Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Rochus KLOOTWIJK [52]

Rochus KLOOTWIJK [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680 zoon van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648) en van Adriaentgen Bastiaensdr [1998] (1586-1632)
ondertr. te Poortugaal op 20-12-1637 getrouwd te Brielle met Maertge Caspers [1999] , jd van Brielle begraven te Charlois op 08-07-1651
 
1.
Casper [2523] geboren voor 1651 overleden te 's-Gravendeel op 26-01-1700 getrouwd te Barendrecht op 12-07-1671 met Maijke Willems [3180] , wed van Cornelis Dirks de Regt overleden voor 1696 getrouwd (2) te Barendrecht op 03-06-1696 met Annichie Jans [3181] , wed. van Jan Aertse Goutswaart getrouwd (3) te 's-Gravendeel op 01-11-1699 met Grietje Jans [3182] , wed van Teunis Willems vd Hoek
 
 
2.
Arijaantje [2524] geboren voor 1651 overleden na 1692 getrouwd met (²) BEURTMAN [2527]
 
 
3.
Bastiaan [2525] geboren voor 1651 overleden tussen 1731 en , begraven op 1737 getrouwd met Grietje Jansdr VOETJES [2526] overleden te Charlois op 09-07-1737, begraven te Charlois op 11-07-1737
 
getrouwd (2) te Barendrecht op 05-09-1653 met Soetie Pieters [3636] geboren te West-Barendrecht begraven te Charlois op 1653
getrouwd (3) met Lijntje Clements [53] geboren ca. 1610
 
1.
Clement [54] geboren te Charlois ca. 1652 getrouwd te Charlois op 16-05-1677 met Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] geboren ca. 1655 begraven te Charlois op 29-05-1737
 
 
2.
Ary [56] geboren te Charlois ca. 1654 begraven te Charlois op 05-08-1705 getrouwd met Adriaantje Willemsdr van VLIET [57] geboren te Charlois ca. 1657 overleden te Charlois op 17-05-1736
 
 
3.
Adriaantje [58] geboren ca. 1656
 
 
4.
Leendert [59] geboren te Charlois ca. 1659 getrouwd met Zoetje LEENDERTS [60] geboren te Charlois ca. 1660
 
 
5.
Marytje [61] gedoopt te Charlois op 15-02-1660 overleden na 09-1692 getrouwd op 11-02-1684 met Hermen SWAAL [62]
 
 
6.
Pieterken [4120] gedoopt te Charlois op 12-11-1662
 
 
7.
Cornelis [4121] gedoopt te Charlois op 05-07-1665
 
 
8.
Leendert [4122] gedoopt te Charlois op 17-07-1667
 
 
9.
Johannes [507] gedoopt te Charlois op 20-07-1670 overleden na 1692
 

  Beeldbank informatie van Rochus KLOOTWIJK [52]

Op 9 december 1637 koopt Rochus Cornelisz Clootwijck 'een huys verschuyden boomgaarden, telingen ende plantagen staende ende gelegen in Charlois, voorszeit op Smitshouck, belent ten oosten Pieter Cornelis Molenaer, ten suyden den heerpaet vanden Charluyschen dyck, ten westen tgemeenelants slop opde westpaet ende ten noorden de gemeenlants watering'. Rochus betaalt dit niet ineens maar doet een aanbetaling van driehonderd gulden en tekent een schuldbrief (hypotheek) van 1250 gulden. Het totale bedrag 1550 gulden zou vandaag ongeveer 700.000 gulden zijn. (href=0052ra01.gif)
Op 12 december 1637 gaat Rochus in ondertrouw in Poortugaal: 20-12-1637 Rochus Corneliszn Klootwijk, jg. van IJsselmonde otr Maertje Caspars, jd. van den Briel, tr Brielle (volgens Poortugaalse Bronnen IV)

In 1643, 1644 en 1651 betaalde Rochus de kerkmeesters;
1643 'Ontfangen van Rochus Corneliszn Clootwijk van dat sijn kint ten tijde deser rekeninge in de voorkerck begraven is: iiij L'
1644 'Ontfangen van Rokus Cornelisz Clootwijk van dat sijn kint opten 8 july 1644 in de voorkerk begraven is: iiij L'
1651 'Ontvangen van Rochus Cornelisz Clootwijk den 8sten july dat sijn huijsvrouw Maertge Caspers dito in de voorkerk begraven is: iiij L'

Volgens de huwelijken te Barendrecht;
5.9.1653 'Rocus Corn. Clootwijck, wed. van Maertie Caspers, uyt Cerloos en Soetie Pieters, jd uyt West Barendrecht'

Volgens het 'Quoier van de schoorstenen gemaekt bij schout en de Schepenen van Charlois met de annexe polders' van 26 juny 1644 (CBG) moest Rochus Klootwijk belasting over zijn schoorsteen betalen.

In Juni 1655 moest Rochus Corneliszoon Klootwijk voor de rechter van Charlois verschijnen in verband met een onenigheid met zijn smitsknecht Jan Janszoon de Groot (Recht.Arch.Charlois inv.nr.7):
'Jan Jansz de Groot, smitsknecht, eijser, contra Rochus Corneliszn Clootwijck, smit alhier opt durp van Charlois, gedaechde:
De Eijser seijt ende de waerheijt is sulce dat den gedaechde hem eijser heeft gehuijert (=gehuurd) om bij hem te wercken in het smitsampt van meij 1655 aff tot meij XVIc sesenvijftig toe (het is in die tijd gebruikelijk dat een werkman in dienst werd genomen voor een jaar en het 'werkjaar' begon altijd op 1 mei) ende dat voornoemde somme van tsestich (=60) Carolische gulden tot 40 grooten tstuck mitsgaders cost en dranck ende huijsvestinge, bovendien ende dat nu op den XIen juny XVIc vijffenvijftich naer dat hij eijser van meij aff tot sijnen huijse heeft gewerckt, den voornoemde gedaagde hem eijser met een gramstuijerich gemoet heeft aengecomen ende uut sijn huijs doen gaen sonder dat bij hem eijser nochtans sijn verdiende huijer heeft willen betalen dien volgens ende meer andere redenen concludeert bij eijser den gedaegde sal werden gecondemneert ten minste te betalen ende bij provisie te namptiseren de voornoemde sijn huijer tot tsestich guldens van XL grooten tstuck affslaende solutum cum expensis.
Schepenen pertijen in juditio present ten wedersijde gehoort hebbende ordoneren pertijen ten wedersijde elck met twee goede mannen bijden anderen te comen ende over een te comen, ist doenlijck, soo niet jegens den naesten rechtdach naerder bewijs te brengen ende de saeck hier affgedaen te werden.' (href=0052ra11.gif).
Dus: de ontslagen smitsknecht klaagt zijn baas aan omdat hij ontslagen is, en omdat hij nog geen geld gehad heeft. Er wordt hier geen uitspraak gedaan maar de partijen moeten elk twee (wijze) mannen benoemen en samen rond de tafel gaan zitten om het uit te vechten. Het loon (jaarloon?) van een smitsknecht bedroeg dus in die tijd 60 gulden en kost en inwoning.

Op 17 januari 1657 ontving Rochus Cornelisz Clootwijk, die op dat moment getrouwd was met Lijntje Clements, een schuldbrief van Joost Joosten van 200 gulden. Joost moet vanaf die dag 20 % rente perjaar gaan betalen. (href=0052ra21.gif). Uit deze akte blijkt dat de vader van Lijntje Clements vermoedelijk Clement Janszn was.

Bij de kinderen van Rochus en Lijntje zien we twee maal de naam Leendert, de eerste was nog in leven toen de tweede gedoopt werd. Dit kwam vroeger wel eens meer voor, maar toch zou hier een fout gemaakt kunnen zijn. Mede het feit dat in de Charloise bronnen deel II van Slijkerman over het volgende huwelijk gesproken wordt:
otr 16-7-1673 vertoog om te Rotterdam te tr. 11-8-1673: Leendert Rokussen van der Linden, jm van Heerjansdam x Soetjen Leenders Vermolen, jd van Charlois.
Hieruit lijkt het dat deze Leendert [59] helemaal geen Klootwijk is maar een "van der Linden"

Bronnen: [52] Begraven in de hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1583-1662 GAR, Rechtelijk Archief Charlois GAR, [507] D Charlois 1660-1812 ALF CBG, Charlois Recht.Arch. GAR. Archief Hervormde Gemeente Charlois (GAR inv.nr 70).
1637 Giftbrief voor Rochus Cornz. smit op Smitshouck.
Op 9 december 1637 koopt Rochus Cornelisz Clootwijck 'een huys verschuyden boomgaarden, telingen ende plantagen staende ende gelegen in Charlois, voorszeit op Smitshouck, belent ten oosten Pieter Cornelis Molenaer, ten suyden den heerpaet vanden Charluyschen dyck, ten westen tgemeenelants slop opde westpaet ende ten noorden de gemeenlants watering'. Rochus betaalt dit niet ineens maar doet een aanbetaling van driehonderd gulden en tekent een schuldbrief (hypotheek) van 1250 gulden. Het totale bedrag 1550 gulden zou vandaag ongeveer 700.000 gulden zijn.
1655 In Juni 1655 moest Rochus Corneliszoon Klootwijk voor de rechter van Charlois verschijnen in verband met een onenigheid met zijn smitsknecht Jan Janszoon de Groot (Recht.Arch.Charlois inv.nr.7):
'Jan Jansz de Groot, smitsknecht, eijser, contra Rochus Corneliszn Clootwijck, smit alhier opt durp van Charlois, gedaechde:
De Eijser seijt ende de waerheijt is sulce dat den gedaechde hem eijser heeft gehuijert (=gehuurd) om bij hem te wercken in het smitsampt van meij 1655 aff tot meij XVIc sesenvijftig toe (het is in die tijd gebruikelijk dat een werkman in dienst werd genomen voor een jaar en het 'werkjaar' begon altijd op 1 mei) ende dat voornoemde somme van tsestich (=60) Carolische gulden tot 40 grooten tstuck mitsgaders cost en dranck ende huijsvestinge, bovendien ende dat nu op den XIen juny XVIc vijffenvijftich naer dat hij eijser van meij aff tot sijnen huijse heeft gewerckt, den voornoemde gedaagde hem eijser met een gramstuijerich gemoet heeft aengecomen ende uut sijn huijs doen gaen sonder dat bij hem eijser nochtans sijn verdiende huijer heeft willen betalen dien volgens ende meer andere redenen concludeert bij eijser den gedaegde sal werden gecondemneert ten minste te betalen ende bij provisie te namptiseren de voornoemde sijn huijer tot tsestich guldens van XL grooten tstuck affslaende solutum cum expensis.
Schepenen pertijen in juditio present ten wedersijde gehoort hebbende ordoneren pertijen ten wedersijde elck met twee goede mannen bijden anderen te comen ende over een te comen, ist doenlijck, soo niet jegens den naesten rechtdach naerder bewijs te brengen ende de saeck hier affgedaen te werden.'
Dus: de ontslagen smitsknecht klaagt zijn baas aan omdat hij ontslagen is, en omdat hij nog geen geld gehad heeft. Er wordt hier geen uitspraak gedaan maar de partijen moeten elk twee (wijze) mannen benoemen en samen rond de tafel gaan zitten om het uit te vechten. Het loon (jaarloon?) van een smitsknecht bedroeg dus in die tijd 60 gulden en kost en inwoning.
1657 Op 17 januari 1657 ontving Rochus Cornelisz Clootwijk, die op dat moment getrouwd was met Lijntje Clements, een schuldbrief van Joost Joosten van 200 gulden. Joost moet vanaf die dag 20 % rente perjaar gaan betalen. Uit deze akte blijkt dat de vader van Lijntje Clements vermoedelijk Clement Janszn was.

  Kwartierblad van Rochus KLOOTWIJK [52]


8. Cornelis Beerntsz [2500] geboren ca. 1490 overleden tussen 1551 en , begraven op 15579. Neeltje Cornelisdr [4664] overleden tussen 1557 en , begraven op 19-03-1558
4. Rochus Cornelisz [4666] geboren ca. 1525
                    

                    

                    

                    
2. Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] geboren ca. 1578, smit te ijsselmonde begraven te IJsselmonde op 12-1648
                    
3. Adriaentgen Bastiaensdr [1998] gedoopt te Ridderkerk op 29-06-1586 overleden tussen 12-05-1632 en , begraven op 01-07-1633
                    
1. Rochus KLOOTWIJK [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680

ondertr. te Poortugaal op 20-12-1637 getrouwd te Brielle met Maertge Caspers [1999] , jd van Brielle begraven te Charlois op 08-07-1651
1. Casper [2523] geboren voor 1651 overleden te 's-Gravendeel op 26-01-1700
2. Arijaantje [2524] geboren voor 1651 overleden na 1692
3. Bastiaan [2525] geboren voor 1651 overleden tussen 1731 en , begraven op 1737

getrouwd (2) te Barendrecht op 05-09-1653 met Soetie Pieters [3636] geboren te West-Barendrecht begraven te Charlois op 1653

getrouwd (3) met Lijntje Clements [53] geboren ca. 1610
1. Clement [54] geboren te Charlois ca. 1652
2. Ary [56] geboren te Charlois ca. 1654 begraven te Charlois op 05-08-1705
3. Adriaantje [58] geboren ca. 1656
4. Leendert [59] geboren te Charlois ca. 1659
5. Marytje [61] gedoopt te Charlois op 15-02-1660 overleden na 09-1692
6. Pieterken [4120] gedoopt te Charlois op 12-11-1662
7. Cornelis [4121] gedoopt te Charlois op 05-07-1665
8. Leendert [4122] gedoopt te Charlois op 17-07-1667
9. Johannes [507] gedoopt te Charlois op 20-07-1670 overleden na 1692
                    

  Tijdbalk van Rochus KLOOTWIJK [52]

Start
End

  Verwantschap van Rochus KLOOTWIJK [52]

Stamoudste van Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680) is Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551)
Verwantschap tussen Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Rochus KLOOTWIJK als referentie]

distance:9
Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648)
x
Adriaentgen Bastiaensdr [1998] (1586-1632)
| |
Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680)
 
Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680)
x
Lijntje Clements [53] (1610-)
 |
  
Clement KLOOTWIJK [54] (1652-)
x
Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737)
 |
  
Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765)
x
Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767)
 |
  
Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769)
x
Eva van SON [133] (1725-1763)
 |
  
Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828)
x
Pietertje van NES [190] (1758-1830)
 |
  
Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845)
x
Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828)
 |
  
Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862)
x
Lena VISSER [115] (1828-1868)
 |
  
Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918)

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2024   3.233.242.67