob ROMEIJN [3465] en van Catholijntje SILVIS [3466]
 
 
1.
(²) [3467] , volgt XIag.
 
 
2.
Jacob (Jaap) KUILWIJK [3468] geboren te Haarlemmermeer op 08-07-1927 overleden op 07-04-2012 , volgt XIah.
 
 
3.
Wilhelmina [3469] geboren te Haarlemmermeer op 15-09-1928 overleden te Hoofddorp op 16-04-2019 getrouwd met Adam van VUGT [8251] geboren te Werkendam op 24-04-1923 overleden te Hoofddorp op 23-11-2009
 
 
4.
Catholijntje (Lien) [3470] geboren te Haarlemmermeer op 25-12-1932 overleden op 21-05-1997 getrouwd met (²) van VLIET [3494] zoon van (²) van VLIET [3498] en van (²) SIEPMAN [3499]
 
 
5.
(²) [3471] getrouwd met Goossen KOOLHAAS [3495] geboren te Haarlemmermeer op 27-06-1936, waterfitter overleden op 10-02-2011 zoon van Leendert Marinus KOOLHAAS [3496] (1904-2003) en van Hendrika FRANKE [3497] (-1985)

Bronnen: Aantekeningen Jaap Kuilwijk, Zelhem en opgave Johanna Koolhaas-Klootwijk [3471], AAK.
1924 vermelding van ondertrouw van Gerrit KLOOTWIJK [657] en Catharina ROMEIJN [663] in 1924 te Haarlemmermeer.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 7-5-1924 pag. 3.
1927 Vermelding van geboorte van Jacob KLOOTWIJK (later KUILWIJK) [3468], zoon van Gerrit KLOOTWIJK [657] en Catharina ROMEIJN [663] in 1927.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 14-7-1927 pag. 6.
1948 Foto van Wilhelmina KLOOTWIJK [3469] de dochter van Gerrit KLOOTWIJK [657] (1898-1956) en van Catharina ROMEIJN [663] (1902-1994).
Foto van rond 1948
1950 Foto van Gerrit KLOOTWIJK [657], de echtgenoot van Catharina ROMEIJN [663].
Foto van rond 1950
1994 Overlijdenskaart van Catharina ROMEIJN [663], de weduwe van Gerrit KLOOTWIJK [657] op 23 april 1994 te Hoofddorp.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIag.
(²) KLOOTWIJK [3467] zoon van Gerrit KLOOTWIJK [657] (1898-1956) en van Catharina ROMEIJN [663] (1902-1994)
 
getrouwd met Geertje Sophia de SCHIPPER [3472] geboren te Anna Palowna op 26-02-1930 overleden op 29-11-2000 dochter van (²) de SCHIPPER [3473] en van (²) LEENDERTSE [3474]
 
 
1.
(²) [3475] getrouwd met (²) PRANGE [3479]
 
 
2.
(²) [3476] getrouwd met (²) BAART [3480]
 
 
3.
(²) [3477] getrouwd met (²) KINDERDIJK [3481]
 
 
4.
(²) [3478] , volgt XIIaa.

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIaa.
(²) KLOOTWIJK [3478] zoon van (²) KLOOTWIJK [3467] en van Geertje Sophia de SCHIPPER [3472] (1930-2000)
 
getrouwd met (²) VISSERS [3482]
 
 
1.
(²) [3483]
 
 
2.
(²) [3484]
 
 
3.
(²) [3485]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIah.
Jacob (Jaap) KUILWIJK [3468] geboren te Haarlemmermeer op 08-07-1927 overleden op 07-04-2012 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [657] (1898-1956) en van Catharina ROMEIJN [663] (1902-1994)
 
getrouwd te Hilversum op 30-07-1952 met Elisabeth van DOORN [3486] geboren te Hilversum op 22-05-1926 overleden op 10-10-2001 dochter van (²) van DOORN [3487] en van (²) LAGEMAAT [3488]
 
 
1.
(²) [3489] getrouwd met (²) SLUITER [3500]
 
 
2.
(²) [3490]
 
 
3.
(²) [3491] getrouwd met (²) ROYERS [3501]
 
 
4.
(²) [3492]
 
 
5.
(²) [3493]

1927 Vermelding van geboorte van Jacob KLOOTWIJK (later KUILWIJK) [3468], zoon van Gerrit KLOOTWIJK [657] en Catharina ROMEIJN [663] in 1927.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 14-7-1927 pag. 6.
2010 Foto van Jacob (Jaap) KUILWIJK [3468] de echtgenoot van Elisabeth van DOORN [3486].

Haarlemmermeer 1930 t/m 2000

Ver voor de grote Oorlog woonde er een jongetje in de Haarlemmermeer. Zijn vader werkte bij een van de grote boeren als vaste daggelder.

(door Jaap Kuilwijk, 16 april 2007, 10:24, Trouw)

Natuurlijk waren die boeren gereformeerd net als de vader en moeder van dat jongetje. Je gaat toch niet werken bij een boer die Hervormd is? Je koopt bij de gereformeerde kruidenier en op zondag ga je naar de gereformeerde kerk en je laat je kinderen daar dopen. Twee keer per zondag gaat de hele familie lopen naar de kerk in het dorp. 3 km heen en 3 km terug. Fietsen op zondag mag niet van onze God. Het leven was simpel voor dat jongetje. School kerk en vaststaande principes, normen en waarden en "soevereiniteit in eigen kring". De eigen kring was de wereld voor dat jongetje, hij wist niet wat hij niet wist en miste dus ook niets.

Dat jongetje was ik.

Maar toen? Toen kwam de grote oorlog! De meester op school vertelde van een land dat geen koningin had maar de mensen hadden zelf een president gekozen en hun Keizer weggejaagd naar ons land, die president wilde ons land nu veroveren.

We konden zelf zien dat dat niet zo gemakkelijk zou gaan met al die soldaten van ons achter kanonnen en zoeklichten rondom ons vliegveld schiphol. Naast ons huis stond ook zo'n stelling met soldaten en wapens om op vijandelijke vliegtuigen te schieten. Wij mijn broer en ik gingen vaak kijken als de soldaten aan het oefenen waren dat deden ze soms ook s' nachts, dan waren er ook zoeklichten die ergens anders stonden en met bundels licht zochten naar vijandelijke vliegtuigen.

Niemand geloofde dat er oorlog zou komen, mijn vader niet, wij dus ook niet. Maar...de oorlog kwam wel! Midden in de nacht met veel vliegtuigen. Wij gingen ons bed uit om te kijken. De soldaten schoten op de vliegtuigen als ze in de zoeklichten te zien waren. Ga maar slapen zei mijn vader, ik zal ze morgenochtend wel zeggen dat ze maar overdag moeten oefenen. De oorlog was de volgende dag voor ons over, we zagen wel vliegtuigen, maar die waren te ver weg om op te schieten zeiden de soldaten. Een week later gingen de soldaten weg: de oorlog is voorbij zeiden ze, we hebben verloren. Wij gingen gewoon weer naar school op de fiets en op zondag twee keer naar de kerk. Er veranderde eigenlijk niet zoveel, de eerste jaren na de oorlog.

Ik ging naar Amsterdam naar de Mulo. Daar heb ik haar ontmoet, mijn eerste geliefde! We schreven briefjes aan elkaar, stiekem afgeven in het fietsenhok, ik kreeg een kusje op mijn wang van haar als beloning, dat voelde je door je hele lichaam. We schreven over discussies die we hadden op de gereformeerde jongelingsvereniging. Over Prof Schilder die bezwaar maakte tegen een besluit van de Synode ,het hoogste rechtsorgaan binnen de kerk. Over art 31 van de kerkorde. Zij was het eens met Schilder hadden ze besproken op de meisjesvereniging, ze was nogal recalcitrant. Ik was dus "Synodaal" zij "Bezwaard" zoals we dat noemden in die tijd. Het werd een enorme kerkscheuring toen de oorlog al een paar jaar duurde. Wij lazen "Prediker" bij een kaarsje op haar kamer: Verheug U, Uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja volg de lust van Uw hart en wat Uw ogen aanschouwen, want de jeugd en de beste jaren zijn al te snel voorbij. In ons leven kon ook iedere dag de laatste zijn, dus we deden wat het Bijbelboek "Prediker" ons aanraadde! Ik heb mijn leven lang van "Prediker" gehouden!

Bij de bruggen over de ringvaart waar je de Haarlemmermeer binnen komt stonden militaire posten die alles controleerden. Aardige mensen waren dat die Duitse soldaten, je kreeg wel eens een sigaret en als zij erbij was kreeg ze een paar bonbons en als ze heel lief deed nog wel een paar. Ze kon heel lief doen! Bij de soldaten die Schiphol bewaakten moest ik wel eens bestellingen afgeven voor de kruidenier waar ik werkte op zaterdagen en 's avonds, ze betaalde contant tot grote vreugde van de kruidenier die gewend was dat hij altijd pas aan het eind van het jaar betaald kreeg van de boeren als de oogst binnen was. Hij leverde graag aan de Duitse(Oostenrijkse) soldaten.

De oorlog kwam heel dichtbij toen er Engelse vliegtuigen kwamen in golven van 4x4xl6=256 die een bommentapijt legden over Schiphol op 13 December 1944. Ik was boodschappen aan het rondbrengen bij de diverse Duitse posten langs Schiphol. Alle soldaten en officieren gingen aan het rennen, de auto's lieten ze staan daar word toch op geschoten door de Spitfires die als bescherming meegekomen waren wisten de soldaten uit ervaring. Ik was met de bakfiets, ze renden met mij mee richting kruisweg, onder de bommenregen vandaan, wegwezen!

Stans(Constance) mijn vriendin ging ook wel mee als ik mededelingen ging rondbrengen bij leden van een gewapende verzetsgroep. Onze meester had de leiding daarover. Ik mocht niet meedoen, 16 jaar was te jong, maar van huis tot huis een boodschap rondbrengen door een kruideniersknechtje dat was heel onopvallend, dacht de meester. Het ging altijd over voorbereiding van een gewapende overval :zo en zo laat daar zijn ,dat mocht je niet opschrijven, of over een wapendropping in Leimuiden. We brachten ook illegale krantjes rond ęradioberichten van de Engelse zenders en radio oranje. Een keer werden we aangehouden ,de soldaat vond bij mij niets, maar Stans had illegale blaadjes wist ik. Vrolijk lachte ze naar de soldaat die haar wilde fouilleren. Jas open met de armen wijd stond ze voor hem. hij heeft haar uitvoerig "gefouilleerd" maar vond niets, zeker afgeleid door andere gedachten. De blaadjes zaten niet tussen haar borsten en niet tussen haar benen maar gewoon in de buitenzak van haar jas.

We discuteerde veel over "Blut und Boden" theorie, over nazisme en racisme. Ook over ons IndiŽ dat bevrijd moest worden van de Japanse bezetter daar wilden we zeker aan meewerken. Stans kwam in de hongerwinter '44 regelmatig naar de Haarlemmermeer niet alleen als koerierster maar ook om gewoon even "bij te eten" bij ons thuis, zoals ze dat noemde. Lachend zei ze "je mag me wel "fouilleren" als we naar mijn kamer gingen om radio Oranje te beluisteren. Haar borsten waren slap geworden en je voelde haar ribben door haar jurk heen, gemaakt van een parachute die ze had overgehouden bij een wapendropping, haar mooie billen waren verdwenen.

Het einde van de grote oorlog ging niet ongemerkt aan mij voorbij. Onze verzetsgroep had als taak om de door de Duitsers aangebrachte springladingen in de dijken onschadelijk te maken zodat de polder niet onder water zou lopen. Dat hadden ze gedaan om 4 uur 's middags.

Ik kreeg opdracht om naar de Leimuiderdijk te gaan, waar de groep was, met de boodschap: "wegwezen, de SS komt eraan". Te laat! ze waren er al. 3 jongens zijn doodgeschoten. Er staat nu een monument.

Ik ben naar IndiŽ gegaan, 3jaar later kwam ik terug. Verloren gegane rijkseigendommen moet je natuurlijk vergoeden, oorlog of geen oorlog, er bleef honderd gulden over en de kleren die je aanhad. Succes gewenst in het vaderland!. Mission impossible mislukt. Veel vrienden verloren, we zien de overlevenden na 60 jaar op de reŁnies.

En Stans? We hebben elkaar lang niet gezien tot we elkaar tegen kwamen inApri!2000 op het Rokin in Amsterdam ,het was of de tijd had stilgestaan, zo vertrouwd was alles, je lachje ernst, je verdriet om het verlies van je partner en je medeleven met mij om mijn verlies van mijn partner na 50 jaar huwelijk. Er is veel gebeurd met ons zeiden we tegen elkaar op dat terras in Amsterdam in het lente zonnetje. Toen de ober ons 2 glazen bordeaux had gebracht hebben we een toast uitgebracht op ons weerzien en op onze kinderen en kleinkinderen, en op ons leven.

Ik zat maar naar je te kijken: wat ben je nog mooi in je enthousiasme, en je verontwaardiging over het onrecht in onze wereld en je plezier in ons weerzien na zo veel jaar. Ze was ook naar IndiŽ gegaan als vrouwelijke vrijwilliger (MILVA).en gezond teruggekomen, twee vriendinnen niet.

Lang hebben we gepraat over onze wereld van vroeger en onze wereld van nu. Toen wisten we dat onze God alles regelde voor ons, nu zijn we daar niet zo zeker meer van. Zou het ook kunnen zijn dat onze christelijke wereld van vroeger een "symbolische wereld" was? Transcendentie onder woorden brengen?

Nu zijn we aan het "Schiften": wat doet er toe en wat doet er niet toe? Zowel in denkbeelden als in goederen. Wordt de wereld niet bij elkaar gehouden door ons antwoord op de vraag: 'waar is Abel Uw broeder' ? We hebben afscheid genomen zoals vroeger. Stans trilde toen ik haar omhelsde en ik ?,ik zou haar willen vasthouden in een eeuwigdurende omhelzing, geestelijk verstrengeld, maar toch vrij willen blijven als twee onafhankelijke personen, met een verleden. Zo denkt zij ook!

We weten zeker dat wat ertoe heeft gedaan in ons leven is wat we hebben gedaan voor anderen. Was het genoeg? Dat zullen we nooit weten. We blijven nu in contact met elkaar, aan het begin van het einde van ons leven.
07-04-2012 Grafsteen van acob KUILWIJK [3468] en zijn echtgenote Elisabeth van DOORN [3486]. Deze steen staat op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 3 te Zelhem
1 objecten niet weergegeven (²)
IXs.
Gerrit KLOOTWIJK [601] geboren te Haarlemmermeer op 08-02-1857, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 08-03-1936 zoon van Antonie KLOOTWIJK [587] (1823-1862) en van Johanna van NIEUWEGIESSEN [594] (1825-1897)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 28-04-1880 met Johanna BOLLUIJT [664] geboren te Zevenbergen op 12-12-1855 overleden te Haarlemmermeer op 12-01-1900 dochter van Arie BOLLUIJT [665] en van Adriana VERHOEVE [666]
 
 
1.
Jacoba [667] geboren te Haarlemmermeer op 21-07-1879 overleden te Nieuw-Vennep op 04-08-1963 getrouwd te Haarlemmermeer op 02-05-1900 met Christoffel SPEELMAN [682] geboren te Herkinge op 12-07-1874 overleden te Haarlemmermeer op 21-10-1906 zoon van Leendert SPEELMAN [3157] en van Elisabeth GULDENMEESTER [3158]
 
 
2.
Antonie [668] geboren te Haarlemmermeer op 04-10-1880 overleden op 29-04-1965 , volgt Xaj.
 
 
3.
Adriana [669] geboren te Haarlemmermeer op 24-10-1881 overleden te Haarlemmermeer op 04-07-1926 getrouwd te Haarlemmermeer op 06-12-1905 met Antonie HOBO [684] geboren te Haarlemmermeer op 07-09-1876 overleden te Leiden op 15-07-1929 zoon van Johannes HOBO [2971] en van Elisabeth NIEUWKOOP [2972]
 
 
4.
Jan Hendrik [670] geboren te Haarlemmermeer op 11-05-1883 overleden te Haarlemmermeer op 08-07-1883
 
 
5.
Alida [671] geboren te Haarlemmermeer op 16-06-1884 getrouwd te Haarlemmermeer op 25-09-1907 met Cornelis SPEELMAN [685] geboren te Haarlemmermeer op 09-05-1879 zoon van Tonus SPEELMAN [5816] en van Cornelia HOOGMOED [5817]
 
 
6.
Johanna [672] geboren te Haarlemmermeer op 18-09-1885, dienstbode getrouwd te Haarlemmermeer op 29-05-1907 met Jan Adrianus ROOS [686] geboren te Heerjansdam op 11-07-1884, arbeider overleden te Gouda op 03-07-1955 zoon van Pouwlus ROOS [3155] en van Kornelia van der LINDEN [3156]
 
 
7.
Maarten [673] geboren te Haarlemmermeer op 04-10-1886 overleden te Hanford,California,USA op 02-1969
 
 
8.
Maria [674] geboren te Haarlemmermeer op 13-10-1887 getrouwd te Haarlemmermeer op 24-08-1910 met Jacobus van der POL [687] geboren te Haarlemmermeer op 15-05-1884 overleden te Nieuw-Vennep op 10-05-1963 zoon van Ambrosius van der POL [2969] en van Elske NOORLOOS [2970]
 
 
9.
Gerrit [675] geboren te Haarlemmermeer op 27-01-1889 overleden te Haarlemmermeer op 06-08-1889
 
 
10.
Arie Gerrit [676] geboren te Haarlemmermeer op 16-03-1890 overleden op 18-01-1952 getrouwd te Haarlemmermeer op 17-09-1913 met Catharina HEIJSTEK [688] geboren te Haarlemmermeer ca. 1891 dochter van Pieter HEIJSTEK [4755] en van Maria HEIJSTEK [4756]
 
 
11.
Gerritje [677] geboren te Haarlemmermeer op 06-11-1891 overleden te Haarlemmermeer op 06-01-1892
 
 
12.
Gerrit [678] geboren te Haarlemmermeer op 02-01-1893 overleden te Nieuw-Vennep op 04-07-1977 , volgt Xak.
 
 
13.
Johannus [679] geboren te Haarlemmermeer op 24-02-1894 overleden op 13-07-1984 , volgt Xal.
 
 
14.
Cornelia [680] geboren te Haarlemmermeer op 18-08-1896 overleden te Haarlemmermeer op 13-01-1900
 
 
15.
Albert Leendert [681] geboren te Haarlemmermeer op 09-03-1898, huisschilder overleden te Haarlemmermeer op 04-03-1970 , volgt Xam.
 
getrouwd (2) te Haarlemmermeer op 17-02-1904 met Geertje van OS [691] geboren te Eethen op 02-12-1868 overleden te Haarlemmermeer op 08-03-1919 dochter van Floris van OS [692] en van Petronella van GRONINGEN [693]
 
 
1.
Cornelis [694] geboren te Haarlemmermeer op 13-12-1904 overleden op 10-04-1989 , volgt Xan.
 
 
2.
Geertje [695] geboren te Haarlemmermeer op 04-06-1906 overleden te Haarlemmermeer op 19-06-1906
 
 
3.
Floris [696] geboren te Haarlemmermeer op 16-12-1907 overleden te Haarlemmermeer op 21-07-1941
 
 
4.
Gerard [697] geboren te Haarlemmermeer op 11-04-1909 overleden op 25-02-1911
 
getrouwd (3) te Haarlemmermeer op 09-07-1919 met Johanna Adriana GRIEKSPOOR [699] geboren te Haarlemmermeer op 22-09-1878 overleden te Leiden op 08-12-1952 dochter van Jacobus GRIEKSPOOR [700] en van Hanna SMITS [701]

Tijdens het huwelijk tussen Gerrit KLOOTWIJK [601] en Johanna BOLLUIJT [664] is een kind erkend.
Maarten [673] vinden we later terug in California USA als Martin Klootwyk waar hij in februari 1969 overlijd. Zijn laatste woonplaats was 93230 (Hanford, Kings, CA).

Bronnen: BS Haarlemmermeer huw 1880-21, 1900-39, 1904-9, 1905-127, 1906-131, 1907-64, 1907-108, 1910-108, 1919-137, BS ovl Haarlemmermeer 1889-271, 1892-4, 1906-155, GenLias, SSDI 557-38-2578.
1899 Foto (verlovingsfoto) van Jacoba KLOOTWIJK [667] en Christoffel SPEELMAN [682] rond 1900. Jacoba was de dochter van Gerrit KLOOTWIJK [601] en Johanna BOLLUIJT [664].
(foto met dank aan Coby Wouda-Speelman)
08-03-1936 Overlijden van Gerrit KLOOTWIJK [601], de echtgenoot van Johanna Adriana GRIEKSPOOR [699] op 8 maart 1936 te Haarlemmermeer.
1963 Overlijden van Jacoba KLOOTWIJK [667], echtgenote van Christoffel SPEELMAN [682], dochter van Gerrit KLOOTWIJK [601] en Johanna BOLLUIJT [664].
Xaj.
Antonie KLOOTWIJK [668] geboren te Haarlemmermeer op 04-10-1880 overleden op 29-04-1965 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [601] (1857-1936) en van Johanna BOLLUIJT [664] (1855-1900)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 21-11-1906 met Adriana RESOORT [683] geboren te Haarlemmermeer op 13-12-1879 overleden op 24-05-1967 dochter van Gerrit RESOORT [2973] en van Maartje van der VIS [2974]
 
 
1.
Gerrit [2975] geboren te Haarlemmermeer op 28-05-1907 overleden op 14-03-1989 ca. 13-04-1931 met Aletta KULK [2978] geboren op 22-08-1908 overleden op 20-03-1986
 
 
2.
Willem Arie [2976] geboren te Haarlemmermeer op 27-06-1915 overleden te Woudenberg op 21-05-1998, begraven te Woudenberg op 26-05-1998 getrouwd met Janna DUURSMA [2979] geboren op 05-11-1920 overleden op 06-01-1995
 
 
3.
Johanna [2977] geboren te Haarlemmermeer op 18-08-1918 overleden op 10-10-2004 getrouwd met Arie Cornelis RIP [2980] geboren op 10-07-1914 overleden op 20-05-1977


Bronnen: GenLias 1906, Begraafplaats Nieuw-Vennep.
1965 Graf van Antonie KLOOTWIJK [668] en zijn vrouw Adriana RESOORT [683] op de begraafplaats aan de Taxushof Bosstraat te Nieuw-Vennep. (foto: Chris Honcoop)
2004 Grafsteen van Arie Cornelis RIP [2980] en Johanna KLOOTWIJK [2977], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [668] en van Adriana RESOORT [683], zoals deze te vinden is op de Begraafplaats de Wilgenhof Hoofdweg 365 Hoofddorp.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
Xak.
Gerrit KLOOTWIJK [678] geboren te Haarlemmermeer op 02-01-1893 overleden te Nieuw-Vennep op 04-07-1977 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [601] (1857-1936) en van Johanna BOLLUIJT [664] (1855-1900)
 
getrouwd te Haarlem op 06-10-1915 met Maria CALANDT [689] geboren te Haarlem op 01-05-1893 overleden te Nieuw-Vennep op 16-11-1973 dochter van Abraham Adriaan CALANDT [2967] en van Maria van OS [2968]
 
 
1.
Gerrit [992] geboren te Nieuw-Vennep op 06-01-1917 overleden te Nieuw-Vennep op 03-01-2006 , volgt XIai.
 
 
2.
Abraham Adriaan [887] geboren te Nieuw-Vennep op 04-09-1919 overleden te Hoofddorp op 03-11-1999 , volgt XIaj.
 
 
3.
Johan Marien [885] geboren te Nieuw-Vennep op 12-12-1922 overleden te Hoofddorp op 06-06-1987 , volgt XIak.

Bronnen: BS huw Haarlem 1915-463, AAK.
1915 Huwelijksakte van Gerrit KLOOTWIJK [678] en Maria CALANDT [689] te Haarlem op 6-10-1915.
1922 Mededeling van de geboorte van Johan Marien KLOOTWIJK [885] de zoon van Gerrit KLOOTWIJK [678] en Maria CALANDT [689] op 12 december 1922 te Haarlemmermeer.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 20-12-1922 pag. 6.
1965 50-jarig huwelijk van Gerrit KLOOTWIJK [678] en Maria CALANDT [689].
16-11-1973 Overlijden van Maria CALANDT [689] te Nieuw-Vennep op 16 november 1973, echtgenote van Gerrit KLOOTWIJK [678].
XIai.
Gerrit KLOOTWIJK [992] geboren te Nieuw-Vennep op 06-01-1917 overleden te Nieuw-Vennep op 03-01-2006 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [678] (1893-1977) en van Maria CALANDT [689] (1893-1973)
 
getrouwd op 07-06-1944 met Alida WEIJ [26] geboren op 29-01-1923 overleden op 28-11-1996
 
 
1.
(²) [27] , volgt XIIab.
 
 
2.
Dirkje (Dian) [28] geboren te Haarlemmermeer op 20-05-1946 overleden te Arnhem op 26-01-2022 getrouwd met (²) van ESSEN [3289] getrouwd (2) met (²) LAMERS [8880]
 
 
3.
(²) [29] getrouwd met (²) ? [6264]
 
 
4.
(²) [50] , volgt XIIac.

Aanvullende informatie: (href=htm/0992.htm)
Bronnen: AAK G-1969.
1969 25-jarig huwelijk van Gerrit KLOOTWIJK [992] en Alida WEIJ [26].
1996 Graf van Alida WEIJ [26], echtgenote van Gerrit KLOOTWIJK [992] op de begraafplaats Lindehof aan de Papaverstraat te Nieuw-Vennep (foto: Chris Honcoop)
2006 Overlijden van Gerrit KLOOTWIJK [992] de wedunaar van Alida WEIJ [26].
XIIab.
(²) KLOOTWIJK [27] zoon van Gerrit KLOOTWIJK [992] (1917-2006) en van Alida WEIJ [26] (1923-1996)
 
getrouwd met (²) [3288]
 
getrouwd (2) met (²) ? [6265]
 
 
1.
(²) [6266]
 
 
2.
(²) [6267]

XIIac.
(²) KLOOTWIJK [50] zoon van Gerrit KLOOTWIJK [992] (1917-2006) en van Alida WEIJ [26] (1923-1996)
 
getrouwd met (²) BARTEN [6257]
 
 
1.
(²) [6258] getrouwd met (²) HERSCHEID [6259]
 
 
2.
(²) [6260]
 
 
3.
(²) [6261] getrouwd met (²) Nieuwveen [6262]
 
 
4.
(²) [6263]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIaj.
Abraham Adriaan KLOOTWIJK [887] geboren te Nieuw-Vennep op 04-09-1919 overleden te Hoofddorp op 03-11-1999 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [678] (1893-1977) en van Maria CALANDT [689] (1893-1973)
 
getrouwd met (²) VERDUYN [999]
 
 
1.
(²) [1022]
 
 
2.
(²) [1205]
 
 
3.
(²) [1225]

Abraham Adriaan Klootwijk is begraven op de Algemene begraafplaats te Hoofddorp.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIak.
Johan Marien KLOOTWIJK [885] geboren te Nieuw-Vennep op 12-12-1922 overleden te Hoofddorp op 06-06-1987 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [678] (1893-1977) en van Maria CALANDT [689] (1893-1973)
 
getrouwd op 16-03-1949 met Jacoba Maria van VUGT [1300] geboren op 23-02-1927 overleden op 06-12-2014 dochter van (²) van VUGT [1301] en van (²) van ZON [1302]
 
 
1.
Gerrit [1303] geboren te Hoofddorp op 07-04-1950, In- en Verkoper potplanten overleden te Commewijne op 16-06-2019 , volgt XIIad.
 
 
2.
(²) [1309] , volgt XIIae.
 
 
3.
(²) [1315] getrouwd met (²) BOOMAN [1316] zoon van (²) BOOMAN [1317] en van (²) van der WEKKEN [1318]
 
 
4.
(²) [1319] , volgt XIIaf.
 
 
5.
(²) [1320] , volgt XIIag.
 
 
6.
(²) [1321] getrouwd met (²) TENSEN [4627] dochter van (²) TENSEN [4628] en van (²) van der MAARL [4629]

Bronnen: Aantekeningen Gert Klootwijk [1303] en info Edwin Klootwijk [1321].
1922 Mededeling van de geboorte van Johan Marien KLOOTWIJK [885] de zoon van Gerrit KLOOTWIJK [678] en Maria CALANDT [689] op 12 december 1922 te Haarlemmermeer.
Bron: Nieuwe Leidsche Courant 20-12-1922 pag. 6.
XIIad.
Gerrit KLOOTWIJK [1303] geboren te Hoofddorp op 07-04-1950, In- en Verkoper potplanten overleden te Commewijne op 16-06-2019 zoon van Johan Marien KLOOTWIJK [885] (1922-1987) en van Jacoba Maria van VUGT [1300] (1927-2014)
 
getrouwd met (²) BRANDER [1304] dochter van (²) BRANDER [1305] en van (²) SAARLOOS [1306]
 
 
1.
(²) [1307] getrouwd met (²) HULS [3992]
 
 
2.
(²) [1308] getrouwd met (²) de BOER [3993]
 
getrouwd (2) met (²) OWEN [6970] dochter van W.G. OWEN [6971] (1931-1993) en van (²) de GAMA [6972]

Het gezin van Gert Klootwijk woont op dit momemt in de Anna de Waalstraat 109 2135 NR Hoofddorp.
Op 23-12-2008 is het huwelijk tussen Gerrit [1303] en Teuntje [1304] ontbonden.
Bronnen: Aantekeningen Gert Klootwijk [1303].
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIae.
(²) KLOOTWIJK [1309] zoon van Johan Marien KLOOTWIJK [885] (1922-1987) en van Jacoba Maria van VUGT [1300] (1927-2014)
 
getrouwd met (²) van MAASDAM [1310] dochter van (²) van MAASDAM [1311] en van (²) van ELST [1312]
 
 
1.
(²) [1313] getrouwd met (²) MERKS [6545]
 
 
2.
(²) [1314]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIaf.
(²) KLOOTWIJK [1319] zoon van Johan Marien KLOOTWIJK [885] (1922-1987) en van Jacoba Maria van VUGT [1300] (1927-2014)
 
getrouwd met (²) van den TEMPEL [3994] dochter van (²) van den TEMPEL [3995] en van (²) FLUIT [3996]
 
 
1.
(²) [3997]
 
 
2.
(²) [3998]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIIag.
(²) KLOOTWIJK [1320] zoon van Johan Marien KLOOTWIJK [885] (1922-1987) en van Jacoba Maria van VUGT [1300] (1927-2014)
 
getrouwd met (²) ? [3999] dochter van (²) ? [4000] en van (²) ? [4001]
 
 
1.
(²) [4002]
 
 
2.
(²) [4003]
 
getrouwd (2) met (²) KALDENBACH [4630]
 
 
1.
(²) [5026]

1 objecten niet weergegeven (²)
Xal.
Johannus KLOOTWIJK [679] geboren te Haarlemmermeer op 24-02-1894 overleden op 13-07-1984 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [601] (1857-1936) en van Johanna BOLLUIJT [664] (1855-1900)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 23-02-1921 met Jannetje LOUWERSE [2966] geboren te Haarlemmermeer op 01-04-1894 overleden op 11-01-1984 dochter van Willem Jacobus LOUWERSE [4757] en van Elisabeth LOOSBROEK [4758]
 
 
1.
Willem Jacobus [4128] geboren te Haarlemmermeer op 09-03-1922 overleden te London,Ontario,Canada op 30-04-1984 , volgt XIal.
 
 
2.
Johanna [1240] geboren op 03-08-1924 overleden te Nieuw-Vennep op 04-09-2007 getrouwd met Doet BEETS [1239] geboren op 17-08-1917 overleden op 10-02-1989
 
 
3.
Elisabeth [4133] geboren op 09-04-1925 overleden op 27-02-1990 getrouwd met Johannis Coenraad de KOOKER [4134] geboren op 04-05-1924 overleden te Lisserbroek op 28-11-2005
 
 
4.
Adriana [4135] geboren op 12-05-1926 overleden te Leiden op 17-12-1934
 
 
5.
Gerrit [1247] geboren op 07-03-1928 overleden te Almere op 24-04-1998 getrouwd met (²) TIMMERMAN [1248]
 
 
6.
Joost [1245] geboren te Nieuw-Vennep op 28-04-1932 overleden te De Kwakel op 15-04-2016 , volgt XIam.

Meer informatie: (href=htm/0679.htm)
Bronnen: Telefonisch kontakt Gerrit Klootwijk, Almere-Haven KTB 92.01.13.02. En E-Mail Johannes Klootwijk [1243], GenLias.
1984 Graf van Jannetje LOUWERSE [2966] en haar man Johannus KLOOTWIJK [679] op de begraafplaats aan de Taxushof Bosstraat te Nieuw-Vennep. (foto: Graftombe)
2007 Overlijden van Johanna KLOOTWIJK [1240], de echtgenoot van Doet BEETS [1239], de dochter van Johannus KLOOTWIJK [679] en Jannetje LOUWERSE [2966].
(bron: www.hollantsnet.nl)
XIal.
Willem Jacobus KLOOTWIJK [4128] geboren te Haarlemmermeer op 09-03-1922 overleden te London,Ontario,Canada op 30-04-1984 zoon van Johannus KLOOTWIJK [679] (1894-1984) en van Jannetje LOUWERSE [2966] (1894-1984)
 
getrouwd met Johanna Aartje ENDEPOEL [4129] geboren op 01-11-1924 overleden te London,Ontario,Canada op 20-05-2019
 
 
1.
(²) [4130] getrouwd met (²) TREVORS [4131]
 
 
2.
(²) [4132]

20-05-2019 Mrs. Johanna Klootwyk [4129] passed away peacefully in her 95th year. Johanna was the cherished wife of the late Willem (1984) [4128], and the devoted and loving mother of Marianne (James) and Corry. She will always be lovingly remembered by her granddaughters Amanda (Mike) and Kristina (Mike) and great-grandchildren Theo and Willa.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIam.
Joost KLOOTWIJK [1245] geboren te Nieuw-Vennep op 28-04-1932 overleden te De Kwakel op 15-04-2016 zoon van Johannus KLOOTWIJK [679] (1894-1984) en van Jannetje LOUWERSE [2966] (1894-1984)
 
getrouwd met Cornelia (Nel) SITVAST [1246] geboren te De Kwakel op 23-11-1934 overleden te De Kwakel op 12-07-2022 dochter van Piet SITVAST [8792] (-1980) en van Wilhelmina KOOIMAN [8793] (-1935)
 
 
1.
(²) [1243]
 
 
2.
(²) [2019]

Bronnen: Telefonisch kontakt Gerrit Klootwijk, Almere-Haven. KTB 92.01.13.02. En E-Mail Johannes Klootwijk [1243].
2016 Overlijden van Joost KLOOTWIJK [1245] de echtgenoot van Cornelia SITVAST [1246] op 15 april 2016.
12-07-2022 Overlijden van Cornelia (Nel) SITVAST [1246], de weduwe van Joost KLOOTWIJK [1245] op 12 juli 2022 te De Kwakel
Xam.
Albert Leendert KLOOTWIJK [681] geboren te Haarlemmermeer op 09-03-1898, huisschilder overleden te Haarlemmermeer op 04-03-1970 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [601] (1857-1936) en van Johanna BOLLUIJT [664] (1855-1900)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 11-03-1925 met Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690] geboren te Haarlemmermeer op 10-01-1904 overleden te Haarlemmermeer op 23-01-1987 dochter van Hendrik DIJKGRAAF [4097] (1862-1927) en van Catharina Maria BIERENBROODSPOT [4098] (1870-1948)
 
 
1.
Johanna [3359] geboren te Haarlemmermeer op 30-03-1926 overleden te Aalsmeer op 02-09-2001 getrouwd met (²) van den BIJTEL [3360]
 
 
2.
Hendrik Wouter (Henk) [3353] geboren op 10-06-1929 overleden op 02-02-2012 , volgt XIan.


Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp en Colin Dijkgraaf, Nieuw Zeeland.
1926 Burgelijke stand mededeling van de geboorte van Johanna Klootwijk [3359] de dochter van Albert Leendert KLOOTWIJK [681] en Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690]. Johanna is geboren op 30 maart 1926.
Bron: De Nieuwe Leidsche Courant 3-4-1926 pag 3.
1965 40-jarig huwelijk van Albert Leendert KLOOTWIJK [681] en Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690], tevens 35-jarig zakenjubileum van het schildersbedrijf.
1970 Grafsteen van Albert Leendert KLOOTWIJK [681] en zijn echtgenote Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690]. Deze steen is te vinden op de algemene begraafplaats Wilgenhof te Hoofddorp.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIan.
Hendrik Wouter (Henk) KLOOTWIJK [3353] geboren op 10-06-1929 overleden op 02-02-2012 zoon van Albert Leendert KLOOTWIJK [681] (1898-1970) en van Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690] (1904-1987)
 
getrouwd met Cornelia (Corry) de VOS [3354] geboren op 31-01-1930 overleden te Hoofddorp op 02-10-2005
 
 
1.
(²) [3355] getrouwd met (²) VERMEULEN [3356]
 
 
2.
(²) [3357] getrouwd met (²) POLPE [3358]

Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp, AAK.
2005 Overlijdensadvertentie van Cornelia Klootwijk-de Vos [3354] de echtgenote van Hendrik Wouter KLOOTWIJK [3353].
2012 Gedenksteen in de urnenmuur op de begraafplaats Zwaanshoek te Meerterpen met de urn van Cornelia Klootwijk-de Vos [3354] en haar echtgenoot van Hendrik Wouter KLOOTWIJK [3353].
2012 Overlijden van H.W. KLOOTWIJK [3353], weduwnaar van Cornelia (Corry) de VOS [3354] op 2 februari 2012.
Xan.
Cornelis KLOOTWIJK [694] geboren te Haarlemmermeer op 13-12-1904 overleden op 10-04-1989 zoon van Gerrit KLOOTWIJK [601] (1857-1936) en van Geertje van OS [691] (1868-1919)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 07-11-1934 met Cornelia HUIZER [698] geboren te Oterleek op 14-07-1913 overleden op 26-02-2000 dochter van (²) HUIZER [996] en van (²) ARENSMAN [995]
 
 
1.
Rachel Jozina [994] geboren te Haarlemmermeer op 11-03-1936 overleden te Haarlemmermeer op 01-10-2022 getrouwd te Haarlemmermeer op 22-03-1961 met Nicolaas KOOL [6218] geboren te Woubrugge op 10-08-1931 overleden te Uithoorn op 24-06-1961 getrouwd (2) met (²) BULT [3349]
 
 
2.
Gerrit Gijsbertus [993] geboren te Haarlemmermeer op 11-09-1944, onderwijzer overleden te Wormerland op 18-11-2007 , volgt XIao.

Meer informatie: (href=htm/0694.htm) Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp.
1989 Graf van Cornelis KLOOTWIJK [694] en zijn vrouw Cornelia HUIZER [698] op de begraafplaats aan de Taxushof Bosstraat te Nieuw-Vennep. (foto: Chris Honcoop)
XIao.
Gerrit Gijsbertus KLOOTWIJK [993] geboren te Haarlemmermeer op 11-09-1944, onderwijzer overleden te Wormerland op 18-11-2007 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [694] (1904-1989) en van Cornelia HUIZER [698] (1913-2000)
 
getrouwd met (²) UITENBOGAARD [3350]
 
 
1.
(²) [3351] , volgt XIIah.
 
 
2.
(²) [3352]

Gert [993] was ruim 35 jaar docent Nederlands aan het VBO Zaanstreek-Noord, later BRC en nu TriasVMBO, hij was een bevlogen onderwijsman, met hart voor zijn leerlingen.

Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp en Jasper Klootwijk [3351], Condoleance register.
2007 Pasfoto van Gert Klootwijk [993]
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIah.
(²) KLOOTWIJK [3351] zoon van Gerrit Gijsbertus KLOOTWIJK [993] (1944-2007) en van (²) UITENBOGAARD [3350]
 
getrouwd met (²) HENDRIKS [6294]
 
 
1.
(²) [6498]

1 objecten niet weergegeven (²)
VIIIn.
Adrianus KLOOTWIJK [590] geboren te Sprang op 02-10-1830 overleden te Vrijhoeven op 27-11-1905 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [578] (1794-1870) en van Maria HOEFNAGEL [584] (1794-1875)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 05-05-1854 met Johanna PAQUI [704] geboren te Sprang op 15-04-1820 overleden te Sprang op 22-01-1855 dochter van Arie PAQUI [705] (1800-) en van Johanna BOGERS [706] (1799-)
 
getrouwd (2) te Sprang op 05-12-1857 met Allegonda DALMAIJER [707] geboren te Sprang op 08-02-1831 overleden te Sprang op 14-08-1896 dochter van Jan DALMAIJER [708] en van Elisabeth van ZELST [709]
 
 
1.
Cornelis [710] geboren te Sprang op 03-12-1858 overleden te Sprang op 10-07-1928 , volgt IXt.
 
 
2.
Elisabeth [711] geboren te Sprang op 07-03-1860 overleden op 19-01-1938 getrouwd te Sprang op 30-06-1877 met Filippus TILBORGH [725] geboren te Sprang op 30-12-1853 overleden te Waspik op 19-01-1938 zoon van Jacob van TILBORGH [2959] en van Maria van WAARDHUIZEN [2960]
 
 
3.
Maria [712] geboren te Sprang op 02-09-1861 overleden op 03-11-1861
 
 
4.
Maria [713] geboren te Sprang op 01-10-1862 overleden te Besoijen op 03-11-1919 getrouwd te Sprang op 26-05-1887 met Willem van ZELST [726] geboren te Sprang op 11-05-1863 overleden te Gouda op 09-07-1946 zoon van Hendrik van ZELST [3148] en van Johanna de ROOIJ [3149]
 
 
5.
Johanna [714] geboren te Sprang op 06-12-1864 overleden te Sprang op 20-11-1944 getrouwd te Sprang op 20-09-1894 met Jan KROL [727] geboren te Sprang op 25-01-1867 overleden te Den Bosch op 21-01-1944 zoon van Martinus KROL [3146] en van Pieternella DALMAIJER [3147]
 
 
6.
Gerdina Antonia [715] geboren te Sprang op 30-11-1866 overleden te Sprang op 09-02-1949 getrouwd op 15-10-1887 met Gerrit KOENE [728] geboren te Vrijhoeven op 11-11-1863 overleden te Sprang op 10-12-1942 zoon van Machiel KOENE [3144] en van Petronella NIEUWENHUIZEN [3145]
 
 
7.
Adriaan [716] geboren te Sprang op 19-06-1869 overleden te Besoijen op 19-07-1899 , volgt IXu.
 
 
8.
Teunis Jacobus [3150] geboren te Sprang op 06-03-1875 overleden op 15-07-1875
 
 
9.
Antonie [717] geboren te Sprang op 22-03-1876 overleden op 23-03-1876

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle 1854-3, 1857-14, 1877-3, 1882-12, 1887-8, 1887-13, 1894-8.
1931 Als overlijdensdatum van Elisabeth KLOOTWIJK [711] de dochter van Adrianus KLOOTWIJK [590] (1830-1905) en van Allegonda DALMAIJER [707] (1831-1896), echtgenote van Filippus TILBORGH [725] wordt ook 22-05-1931 te Waspik genoemd.
IXt.
Cornelis KLOOTWIJK [710] geboren te Sprang op 03-12-1858 overleden te Sprang op 10-07-1928 zoon van Adrianus KLOOTWIJK [590] (1830-1905) en van Allegonda DALMAIJER [707] (1831-1896)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 28-09-1882 met Christiana Adriana van DONGEN [718] geboren te Sprang op 12-07-1857 overleden te Sprang op 06-09-1922 dochter van Jacobus van DONGEN [719] en van Dirkje LESAGE [720]
 
 
1.
Jacoba [721] geboren te Sprang op 15-04-1883 overleden te Den Bosch op 24-04-1961 getrouwd te Sprang-Capelle op 28-05-1903 met Cornelis Johannes van HEIJST [724] geboren te Sprang op 22-08-1880 overleden te Sprang op 14-04-1968 zoon van Gerrit van HEIJST [2961] en van Pieternella Johanna COLIJN [2962]
 
 
2.
Adrianus Jacobus [722] geboren te Sprang op 20-08-1884, ongehuwd overleden te Den Bosch op 11-06-1965
 
 
3.
Cornelis [5075] geboren te Sprang op 29-12-1889, schoenmaker overleden te Vlissingen op 22-10-1938 , volgt Xao.
 
 
4.
Dirkje [723] geboren te Sprang op 25-01-1895 overleden te Kerkrade op 16-01-1959 getrouwd te Sprang-Capelle op 14-04-1916 met Karel Christoffel BLOK [2963] geboren te Sprang op 04-07-1895 zoon van Jan BLOK [2964] en van Janneke HOLSTER [2965]

Bronnen: IGI, GenLias Sprang-Capelle H 12-1882, 7-1908, 4-1903, 3-1916.
Xao.
Cornelis KLOOTWIJK [5075] geboren te Sprang op 29-12-1889, schoenmaker overleden te Vlissingen op 22-10-1938 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [710] (1858-1928) en van Christiana Adriana van DONGEN [718] (1857-1922)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 05-06-1908 met Catharina Dirkje van CAEM [5076] geboren te Sprang op 09-10-1887 overleden te Vlissingen op 19-05-1955 dochter van Cornelis Hendrikus van CAEM [5077] en van Alida WERTHER [5078]
 
 
1.
Cornelis [5079] geboren te Sprang op 01-11-1912 overleden te Vlissingen op 06-06-1996 , volgt XIap.
 
 
2.
Hendrik Cornelis [5081] geboren te Hooge Zwaluwe op 29-01-1914 , volgt XIaq.
 
 
3.
Christiaan [5083] geboren te Besoijen op 06-10-1919, bakker overleden te Goes op 23-12-2003 , volgt XIar.
 
 
4.
Alida (Ali) [5086] geboren te Vlissingen op 05-11-1925 overleden te Goes op 08-11-2017 getrouwd met (²) FLIPSE [5085]

Zoon Cornelis [5079] is geemigreerd naar AustraliŽ: Hij heeft de reis gemaakt met het schip Fairsea, aangekomen in AustraliŽ op 12 mei 1952.

Bronnen: AAK, GenLias huw Sprang-Capelle 7-1908, BS Ovl Vlissingen 199-1938, 'Gezinskaarten, kaarten marine en kaarten gestichten Vlissingen 1921-1938' kaart 6789.
1938 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [5075] de echtgenoot van Catharina Dirkje van CAEM [5076] op 22 oktober 1938 te Vlissingen.
1955 Overlijden van Catharina Dirkje van CAEM [5076], weduwe van Cornelis Klootwijk [5075].
1955 Grafsteen van Cornelis KLOOTWIJK [5075] en zijn echtgenote Catharina Dirkje van CAEM [5076]. Deze steen staat op de Noorder Begraafplaats President Rooseveltlaan 766 Vlissingen.
(foto: www.online-begraafplaatsen.nl)
1 objecten niet weergegeven (²)
XIap.
Cornelis KLOOTWIJK [5079] geboren te Sprang op 01-11-1912 overleden te Vlissingen op 06-06-1996 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5075] (1889-1938) en van Catharina Dirkje van CAEM [5076] (1887-1955)
 
ca. 00-12-1938 met Johanna Maria MINDERHOUT [5080] geboren op 22-03-1912 overleden te Koudekerke op 29-01-1994
 
 
1.
(²) [8171]

Cornelis [5079] is geemigreerd naar AustraliŽ: Hij heeft de reis gemaakt met het schip Fairsea, aangekomen in AustraliŽ op 12 mei 1952.

Bronnen: Kaartenbak Emigranten Nationaal Archief.
1996 Grafsteen van Cornelis KLOOTWIJK [5079] en zijn vrouw Johanna Maria MINDERHOUT [5080] op de Noorder Begraafplaats President Rooseveltlaan 766 te Vlissingen.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
06-06-1996 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [5079] te Vlissingen op 6 juni 1996, weduwnaar van Johanna Maria MINDERHOUT [5080].
XIaq.
Hendrik Cornelis KLOOTWIJK [5081] geboren te Hooge Zwaluwe op 29-01-1914 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5075] (1889-1938) en van Catharina Dirkje van CAEM [5076] (1887-1955)
 
getrouwd met Anna Emiliana Alberta van MEIR [5082] geboren te Terneuzen op 04-09-1919
 
 
1.
Catharina Jozina Emiliana Alb. [8882] geboren te Vlissingen op 16-10-1957 overleden te Amsterdam op 02-07-2021

20-10-2005 Overlijden van Anna Emiliana Alberta van MEIR [5082] op 20 oktober 2005, de weduwe van Hendrik Cornelis KLOOTWIJK [5081].
XIar.
Christiaan KLOOTWIJK [5083] geboren te Besoijen op 06-10-1919, bakker overleden te Goes op 23-12-2003 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5075] (1889-1938) en van Catharina Dirkje van CAEM [5076] (1887-1955)
 
getrouwd te Goes op 29-10-1942 met Geertruida Janna (Truus) van ZALTBOMMEL [5084] geboren te Wolphaartsdijk ca. 1922 overleden te Goes op 19-03-1999 dochter van (²) van ZALTBOMMEL [8464] en van (²) de VISSER [8465]
 
 
1.
(²) [8883] getrouwd met (²) [8884]
 
 
2.
(²) [8885] getrouwd met (²) KORSTANJE [8886]

29-10-1942 Huwelijksakte van Christiaan KLOOTWIJK [5083] en Geertruida Janna (Truus) van ZALTBOMMEL [5084] op 29 oktober 1942 te Goes.
23-12-2003 Overlijden van Christiaan KLOOTWIJK [5083] op 23 december 2003, de weduwnaar van Geertruida Janna (Truus) van ZALTBOMMEL [5084].
IXu.
Adriaan KLOOTWIJK [716] geboren te Sprang op 19-06-1869 overleden te Besoijen op 19-07-1899 zoon van Adrianus KLOOTWIJK [590] (1830-1905) en van Allegonda DALMAIJER [707] (1831-1896)
 
getrouwd te Besoijen op 03-08-1892 met Johanna van der HAMMEN [729] geboren te Besoijen op 03-12-1865 overleden te Vucht op 04-11-1929 dochter van Willem van der HAMMEN [2951] en van Francijna KLIJN [2952]
 
 
1.
Adriaan Cornelis [2953] geboren te Besoijen op 11-11-1892, ongehuwd overleden op 30-07-1909
 
 
2.
Willem [2954] geboren te Besoijen op 08-06-1895 overleden te New York op 04-1978 getrouwd met (²) ? [6470]
 
 
3.
Adriana Johanna [2955] geboren te Besoijen op 30-11-1899 overleden te Den Haag op 11-12-1969 getrouwd te Den Haag op 13-07-1921 met Govert JANSON [2956] geboren te Sprang op 30-04-1895 zoon van Pieter JANSON [2957] en van Adriana BRUGMANS [2958]

Willem [2954] vertrok op 28-6-1924 vanuit Amsterdam naar Parijs. In 1942 komen we Willem (nu William) weer tegen in New York. Daar blijkt dat hij getrouwd is.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, GenLias Besoijen huw-1892, WO II Draft Registration Cards 1942.
1939 Bevolkingsgegevens van Adriana Johanna KLOOTWIJK [2955], dochter van Adriaan KLOOTWIJK [716] (1869-1899) en van Johanna van der HAMMEN [729] (1865-1929) en haar echtgenoot Govert JANSON [2956].
Govert JANSON woonde al sinds 1898 in Den Haag en Adriana Johanna kwan hier in maart 1921 wonen waarna ze in juli trouwden in Den Haag.
Ze woonden op een tiental verschillende adressen in Den Haag en als laatste sinds 1938 in de Naarderstraat 161.
(Bron bev. Den Haag 1913-1939)
1942 WO II Draft Registration Card van Willem KLOOTWIJK [2954], de zoon van Adriaan KLOOTWIJK [716].
VIIIo.
Cornelis KLOOTWIJK [593] geboren te Sprang op 29-12-1838 overleden te Sprang op 04-06-1885 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [578] (1794-1870) en van Maria HOEFNAGEL [584] (1794-1875)
 
getrouwd te Sprang op 20-11-1874 met Wilhelmina SNIJDERS [732] geboren te Vrijhoeven op 06-09-1849 overleden te Sprang op 26-02-1892 dochter van Jacobus SNIJDERS [733] en van Johanna Cornelia van de SCHANS [734]
 
 
1.
Cornelis Marinus [735] geboren te Sprang op 30-05-1875 overleden op 29-09-1875
 
 
2.
Maria Cornelia [736] geboren te Sprang op 16-06-1876 overleden op 07-09-1876
 
 
3.
Maria Gerdina [737] geboren te Sprang op 05-06-1877, dienstbode, arbeidster overleden te Fijnaart op 12-11-1945 getrouwd te Fijnaart op 27-10-1900 met Hermanus Johannus van MAASTRICHT [746] geboren te Fijnaart op 15-02-1875, arbeider overleden te Oud & Nieuw Gastel op 19-11-1953 zoon van Willem van MAASTRICHT [3140] (-1900) en van Kommerina VOORSCHUUR [3141]
 
 
4.
Johanna Cornelia [738] geboren te Sprang op 05-06-1877 overleden op 29-09-1877
 
 
5.
Cornelis Marinus [739] geboren te Sprang op 08-07-1878 overleden te Den Haag op 23-02-1945 , volgt IXv.
 
 
6.
Jacobus Johannes [740] geboren te Sprang op 05-08-1879, schoenmaker overleden te Sprang op 11-10-1923 , volgt IXw.
 
 
7.
Johannus Antonie [741] geboren te Sprang op 08-10-1880 overleden op 17-05-1881
 
 
8.
Johannus Antonie [742] geboren te Sprang op 07-05-1882 overleden op 08-10-1883
 
 
9.
Hendrik [743] geboren te Sprang op 13-07-1883 overleden op 18-10-1883
 
 
10.
Johanna Cornelia [744] geboren te Sprang op 28-08-1884 overleden te Nijmegen op 15-11-1933 getrouwd te Sprang op 17-11-1904 met Gijsbertus van den HOVEN [764] geboren te Sprang op 20-03-1880, voorman zoon van Pieter van der HOVEN [2923] en van Cornelia Bernarda van WIJLEN [2924]
 
 
11.
Cornelia Hendrika [745] geboren te Sprang op 19-02-1886 overleden te Den Haag op 24-12-1938 getrouwd te Den Haag op 05-05-1915 met Jannis van de LUIJSTER [765] geboren te Zuidzande op 12-03-1883 overleden te Den Haag op 27-10-1955 zoon van Willem van de LUIJSTER [3138] en van Susanna BODEGEM [3139]

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle huw 1874-14, BS huw Capelle huw 1898-18, BS huw Fijnaart en Heijningen huw 1900-32, BS huw Meeuwen huw 1921-6, BS ovl Fijnaart en Heijningen 1945-52, BS ovl Oud- en Nieuw Gastel ovl 1953-47, BS ovl Nijmegen ovl 1933-759, BS ovl Den Haag 1938-2330, 1945-B1150.
1945 Overlijdensakte van Maria Gerdina Klootwijk [737], dochter van Cornelis KLOOTWIJK [593] en Wilhelmina SNIJDERS [732], echtgenote van Hermanus Johannus van MAASTRICHT [746].
IXv.
Cornelis Marinus KLOOTWIJK [739] geboren te Sprang op 08-07-1878 overleden te Den Haag op 23-02-1945 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [593] (1838-1885) en van Wilhelmina SNIJDERS [732] (1849-1892)
 
getrouwd te Capelle op 29-11-1898 met Maria de ROOIJ [747] geboren te Sprang op 11-03-1876 overleden te Den Haag op 13-05-1947 dochter van Dirk de ROOIJ [748] en van Anna de KOK [749]
 
 
1.
Willemina Anna [750] geboren te Capelle op 26-01-1899 overleden op 28-09-1899
 
 
2.
Cornelis Marinus Jahannes [751] geboren te Capelle op 01-04-1901 , volgt Xap.
 
 
3.
Anna Wilhelmina [752] geboren te Capelle op 29-01-1904 overleden te Den Haag op 04-06-1950 getrouwd te Sprang op 03-03-1927 met Charles Jacobus KOUTERS [756] geboren te Leiden op 28-09-1899 zoon van Charles Jacobus KOUTERS [2928] en van Hendrika Maria FAVIER [2929]
 
 
4.
Dirk [753] geboren te Capelle op 23-04-1912 overleden te Den Haag op 14-03-1968
 
 
5.
Willem Jacobus [754] geboren te Capelle op 24-08-1915 overleden op 14-11-1918

Bronnen: BS Capelle huw 1898-18, BS ovl Den Haag 1945-B1150.
1945 De overlijdensacte van Cornelis Marinus KLOOTWIJK [739], de echtgenoot van Maria de ROOIJ [747], op 23 februarie 1945 te Den Haag.
Xap.
Cornelis Marinus Jahannes KLOOTWIJK [751] geboren te Capelle op 01-04-1901 zoon van Cornelis Marinus KLOOTWIJK [739] (1878-1945) en van Maria de ROOIJ [747] (1876-1947)
 
getrouwd te Tilburg op 04-08-1928 met Johanna Maria BOUMANS [755] geboren te Dreumel op 07-08-1904 overleden te Tilburg op 29-10-1966 dochter van (²) BOUMANS [2930] en van (²) de VILEIN [2931]
 
 
1.
Petrus Cornelis (Piet) [2932] geboren te Oss op 20-01-1929 overleden te Udenhout op 23-09-1995 , volgt XIas.
 
 
2.
(²) [2933]
 
 
3.
Antonia Adriana [2934] geboren te Berkel Enschot op 09-03-1932 overleden te Vught op 05-12-2023 getrouwd te Tilburg op 29-11-1958 met Gerardus Marinus van der ZANDT [9040] geboren te Vught op 28-06-1929 overleden te Vught op 21-07-2022
 
 
4.
Cornelis Bernardus [2935] geboren te Berkel Enschot op 12-11-1933 overleden te Tilburg op 09-12-2007 , volgt XIat.
 
 
5.
(²) [2936]

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.
29-10-1966 Overlijden van Johanna Maria BOUMANS [755], de echtgenote van Cornelis Marinus Jacobus KLOOTWIJK [751] op 29 oktober 1966 te Tilburg.
XIas.
Petrus Cornelis (Piet) KLOOTWIJK [2932] geboren te Oss op 20-01-1929 overleden te Udenhout op 23-09-1995 zoon van Cornelis Marinus Jahannes KLOOTWIJK [751] (1901-) en van Johanna Maria BOUMANS [755] (1904-1966)
 
getrouwd te Tilburg op 19-04-1952 met Leonora Adriana Dymphina Maria PIJNENBURG [2937] geboren te Tilburg op 06-11-1928 overleden te Tilburg op 04-04-1993
 
 
1.
(²) [2938] getrouwd met (²) van LOON [6289]
 
 
2.
(²) [6290] getrouwd met Ben ROBBEN [8966] geboren te Tilburg op 10-08-1960 overleden te Tilburg op 17-03-1987, begraven op 20-03-1987

Het gezien woonde in de Molenbochtstraat 43, Tilburg.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, www.hollantsnet.nl, gegevens Nicole van Loon, dochter van Marijke Klootwijk [2938], Regionaal archief Tilburg.
04-04-1993 Bidprentje van Leonora Adriana Dymphina Maria (Lea) PIJNENBURG [2937], de echtgenote van Petrus Cornelis (Piet) KLOOTWIJK [2932].
1995 Grafsteen van Petrus Cornelis (Piet) KLOOTWIJK [2932] en Leonora Adriana Dymphina Maria PIJNENBURG [2937] op de Begraafplaats aan de Slimstraat te Udenhout.

(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1995 Het overlijden van Petrus Cornelis KLOOTWIJK [2932], de weduwnaar van Leonora Adriana Dymphina Maria PIJNENBURG [2937] op 23 september 1995.

(met dank aan Margo Aelberts)
XIat.
Cornelis Bernardus KLOOTWIJK [2935] geboren te Berkel Enschot op 12-11-1933 overleden te Tilburg op 09-12-2007 zoon van Cornelis Marinus Jahannes KLOOTWIJK [751] (1901-) en van Johanna Maria BOUMANS [755] (1904-1966)
 
getrouwd met (²) BREKELMANS [6814]
 
 
1.
(²) [6815] getrouwd met (²) VERHEIJDEN [6816]
 
 
2.
(²) [6817] getrouwd met (²) SCHOEMAKER [6818]
 
 
3.
(²) [6819] getrouwd met (²) HUIJSMANS [6820]

IXw.
Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] geboren te Sprang op 05-08-1879, schoenmaker overleden te Sprang op 11-10-1923 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [593] (1838-1885) en van Wilhelmina SNIJDERS [732] (1849-1892)
 
getrouwd te Meeuwen op 04-05-1921 met Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] geboren te Meeuwen op 28-07-1886 overleden te Raamsdonk op 10-07-1942 dochter van Johannus DONKERSLOOT [758] en van Cornelia SNOEK [759]
 
 
1.
Cornelis Johannus [760] geboren te Sprang op 04-05-1922 overleden op 13-10-2004 , volgt Xaq.
 
 
2.
Jacobus Johannes [761] geboren te Eethen op 06-04-1924 overleden op 02-10-1999 , volgt Xar.

Bronnen: BS Meeuwen huw 6-1921.
04-05-1922 Geboorteakte van Cornelis Johannus KLOOTWIJK [760], zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942) op 4 mei 1922 te Sprang.
1924 Geboorte van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [761] geboren te Eethen op 06-04-1924 de zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942).
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 9 mei 1924 pag. 3.
1942 Grafsteen van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757], de vrouw van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] op de Alg. Begraafplaats Heistraat te Sprang-Capelle.
(Bron: Eli en Dinie Maas-van der Schans)
10-07-1942 Overlijden van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757], de weduwe van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] op 10 juli 1942 te Raamsdonk.
Xaq.
Cornelis Johannus KLOOTWIJK [760] geboren te Sprang op 04-05-1922 overleden op 13-10-2004 zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942)
 
getrouwd te Rotterdam op 23-08-1950 met Geertruida Johanna van NIEUWENHUIZEN [762] geboren op 02-10-1921 overleden op 18-11-2010
 
 
1.
(²) [2926]
 
 
2.
(²) [2927]

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.
04-05-1922 Geboorteakte van Cornelis Johannus KLOOTWIJK [760], zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942) op 4 mei 1922 te Sprang.
2004 Cornelis Johannus KLOOTWIJK [760] is begraven in graf A1/4/309/- van de Gemeentelijke begraafplaats Westduin, Ockenburghstraat 25-27, 2553 AA††DEN HAAG.
2010 Geertruida Johanna van NIEUWENHUIZEN [762] is begraven in graf A1/4/309/- van de Gemeentelijke begraafplaats Westduin, Ockenburghstraat 25-27, 2553 AA DEN HAAG
Xar.
Jacobus Johannes KLOOTWIJK [761] geboren te Eethen op 06-04-1924 overleden op 02-10-1999 zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942)
 
getrouwd met (²) de GRAEF [763]
 
 
1.
Erik Jacobus Johannes [2925] geboren te Rotterdam op 12-09-1959 overleden te Capelle a/d IJssel op 06-03-2020 , volgt XIau.
 
 
2.
Monique Elisabeth Jacoba [4543] geboren te Rotterdam op 14-06-1969 overleden te Rhoon op 29-10-2006 getrouwd met (²) KLEIN [4544]Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Erik Klootwijk [2925] en AAK.
1924 Geboorte van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [761] geboren te Eethen op 06-04-1924 de zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (1879-1923) en van Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757] (1886-1942).
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena 9 mei 1924 pag. 3.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIau.
Erik Jacobus Johannes KLOOTWIJK [2925] geboren te Rotterdam op 12-09-1959 overleden te Capelle a/d IJssel op 06-03-2020 zoon van Jacobus Johannes KLOOTWIJK [761] (1924-1999) en van (²) de GRAEF [763]
 
getrouwd met (²) BAARD [3603]
 
 
1.
(²) [3604]

Bronnen: Opgave Erik Klootwijk [2925].
VIIj.
Adrianus KLOOTWIJK [581] geboren te Sprang op 14-02-1808 overleden te Sprang op 27-03-1888 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854)
 
getrouwd te Sprang op 08-06-1843 met Johanna QUIRIJNS [769] geboren te Sprang op 26-02-1809 overleden te Vrijhoeven op 12-01-1872 dochter van Willem QUIRIJNS [770] en van Johanna SNIJDERS [771]
 
 
1.
Johanna [772] geboren te Sprang op 22-11-1844 overleden op 30-10-1915 getrouwd te Besoijen op 18-08-1898 met Arnoldus van SELST [777] zoon van (²) van SELST [4492] en van (²) van PEER [4493]
 
 
2.
Antonie [773] geboren te Sprang op 09-07-1846 overleden op 12-06-1848
 
 
3.
Antonetta [774] geboren te Sprang op 13-09-1847 overleden op 16-10-1847
 
 
4.
Antonie [775] geboren te Sprang op 27-04-1849 overleden op 02-07-1856
 
 
5.
Willem [776] geboren te Sprang op 20-06-1852 overleden op 05-02-1898

De moeder van Johanna Quirijns zou ook Johanna Rijkers kunnen zijn

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle 1843-8, GenLias Besoijen huw-1898, IGI.
VIIk.
Antonie KLOOTWIJK [582] geboren te Sprang op 18-07-1809, bouwknecht overleden te Sprang op 24-12-1861 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854)
 
getrouwd te Sprang op 10-05-1838 met Geertrui VOS [778] geboren te Vrijhoeven op 02-12-1811 overleden te Capelle op 12-04-1852 dochter van Cornelis VOS [779] en van Adriana COLIJN [780]
 
 
1.
Hendrik [782] geboren te Capelle op 22-05-1841, schipper overleden te Werkendam op 24-12-1876 , volgt VIIIp.
 
 
2.
Adriana [783] geboren te Capelle op 1843 getrouwd te Werkendam op 18-09-1865 met Joost den HAAN [4612] geboren te Werkendam ca. 1841 zoon van Christiaan den HAAN [4613] en van Anna Christiana van LOON [4614]
 
 
3.
Bastiaan [784] geboren te Capelle op 26-02-1844
 
 
4.
Bastiaan [785] geboren te Capelle op 12-09-1845
 
 
5.
Bastiaan [4416] geboren te Sliedrecht op 16-09-1847 overleden te Sliedrecht op 04-10-1847
 
 
6.
Antonetta [786] geboren te Capelle op 11-02-1850 overleden op 10-02-1933 getrouwd te Sprang op 17-08-1880 met Machiel HOMMEL [787] geboren te Capelle zoon van (²) HOMMEL [4762] en van (²) SNIJDERS [4763]

Bronnen: IGI-1880, BS Sliedrecht HVWA, BS huw Capelle 5-1838, 21-1880, BS huw Werkendam 12-1865, BS ovl Werkendam 63-1876, GenLias.
VIIIp.
Hendrik KLOOTWIJK [782] geboren te Capelle op 22-05-1841, schipper overleden te Werkendam op 24-12-1876 zoon van Antonie KLOOTWIJK [582] (1809-1861) en van Geertrui VOS [778] (1811-1852)
 
getrouwd te Sliedrecht op 14-07-1866 met Elisabeth (Tiets) DAMSMA [3518] geboren te Dokkum ca. 1842, winkelierster dochter van Folkert Klazes DAMSMA [4414] en van Wijtske Sibes van der PLOEG [4415]
 
 
1.
zoon (doodgeboren) [4433] geboren te Sliedrecht op 29-10-1866 overleden te Sliedrecht op 29-10-1866
 
 
2.
kind (doodgeboren) [6493] geboren te Werkendam op 15-04-1870 overleden te Werkendam op 15-04-1870
 
 
3.
Geertruida [3519] geboren te Schiedam op 30-11-1871 overleden te Werkendam op 07-01-1872
 
 
4.
Geertruida [3520] geboren te Werkendam op 13-11-1872 overleden te Noordwijk op 20-01-1951 getrouwd te Werken en Sleeuwijk op 03-08-1896 met Gerard Henri Charles BURGERS [5931] geboren te Nijmegen ca. 1866 overleden te Gorinchem op 22-09-1908 zoon van Richard Samuel BURGERS [5932] en van Elisabeth Victoire PETERS [5933] getrouwd (2) te Almkerk op 14-12-1911 met Joannes Christianus van der VALK [4214] geboren te Den Bosch ca. 1865 overleden te Rotterdam op 01-02-1940 zoon van Johannis van der VALK [4215] en van Agnes van den HEUVEL [4216]
 
 
5.
dochter (doodgeboren) [6491] geboren te Rotterdam op 21-01-1874 overleden te Rotterdam op 21-01-1874
 
 
6.
dochter (doodgeboren) [6492] geboren te Rotterdam op 29-05-1875 overleden te Rotterdam op 29-05-1875
 
 
7.
Antonie [3337] geboren te Werkendam op 27-06-1876, fabrieksarbeider en reiziger overleden te Dordrecht op 24-06-1950 , volgt IXx.

Elisabeth vertrok in 1901 in De Werken, alwaar zij winkelierster werd. Elisabeth bracht een levenloos kind ter wereld in Werkendam. (15-4-1870).

Bronnen: BS geb Werkendam 1872-92, 1876-55, BS ovl Werkendam 1870, 1872-1, 1876-63, BS huw Werken en Sleeuwijk 1896-11, BS huw Almkerk 1911 106.004.45.19, BS Sliedrecht HVWA.
1871 Geboorte van Geertruida KLOOTWIJK [3519], dochter van Hendrik KLOOTWIJK [782] (1841-1876) en van Elisabeth (Tiets) DAMSMA [3518] (1842-) op 30 november 1871 te Schiedam.
1951 Overlijden van Geertruida KLOOTWIJK [3520] dochter van Hendrik KLOOTWIJK [782] en van Elisabeth (Tiets) DAMSMA [3518] op 20 januari 1951 te Noordwijk.
IXx.
Antonie KLOOTWIJK [3337] geboren te Werkendam op 27-06-1876, fabrieksarbeider en reiziger overleden te Dordrecht op 24-06-1950 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [782] (1841-1876) en van Elisabeth (Tiets) DAMSMA [3518] (1842-)
 
getrouwd te Werkendam op 21-06-1901 met Elizabeth KLOP [3338] geboren te Werkendam op 24-03-1879 overleden te Dordrecht op 07-07-1959 dochter van Maarten KLOP [3521] en van Anna Adriana de HAAN [3522]
 
 
1.
Hendrik [1407] geboren te Werken en Sleeuwijk op 12-09-1901, tuinman overleden te Dordrecht op 27-01-1977 , volgt Xas.
 
 
2.
Anna Adriana [3341] geboren te Dordrecht op 29-04-1903 overleden te Utrecht op 02-01-1983 getrouwd te Dordrecht op 16-06-1926 met Hermanus Theodoor Frits JOCHEMS [3342] geboren te Vianen ca. 1899, slager zoon van Ruth JOCHEMS [3343] en van Maria Hendrika de VOZ [3344]
 
 
3.
Elisabeth Neeltje [3502] geboren te Werkendam op 10-08-1906 overleden te Dordrecht op 12-02-1970 getrouwd te Dordrecht op 13-02-1930 met Pieter OPMEER [3532]
 
 
4.
Maarten [3503] geboren te Werkendam op 15-03-1908, korporaal torpedomaker overleden te Sydney,Australie op 15-05-1968 , volgt Xat.
 
 
5.
Antonia Johanna Bastiana [3504] geboren te Werkendam op 29-03-1910 overleden te Leiden op 12-03-1989, begraven te Leiden op 18-03-1989 getrouwd met Jan C. HUBERS [3536] geboren op 29-06-1910 overleden op 18-11-2003
 
 
6.
Anton KOOLWIJK [3505] geboren te Werkendam op 05-06-1911, magazijnchef overleden te Dordrecht op 09-11-1997 , volgt Xau.
 
 
7.
Neeltje Bastiana Mathilda [3506] geboren te Werkendam op 04-02-1913 overleden op 15-11-2002 getrouwd met (²) de DREU [3543]
 
 
8.
Geertruida (Truus) [3507] geboren te Werkendam op 11-02-1915 overleden te Dordrecht op 31-08-2008 getrouwd met (²) PEETSOLD [3544]
 
 
9.
Adriana [3508] geboren te Werkendam op 06-09-1917 getrouwd te Dordrecht op 21-07-1938 met Jan VISSER [4190] getrouwd (2) met (²) van de WOUDE [3545]

Elisabeth[3502] is begraven op de begraafplaats te Papendrecht "vrouw, moeder en oma E.N. Opmeer-Klootwijk"

Bronnen: BS huw werkendam 7-1901, huw dordrecht 274-1925, 76-1926, opgave Anton Koolwijk, Dordrecht, www.zerken.nl, www.hollantsnet.nl.
24-06-1950 Overlijdensakte van Antonie KLOOTWIJK [3337] de echtgenoot van Elizabeth KLOP [3338] van 24 juni 1950.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 831, Aktenummer: 389.
1959 Overlijdensakte van Elizabeth KLOP [3338] de weduwe van Antonie KLOOTWIJK [3337] van 7 juli 1959.
1970 Het graf van Elisabeth Klootwijk [3502], de echtgenote van Pieter OPMEER [3532], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [3337]. Dit graf is te vinden op de Algemene Begraafplaats te Papendrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2 objecten niet weergegeven (²)
Xas.
Hendrik KLOOTWIJK [1407] geboren te Werken en Sleeuwijk op 12-09-1901, tuinman overleden te Dordrecht op 27-01-1977 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3337] (1876-1950) en van Elizabeth KLOP [3338] (1879-1959)
 
getrouwd te Dordrecht op 17-09-1925 met Louisa Hendrika Johanna van MAANEN [2222] geboren te Leerdam op 04-03-1901 overleden te Dordrecht op 10-03-1993 dochter van Cornelis Johannes Hendrik van MAANEN [3339] (1869-1925) en van Cornelia van den HEUVEL [3340] (1878-1925)
 
 
1.
Antonie Hendrik [1408] geboren ca. 1926, woont in Gorinchem overleden te Gorinchem op 07-04-1990 getrouwd met Catharina Maria van der SIJDE [2221] geboren ca. 1927 overleden te Gorinchem op 06-05-2006
 
 
2.
Cornelia Louisa [4109] geboren op 16-03-1927 overleden te Beneden-Leeuwen op 24-04-1993 getrouwd met Arie WOUDENBERG [4110] geboren op 23-12-1924 overleden te Beneden Leeuwen op 03-12-2005
 
 
3.
(²) [1409] , volgt XIav.
 
 
4.
(²) [1410] getrouwd met (²) BOUMAN [1417]
 
 
5.
(²) [1411] getrouwd met (²) BRANDWIJK [2223]

Bronnen: BS huw dordrecht 274-1925, AAK 1993, opgave van Louis Klootwijk [1414], www.zerken.nl.
1977 Graf van Hendrik KLOOTWIJK [1407] en Louisa Hendrika Johanna van MAANEN [2222] op de Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1990 Overlijden van Antonie Hendrik [1408], de echtgenoot van Catharina Maria van der Sijde [2221].
1993 Overlijden van Cornelia Louisa Klootwijk [4109], de echtgenote van Arie WOUDENBERG [4110], de dochter van Hendrik KLOOTWIJK [1407].
1993 Overlijden van Louisa Hendrika Johanna van MAANEN [2222], weduwe van Hendrik KLOOTWIJK [1407].
2006 Overlijden Catahrina Maria Klootwijk-van der Sijde [2221], de weduwe van Antonie Hendrik Klootwijk [1408].
1 objecten niet weergegeven (²)
XIav.
(²) KLOOTWIJK [1409] zoon van Hendrik KLOOTWIJK [1407] (1901-1977) en van Louisa Hendrika Johanna van MAANEN [2222] (1901-1993)
 
getrouwd met Geertruida Truus LEENDERTSE [1416] geboren te Dordrecht op 09-12-1932 overleden te Harmelen op 24-09-2013
 
 
1.
(²) [1412] , volgt XIIai.
 
 
2.
Christiaan Leendert (Chris) [1413] geboren te Dordrecht op 22-03-1955 overleden te Nieuwegein op 02-12-2019 , volgt XIIaj.
 
 
3.
(²) [1414] , volgt XIIak.
 
 
4.
(²) [1415] getrouwd met (²) [1714]
 
 
5.
(²) [6554]

4 objecten niet weergegeven (²)
XIIai.
(²) KLOOTWIJK [1412] zoon van (²) KLOOTWIJK [1409] en van Geertruida Truus LEENDERTSE [1416] (1932-2013)
 
getrouwd met (²) VOORHOF [1705]
 
 
1.
(²) [1706]
 
 
2.
(²) [1707] getrouwd met (²) van der STREEK [8091]

XIIaj.
Christiaan Leendert (Chris) KLOOTWIJK [1413] geboren te Dordrecht op 22-03-1955 overleden te Nieuwegein op 02-12-2019 zoon van (²) KLOOTWIJK [1409] en van Geertruida Truus LEENDERTSE [1416] (1932-2013)
 
getrouwd te Breukelen op 20-12-1979 met Klazina (Ina) van der SCHAFT [1708] geboren te Breukelen op 08-10-1956 overleden te Woerden op 10-10-2022
 
 
1.
(²) [1709] , volgt XIIIk.
 
 
2.
(²) [1710]

Bronnen: Opgave Jeroen Klootwijk [1709].
02-12-2019 Overlijden van Christiaan Leendert KLOOTWIJK [1413]
10-10-2022 Familiebericht in "het Kontakt - Woerdense Courant" van het overlijden van Klazina (Ina) van der SCHAFT [1708] de weduwe van Christiaan Leendert (Chris) KLOOTWIJK [1413] overleden te Woerden op 10 oktober 2022.
10-10-2022 Rouwkaart van Klazina (Ina) van der SCHAFT [1708] de weduwe van Christiaan Leendert (Chris) KLOOTWIJK [1413] overleden te Woerden op 10 oktober 2022.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIk.
(²) KLOOTWIJK [1709] zoon van Christiaan Leendert (Chris) KLOOTWIJK [1413] (1955-2019) en van Klazina (Ina) van der SCHAFT [1708] (1956-2022)
 
getrouwd met (²) VOOREND [7995]
 
 
1.
(²) [7996]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIak.
(²) KLOOTWIJK [1414] zoon van (²) KLOOTWIJK [1409] en van Geertruida Truus LEENDERTSE [1416] (1932-2013)
 
getrouwd met (²) BOEKHOUT [1711]
 
 
1.
(²) [1712]
 
 
2.
(²) [1713]

1 objecten niet weergegeven (²)
Xat.
Maarten KLOOTWIJK [3503] geboren te Werkendam op 15-03-1908, korporaal torpedomaker overleden te Sydney,Australie op 15-05-1968 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3337] (1876-1950) en van Elizabeth KLOP [3338] (1879-1959)
 
getrouwd te Den Helder op 07-08-1936 met Wilhelmina Susanna van PROOIJEN [3509] geboren te Amsterdam op 16-10-1912 overleden te Den Helder op 09-11-1986 dochter van (²) van PROOIJEN [4188] en van (²) APPELDOOREN [4189]
 
 
1.
(²) [3533] , volgt XIaw.
 
getrouwd (2) met (²) KENNEDY [3510]
 
 
1.
(²) [3511]
 
 
2.
(²) [3512] getrouwd met (²) BAYLIS [4722]
 
 
3.
(²) [3513]

Carol en Geoffrey wonen in Sydney met hun drie kinderen; Samantha, Troy en Jennifer.

Opgave: A. Koolwijk, Dordrecht , J. Klootwijk, Heerhugowaard en Carol Baylis-Klootwijk, Sydney.
XIaw.
(²) KLOOTWIJK [3533] zoon van Maarten KLOOTWIJK [3503] (1908-1968) en van Wilhelmina Susanna van PROOIJEN [3509] (1912-1986)
 
getrouwd met Klasina Catharina (Ineke) SNEL [3534] geboren te Den Helder op 04-07-1938 overleden te Den Helder op 08-03-2009
 
 
1.
(²) [3535] getrouwd met (²) LOPEZ de ROMANA [4708]

2 objecten niet weergegeven (²)
Xau.
Anton KOOLWIJK [3505] geboren te Werkendam op 05-06-1911, magazijnchef overleden te Dordrecht op 09-11-1997 zoon van Antonie KLOOTWIJK [3337] (1876-1950) en van Elizabeth KLOP [3338] (1879-1959)
 
getrouwd met Cornelia BROCHARD [3514] geboren te Dordrecht op 01-06-1913 overleden te Dordrecht op 22-04-1982
 
 
1.
(²) [3517] , volgt XIax.
 
 
2.
Johanna Pieternella [3537] geboren te Elst op 24-09-1944 overleden te Dordrecht op 10-08-1946
 
 
3.
(²) [3516] getrouwd met George Arnold BAKKER [3541] geboren op 17-09-1946 overleden te Dordrecht op 06-06-2013
 
 
4.
(²) [3515] getrouwd met (²) STAL [3542]

In 1954 veranderde Anton en zijn minderjarige kinderen hun achternaam in KOOLWIJK.

Bronnen: Opgave: A. Koolwijk, Dordrecht en J. Klootwijk, Heerhugowaard, BS ovl Arnhem 936-1946.
10-08-1946 Overlijden van Johanna Pieternella [3537], de dochter van Anton KOOLWIJK [3505] (destijds KLOOTWIJK) en Cornelia BROCHARD [3514] te Dordrecht op 10 augustus 1946.

In deze akte staat als tweede voornaam "Pieternella" terwijl er ook sprake is van "Petronella". Vooralsnog wordt de voornaam zoals die staat in de overlijdensakte aangehouden.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 827, Aktenummer: 540.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIax.
(²) KOOLWIJK [3517] zoon van Anton KOOLWIJK [3505] (1911-1997) en van Cornelia BROCHARD [3514] (1913-1982)
 
getrouwd met (²) van BERGEN [3538]
 
 
1.
(²) [3539] , volgt XIIal.
 
 
2.
(²) [3540] , volgt XIIam.

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIal.
(²) KOOLWIJK [3539] zoon van (²) KOOLWIJK [3517] en van (²) van BERGEN [3538]
 
getrouwd met (²) CHRISTIAANSE [4799]
 
 
1.
(²) [4800]
 
 
2.
(²) [4801]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIam.
(²) KOOLWIJK [3540] zoon van (²) KOOLWIJK [3517] en van (²) van BERGEN [3538]
 
getrouwd met (²) LOKKERS [4802]
 
 
1.
(²) [4803]

1 objecten niet weergegeven (²)
VIIl.
Dingeman KLOOTWIJK [583] geboren te Sprang op 14-05-1813 overleden te Sprang op 31-01-1892 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854)
 
getrouwd te Sprang op 13-05-1841 met Margaretha GLAVIMANS [788] geboren te Sprang op 13-10-1812 overleden te Sprang op 10-12-1892 dochter van Adriaan GLAVIMANS [789] en van Johanna BLOK [790]
 
 
1.
Antonie [791] geboren te Sprang op 12-09-1841, schoenmaker overleden te Sprang op 13-06-1915 , volgt VIIIq.
 
 
2.
Johanna [4210] geboren te Sprang op 05-12-1843 overleden te Waspik op 12-05-1914 getrouwd te Waspik op 17-05-1873 met Gerrit van GIJZEL [4211] geboren te Waspik op 20-01-1837 overleden te Waspik op 04-03-1912 zoon van Mels van GIJZEL [4212] en van Jenneke ROOSENBRAND [4213]
 
 
3.
Bastiaan [792] geboren te Capelle op 17-02-1847, schoenmaker overleden te Rotterdam op 25-12-1919 , volgt VIIIr.
 
 
4.
Johannus [793] geboren te Capelle op 14-05-1850 overleden op 01-05-1953

De dochter van Johanna en Gerrit van Gijzel, Jenneke [4241] trouwt in 1905 met Antonie Leendert Klootwijk [4240]. Zij hebben 5 generaties terug een gemeenschappelijke stamvader: Adriaan Klootwijk [2687].
Bronnen: GenLias huw Waspik 121.175.8775.9 (1873), 106.175.3545.22 (1905).
1813 Geboorteakte van Dingeman KLOOTWIJK [583] geboren te Sprang op 14-05-1813 zoon van Antonie KLOOTWIJK [575] (1749-1836) en van Antonetta VERSCHUREN [576] (1762-1854). Deze akte is nog geheel in het Frans.
1914 Overlijdensakte van Johanna KLOOTWIJK [4210] overleden te Waspik op 12-05-1914 dochter van Dingeman KLOOTWIJK [583] (1813-1892) en van Margaretha GLAVIMANS [788] (1812-1892), weduwe van Gerrit van GIJZEL [4211].
VIIIq.
Antonie KLOOTWIJK [791] geboren te Sprang op 12-09-1841, schoenmaker overleden te Sprang op 13-06-1915 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [583] (1813-1892) en van Margaretha GLAVIMANS [788] (1812-1892)
 
getrouwd te Vrijhoeven op 29-06-1867 met Cornelia van HEIJST [794] geboren te Vrijhoeven op 05-02-1846 overleden te Sprang op 03-03-1912 dochter van Cornelis van HEIJST [795] en van Anna NIEUWENHUIZEN [796]
 
 
1.
Grieta [797] geboren te Sprang op 22-06-1869 overleden op 14-10-1911 getrouwd op 04-11-1897 met Leonardus VAROSSIAU [803] zoon van (²) VAROSSIEAU [5064] en van (²) GOUDA [5065]
 
 
2.
Cornelis [7352] geboren te Vrijhoeve-Capelle op 04-09-1870
 
 
3.
Johanna [798] geboren te Sprang op 15-11-1872 overleden op 03-08-1943 getrouwd te Sprang-Capelle op 26-05-1898 met Hubertus CHABOT [804] geboren te Sprang op 16-06-1871 overleden te Sprang-Capelle op 02-1944 zoon van Antonie CHABOT [5066] en van Adriana Pieternella VOS [5067]
 
 
4.
Johanna Dingena [5060] geboren te Sprang ca. 1876 getrouwd te Sprang-Capelle op 26-08-1897 met Matthijs Johannes van DONGEN [5061] geboren te Sprang ca. 1868 zoon van Jacobus Johannes van DONGEN [5062] en van Elisabeth PAQUI [5063]
 
 
5.
Dingeman [799] geboren te Sprang op 01-08-1878, schoenwinkelier overleden te Rotterdam op 10-05-1955 , volgt IXy.
 
 
6.
Antonie [800] geboren te Sprang op 10-01-1883 overleden te Poortugaal op 03-04-1957 , volgt IXa`.
 
 
7.
Cornelia [801] geboren te Sprang op 24-03-1887 overleden te Sprang op 24-09-1960 getrouwd te Sprang-Capelle op 12-06-1908 met Cornelis Peter van DONGEN [819] geboren te Sprang ca. 1883 zoon van Johannus van DONGEN [2900] en van Teuna Antonetta VOS [2901]
 
 
8.
Cornelis [802] geboren te Sprang op 24-06-1889, schoenmaker overleden te Rotterdam op 18-10-1957 , volgt IXaa.

Bronnen: GenLias huw Vrh-C 121.170.8556.3 huw Sprang-Capelle 14-1897 5-1898, 8-1908.
IXy.
Dingeman KLOOTWIJK [799] geboren te Sprang op 01-08-1878, schoenwinkelier overleden te Rotterdam op 10-05-1955 zoon van Antonie KLOOTWIJK [791] (1841-1915) en van Cornelia van HEIJST [794] (1846-1912)
 
getrouwd te Sprang op 19-05-1904 met Johanna van ZELST [805] geboren te Sprang op 09-05-1873 overleden te Rotterdam op 25-09-1946 dochter van Albert van ZELST [806] en van Arnolda BOGERS [807]
 
 
1.
Arnolda [808] geboren te Besoijen op 01-09-1904 getrouwd te Rotterdam op 29-10-1952 met Martinus den HARTOG [814] geboren te Rotterdam op 13-03-1906 overleden op 1956 zoon van (²) den HARTOG [2921] en van (²) NOBLE [2922]
 
 
2.
Cornelia [809] geboren te Rotterdam op 24-09-1905 getrouwd te Rotterdam op 29-10-1930 met Aard Hendrik van DIGGELEN [815] geboren te Rotterdam op 10-08-1905, agent van politie zoon van (²) van DIGGELEN [2919] en van (²) OOMEN [2920]
 
 
3.
Albertha [810] geboren te Rotterdam op 09-04-1907 overleden op 30-10-1908
 
 
4.
Antonie [811] geboren te Rotterdam op 30-06-1908, loodgieter getrouwd te Rotterdam op 09-09-1936 met Geertje de HAAN [816] geboren te Rotterdam op 03-05-1911 overleden op 10-04-1997 dochter van Rintje de HAAN [2917] (1881-) en van Johanna Maria van HOEK [2918] (1880-)
 
 
5.
Alberta [812] geboren te Rotterdam op 02-10-1909 overleden op 11-12-1966 getrouwd op 20-07-1950 met Jan JEKEL [817] geboren te Utrecht op 23-06-1912 zoon van (²) JEKEL [2915] en van (²) SPIES [2916]
 
 
6.
Albert [813] geboren te Rotterdam op 15-12-1912, monteur getrouwd op 25-05-1932 met Clara Francisca Magdalena BARTSCH [818] geboren te Rotterdam op 06-01-1910 dochter van (²) BARTSCH [2913] en van (²) van STEENDEREN [2914]

Bronnen: BS ovl Rotterdam 1908-5073, Aantekeningen Dhr Raams en Vragenlijst afstamming i.v.m. aanstelling agent van politie van Aart Hendrik van Diggelen 18-2-1941, Dossier van Diggelen C.B.G.
IXa`.
Antonie KLOOTWIJK [800] geboren te Sprang op 10-01-1883 overleden te Poortugaal op 03-04-1957 zoon van Antonie KLOOTWIJK [791] (1841-1915) en van Cornelia van HEIJST [794] (1846-1912)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 27-01-1905 met Antonia van WIJK [2902] geboren te Bodegraven op 21-09-1878 dochter van Izaak van WIJK [5068] en van Anna LAMBO [5069]
 
 
1.
doodgeboren zoon [6887] geboren te Rotterdam op 04-06-1910 overleden te Rotterdam op 04-06-1910
 
 
2.
Cornelia Johanna [2906] geboren te Nieuw Helvoet op 04-10-1911
 
 
3.
Johanna [2907] geboren te Nieuw Helvoet op 19-06-1913 getrouwd te Rotterdam op 06-06-1934 met Jacobus ANNOTEE [7671] geboren te Rotterdam ca. 1908 zoon van (²) ANNOTEE [7672] en van (²) SEELBACH [7673]
 
 
4.
Antonie [2908] geboren te Den Helder op 30-07-1914, pijper der marine , volgt Xav.
 
 
5.
Isabella [2905] geboren te Den Helder op 06-02-1916 overleden op 27-03-2001 getrouwd te Rotterdam op 26-08-1943 met Willem Cornelis BRUININK [2909] geboren te Harderwijk op 20-10-1914 overleden te Rotterdam op 15-09-1967 zoon van (²) BRUININK [2910] en van (²) BIJL [2911]

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, GenLias huw Sprang-Capelle 1-1905, AAK-NRC.
1943 De aankondiging van het huwelijk van Willem Cornelis BRUININK [2909] en Isabella Klootwijk [2905], de dochter van Antonie KLOOTWIJK [800] in het NRC van 9 april 1943.
1957 Antonie [800] overleed te Poortugaal maar was woonachtig te Rotterdam.
2001 Grafsteentje van Isabella KLOOTWIJK [2905] geboren te Den Helder op 06-02-1916 overleden op 27-03-2001 dochter van Antonie KLOOTWIJK [800] (1883-1957) en van Antonia van WIJK [2902], echtgenote van Willem Cornelis BRUININK [2909].
Het steentje ligt op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge 50 te Rotterdam.
Xav.
Antonie KLOOTWIJK [2908] geboren te Den Helder op 30-07-1914, pijper der marine zoon van Antonie KLOOTWIJK [800] (1883-1957) en van Antonia van WIJK [2902] (1878-)
 
getrouwd te Rotterdam op 23-08-1939 met Anneke van DALEN [2912] geboren te Rotterdam ca. 1917 dochter van Arie van DALEN [8537] (1886-) en van Huibertje Gijsbertje PIPPEL [8538] (1892-)
 
 
1.
(²) [4287] , volgt XIay.
 
 
2.
(²) [4292] getrouwd met (²) BEEKER [4293]
 
 
3.
(²) [4294] getrouwd met (²) EIJLANDER [4295]

Bronnen: Opgave Ton Klootwijk [4290].
23-08-1939 Huwelijksakte van Antonie KLOOTWIJK [2908] en Anneke van DALEN [2912] op 23 augustus 1939 te Rotterdam.
XIay.
(²) KLOOTWIJK [4287] zoon van Antonie KLOOTWIJK [2908] (1914-) en van Anneke van DALEN [2912] (1917-)
 
getrouwd met (²) SCHRAMMEIJER [4288]
 
 
1.
(²) [4290]
 
getrouwd (2) met (²) van der LINDEN [4289]
 
 
1.
(²) [4291]

1 objecten niet weergegeven (²)
IXaa.
Cornelis KLOOTWIJK [802] geboren te Sprang op 24-06-1889, schoenmaker overleden te Rotterdam op 18-10-1957 zoon van Antonie KLOOTWIJK [791] (1841-1915) en van Cornelia van HEIJST [794] (1846-1912)
 
getrouwd te Sprang-Capelle op 10-05-1912 met Elisabeth Geertrui FRINGS [820] geboren te Sprang op 19-08-1877 overleden te Rotterdam op 06-10-1957 dochter van Jacobus FRINGS [821] en van Pieternella STAM [822]
 
 
1.
Antonie Jacobus [823] geboren te Sprang op 09-05-1917 overleden te Rotterdam op 15-09-2003 , volgt Xaw.

Bronnen: GenLias huw Sprang-Capelle 6-1912.
Xaw.
Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823] geboren te Sprang op 09-05-1917 overleden te Rotterdam op 15-09-2003 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [802] (1889-1957) en van Elisabeth Geertrui FRINGS [820] (1877-1957)
 
getrouwd te Rotterdam op 09-06-1943 met Trijntje van der ZWETH [824] geboren te Rotterdam op 27-05-1919 dochter van (²) van der ZWETH [2895] en van (²) ZOETEMAN [2896]
 
 
1.
(²) [2897] getrouwd met (²) KOOL [4888]
 
 
2.
(²) [2898] getrouwd met (²) VERSCHOOR [4889]
 
 
3.
Cornelis (Kees) [1366] geboren te Rotterdam op 28-07-1948 overleden te Papendrecht op 16-04-2008 , volgt XIb`.
 
 
4.
(²) [2899] , volgt XIba.

Laatst bekende adres: Sperwerstraat 6b, Rotterdam later Groene Kruisweg 223 te Rotterdam.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, www.hollantsnet.nl en AAK.
2003 Overlijdensbericht van Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823], de echtgenoot van Trijntje van der ZWETH [824] op 15 september 2003.
(bron: www.hollantsnet.nl)
2003 Grafsteen van Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823] geboren te Sprang op 09-05-1917 overleden te Rotterdam op 15-09-2003, echtgenoot van Trijntje van der ZWETH [824].
De steen ligt op de Begraafplaats Charlois aan de Charloisse Lagedijk 680 te Rotterdam (Charlois).
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl.
XIb`.
Cornelis (Kees) KLOOTWIJK [1366] geboren te Rotterdam op 28-07-1948 overleden te Papendrecht op 16-04-2008 zoon van Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823] (1917-2003) en van Trijntje van der ZWETH [824] (1919-)
 
getrouwd met (²) VENEKAMP [1367] dochter van Koene VENEKAMP [7228] (1918-1994) en van (²) VEENSTRA [7229]
 
 
1.
(²) [1368] getrouwd met (²) ? [8054]
 
 
2.
(²) [1369]

Bronnen: www.hollantsnet.nl.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIba.
(²) KLOOTWIJK [2899] zoon van Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823] (1917-2003) en van Trijntje van der ZWETH [824] (1919-)
 
getrouwd met (²) van DORP [3605]
 
 
1.
(²) [3606]
 
 
2.
(²) [3607]
 
 
3.
(²) [3608] getrouwd met (²) LAMPING [8023]

2 objecten niet weergegeven (²)
VIIIr.
Bastiaan KLOOTWIJK [792] geboren te Capelle op 17-02-1847, schoenmaker overleden te Rotterdam op 25-12-1919 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [583] (1813-1892) en van Margaretha GLAVIMANS [788] (1812-1892)
 
getrouwd te Capelle op 26-05-1871 met Anna VOS [825] geboren te Capelle overleden voor 1920 dochter van (²) VOS [2892] en van (²) van SELST [2893]
 
 
1.
Grieta [2894] geboren te Capelle op 01-08-1872 overleden te Dordrecht op 04-03-1952 getrouwd te Sprang-Capelle op 12-07-1891 met Johannes VENUS [3411] geboren te Geertruidenberg op 15-08-1862, spoorwegwachter overleden te Dordrecht op 17-02-1914 zoon van Johannes VENUS [5162] en van Elisabeth van STRIEN [5163] getrouwd (2) te Dordrecht op 05-08-1920 met Andries LUGTEN [3412] geboren te Dordrecht ca. 1857, magazijnknecht overleden te Dordrecht op 04-06-1932 zoon van Andries LUGTEN [3413] en van Adriana TIELEKIND [3414]
 
 
2.
Elisabeth [2263] geboren te Sprang op 06-03-1874 overleden op 15-03-1934 getrouwd te Dordrecht op 20-08-1896 met Jacob van der NET [2264] geboren te Dordrecht ca. 1875, smid zoon van Arie van der NET [2265] en van Adriana Gerritdina OUBORG [2266]
 
 
3.
Dingeman [2882] geboren te Sprang op 09-09-1876, schoenmaker overleden te Leiden op 12-09-1947 , volgt IXab.
 
 
4.
Jenneke [2250] geboren te Sprang op 28-11-1879, dienstbode overleden op 11-12-1947 getrouwd te Dordrecht op 01-09-1898 met Hermanus SCHILTHUIZEN [2249] geboren te Dordrecht op 28-04-1876, mandenmaker zoon van Teunis SCHILTHUIZEN [2251] en van Maria Elizabeth van der KAA [2252]
 
getrouwd (2) te Loon op Zand op 25-08-1881 met Pieternella van BEEK [2889] geboren te Sprang op 31-01-1836 overleden te Rotterdam op 09-05-1921 dochter van Bastiaan van BEEK [2890] en van Adriana ROZENBRAND [2891]

Bronnen: BS huw Dordr 309-1920, aantekeningen Dhr Raams, BS huw Capelle 8-1871, huw Sprang-Capelle 12-1891, BS huw Loon op Zand 1881-20.
IXab.
Dingeman KLOOTWIJK [2882] geboren te Sprang op 09-09-1876, schoenmaker overleden te Leiden op 12-09-1947 zoon van Bastiaan KLOOTWIJK [792] (1847-1919) en van Anna VOS [825] (-1920)
 
getrouwd te Leiden op 20-11-1901 met Carolina BATELAAN [2883] geboren te Leiden op 09-11-1879 overleden te Leiden op 28-04-1932 dochter van Baan BATELAAN [7329] en van Maria LIGTVOET [7330]
 
 
1.
Bastiaan [2884] geboren te Leiden op 08-04-1902 , volgt Xax.
 
 
2.
Maria [2885] geboren te Den Helder op 16-09-1903 overleden te Rotterdam op 04-12-1903
 
 
3.
Baan Pieter [2886] geboren te Rotterdam op 28-01-1905, Majoor bij de landmacht overleden te Den Haag op 17-09-1974 , volgt Xay.
 
 
4.
Johan [2887] geboren te Rotterdam op 09-02-1908, Rijkszadelmaker , volgt Xb`.
 
 
5.
Maria Johanna [2888] geboren te Amsterdam op 13-05-1909 getrouwd te Leiden op 27-07-1927 met Jacobus NEUTEBOOM [7601] geboren ca. 1904 zoon van (²) NEUTEBOOM [7602] en van (²) MONTAGNE [7603]
 
 
6.
Willem Jacobus van KROONWIJK [8049] geboren te Oost- en West-Souburg op 07-08-1921 overleden te Terneuzen op 05-05-2001 , volgt Xba.
 
getrouwd (2) te Leiden op 06-02-1933 met Margaretha KANBIER [6629] geboren te Leiden op 23-01-1874 overleden te Leiden op 29-03-1951 dochter van Jacobus Cornelis KANBIER [6631] en van Pieternella van der TUIN [6632]

Aantekeningen Dhr Raams, BS huw Leiden 1901, BS geb Leiden 1902-512, BS huw Leiden 1933-38, BS ovl Leiden 1947, 1951-338.
1951 Vermelding van overlijden van Margaretha KANBIER [6629] de echtgenote van Dingeman KLOOTWIJK [2882]
1951 Overlijden van Margaretha KANBIER [6629], de weduwe van Dingeman KLOOTWIJK [2882] te Leiden op 29-03-1951.
Xax.
Bastiaan KLOOTWIJK [2884] geboren te Leiden op 08-04-1902 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [2882] (1876-1947) en van Carolina BATELAAN [2883] (1879-1932)
 
getrouwd te Leiden op 17-05-1925 met Cornelia HONSBEEK [7315] geboren te Leiden op 06-07-1905 overleden te Leiden op 25-09-1980 dochter van (²) HONSBEEK [7316] en van (²) RIJKEN [7317]
 
 
1.
Willem Frederik (Wim) [7318] geboren te Leiden op 13-05-1927 overleden te Ureterp op 25-11-1990 , volgt XIbb.
 
 
2.
(²) [7319] getrouwd met (²) [7325]
 
 
3.
(²) [7320] , volgt XIbc.
 
 
4.
Carolina [7328] geboren te Leiden ca. 10-1932 overleden te Leiden op 26-01-1933
 
 
5.
(²) [7321] getrouwd met (²) [7327]
 
 
6.
Cornelia [7322] geboren te Leiden op 03-04-1947 overleden te Leiden op 11-05-2020 getrouwd met (²) JEEKEL [8766]

1925 Huwelijk van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] en Cornelia HONSBEEK [7315] op 17 mei 1925 te Leiden.
(Bron: Leidsche Courant 17-06-1925 pag. 7/8)
1927 Geboorte van Willem Frederik KLOOTWIJK [7318] de zoon van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] en Cornelia HONSBEEK [7315] in mei 1927 te Leiden.
(Bron: Nieuwe Leidsche Courant 18-05-1927 pag. 3)
1947 Geboorte van Cornelia KLOOTWIJK [7322] de dochter van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] en Cornelia HONSBEEK [7315] in april 1947 te Leiden.
(Bron: Nieuwe Leidsche Courant 09-04-1947 pag. 4)
1980 Overlijden van Cornelia HONSBEEK [7315] de weduwe van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] op 25 september 1980.
(Bron: Leidsch Dagblad 27-09-1980 pag. 6)
3 objecten niet weergegeven (²)
XIbb.
Willem Frederik (Wim) KLOOTWIJK [7318] geboren te Leiden op 13-05-1927 overleden te Ureterp op 25-11-1990 zoon van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] (1902-) en van Cornelia HONSBEEK [7315] (1905-1980)
 
getrouwd met (²) van der HILST [7324]
 
getrouwd (2) te Leiden op 00-00-1960 met Marianna WOUDSTRA [7323] geboren te Dantumadeel op 19-09-1920
 
 
1.
(²) [7066]
 
 
2.
Lieukje [7964] geboren te Leeuwarden op 21-03-1960 overleden te Smallingerland op 12-06-2022 getrouwd te Opsterland op 27-12-1979 met Douwe Gerben van der VELDE [7965] geboren te Opsterland op 05-01-1953 overleden te Opsterland op 24-01-2001

1927 Geboorte van Willem Frederik KLOOTWIJK [7318] de zoon van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] en Cornelia HONSBEEK [7315] in mei 1927 te Leiden.
(Bron: Nieuwe Leidsche Courant 18-05-1927 pag. 3)
1990 Overlijden van Willem Frederik (Wim) KLOOTWIJK [7318] de echtgenoot van Marian WOUDSTRA [7323] op 25 november 1990.
1990 Grafsteen van Willem Frederik (Wim) KLOOTWIJK [7318], de echtgenoot van Marian WOUDSTRA [7323]. De steen staat op de Begraafplaats Ned. Herv. kerk Selmien oost 47 te Ureterp
XIbc.
(²) KLOOTWIJK [7320] zoon van Bastiaan KLOOTWIJK [2884] (1902-) en van Cornelia HONSBEEK [7315] (1905-1980)
 
getrouwd met (²) BUIJN [8094]
 
 
1.
Johanna (Jopie) [8095] geboren te Leiden op 02-12-1958 overleden te Leiden op 16-02-1959
 
 
2.
Maria Jacoba (Ria) [8096] geboren te Leiden op 02-12-1958 overleden te Leiden op 16-02-1959
 
 
3.
(²) [8097]
 
 
4.
(²) [8098]
 
 
5.
(²) [8099]
 
 
6.
(²) [8100]
 
 
7.
(²) [8101]
 
getrouwd (2) met (²) [7326]

4 objecten niet weergegeven (²)
Xay.
Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] geboren te Rotterdam op 28-01-1905, Majoor bij de landmacht overleden te Den Haag op 17-09-1974 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [2882] (1876-1947) en van Carolina BATELAAN [2883] (1879-1932)
 
getrouwd te Leiden op 10-10-1923 met Jannetje BATELAAN [6195] geboren te Leiden op 26-11-1904 overleden te Den Haag op 12-02-1973 dochter van (²) BATELAAN [6775] en van (²) van WEZEL [6776]
 
 
1.
Dingeman (Dick) [6196] geboren te Leiden op 16-03-1924, Broodbezorger overleden te Rotterdam op 02-02-1996 , volgt XIbd.
 
 
2.
Geertruida (Greet) [6198] geboren te Leiden op 22-07-1925 overleden op 04-1988 getrouwd met (²) van VEEN [6208]
 
 
3.
Carolina Klasina (Lien) [6197] geboren te Leiden op 17-07-1926 overleden te Delft op 06-08-2021 getrouwd te Den Haag op 05-11-1947 met Cornelis van SPRONSEN [6207] geboren te Den Haag op 28-11-1918 overleden te Den Haag op 19-12-1992
 
 
4.
Klaasje (Klazien) [6199] geboren te Leiden op 01-12-1927 overleden op 27-08-1989 getrouwd met Petrus Johannes (Piet) JANSEN [6209] geboren op 11-03-1920 overleden op 06-07-1997
 
 
5.
(²) [6205] getrouwd met (²) de NIET [6212]
 
 
6.
(²) [6201] getrouwd met (²) BOLLAND [6211]
 
 
7.
Pieternella (Nel) [6200] geboren te Leiden op 14-12-1934 overleden op 01-12-2010 getrouwd met Nicolaas OTTERVANGER [6210] geboren op 29-01-1927 overleden op 03-07-2001
 
 
8.
Baan Pieter (Baan) [6202] geboren te Den Haag op 07-07-1941, Ondernemer overleden op 04-01-2009 , volgt XIbe.
 
 
9.
(²) [6203] getrouwd met (²) ? [6214]
 
 
10.
Beatrix (Bea) [6204] geboren te Den Haag op 07-08-1948 overleden te Den Haag op 22-05-2021 getrouwd met (²) de RUITER [6215] getrouwd (2) met (²) OPPELAAR [8875]

Het gezin kwam in augustus 1938 naar Den Haag. Ze gingen wonen in de Spionkopstraat 64.
Baan Pieter en Jannetje zijn begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduinen te Den Haag.

Bronnen: Opgave Cees van Spronsen, GK Den Haag 1913-1939.
1923 Bericht van ondertrouw van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en Jannetje BATELAAN [6195] in 1923.
Bron: Leidsche Courant 4-10-1923 pag. 5.
1923 Huwelijksboekje van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en Jannetje BATELAAN [6195], gehuwd op 10 oktober 1923 te Leiden.
(met dank aan Cees van Spronsen)
1938 Gezinskaart van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en Jannetje BATELAAN [6195] uit Bev 1913-1939 te Den Haag.
1941 De geboorteaankondiging van Baan Klootwijk [6202], de zoon van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en Jannetje BATELAAN [6195] in "Het Vaderland" van dinsdag 8 juli 1941.
1970 Foto van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en zijn echtgenote Jannetje BATELAAN [6195]. Foto omstreeks 1970.
(met dank aan Cees van Spronsen)
1974 Bewijs van inschrijving van het overlijden van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] de weduwnaar van Jannetje BATELAAN [6195], Baan Pieter is overleden op 17 september 1974 te Den Haag.
(met dank aan Cees van Spronsen)
XIbd.
Dingeman (Dick) KLOOTWIJK [6196] geboren te Leiden op 16-03-1924, Broodbezorger overleden te Rotterdam op 02-02-1996 zoon van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] (1905-1974) en van Jannetje BATELAAN [6195] (1904-1973)
 
getrouwd met (²) Rijziger [6206]
 
getrouwd (2) met (²) van der LAAN [3615] dochter van (²) van der LAAN [8169] en van Hendrikje (Riek) JORDAAN [8170] (1899-1991)
 
 
1.
(²) [3616] , volgt XIIan.
 
 
2.
(²) [3614]
 
 
3.
(²) [8055]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIan.
(²) KLOOTWIJK [3616] zoon van Dingeman (Dick) KLOOTWIJK [6196] (1924-1996) en van (²) van der LAAN [3615]
 
getrouwd met (²) de LANGE [3617]
 
 
1.
(²) [3618]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIbe.
Baan Pieter (Baan) KLOOTWIJK [6202] geboren te Den Haag op 07-07-1941, Ondernemer overleden op 04-01-2009 zoon van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] (1905-1974) en van Jannetje BATELAAN [6195] (1904-1973)
 
getrouwd met (²) ? [6213]
 
 
1.
(²) [8056]
 
 
2.
(²) [8057]
 
 
3.
(²) [8058]

1941 De geboorteaankondiging van Baan Klootwijk [6202], de zoon van Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] en Jannetje BATELAAN [6195] in "Het Vaderland" van dinsdag 8 juli 1941.
Xb`.
Johan KLOOTWIJK [2887] geboren te Rotterdam op 09-02-1908, Rijkszadelmaker zoon van Dingeman KLOOTWIJK [2882] (1876-1947) en van Carolina BATELAAN [2883] (1879-1932)
 
getrouwd te Leiden op 16-09-1931 met Alida FUCHS [6684] geboren te Leiden ca. 1912 dochter van (²) FUCHS [6685] en van (²) SCHUCHHARD [6686]
 
 
1.
(²) FUCHS [6687]

Bij het huwelijk is Dingeman Fuchs erkend. Het is niet bekend of Dingeman later de naam Klootwijk ging voeren.

Bronnen: BS huw Leiden 1931-398.
1931 Huwelijksakte van Johan KLOOTWIJK [2887] en Alida FUCHS [6684] gehuwd op 16 september 1931.
Xba.
Willem Jacobus van KROONWIJK [8049] geboren te Oost- en West-Souburg op 07-08-1921 overleden te Terneuzen op 05-05-2001 zoon van Dingeman KLOOTWIJK [2882] (1876-1947) en van Carolina BATELAAN [2883] (1879-1932)
 
getrouwd te Leiden op 26-04-1944 met Wilhelmina Alida KORENHOF [8460] geboren te Leiden op 13-09-1918 overleden te Leiden op 13-10-2002 dochter van Andries Hendrik KORENHOF [8461] (1890-) en van Alida GORDIJN [8462] (1895-)
 
 
1.
Carolina Alida Wilhelmina [8946] geboren op 22-12-1944 overleden te Veere op 17-10-1999 getrouwd met (²) DEULOO [8947]
 
 
2.
(²) [8463]
 
 
3.
(²) [8948] getrouwd met (²) BERGERS [8949]

26-04-1944 Huwelijksakte van Willem Jacobus KLOOTWIJK [8049] en Wilhelmina Alida KORENHOF [8460] op 26 april 1944 te Leiden.
05-05-2001 Overlijden van Willem Jacobus van KROONWIJK [8049] op 5 mei 2001, de echtgenoot van Wilhelmina Alida KORENHOF [8460].
13-10-2002 Overlijden van Wilhelmina Alida KORENHOF [8460], de weduwe van Willem Jacobus van KROONWIJK [8049] op 13 oktober 2002.
2 objecten niet weergegeven (²)
IIId.
Cornelis KLOOTWIJK [2945] gedoopt te 's-Grevelduin op 10-01-1655 zoon van Antonis Wouterszn KLOOTWIJK [2941] (1615-) en van Judith Cornelisdr [2943]
 
ondertr. te 's-Grevelduin op 24-01-1691 met Eltje Jans GIJBEN [8330]
 
 
1.
Janneken [8331] gedoopt te 's-Grevelduin op 09-12-1691
 
 
2.
Judith [8332] gedoopt te 's-Grevelduin op 07-10-1696


(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

Samengesteld op:26-5-2024 07:16:29
Generaties:14
Personen:1040
Personen in Lib:1318

Namen in deze genealogie:

KLOOTWIJK - 976
GLAVIMANS - 3
- 12
VERSTER (?) - 1
VERHOEVEN - 1
SCHENKELS - 1
CLIS - 1
van HEUSDEN - 1
de HAAN - 1
van der SLUIJS - 1
van ES - 2
KONINGS - 1
van KRIMPEN - 1
KLUIJTENAAR - 1
BOERSMA - 1
WITBERG - 1
van den HOVEN - 1
STERKENBURG - 1
MEIJER - 1
KINGMANS - 1
TREFFERS - 1
BARNHOORN - 1
ZWAMA - 1
van den OEVER - 1
VLEESENBEEK - 1
KILA - 1
GROENEWOUDT - 1
VERMEIJ - 1
LAARHOVEN - 1
KUIJSTEN - 1
de LEEUW - 1
de JONG - 2
QUIRIJNS - 3
de ROON - 1
BROEKX - 1
van PEER - 1
SNIJDERS - 2
PETERS - 1
HEURTER - 1
COUWENBERG - 1
MASTIK - 1
WIEGGERS - 1
HENDRIKSE - 1
NOVAKOWSKA - 1
de JONGH - 1
CHOW - 1
MARTENS - 1
VERDUIJN - 1
QUARTEL - 1
van WIJLEN - 1
BOER - 1
van VUUREN - 1
KROONWIJK - 10
ZUURENDONK - 1
van WIJNGAARDEN - 1
BEER - 1
MERKESTIJN - 1
SPIERENBURG - 1
ROOZENDAAL - 1
van STRIEN - 1
de HILSTER - 1
RUIJTER - 2
HAVERHALS - 1
VISSER - 1
BOON - 1
KOOTWIJK - 7
HULSBERGEN - 1
van EMMERIK - 1
de VRIES - 2
WIELAARD - 1
van CLOETWIJCK - 3
van der WAAL - 1
MAASDAM - 1
de GROOT - 2
BRANDT - 1
UITTENBOGAARD - 1
de ROOIJ - 2
van den BELD - 1
BURGERSDIJK - 1
NOORDERVLIET - 1
VERMEER - 2
BISCHOF - 1
PEDRAZINIE - 1
KRUIZE - 1
WESTDORP - 1
RAMSTIJN - 1
JACOBS - 1
TIJS - 1
van LOON - 2
den BOER - 1
van STOKKUM - 1
BOGERS - 1
van der MEIJDEN - 1
NERINGS - 1
ROS - 1
WAARTS - 1
WERVERS - 1
HOMBURG - 1
RITTE - 1
KUIJTEN - 1
BUERMEIJER - 1
SPIERINGS - 1
van GIJZEL - 1
van BURGEL - 1
van den HEUVEL - 1
van IERSCHOT - 1
ROUFFAER - 1
BARENDRECHT - 2
de KOORD - 1
SCHOUTEN - 1
BARO - 1
KUIKMAN - 1
BLOM - 1
JAQUET - 1
DROST - 1
de BIE - 1
van DIEPENBRUGGE - 1
BAARS - 1
w - 1
HURKMANS - 1
van KOOTEN - 1
KIELE - 1
LANDSMEER - 1
SIJSENS - 1
VOGEL - 1
van BROECKHUIJSEN - 1
SWOLFS - 2
NUVEEN - 1
KLOOSTERWIJK - 1
HAZENDONK - 1
SMIDT - 1
KELNER - 3
van der WEIJDEN - 1
di DANIELS - 1
OERLEMANS - 1
MIDDELKOOP - 1
van EIJK - 1
de MUNNIK - 1
TIMMERMANS - 1
VERSCHUREN - 1
DEKKERS - 1
HOEFNAGEL - 1
van NIEUWEGIESSEN - 1
HOOGMOED - 1
van OS - 2
SOETERS - 1
de WIT - 1
LANKHAAR - 1
RIMDIJK - 4
ROMBAUT - 3
STIENSTRA - 1
BEERITS - 1
de KEIZER - 1
TAMMINGA - 1
METS - 1
van HEIJNINGEN - 1
JANSEN - 1
KREUGER - 1
GRIEKSPOOR - 2
STEENKAMP - 1
de RUITER - 1
STARREVELD - 3
DIERKX - 1
HAGE - 1
KOLKWIJK - 7
LIGTENBERG - 1
WIELINGA - 1
de VOS - 2
VROOM - 1
van LUNENBURG - 1
WEIGEL - 1
KLOOTWYK - 2
MONIS - 1
JOREN - 1
van PROOYEN - 1
VORDERKAATE - 1
den HOLLANDER - 1
WEGMAN - 1
ROMEIJN - 1
KUILWIJK - 6
de SCHIPPER - 1
VISSERS - 1
van DOORN - 1
BOLLUIJT - 1
RESOORT - 1
CALANDT - 1
WEIJ - 1
? - 3
BARTEN - 1
VERDUYN - 1
van VUGT - 1
BRANDER - 1
OWEN - 1
van MAASDAM - 1
van den TEMPEL - 1
KALDENBACH - 1
LOUWERSE - 1
ENDEPOEL - 1
SITVAST - 1
DIJKGRAAF - 1
HUIZER - 1
UITENBOGAARD - 1
HENDRIKS - 1
PAQUI - 1
DALMAIJER - 1
van DONGEN - 1
van CAEM - 1
MINDERHOUT - 1
van MEIR - 1
van ZALTBOMMEL - 1
van der HAMMEN - 1
BOUMANS - 1
PIJNENBURG - 1
BREKELMANS - 1
DONKERSLOOT - 1
van NIEUWENHUIZEN - 1
de GRAEF - 1
BAARD - 1
VOS - 2
DAMSMA - 1
KLOP - 1
KOOLWIJK - 10
van MAANEN - 1
LEENDERTSE - 1
VOORHOF - 1
van der SCHAFT - 1
VOOREND - 1
BOEKHOUT - 1
van PROOIJEN - 1
KENNEDY - 1
SNEL - 1
BROCHARD - 1
van BERGEN - 1
CHRISTIAANSE - 1
LOKKERS - 1
van HEIJST - 1
van ZELST - 1
van WIJK - 1
van DALEN - 1
SCHRAMMEIJER - 1
van der LINDEN - 1
FRINGS - 1
van der ZWETH - 1
VENEKAMP - 1
van DORP - 1
van BEEK - 1
BATELAAN - 2
van KROONWIJK - 4
KANBIER - 1
HONSBEEK - 1
van der HILST - 1
WOUDSTRA - 1
BUIJN - 1
Rijziger - 1
van der LAAN - 1
de LANGE - 1
FUCHS - 2
KORENHOF - 1
GIJBEN - 1
© Kineo 2006-2024   3.239.11.178