Gezinsblad van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027]

Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027] geboren op 1440 overleden op 1518 zoon van Reywaert Adriaensz van CLOOTWIJCK [1023] (1415-1468) en van (²) van NEDERVEEN [1024]
getrouwd met (²) de BORCHGRAEFF [1028] dochter van (²) DIRCKS [1025] en van (²) van RIJSWIJK [1026]
 
1.
Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098] geboren op 1470, ridder en leenvolger overleden na 1549getrouwd met (²) van EMMICHOVEN [1099] getrouwd (2) met (²) [3212]
 
 
2.
Jan Jansz van CLOOTWIJCK [3213] overleden op 1542getrouwd met Elisabeth BURGEN [3214] overleden voor 1557
 
 
3.
Dirck Jans van CLOOTWIJCK [1029] geboren op 1479, schout/heemraad 's-Grevelduin overleden ca. 1530getrouwd met (²) van der VELDE [1030] getrouwd (2) met Geertruyt Jan Doedijnsdr [3219] overleden na 09-10-1571
 
 
4.
Heer Gerrit Jansz van CLOOTWIJCK [3215] , priester overleden tussen 1542 en , begraven op 1544
 
 
5.
Adriana Jansdr van CLOOTWIJCK [3216] overleden op 1512getrouwd met Gijsbert Anthonisz [3217] overleden ca. 1533
 
 
6.
Jan (de Jonge) van CLOOTWIJCK [3218] , heemraad in Klein-Waspik overleden voor 1616
 
 
7.
Zeger van CLOOTWIJCK [3862] begraven te Almkerk op 1557
 

Op 25-8-1468 ontving Jan van Klootwijk Reinersz. [1027] bij dode van zijn vader, de volgende lenen:
- "3 morgen land in het gerecht van Almkerk aan de gracht op Klootwijk, oost: (1536: noordoost) erven Reiner van Klootwijk, west: de gemene steeg van Uppel."
- "2 1/2 morgen land in Almkerk, genaamd de Pesserik (1560: strekkend van het leen van Jan Willemsz. tot de gemene steeg van de doorn), oost: erven, Hubert Montenz. (1560: erven Adriaan van Klootwijk], west: erven Reiner van Klootwijk (1560: Pieter van Klootwijk)."
- "3 1/2 morgen land in Almkerk, genaamd de Nootkamp, (1560: oost: erven Adriaan van Klootwijk, west: Pieter všn Klootwijk, strekkend van de Achtersteeg tot de kinderen van Arnout Brienenz.)."
In 1520 ontving Jan [3213?] deze lenen: "Jan van Klootwijk bij dode van Jan, zijn vader"
Op 8-2-1536 gingen deze lenen weer over naar Jan van Klootwijk Reinersz. de oude bij verzuim. Deze Jan was de oudste zoon Johan [1100] van Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098].


Heer Gerit van Clootwijck maakt op 1 april 1542 een testament op (zie Taxandria jaarg 1922/23):

Heer Gerit van Clootwijck, priester, "maekt" dan:
1. 80 schilden van 14 stuivers aan de kerk van Capelle "tot een casule (kazuifel) van blauw of rood carmosijn met een kruijs van fluweel, op welke casule zullen staan zijn vier quartieren of wapenen.
2. 100 carolusgulden aan de Heilige Geest van Capelle, "met last aan de H.G. meesters in der tijd zijnde te contribueren aan de arme mensen op zijn jaargetij 5 vaten rogge." (2 maal per jaar).
3. Begeert dat alle mensen die op zijn uitvaart wensen te komen, al waren dat er ook 800, genoeg te eten en te drinken zullen krijgen, plus een halve stuiver aan geld en een brood van een halve stuiver.
4. Begeert dat er 8 toortsen op zijn uitvaart door 8 arme jongens zullen worden gedragen en vermaakt aan elke jongen een el laken.
5. Begeert aan zwart kleed op zijn graf gelegd te hebben.
6. Verklaart dat de grond van zijn huis en schuur toebehoort aan de kerk van Capelle en dat hem vergund is om een dak te mogen timmeren. Hij vermaakt "de timmeringe van huijs en schuere" aan de kerk; en de kerkmeesters zullen dat "indertijd" mogen verhuren aan de pastoor. Daarvoor zullen de kerkmeesters doen celebreren twee maal per jaar zijn jaargetijde, "gevende den pastoor 2 stuivers, elken priester 1 stuiver, den koster 1 stuiver; en zullen 5 kaarsen stellen, elke kaars van een half pond.
7. Vermaakt het "huiske" staande op de kerkgrond Noordwaarts van de schuur, aan de armen, om drie arme mensen daarin te laten wonen, met twee bedden en toebehoren, liggende achter in de kamer. Hierop moeten toezien Adriaen Dircksz van Clootwijck (geh. m. Anneke Adriaen Jansdr) en de Oude Jan van Clootwijck (oudste zoon (Johan) van Reijwaert Jansz van Clootwijck en Elisabeth van Emmichoven).
8. Vermaakt die drie arme mensen, "om mede onderhouden te worden" drie gulden jaarlijks losrente.
9. Vermaakt "Aerien van Nerven" 50 carolusgulden; om daarmee te vereffenen "zijn recht van zijn collatie en presentatie der kerke van Capelle".
10. Vermaakt 3 gulden aan zijn arme vrienden (lees: familie) in Almkerk, om daarvan gekleed te worden.
11. Vermaakt de gilden van Onze Lieve Vrouwe, Barbara, Anna en Catharine elk een carolusgulden eenmaal, voor zijn "doodschuld".
12. Vermaakt zijn diensmaagd Bater 20 schilden boven haar huur, indien zij bij hem blijft wonen.
13. Vermaakt Backen(?) Janssen een halve libre gulden eens en zijn dagelijkse "Tabbaert zonder voeyer." (zonder voering).
14. Vermaakt de kinderen van zijn broer Dirck van Clootwijck uit diens tweede huwelijk, nl. Neelken (Cornelia), Lijsken (Elisabeth) en Adriaenken (Adriana), 4 gulden eens, "behouwelijck dat zij trouwen zullen bij haers vaders vrienden raed".
15. Maakt Nervens (Nederveens) kinderen te Vlijmen drie gulden eens voor kleren.
16. Maakt de kinderen van Mariken Willemsdr. Schut te samen 3 gulden eens.
17. Maakt Thonis, zoon van Mr. Adriaen van Strijen, een gulden voor een tabbaard.

Enz. enz.

"Gedaen in de grote kamer des testateurs huijsinge in 't dorp van Cappel in Holland gelegen onder 't gesag van Luijk, ter presentie van den genereusen ende magtigen heere Gerard de Vladeracken heere tot Geffen. Jan van Balen, priester tot Tansseldonck, Hendrick Payman van Capelle en Willem Haren Pietersz. als getuijgen hiertoe versogt ende gebeden".

Bronnen: LEENKAMER VAN EMMIKHOVEN, ALMKERK 224/2 fo. 1, 224/2 fo. Iv, 224/2 fo. IOV.

  Beeldbank informatie van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027]

  Kwartierblad van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027]


8. Reyer van CLOOTWIJCK [1095] geboren ca. 1350, leenvolger overleden na 13909. (²) van HOUWENINGEN [1096]
4. Adriaan Jan Arntsz van CLOOTWIJCK [1021] geboren ca. 1390 overleden ca. 1468
                    
5. (²) van POLANEN [1097]
                    

                    

                    
2. Reywaert Adriaensz van CLOOTWIJCK [1023] geboren ca. 1415, leenheer te Almkerk overleden op 1468
                    
3. (²) van NEDERVEEN [1024]
                    
1. Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027] geboren op 1440 overleden op 1518

getrouwd met (²) de BORCHGRAEFF [1028] dochter van (²) DIRCKS [1025] en van (²) van RIJSWIJK [1026]
1. Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098] geboren op 1470, ridder en leenvolger overleden na 1549
2. Jan Jansz van CLOOTWIJCK [3213] overleden op 1542
3. Dirck Jans van CLOOTWIJCK [1029] geboren op 1479, schout/heemraad 's-Grevelduin overleden ca. 1530
4. Heer Gerrit Jansz van CLOOTWIJCK [3215] , priester overleden tussen 1542 en , begraven op 1544
5. Adriana Jansdr van CLOOTWIJCK [3216] overleden op 1512
6. Jan (de Jonge) van CLOOTWIJCK [3218] , heemraad in Klein-Waspik overleden voor 1616
7. Zeger van CLOOTWIJCK [3862] begraven te Almkerk op 1557
                    

  Tijdbalk van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027]

  Verwantschap van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027]

Stamoudste van Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027] (1440-1518) is Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] (1250-1298)
Verwantschap tussen Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027] (1440-1518) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK als referentie]

distance:16

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

© Kineo 2006-2016 3.82.24.132