Familiestamboom Klootwijk

Genealogie Wouter Peterszn (Rommen) KLOOTWIJK [2939]

Opgemaakt op 31-5-2010 door C.C. Klootwijk Voorbehoud en waarschuwingen
I. Wouter Peterszn (Rommen) KLOOTWIJK [2939], geb. ca. 1573, overl. Capelle voor 23-1-1640, tr. [979] Theunken Diericksdr GLAVIMANS [2940], overl. Capelle voor 16-1-1637.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Wouterszn "de oudste" [3906], geb. Capelle ca. 1603, volgt IIa.
 2. Dirck Wouterszn [3907], geb. ca. 1604, volgt IIb.
 3. Jan Wouterszn [3908], geb. ca. 1605, volgt IIc.
 4. Gerrit Wouterszn (ookwel Gijsbrecht Wouterszn) [3909], woonde 24-5-1640 te Gorkum.
 5. Peter Wouterszn "de jongste" [3910], volgt IId.
 6. Antonis Wouterszn (ookwel Teunis) [2941], ged. 's-Grevelduin 11-1-1615, volgt IIe.
 7. Wouter [2942], ged. 's-Grevelduin 17-3-1619, overl. voor 1637.
 8. Corst Wouterszn [3911], geb. Capelle ca. 1620.

De stamvader van deze tak (Wouter Peterszn) is zeer waarschijnlijk geen "echte" Klootwijk. Uit verschillende bronnen en onderzoeken lijkt het dat deze Wouter opgroeide en later met zijn gezin woonde in het huis van Adriaen Adriaenz van Clootwijck [3238], schout van Zuidewijn-Capelle gehuwd met Marike Adriaensdr van CAMPEN. Toen deze Adriaen kinderloos overleed hebben de kinderen van Wouter Peterszn waarschijnlijk de naam "van Clootwijck" aangenomen die later weer veranderde in "Klootwijk".
Voor de eenvoud en om een onderscheid te maken tussen deze tak en de "Oude Dordse Tak" wordt in deze tak uitsluitend de naam "Klootwijk" gebruikt. Het is echter wel een feit dat zeker in de beginperiode (17e eeuw) meestal de naam "van Clootwijck" gebruikt werd.

Hieronder zal ik eerst een hypothese van dhr. Zimmerman uit het dossier "van Cloetwijck" opnemen over het ontstaan van deze tak.

"Capelle (Noord Brabant). - De stamreeks vangt aan met Wouter Petersz of Wouter Cloteken, zo laatstelijk nog genoemd in 1648 in een akte van transport van 's-Grevelduin-Capelle toen hij rees 8 jaar dood was en waarbij zijn oudste zoon genaamd Peter de oudste de helft van het geseet westwaarts van de Hogevaart te Capelle, waarop zijn vader eertijds gewoond heeft met vrije gift transporteert aan zijn jongere broer Anthonis. De andere helft bezit reeds zijn broer genaamd Peter de jongste. In een akte van 1630 van Zuidewijn verklaart Wouter Petersz reeds omtrent 27 jaar en voor die tijd nog 7 jaar (hier vermoedelijk als jong gehuwde) bij en in 't huis te hebben gewoond van de in 1615 kinderloos te Capelle overleden Adriaen Adriaensz van Clootwijck, schout van Zuidewijn en Capelle en altoos enige achterste landen van hem te hebben gebruikt. Het huis wordt in deze akte nog vermeld als het huis en de boomgaard op Lappegat te 's-Grevelduin-Capelle.
In een akte van 1617 van 's-Grevelduin-Capelle staat nog nauwkeuriger beschreven waar 't huis stond, nl. Als volgt "Huysinge ende boomgaert daaer op staende gelegen opte Hoochvaert daer Adriaen Adriaensz van Clootwijck in syn leven op plach te woonen streckende van de halver Vaerten westwaerts te Capelle. Deze bezitting wordt dan het eigendom van zijn zwager Peter Gerrit Andriesz van der Hoeven, schout van Vrijhoeven en Zuidewijn, wiens vrouw Anneken Adriaensdr van Campen een zuster was van de vrouw van de overleden schout Van Clootwijck.
In 1617 wordt er te 's-Grevelduin weer een akte gepasseerd door ondermeer Geertruyt Adriaensdr van Campen en Lysken Adriaensdr van Clootwijck, erfgenamen van de overleden schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck, waarbij Govert Dircksz - in deze akte ook vermeld als Govert Dirck Corstiaensz - met een vrije gift overgedragen krijgt een huis en land gelegen in 's-Grevelduin-Capelle aan de westzijde van de Hogevaert, waar ten Zuiden van hem Wouter Petersz woont.
Dan is er in 1631 een akte te 's-Grevelduin opgemaakt, waarbij ondermeer compareerden Adriaen Tonisz van Campen en Wouter Petersz en krijgt Wouter Petersz met vrije gift overgedragen enig land gelegen te 's-Grevelduin-Capelle aan de Hogevaart, toebehorende aan de weeskinderen van Gerrit Petersz van der Hoeven, Andries Petersz van der Hoeven (deze zoons van de hiervoor vermelde schout Peter Gerrit Andriesz van der Hoeven) alsmede toebehorende aan de erfgenamen van Govert Dirck Corsten, waarvan ten Noorden Wouter Petersz woonde.
Volgens een akte van erfdeling van 1637 van 's-Grevelduin-Capelle blijft Wouter Petersz na de dood van zijn vrouw Tonisken Dircksdr in 't zelfde huis gelegen tot Capelle op de Hogevaart halver Hogevaart westwaarts wonen, terwijl zijn 7 zoons enig land of geld erven.
Voorts is ook Wouter Petersz volgens een akte van erfdeling van 1640 van 's-Grevelduin-Capelle overleden en erven zijn 7 zoons ieder een zevende part. Eigenlijk was er nog een achtste zoon geboren, nl. Wouter, die op 17-3-1619 te Capelle werd gedoopt, maar aangezien hij niet meer voorkomt in de akte van erfdeling van 1637 en 1640 moet hij voor die tijd jong zijn overleden.
Wouter Petersz vond ik (Zimmerman) 't vroegst vermeld in een akte van 1607 van 's- Grevelduin-Capelle als er een verruiling plaats vindt van een akker weiland gelegen aan de westzijde van de Hogevaart te Capelle tussen Gerrit Petersz (Rommen) en Nicolaes Huijbens zulks ten behoeve van Wouter Petersz en waarvoor Wouter aan Gerrit Petersz (Rommen) 100 Carolus Gulden betaalt. Deze Claes Huijbens akker kregen de twee zoons van Wouter Petersz t.w. Dirck en Anthonis ieder voor de helft in 1637.

Wie was nu Tonisken Dircksxdr de vrouw van Wouter Petersz of Cloteken? Dit is nog niet met zekerheid te zeggen, 't Vermoeden is dat de naast haar wonende Govert Dirck Corsten of Corstiaensz haar broer is geweest, temeer daar ook haar jongste zoon Corst heette.
Zeker is dat noch haar man noch zij een van Clootwijck was.
Er is een gerechtvaardigd vermoeden dat Tonisken Dirckxdr een van Campen was, want deze familie voerde eveneens de voornamen Corst, Anthonis en Dirck. Bovendien woonde zij met haar gezin bij de schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck wiens vrouw Mariken Adriaensdr van Campen heette, in huis. Wat de afkomst betreft van Wouter Petersz Cloteken kan 't volgende worden gezegd. Het veelvuldig voorkomen te Capelle van de lieflijke verkleinnamen Tonisken, Aentgen, Lijntgen, Jenneken, Peterken, Dircxken, Lijsken. Fijtken, Teunken en zo ook Cloteken - een typisch Brabantse gewoonte - rechtvaardigt hier het vermoeden dat Wouter Petersz of wel Wouter Cloteken eigenlijk Wouter Petersz Cloot heette.
Een Brabants geslacht Cloot komt reeds in 't begin der 16e eeuw voor te 's-Hertogenboschm waartoe o.a. Gerard Cloot (1534) behoorde (Ned. Leeuw 1904, 78). Voorts kwam ook het geslacht van Campen reeds vroeg voor te 's-Hertogenbosch, waartoe o.a. behoorden Godfried (Govert) van Campen, schepen (1255) en diens nazaat Arent van Campen, schepen (1556) (Navorscher 1887, 121, 121 e.v.). Het geslacht heeft zijn naam ontleend aan 't Campens Gasthuis te 's_Hertogenbosch.
Blijkens de doop-trouw- en begraafboeken van Capelle, alsmede de akte van 1648 van 's- Grevelduin-Capelle, hiervoor vermeld, gaan 5 zoons van het echtpaar Wouter Peter Cloteken (Cloot) en Tonisken Dirckxdr (van Campen) omstreeks 1648 en later de naam "van Clootwijck" voeren, t.w. : Peter de oudste, Dirck, Jan, Peter de jongste en Anthonis. De andere drie zoons Gijsbrecht, Wouter en Corst hebben zich vermoedelijk niet van Clootwijck genoemd, zeker niet Wouter, die op jeugdige leeftijd overleden moet zijn vůůr 16-1-1637.
Niets belette de 5 zoons meer - nu hun vader dood was, de schout geen nazaten had en zij in 't huis van de schout Adriaen Adriaensz van Clootwijck waren geboren en getogen - de naam "van Clootwijck" te voeren, immers deze naam had toen een goede klank.
In de 2e helft der 17e eeuw werd de naam 'van Clootwijck" door de onderhavige familie Klootwijk gevoerd, doch weldra veranderde deze naam in de 18e eeuw en later kortweg in Clootwijk en Klootwijk.
De oude familie van Clootwijck te Capelle stamde evenwel af van een oorspronkelijk adellijke familie uit Almkerk in 't land van Altena, die zich al vroeg over verschillende plaatsen verspreidde en vermenigvuldigde (Taxandria 1922, 269 e.v.). Omstreeks 1460 of 1470 vestigde zich te Capelle Jan van Clootwijck met vrouw en kinderen komende van de ridderlijke hofstede Clootwijck te Uppel onder Almkerk. Ten noorden van Almkerk aan de Woudrichemseweg ligt nu nog deze Clootwijkhoeve. Het tegenwoordige gebouw is van 1618. Leden van dit geslacht noemden zich vroeger ook "van Cloetwijck", o.a. Ghiselbert van Cloetwijck, die op 16-5-1465 een huis te Tilburg aan de Heuvel overgedragen krijgt (Ned.Leeuw 1933, 466).
De zoon Anthonis hiervoor vermeld, geboren te Capelle 1615, zich bij de doop op 1-8-1649 van zijn dochter Hendrikske "Tonis Wouters van Clootwijck" noemende, was de stamvader van de heer Cornelis Klootwijk, die voor hem en zijn zoon Paulus naamswijziging verkreeg bij KB 94 van 13-10-1970 in die van "van Cloetwijck"."
Tot zover het verhaal van Dhr. Zimmerman.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.IIa. Peter Wouterszn "de oudste" KLOOTWIJK [3906] (zn. van I), geb. Capelle ca. 1603, overl. 1648, ondertr. [1372] Sprang 10-1-1632 Lijsgen Hendriksdr [3912], overl. Capelle, begr. 12-5-1648.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [3915], overl. Capelle 4-6-1637.
 2. Hendrik [3913], overl. Capelle 17-5-1648.
 3. Aryen [3914], ged. 26-1-1646.

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.


IIb. Dirck Wouterszn KLOOTWIJK [3907] (zn. van I), geb. ca. 1604, overl. Capelle 12-5-1648, tr. [1373] Beatrix Willemsdr [3916], JD Vrijhoeve, wed Jan Louwers.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [3917].
 2. Jan [3918].

Op 16-04-1650 werd tot bleodvoogd benoemd oom Peter Wouters van Clootwijck "de oudste".
Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.IIc. Jan Wouterszn KLOOTWIJK [3908] (zn. van I), geb. ca. 1605, tr. [1374] Waspik Jacobgen Jacobsen [3919], JD uit Waspik.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [3920], ged. 24-2-1647.

Het kind Jacob was 1 van een tweeling, de ander is voor de doop overleden.
Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.IId. Peter Wouterszn "de jongste" KLOOTWIJK [3910] (zn. van I), tr. [1375] voor 1646 Aentgen Joachims VERSTER (?) [3921].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [3922], tr. [1376] 5-1704 Johan van RU [3930].
 2. Dirck Peters [3923], tr. [1380] 's-Grevelduin 2-4-1688 Adriaantje Arisse van CAMPEN [3934].
 3. Adriaan Peters [3924], volgt IIIa.
 4. Willemke [3925], overl. voor 1721, tr. [1377] Jacob Janse van HAMEL [3931].
 5. Lijntje [3926], ged. 's-Grevelduin 4-7-1646, tr. [1378] Huybert Jansen PAENS [3932].
 6. Willem Peters [3927].
 7. Teuntje [3928], tr. [1379] Arien Jans van BAVEL [3933].
 8. Wouter Peterszn [3929], volgt IIIb.

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck, Dopen NH 1645-1693, DTB 's-Grevelduin 1645-1693.


IIIa. Adriaan Peters KLOOTWIJK [3924] (zn. van IId), tr.(1) [1381] Neske Theunisse VERHOEVEN [3935].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [3936], ged. 's-Grevelduin 23-9-1675.

Adriaan Peters KLOOTWIJK, tr.(2) [1382] voor 1721 Anna SCHENKELS [3937].

Bronnen: Dossier van Cloetwijck, Dopen NH 1645-1693.


IIIb. Wouter Peterszn KLOOTWIJK [3929] (zn. van IId), tr. [1383] .
Kind(eren):
 1. Mayke [3938].
 2. Cornelia [3939].
 3. Peter [3940], woont sinds 1698 West-IJsselm..
 4. Cornelis [3941].

Bronnen: Dossier Zimmerman CBG, Dossier van Cloetwijck.


IIe. Antonis Wouterszn (ookwel Teunis) KLOOTWIJK [2941] (zn. van I), ged. 's-Grevelduin 11-1-1615, ondertr./tr. [980] Sprang 6/28-2-1644 Judith Cornelisdr [2943].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [2682], ged. 's-Grevelduin 4-3-1646, volgt IIIc.
 2. Hendricxken [2944], ged. 's-Grevelduin 1-8-1649.
 3. Cornelis [2945], ged. 's-Grevelduin 10-1-1655.
 4. Theunisken [2946], ged. 's-Grevelduin 10-1-1655.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.


IIIc. Wouter KLOOTWIJK [2682] (zn. van IIe), ged. 's-Grevelduin 4-3-1646, tr. [900] Sprang 21-2-1673 Geertruij Willemsdr CLIS [2683], geb. Sprang ca. 1650, dr. van Willem Corsten CLIS [2947], kleermaker, en Anniken Jans van DIJCK [2948].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuniske [3680], ged. 's-Grevelduin 30-11-1673.
 2. Johanna [3681], ged. Sprang, tr. [1288] Sprang 21-11-1716 Gerrit BROUWERS [3682], geb. Sprang.
 3. Willem [2684], ged. Sprang 1-1-1678.
 4. Judick [2685], ged. Sprang 17-9-1679.
 5. Antonie [2686], ged. Sprang 26-10-1681, volgt IVa.
 6. Adriaan [2687], ged. Sprang 31-3-1684, volgt IVb.

Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968, DTB Dopen Ned. Ger. Gem. 1670-1725.


IVa. Antonie KLOOTWIJK [2686] (zn. van IIIc), ged. Sprang 26-10-1681, tr. [1026] Sprang 22-3-1705 Cornelia van HEUSDEN [3060], ged. Sprang 13-12-1676, dr. van Gerid Cornelissen van HEUSDEN [3061] en Marijken Teunissen LEEUW [3062].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [3063], ged. Sprang 13-9-1705, volgt Va.
 2. Gerardus [3064], ged. Sprang 24-6-1708, volgt Vb.
 3. Maria [3065], ged. Sprang 1-1-1712.
 4. Geertruij [3066], ged. Sprang 24-12-1713, volgt Vc.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.


Va. Wouter KLOOTWIJK [3063] (zn. van IVa), ged. Sprang 13-9-1705, tr. [1030] 's-Grevelduin 14-6-1739 Adriana de HAAN [3068], ged. 's-Grevelduin 16-5-1714, dr. van Hendrik de HAAN [3069] en Adriaantje Cornelisdr OCKERS [3070].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [3683], ged. 's-Grevelduin 10-1-1740.
 2. Cornelia [3071], ged. Sprang 25-6-1741.
 3. Adriana [3072], ged. Sprang 1-9-1743.
 4. Maria [3073], ged. Sprang 9-1-1746.
 5. Maria [3074], ged. Sprang 26-12-1746.
 6. Antonie [3075], geb. Sprang ca. 1748. Antonie wordt (bijv. door Piet Sanders) als dezelfde gezien als Antonie Klootwijk, de zoon van Wouter Klootwijk en Adriana Timmermans. Dit is m.i. niet juist. Het eist wel verder onderzoek.
 7. Hendrik [3076], ged. Sprang 8-2-1750.
 8. Adriana [3077], ged. Sprang 14-12-1752.
 9. Antonette [3078], ged. Sprang 10-3-1754.
 10. Wouter [3526], ged. Sprang 12-9-1756, volgt VIa.

Het is mogelijk dat Hendrik [3076] later in Amsterdam met zijn vrouw Anna van der Sluijs drie kinderen laat dopen Haddriana (1785), Adrianus (1787) en Wouter (1789).

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, [3683] Dopen NH 's-Grevelduin 1693-1750.VIa. Wouter KLOOTWIJK [3526] (zn. van Va), ged. Sprang 12-9-1756, begr. Sprang 24-11-1797, ondertr./tr. [1217] Sprang 18-4/4-5-1777 Neeltje van ES [3527].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [2410], geb./ged. Sprang 23/26-11-1786, overl. Sprang 17-6-1825.
 2. Dirk [2241], geb. Sprang 23-1-1790, volgt VIIa.

Wouter zal haast wel zeker een zoon van Wouter en Adriana zijn. Een bewijs hiervoor is nog niet gevonden.
Begr. Sprang: '1797 den vier en twintigsten november begraven het lijk van wouter klootwijk op het kerkhof.'
Bronnen: Collectie Gouverneur, BS huw.bijl raamsdonk 1819, DTB D Sprang, Mem v. Succ. Waalwijk inv. no. 4-140.VIIa. Dirk KLOOTWIJK [2241] (zn. van VIa), geb. Sprang 23-1-1790, tr. [770] Raamsdonk 16-1-1819 Petronella KONINGS [2242], geb. 2-2-1794, dr. van Wouter KONINGS [3528] en Cornelia van RAAMSDONK [3529].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [4831], geb. Raamsdonk ca. 1819, tr. [1775] Breda 14-9-1848 Binne de VOS [4832], geb. WIJNJETERP ca. 1815, Soldaat 1e Reg. Infanterie, zn. van Wobbe Binnes de VOS [4833] en Antje Anes WALLER [4834].
 2. Wouter [4839], geb. Raamsdonk, volgt VIIIa.
 3. Joanna Martijna [4843], geb. Raamsdonk, tr. [1781] Raamsdonk 15-5-1856 Willem den ROOIJEN [4844], geb. Hooge en Lage Zwaluwe, zn. van Aart den ROOIJEN [4845] en Heijltje van 't ROER [4846].
 4. Wouterdina [4824], geb. Raamsdonk ca. 1820, tr. [1771] Hooge en Lage Zwaluwe 4-10-1844 Arij DUBBELMAN [4825], geb. Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1921, zn. van Huibert DUBBELMAN [4829] en Petronella de VISSER [4830].
 5. Neeltje [4835], geb. Raamsdonk 26-12-1824, tr. [1777] Dongen 8-5-1851 Francis van de LAAR [4836], geb. Dongen 9-1-1826, zn. van Wijnand van de LAAR [4837] en Anna SWART [4838].
 6. Adriaan [5904], geb. Raamsdonk ca. 1829, volgt VIIIb.
 7. Petronella [4847], geb. Raamsdonk ca. 1833, overl. Raamsdonk 15-2-1911, tr. [1783] Raamsdonk 2-4-1869 Kornelis Arie ARENDSE [4848], geb. Wijk en Aalburg, zn. van Zweer ARENDSE [4849] en Pieternella de WAAL [4850].
 8. Dirk [2243], geb. Raamsdonk ca. 1835, volgt VIIIc.

In sommige akten wordt er gesproken van Pitronella Konings i.p.v. Petronella Konings.

Bronnen: Bs Huw Raamsdonk 1-1819, 13-1852, 18-1856, 4-1869, BS Huw Hooge en Lage Zwaluwe 23-1844, BS Huw Breda 62-1848, BS Huw Dongen 7-1851, BS huw Gorinchem 1868-6, BS ovl Raamsdonk 1911-17.VIIIa. Wouter KLOOTWIJK [4839] (zn. van VIIa), geb. Raamsdonk, tr. [1779] Raamsdonk 13-5-1852 Johanna van KRIMPEN [4840], geb. Meeuwen, dr. van Antonij van KRIMPEN [4841] en Maria de HOVIK [4842].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Antonius [4500], geb. Raamsdonk ca. 1855, volgt IXa.
 2. Maria Petronella [6220], geb. Raamsdonk ca. 1859, overl. Raamsdonk 28-3-1917.

Bronnen: BS huw Raamsdonk 1852-13, 1877-9, BS ovl Raamsdonk 1917-40.


IXa. Dirk Antonius KLOOTWIJK [4500] (zn. van VIIIa), geb. Raamsdonk ca. 1855, ijzerwerker, overl. Raamsdonk 21-10-1925, tr. [1822] Raamsdonk 28-4-1877 Johanna Cornelia KLUIJTENAAR [4939], geb. Waspik ca. 1855, dr. van Christiaan KLUIJTENAAR [2853] en Anna Agnita van den BROEK [5499].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouterdina Christiana [4942], geb. Raamsdonk, tr. [1824] Raamsdonk 22-10-1908 Jan van 't HOF [4941], geb. Oud Beijerland, zn. van Jacob van 't HOF [4943] en Pieternella van HAL [4944].
 2. Christiaan Cornelis [4945], geb. Raamsdonk 8-5-1884, volgt Xa.
 3. Wouter Adrianus [4949], geb. Raamsdonk ca. 1887, ijzerwerker, tr. [1828] Zierikzee 13-5-1914 Jacoba Adriana KINGMANS [4950], geb. Zierikzee ca. 1892, dr. van Lieven Rochus KINGMANS [4951], koopman, en Janna Martina LEMSON [4952].
 4. Cornelis Johannes [4953], geb. Raamsdonk ca. 1892, fabrieksarbeider, tr. [1830] Zonnemaire 22-8-1917 Lientje VAALBURG [4954], geb. Zonnemaire ca. 1895, overl. Hardinxveld 12-8-1955, dr. van Jacob VAALBURG [4955] en Cathalina de JONGE [4956].
 5. Johan Marinus [4938], geb. 23-9-1894, volgt Xb.

Bronnen: BS huwelijk Raamsdonk 1877-9, 1908-33, 1912-34, 1917-17, BS huwelijk Zierikzee 1914-25, BS huwelijk Zonnemaire 1917-6, BS ovl Raamsdonk 1925-81.


Xa. Christiaan Cornelis KLOOTWIJK [4945] (zn. van IXa), geb. Raamsdonk 8-5-1884, Veldwachter, overl. Dordrecht 19-11-1951, tr. [1826] Raamsdonk 10-10-1912 Zietsche Trijntje BOERSMA [4946], geb. Maastricht 28-11-1886, overl. Dordrecht 21-10-1989, dr. van Rients BOERSMA [4947] en Trijntje TJERKSTRA [4948].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Rients [4522], geb. Heerjansdam 20-10-1913, volgt XIa.
 2. Trijntje Johanna [4957], geb. Heerjansdam 27-2-1915, tr. [1640] ?. IZENDOORN [4521].
 3. Rients Wouter Alle [6045], geb. Sint Maartensdijk 6-10-1917, overl. Maassluis ca. 1977.
 4. Johan Christiaan Cornelia [4958], geb. Sint Maartensdijk 17-12-1919, tr. [1832] M. MEIJER [4959].
 5. Nellie Jozina Willemina [4961], geb. Sint Maartensdijk 26-8-1924, tr. [1833] W.C. KLEIN [4960].

Bronnen: AAK, opgave Daan Isendoorn.


XIa. Dirk Rients KLOOTWIJK [4522] (zn. van Xa), geb. Heerjansdam 20-10-1913, tr. [1831] E. WITBERG [4520].
Uit dit huwelijk:
 1. Chris [6046], Earth and Marine Scientist.Xb. Johan Marinus KLOOTWIJK [4938] (zn. van IXa), geb. 23-9-1894, scheepmaker, tr. [1636] Raamsdonk 18-5-1917 Catharina Cornelia TREFFERS [4512], geb. Loon op Zand 1-2-1899, overl. 21-5-1987, dr. van Jacobus TREFFERS [4940] en Maria van der SCHANS [4515].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Jacobus [4511], geb. Raamsdonk 21-2-1918, volgt XIb.
 2. Jacob Johannes [6020], geb. Raamsdonk ca. 9-12-1919, overl. Raamsdonk 30-12-1919.
 3. Jacobus Marinus [6021], geb. Raamsdonk ca. 1921, overl. Raamsdonk 12-2-1922.
 4. Johanna Petronella [4513], geb. Raamsdonk 22-1-1922, overl. Sliedrecht 24-12-2008, tr. [2606] Cornelis Hermanus LEEUWENSTEIN [6624], geb. ca. 1926, overl. Sliedrecht 22-1-2006.
 5. Jacob Johannes [4514], geb. Raamsdonk 27-10-1926, overl. 7-3-1978.

Catharina Cornelia TREFFERS [4512] is bergraven op de Algemene begraafplaats te Papendrecht.

Bronnen: BS+BG Papendrecht HVA, Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk BS huwelijk Raamsdonk 1917-17, BS overlijden Raamsdonk 1919-107, 1922-24, AAK en www.zerken.nl.XIb. Dirk Jacobus KLOOTWIJK [4511] (zn. van Xb), geb. Raamsdonk 21-2-1918, overl. 3-2-1985, tr. [1631] Cornelia Allegonda BARNHOORN [4501], geb. 16-12-1918, overl. Papendrecht 22-3-1985.
Uit dit huwelijk:
 1. Rina [4934], tr. [1820] ? VERBEEK [4935].
 2. M.J. (Riet) [4502], tr. [1632] P. BLOM [4505].
 3. Joke [4936], tr. [1821] Anton OOTJERS [4937].
 4. Johan Marinus [4503], geb. 20-10-1949, volgt XIIa.
 5. C.A. (Corrie) [4504], geb. 19-4-1954, tr. [1635] C.J. (Cees) PIJMAN [4510].

Het huwelijk tussen Corrie KLOOTWIJK [4504] en Cees PIJLMAN [4510] is ontbonden.

Bronnen: Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk en Corrie Klootwijk [4504], Adv HVA, www.zerken.nl.XIIa. Johan Marinus KLOOTWIJK [4503] (zn. van XIb), geb. 20-10-1949, overl. Papendrecht 29-11-1991, tr. [1633] 24-12-1969 Ettina Philomena Martha ZWAMA [4506], geb. 14-7-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinder Dirk [4507], geb. 18-5-1970.
 2. Allegonda Maria [4508], geb. 7-11-1974, tr. [1634] Daniel FAASEN [4509], geb. Dordrecht 6-10-1974.

Bronnen: Opgave Allegonda Maria Faasen-Klootwijk, AAK-1991.


VIIIb. Adriaan KLOOTWIJK [5904] (zn. van VIIa), geb. Raamsdonk ca. 1829, tr. [2283] Gorinchem 6-2-1868 Jenneke van den OEVER [5905], geb. Gameren ca. 1827, overl. Gorinchem 1-10-1894, dr. van Dirk van den OEVER [5906] en Roelofke MOUTHAAN [5907].
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Peternella Adriana [6957], geb. Gorinchem 2-3-1870.
 2. Adriaan Dirk Pieter [6637], geb. Gorinchem 14-11-1872, overl. Gorinchem 22-11-1872.

Bronnen: BS huw Gorinchem 1868-6, BS geb Gorinchem 1870-56, 1872-257, Advertentieblad Gorinchem 1872.


VIIIc. Dirk KLOOTWIJK [2243] (zn. van VIIa), geb. Raamsdonk ca. 1835, koetsier en brouwersknecht, overl. Dordrecht 20-2-1889, tr. [771] Dordrecht 30-12-1868 Clasina VLEESENBEEK [2244], herbergierster, overl. na 1920.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Clasina [2289], geb. Dordrecht ca. 5-5-1869, overl. Dordrecht 15-12-1910, tr. [790] Dordrecht 18-7-1895 Willem VERSTEEG [2290], geb. Dordrecht ca. 1872, smid, zn. van Willem VERSTEEG [2291] en Elizabeth SCHAAP [2292]. Woonden in de Museumstraat 23 te Dordrecht
 2. Sina Adriana [2246], geb. Dordrecht 9-5-1872, overl. Dordrecht 6-9-1943, tr. [772] Dordrecht 24-8-1911 Cornelis van WIJK [2245], geb. Dordrecht 5-10-1861, kleermaker, weduwnaar van Johanna Bregetha GOEBEL, overl. Dordrecht 17-8-1938, zn. van Gerrit Leendert van WIJK [2247] en Janneke van WIJK [2248].
 3. Dirk [3407], geb. Dordrecht ca. 15-2-1874, vrachtrijder, tr. [1164] Dordrecht 16-9-1920 Jannigje MIDDELHOEK [3408], geb. Zuid Beijerland ca. 1868, gesch. van Corstiaan van Pelt, dr. van Pieter MIDDELHOEK [3409] en Catharina KUIP [3410].
 4. Antje Cornelia [4111], geb. Dordrecht ca. 4-4-1876, overl. Dordrecht 6-3-1878.
 5. Anna Adriana [1393], geb. Dordrecht 17-9-1878, overl. Dordrecht 19-7-1890.
 6. Wouter Johannes [1458], geb. Dordrecht 21-12-1880, overl. Dordrecht 18-2-1883.
 7. Johanna Wouderdina [2285], geb. Dordrecht ca. 1885, tr. [785] Dordrecht 2-1-1908 Johannes Anne van der HEUVEL [2282], geb. Dordrecht ca. 1879, stoombootkapitein, zn. van Jacob Maarten van der HEUVEL [2283] en Barendina Klasina PONSEN [2284].
 8. Nicolaas Adrianus [2313], geb. Dordrecht 6-2-1886, volgt IXb.

In 1878 en 1880 woonde dit gezin op G1153 a/d Augustijnenkamp te Dordrecht, in 1890 was dit Augustijnenkamp 19. Na de dood van haar man werd bij het beroep van Clasina "herbergierster" vermeld.

Bronnen: BS huw dordrecht en gegevens van Gerrit Klootwijk [2317], AAK 1943-S, BS geb Dordrecht 1878-727, 1880-1120, BS huw Dordrecht 1908-2, 1920-396, BS ovl Dordrecht 1878-306, 1883-139, 1889-145, 1890-463, 1910-635.IXb. Nicolaas Adrianus KLOOTWIJK [2313] (zn. van VIIIc), geb. Dordrecht 6-2-1886, smid, overl. 29-8-1964, tr. [799] Dordrecht 27-7-1916 Catharina Johanna KILA [2314], geb. Dordrecht 22-2-1886, overl. Dubbeldam 22-8-1963, dr. van Gerrit KILA [3776] en Anna Maria Hendrika BAKKES [3777].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk [2315], geb. Dordrecht 16-5-1917, overl. Dordrecht 25-5-1917.
 2. Dirk [2316], geb. Dordrecht 1-2-1920, wonende te zwijndrecht, tr. [1090] L GROENEWOUDT [3252].
 3. Gerrit [2317], geb. Dordrecht 13-12-1922, volgt Xc.

Bronnen: BS dordr O 386-1917, AAK C-1963 en opgave Bert van Kootwijk v.w.b. ovl C.J.Kila en haar ouders.


Xc. Gerrit KLOOTWIJK [2317] (zn. van IXb), geb. Dordrecht 13-12-1922, wonende te dordrecht, tr. [800] 2-4-1953 Elisabeth Marrigje VERMEIJ [2318], geb. Dubbeldam 28-10-1928, overl. Dordrecht 14-6-1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Hannie [2319], geb. Dordrecht 1953, tr. [1145] Nico GROENENDIJK [3367].
 2. Els [2320], geb. Dordrecht 1959, tr. [1146] Richard PIEPER [3368].

Bronnen: Opgave van Gerrit Klootwijk, en AAK B-1992.


Vb. Gerardus KLOOTWIJK [3064] (zn. van IVa), ged. Sprang 24-6-1708, tr. [1032] Sprang 12-2-1736 Arientje GLAVIMANS [3080], ged. Dussen 2-9-1714, dr. van Hendrik GLAVIMANS [3081] en Willemijntje van den ANKER [3082].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [3083], ged. Sprang 7-1-1737, volgt VIb.
 2. Willemijna [3084], ged. Sprang 26-10-1738.
 3. Cornelia [3085], ged. Sprang 5-2-1741.
 4. Hendrik [3086], ged. Sprang 7-10-1742.
 5. Wouter [3087], ged. Sprang 7-3-1745.
 6. Rombout [3088], ged. Sprang 26-3-1747.
 7. Cornelia [3089], ged. Sprang 18-1-1750.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.


VIb. Antonie KLOOTWIJK [3083] (zn. van Vb), ged. Sprang 7-1-1737, tr. [1034] Sprang 16-12-1770 Teuntje LAARHOVEN [3090], ged. Sprang 25-2-1748, dr. van Adriaan LAARHOVEN [3091] en Jenneke de GESTER [3092].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [3093], ged. Sprang 20-10-1771.
 2. Adriaan [3094], ged. Sprang 3-10-1773.
 3. Jenneke [3095], ged. Sprang 15-10-1775.
 4. Gerrit [3096], ged. Sprang 23-11-1777.
 5. Gerrit [3097], ged. Sprang 17-10-1779.
 6. Gerrit [3098], ged. Sprang 28-1-1781, volgt VIIb.
 7. Wilhelmina [3099], geb./ged. Sprang 12/17-7-1785.
 8. Geertruij [3100], geb./ged. Sprang 2/8-2-1789, tr. [1619] Baardwijk 19-5-1811 Jan van HERWIJNEN [4473], geb. Drongelen 12-5-1782, zn. van Albert van HERWIJNEN [4474] en Anne in 't VELD [4475].

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, Genlias Besoijen en Baardwijk.


VIIb. Gerrit KLOOTWIJK [3098] (zn. van VIb), ged. Sprang 28-1-1781, tr. [1289] Besoijen 26-4-1812 Johanna KUIJSTEN [3822], ged. 21-9-1788, dr. van Antonie KUIJSTEN [4471] en Janette van HELVOORT [4472].
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke [4476], geb. Besoijen 15-2-1816, tr.(1) [1622] Besoijen 21-3-1839 Jan Wouter SCHOLT [4477], geb. Sprang 19-11-1815, zn. van Jan SCHOLT [4478] en Goverdina KLUIJTENAAR [4479], tr.(2) [2337] Sprang-Capelle 29-7-1858 Teunis van DONGEN [6002], geb. Sprang 23-2-1828, zn. van Matthijs van DONGEN [6003] en Johanna DALMAIJER [6004].
 2. Teunis [3823], geb. Besoijen 23-10-1818.
 3. Antonie [3824], geb. Besoijen 4-2-1822.

Bronnen: BS huw Besoijen 1812-3, 1839-4, BS huw Sprang-Capelle 1858-6.


Vc. Geertruij KLOOTWIJK [3066] (dr. van IVa), ged. Sprang 24-12-1713, tr. [1028] Sprang 31-8-1738 Willem QUIRIJNS [3067], j.m. van Vrijhoeven.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [944], ged. Sprang 23-2-1744, volgt VIc.VIc. Cornelia QUIRIJNS [944] (dr. van Vc), ged. Sprang 23-2-1744, overl. Sprang 9-12-1807, ondertr./tr. [331] Sprang 8-4/4-5-1777 Willem KLOOTWIJK [943], ged. Sprang 28-6-1747, overl. Capelle 4-5-1833, zn. van Willem KLOOTWIJK [2691] en Pieternella de JONG [2698], weduwe van Johannes Oerlemans.
zie VId.IVb. Adriaan KLOOTWIJK [2687] (zn. van IIIc), ged. Sprang 31-3-1684, tr. [901] Sprang 26-10-1710 Sijke de LEEUW [2688], ged. Sprang 25-11-1687, dr. van Cornelis Pieterszn de LEEUW [2689] en Lijsbeth Aertsdr COOL [2690].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [2691], ged. Sprang 8-10-1713, volgt Vd.
 2. Hendrik [2692], ged. Sprang 24-1-1715, volgt Ve.
 3. Lijsbeth [2693], ged. Sprang 13-5-1717, tr. [1035] Sprang 26-3-1741 Adriaan de JONG [3101], wednr. van Maria Oerlemans.
 4. Adriaan [2694], ged. Sprang 25-8-1720, volgt Vf.
 5. Teuntje [2695], ged. Sprang 13-12-1722, tr. [1036] Sprang 15-12-1748 Cornelis BOUMAN [3102], geb. Wijk.
 6. Cornelis [2696], ged. Sprang 20-5-1725, volgt Vg.
 7. Wouter [571], ged. Sprang 23-11-1727, volgt Vh.

Er zijn aanwijzingen dat Adriaan op 3-4-1684 te Sprang geboren is. Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968 en aantekeningen Bert van Kootwijk.


Vd. Willem KLOOTWIJK [2691] (zn. van IVb), ged. Sprang 8-10-1713, tr. [904] Sprang 11-2-1741 Pieternella de JONG [2698], ged. 's-Grevelduin 4-10-1708, weduwe van Johannes Oerlemans, overl. Sprang 1786 (impost 1-11-1786), dr. van Jan de JONG [2702] en Jenneke van OOSTERHOUT [2703].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [2699], ged. Sprang 6-1-1743, tr. [1037] Sprang 31-5-1767 Hendrik ROS [3103], geb. Sprang, zn. van Jan ROS [6640], gep. soldaat, en Hendrina VERVOORT [6641].
 2. Jenneke [3104], ged. Sprang 18-10-1744.
 3. Willem [943], ged. Sprang 28-6-1747, volgt VId.
 4. Pieter [2701], ged. Sprang 4-10-1750, volgt VIe.

Bronnen: Gen. Soc. of Utah.


VId. Willem KLOOTWIJK [943] (zn. van Vd), ged. Sprang 28-6-1747, overl. Capelle 4-5-1833, ondertr./tr. [331] Sprang 8-4/4-5-1777 Cornelia QUIRIJNS [944], ged. Sprang 23-2-1744, overl. Sprang 9-12-1807, dr. van Willem QUIRIJNS [3067], j.m. van Vrijhoeven, en Geertruij KLOOTWIJK [3066]. (zie ook VIc)
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [945], ged. Sprang 18-2-1778, volgt VIIc.
 2. Gerardus [3129], ged. Sprang 18-7-1779.
 3. Petronella [3130], ged. Sprang 13-8-1780.
 4. Cornelis [3131], ged. Sprang 21-7-1782.
 5. Geertrui [3132], ged. Sprang 23-11-1783, overl. Hillegersberg 12-6-1849, tr. [2560] Hillegersberg 31-12-1812 Arie METZELAAR [6500], geb. Hillegersberg ca. 1787, overl. Hillegersberg 5-1-1825, zn. van Dirk METZELAAR [6501] en Ariaantje van der VELDEN [6502].
 6. Cornelis [3133], geb./ged. Sprang 17/21-11-1784.
 7. Adriaan [3134], ged. Sprang 6-11-1785.
 8. Antonie [3834], geb. Sprang 27-12-1789, ged. 3-1-1790, volgt VIId.

Dit fragment (943x944,945x946,947x948) is mij ter beschikking gesteld door G.J. vd Kamp, Van Hasseltstraat 17 te Kampen.


VIIc. Willem KLOOTWIJK [945] (zn. van VId), ged. Sprang 18-2-1778, arbeider, tr.(1) [330] Vrijhoeven 19-5-1805 Elizabeth de ROON [946], ged. Capelle 11-11-1781, overl. Loon op Zand 11-5-1832.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1734], geb. Vrijhoeve-Capelle 18-7-1803, volgt VIIId.
 2. Cornelia [3832], geb./ged. Vrijhoeve-Capelle 5/11-5-1806.
 3. Jan [3833], geb./ged. Vrijhoeve-Capelle 12/18-6-1809.
 4. Johanna [948], geb. Loon op Zand 1812, dienstmeid, overl. Loon op Zand 23-2-1891, tr. [329] Vrijhoeve-Capelle 23-4-1835 Johannes VERSTEEG [947], geb./ged. Sprang 20-9/6-10-1805, dienstknecht, overl. Loon op Zand 31-12-1873, zn. van Christina VERSTEEG [5324].
 5. Anna [6964], geb. Loon op Zand ca. 1822, overl. Nijmegen 22-12-1901, tr. [2752] Capelle 9-5-1950 Antonie KUIJPERS [6965], geb. 's-Gravenmoer, zn. van Gijsbert KUIJPERS [6966] en Johanna van HELVOORT [6967].

Willem KLOOTWIJK, tr.(2) [1839] Loon op Zand 24-4-1843 Huiberdina BROEKX [4970], geb. Sprang 3-2-1816, dr. van Arie BROEKX [4971] en Johanna HAVERHALS [4972].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus [4973], geb. Loon op Zand ca. 1848, volgt VIIIe.
 2. Johanna [4977], geb. Sprang, tr. [1843] Capelle 4-5-1866 Adriaan ZWIJGERS [4978], geb. Dongen, zn. van Johannes ZWIJGERS [4979] en Jenneke WERVERS [4980].
 3. Cornelia [4981], geb. Loon op Zand 9-3-1845, overl. Raamsdonk 5-9-1917, tr. [1845] Vrijhoeve-Capelle 31-10-1868 Gerrit NIEUWENHUIZEN [4982], geb. Vrijhoeve-Capelle 23-3-1842, zn. van Joost NIEUWENHUIZEN [4983] en Teuna TAKTOR [4984].

De volgorde en de volledigheid van de kinderen uit het tweede huwelijk van Willem en Huiberdina Broeckx is nog onzeker.
Bronnen: BS Capelle H-1838 en (2e huwelijk) GenLias, BS Capelle H 10-1824, Vrijhoeve-Capelle H-1835.VIIId. Cornelis KLOOTWIJK [1734] (zn. van VIIc), geb. Vrijhoeve-Capelle 18-7-1803, tr.(1) [460] Capelle 8-5-1824 Anna van PEER [1459], geb. Vrijhoeve-Capelle 18-7-1803, overl. voor 5-1838, dr. van Frans van PEER [5322] en Geertrui RUIJTENBERG [5323].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [1270], geb. Capelle 21-9-1825.
 2. Francijna [1370], geb. Capelle 13-12-1826, volgt IXc.

Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [603] Capelle 10-5-1838 Antonia SNIJDERS [1735], geb. Capelle 22-7-1814, overl. Loon op Zand 30-11-1853, dr. van Peter SNIJDERS [2903] en Cornelia van MASTBERGEN [3079].
Uit dit huwelijk:
 1. Peter [1280], geb. Loon op Zand 20-2-1840, volgt IXd.
 2. Elisabeth [5042], geb. Loon op Zand 21-8-1841, overl. Loon op Zand 27-6-1916, tr. [1876] Loon op Zand 15-5-1871 Wijnandus de ROOIJ [5043], geb. Loon op Zand 8-12-1837, zn. van Nicolaas de ROOIJ [5044] en Adriana DORRENBOOM [5045].
 3. Cornelis [3890], geb. Loon op Zand 26-8-1843, volgt IXe.
 4. Willem [1732], geb. Baardwijk ca. 1847, volgt IXf.
 5. Peter [5035], geb. Baardwijk 7-9-1847, volgt IXg.
 6. Adriana [5046], geb. Baardwijk ca. 1848, overl. Arnhem 16-12-1923.
 7. Antonie [4857], geb. Waalwijk ca. 1851, volgt IXh.

Uit het Dossier van Cloetwijck CBG (Zimmerman) blijkt dat Cornelis [3890] een zoon is van Cornelis en Antonia Snijders. Hierin staat als geboortedatum 30-10-1844 vermeld terwijl in GenLias 26-08-1843 staat.
Verder zien we hier tweemaal de zoon Peter (uit 1840 en uit 1847). Het lijkt er op dat dit inderdaad twee verschillende personen zijn.

Bronnen: BS geb Capelle 1826-11, 1861-33, BS huw Capelle 1824-10, 1838-7, 1861-9, BS ovl Loon op Zand 1916-101.IXc. Francijna KLOOTWIJK [1370] (dr. van VIIId), geb. Capelle 13-12-1826, overl./begr. Sliedrecht 18/21-9-1889, [499].
Kind(eren):
 1. Willem [1371], geb. Capelle 21-8-1850, volgt Xd.
 2. Cornelis [1271], geb. Capelle 28-7-1861, overl. Capelle 3-8-1861.

Francijna KLOOTWIJK, tr.(1) [1598] Sliedrecht 23-10-1875 Gerrit PETERS [4417], geb. Sliedrecht 18-6-1827, overl./begr. Sliedrecht 3/8-11-1915, zn. van Jacob PETERS [4418] en Johanna HUTTEMANS [4419].

Francijna heeft twee buitenechtelijke kinderen gekregen.
Bronnen: BS Capelle Geb 11-1826, 33-1861, Ovl 41-1861, BS Sliedrecht HVWA, GenLias.Xd. Willem KLOOTWIJK [1371] (zn. van IXc), geb. Capelle 21-8-1850, schoenmaker, overl. Loon op Zand 23-4-1904, tr. [501] Capelle 20-2-1880 Wilhelmina HEURTER [1374], geb. Capelle 20-12-1850, overl. Vrijhoeven 1-2-1912, dr. van Leendert HEURTER [1372] en Huibertje VISSERS [1373].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1375], geb. Capelle 16-7-1880, schoenmaker, overl. 22-5-1913, tr. [502] Nijmegen 3-9-1909 Lucia COUWENBERG [5333], geb. Drunen 19-8-1884, dienstbode, overl. Rotterdam 16-5-1981, dr. van Gerardus COUWENBERG [5334] en Johanna BOONS [5335].
 2. Frans [1376], geb. Capelle 21-8-1882, overl. 26-12-1882.
 3. Frans [1377], geb. Capelle 3-4-1884, overl. 16-10-1884.
 4. Huiberdina [1378], geb. Capelle 4-4-1885, overl. 18-8-1885.
 5. Frans [1379], geb. Capelle 12-6-1886, overl. 9-5-1887.
 6. Huiberdina [1380], geb. Capelle 23-8-1887, overl. 28-8-1887.
 7. Willem [1381], geb. Capelle 1-2-1890, overl. 23-5-1892.
 8. Frans [1382], geb. Capelle 20-7-1891, overl. 6-5-1892.
 9. Willem [1383], geb. Capelle 2-10-1892, volgt XIc.

Lucia COUWENBERG de vrouw van Leendert [1375] trouwt later met broer Willem Klootwijk [1383].
Bronnen: G.S.U., GenLias, BS huw Rotterdam 1914, BS huw Capelle 1880-3, BS huw Nijmegen 1909-253.XIc. Willem KLOOTWIJK [1383] (zn. van Xd), geb. Capelle 2-10-1892, broodbakker, overl. Rotterdam 17-8-1976, tr. [2025] Rotterdam 2-12-1914 Lucia COUWENBERG [5333], geb. Drunen 19-8-1884, dienstbode, overl. Rotterdam 16-5-1981, dr. van Gerardus COUWENBERG [5334] en Johanna BOONS [5335].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Lena (Wilma) [6012], geb. Rotterdam 3-10-1915, Coupeuse, overl. Michigan (USA) 29-5-2009, tr.(1) [2343] Wouter Pieter (Wout) TIMMERMANS [6023], geb. Rotterdam 8-1-1913, Timmerman, overl./begr. Rotterdam 15/18-7-1941, zn. van Arie TIMMERMANS [6761] en Prijna Evan van PROOIJEN [6762], tr.(2) [2344] 19-8-1948 Jan NAGTZAAM [6024], geb. 29-11-1915, overl. Michigan (USA) 14-12-1992.
 2. Johan [5336], geb. Rotterdam 23-6-1917, volgt XIIb.
 3. Willem (Wim) [6013], geb. Rotterdam 27-3-1920, volgt XIIc.

Lucia Couwenberg is de weduwe van Leendert Klootwijk de broer van Willem.
Dochter Wilhelmina Klootwijk [6012] trouwt eerst met ene Timmermans die door verdrinking om het leven komt. Later trouwt zij met Jan Nagtzaam en zij emigreren in 1955 naar Amerika. Wihelmina werd in Nederland altijd Mien genoemd, echter na haar emigratie gebruikte ze Wilma omdat Mien (Mean=slecht,gemeen) wat vreemd overkwam.

Bronnen: BS huw Rotterdam 1914, NRC vrijdag 20 november 1914, NRC 26 juni 1917, opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).XIIb. Johan KLOOTWIJK [5336] (zn. van XIc), geb. Rotterdam 23-6-1917, Chef buitendienst, overl./begr. Rotterdam 9/12-7-1985, tr. [2342] Jacoba Krijntje MASTIK [6014], geb. Rotterdam 29-9-1919, overl. Rotterdam 13-8-2002.
Uit dit huwelijk:
 1. Tom [6015], geb. Rotterdam 18-10-1941, volgt XIIIa.
 2. Johan (Han) [6016], geb. Rotterdam 7-5-1945, volgt XIIIb.
 3. Jacobus (Koos) [6017], geb. Rotterdam 2-5-1947, volgt XIIIc.
 4. Marianne [6018], geb. Rotterdam 14-5-1957, overl. Fribourg 15-9-1983, tr. [2667] 15-9-1983 Frans PUNT [6766].

Marianne Klootwijk [6018] is overleden door een auto-ongeluk op de eerste dag van haar huwelijksreis.

Bronnen: AAK, opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).XIIIa. Tom KLOOTWIJK [6015] (zn. van XIIb), geb. Rotterdam 18-10-1941, Heftruckchauffeur, tr. [2345] Hendrika Berendina Maria(Riek) WIEGGERS [6025], geb. 18-10-1941, Naaister.
Uit dit huwelijk:
 1. Pascal Hendrikus Wilhelmus [6026], geb. Vorden 19-12-1965, volgt XIVa.
 2. Wilco Marcus Joseph [6027], geb. Vorden 18-3-1967, Activiteitenbeg. Gezondheidsz., tr. [2664] Anke KOENDERICK [6763], geb. 26-6-1963.
 3. Maurice Bernhard Hendrik [6028], geb. Vorden 4-10-1968, Wegenbouwer.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).


XIVa. Pascal Hendrikus Wilhelmus KLOOTWIJK [6026] (zn. van XIIIa), geb. Vorden 19-12-1965, Bedrijsleider Drukkerij, tr. [2346] Gineke HENDRIKSE [6029], geb. 23-5-1966, Bejaardenverzorgster.
Uit dit huwelijk:
 1. Job [6030], geb. Ruurlo 14-9-1997.
 2. Elfi [6031], geb. Zutphen 13-1-1999.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).


XIIIb. Johan (Han) KLOOTWIJK [6016] (zn. van XIIb), geb. Rotterdam 7-5-1945, Kantoorbediende, tr.(1) [2665] Grazyna NOVAKOWSKA [6764], geb. Polen.
Johan (Han) KLOOTWIJK, tr.(2) [2347] Poortugaal 10-12-1981 Marion de JONGH [6032], geb. Rotterdam 15-3-1960, Lerares Duits.
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike [6033], geb. Rotterdam 25-7-1981, Japonologe, tr. [2348] Steve EVANS [6036].
 2. Freke [6034], geb. Rotterdam 18-6-1984.
 3. Sjoerd [6035], geb. Rhoon 16-3-1987, Design Ontwerper.

Beide huwelijke zijn ontbonden. Maaike woont in Japan en heeft met Steve een zoon, Jonah, gekregen.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).XIIIc. Jacobus (Koos) KLOOTWIJK [6017] (zn. van XIIb), geb. Rotterdam 2-5-1947, tr. [2349] Carla CHOW [6037].
Uit dit huwelijk:
 1. Johan [6038], geb. Rotterdam 10-2-1973, tr. [2666] Rina [6765], geb. Litouwen.
 2. Najang [6039], geb. Rotterdam 1-4-1975.
 3. Marianne [6040], geb. Rotterdam 22-11-1981, tr. [2350] Dennis VOOGD [6041].

Het huwelijk is inmiddels ontbonden. Marianne en Dennis hebben een zoon, Youri.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016], opgave Ton Stolk (schoonzoon van Wilhelmina Lena Klootwijk [6012]).XIIc. Willem (Wim) KLOOTWIJK [6013] (zn. van XIc), geb. Rotterdam 27-3-1920, Chauffeur, overl./begr. Rotterdam 6/10-5-1967, tr. [2352] Elizabeth Cornelia (Bep) MARTENS [6042], geb. Rotterdam 22-4-1929, Huishoudster.
Uit dit huwelijk:
 1. Korstiana Cornelia [6767], geb. Rotterdam 9-5-1947, Baliemedewerkster, tr. [2668] Jan STUURMAN [6768], geb. Rotterdam 8-2-1943.
 2. Lucia [6043], geb. Rotterdam 19-4-1957, Secretaresse, tr. [2351] Pieter GROENENDIJK [6044], geb. 30-6-1954.

Wim is in de jaren 60 overleden. Lucia is getrouwd en heeft kinderen.

Bronnen: Opgave Han Klootwijk [6016].IXd. Peter KLOOTWIJK [1280] (zn. van VIIId), geb. Loon op Zand 20-2-1840, overl. Mijnsherenland 15-1-1931, tr.(1) [1337] Capelle 11-5-1861 Maria VERDUIJN [1277], geb. Capelle 18-8-1828, dr. van Jan VERDUIJN [3820] en Hendrika KONINGS [3821].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [2113], geb. Capelle 23-10-1861, volgt Xe.
 2. Johanna [4771], geb. Capelle 20-9-1864, overl. Raamsdonk 11-7-1949, tr. [1745] Capelle 29-4-1890 Hendrik van HEIJST [4772], geb. Loon op Zand 10-4-1862, overl. Raamsdonksveer 22-2-1950, zn. van Pieter van HEIJST [4773] en Elisabeth VERSTEEG [4774].

Peter KLOOTWIJK, tr.(2) [2377] Mijnsheerenland 14-3-1912 Maria QUARTEL [6101], geb. Westmaas ca. 1842, overl. Ridderkerk 26-9-1933, dr. van Dirk QUARTEL [6102] en Jannigje den BROEDER [6103].

Op de begraafplaats van Raamsdonk-dorp ligt een grafsteen met opschrift: Johanna van Heijst-Klootwijk, geboren Capelle 20 september 1864, overleden te Raamsdonk 11 juli 1949. Was gehuwd met Hendrik van Heijst, geboren Loon op Zand 10 april 1862, overleden te Raamsdonksveer 22 februari 1950.

Pieter [1280] trouwt op 72-jarige leeftijd met Maria Quartel, de weduwe van Teunis Bijl.

Volgens opgaven van Bert van Kootwijk is Cornelis [2113] de zoon van Peter en Maria.

Bronnen: Opgave Bert van Kootwijk, Hans Klootwijk, GenLias, AAK, BS huw Mijnsheerenland 1912-2, BS ovl Mijnsheerenland 1931-1, BS ovl Ridderkerk 1933-88.Xe. Cornelis KLOOTWIJK [2113] (zn. van IXd), geb. Capelle 23-10-1861, ned.herv., spoorwegwerker, overl. Barendrecht 4-9-1896, tr. [712] Loon op Zand 13-5-1885 Alida van WIJLEN [2114], geb. Capelle 16-1-1863, overl. 13-4-1935, dr. van Arie van WIJLEN [5968] en Adriana van CAMPEN [5969].
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Adriaan [2115], geb. Capelle 3-11-1885, trambestuurder, tr. [713] Den Haag 24-8-1910 Geertruda Wilhelmina van DONGEN [2116], geb. Raamsdonk ca. 1885, dienstbode, dr. van Antonie Adriaan van DONGEN [2117] en Maria BOESER [2118].
 2. Adriaan [2119], geb. Loon op Zand 5-8-1887, volgt XId.
 3. Arie [2123], geb. Loon op Zand 15-12-1888, volgt XIe.
 4. Marinus [4319], geb. Loon op Zand ca. 1891, volgt XIf.
 5. Maria [2230], geb. Capelle 20-4-1892, overl. Den Haag 11-2-1938, tr. [2103] Jacob EDELING [5476], geb. Den Haag ca. 1893, overl. Den Haag 25-12-1939, zn. van Jacobus Hendricus EDELING [5477] en Alida van der BOM [5478].
 6. Cornelis [2231], geb. Capelle 27-12-1893, volgt XIg.
 7. Adriana [2232], geb. Barendrecht 15-5-1896, tr. [2320] Rotterdam 29-9-1920 Willem Jacobus HOEVENAAR [5970], geb. Loon op Zand ca. 1894, zn. van Hendrik Johannes HOEVENAAR [5971] en Hendrika TREFFERS [5972].

Het gezin verhuisde op 4.11.1895 van Loon op Zand naar Barendrecht, hier is hun dochter Adriana geboren. Cornelis kwam door een noodlottig ongeval om het leven, tijdens het koppelen van treinwagons werd hij doodgedrukt tussen de bumpers. Vrij snel na het overlijden van de man, op 22.10.1896, vertrekt het gezin weer naar Capelle (NB). Hier werkte Alida op het land en begon een snoepwinkel. Deze snoepwinkel groeide uit tot de huidige supermarkt van Sprang-Capelle.

Alida hertrouwde op 11-07-1907 te Vrijhoeve-Capelle met Adriaan Hommel.

De drie oudste zonen duiken in 1910 weer in Den Haag op.

Bronnen: BEV barendrecht 1893-1906 blad 117 en BS Den Haag Huw 1505-1910, 1070-1912, 1071-1912, BS Den Haag ovl 1938-328 1939-2535, gegevens Carla Vermey-Klootwijk en opgave Marco Kroonwijk, BS huw Loon op Zand 1885-22, BS huw Rotterdam 1920-t37, BS huw Vrijhoeve-Capelle 1907-1.XId. Adriaan KLOOTWIJK [2119] (zn. van Xe), geb. Loon op Zand 5-8-1887, tramconducteur HTM, tr. [714] Den Haag 5-6-1912 Adriana BOER [2120], geb. Sprang 9-1-1883, dienstbode, dr. van Cornelis BOER [2121] en Willemijna VERSTEEG [2122].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Willemijna Alida [6824], geb. Den Haag 6-8-1914.

Adriaan kwam op 24 april 1908 van Vrijhoeve-Capelle naar Den Haag, Adriana volgde op 27 april 1909, zij kwam uit Heemstede. Ze woonden eerst in de Mariottestraat 73, in mei 1914 werd dat de Fahrenheitstraat 236 en vervolgens in april 1928 werd dat de Bunschotensestraat 95.

Bronnen: BS huw Den Haag 1912-1070, GK Den Haag 1913-1939.XIe. Arie KLOOTWIJK [2123] (zn. van Xe), geb. Loon op Zand 15-12-1888, tramconducteur, overl. Den Haag 13-2-1973, tr. [715] Den Haag 5-6-1912 Adriana van VUUREN [2124], geb. Capelle 23-7-1891, dienstbode, overl. Den Haag 8-5-1983, dr. van Pieter van VUUREN [2125] en Hendrina van den HOEK [2126].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Hendrikus [4436], geb. 26-9-1912, volgt XIId.
 2. Pieter Adrianus [4438], geb. 6-10-1913, volgt XIIe.
 3. Hendricus [4440], geb. 18-1-1915, volgt XIIf.
 4. Adriaan KROONWIJK [4442], geb. 11-6-1916, tr. [1609] Den Haag Riet van DORT [4443], geb. 1926, overl. Den Haag 11-3-1983.

Arie kwam op 31 maart 1911 vanuit Vrijhoeve-Capelle naar Den Haag, Adriana volgde op 31 juli 1911 vanuit Capelle. Het gezin verhuisde veel in Den Haag, ten eerste woornden ze in de Mariottestraat 71, naast de broer van Arie, Adriaan Klootwijk [2119], in 1920 werd dat Ribesstraat 10, in 1924 Amelandsestraat 23, in 1925 Vleesboomstraat 25, in 1926 de Pluvierstraat 210, in 1927 Vlierboomplein 4, in 1930 het Moerbeiplein 4 en in 1934 het Notenplein 58. Verder wordt bij Hendricus nog vermeld dat hij meubelmaker was.

Bronnen: BS huw Den Haag 1912-1071, opgave Carla Vermey, GK Den Haag 1913-1939.XIId. Cornelis Hendrikus KLOOTWIJK [4436] (zn. van XIe), geb. 26-9-1912, overl. Leiden 18-12-1978, tr. [1606] Den Haag Elisabeth ZUURENDONK [4437], geb. 10-12-1912, overl. Leiderdorp 9-11-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan KROONWIJK [4444], geb. Den Haag 16-2-1945, volgt XIIId.
 2. Frank [4445], geb. Den Haag 5-5-1948, volgt XIIIe.

Bronnen: Opgave Carla Vermey en Marco Kroonwijk.


XIIId. Johan KROONWIJK [4444] (zn. van XIId), geb. Den Haag 16-2-1945, tr. [1720] 23-5-1969 Martha van WIJNGAARDEN [4724], geb. Den Haag 14-12-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Marco [4725], geb. Den Haag 7-7-1971, volgt XIVb.
 2. Monique [4726], geb. Den Haag 24-5-1974, overl. Den Haag 14-9-1974.
 3. Suzanne [4727], geb. Leiden 23-5-1976.

Omstreeks 1980 wijzigde Johan Klootwijk zijn naam via koninklijk besluit in Kroonwijk. Eerder had zijn oom Adriaan Klootwijk [4442] zijn naam ook gewijzigd in Kroonwijk.
Bronnen: Opgave Marco Kroonwijk.XIVb. Marco KROONWIJK [4725] (zn. van XIIId), geb. Den Haag 7-7-1971, tr. [1722] 14-5-1998 Joke BEER [4732], geb. Leiden 16-2-1970.
Uit dit huwelijk:
 1. DaniŽl [4775], geb. Leiden 23-11-2002.
 2. Thomas [4776], geb. Leiden 23-11-2002.
 3. Nienke [4890], geb. 1-7-2004.
 4. Jochem [6022], geb. Leiden 15-1-2007.

Bronnen: Opgave Marco Kroonwijk.


XIIIe. Frank KLOOTWIJK [4445] (zn. van XIId), geb. Den Haag 5-5-1948, tr. [1721] 15-12-1981 Sandra Priscilla Elisabeth MERKESTIJN [4728], geb. 28-8-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Lennart Matthijs [4729], geb. 12-9-1983.
 2. Robin Frank [4730], geb. 13-3-1985.
 3. Naomi Elisabeth [4731], geb. 28-3-1990.

Bronnen: Opgave Marco Kroonwijk en Frank Klootwijk [4445].


XIIe. Pieter Adrianus KLOOTWIJK [4438] (zn. van XIe), geb. 6-10-1913, tr. [1607] Den Haag 25-5-1938 Magdalena Maria SPIERENBURG [4439], geb. 10-12-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Olga Catharina [4446], geb. 6-9-1947.

Bronnen: Opgave Carla Vermey.


XIIf. Hendricus KLOOTWIJK [4440] (zn. van XIe), geb. 18-1-1915, meubelmaker, overl. Capelle a/d IJssel 11-12-1993, tr. [1608] Den Haag 1939 Helena ROOZENDAAL [4441], geb. 18-11-1914, overl. Den Haag 21-7-1964.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingeborg Constance [4447], geb. 17-5-1947.
 2. Carla Evelyn [4448], geb. Den Haag 22-5-1949, tr. [1612] Den Haag 22-5-1968 Peter-Paul VERMEY [4453], geb. Den Haag 13-9-1947.

Carla en Peter-Paul Vermey zijn op 20-1-1973 per boot vanuit Rotterdam vertrokken naar Australie, waar zij op 17-2-1973 in Melbourne aankwamen. Peter werkte voor zijn vertrek als ingenieur by Agfa Gevaert in Rijswijk en heeft een jaar of 10 bij Agfa Gevaert in Melbourne gewerkt als "technician" en "training officer". Op 1-7-1984 zijn zij een eigen zaak begonnen (Vermaco Pty. Ltd.) en gespecialiseerd in "Industrial Photographic Equipment". Carla is secretaresse en "qualified accountant". Ze heeft merendeels als direktie secretaresse gewerkt, maar werkt nu tezamen met Peter in hun eigen zaak.
Bronnen: Opgave Carla Vermey.XIf. Marinus KLOOTWIJK [4319] (zn. van Xe), geb. Loon op Zand ca. 1891, Trambest. Sigarenwinkelier, overl. Den Haag 19-7-1950, tr. [1560] Den Haag 14-4-1915 Clasina Cornelia van STRIEN [4320], geb. 21-6-1889, dienstbode, overl. 28-2-1973, dr. van Pieter van STRIEN [5486], arbeider, en Janneke van de KOPPEL [5487].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Marinus [4321], geb. Den Haag 19-9-1916, volgt XIIg.
 2. Pieter Jan [4322], geb. 22-1-1919, volgt XIIh.
 3. Clasina Cornelia [4323], geb. 20-2-1920, overl. Rotterdam 4-3-2003, tr. [2079] A.H. (Arie) de BRUIJN [5436], geb. 5-3-1916, overl. 4-1-1997.
 4. Maria Petronella [5488], geb. Den Haag 20-2-1920, overl. Den Haag 25-2-1920.
 5. Alida Jenneke [4324], geb. Den Haag 27-4-1923, overl. Maarn 16-6-2007, tr. [2532] Frits van OS [6442].

Bij zijn huwelijk in 1915 was Marinus trambestuurder. Later had Marinus in de Weimarstraat in Den Haag een Sigarenhandel. Er zijn veel advertenties teruggevonden in de plaatselijke kranten van 1922 t/m 1925. Bij zijn overlijden was Marinus bedrijfsleider.
Bronnen: BS huw Den Haag 1915-B386, BS ovl Den Haag 1920-850 1950-B1347, opgave Elly Loots-Klootwijk [4326] en AAK.XIIg. Cornelis Marinus KLOOTWIJK [4321] (zn. van XIf), geb. Den Haag 19-9-1916, overl. Mosyr (RUS) 20-1-1945, tr. [1561] Den Haag 1943 Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325], geb. 28-2-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Clasina [4326], geb. 22-2-1945, tr. [1563] Willem Jan LOOTS [4327], geb. 10-7-1950.

Bronnen: BS ovl Den Haag 1950-C2723, Opgave Elly Loots-Klootwijk [4326].


XIIh. Pieter Jan KLOOTWIJK [4322] (zn. van XIf), geb. 22-1-1919, overl. Den Haag 16-4-1982, begr. 20-4-1982, tr. [1562] Clasina Wilhelmina de HILSTER [4325], geb. 28-2-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert [4328], geb. 31-7-1953, volgt XIIIf.

Bronnen: Opgave Elly Loots-Klootwijk [4326].


XIIIf. Robert KLOOTWIJK [4328] (zn. van XIIh), geb. 31-7-1953, tr. [1564] Karin RUIJTER [4329].
Uit dit huwelijk:
 1. Brian RUIJTER [4330], geb. 10-3-1994.

Bronnen: Opgave Elly Loots-Klootwijk [4326] en Rob Klootwijk [4328].


XIg. Cornelis KLOOTWIJK [2231] (zn. van Xe), geb. Capelle 27-12-1893, voerman en chauffeur, tr. [2112] Den Haag 9-8-1918 Christina HAVERHALS [5489], geb. Sprang ca. 1892, dr. van Teunis HAVERHALS [5490], schoenmaker, en Adriana van ZELST [5491].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Alida [6825], geb. Den Haag 2-5-1919.
 2. Adriana [5492], geb. Den Haag ca. 1921, overl. Den Haag 8-1-1926.
 3. Alida Cornelia [6826], geb. Den Haag 30-10-1921.
 4. Cornelis [6827], geb. Den Haag 23-3-1924.
 5. Adriana [6828], geb. Den Haag 20-8-1927.
 6. Anton [6829], geb. Den Haag 28-7-1930.

Cornelis kwam in 1916 vanuit Capelle naar Den Haag en Christina al in 1911. In 1916 woonden ze in de Mariottestraat 36, in 1918 in de Rembrandtstraat 272, in 1934 in de W de Clougestraat 26 (?) en later in 1938 in de .... laan 510.

Bronnen: BS huw Den Haag 1918-B887, BS ovl Den Haag 1926-106, GK Den Haag 1913-1939.IXe. Cornelis KLOOTWIJK [3890] (zn. van VIIId), geb. Loon op Zand 26-8-1843, varensgezel,schipper, overl. 26-2-1918, tr. [1366] Werkendam 16-3-1870 Gijsbertje VISSER [3891], geb. Werkendam 25-4-1845, overl. Werkendam 9-1-1932, dr. van Arie VISSER [3892] en Maaike van de BOSCH [3893].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia [4100], geb. Werkendam 20-6-1870, overl. Werkendam 4-7-1870.
 2. Antonia [4101], geb. Werkendam 17-8-1871, overl. Werkendam 30-8-1871.
 3. Antonia (of Antonie) [4102], geb. Werkendam 31-12-1872, overl. Werkendam 6-3-1873.
 4. Cornelis [5167], geb. Werkendam 7-1-1874, volgt Xf.
 5. Maaike [4104], geb. Werkendam 7-1-1874, overl. Werkendam 1-3-1878.
 6. Cornelia [4103], geb. Werkendam 7-1-1874.
 7. Arie [4105], geb. Werkendam 19-6-1875, volgt Xg.
 8. Antonia [4106], geb. Werkendam 27-4-1878.
 9. Maaike [4107], geb. Werkendam 8-1-1881, overl. Werkendam 8-3-1881.
 10. Adrianus [3894], geb. Werkendam 14-7-1882, volgt Xh.
 11. Maaike [4108], geb. Werkendam 4-10-1891, overl. 26-8-1957, tr. [1625] Werkendam 13-9-1912 Florus Arie POTTERS [4489], geb. Werkendam 19-2-1890, overl. 21-9-1956, zn. van Jacob Hendrikus POTTERS [4490] en Pieternella KRAAIJEVELD [4491].

Opvallend in dit gezin is het de hoge kindersterfte. Vijf kinderen stierven voor het 5e levensjaar. Het laatst bekende adres was: Hoogstraat Werkendam.
Het ziet er naar uit dat Cornelia [4103] dezelfde persoon is als Cornelis [5167], dit moet nog even nagekenen worden. Bronnen: BS Werkendam Huw 3-1870, Geb 40-1870, 62-1871, 1-1872, 3-1874, 51-1875, 34-1878, 3-1881, 67-1882, 85-1891, Ovl 51-1870, 41-1871, 22-1873, 15-1878, 22-1881, Dossier van Cloetwijck (CBG), GenLias Werkendam Huw-1870, Huw-1898, Huw-1912, BS huw 's-Gravenzande 19-1898, www.zerken.nl.Xf. Cornelis KLOOTWIJK [5167] (zn. van IXe), geb. Werkendam 7-1-1874, overl. 6-11-1956, tr. [1938] 's-Gravenzande 22-7-1898 Neeltje BOON [5168], geb. 's-Gravenzande 9-9-1876, overl. 27-1-1964, dr. van Jan BOON [5169] en Jannetje van den BURG [5170].
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertje [5171], geb. 's-Gravenzande 27-12-1898, overl. Middelburg 11-3-1996, tr. [2721] Th. P.J.M. VIERHOUT [6888].
 2. Cornelia [5172], geb. 's-Gravenzande 3-3-1900.
 3. Cornelis [5764], geb. 's-Gravenzande 5-7-1901.

De achternaam van Cornelis Klootwijk [5764] heeft zijn achternaam bij Koninklijk Besluit op 6-10-1970 gewijzigd in Van Kootwijk. Overigens is in de geboorteakte van Cornelis Klootwijk [5764] sprake van de naam "van Klootwijk".
Bronnen: BS huw 's-Gravenzande 1898-19, BS geb 's-Gravenzande 1898-217, 1900-47, 1901-91, www.zerken.nl.Xg. Arie KLOOTWIJK [4105] (zn. van IXe), geb. Werkendam 19-6-1875, stoker, varensgezel, schipper, overl. Hoek van Holland 14-12-1935, tr. [1460] Werkendam 5-11-1898 Jenneke de VRIES [4116], geb. De Werken ca. 1878, overl. Den Haag 9-8-1947, dr. van Klouwert de VRIES [4117] en Jenneke NIEUWKOOP [4118].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [4119], geb. Werkendam 24-10-1899, overl. Werkendam 6-2-1900.

Op de grafsteen is er sprake va vader en moeder, de verwachting is dan ook dat er na Cornelis nog meer kinderen zijn. Ook lijkt het dat er tussen 1935 en 1947 kleinkinderen geboren zijn.

Bronnen: BS Werkendam huw 1898-17, geb 1899-118, ovl 1900-20, GenLias Werkendam Huw-1898, BS ovl Hoek van Holland 1935-24, 1947-18, www.online-begraafplaatsen.nl.Xh. Adrianus KLOOTWIJK [3894] (zn. van IXe), geb. Werkendam 14-7-1882, huisschilder, overl. Dordrecht 25-12-1943, tr. [1368] Vlaardingen 5-1-1910 Hendrika WIELAARD [3895], geb. Middelharnis 24-11-1887, overl. Dordrecht 4-7-1958, dr. van Jillis WIELAARD [3896] en Cornelia HOEK [3897].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis van CLOETWIJCK (Naamswijziging bij KB 94 dd 13-10-1970) [3898], geb. Werkendam 26-9-1910, volgt XIh.

Bronnen: Dossier van Cloetwijck (CBG), AAK A-1943 H-1958.


XIh. Cornelis van CLOETWIJCK [3898] (Naamswijziging bij KB 94 dd 13-10-1970) (zn. van Xh), geb. Werkendam 26-9-1910, gem. ambtenaar / kunstschilder, tr. [1370] Dordrecht 28-5-1936 Aaltje Poulina van der WAAL [3899], geb. Zwijndrecht 24-11-1914, dr. van Leendert van der WAAL [3900] en Marigje SNIJDERS [3901].
Uit dit huwelijk:
 1. dochter [6190], geb. 14-6-1937.
 2. Paulus (naamswijziging bij KB 94 13-10-1970) [3902], geb. Den Haag 10-6-1957.

Cornelis Klootwijk heeft volgens Koninklijk Besluit 94 d.d. 13 oktober 1970 zijn naam, en die van zijn kinderen, laten wijzigen in Cornelis van Cloetwijck.

Bronnen: Dossier van Cloetwijck (CBG), advertenties Het Vaderland.IXf. Willem KLOOTWIJK [1732] (zn. van VIIId), geb. Baardwijk ca. 1847, molenaarsknecht, overl. Westmaas 6-6-1909, tr. [605] Westmaas 9-4-1874 Janna MAASDAM [1733], geb. Westmaas ca. 1853, dr. van Gerrit MAASDAM [1736] en Geertrui BUITENDIJK [1737].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [1738], geb. Westmaas 19-4-1874, volgt Xi.
 2. Antonia [1739], geb. Goudswaard 7-12-1875, tr. [2252] Capelle 14-5-1903 Cornelis Johannes van HEIJST [5841], geb. Loon op Zand 26-9-1973, zn. van Pieter van HEIJST [5842] en Elisabeth VERSTEEG [5843].
 3. Geertruida [1740], geb. Goudswaard 3-6-1878.
 4. Cornelia [1741], geb. Westmaas 6-7-1886, tr. [2254] Westmaas 8-8-1913 Hendrik Cornelis van COMMENEE [5844], geb. Breda ca. 1876, zn. van Johannis Philippus van COMMENEE [5845] en Maatje de VRIES [5846].
 5. Elizabeth [1742], geb. Westmaas 24-2-1891, overl. Westmaas 9-3-1891.


Bronnen: BS huw Westmaas 1874-5, 1913-6 BS geb Westmaas 1874-23, 1886-20, 1891-7, BS ovl Westmaas 1891-4, 1909-9, 1946-1, BS geb Goudswaard 1875-48, 1878-29, BS huw Numansdorp 1904-9, BS huw Capelle 1903-4.Xi. Gerrit KLOOTWIJK [1738] (zn. van IXf), geb. Westmaas 19-4-1874, molenaarsknecht, overl. Westmaas 26-2-1946, tr. [606] Numansdorp 22-4-1904 Maria de GROOT [1743], geb. Numansdorp ca. 1878, dr. van Pieter de GROOT [1744] en Pieternella Suzanna KRIJGSMAN [1745].
Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje [6553], geb. 1914, overl. Klaaswaal 29-11-1914.
 2. Willem Pieter [6769], geb. ca. 1919, overl. Oud-Beijerland 23-5-1919.

Bronnen: BS geb Westmaas 1874-23, BS huw Numansdorp 1904-9, BS ovl Klaaswaal 1914-21.


IXg. Peter KLOOTWIJK [5035] (zn. van VIIId), geb. Baardwijk 7-9-1847, tuinman, tr.(1) [1872] Sprang-Capelle 12-9-1873 Henrietta Anthonia BRANDT [5036], geb. Veenendaal 19-4-1848, dr. van Johan Rutger BRANDT [5037] en Adriana Johanna KORTIER [5038].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Adriana [5047], geb. Sprang, tr. [1878] Sprang-Capelle 6-12-1901 Denis NETTEN [5048], geb. Sprang, zn. van Hendrik NETTEN [5049] en Cornelia KUIJSTEN [5050].
 2. Cornelis Johan [5051], geb. Sprang ca. 1878, volgt Xj.
 3. Adrianus Johannes [5055], geb. Sprang 26-11-1882, onderwijzer, overl. Dodewaard 23-4-1947, tr. [1882] Dodewaard 26-10-1917 Jacoba Cornelia KNOOP [5056], geb. Dodewaard 9-7-1879, overl. 23-3-1960, dr. van Johannes KNOOP [5057] en Jenneke HENDRIKS [5058].

Peter KLOOTWIJK, tr.(2) [1874] Sprang-Capelle 20-11-1902 Anna UITTENBOGAARD [5039], geb. Dordrecht, dr. van Dirk UITTENBOGAARD [5040] en Geertrui Adriana van DALEN [5041].

Bronnen: BS Sprang-Capelle Huw 12-1873, 21-1901, 15-1902, Delft 22-1904, BS huw Dodewaard 1917-14, BS ovl Dodewaard 1947-4.


Xj. Cornelis Johan KLOOTWIJK [5051] (zn. van IXg), geb. Sprang ca. 1878, tr. [1880] Delft 12-2-1904 Adriana Johanna van den BELD [5052], geb. Delft ca. 1874, dr. van Jan van den BELD [5053] en Adriana Johanna BRANDT [5054].
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Antonia [6104], geb. Franeker ca. 1905, overl. Soest 14-8-1923.
 2. Adriana Johanna [6908], geb. Hof van Delft 16-3-1909.
 3. Ida Johanna Frederika [6780], geb. Hof van Delft ca. 1910, overl./begr. Edam 11/14-1-1984, tr. [2671] Soest 22-7-1931 Willem Frederik HENDRIKS [6777], geb. Amsterdam ca. 1903, zn. van Hannes Frederik HENDRIKS [6778] en Lammigje BRANDSMA [6779].
 4. Wilhelmina [5059], geb. Delft ca. 1916, overl. Delft 18-7-1917.

Het huwelijk tussen Cornelis Johan Klootwijk [5051] en Adriana Johanna van den Beld is op 16-12-1931 door echtscheiding ontbonden.
Het huwelijk tussen Willem Frederik Hendriks en Ida Johanna Ferderika Klootwijk is op 19-06-1940 ontbonden te Utrecht (inschijving 22-08-1940)

Bronnen: BS huw Delft 1904-22, BS ovl Delft 1917-370, BS ovl Soest 1923-88, BS huw Soest 1931-64, BS geb Hof van Delft 1909-47, Kaartenbak Emigranten Nationaal Archief.IXh. Antonie KLOOTWIJK [4857] (zn. van VIIId), geb. Waalwijk ca. 1851, overl. Hoek van Holland 14-1-1931, tr. [1787] 's-Gravenzande 8-2-1877 Bastiaantje Johanna BURGERSDIJK [4858], geb. 's-Gravenzande ca. 1858, overl. Hoek van Holland 30-12-1917, dr. van Bastiaan Johannes BURGERSDIJK [4859] en Sientje OVERKLEEFT [4860].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Antonie [4883], geb. 's-Gravenzande 27-5-1877, overl. 20-4-1946, tr. [1800] 's-Gravenzande 5-7-1907 Arendje NOORDERVLIET [4884], geb. Rozenburg 8-4-1884, overl. 28-4-1968, dr. van Hermina Cornelia NOORDERVLIET [4885].
 2. Sientje [5337], geb. 's-Gravenzande 10-5-1878, overl. 's-Gravenzande 8-9-1878.
 3. Sientje [5338], geb. 's-Gravenzande 15-4-1879, overl. 's-Gravenzande 23-6-1880.
 4. Sientje [4863], geb. 's-Gravenzande 9-11-1880, overl. Hoek van Holland 16-3-1950, tr. [1790] 's-Gravenzande 22-5-1903 Arie Johannes FAAS [4864], geb. Hoofdplaat ca. 1874, zn. van Jacob FAAS [4865] en Johanna PIKAN [4866].
 5. Antonetta [4871], geb. 's-Gravenzande 3-12-1882, overl. 13-8-1960, tr. [1794] 's-Gravenzande 8-3-1907 Arie de BIE [4872], geb. Castricum 24-1-1883, overl. 20-10-1972, zn. van Teunis de BIE [4873] en Trijntje van BRUINSWAARD [4874].
 6. Cornelia Wilhelmina [4867], geb. Monster 7-9-1885, tr. [1792] 's-Gravenzande 11-9-1903 Ferdinand HEIN [4868], geb. Sliedrecht ca. 1882, zn. van Piet HEIN [4869] en Johanna DITMAR [4870].
 7. Bastiaan Johannes [4168], geb. 's-Gravenzande 29-1-1887, volgt Xk.
 8. Elizabeth [4879], geb. 's-Gravenzande 5-9-1888, filiaalhoudster zuivelfabriek, overl. Rotterdam 3-11-1947, tr. [1798] 's-Gravenzande 18-11-1909 Antonie Leendert van BAARLE [4880], geb. Schiedam 2-4-1887, zn. van Adrianus van BAARLE [4881] en Jacoba VEENMAN [4882].
 9. Cornelia [4875], geb. 's-Gravenzande 11-12-1889, tr. [1796] 's-Gravenzande 11-11-1910 Leendert Johannes VEENMAN [4876], geb. Overschie ca. 1888, zn. van Nicolaas VEENMAN [4877] en Maria KERPEL [4878].
 10. Johannes Willem [5339], geb. 's-Gravenzande 28-1-1891, overl. 's-Gravenzande 2-4-1892.
 11. Johannes Willem [5340], geb. 's-Gravenzande 22-5-1892, tr. [2029] Hoek van Holland 18-6-1915 Lena van MOURIK [5347], geb. 's-Gravenzande ca. 1893, dr. van Hendrik van MOURIK [5348] en Neeltje KORTELAND [5349].
 12. Abraham [5341], geb. 's-Gravenzande 9-2-1894, tr.(1) [2033] Hoek van Holland 14-12-1917 Everdina PRINS [5353], geb. 's-Gravenzande ca. 1896, overl. Hoek van Holland 14-4-1919, dr. van Hendrik PRINS [5354] en Geertje TALEN [5355], tr.(2) [2035] Hoek van Holland 3-11-1921 Berendina HEIJINK [5356], geb. Ede ca. 1899, dr. van Willem HEIJINK [5357] en Reiniera van de KAMP [5358].
 13. Adriana Wilhelmina [5342], geb. 's-Gravenzande 18-8-1895, tr. [2027] Hoek van Holland 14-5-1915 Hendrik HOLTROP [5344], geb. Groningen ca. 1895, zn. van Hendrik HOLTROP [5345] en Renske BORGERS [5346].
 14. Bastiaantje Johanna [5343], geb. 's-Gravenzande 25-5-1897, tr. [2031] Hoek van Holland 24-8-1917 Jelle Bruijn van den BERG [5350], geb. Amersfoort ca. 1895, zn. van Bruijn van den BERG [5351] en Dirkje de VRIES [5352].

Opm: In de huwelijksakte van Cornelis Antonie wordt gesproken van moeder Johanna in plaats van Bastiaantje Johanna.
Buiten de bovenstaande kinderen zijn er nog drie doorgeboren kinderen te 's-Gravenhage aangegeven: 21-10-1881 (dochter), 17-05-1884 (zoon) en 16-12-1898 (zoon).
Ook is op 08-12-1925 te Hoek van Holland een doodgeboren kind aangegeven van Abraham Klootwijk en Berendina Heijink.

Bronnen: BS geb 's-Gravenzande 78-1877, 89-1878, 74-1879, 223-1880, 207-1882, 22-1887, 147-1888, 228-1889, 19-1891, 86-1892, 30-1894, 138-1895, 84-1895, BS geb Monster 142-1885, BS huw 's-Gravenzande 1-1877, 13-1903, 28-1903, 8-1907, 36-1907, 44-1909, 56-1910, BS huw Hoek van Holland 9-1915, 11-1915, 12-1917, 21-1917, 33-1921, BS ovl 's-Gravenzande 87-1878, 60-1880, 40-1892, BS ovl Hoek van Holland 39-1917, 6-1919, 32-1925, 2-1931, 5-1950, Aantekeningen Bert van Kootwijk, NRC 1946.Xk. Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4168] (zn. van IXh), geb. 's-Gravenzande 29-1-1887, overl. Hoek van Holland 12-7-1963, tr. [1487] 's-Gravenzande 4-8-1910 Jannigje VERMEER [4169], geb. 24-8-1887, overl. Hoek van Holland 18-5-1963, dr. van Willem VERMEER [4861] en Gijsbertje PEULER [4862].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [4172], geb. Hoek van Holland 18-3-1915, volgt XIi.
 2. Willem [4170], geb. Hoek van Holland 14-3-1918, volgt XIj.

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173], BS Huw 's-Gravenzande 33-1910, Foto Hans Klootwijk.


XIi. Antonie KLOOTWIJK [4172] (zn. van Xk), geb. Hoek van Holland 18-3-1915, Insp. A 's-Rijksbelastingen, overl. Valkenburg 11-6-1967, tr. [1514] Charlotte Wilhelmine BISCHOF [4220], geb. Schlederhausen (D) 5-4-1921.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Willem [4221], geb. 15-7-1942, volgt XIIi.
 2. Marie Louisse [4222], geb. 20-10-1946, tr. [1516] Harry D.D. JANSSENS [4224].

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173], AAK-A 1967.


XIIi. Johannes Willem KLOOTWIJK [4221] (zn. van XIi), geb. 15-7-1942, tr. [1515] Roberta PEDRAZINIE [4223].
Uit dit huwelijk:
 1. Monique [4225].
 2. Fabian [4226].

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173].


XIj. Willem KLOOTWIJK [4170] (zn. van Xk), geb. Hoek van Holland 14-3-1918, overl. Hoek van Holland 21-6-1974, tr. [1488] Ytske KRUIZE [4171], geb. 8-8-1919, overl. 14-8-1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Johannes [4173], geb. Vlaardingen 23-8-1958, volgt XIIj.

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173].


XIIj. Bastiaan Johannes KLOOTWIJK [4173] (zn. van XIj), geb. Vlaardingen 23-8-1958, tr. [1489] 27-6-1986 Maja Cornelia WESTDORP [4174], geb. Hoek van Holland 17-8-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Laura Ingeborg [4175], geb. Delft 18-2-1990.
 2. Colin Reinier [4176], geb. Delft 30-11-1992.

Bronnen: Opgave Bastiaan Johannes [4173].


VIIIe. Wilhelmus KLOOTWIJK [4973] (zn. van VIIc), geb. Loon op Zand ca. 1848, overl. Capelle ca. 1-8-1911, tr. [1840] Capelle 14-10-1869 Willemina RAMSTIJN [4974], geb. Capelle, dr. van Jacobus RAMSTIJN [4975] en Johanna van ZELST [4976].
Uit dit huwelijk:
 1. Huiberdina Johanna [4985], geb. Capelle, overl. 's-Grevelduin-Capelle 26-12-1921, tr. [1847] Capelle 5-1-1892 Adriaan VISSERS [4986], geb. Vrijhoeve-Capelle, zn. van Coenraad VISSERS [4987] en Adriana van KUIJK [4988].
 2. Jacoba [4989], geb. Capelle, tr. [1849] Capelle 24-5-1900 Gerrit de JONG [4990], geb. Capelle, zn. van Hendrik de JONG [4991] en Huiberdina SNIJDERS [4992].
 3. Cornelia [4993], geb. Capelle, tr. [1851] Capelle 18-6-1901 Albert de HAAS [4994], geb. Oostzaan, zn. van Gerrit de HAAS [4995] en Geertje DIL [4996].
 4. Alida Willemina [4997], geb. Capelle, tr. [1853] Capelle 23-6-1903 Jan WERVERS [4998], geb. Capelle, zn. van Marinus WERVERS [4999] en Jenneke PAANS [5001].
 5. Johanna Huiberdina [5002], geb. Capelle, tr. [1855] Capelle 12-9-1905 Johannes Adriaan van IERSEL [5003], geb. Capelle, zn. van Izak van IERSEL [5004] en Elisabeth MOUTHAAN [5005].
 6. Jacobus Wilhelmus [5006], geb. Capelle 12-10-1895, volgt IXi.
 7. Catharina [5010], geb. Capelle, tr. [1859] Capelle 18-7-1918 Jacobus van den HOVEN [5011], geb. Bergeijk, zn. van Gerrit van den HOVEN [5012] en Hendrika Adriana van BEEK [5013].

Bronnen: Genlias Capelle en Roosendaal.


IXi. Jacobus Wilhelmus KLOOTWIJK [5006] (zn. van VIIIe), geb. Capelle 12-10-1895, arbeider, remmer NS, tr. [1857] Roosendaal 18-9-1917 Wilhelmina JACOBS [5007], geb. Roosendaal en Nispen, dr. van Francus JACOBS [5008] en Joanna van LOON [5009].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [6343], geb. Roosendaal en Nispen ca. 7-1919, overl. Roosendaal en Nispen 25-5-1920.
 2. levenloos [6344], geb. Roosendaal en Nispen 23-6-1923, overl. Roosendaal en Nispen 23-6-1923.

Jacobus Wilhelmus [5006] ging na zijn huwelijk in 1917 vanuit Capelle in Roosendaal wonen (inschrijving 22-9-1917). Het gezin woonde vervolgens op de Bredaseweg L55, in de Rozemarijnstraat 15 en 13, op de Boulevard 135 en in de Spoorstraat 148e te Roosendaal. Van 14-5-1930 tot 30-9-1930 woonde Jacobus Wilhelmus nog even in Amersfoort.

Bronnen: BS huw Roosendaal 1917-112, BS ovl Roosendaal 1920-117, 1923-155, Personeel Spoorwegen.VIId. Antonie KLOOTWIJK [3834] (zn. van VId), geb. Sprang 27-12-1789, ged. 3-1-1790, overl. voor 1857, tr. [1340] Vrijhoeve-Capelle 11-4-1822 Philippina den BOER [3835], geb. Capelle 9-10-1795, overl. voor 1857, dr. van Dingena den BOER [3135].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [5094], geb. Vrijhoeve-Capelle 31-1-1824, volgt VIIIf.
 2. Dingeman [3836], geb. Capelle 29-11-1826.
 3. Wilhelmijna [3838], geb. Capelle 30-5-1830, tr.(1) [1904] Capelle 30-4-1859 Dominekes van STOKKUM [5104], geb. Sprang, zn. van Antonie van STOKKUM [5096] en Anna Maria van der HAMMEN [5097], tr.(2) [1906] Capelle 5-7-1862 Wouter VAARTMANS [5105], geb. Capelle, zn. van Adriaan VAARTMANS [5106] en Maria Johanna van GENT [5107].
 4. Pieter [3837], geb. Capelle 25-4-1833, volgt VIIIg.

Cornelis [5094] en Willemijna [3838] trouwen beide met een kind uit hetzelfde gezin.
Bronnen: BS Capelle G 58-1826, 25-1830, GenLias Vrijhoeve-Capelle huw 2-1822, huw Sprang-Capelle 10-1849, 8-1859, 12-1862, 5-1879, 36-1897.VIIIf. Cornelis KLOOTWIJK [5094] (zn. van VIId), geb. Vrijhoeve-Capelle 31-1-1824, tr.(1) [1899] Sprang-Capelle 26-4-1849 Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095], geb. Sprang 25-4-1829, dr. van Antonie van STOKKUM [5096] en Anna Maria van der HAMMEN [5097].
Uit dit huwelijk:
 1. Dingena [5112], geb. Capelle, tr. [1908] Capelle 11-5-1876 Cornelis Arent BOESER [5113], geb. Capelle, zn. van Hendrik Pieter BOESER [5114] en Gijsberdina LAGROUW [5115].
 2. Anna Maria [5108], geb. Capelle 13-12-1853.
 3. Antonie [5109], geb. Capelle 16-2-1857.
 4. Helena [5110], geb. Capelle 27-2-1858, tr. [1912] Loon op Zand 2-6-1886 Cornelis ROSENBRAND [5120], geb. Capelle 19-8-1859, zn. van Dirk ROSENBRAND [5121] en Wilhelmina BUE [5122].
 5. Antonia [5111], geb. Capelle 2-12-1859, tr. [2260] Rotterdam 16-5-1894 Jan HORDIJK [5854], geb. Geervliet ca. 1869, zn. van Adrianus HORDIJK [5855] en Susanna MONSTER [5856].
 6. Hendrika Philippina [5127], geb. Loon op Zand ca. 1863, tr. [1916] Vrijhoeve-Capelle 24-4-1898 Gerrit WAGEMAKERS [5128], geb. Capelle ca. 1863, zn. van Pieter WAGEMAKERS [5129] en Huiberdina van BAARDWIJK [5130].
 7. Antonie [5116], geb. Loon op Zand 3-11-1863, volgt IXj.
 8. Dingeman [5123], geb. Loon op Zand 6-2-1867, volgt IXk.

Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [1901] Sprang-Capelle 8-11-1879 Anna BOGERS [5098], geb. Sprang 18-3-1830, dr. van Leendert BOGERS [5099] en Cornelia van BAARDWIJK [5100].
Cornelis KLOOTWIJK, tr.(3) [1903] Loon op Zand 14-10-1897 Elisabeth van der MEIJDEN [5101], geb. Dussen, dr. van Marcelus van der MEIJDEN [5102] en Jana GOWEL [5103].

De eerste vrouw van Cornelis; Hendrika Cornelia van STOKKUM [5095] komt ook veel voor als Hendrika van STOKKUM.
Bronnen: BS Sprang-Capelle huw 1849-10, 1879-5, 1897-36, BS Capelle huw 1876-7, BS Loon op Zand huw 1886-4, 1886-24, 1893-46, BS Rotterdam huw 1894-570, Aantekeningen Bert van Kootwijk.IXj. Antonie KLOOTWIJK [5116] (zn. van VIIIf), geb. Loon op Zand 3-11-1863, schoenmaker, tr. [1910] Loon op Zand 28-1-1886 Cornelia NERINGS [5117], geb. Loon op Zand 22-2-1866, dr. van Jacobus NERINGS [5118] en Wilhelmina ROZEN [5119].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Catharina [5131], geb. Loon op Zand 24-5-1889, overl. 2-6-1978, tr. [1918] Loon op Zand 21-1-1915 Wouter TAKTOR [5132], geb. Capelle 17-5-1884, overl. 27-6-1965, zn. van Marijnus TAKTOR [5133] en Pieternella VISSERS [5134].
 2. Cornelia [6071], geb. Loon op Zand 17-6-1899, overl. Loon op Zand 1-9-1899.
 3. Cornelia [6072], geb. Loon op Zand 24-10-1900, overl. Loon op Zand 20-4-1901.
 4. Marinus [6073], geb. Loon op Zand 16-3-1902.

Bronnen: BS huw Loon op Zand 1886-4, 1915-2, BS geb Loon op Zand 1899-138, 1900-232, 1902-58, BS ovl Loon op Zand 1899-135, 1901-70, foto graf Wilhelmina C Klootwijk met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans.


IXk. Dingeman KLOOTWIJK [5123] (zn. van VIIIf), geb. Loon op Zand 6-2-1867, schoenmaker, tr. [1914] Loon op Zand 2-11-1893 Anna Pieternella ROS [5124], geb. Sprang 11-12-1869, dr. van Jan ROS [5125] en Pieternella BOGERS [5126].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [5141], geb. Loon op Zand ca. 1895, broodbakker, overl. Loon op Zand 10-6-1926, tr. [1923] Loon op Zand 6-10-1921 Cornelia WAARTS [5142], geb. Loon op Zand, dr. van Dominicus WAARTS [5143] en Johanna van der SCHANS [5144].
 2. Petronella [5135], geb. Loon op Zand 19-12-1895, overl. 8-2-1963, tr. [1920] Loon op Zand 14-5-1918 Herbert Martinus KRAMER [5136], geb. Drongelen, zn. van Huibert Guisbert KRAMER [5137] en Teuntje WIJNBELT [5138].
 3. Hendrika [5139], geb. Capelle 10-2-1897, overl. 7-12-1966, tr. [1921] Loon op Zand 7-10-1919 Florens Cornelis KRAMER [5140], geb. Drongelen 2-2-1891, overl. 14-4-1966, zn. van Huibert Guisbert KRAMER [5137] en Teuntje WIJNBELT [5138].
 4. Jan [6286], geb. Vrijhoeve-Capelle 6-9-1898.
 5. Maria [6287], geb. Vrijhoeve-Capelle 2-11-1899.
 6. Antje Anna [6288], geb. Vrijhoeve-Capelle 20-12-1900.
 7. Jan [6019], geb. ca. 1905, schoenmaker.
 8. Anna Pieternella [6114], geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1912, overl. Loon op Zand 22-5-1924.

Het is nog niet zeker of het gezin twee "Jannen" kende. Het zou dezelfde persoon kunnen zijn.
In 1898 woonde het gezin in woning nummer 64 te Vrijhoeve Capelle, later in 1899 en 1900 was dit woning nummer 10.

Florens Cornelis KRAMER [5140] komt ook voor als Floris Cornelis en Florus Cornelis. Verder zijn de echtgenoten van Petronella [5135] en hendrika [5139] twee broers.

Bronnen: Collectie Willem Brandes, BS huw Loon op Zand 1893-46, 1918-27, 1919-54, 1921-60, BS ovl Loon op Zand 1924-76, 1926-74, Graven begraafplaats Waalwijk, Graf Tilburg.VIIIg. Pieter KLOOTWIJK [3837] (zn. van VIId), geb. Capelle 25-4-1833, barbier, overl. 10-1910, tr. [1342] Capelle 10-10-1857 Dingena SPIERINGS [3839], geb. Capelle 4-8-1831, overl. Loosduinen 24-5-1914, dr. van Leendert SPIERINGS [3840] en Sijke SPRANGERS [3841].
Uit dit huwelijk:
 1. Dingena [3842], geb. Capelle 29-12-1857.
 2. Leendert [3843], geb. Capelle 30-1-1859.
 3. Sijke [4368], geb. Capelle ca. 1872, overl. Pijnacker 25-7-1949, tr. [1578] Johannes Petrus van der VALK [4369].
 4. Antonie Leendert [4240], geb. Capelle ca. 1877, volgt IXl.
 5. Dingena Cornelia [4770], geb. Capelle, tr. [1743] Capelle 10-11-1885 Eimert VERDUIJN [4767], geb. Capelle, zn. van Maurits VERDUIJN [4768] en Johanna HAVERHALS [4769].

Antonie Leendert en Jenneke van Gijzel hebben 5 generaties terug een gemeenschappelijke stamvader: Adriaan Klootwijk [2687].
Het is niet duidelijk of Dingena [3842] dezelfde is als Dingena Cornelia [4770].
Bronnen: BS Capelle G 66-1857, 11-1859, H 15-1875, GenLias huw Waspik 106.175.3545.22 (1905), DSD Ovl 1949-410 AAK 3837, BS Loosduinen ovl 1914-68, GenLias.IXl. Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240] (zn. van VIIIg), geb. Capelle ca. 1877, tr. [1523] Waspik 17-8-1905 Jenneke van GIJZEL [4241], geb. Waspik ca. 1878, dr. van Gerrit van GIJZEL [4211] en Johanna KLOOTWIJK [4210]. (zie ook IXab)
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Gerrit [6638], geb. Waspik ca. 7-1911, volgt Xl.

Bronnen: Nieuwe Gorinchemsche Courant 1911.


Xl. Pieter Gerrit KLOOTWIJK [6638] (zn. van IXl), geb. Waspik ca. 7-1911, tr. [2644] Almkerk ca. 7-1938 E.J. van BURGEL [6721], geb. ca. 1916.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [6723], geb. Sprang-Capelle ca. 6-1944.
 2. Jenneke D. [6722], geb. Sprang-Capelle ca. 4-1949.VIe. Pieter KLOOTWIJK [2701] (zn. van Vd), ged. Sprang 4-10-1750, tr. [913] Sprang 16-5-1779 Pieternella QUIRIJNS [2748], geb. Sprang ca. 1753, overl. Rotterdam 10-5-1836, dr. van Willem QUIRIJNS [5847] en Pieternella van der HOEVEN [5848].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [2713], ged. Rotterdam 16-1-1781, volgt VIIe.
 2. Gerrit [2749], ged. Rotterdam 8-7-1783.
 3. Geertruij [2750], ged. Rotterdam 16-5-1785.
 4. Pieter [2751], ged. Rotterdam 20-1-1788.
 5. Geertruij [2752], ged. Rotterdam 4-7-1790.
 6. Pieter [2753], geb. Rotterdam 16-8-1792, ged. Rotterdam 17-8-1792 (get: Willem Ros en Fransijntje Sluijters).
 7. Pieter [2754], geb./ged. Rotterdam 9/14-6-1795, ongehuwd, schoenmaker, overl. Rotterdam 19-3-1845.
 8. Antonie [2755], geb./ged. Rotterdam 17/24-2-1799, muzikant, overl. Rotterdam 8-11-1844.

Het is aannemelijk dat Pieter de zoon is van Willem en Pieternella de Jong aangezien de voornamen en de beroepen terugkomen.
Het gezin woonde in 1781 in de Kromme Elleboogsteeg, later van 1783-1785 in de Frankestraat, van 1788-1795 in de Nieuwsteeg, en in 1799 in de Hoogstraat.

Antonie [2755] ongehuwd, werd levenloos opgehaald uit de Binnenvest te Rotterdam (verdronken ?) als aangever wordt zijn broeder Pieter Klootwijk, wonende in de Nieuwstraat C 222, genoemd

Bronnen: Huw Sprang-Capelle 1611-1810 editie Gouverneur, DTB Rotterdam doop gereformeerd, BS Rotterdam ovl 1836-1009, 1844-2581.VIIe. Willem KLOOTWIJK [2713] (zn. van VIe), ged. Rotterdam 16-1-1781, schoenmaker en kapper, overl. Rotterdam 26-6-1866, tr.(1) [907] Rotterdam 12-2-1804 Helena van IERSCHOT [2714], geb. Rotterdam ca. 13-5-1781, overl. Rotterdam 3-5-1847, dr. van Gerardus van IESRSCHOT [6600] en Elizabeth LANOOIJ [6601].
Het gezin woonde in 1824 in de Lange Frankenstraat K 390 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Wilhelmus [2715], geb./ged. Rotterdam 25/26-11-1804, volgt VIIIh.
 2. Elisabeth Petronella [2716], geb. Rotterdam 28-10-1806, overl. Rotterdam 14-1-1874.
 3. Wilhelmus Maria [2717], ged. Rotterdam 14-6-1808.
 4. Maria Wilhelmina [2718], geb./ged. Rotterdam 1/2-8-1809, dienstbode, overl. Rotterdam 2-11-1891, tr. [909] Rotterdam 29-4-1846 Theodoris Johannes PLUIJM [2721], geb. Rotterdam 13-7-1822, schoenmaker, overl. voor 1891, zn. van Cornelis Johannes PLUIJM [2778] en Magdalena SMITS [2779].
 5. Klara Helena [5092], geb. Rotterdam 17-12-1811, overl. Rotterdam 31-5-1820.
 6. Johanna Helena [2831], geb. Rotterdam ca. 7-1814, schoonmaakster, overl. Rotterdam 13-12-1864, tr. [943] Rotterdam 14-12-1853 Eleonorus URBAN [2832], geb. Rotterdam, pakhuisknecht, zn. van Johannes Eleonorus URBAN [2833] en Jannetje NEURENBERG [2834]. Bij het huwelijk was de 73 jarige vader Willem Klootwijk aanwezig.
 7. Helena Geertruij [2742], geb. Rotterdam 5-6-1816, overl. Rotterdam 12-10-1825.
 8. Willem Hendrikus [384], geb. Rotterdam 7-2-1818, volgt VIIIi.
 9. Cornelia Pieternella [2719], geb. Rotterdam 28-12-1819, overl. Rotterdam 5-3-1889, tr. [908] Rotterdam 30-9-1846 Johann Friderich NICHTING [2720], geb. Neuenkirchen (Hannover) 3-3-1817, bierbrouwersknecht, overl. Rotterdam 1-1-1865, zn. van Barend Anton NICHTING [2780] en Maria Catharina BRUNING [2781].
 10. doodgeb. dochter [5093], geb. Rotterdam 14-12-1821, overl. Rotterdam 14-12-1821.
 11. Gerrit [2740], geb. Rotterdam 31-3-1823, overl. Rotterdam 9-4-1823.
 12. Gerardus Cornelis [2741], geb. Rotterdam 9-5-1824, overl. Rotterdam 4-9-1824 (een van de aangevers was oom Pieter Klootwijk, 28j schoenmaker wonende aan de Nieuwsteeg C 222).
 13. Gerardus Johannes [2743], geb. Rotterdam 11-10-1826, overl. Rotterdam 25-12-1826.

Willem KLOOTWIJK, tr.(2) [920] Rotterdam 26-12-1849 Anna Petronella VERMEER [2768], geb. Rotterdam 28-5-1794, fruitvrouw, overl. Rotterdam 10-12-1866, dr. van Goverijntje VERMEER [2769].

Bronnen: BS geb Rotterdam 1811-413, 1816-858, 1818-208, 1819-2352, 1823-643, 1824-996, 1826-1967, BS huw Rotterdam 165-1846, 509-1846, 830-1849, 814-1853, BS ovl Rotterdam 1820-1062, 1821-2310, 1823-874, 1824-1276, 1825-1604, 1826-2089, 1847-1524, 1848-2925, 1864-3498, 1865-1582, 1866-2630, 1866-4926, 1889-950, 1891-3751.


VIIIh. Petrus Wilhelmus KLOOTWIJK [2715] (zn. van VIIe), geb./ged. Rotterdam 25/26-11-1804, societeitswerker, overl. Rotterdam 10-11-1848, tr. [917] Rotterdam 26-10-1836 Jacoba ROUFFAER [2762], geb. Rotterdam 28-5-1812, overl. Rotterdam 23-1-1866, dr. van Jacobus ROUFFAER [2763] en Louisa GLIJTS [2764].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Petrus [1292], geb. Rotterdam ca. 19-9-1837, overl. Rotterdam 2-1-1838.
 2. Jacobus Wilhelmus Petrus [2765], geb. Rotterdam ca. 21-1-1839, overl. Rotterdam 9-7-1843.
 3. Helena Louiza Christina [1392], geb. Rotterdam 22-1-1841, overl. Rotterdam 21-7-1841.
 4. Louiza Helena Christina [2774], geb. Rotterdam 20-8-1842, tr.(1) [925] Rotterdam 18-10-1865 Johan Philip HOFFMAN [2775], geb. Rotterdam ca. 1842, zeilmaker, zn. van Johan Christoffel HOFFMAN [2776] en Alida Johanna van der TOUW [2777], tr.(2) [2043] Rotterdam 21-8-1889 Cornelis OTTO [5370], geb. Zaandam ca. 1830, overl. Rotterdam 27-3-1908, zn. van Gerrit OTTO [5371] en Elisabeth SMIT [5372].
 5. Petrus Wilhelmus Jacobus [5366], geb. Rotterdam 3-1-1846, volgt IXm.
 6. Jacoba Johanna Hillegonda [2770], geb. Rotterdam 12-12-1848, mutsenwaschster, tr. [923] Rotterdam 14-7-1875 Willem de WIT [2771], geb. Rotterdam ca. 1844, winkelbediende, zn. van Gijsbertus de WIT [2772] en Martina Maria van de WATER [2773].

Ten tijde van het huwelijk was Petrus Wilhelmus dienende in de tweede afdeling van de mobiele schutterij van de provincie Zuid-Holland

Bronnen: BS huw Rotterdam 1836-576, 1865-909, 1875-644, 1877-1298, 1889-901, BS geb Rotterdam 1841-164, 1842-2079, 1846-48, 1848-3092, BS ovl Rotterdam 1838-23, 1841-1992, 1843-1288, 1848-2925, 1866-258.IXm. Petrus Wilhelmus Jacobus KLOOTWIJK [5366] (zn. van VIIIh), geb. Rotterdam 3-1-1846, machinist, tr. [2041] Rotterdam 27-12-1877 Gerardina BARENDRECHT [5367], geb. Rotterdam ca. 1853, pensionhoudster, dr. van Bastiaan BARENDRECHT [5368] en Gerardina BOUWENS [5369].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Johanna Hillegonda [6281], geb. Rotterdam 20-9-1878.
 2. Bastiaan [6282], geb. Rotterdam 16-12-1879, overl. Rotterdam 13-4-1880.
 3. Petrus Wilhelmus [6283], geb. Rotterdam 19-11-1881, technisch tekenaar, overl. Amsterdam 12-6-1921, tr. [2460] Amsterdam 18-1-1911 Wilhelmina HELLINGMAN [6284], geb. Amsterdam ca. 1882, dr. van Jan Frederik HELLINGMAN [6874] en Wilhelmina HELLE [6875], verstelnaaister.
 4. Gerard [6849], geb. Amsterdam ca. 1884, kantoorbediende, tr.(1) [2701] Phillippina Margaretha de KOORD [6850], tr.(2) [2702] Amsterdam 25-8-1927 Hendrika SCHOUTEN [6851], geb. Zaltbommel ca. 1904, dr. van Gerrit Willem SCHOUTEN [6852] en Aaltje Johanna MOORING [6853].
 5. Louis [6876], geb. Amsterdam ca. 1888, werktuigkundig opzichter, tr. [2716] Amsterdam 20-3-1913 Mietje Christina KUIKMAN [6877], geb. Amsterdam ca. 1889, dr. van Jakob KUIKMAN [6878], fabrikant, en Anna DUITS [6879].
 6. Gerardina [5373], geb. Rotterdam 8-6-1889, overl. Rotterdam 12-1-1890.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1878-4177, 1879-5677, 1881-5289, 1889-3057, BS huw Rotterdam 1877-1298, BS ovl Rotterdam 1880-1385, 1890-283, BS ovl Den Haag 1921-1838, BS huw Amsterdam 1927-5e9.


VIIIi. Willem Hendrikus KLOOTWIJK [384] (zn. van VIIe), geb. Rotterdam 7-2-1818, tabakswerker, overl. Rotterdam 8-5-1865, tr. [719] Rotterdam 3-10-1849 Charlotte BLOM [905], geb. Rotterdam 8-7-1827, naaister, overl. Rotterdam 11-12-1905, dr. van Antonie BLOM [2760] en Dorothea BARTHOLOMEUS [2761].
Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea [5089], geb. Rotterdam 10-8-1850, overl. Rotterdam 1-7-1855.
 2. Wilhelmus Hendrikus [5090], geb. Rotterdam 19-7-1852, overl. Rotterdam 29-10-1854.
 3. Elizabeth [5091], geb. Rotterdam 7-2-1855, overl. Rotterdam 10-9-1855.
 4. Dorothea Charlotta [6559], geb. Rotterdam ca. 1856, overl. Rotterdam 14-9-1858.
 5. Theodorus Wilhelmus [2674], geb. Rotterdam 3-1-1859, volgt IXn.
 6. Anna [1004], geb. Rotterdam 10-5-1861, overl. Rotterdam 18-10-1893, tr. [720] Rotterdam 20-5-1885 Anthonie BARTHOLOMEUS [1250], geb. Rotterdam ca. 1845, vernisstoker, zn. van Frederik Anthonius BATHOLOMEUS [1261] en Maria Petronella POORT [1264].
 7. Willem Hendrikus [2181], geb. Rotterdam 27-10-1864, volgt IXo.

De geboorte van Dorothea Charlotta [6559] is nog niet gevonden.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1850-2073, 1852-2088, 1855-404, 1859-28, 1861-1612, BS huw Rotterdam 1849-626, 1885-438, 1887-1329, BS ovl Rotterdam 1854-2991, 1855-2305, 1855-3007, 1858-2347, 1865-1582, 1893-3860, 1896-2809.IXn. Theodorus Wilhelmus KLOOTWIJK [2674] (zn. van VIIIi), geb. Rotterdam 3-1-1859, overl. Rotterdam 19-6-1896, tr. [896] Rotterdam 14-12-1887 Maria Pieternella JAQUET [2675], geb. Dordrecht ca. 1862, overl. Rotterdam 28-12-1894, dr. van Hubert JAQUET [2766] en Adriana BARTO [2767].
Uit dit huwelijk:
 1. Charlotta [2676], geb. Rotterdam 25-8-1888, overl. Rotterdam 8-12-1933, tr. [897] Dordrecht 8-6-1911 Gerrit Johan George STEIGENBERGER [2677], geb. Amsterdam 9-2-1879, sergeant infanterie, overl. 5-3-1957, zn. van Johan Georg STEIGENBERGER [2678] en Wubberta GRAAFHUIS [2679].
 2. Adriana Huibertina [5329], geb. Rotterdam 12-3-1890, overl. Rotterdam 31-10-1968, tr. [2023] Rotterdam 2-9-1915 Rodolfo Gostver Heidenreich ENGELBERT VAN BEVERVOORDE [5330], geb. Zwolle ca. 1991, zn. van Jan Bernard Philip ENGELBERT VAN BEVERVOORDE [5331] en Hendrika Magdalena van AMERSFOORT [5332].
 3. Wilhelmina Hendrika [5325], geb. Rotterdam 10-3-1892, tr. [2021] Utrecht 2-11-1911 Adrianus Arie VISSER [5326], geb. Dordrecht ca. 1889, zn. van Marinus Adrianus VISSER [5327] en Anna Catharina VERWOERDT [5328].
 4. Anna Maria [1384], geb. Rotterdam 18-10-1893, overl. 17-8-1982, tr.(1) [2536] Dordrecht 21-4-1915 Meeuwis POLDERMAN [6447], geb. Oud Beijerland ca. 1893, zn. van Hendrik POLDERMAN [6448] en Dirkje van BOCHOVE [6449], tr.(2) [2278] Andries Thomas POSTMA [5898], geb. 9-5-1890, overl. 3-7-1954.

In 1896 woonde Theodorus Wilhelmus in de Aert van Nesstraat te Rotterdam.
Bronnen: BS huw Rotterdam 1887-1329, 1951-m81, BS huw Dordrecht 1911-161, BS huw Utrecht 782-1911, BS geb Rotterdam 1888-4384, 1890-1366, 1892-1534, 1893-5974, BS ovl Rotterdam 1894-4651, 1896-2809, AAK T-1887, www.graftombe.nl.IXo. Willem Hendrikus KLOOTWIJK [2181] (zn. van VIIIi), geb. Rotterdam 27-10-1864, kantoorbediende, tr. [747] Dordrecht 4-6-1896 Alida DROST [2182], geb. Dordrecht ca. 1861, dr. van Gijsbert Johannes DROST [2183] en Teuntje NAGTEGAAL [2184].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrikus [834], geb. Rotterdam 20-12-1897, kantoorbediende, tr. [2114] Rotterdam 22-6-1927 Elizabeth Henrica BERNOSKI [3829], geb. Den Haag ca. 1908, dr. van Antonie Johannes Henricus BERNOSKI [5495] en Maria VERSENDAAL [5496].
 2. Gijsbert Johannes [5497], geb. Rotterdam 17-1-1899.
 3. Theodorus Adrianus [6560], geb. Rotterdam 4-4-1900.

Op 29-8-1902 bracht Alida een levenloos geboren dochter ter wereld te Rotterdam.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1897-10259, 1899-571, 1900-3358, BS ovl Rotterdam 1902-4048, BS huw Dordrecht 1896-99, BS huw Den Haag 1927-A660.Ve. Hendrik KLOOTWIJK [2692] (zn. van IVb), ged. Sprang 24-1-1715, tr. [905] Sprang 29-11-1744 Geertruij de BIE [2704], ged. Sprang 27-11-1718, dr. van Corstiaan de BIE [3105] en Maria van UIJTHOVEN [3106].
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus [2705], ged. Sprang 8-8-1745.
 2. Pieternella [2706], ged. Sprang 15-12-1748.
 3. Adrianus [2707], ged. Sprang 3-4-1752.
 4. Corstiaan [2708], ged. Sprang 9-6-1754.
 5. Martinus [2322], ged. Sprang 18-9-1757, volgt VIf.
 6. Hendrik [2710], ged. Sprang 18-4-1762.

Bronnen: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968, Gen. Soc. of Utah.


VIf. Martinus KLOOTWIJK [2322] (zn. van Ve), ged. Sprang 18-9-1757, overl. voor 1820, tr. [801] Johanna DIEPENBRUGGE [2323], overl. na 1820.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [2324], ged.(ned.herv.) Dordrecht 2-9-1781, verm. ongehuwd, overl. Dordrecht 15-11-1820.
 2. Pieternella [2325], ged.(ned.herv.) Dordrecht 23-1-1784.
 3. Geertruij [2326], ged.(ned.herv.) Dordrecht 27-5-1787.
 4. Johannes [2160], geb./ged. Dordrecht 28/31-7-1789, volgt VIIf.
 5. Christiaan [2327], ged.(ned.herv.) Dordrecht 23-12-1791.
 6. Johanna Christina [2328], geb./ged.(ned.herv.) Dordrecht 7/12-10-1794.
 7. Johanna [2329], geb./ged.(ned.herv.) Dordrecht 28/30-12-1795.
 8. Maaike [2330], geb./ged.(ned.herv.) Dordrecht 19/23-3-1798.
 9. Martinus [2331], geb./ged.(ned.herv.) Dordrecht 25-5/6-6-1802, fuselier der 9e afd infanterie, overl. Den Haag 13-4-1832.
 10. Maaike [2332], ged.(ned.herv.) Dordrecht 5-8-1804.

Het is nog niet zeker dat Martinus dezelfde is als Martinus, de zoon van Hendrik Klootwijk en Geertruij de Bie die gedoopt is op 18-9-1757 te Sprang.

Martinus wordt ook wel Maartijn of Martijnus genoemd. De achternaam van Johanna wordt ook wel als 'de Bruggen' geschreven.
Bronnen: Doopkaarten Ned. Herv. Gemeente 1704-1811, BS dordrecht ovl 540-1820, 241-1832.VIIf. Johannes KLOOTWIJK [2160] (zn. van VIf), geb./ged. Dordrecht 28/31-7-1789, timmerman, overl. Dordrecht 1-7-1864, tr. [739] Pieternella Barbena BAARS [2161], overl. voor 1-7-1864.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus [2321], ged.(ned.herv.) Dordrecht 2-11-1810, tr. [2037] Budel 27-8-1859 Wilhelmina HURKMANS [5359], geb. Budel, dr. van Godefridus HURKMANS [5360] en Anna Maria SAK [5361].
 2. Geertruda [2162], geb. Dordrecht ca. 31-8-1813, overl. Dordrecht 26-7-1815.
 3. Johanna Hendrika [2163], geb. Dordrecht ca. 21-11-1820, overl. Dordrecht 7-3-1821.
 4. Geertruij [2164], geb. Dordrecht ca. 28-2-1822, volgt VIIIj.
 5. Johanna Hendrika [2165], geb. Dordrecht ca. 2-12-1824, overl. Dordrecht 6-2-1899, tr. [1458] Hendrik Cornelis van der KOOGH [4114].
 6. Albert [2166], geb. Dordrecht ca. 31-8-1827.
 7. Cornelia Carolina [2167], geb. Dordrecht ca. 12-3-1831, overl. Dordrecht ca. 9-4-1831.

Johannes woonde voor zijn overlijden op D79 Achterom Dordrecht.
Bronnen: Doopkaarten Ned. Herv. Gemeente 1704-1811, BS geb dordrecht 31-1813, 21-1820, 28-1822, 2-1824, 31-1827, 12-1831, BS ovl dordrecht 292-1815, 111-1821, 487-1864, 245-1887, 75-1899, BS huw Budel 14-1859, Liste civique Dordrecht.VIIIj. Geertruij KLOOTWIJK [2164] (dr. van VIIf), geb. Dordrecht ca. 28-2-1822, overl. Dordrecht 27-3-1887, [738].
Kind(eren):
 1. Adrianus [2168], geb. Dordrecht ca. 20-8-1851.
 2. Pieter [2169], geb. Dordrecht ca. 2-12-1852, volgt IXp.

Geertruij KLOOTWIJK, tr.(1) [1457] Pieter van KOOTEN [4115].

De Geertruij die twee onechte kinderen kreeg is waarchijnlijk de dochter van Johannes en Pieternella Barbena Baars is, verder onderzoek is hier nodig. Wel het huwelijk met Pieter van Kooten en haar overlijden behoren in ieder geval wel bij de dochter van Johannes en Peiternella.


IXp. Pieter KLOOTWIJK [2169] (zn. van VIIIj), geb. Dordrecht ca. 2-12-1852, werkman en kuiper, overl. na 1925, tr. [740] Dordrecht 23-4-1879 Christiana Johanna BARENDREGT [2170], geb. Dordrecht ca. 1858, dienstbode, overl. na 1925, dr. van Cornelis BARENDREGT [2171] en Alida Pieternella RUTTEN [2172].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [4625], geb. Dordrecht 27-6-1879, vuurstoker, tr. [2045] Rotterdam 28-1-1903 Antje Antonia de VRIES [5374], geb. Rotterdam ca. 1881, dr. van Tjerk de VRIES [5375] en Johanna Louise GEILL [5376].
 2. Cornelis [3205], geb. Dordrecht 18-4-1881, volgt Xm.
 3. Geertruij [2173], geb. Dordrecht ca. 1884, tr. [742] Dordrecht 31-1-1907 Jan WILLEMSTIJN [2174], geb. Dordrecht ca. 1883, wijnkopersknecht, zn. van Jan WILLEMSTIJN [2175] en Grietje de KLUIJVER [2176].
 4. Alida Pieternella [4626], geb. ca. 9-1885, overl. Dordrecht 1-10-1886.
 5. Johanna Hendrika [5377], geb. Dordrecht ca. 1888, tr. [2047] Rotterdam 3-10-1917 Georg David MULLER [5378], geb. Rotterdam ca. 1887, zn. van Georg David MULLER [5379] en Antje LEEFLANG [5380].
 6. Christiaan Johannes [2177], geb. Dordrecht ca. 1890, volgt Xn.
 7. Klaas [4619], geb. Dordrecht 24-7-1897, volgt Xo.
 8. Johannes [1274], geb. Dordrecht 1-1-1900, volgt Xp.

In de vragenlijst wordt m.i. onterecht als geboortedatum van Pieter 24-4-1855 gegeven. Dit is in tegenspraak met de BS.
Klaas is geen biologische zoon van Pieter. Hij lijkt een zoon te zijn van Cristina Johanna en ene de Bruin. Klaas is wel als kind van Pieter erkend.
Het gezin woonde rond 1880 op D 620 a/d Raaustraat te Dordrecht.

Bronnen: Vragenlijst t.b.v. voorgenomen huwelijk Nijmegen 5-7-1944, Dossier Wols C.B.G. Informatie Bertus Striethouldt, BS huw Dordrecht 56-1879, BS geb Dordrecht 529-1879, 316-1881, BS ovl Dordrecht 575-1886, BS huw Rotterdam 1903, 1917.Xm. Cornelis KLOOTWIJK [3205] (zn. van IXp), geb. Dordrecht 18-4-1881, metaalbewerker, gasmetermaker, tr. [1071] Dordrecht 24-8-1922 Cornelia KIELE [3206], geb. Dordrecht 23-9-1885, dr. van Johannis KIELE [3209] en Cornelia Maria van ZUTPHEN [3210].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria [3208], geb. Dordrecht 16-9-1924, tr. [1072] Aart WOLS [3207], geb. Rotterdam 6-12-1922, ned.herv., wachtmeester. Het is niet zeker of dit huwelijk plaatsgevonden heeft aangezien de gegevens komen uit een 'Vragenlijst t.b.v. een voorgenomen huwelijk' tijdens oorlogstijd.

Bronnen: BS huw Dordrecht 1922-344, Vragenlijst t.b.v. een voorgenomen huwelijk Nijmegen 5-7-1944, Dossier Wols C.B.G.


Xn. Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2177] (zn. van IXp), geb. Dordrecht ca. 1890, boekbinder en stoker, overl. Dordrecht 16-2-1982, tr.(1) [745] Dordrecht 29-12-1910 Adriana LANDSMEER [2178], geb. Zwijndrecht 5-3-1890, dr. van Albert LANDSMEER [2179] en Teuntje Hendrikje VERNES [2180].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [4030], geb. 22-2-1911, volgt XIk.
 2. Albert [6362], geb. Dordrecht ca. 1913, schippersknecht, overl. Druten 6-6-1939.

Christiaan Johannes KLOOTWIJK, tr.(2) [1137] Dordrecht 14-12-1925 Adriana SIJSENS [3345], geb. Dordrecht ca. 1878, wed. Hendrik Pieter HARTMAN, dr. van Arnoldus SIJSENS [3346] en Cornelia Josephina van den DORPEL [3347].

Het eerste huwelijk tussen Christiaan Johannes en Adriana Landsmeer is op 18 mei 1921 ontbonden.
Bij het tweede huwelijk is er, om nog onbekende redenen, dispensatie verleend door de rechtbank v.w.b. art. 130 van het Burgelijk Wetboek aangaande de voorgeschreven afkondiging en wachttijd.

Het vermoeden bestaat dat uit het eerste huwelijk 1 of meerdere kinderen geboren zijn. Waarschijnlijk is hier ook P. Klootwijk bij uit Kollum.
Bronnen: AAK 2177 BS huw dordrecht 402-1910, 487-1927, BS ovl Druten 1939-57 en opgave Leni Dingena Reedijk-Landsmeer.XIk. Pieter KLOOTWIJK [4030] (zn. van Xn), geb. 22-2-1911, tr. [1712] .
Kind(eren):
 1. Adriana Wilmy [4706], tr. [1713] Paul PILIUS [4707].

Bronnen: Opgave Arja Filius-Klootwijk.


Xo. Klaas KLOOTWIJK [4619] (zn. van IXp), geb. Dordrecht 24-7-1897, scheepsmaker, overl. Amsterdam 2-4-1954, tr. [1680] Dordrecht 18-7-1918 Maria van ES [4620], geb. Dordrecht 16-4-1896, overl. Amsterdam 16-4-1938.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [4621], geb. 5-10-1919, overl. Amsterdam 3-1-1998, tr. [1681] Amsterdam 8-3-1939 Albertus Maria STRIETHOULDT [4624], geb. Amsterdam 12-9-1915, overl. Amsterdam 25-9-1998.
 2. Pieter [4622], geb. 30-4-1921, overl. 1-5-1921.
 3. Pieternella [4623], geb. 29-10-1922, overl. 1-11-1922.

Bronnen: Opgave Bertus Striethouldt, BS huw Dordrecht 1918-263.


Xp. Johannes KLOOTWIJK [1274] (zn. van IXp), geb. Dordrecht 1-1-1900, ijzerwerker, tr.(1) [463] Dordrecht 28-12-1922 Maria Anna Francisca SWOLFS [1275], geb. Dordrecht 25-11-1900, dr. van Christiaan SWOLFS [4886], ketelmaker, en Anna Clara Berendina JANSEN [4887].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [2197], geb. 26-2-1923, volgt XIl.
 2. Christiaan Johannes [2700], geb. Dordrecht 2-4-1924, volgt XIm.
 3. Anna Clara Berendina (Dini) [2709], geb. Amsterdam 18-6-1927, overl. Grave 16-10-2007.
 4. Maria Anna Francisca (Ria) [2745], geb. Amsterdam 14-3-1944, tr. [2682] Hendricus van den BOOG [6802], geb. 16-7-1939.
 5. Johannes SWOLFS [2746], geb. 5-10-1939.

Johannes KLOOTWIJK, tr.(2) [2685] ? NUVEEN [6806].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Johannes KLOOSTERWIJK [6807], geb. Amsterdam 25-9-1953, overl. 7-2009.

Het huwelijk van Johannes Klootwijk en Maria Anna Francisca Swolfs is op 5 augustus 1948 te Amsterdam ontbonden.
Johannes KLOOTWIJK [2746] heeft de naam SWOLFS aangenomen. Gerardus Johannes KLOOTWIJK [6807] heeft de naam KLOOSTERWIJK aangenomen.

Bronnen: Telefonisch kontakt Johanna Smit. KTB 92.01.13.01, Opgave Ria van den Boog, BS Huw Dordrecht 525-1922.XIl. Pieter KLOOTWIJK [2197] (zn. van Xp), geb. 26-2-1923, overl. Purmerend 10-2-2001, tr. [2684] Riek HAZENDONK [6805].
Uit dit huwelijk:
 1. Arendina Anna [6803], geb. Amsterdam 9-9-1953, tr. [2683] ? ROL [6804].

Bronnen: Opgave Ria van den Boog,


XIm. Christiaan Johannes KLOOTWIJK [2700] (zn. van Xp), geb. Dordrecht 2-4-1924, overl. Lelystad 15-2-1990, tr. [462] Amsterdam 14-6-1957 Johanna SMIDT [1273], geb. Zwolle 2-4-1930, overl. 3-9-2000.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Johannes [1269], geb. Amsterdam 5-9-1959, volgt XIIk.
 2. Meta Johanna [1244], geb. Amsterdam 29-9-1960, Woont in Amsterdam.

Bronnen: Telefonisch kontakt Johanna Smit. KTB 92.01.13.01 en opgave Chris Klootwijk [1269].


XIIk. Christiaan Johannes KLOOTWIJK [1269] (zn. van XIm), geb. Amsterdam 5-9-1959, tr. [2222] 10-10-1996 J. KELNER [5788], geb. 21-8-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Jari Patrick KELNER [5789], geb. 3-11-1995.
 2. Brian Maurice KELNER [5790], geb. 3-12-1997.

Bronnen: Opgave Chris Klootwijk [1269].


Vf. Adriaan KLOOTWIJK [2694] (zn. van IVb), ged. Sprang 25-8-1720, tr. [1040] Sprang 9-5-1751 Alida OERLEMANS [3107], geb. Sprang 1726, dr. van Adriaan Dirkszn OERLEMANS [3108] en Catharina GLAVIMANS [3109].
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus [3110], ged. Sprang 16-4-1752, volgt VIg.
 2. Arie [3111], ged. Sprang 24-3-1754.
 3. Arnoldus [3112], ged. Sprang 23-2-1755.
 4. Elisabet [3113], ged. Sprang 28-11-1756.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders.


VIg. Adrianus KLOOTWIJK [3110] (zn. van Vf), ged. Sprang 16-4-1752, tr. [1041] 's-Grevelduin 4-5-1777 Antje de JONG [3114], ged. Loon op Zand 19-12-1751.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida [3115], ged. Sprang 6-3-1778.
 2. Maria [3116], ged. Sprang 31-12-1780.
 3. Adriana [3117], ged. Sprang 27-10-1782.
 4. Zijke [3118], ged. Sprang 27-10-1782.
 5. Adriaan [3119], geb./ged. Sprang 31-1/6-2-1785, volgt VIIg.
 6. Johanna [3120], geb./ged. Sprang 30-11/3-12-1786.

Bronnen: Aantekeningen Piet Sanders, BS Nieuwkuijk huw 1813-1.


VIIg. Adriaan KLOOTWIJK [3119] (zn. van VIg), geb./ged. Sprang 31-1/6-2-1785, overl. Sprang 24-2-1859, tr. [1415] Nieuwkuijk 27-1-1813 Bernarda Maria MIDDELKOOP [4005], geb. Nieuwkuijk en Onsenoort 3-1-1779, overl. Sprang 15-11-1861, dr. van Bernardus MIDDELKOOP [4006] en Maria BRUYSTENS [4007].
Uit dit huwelijk:
 1. Aantje [4008], geb. Sprang 11-2-1817, tr. [1417] Sprang 4-5-1842 Cornelis VOS [4009], geb. Sprang 28-11-1814, zn. van Adriaan Demisse VOS [4010] en Johanna WIJNGAART [4011].

Er wordt ook gesproken van Adriaan van Klootwijk.
Bronnen: BS Sprang Geb 1817, Huw 1842-2, Ovl 1859-7, Nieuwkuijk Huw 1813-1.Vg. Cornelis KLOOTWIJK [2696] (zn. van IVb), ged. Sprang 20-5-1725, begr. Rotterdam 16-10-1776, tr.(1) [946] Rotterdam 21-5-1754 Anna van EIJK [2837], geb. Rotterdam, begr. Rotterdam 6-8-1773.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus [2836], ged. Rotterdam 25-5-1755, overl. voor 1758.
 2. Hendrik [2840], ged. Rotterdam 18-9-1757, begr. Rotterdam 4-12-1758.
 3. Adrianus [2841], ged. Rotterdam 19-11-1758, begr. Rotterdam 4-12-1758.
 4. Sietje [2838], ged. Rotterdam 9-3-1760, begr. Rotterdam 13-9-1760.
 5. Sietje [2839], ged. Rotterdam 22-3-1763.

Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [1926] Rotterdam 23-5-1774 Marietje de MUNNIK [5149], geb. Rotterdam.

Tijdens het huwelijk van Cornelis Klootwijk [2696] wordt er gesproken van Cornelis van Klootwijk. Cornelis en Anna woonde tijdens het huwelijk in 't Hang.
Adressen: 't Hang (1754), Vierwindenstraat (1755, 1757, 1758, 1760, 1763), Hofstraat over de Zwaanstraat (1773), Korte Wagestraat agter de Grutter (1776).
Doopgetuigen: Maria den Bout (1755, 1757) en Trijntie Prins (1758, 1760, 1763).
Op 04-12-1758 begroef Cornelis kinderen (2?), dit zouden dus Hendrik en Adrianus moeten zijn. Op 13-09-1760 begroef Cornelis 1 kind van een half jaar (dus: Sietje)
Bij het begraven van Anna van EIJK in 1773 was Cornelis nog in leven, verder wordt er gesproken van nalating van 1 minderjarig kind. (alleen Sietje was nog in leven).
In 1774 trouwt Cornelis (weduwnaar, afkomstig van Sprang, wonende Hofstraat) met Marietjen de Munnik (weduwe van David Seltenrijk, afkomstig van Rotterdam, wonende Korte Wagestraat).
Het is nog niet zeker of Cornelis de zoon is van Adriaan en Sijke de Leeuw. Echter aan de voornamen van de kinderen te oordelen is het zeer waarschijnlijk, ook de LDS-archieven vermelden dit. In de LDS-archieven staat wel de doopdatum op 20-5-1724.
Bronnen: LDS, T Geref Rotterdam 1754, 1774, D Geref Rotterdam 1755, 1757, 1758, 1760, 1763, B Rotterdam 1758, 1760, 1773, 1776.Vh. Wouter KLOOTWIJK [571] (zn. van IVb), ged. Sprang 23-11-1727, tr. [188] Adriana TIMMERMANS [572].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [575], geb. Sprang 1749, volgt VIh.

Het is niet helemaal zeker of Wouter inderdaad een zoon is van Adriaan Klootwijk en Sijke de Leeuw. Echter als de voornamen en de tijden bekeken worden is het wel waarschijnlijk.


VIh. Antonie KLOOTWIJK [575] (zn. van Vh), geb. Sprang 1749, overl. Sprang 4-5-1836, tr. [190] Sprang 24-4-1785 Antonetta VERSCHUREN [576], geb. Capelle 1762, overl. Sprang 31-7-1854, dr. van Bastiaan VERSCHUREN [573] en Catharina WELSON [574].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [3121], geb. Sprang 30-10-1785, volgt VIIh.
 2. Bastiaan [577], geb. Sprang 27-12-1786, overl. 30-4-1821.
 3. Adriana [3122], geb./ged. Sprang 4/10-5-1789, tr. [2286] Raamsdonk 6-5-1814 Jacobus MOLENWIJK [5910], geb. Raamsdonk 23-8-1788, zn. van Jan MOLENDIJK [5911] en Barbera KONINGS [5912].
 4. Dingena [3123], geb. Sprang 23-4-1791, overl. Rotterdam 6-12-1877, tr. [1339] Waspik 16-6-1822 Simon HAMEL [3831], geb. Made en Drimmelen 17-7-1785, overl. Rotterdam 7-3-1858, zn. van Cornelia HAMEL [4205].
 5. Maria [3124], geb./ged. Sprang 4/11-11-1792, tr. [2061] Capelle 3-5-1823 Machiel van BEEK [5404], geb. Capelle, zn. van Arie van BEEK [5405] en Johanna VERBUIJS [5406].
 6. Cornelis [578], geb./ged. Sprang 27-2/2-3-1794, volgt VIIi.
 7. Catharina [3125], geb./ged. Sprang 15/22-11-1795, tr. [1630] Waspik 25-4-1835 Dingeman van der WIEL [4497], geb. Woudrichem 5-3-1795, zn. van Peeter van der WIEL [4498] en Gordina POLS [4499].
 8. Cornelia [3126], geb./ged. Sprang 6/8-8-1797.
 9. Cornelia [3127], geb. Sprang 10-8-1801, tr. [1628] Vrijhoeve-Capelle 13-5-1826 Arij STAM [4494], geb. Loon op Zand 11-5-1794, zn. van Pieter STAM [4495] en Maria van DOMMELEN [4496].
 10. Antonia [3128], geb. Sprang 8-10-1802, tr. [2288] Sprang-Capelle 8-9-1837 Marijnus WERVERS [5913], geb. Dongen 22-8-1798, zn. van Marijnus WERVERS [5914] en Aldegonda WERVERS [5915].
 11. Johannus [579], geb. Sprang 12-3-1804, overl. Sprang 25-11-1876, tr. [267] Sprang 14-8-1845 Catharina VERSCHUREN [766], geb. Besoijen 1-5-1802, overl. Sprang 26-3-1874, dr. van Johannes VERSCHUREN [767] en Teodora DEKKERS [768].
 12. Hendrik [580], geb. Sprang 9-5-1806, overl. 27-4-1821.
 13. Adrianus [581], geb. Sprang 14-2-1808, volgt VIIj.
 14. Antonie [582], geb. Sprang 18-7-1809, volgt VIIk.
 15. Dingeman [583], geb. Sprang 14-5-1813, volgt VIIl.

Bronnen: Sprang T 1611-1810 Gouverneur, GenLias Vrijhoeve-Capelle huw-1826, Waspik huw-1822,1835, BS huw Capelle 1818-14, 1823-2, BS huw Raamsdonk 1814-6, BS huw Dongen 1823-5, BS huw Sprang-Capelle 1837-10.


VIIh. Wouter KLOOTWIJK [3121] (zn. van VIh), geb. Sprang 30-10-1785, bouwknegt, overl. Capelle 18-6-1847, tr. [1216] Capelle 17-9-1818 Pieternella DEKKERS [3523], geb. Capelle 24-2-1788, overl. Capelle 20-3-1849, dr. van Adriaan DEKKERS [3524] en Teuntje VAARTMANS [3525].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia [3904], geb. Capelle 4-1-1819.
 2. Teuntje [3905], geb. Capelle 28-8-1821, overl. Capelle 15-7-1888, tr. [2049] Capelle 25-9-1845 Adriaan VISSERS [5381], geb. Capelle, zn. van Adriaan VISSERS [5382] en Willemijna STERRENBURG [5383].
 3. Anna [3689], geb. Capelle 31-5-1825, overl. Capelle 21-8-1899, tr. [2051] Capelle 22-2-1849 Bastiaan van DONGEN [5384], geb. Capelle, zn. van Bastiaan van DONGEN [5385] en Hendrika van OOSTERHOUT [5386].
 4. Adriaan [3690], geb. Capelle 6-4-1827, overl. Capelle 15-5-1872.
 5. Bastiaan [3691], geb. Capelle 12-2-1832.
 6. Christiaan [6703], overl. Capelle 13-1-1834.
 7. Antonie [6704], overl. Capelle 2-11-1880.

Bronnen: BS huw Capelle 1818-14, 1845-14, 1849-3, BS geb Capelle 1825-23, 1827-24, 1832-10, BHIC ovl Capelle 1834-3, 1847-33, 1849-11, 1872-29, 1880-68, 1888-39, 1899-26.


VIIi. Cornelis KLOOTWIJK [578] (zn. van VIh), geb./ged. Sprang 27-2/2-3-1794, overl. Sprang 19-12-1870, tr. [192] Dongen 11-4-1823 Maria HOEFNAGEL [584], geb. Dongen 23-12-1794, overl. Sprang 15-4-1875, dr. van Gerrit HOEFNAGEL [585] en Adriana FARO [586].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [587], geb. Sprang 19-12-1823, volgt VIIIk.
 2. Gerrit [588], geb. Sprang 12-4-1826, overl. 8-8-1832.
 3. Hendrika [589], geb. Sprang 26-6-1828, overl. 2-2-1833.
 4. Adrianus [590], geb. Sprang 2-10-1830, volgt VIIIl.
 5. Hendrika [591], geb. Sprang 19-3-1833, overl. Hoge en Lage Zwaluwe 14-4-1909, tr.(1) [251] Sprang 3-6-1856 Abraham van ANDEL [730], geb. Sprang 11-5-1826, overl. Waspik 4-12-1868, zn. van Dingeman van ANDEL [3142] en Johanna DANK [3143], tr.(2) [252] Waspik 27-7-1871 Cornelis van der HOEVEN [731], geb. Hoge en Lage Zwaluwe 20-3-1823, weduwnaar van Wilhelmina Vos, overl. Hoge en Lage Zwaluwe 16-1-1903, zn. van Pieter van der HOEVEN [2949] en Huibertje van der HOEVEN [2950].
 6. Geralina [592], geb. Sprang 6-9-1834, overl. 8-12-1855.
 7. Cornelis [593], geb. Sprang 29-12-1838, volgt VIIIm.

Bronnen: BS huw Dongen 1823-5, GenLias, Wasp huw-1871 121.175.8775.13, BS ovl hooge en lage zwaluwe 1909-36.


VIIIk. Antonie KLOOTWIJK [587] (zn. van VIIi), geb. Sprang 19-12-1823, overl. Haarlemmermeer 22-3-1862, tr. [194] Vrijhoeve-Capelle 10-5-1849 Johanna van NIEUWEGIESSEN [594], geb. Drongelen 20-12-1825, overl. Haarlemmermeer 29-12-1897, dr. van Hendrik van NIEUWEGIESSEN [595] en Dirske van ZANTEN [596].
Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje [597], geb. Sprang 16-4-1850, overl. 26-12-1850.
 2. Maria [598], geb. Sprang 10-6-1851, overl. 4-1-1852.
 3. Hendrik [599], geb. Sprang 28-12-1852, volgt IXq.
 4. Cornelis [600], geb. Sprang 23-4-1854, volgt IXr.
 5. Dirk [6909], geb. Aalsmeer 30-6-1855, overl. Aalsmeer 15-10-1855.
 6. Gerrit [601], geb. Haarlemmermeer 8-2-1857, volgt IXs.
 7. Dirk [6919], geb. Haarlemmermeer ca. 6-1859, overl. Haarlemmermeer 13-8-1859.
 8. Maria [602], geb. Haarlemmermeer 7-10-1860, overl. Haarlemmermeer 21-7-1946, tr. [237] Haarlemmermeer 29-5-1888 Bernardus KOS [702], geb. Wogum 16-3-1854, overl. Haarlemmermeer 10-10-1914, zn. van Albert KOS [3153] en Krijntje WINDER [3154].
 9. Dirkje [603], geb. Haarlemmermeer 14-12-1861, overl. Haarlemmermeer 19-7-1911, tr. [238] Haarlemmermeer 29-3-1889 Stephanus van GROOTVELD [703], geb. Ooltgensplaat 27-11-1854, overl. Haarlemmermeer 20-3-1936, zn. van Krijn van GROOTVELD [3151] en Geertje van DONGEN [3152].

Volgens de IGI zijn Antonie en Johanna op 18-04-1846 gehuwt te Drongelen ook wordt Johanna met het achternaam 'van der Nieuwgiessen' genoemd. De gegevens uit de BS zijn aangehouden.
Bronnen: BS geb Aalsmeer 1855-81, BS ovl Aalsmeer 1855-128, BS ovl Haarlemmermeer 1859-242, 1862-92, GenLias, IGI.IXq. Hendrik KLOOTWIJK [599] (zn. van VIIIk), geb. Sprang 28-12-1852, arbeider, overl. Haarlemmermeer 12-5-1936, tr. [196] Haarlemmermeer 13-7-1881 Neeltje HOOGMOED [604], geb. Ouddorp 25-5-1857, overl. Haarlemmermeer 6-5-1938, dr. van Cornelis HOOGMOED [605] en Louwerina Kornelia van der WALL [606].
Uit dit huwelijk:
 1. Louwrina Kornelia [607], geb. Haarlemmermeer 15-4-1882, overl. Haarlemmermeer 23-9-1970, tr. [197] Haarlemmermeer 20-5-1908 Gerrit KARDOL [618], geb. Haarlemmermeer 3-6-1882, overl. Haarlemmermeer 26-11-1962, zn. van Salomon Cornelis KARDOL [3043] en Alida van KRIMPEN [3044].
 2. Antonie [608], geb. Haarlemmermeer 1-4-1883, volgt Xq.
 3. doodgeboren kind [6918], geb. Haarlemmermeer 25-4-1884, overl. Haarlemmermeer 25-4-1884.
 4. Jan [609], geb. Haarlemmermeer 20-4-1885, volgt Xr.
 5. Cornelis [610], geb. Haarlemmermeer 3-6-1886, overl. 23-12-1965.
 6. Johanna [611], geb. Haarlemmermeer 24-10-1888, overl. Haarlemmermeer 9-4-1967, tr. [203] Haarlemmermeer 28-8-1912 Jan BAKKER [630], geb. Haarlemmermeer 6-8-1887, overl. Haarlemmermeer 28-7-1952, zn. van Marinus BAKKER [3021] en Andrea Hendrika van GAMEREN [3022].
 7. Gerrit Cornelis [612], geb. Haarlemmermeer 25-8-1890, volgt Xs.
 8. Hermina [6916], geb. Haarlemmermeer ca. 3-1893, overl. Haarlemmermeer 10-8-1893.
 9. Antje [6915], geb. Haarlemmermeer ca. 3-1893, overl. Haarlemmermeer 28-9-1893.
 10. Antje Wilhelmina [613], geb. Haarlemmermeer 5-4-1895, overl. 30-3-1929.
 11. Teunis [6913], geb. Haarlemmermeer ca. 7-1896, overl. Haarlemmermeer 4-8-1896.
 12. Hendrik [6911], geb. Haarlemmermeer ca. 8-1897, overl. Haarlemmermeer 4-2-1898.
 13. Hendrik [614], geb. Haarlemmermeer 2-8-1898, volgt Xt.
 14. Teunis [615], geb. Haarlemmermeer 13-10-1899, volgt Xu.
 15. Willem [616], geb. Haarlemmermeer 29-7-1901, overl. Haarlemmermeer 15-8-1901.
 16. Dingeman [617], geb. Haarlemmermeer 26-9-1906, volgt Xv.

Bronnen: BS huw Haarlemmermeer 1912-108, BS ovl Haarlemmermeer 1884-116, 1893-173, 1893-209, 1896-184, 1898-28, 1901-232.


Xq. Antonie KLOOTWIJK [608] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 1-4-1883, arbeider, overl. Haarlem 23-12-1965, tr. [198] Haarlemmermeer 25-1-1905 Lena van OS [619], geb. Haarlemmermeer 19-6-1880, dr. van Floris van OS [620], arbeider, en Petronella van GRONINGEN [3029].
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella [3030], geb. Haarlemmermeer 7-11-1904, tr. [1016] Bergschenhoek 11-3-1926 Nicolaas VERHOEF [3040], geb. Willige-Langerak ca. 1904, zn. van Klaas VERHOEF [5908] en Adriana KOOIMAN [5909].
 2. Neeltje [3031], geb. Haarlemmermeer 9-5-1906, tr. [1017] Jan BAARS [3041].
 3. Floris [3032], geb. Haarlemmermeer 10-8-1907.
 4. Hendrik [3033], geb. Haarlemmermeer 13-3-1909.
 5. Geertrui [3034], geb. Haarlemmermeer 4-1-1911, overl. 27-11-1911.
 6. Geertrui [3035], geb. Uithoorn 22-2-1912, tr. [1018] Dirk MIDDELKOOP [3042].
 7. Gerrit [3036], geb. Haarlemmermeer 17-8-1913.
 8. Jena [3037], geb. Alphen a/d Rijn 16-4-1919, ongehuwd, overl. 24-2-1933.
 9. Antonie [3038], geb. Waddinxveen 1-4-1923, volgt XIn.

Bij het huwelijk van Antonie [608] en Lena is 1 kind erkend. Dit zal Petronella geweest zijn.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, BS huw Haarlemmermeer 1905-48, BS huw Berschenhoek 1926-6.XIn. Antonie KLOOTWIJK [3038] (zn. van Xq), geb. Waddinxveen 1-4-1923, overl. 2-5-2001, tr.(1) [1015] verm. Haarlem 9-2-1944 Gerritje LANKHAAR [3039].
Uit dit huwelijk:
 1. Anton RIMDIJK (naamsverandering) [4454], geb. 21-12-1946, volgt XIIl.
 2. Lodewijk [4455], geb. Haarlem 20-7-1948, volgt XIIm.
 3. Anna Catarina (Ans) [4456], geb. 22-11-1949, tr. [1615] Haarlem 19-5-1972 Nicolaas (Niek) GROEN [4463], geb. 3-12-1935.

Antonie KLOOTWIJK, tr.(2) [1616] Johanna Mathilda ROMBOUT [4464], overl. 2-12-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan ROMBOUT [4465], geb. Haarlem.
 2. Ria ROMBOUT [4466], geb. Haarlem.
 3. Anton [4480], geb. Haarlem.
 4. Leo [4481], geb. Haarlem.
 5. Anneke [4482], geb. Haarlem.
 6. Emile [4468], geb. Haarlem.
 7. Johan [4483], geb. Haarlem.
 8. Thea [4484], geb. Haarlem.
 9. Nico [4485], geb. Haarlem.
 10. Paul [4467], geb. Haarlem.
 11. Astrid [4486], geb. Haarlem.

Van de tweede vrouw van Antonie is nog weinig bekend behalve dat zij katholiek was. De kinderen uit het tweede huwelijk zijn ook nog niet compleet.
Bronnen: Opgave Maria Louise Klootwijk [4462] en Ans Groen-Klootwijk [4456].XIIl. Anton RIMDIJK [4454] (naamsverandering) (zn. van XIn), geb. 21-12-1946, tr. [1613] Mieke [4457].
Uit dit huwelijk:
 1. Ricardo [4458].
 2. Remondo [4459].
 3. Deborah [4460].

Anton heeft in de loop van de tijd zijn naam gewijzigd in Rimdijk.
Bronnen: Opgave Maria Louise Klootwijk [4462] en Deborah Rimdijk.XIIm. Lodewijk KLOOTWIJK [4455] (zn. van XIn), geb. Haarlem 20-7-1948, tr. [1614] 24-6-1982 Atje Geertje STIENSTRA [4461], geb. Haarlem 18-11-1949, dr. van Oege STIENSTRA [4487] en Gooitske VLEDDER [4488].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Louise [4462], geb. Haarlem 30-9-1982.

Bijgevoegd is het huwelijksboekje van Lodewijk en twee foto's: Lodewijk met zijn broer Anton en Lodewijk met zijn zus Ans, Bronnen: Opgave Maria Louise Klootwijk [4462].


Xr. Jan KLOOTWIJK [609] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 20-4-1885, overl. Zoetermeer 20-5-1949, tr. [200] Haarlemmermeer 15-3-1911 Magdalena BEERITS [622], geb. Sommelsdijk 18-2-1889, overl. Zoetermeer 1-11-1949, dr. van Magdalena BEERITS [621].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [623], geb. Hoofddorp 20-7-1911, volgt XIo.
 2. Hendrik [624], geb. Hoofddorp 26-7-1912, overl. 16-9-1912.
 3. Teunis [625], geb. Hoofddorp 30-1-1914, overl. 18-2-1914.
 4. Hendrik [626], geb. Hoofddorp 30-1-1914.
 5. Teunis [627], geb. Waddinxveen 16-2-1916, volgt XIp.

Trouwboekje Jan en Magdalena (href=0609hw01.jpg)
Bronnen: Opgave Leendert Gerrit Klootwijk [3026], GenLias, BS ovl Zoetermeer 1949-15, 1949-28.XIo. Cornelis KLOOTWIJK [623] (zn. van Xr), geb. Hoofddorp 20-7-1911, tr. [201] Gouda 13-11-1946 Maria de KEIZER [628], geb. Gouda 11-1-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Marie [3028], geb. Gouda 4-12-1954.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.


XIp. Teunis KLOOTWIJK [627] (zn. van Xr), geb. Waddinxveen 16-2-1916, overl. 16-8-1986, tr. [202] Boskoop 27-5-1938 Lutske TAMMINGA [629], geb. Oosterwolde 29-9-1917, overl. 29-9-1989, dr. van Klaas TAMMINGA [3023] en Gerritje BEHUIS [3024].
Adres: Ruiterstraat 4, Zoetermeer.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaas Jan [3025], geb. Boskoop 19-5-1939.
 2. Leendert Gerrit [3026], geb. Zoetermeer 16-1-1945, volgt XIIn.
 3. Lutske [3027], geb. Zoetermeer 16-5-1948.

Trouwboekje Teunis en Lutske (href=0627hw01.jpg)
Bronnen: Opgave Leendert Gerrit Klootwijk [3026], en aantekeningen Dhr Raams.XIIn. Leendert Gerrit KLOOTWIJK [3026] (zn. van XIp), geb. Zoetermeer 16-1-1945, tr. [1653] Leidschendam 21-8-1969 Anna Wilhelmina Antonia van HEIJNINGEN [4547], geb. Leidschendam 11-9-1946, dr. van Wilhelmus Johannes van HEIJNINGEN [4548] en Aaltje de JONGE [4549].
Uit dit huwelijk:
 1. Annette [4550], geb. Voorburg 7-7-1971, volgt XIIIg.
 2. Suzanne [4551], geb. Voorburg 30-6-1972.

Trouwboekje Leendert en Anna.
Bronnen: Opgave Leendert Gerrit Klootwijk.XIIIg. Annette KLOOTWIJK [4550] (dr. van XIIn), geb. Voorburg 7-7-1971, [2608].
Kind(eren):
 1. Kimberley [6626], geb. Zoetermeer 14-4-2003.Xs. Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [612] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 25-8-1890, overl. Haarlem 4-11-1955, tr. [205] Haarlemmermeer 30-6-1915 Heintje JANSEN [631], geb. Haarlemmermeer 20-4-1894, dr. van Hendrik JANSEN [632] en Cornelia KIKKERT [633].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [634], geb. Haarlemmermeer 27-11-1915, overl. 26-12-1915.
 2. Hendrikus [635], geb. Haarlemmermeer 22-4-1918, tr. [206] 24-1-1945 Anna Elisabeth de SMIT [640].
 3. Neeltje [636], geb. Haarlemmermeer 3-5-1919, overl./begr. Haarlem 10/13-8-1982, tr. [207] 6-12-1939 Johannes van SLOOTEN [641].
 4. Gerrit Cornelis [637], geb. Haarlemmermeer 11-7-1920, tr. [208] 29-8-1956 Johanna COOPS [642].
 5. Heintje [638], geb. Haarlemmermeer 24-1-1925, tr. [209] 23-6-1943 Petrus Johannes Bernardus WIJERS [643].
 6. Hendrika [639], geb. Haarlemmermeer 22-4-1928, overl. 27-4-1930.

Bronnen: BS Haarlemmermeer 1915-54.


Xt. Hendrik KLOOTWIJK [614] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 2-8-1898, overl. Haarlemmermeer 31-8-1984, tr. [210] Weesperkarspel 18-9-1924 Neeltje KREUGER [644], geb. Weesperkarspel 8-12-1903, overl. 17-8-1987, dr. van Gijsbertus KREUGER [2991] en Johanna van der KUIJT [2992].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Johanna [2993], geb. Haarlemmermeer 18-2-1925, tr. [1006] 8-10-1952 Hendrik GRIEKSPOOR [3002], geb. 4-1-1925, zn. van Jan GRIEKSPOOR [3003] en Antje M÷HLE [3004].
 2. Johanna [2994], geb. Haarlemmermeer 2-8-1926, tr. [1009] 24-3-1954 Johannus KORTHALS [3005], geb. 26-11-1920, zn. van Johannus KORTHALS [3006] en BREEDEVELD [3007].
 3. Hendrik [2996], geb. Haarlemmermeer 23-9-1928, volgt XIq.
 4. Gijsbertus [2995], geb. Haarlemmermeer 15-10-1930.
 5. Antje Wilhelmina [2997], geb. Haarlemmermeer 1-5-1932, tr. [1003] Hoofddorp 6-5-1959 Govert DALM [3018], geb. De Werken 19-5-1925.
 6. Maartje Johanna [2998], geb. Haarlemmermeer 18-11-1935, tr. [1004] 27-4-1960 L.G. den BOER [3019].
 7. Cornelis [2999], geb. Haarlemmermeer 28-6-1937.
 8. Jan [3000], geb. Haarlemmermeer 11-11-1940, overl. 25-10-1973.
 9. Gerrit Cornelis [3001], geb. Haarlemmermeer 26-7-1943, volgt XIr.

Hendrik Klootwiijk [614] en Neeltje Kreuger zijn beide begraven op de brgraafplaats Wilgenhof te Hoofddorp.
Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, opgave Chris Honcoop.XIq. Hendrik KLOOTWIJK [2996] (zn. van Xt), geb. Haarlemmermeer 23-9-1928, tr. [1010] Almelo 27-4-1951 Janke STEENKAMP [3008], geb. Emmen 19-11-1929, dr. van Jan STEENKAMP [3009] en Klaazien van OOSTEN [3010].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [3011], geb. Haarlemmermeer 19-1-1952.
 2. Klaazien [3012], geb. Haarlemmermeer 8-9-1953.
 3. Hendrik [3013], geb. Haarlemmermeer 17-4-1955, overl. 7-10-1974.
 4. Jan [3014], geb. Haarlemmermeer 27-12-1956, overl. 31-7-2007.
 5. Jannie [3015], geb. Haarlemmermeer 7-7-1958.
 6. Willem [3016], geb. Haarlemmermeer 24-9-1959.
 7. Ria [3017], geb. Haarlemmermeer 6-2-1961.
 8. Astrid [6221], geb. 2-10-1964.

Dit gezin woonde in de Aalsmeerderbuurt, Zuid Hoofddorp.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Willem Klootwijk [3016].XIr. Gerrit Cornelis KLOOTWIJK [3001] (zn. van Xt), geb. Haarlemmermeer 26-7-1943, tr. [1005] 28-8-1970 Gezina Maria Wilhelmina STARREVELD [3020], geb. 2-2-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. dochter [3692].
 2. dochter [3693].Xu. Teunis KLOOTWIJK [615] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 13-10-1899, overl. Beverwijk 17-8-1954, tr. [211] Aalsmeer 22-5-1930 Maria Francina DIERKX [645], geb. Retranchement 11-6-1902, overl. Haarlem 28-3-2002, dr. van Johannus DIERKX [2984] en Maria Francina de VEIJ [2985].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Francina [2986], geb. Haarlemmermeer 25-8-1922, tr. [1001] Haarlem 3-10-1953 Gerardus Balthasar WALKER [2990], geb. Haarlem 20-10-1921.
 2. Neeltje Johanna [2987], geb. Haarlemmermeer 18-9-1931, tr. [1000] Haarlem 4-11-1954 Gerrit GRIEKSPOOR [2989], geb. Nieuw-Vennep 9-9-1927.
 3. Johannus Jacobus [2988], geb. Haarlem 23-6-1938.

Meer informatie : (href=htm/0615.htm)
Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, informatie Rob de Groot.Xv. Dingeman KLOOTWIJK [617] (zn. van IXq), geb. Haarlemmermeer 26-9-1906, schoenmaker, overl. 30-9-1988, tr. [212] Haarlemmermeer 6-8-1930 Hubrina Adriana HAGE [646], geb. Sintmaartensdijk 25-7-1905, overl. 7-12-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. GabriŽl [2361], geb. Haarlemmermeer 13-9-1931, volgt XIs.
 2. Hendrik KOLKWIJK (naamswijziging in 1973) [2362], geb. Haarlem 14-12-1932, volgt XIt.
 3. Adriaan [2363], geb. Haarlem 4-1-1936, volgt XIu.
 4. Neeltje [2364], geb. Haarlem 20-12-1938, tr. [818] 17-6-1966 Jaap BERGSMA [2381], geb. Friesland 3-8-1943.
 5. Jacob Marinus KOLKWIJK (naamswijziging in 1975) [2365], geb. Haarlem 8-3-1943, volgt XIv.

Bronnen: Opgave Fam. Klootwijk-Ligtenburg, Haarlem.


XIs. GabriŽl KLOOTWIJK [2361] (zn. van Xv), geb. Haarlemmermeer 13-9-1931, schoenmaker en bankemployť, tr. [815] Haarlem 16-5-1953 Colleta Bernardina LIGTENBERG [2372], geb. Haarlem 4-6-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. GabriŽl [2366], geb. Haarlem 10-10-1953, volgt XIIo.
 2. Coletta Bernardina [2367], geb. Haarlem 10-1-1955, onderwijzeres, tr. [1170] Haarlem 15-10-1976 Carel Martin DRIESSEN [3419], geb. 14-8-1954, tandtechnicus.
 3. Marly [2368], geb. Haarlem 17-3-1957, laborante, tr. [1171] 1-3-1977 Paulus SMEENK [3420], geb. Haarlem 28-8-1954, planoloog.
 4. Annelies [2369], geb. Haarlem 11-5-1959, receptioniste, tr. [1172] Haarlem 1-9-1978 Petrus SMEENK [3421], geb. 9-7-1953, bouwkundige. Het huwelijk is in 1987 ontbonden.
 5. Ellen [2370], geb. Haarlem 1-4-1964, kapster, tr.(1) [1173] Haarlem 2-9-1982 Herman STEKELENBURG [3422], geb. 21-8-1962, tr.(2) [1174] 30-11-1989 Marco LEUVEN [3423], geb. Heemstede.
 6. Linda [2371], geb. Haarlem 26-4-1972, marketing secretaresse.

Bronnen: Opgave van fam. Klootwijk-Ligtenberg, Haarlem, en J.M. Kolkwijk, Haarlem.


XIIo. GabriŽl KLOOTWIJK [2366] (zn. van XIs), geb. Haarlem 10-10-1953, graficus, tr. [1169] Haarlem 20-8-1976 Eline WIELINGA [3415], geb. 27-8-1956, schoonheidsspecialiste.
Uit dit huwelijk:
 1. Bertil Alexander [3416], geb. 3-3-1982.
 2. Lotte Rosalie [3417], geb. 7-11-1986.
 3. Tije Marijn [3418], geb. 1-3-1990.

Bronnen: Opgave J.M. Kolkwijk, Haarlem


XIt. Hendrik KOLKWIJK [2362] (naamswijziging in 1973) (zn. van Xv), geb. Haarlem 14-12-1932, kantoormedewerker, tr. [816] Haarlem 1-8-1961 Ina de VOS [2373], geb. Bergen op Zoom 8-6-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Rob [2374], geb. Haarlem 11-7-1962.
 2. Petra [2375], geb. Haarlem 23-4-1965.
 3. Ingrid [2376], geb. Haarlem 10-6-1971.

Bronnen: Opgave van fam. Klootwijk-Ligtenberg, Haarlem.


XIu. Adriaan KLOOTWIJK [2363] (zn. van Xv), geb. Haarlem 4-1-1936, duinwachter, overl. Haarlem 11-9-2009, tr. [817] 15-10-1964 Adriana Jacoba VROOM [2377], geb. 15-10-1936, coupeuse.
Uit dit huwelijk:
 1. Inge [2378], geb. Haarlem 18-5-1967, tr. [2279] 10-9-1998 Rijnier Anthonius (Rene) van BRUGGEN [5899].
 2. Wendy [2379], geb. Haarlem 25-4-1973.
 3. Onno [2380], geb. Haarlem 8-10-1974.

Inge Klootwijk [2378] en Rene van Bruggen hebben twee kinderen: dochter Sanne Heleen Marian van Bruggen, geb. 27-09-2000, en een zoon Rijnier Adriaan Lucas van Bruggen, geb. 27-02-2002.

Bronnen: Opgave van fam. Klootwijk-Ligtenberg, Haarlem, en opgave Inge van Bruggen-Klootwijk.XIv. Jacob Marinus KOLKWIJK [2365] (naamswijziging in 1975) (zn. van Xv), geb. Haarlem 8-3-1943, retoucheur, tr. [819] 15-11-1968 Johanna Hendrika van LUNENBURG [2382], geb. Heemstede 15-5-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Astrid [2383], geb. Haarlem 24-2-1975, tr. [1760] 4-8-2000 Matthijs Jeroen TWEEHUIJSEN [4806], geb. Haarlem 24-4-1976, Officier Nederlandse Landmacht, zn. van Herman TWEEHUIJSEN [4809] en Antonia Celestine VISSCHER [4810].
 2. Manja [2384], geb. 21-10-1977.

Op vrijdag 18 november 2005 te Haarlem is Marit Jasmijn Manja Tweehuijsen, de dochter van Astrid Kolkwijk en Matthijs TWEEHUIJSEN geboren.

Bronnen: Opgave van fam. Klootwijk-Ligtenberg, Haarlem en Astrid Tweehuijsen-Kolkwijk.IXr. Cornelis KLOOTWIJK [600] (zn. van VIIIk), geb. Sprang 23-4-1854, arbeider, overl. Haarlemmermeer 4-9-1937, tr. [214] Haarlemmermeer 1-6-1881 Wilhelmina de GROOT [647], geb. Haarlemmermeer 2-5-1860, overl. Haarlemmermeer 18-6-1913, dr. van Leenderd de GROOT [648] en Klasina WESTMAAS [649].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [650], geb. Haarlemmermeer 6-6-1882, overl. 29-12-1959, tr. [215] 6-6-1909 Johannus F. ANDOLF [658].
 2. Klasina [651], geb. Haarlemmermeer 7-5-1883, overl. 10-10-1966, tr. [216] SCHOTEN 24-11-1909 Hendrik VERHEUL [659], geb. Giessendam 31-7-1881, schilder, overl. Heemstede 6-10-1954, zn. van Jan VERHEUL [3159], voerman, en Hadeweij STOUT [3160].
 3. Antonie [652], geb. Haarlemmermeer 17-7-1885.
 4. Leendert [653], geb. Haarlemmermeer 11-11-1886, volgt Xw.
 5. Maria [654], geb. Haarlemmermeer 21-4-1888, overl. Abcoude 24-11-1963, tr. [218] Haarlemmermeer 7-5-1913 Leendert KLOMP [661], geb. Haarlemmermeer 24-7-1879, overl. Aalsmeer 21-2-1966, zn. van Arie KLOMP [3045] en Anna de GROOT [3046].
 6. Cornelis [655], geb. Haarlemmermeer 18-11-1889, overl. 1954.
 7. Hendrik [6917], geb. Haarlemmermeer ca. 8-1891, overl. Haarlemmermeer 19-9-1891.
 8. Klaas Hendrik [6923], geb. Haarlemmermeer ca. 1893, overl. Haarlemmermeer 11-6-1900.
 9. Dirkje [656], geb. Haarlemmermeer 17-1-1895, overl. Hoofddorp 8-4-1963, tr. [219] Haarlemmermeer 6-3-1918 Bertus RAAMS [662], geb. Hoofddorp 2-12-1892, overl. Haarlem 5-12-1967, zn. van Gerrit RAAMS [3136] en Johanna de PEUTER [3137]. Dit zijn de ouders van Cornelis Raams, die zeer veel onderzoek naar deze tak van de Klootwijken heeft gedaan voor de G.S.U.
 10. Sijtje [6912], geb. Haarlemmermeer ca. 7-1897, overl. Haarlemmermeer 20-8-1897.
 11. Gerrit [657], geb. Haarlemmermeer 13-9-1898, volgt Xx.
 12. Klaas Hendrik [6922], geb. Haarlemmermeer ca. 1900, overl. Haarlemmermeer 6-8-1901.
 13. Doodgeboren kind [6921], geb. Haarlemmermeer 6-4-1902, overl. Haarlemmermeer 6-4-1902.
 14. Doodgeboren kind [6920], geb. Haarlemmermeer 23-12-1905, overl. Haarlemmermeer 23-12-1905.

Bronnen: GenLias, BS Huw Haarlemmermeer 1881-42, 1911-27, 1913-48, 1918-48, BS ovl Haarlemmermeer 1891-245, 1897-215, 1900-180, 1901-215, 1902-90, 1905-312, BS huw Schoten 1909-47.


Xw. Leendert KLOOTWIJK [653] (zn. van IXr), geb. Haarlemmermeer 11-11-1886, overl. Haarlemmermeer 9-12-1944, tr. [217] Haarlemmermeer 29-3-1911 Aaltje MONIS [660], geb. Vries 26-9-1882, overl. 15-12-1968, dr. van Roelof MONIS [3047] en Marchien STEEN [3048].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina [3049], geb. Haarlemmermeer 13-8-1911.
 2. Marchien [3050], geb. Haarlemmermeer 26-2-1912, (half jaar na haar zus geb. ?).
 3. Roelof [3051], geb. Haarlemmermeer 9-9-1913, volgt XIw.
 4. Aaltje [3052], geb. Haarlemmermeer 30-11-1915, overl. 18-12-1993, tr. [1025] Hoofddorp 9-8-1939 Fredirik BOUWMAN [3054], geb. Den Haag 31-1-1911, zn. van Leenderd BOUWMAN [3055] en Cornelia KLOOTWIJK [3056]. Familierelatie van Aaltje met haar schoonmoeder is niet bekend.
 5. Wilhelmina Marchien [3053], geb. Haarlemmermeer 7-4-1920, tr. [1023] Hoofddorp 18-6-1941 Arie Wilhelmus Jacobus KEIJZERS [3057], geb. Hillegom 24-6-1920, zn. van Wilhelmus Jacobus KEIJZERS [3058], veeboertje te Hillegom, en Wilhelmina Adriana SJOUKES [3059]. Adres: Talmastraat 26, Hillegom.


Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Heidi van Kampen-Jonkman, GenLias.XIw. Roelof KLOOTWIJK [3051] (zn. van Xw), geb. Haarlemmermeer 9-9-1913, overl. Abbenes 28-8-1965, tr. [449] Clara Adriana JOREN [1262], geb. 20-10-1912, overl. 29-1-1995.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten [1255], geb. 5-8-1938, volgt XIIp.
 2. Leendert [3221], geb. 8-10-1942, ongehuwd, overl. ca. 1986.

De namen van de kinderen en kleinkinderen lijken niet te kloppen met de gegevens uit de overlijdensadvertentie van Roelof (zie aanvullingen). Dit moet nog nagetrokken worden.
Clara Adriana Joren [1262] is begraven op de begraafplaats Lindehof te Nieuw-Vennep.
Bronnen: Telefonisch kontakt Maarten Klootwijk, Lisse. KTB 92.01.09.02.XIIp. Maarten KLOOTWIJK [1255] (zn. van XIw), geb. 5-8-1938, tr.(1) [455] Lena van PROOYEN [4805].
Adres: Meeuwenlaan 25, Lisse.
Uit dit huwelijk:
 1. John [1252], geb. 16-7-1960, volgt XIIIh.
 2. Yvonne [964], geb. 8-9-1964.
 3. Anita Klara [189], geb. 28-12-1971.

Maarten KLOOTWIJK, tr.(2) [459] Silvia Marta VORDERKAATE [1256].

Bronnen: Telefonisch kontakt Maarten Klootwijk, Lisse. KTB 92.01.09.02 en aanvulling Anita Clara Klootwijk.


XIIIh. John KLOOTWIJK [1252] (zn. van XIIp), geb. 16-7-1960, tr. [446] Karin WEGMAN [1067], dr. van Maarten WEGMAN [6672] en Trien ZEKVELD [6673].
Adres: Abbenes.
Uit dit huwelijk:
 1. Wendy [863], geb. 3-1-1989.
 2. Stefan [2904], geb. 30-4-1991.

Bronnen: Opgave John Klootwijk [1252] en telefonisch kontakt Maarten Klootwijk, Lisse. KTB 92.01.09.02.


Xx. Gerrit KLOOTWIJK [657] (zn. van IXr), geb. Haarlemmermeer 13-9-1898, landarbeider, overl. Haarlemmermeer 5-4-1956, tr. [220] 30-4-1924 Catharina ROMEIJN [663], geb. Haarlemmermeer 15-1-1902, overl. Hoofddorp 23-4-1994, dr. van Jacob ROMEIJN [3465], landbouwer, en Catholijntje SILVIS [3466].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [3467], geb. Haarlemmermeer 12-7-1925, volgt XIx.
 2. Jacob KUILWIJK (Naamswijziging in 1952) [3468], geb. Haarlemmermeer 8-7-1927, volgt XIy.
 3. Wilhelmina [3469], geb. Haarlemmermeer 15-9-1928.
 4. Catholijntje [3470], geb. Haarlemmermeer 25-12-1932, tr. [1204] Haarlemmermeer 9-2-1955 Gerrit van VLIET [3494], geb. Rozenburg 4-2-1927, huismeester WBV, zn. van Piet van VLIET [3498] en Geertruda Gema SIEPMAN [3499]. Dit gezin woont in Rozenburg.
 5. Johanna [3471], geb. Haarlemmermeer 28-6-1936, tr. [1206] Haarlemmermeer 27-4-1960 Goossen KOOLHAAS [3495], geb. Haarlemmermeer 27-6-1936, waterfitter, zn. van Leendert Marinus KOOLHAAS [3496] en Hendrika FRANKE [3497].

Bronnen: Aantekeningen Jaap Kuilwijk, Zelhem en opgave Johanna Koolhaas-Klootwijk [3471], AAK.


XIx. Cornelis KLOOTWIJK [3467] (zn. van Xx), geb. Haarlemmermeer 12-7-1925, Machine-operator, tr. [1197] Haarlemmermeer 26-6-1952 Geertje Sophia de SCHIPPER [3472], geb. Anna Palowna 26-2-1930, overl. 29-11-2000, dr. van Cornelis de SCHIPPER [3473] en Marina Geertje LEENDERTSE [3474].
Uit dit huwelijk:
 1. Marina [3475], geb. New Westminster (CAN) 26-1-1954, tr. [1198] Richmond (CAN) 23-8-1974 Bernhard PRANGE [3479].
 2. Cathorine [3476], geb. New Westminster (CAN) 4-8-1955, tr. [1199] Richmond (CAN) 13-6-1975 Jan BAART [3480].
 3. Sophia [3477], geb. Vancouver (CAN) 18-9-1957, tr. [1200] Richmond (CAN) 7-4-1978 Johannes Albertus KINDERDIJK [3481].
 4. Jerry [3478], geb. Vancouver (CAN) 29-1-1959, volgt XIIq.

Dit gezin emigreerde op 23 juli 1952 naar Canada. Eerst woonden ze op 5891 Riverdale drive, Richmond British Columbia, Canada V7C-2E4, later was hun adres #76 15820 Fraser Highway, Surrey, British Columbia.
Bronnen: Aantekeningen Jaap Kuilwijk, Zelhem en opgave Sophie Kinderdyk.XIIq. Jerry KLOOTWIJK [3478] (zn. van XIx), geb. Vancouver (CAN) 29-1-1959, tuinder in Abbotsford Surrey, tr. [1201] Richmond (CAN) 21-3-1981 Yvonne VISSERS [3482], geb. Vancouver (CAN) 9-8-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Andrea Michele [3483], geb. Surrey, BC (CAN) 5-9-1983.
 2. Bradley Cornelis [3484], geb. Surrey, BC (CAN) 5-9-1983.
 3. Mellissa [3485], geb. Surrey, BC (CAN) 1-4-1987.

Bronnen: Aantekeningen Jaap Kuilwijk, Zelhem en opgave Sophie Kinderdyk.


XIy. Jacob KUILWIJK [3468] (Naamswijziging in 1952) (zn. van Xx), geb. Haarlemmermeer 8-7-1927, tr. [1203] Hilversum 30-7-1952 Elisabeth van DOORN [3486], geb. Hilversum 22-5-1926, dr. van Cornelis van DOORN [3487] en Cornelia LAGEMAAT [3488].
Uit dit huwelijk:
 1. Corinne Marina [3489], geb. Amsterdam 15-9-1954, verpleegkundige, tr. [1208] Zelhem 19-11-1976 Johannes E.W.Th. SLUITER [3500], geb. Gaanderen 16-11-1952, accountant. Dit gezin woont in Gaanderen (bij Doetinchem).
 2. Catharina Wilma [3490], geb. Amsterdam 1-2-1956, maatschappelijk werkster.
 3. Maria Louise [3491], geb. Zo. Beemster 20-1-1960, tr. [1209] Nijmegen 29-11-1984 Jacobus Godefricus ROYERS [3501], geb. Schiedam 25-2-1959, systeembeheerder RABO-bank. Dit gezin woont in Veenendaal.
 4. Cornelis Johan [3492], geb. Zelhem 8-2-1963, woont in Florence.
 5. Elisabeth Agne Christine [3493], geb. Zelhem 12-8-1969, verpleegkundige te Leiden.IXs. Gerrit KLOOTWIJK [601] (zn. van VIIIk), geb. Haarlemmermeer 8-2-1857, arbeider, overl. Haarlemmermeer 8-3-1936, tr.(1) [222] Haarlemmermeer 28-4-1880 Johanna BOLLUIJT [664], geb. Zevenbergen 12-12-1855, overl. Haarlemmermeer 12-1-1900, dr. van Arie BOLLUIJT [665] en Adriana VERHOEVE [666].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba [667], geb. Haarlemmermeer 21-7-1879, overl. Nieuw-Vennep 4-8-1963, tr. [223] Haarlemmermeer 2-5-1900 Christoffel SPEELMAN [682], geb. Herkinge 12-7-1874, overl. Haarlemmermeer 21-10-1906, zn. van Leendert SPEELMAN [3157] en Elisabeth GULDENMEESTER [3158].
 2. Antonie [668], geb. Haarlemmermeer 4-10-1880, volgt Xy.
 3. Adriana [669], geb. Haarlemmermeer 24-10-1881, overl. Haarlemmermeer 4-7-1926, tr. [225] Haarlemmermeer 6-12-1905 Antonie HOBO [684], geb. Haarlemmermeer 7-9-1876, overl. Leiden 15-7-1929, zn. van Johannes HOBO [2971] en Elisabeth NIEUWKOOP [2972].
 4. Jan Hendrik [670], geb. Haarlemmermeer 11-5-1883, overl. Haarlemmermeer 8-7-1883.
 5. Alida [671], geb. Haarlemmermeer 16-6-1884, tr. [226] Haarlemmermeer 25-9-1907 Cornelis SPEELMAN [685], geb. Haarlemmermeer 9-5-1879, zn. van Tonus SPEELMAN [5816] en Cornelia HOOGMOED [5817].
 6. Johanna [672], geb. Haarlemmermeer 18-9-1885, dienstbode, tr. [227] Haarlemmermeer 29-5-1907 Jan Adrianus ROOS [686], geb. Heerjansdam 11-7-1884, arbeider, overl. Gouda 3-7-1955, zn. van Pouwlus ROOS [3155] en Kornelia van der LINDEN [3156].
 7. Maarten [673], geb. Haarlemmermeer 4-10-1886, overl. Hanford, Kings, CA, USA 2-1969.
 8. Maria [674], geb. Haarlemmermeer 13-10-1887, tr. [228] Haarlemmermeer 24-8-1910 Jacobus van der POL [687], geb. Haarlemmermeer 15-5-1884, zn. van Ambrosius van der POL [2969] en Elske NOORLOOS [2970].
 9. Gerrit [675], geb. Haarlemmermeer 27-1-1889, overl. Haarlemmermeer 6-8-1889.
 10. Arie Gerrit [676], geb. Haarlemmermeer 16-3-1890, overl. 18-1-1952, tr. [229] Haarlemmermeer 17-9-1913 Catharina HEIJSTEK [688], geb. Haarlemmermeer ca. 1891, dr. van Pieter HEIJSTEK [4755] en Maria HEIJSTEK [4756].
 11. Gerritje [677], geb. Haarlemmermeer 6-11-1891, overl. Haarlemmermeer 6-1-1892.
 12. Gerrit [678], geb. Haarlemmermeer 2-1-1893, volgt Xz.
 13. Johannus [679], geb. Haarlemmermeer 24-2-1894, volgt Xaa.
 14. Cornelia [680], geb. Haarlemmermeer 18-8-1896, overl. Haarlemmermeer 13-1-1900.
 15. Albert Leendert [681], geb. Haarlemmermeer 9-3-1898, volgt Xab.

Gerrit KLOOTWIJK, tr.(2) [233] Haarlemmermeer 17-2-1904 Geertje van OS [691], geb. Eethen 2-12-1868, overl. Haarlemmermeer 8-3-1919, dr. van Floris van OS [692], arbeider, en Petronella van GRONINGEN [693].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [694], geb. Haarlemmermeer 13-12-1904, volgt Xac.
 2. Geertje [695], geb. Haarlemmermeer 4-6-1906, overl. Haarlemmermeer 19-6-1906.
 3. Floris [696], geb. Haarlemmermeer 16-12-1907, overl. 21-7-1941.
 4. Gerard [697], geb. Haarlemmermeer 11-4-1909, overl. 25-2-1911.

Gerrit KLOOTWIJK, tr.(3) [236] Haarlemmermeer 9-7-1919 Johanna Adriana GRIEKSPOOR [699], geb. Haarlemmermeer 22-9-1878, overl. Leiden 8-12-1952, dr. van Jacobus GRIEKSPOOR [700] en Hanna SMITS [701].

Tijdens het huwelijk tussen Gerrit KLOOTWIJK [601] en Johanna BOLLUIJT [664] is een kind erkend.
Maarten [673] vinden we later terug in California USA als Martin Klootwyk waar hij in februari 1969 overlijd. Zijn laatste woonplaats was 93230 (Hanford, Kings, CA).

Bronnen: BS Haarlemmermeer huw 1880-21, 1900-39, 1904-9, 1905-127, 1906-131, 1907-64, 1907-108, 1910-108, 1919-137, BS ovl Haarlemmermeer 1889-271, 1892-4, 1906-155, GenLias, SSDI 557-38-2578.Xy. Antonie KLOOTWIJK [668] (zn. van IXs), geb. Haarlemmermeer 4-10-1880, overl. 29-4-1965, tr. [224] Haarlemmermeer 21-11-1906 Adriana RESOORT [683], geb. Haarlemmermeer 13-12-1879, overl. 24-5-1967, dr. van Gerrit RESOORT [2973] en Maartje van der VIS [2974].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [2975], geb. Haarlemmermeer 28-5-1907, overl. 14-3-1989, tr. [995] Haarlemmermeer ca. 13-4-1931 Aletta KULK [2978], geb. 22-8-1908, overl. 20-3-1986.
 2. Willem Arie [2976], geb. Haarlemmermeer 27-6-1915, overl./begr. Woudenberg 21/26-5-1998, tr. [996] Jenna DUURSMA [2979], overl. 6-1-1995.
 3. Johanna [2977], geb. Haarlemmermeer 18-8-1918, overl. 10-10-2004, tr. [997] Arie Cornelis RIP [2980], geb. 10-7-1914, overl. 20-5-1977.


Bronnen: GenLias 1906, Begraafplaats Nieuw-Vennep.Xz. Gerrit KLOOTWIJK [678] (zn. van IXs), geb. Haarlemmermeer 2-1-1893, overl. Nieuw-Vennep 4-7-1977, tr. [230] Haarlem 6-10-1915 Maria CALANDT [689], geb. Haarlem 1-5-1893, overl. Nieuw-Vennep 16-11-1973, dr. van Abraham Adriaan CALANDT [2967] en Maria van OS [2968].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [992], geb. Nieuw-Vennep 6-1-1917, volgt XIz.
 2. Abraham Adriaan [887], geb. Nieuw-Vennep 4-9-1919, volgt XIaa.
 3. Johan Marien [885], geb. Nieuw-Vennep 12-12-1922, volgt XIab.

Bronnen: BS huw Haarlem 1915-463, AAK.


XIz. Gerrit KLOOTWIJK [992] (zn. van Xz), geb. Nieuw-Vennep 6-1-1917, overl. Nieuw-Vennep 3-1-2006, tr. [7] 7-6-1944 Alida WEIJ [26], geb. 29-1-1923, overl. 28-11-1996.
Woonden in 1969 aan de Hoofdweg 1718 te Abbenes.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit (Gert) [27], geb. 4-5-1945, volgt XIIr.
 2. Dirkje (Dian) [28], geb. 20-5-1946, tr. [1108] Ed [3289].
 3. Maria (Ria) [29], geb. 3-1-1949, tr. [2451] Gerard ? [6264].
 4. Cornelis (Kees) [50], geb. 21-3-1951, volgt XIIs.

Aanvullende informatie: (href=htm/0992.htm)
Bronnen: AAK G-1969.XIIr. Gerrit (Gert) KLOOTWIJK [27] (zn. van XIz), geb. 4-5-1945, tr.(1) [1107] Willie [3288].
Gerrit (Gert) KLOOTWIJK, tr.(2) [2452] Janny ? [6265].
Uit dit huwelijk:
 1. Monica [6266].
 2. Jolanda [6267].XIIs. Cornelis (Kees) KLOOTWIJK [50] (zn. van XIz), geb. 21-3-1951, tr. [2448] Eveline BARTEN [6257], geb. 16-1-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Marielle [6258], geb. Heemstede 8-12-1980, tr. [2449] 3-6-2004 Johan HERSCHEID [6259], geb. Haarlemmermeer 14-9-1981.
 2. Rutger [6260], geb. Heemstede 1-10-1982.
 3. Michiel [6261], geb. Heemstede 17-12-1985, tr. [2450] Mieke ? [6262]. (Huwelijk ontbonden)
 4. Daniel [6263], geb. Haarlem 25-5-1991.
XIaa. Abraham Adriaan KLOOTWIJK [887] (zn. van Xz), geb. Nieuw-Vennep 4-9-1919, overl. Hoofddorp 3-11-1999, tr. [8] 1-10-1952 Franseine Hendrika VERDUYN [999], geb. 5-10-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [1022], geb. 11-10-1954.
 2. Jan [1205], geb. 5-8-1957.
 3. Andre Peter [1225], geb. 6-2-1959.

Abraham Adriaan Klootwijk is begraven op de Algemene begraafplaats te Hoofddorp.


XIab. Johan Marien KLOOTWIJK [885] (zn. van Xz), geb. Nieuw-Vennep 12-12-1922, overl. Hoofddorp 6-6-1987, tr. [479] 16-3-1949 Jacoba Maria van VUGT [1300], geb. 23-2-1927, dr. van Johannes van VUGT [1301] en Pietronella van ZON [1302].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [1303], geb. 7-4-1950, volgt XIIt.
 2. Johannes [1309], geb. 15-9-1951, volgt XIIu.
 3. Maria Petronella [1315], geb. 18-7-1957, tr. [485] 29-9-1977 Alfred BOOMAN [1316], geb. 7-12-1953, timmerman, zn. van Hendrik BOOMAN [1317] en Cornelia Pieternella van der WEKKEN [1318].
 4. Arnold [1319], geb. 23-2-1961, volgt XIIv.
 5. Theo [1320], geb. 2-9-1963, volgt XIIw.
 6. Edwin [1321], geb. 12-3-1968, financieel medewerker (email: edwinklootwijk@hetnet.nl), tr. [1683] woont samen met Simone Ida Cornelia TENSEN [4627], geb. Nieuw-Vennep 2-9-1977, dr. van Johan TENSEN [4628] en Arina van der MAARL [4629].

Bronnen: Aantekeningen Gert Klootwijk [1303] en info Edwin Klootwijk [1321].


XIIt. Gerrit KLOOTWIJK [1303] (zn. van XIab), geb. 7-4-1950, In- en Verkoper potplanten, tr.(1) [481] 30-7-1972 Teuntje BRANDER [1304], geb. 20-7-1953, dr. van Siebe BRANDER [1305] en Susanne Lydia SAARLOOS [1306].
Uit dit huwelijk:
 1. Angelique [1307], geb. 30-11-1972, Drs. Scheikunde, tr. [1408] woont samen met Mark HULS [3992], geb. 6-7-1972.
 2. Bianca [1308], geb. 28-9-1974, Drs. Medische Biologie, tr. [1409] woont samen met David Paulus de BOER [3993], geb. 21-2-1973, Drs. Fin. Economie.

Gerrit KLOOTWIJK, tr.(2) [2754] 7-4-2010 Ria Lucenda Magdalena OWEN [6970], geb. Paramaribo 26-1-1957, dr. van W.G. OWEN [6971] en C.L. de GAMA [6972].

Het gezin van Gert Klootwijk woont op dit momemt in de Anna de Waalstraat 109 2135 NR Hoofddorp.
Op 23-12-2008 is het huwelijk tussen Gerrit [1303] en Teuntje [1304] ontbonden.
Bronnen: Aantekeningen Gert Klootwijk [1303].XIIu. Johannes KLOOTWIJK [1309] (zn. van XIab), geb. 15-9-1951, Bedrijfleider, tr. [483] 21-6-1974 Hendrika van MAASDAM [1310], geb. 26-8-1952, dr. van Machiel van MAASDAM [1311] en Cornelia Jacoba van ELST [1312].
Uit dit huwelijk:
 1. Silvia [1313], geb. 28-2-1978, tr. [2578] 2-5-2008 Maarten MERKS [6545], geb. 12-4-1976.
 2. Marcel [1314], geb. 2-4-1980.

Bronnen: Aantekeningen Gert Klootwijk [1303].


XIIv. Arnold KLOOTWIJK [1319] (zn. van XIab), geb. 23-2-1961, automatiserings-deskundige, tr. [1411] woont samen met Ingrid Jacqueline van den TEMPEL [3994], geb. 8-6-1963, dr. van Sjaak van den TEMPEL [3995] en Inge FLUIT [3996].
Uit dit huwelijk:
 1. Niels Johan Sjaak [3997], geb. 13-11-1992.
 2. Vera Lisanne Minou [3998], geb. 7-11-1994.
XIIw. Theo KLOOTWIJK [1320] (zn. van XIab), geb. 2-9-1963, snijbloemeninkoper, tr.(1) [1412] 20-1-1989 Jolanda Astrid ? [3999], dr. van Frans Albert ? [4000] en Dorothea Christina ? [4001].
Huwelijk ontbonden in 2000.
Uit dit huwelijk:
 1. dochter [4002].
 2. dochter [4003].

Theo KLOOTWIJK, tr.(2) [1684] woont samen met Karen KALDENBACH [4630].
Uit dit huwelijk:
 1. Kyara [5026], geb. 27-7-2001.

Bronnen: Opgave Theo Klootwijk [1320].


Xaa. Johannus KLOOTWIJK [679] (zn. van IXs), geb. Haarlemmermeer 24-2-1894, overl. 13-7-1984, tr. [990] Haarlemmermeer 23-2-1921 Jannetje LOUWERSE [2966], geb. Haarlemmermeer 1-4-1894, overl. 11-1-1984, dr. van Willem Jacobus LOUWERSE [4757] en Elisabeth LOOSBROEK [4758].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Jacobus [4128], geb. Haarlemmermeer 9-3-1922, volgt XIac.
 2. Johanna [1240], geb. 3-8-1924, overl. Nieuw-Vennep 4-9-2007, tr. [443] Doet BEETS [1239], geb. 17-8-1917, overl. 10-2-1989. Johanna woont te Nieuw-Vennep.
 3. Elisabeth [4133], geb. 9-4-1925, overl. 27-2-1990, tr. [1467] Johannes de KOOKER [4134], overl. Lisserbroek 28-11-2005.
 4. Adriana [4135], geb. 12-5-1926, overl. 17-12-1934.
 5. Gerrit [1247], geb. 7-3-1928, overl. Almere 24-4-1998, tr. [444] Hendrika TIMMERMAN [1248], geb. 24-7-1930. Adres: Hofmark 312, Almere-Haven.
 6. Joost [1245], geb. 28-4-1932, volgt XIad.

Meer informatie: (href=htm/0679.htm)
Bronnen: Telefonisch kontakt Gerrit Klootwijk, Almere-Haven KTB 92.01.13.02. En E-Mail Johannes Klootwijk [1243], GenLias.XIac. Willem Jacobus KLOOTWIJK [4128] (zn. van Xaa), geb. Haarlemmermeer 9-3-1922, overl. London (Ontario, Canada) 30-4-1984, tr. [1466] Johanna Aartje ENDEPOEL [4129], geb. 1-11-1924.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Anna (Marjan) [4130], geb. 21-11-1949, woont in Canada, tr. [1465] Jim TREVORS [4131].
 2. Cornelis Johannes (Cor) [4132], geb. 12-4-1956, woont in Canada.XIad. Joost KLOOTWIJK [1245] (zn. van Xaa), geb. 28-4-1932, tr. [445] Cornelia SITVAST [1246], geb. 23-11-1934.
Adres: Sportlaan 320, Amstelveen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes (Hans) [1243], geb. 19-6-1956.
 2. Wilhelmina [2019], geb. 29-1-1958, woont te Amstelveen.

Bronnen: Telefonisch kontakt Gerrit Klootwijk, Almere-Haven. KTB 92.01.13.02. En E-Mail Johannes Klootwijk [1243].


Xab. Albert Leendert KLOOTWIJK [681] (zn. van IXs), geb. Haarlemmermeer 9-3-1898, huisschilder, overl. Haarlemmermeer 4-3-1970, tr. [231] Haarlemmermeer 11-3-1925 Woutje Tijsje DIJKGRAAF [690], geb. Haarlemmermeer 10-1-1904, overl. Haarlemmermeer 23-1-1987, dr. van Hendrik DIJKGRAAF [4097] en Catharina Maria BIERENBROODSPOT [4098], winkelierster.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [3359], geb. Haarlemmermeer 30-3-1926, overl. Aalsmeer 2-9-2001, tr. [1143] Tijs van den BIJTEL [3360], geb. 29-7-1924.
 2. H.W. [3353], volgt XIae.


Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp en Colin Dijkgraaf, Nieuw Zeeland.XIae. H.W. KLOOTWIJK [3353] (zn. van Xab), tr. [1140] Cornelia (Corry) de VOS [3354], geb. 31-1-1930, overl. Hoofddorp 2-10-2005.
Uit dit huwelijk:
 1. Femmechien [3355], geb. 17-2-1958, tr. [1141] Cornelis Theodorus Johannes VERMEULEN [3356].
 2. Woutje Tijsje [3357], geb. 4-4-1962, tr. [1142] Dirk Johannes POLPE [3358], geb. 20-7-1960.

Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp, AAK.


Xac. Cornelis KLOOTWIJK [694] (zn. van IXs), geb. Haarlemmermeer 13-12-1904, overl. 10-4-1989, tr. [234] Haarlemmermeer 7-11-1934 Cornelia HUIZER [698], geb. Oterleek 14-7-1913, overl. 26-2-2000, dr. van Gijsbertus HUIZER [996] en Rachel Jozina ARENSMAN [995].
Adres: Gelevinkstraat, Nieuw Vennep.
Uit dit huwelijk:
 1. Rachel Jozina [994], geb. Haarlemmermeer 11-3-1936, tr. [1138] 27-12-1963 Martinus BULT [3349], geb. 28-11-1936, chauffeur. Dit gezin woont in Hoofddorp.
 2. Gerrit Gijsbertus [993], geb. Haarlemmermeer 11-9-1944, volgt XIaf.

Meer informatie: (href=htm/0694.htm) Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp.


XIaf. Gerrit Gijsbertus KLOOTWIJK [993] (zn. van Xac), geb. Haarlemmermeer 11-9-1944, onderwijzer, overl. Wormerland 18-11-2007, tr. [1139] 20-5-1969 Wendelina UITENBOGAARD [3350].
Uit dit huwelijk:
 1. Jasper [3351], geb. 31-8-1971, volgt XIIx.
 2. Monique [3352], geb. 28-7-1973.

Gert [993] was ruim 35 jaar docent Nederlands aan het VBO Zaanstreek-Noord, later BRC en nu TriasVMBO, hij was een bevlogen onderwijsman, met hart voor zijn leerlingen.

Bronnen: Opgave Mevr Bult-Klootwijk, Hoofddorp en Jasper Klootwijk [3351], Condoleance register.XIIx. Jasper KLOOTWIJK [3351] (zn. van XIaf), geb. 31-8-1971, tr. [2464] Natascha HENDRIKS [6294].
Uit dit huwelijk:
 1. Jana Louise [6498], geb. Hoofddorp 17-7-2008.

Bronnen: Opgave Jasper KLOOTWIJK [3351].


VIIIl. Adrianus KLOOTWIJK [590] (zn. van VIIi), geb. Sprang 2-10-1830, overl. Vrijhoeven 27-11-1905, tr.(1) [240] Sprang-Capelle 5-5-1854 Johanna PAQUI [704], geb. Sprang 15-4-1820, overl. Sprang 22-1-1855, dr. van Arie PAQUI [705] en Johanna BOGERS [706].
Adrianus KLOOTWIJK, tr.(2) [242] Sprang 5-12-1857 Allegonda DALMAIJER [707], geb. Sprang 8-2-1831, overl. Sprang 14-8-1896, dr. van Jan DALMAIJER [708] en Elisabeth van ZELST [709].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [710], geb. Sprang 3-12-1858, volgt IXt.
 2. Elisabeth [711], geb. Sprang 7-3-1860, overl. 19-1-1938, tr. [246] Sprang 30-6-1877 Filippus TILBORGH [725], geb. Sprang 30-12-1853, zn. van Jacob van TILBORGH [2959] en Maria van WAARDHUIZEN [2960].
 3. Maria [712], geb. Sprang 2-9-1861, overl. 3-11-1861.
 4. Maria [713], geb. Sprang 1-10-1862, overl. Besoijen 3-11-1919, tr. [247] Sprang 26-5-1887 Willem van ZELST [726], geb. Sprang 11-5-1863, overl. Gouda 9-7-1946, zn. van Hendrik van ZELST [3148] en Johanna de ROOIJ [3149].
 5. Johanna [714], geb. Sprang 6-12-1864, overl. Sprang 20-11-1944, tr. [248] Sprang 20-9-1894 Jan KROL [727], geb. Sprang 25-1-1867, overl. Den Bosch 21-1-1944, zn. van Martinus KROL [3146] en Pieternella DALMAIJER [3147].
 6. Gerdina Antonia [715], geb. Sprang 30-11-1866, overl. Sprang 9-2-1949, tr. [249] 15-10-1887 Gerrit KOENE [728], geb. Vrijhoeven 11-11-1863, overl. Sprang 10-12-1942, zn. van Machiel KOENE [3144] en Petronella NIEUWENHUIZEN [3145].
 7. Adriaan [716], geb. Sprang 19-6-1869, volgt IXu.
 8. Teunis Jacobus [3150], geb. Sprang 6-3-1875, overl. 15-7-1875.
 9. Antonie [717], geb. Sprang 22-3-1876, overl. 23-3-1876.

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle 1854-3, 1857-14, 1877-3, 1882-12, 1887-8, 1887-13, 1894-8.


IXt. Cornelis KLOOTWIJK [710] (zn. van VIIIl), geb. Sprang 3-12-1858, overl. Sprang 10-7-1928, tr. [244] Sprang-Capelle 28-9-1882 Christiana Adriana van DONGEN [718], geb. Sprang 12-7-1857, overl. Sprang 6-9-1922, dr. van Jacobus van DONGEN [719] en Dirkje LESAGE [720].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba [721], geb. Sprang 15-4-1883, overl. Den Bosch 24-4-1961, tr. [245] Sprang-Capelle 28-5-1903 Cornelis Johannus van HEIJST [724], geb. Sprang 22-8-1880, overl. Sprang 14-4-1968, zn. van Gerrit van HEIJST [2961] en Pieternella Johanna COLIJN [2962].
 2. Adrianus Jacobus [722], geb. Sprang 20-8-1884, overl. 12-6-1965.
 3. Cornelis [5075], geb. Sprang 29-12-1889, volgt Xad.
 4. Dirkje [723], geb. Sprang 25-1-1895, overl. Kerkrade 16-1-1959, tr. [989] Sprang-Capelle 14-4-1916 Karel Christoffel BLOK [2963], geb. Sprang 4-7-1895, zn. van Jan BLOK [2964] en Janneke HOLSTER [2965].

Bronnen: IGI, GenLias Sprang-Capelle H 12-1882, 7-1908, 4-1903, 3-1916.


Xad. Cornelis KLOOTWIJK [5075] (zn. van IXt), geb. Sprang 29-12-1889, schoenmaker, overl. Vlissingen 22-10-1938, tr. [1893] Sprang-Capelle 5-6-1908 Catharina Dirkje van CAEM [5076], geb. Sprang 9-10-1887, overl. Vlissingen 19-5-1955, dr. van Cornelis Hendrikus van CAEM [5077] en Alida WERTHER [5078].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [5079], geb. Sprang 1-11-1912, overl. Vlissingen 6-6-1996, tr. [1894] Johanna Maria MINDERHOUT [5080], overl. 29-1-1994.
 2. Hendrik Cornelis [5081], geb. Hooge Zwaluwe 29-1-1914, tr. [1895] A.E.A. van MEIR [5082].
 3. Christiaan [5083], geb. Besoijen 6-10-1919, tr. [1896] J.G. van ZALTBOMMEL [5084].
 4. Alida [5086], geb. Vlissingen 5-11-1925, tr. [1897] C.J. FLIPSE [5085].

Zoon Cornelis [5079] is geemigreerd naar AustraliŽ: Hij heeft de reis gemaakt met het schip Fairsea, aangekomen in AustraliŽ op 12 mei 1952.

Bronnen: AAK, GenLias huw Sprang-Capelle 7-1908, BS Ovl Vlissingen 199-1938, 'Gezinskaarten, kaarten marine en kaarten gestichten Vlissingen 1921-1938' kaart 6789.IXu. Adriaan KLOOTWIJK [716] (zn. van VIIIl), geb. Sprang 19-6-1869, overl. Besoijen 19-7-1899, tr. [250] Besoijen 3-8-1892 Johanna van der HAMMEN [729], geb. Besoijen 3-12-1865, overl. Vucht 4-11-1929, dr. van Willem van der HAMMEN [2951] en Francijna KLIJN [2952].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Cornelis [2953], geb. Besoijen 11-11-1892, ongehuwd, overl. 30-7-1909.
 2. Willem [2954], geb. Besoijen 8-6-1895, tr. [2548] W.M. ? [6470].
 3. Adriana Johanna [2955], geb. Besoijen 30-11-1899, tr. [984] Den Haag 13-7-1921 Govert JANSON [2956], geb. Sprang 30-4-1895, zn. van Pieter JANSON [2957] en Adriana BRUGMANS [2958]. Adres: Naarderstraat 161, Den Haag.

Willem [2954] vertrok op 28-6-1924 vanuit Amsterdam naar Parijs. In 1942 komen we Willem (nu William) weer tegen in New York. Daar blijkt dat hij getrouwd is.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, GenLias Besoijen huw-1892, WO II Draft Registration Cards 1942.VIIIm. Cornelis KLOOTWIJK [593] (zn. van VIIi), geb. Sprang 29-12-1838, overl. Sprang 4-6-1885, tr. [254] Sprang 20-11-1874 Wilhelmina SNIJDERS [732], geb. Vrijhoeven 6-9-1849, overl. Sprang 26-2-1892, dr. van Jacobus SNIJDERS [733] en Johanna Cornelia van de SCHANS [734].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Marinus [735], geb. Sprang 30-5-1875, overl. 29-9-1875.
 2. Maria Cornelia [736], geb. Sprang 16-6-1876, overl. 7-9-1876.
 3. Maria Gerdina [737], geb. Sprang 5-6-1877, dienstbode, arbeidster, overl. Fijnaart 12-11-1945, tr. [255] Fijnaart 27-10-1900 Hermanus Johannus van MAASTRICHT [746], geb. Fijnaart 15-2-1875, arbeider, overl. Oud & Nieuw Gastel 19-11-1953, zn. van Willem van MAASTRICHT [3140], arbeider, en Kommerina VOORSCHUUR [3141].
 4. Johanna Cornelia [738], geb. Sprang 5-6-1877, overl. 29-9-1877.
 5. Cornelis Marinus [739], geb. Sprang 8-7-1878, volgt IXv.
 6. Jacobus Johannes [740], geb. Sprang 5-8-1879, volgt IXw.
 7. Johannus Antonie [741], geb. Sprang 8-10-1880, overl. 17-5-1881.
 8. Johannus Antonie [742], geb. Sprang 7-5-1882, overl. 8-10-1883.
 9. Hendrik [743], geb. Sprang 13-7-1883, overl. 18-10-1883.
 10. Johanna Cornelia [744], geb. Sprang 28-8-1884, overl. Nijmegen 15-11-1933, tr. [264] Sprang 17-11-1904 Gijsbertus van den HOVEN [764], geb. Sprang 20-3-1880, zn. van Pieter van der HOVEN [2923] en Cornelia Bernarda van WIJLEN [2924]. Gijsbertus is na het overlijden van zijn vrouw op 18-11-1934 gehuwd met Goverdina Bax te nijmegen.
 11. Cornelia Hendrika [745], geb. Sprang 19-2-1886, overl. Den Haag 24-12-1938, tr. [265] Den Haag 5-5-1915 Jannis van de LUIJSTER [765], geb. Zuidzande 12-3-1883, overl. Den Haag 27-10-1955, zn. van Willem van de LUIJSTER [3138] en Susanna BODEGEM [3139].

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle huw 1874-14, BS huw Capelle huw 1898-18, BS huw Fijnaart en Heijningen huw 1900-32, BS huw Meeuwen huw 1921-6, BS ovl Fijnaart en Heijningen 1945-52, BS ovl Oud- en Nieuw Gastel ovl 1953-47, BS ovl Nijmegen ovl 1933-759, BS ovl Den Haag 1938-2330, 1945-B1150.


IXv. Cornelis Marinus KLOOTWIJK [739] (zn. van VIIIm), geb. Sprang 8-7-1878, overl. Den Haag 23-2-1945, tr. [257] Capelle 29-11-1898 Maria de ROOIJ [747], geb. Sprang 11-3-1876, overl. Den Haag 13-5-1947, dr. van Dirk de ROOIJ [748] en Anna de KOK [749].
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Anna [750], geb. Capelle 26-1-1899, overl. 28-9-1899.
 2. Cornelis Marinus Jacobus [751], geb. Capelle 1-4-1901, volgt Xae.
 3. Anna Wilhelmina [752], geb. Capelle 29-1-1904, overl. Den Haag 4-6-1950, tr. [259] Sprang 3-3-1927 Charles Jacobus KOUTERS [756], geb. Leiden 28-9-1899, zn. van Charles Jacobus KOUTERS [2928] en Hendrika Maria FAVIER [2929]. Adres: Joh. Gramastraat 63, Den Haag.
 4. Dirk [753], geb. Capelle 23-4-1912.
 5. Willem Jacobus [754], geb. Capelle 24-8-1915, overl. 14-11-1918.

Bronnen: BS Capelle huw 1898-18, BS ovl Den Haag 1945-B1150.


Xae. Cornelis Marinus Jacobus KLOOTWIJK [751] (zn. van IXv), geb. Capelle 1-4-1901, tr. [258] Tilburg 4-8-1928 Johanna Maria BOUMANS [755], geb. Dreumel 7-8-1904, dr. van Petrus BOUMANS [2930] en Antonia de KLEIN [2931].
Adres: Ant. van Rijenplein 33, Tilburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Cornelis (Piet) [2932], geb. Oss 20-1-1929, volgt XIag.
 2. Maria Antonia [2933], geb. Berkel Enschot 28-7-1930.
 3. Antonia Adriana [2934], geb. Berkel Enschot 9-3-1932.
 4. Cornelis Bernardus [2935], geb. Berkel Enschot 12-11-1933, volgt XIah.
 5. Johanna Wilhelmina [2936], geb. Tilburg 8-7-1935.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.


XIag. Petrus Cornelis (Piet) KLOOTWIJK [2932] (zn. van Xae), geb. Oss 20-1-1929, overl. Udenhout 23-9-1995, tr. [978] Tilburg 19-4-1952 Leonora Adriana Dymphina Maria PIJNENBURG [2937], geb. Tilburg 6-11-1928, overl. Tilburg 4-4-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna Adriana Cornelia [2938], geb. Tilburg 12-11-1957, volgt XIIy.
 2. Ancilla [6290], geb. Tilburg 27-11-1961.

Het gezien woonde in de Molenbochtstraat 43, Tilburg.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, www.hollantsnet.nl, gegevens Nicole van Loon, dochter van Marijke Klootwijk [2938], Regionaal archief Tilburg.XIIy. Maria Johanna Adriana Cornelia KLOOTWIJK [2938] (dr. van XIag), geb. Tilburg 12-11-1957, tr. [2462] ? van LOON [6289].
Uit dit huwelijk:
 1. Nicole [6822], geb. 10-2-1987.XIah. Cornelis Bernardus KLOOTWIJK [2935] (zn. van Xae), geb. Berkel Enschot 12-11-1933, overl. Tilburg 9-12-2007, tr. [2689] Riet BREKELMANS [6814].
Uit dit huwelijk:
 1. Marianne [6815], tr. [2690] Frank VERHEIJDEN [6816].
 2. Hannie [6817], tr. [2691] Frans SCHOEMAKER [6818].
 3. Miranda [6819], tr. [2692] Ad HUIJSMANS [6820].IXw. Jacobus Johannes KLOOTWIJK [740] (zn. van VIIIm), geb. Sprang 5-8-1879, overl. Sprang 11-10-1923, tr. [261] Meeuwen 4-5-1921 Elisabeth Jacoba DONKERSLOOT [757], geb. Meeuwen 28-7-1886, overl. Raamsdonk 10-7-1942, dr. van Johannus DONKERSLOOT [758] en Cornelia SNOEK [759].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannus [760], geb. Sprang 4-5-1922, volgt Xaf.
 2. Jacobus Johannes [761], geb. Eethen 6-4-1924, volgt Xag.

Bronnen: BS Meeuwen huw 6-1921.


Xaf. Cornelis Johannus KLOOTWIJK [760] (zn. van IXw), geb. Sprang 4-5-1922, tr. [262] Rotterdam 23-8-1950 Geertruida Johanna van NIEUWENHUIZEN [762].
Adres: Lumijstraat 33, Den Haag.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Peter Jacobus [2926], geb. Rotterdam 3-2-1951.
 2. Elisabeth Jacoba [2927], geb. Den Haag 30-11-1954.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams.


Xag. Jacobus Johannes KLOOTWIJK [761] (zn. van IXw), geb. Eethen 6-4-1924, overl. 2-10-1999, tr. [263] Rotterdam 30-5-1956 Johanna de GRAEF [763].
Adres: Adm. de Ruijterweg 14c, Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Erik Jacobus Johannes [2925], geb. Rotterdam 12-9-1959, volgt XIai.
 2. Monique Elisabeth Jacoba [4543], geb. Rotterdam 14-6-1969, overl. Rhoon 29-10-2006, tr. [1650] Alexander KLEIN [4544].Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams en opgave Erik Klootwijk [2925] en AAK.XIai. Erik Jacobus Johannes KLOOTWIJK [2925] (zn. van Xag), geb. Rotterdam 12-9-1959, tr. [1255] Patricia BAARD [3603], geb. 5-1-1962.
Adres: Berkheide 11, Rotterdam
Uit dit huwelijk:
 1. Marc Jacobus Johannes [3604], geb. 16-10-1989.

Bronnen: Opgave Erik Klootwijk [2925].


VIIj. Adrianus KLOOTWIJK [581] (zn. van VIh), geb. Sprang 14-2-1808, overl. Sprang 27-3-1888, tr. [270] Sprang 8-6-1843 Johanna QUIRIJNS [769], geb. Sprang 26-2-1809, overl. Vrijhoeven 12-1-1872, dr. van Willem QUIRIJNS [770] en Johanna SNIJDERS [771].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [772], geb. Sprang 22-11-1844, overl. 30-10-1915, tr. [269] Besoijen 18-8-1898 Arnoldus van SELST [777], zn. van Arnoldus van SELST [4492] en Antonia van PEER [4493].
 2. Antonie [773], geb. Sprang 9-7-1846, overl. 12-6-1848.
 3. Antonetta [774], geb. Sprang 13-9-1847, overl. 16-10-1847.
 4. Antonie [775], geb. Sprang 27-4-1849, overl. 2-7-1856.
 5. Willem [776], geb. Sprang 20-6-1852, overl. 5-2-1898.

De moeder van Johanna Quirijns zou ook Johanna Rijkers kunnen zijn

Bronnen: BS huw Sprang-Capelle 1843-8, GenLias Besoijen huw-1898, IGI.VIIk. Antonie KLOOTWIJK [582] (zn. van VIh), geb. Sprang 18-7-1809, bouwknecht, overl. Sprang 24-12-1861, tr. [273] Sprang 10-5-1838 Geertrui VOS [778], geb. Vrijhoeven 2-12-1811, overl. Capelle 12-4-1852, dr. van Cornelis VOS [779] en Adriana COLIJN [780].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [782], geb. Capelle 22-5-1841, volgt VIIIn.
 2. Adriana [783], geb. Capelle 1843, tr. [1679] Werkendam 18-9-1865 Joost den HAAN [4612], geb. Werkendam ca. 1841, zn. van Christiaan den HAAN [4613] en Anna Christiana van LOON [4614].
 3. Bastiaan [784], geb. Capelle 26-2-1844.
 4. Bastiaan [785], geb. Capelle 12-9-1845.
 5. Bastiaan [4416], geb. Sliedrecht 16-9-1847, overl. Sliedrecht 4-10-1847.
 6. Antonetta [786], geb. Capelle 11-2-1850, overl. 10-2-1933, tr. [274] Sprang 17-8-1880 Machiel HOMMEL [787], geb. Capelle, zn. van Arie HOMMEL [4762] en Clasina SNIJDERS [4763].

Bronnen: IGI-1880, BS Sliedrecht HVWA, BS huw Capelle 5-1838, 21-1880, BS huw Werkendam 12-1865, BS ovl Werkendam 63-1876, GenLias.


VIIIn. Hendrik KLOOTWIJK [782] (zn. van VIIk), geb. Capelle 22-5-1841, schipper, overl. Werkendam 24-12-1876, tr. [1213] Sliedrecht 14-7-1866 Elisabeth (ookwel Tes of Tetske) DAMSMA [3518], geb. Dokkum ca. 1842, winkelierster, dr. van Folkert Klazes DAMSMA [4414] en Wijtske Sibes van der PLOEG [4415].
Uit dit huwelijk:
 1. zoon (doodgeboren) [4433], geb. Sliedrecht 29-10-1866, overl. Sliedrecht 29-10-1866.
 2. kind (doodgeboren) [6493], geb. Werkendam 15-4-1870, overl. Werkendam 15-4-1870.
 3. Geertruida [3519], geb. Schiedam ca. 1-12-1871, overl. Werkendam 7-1-1872.
 4. Geertruida [3520], geb. Werkendam 13-11-1872, tr.(1) [2298] Werken en Sleeuwijk 3-8-1896 Gerard Henri Charles BURGERS [5931], geb. Nijmegen, zn. van Richard Samuel BURGERS [5932] en Elisabeth Victoire PETERS [5933], tr.(2) [1511] Almkerk 14-12-1911 Joannes Christianus van der VALK [4214], geb. ca. 1865, zn. van Johannis van der VALK [4215] en Agnes van den HEUVEL [4216].
 5. dochter (doodgeboren) [6491], geb. Rotterdam 21-1-1874, overl. Rotterdam 21-1-1874.
 6. dochter (doodgeboren) [6492], geb. Rotterdam 29-5-1875, overl. Rotterdam 29-5-1875.
 7. Antonie [3337], geb. Werkendam 27-6-1876, volgt IXx.

Elisabeth vertrok in 1901 in De Werken, alwaar zij winkelierster werd. Elisabeth bracht een levenloos kind ter wereld in Werkendam. (15-4-1870).

Bronnen: BS geb Werkendam 1872-92, 1876-55, BS ovl Werkendam 1870, 1872-1, 1876-63, BS huw Werken en Sleeuwijk 1896-11, BS huw Almkerk 1911 106.004.45.19, BS Sliedrecht HVWA.IXx. Antonie KLOOTWIJK [3337] (zn. van VIIIn), geb. Werkendam 27-6-1876, fabrieksarbeider en reiziger, overl. Dordrecht 24-6-1950, tr. [1132] Werkendam 21-6-1901 Elizabeth KLOP [3338], geb. Werkendam 24-3-1879, overl. Dordrecht 7-7-1959, dr. van Maarten KLOP [3521], metselaar, en Anna Adriana de HAAN [3522].
Woonden in 1925 in Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [1407], geb. Werken en Sleeuwijk 12-9-1901, volgt Xah.
 2. Anna Adriana [3341], geb. Dordrecht 29-4-1903, overl. Utrecht 2-1-1983, tr. [1134] Dordrecht 16-6-1926 Hermanus Theodoor Frits JOCHEMS [3342], geb. Vianen ca. 1899, slager, zn. van Ruth JOCHEMS [3343] en Maria Hendrika de VOZ [3344].
 3. Elisabeth Neeltje [3502], geb. Werkendam 10-8-1906, overl. Dordrecht 12-2-1970, tr. [1220] Dordrecht 13-2-1930 Pieter OPMEER [3532].
 4. Maarten [3503], geb. Werkendam 15-3-1908, volgt Xai.
 5. Antonia Johanna Bastiana [3504], geb. Werkendam 29-3-1910, overl./begr. Leiden 12/18-3-1989, tr. [1222] Jan C. HUBERS [3536], geb. 29-6-1910, overl. 18-11-2003.
 6. Anton KOOLWIJK (naamswijziging in 1954) [3505], geb. Werkendam 5-6-1911, volgt Xaj.
 7. Neeltje Bastiana Mathilda [3506], geb. Werkendam 4-2-1913, overl. 15-11-2002, tr. [1226] Jan Pieter de DREU [3543].
 8. Geertruida (Truus) [3507], geb. Werkendam 11-2-1915, overl. Dordrecht 31-8-2008, tr. [1227] Goof PEETSOLD [3544].
 9. Adriana [3508], geb. Werkendam 6-9-1917, tr.(1) [1496] Jan VISSER [4190], tr.(2) [1228] Jelle van de WOUDE [3545].

Elisabeth[3502] is begraven op de begraafplaats te Papendrecht "vrouw, moeder en oma E.N. Opmeer-Klootwijk"

Bronnen: BS huw werkendam 7-1901, huw dordrecht 274-1925, 76-1926, opgave Anton Koolwijk, Dordrecht, www.zerken.nl, www.hollantsnet.nl.Xah. Hendrik KLOOTWIJK [1407] (zn. van IXx), geb. Werken en Sleeuwijk 12-9-1901, tuinman, overl. Dordrecht 27-1-1977, tr. [518] Dordrecht 17-9-1925 Louisa Hendrika Johanna van MAANEN [2222], geb. Leerdam ca. 1901, overl. Dordrecht 10-3-1993, dr. van Cornelis Johannes Hendrik van MAANEN [3339], tuinman te leerdam, en Cornelia van den HEUVEL [3340].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Hendrik [1408], geb. ca. 1926, woont in Gorinchem, overl. Gorinchem 7-4-1990, tr. [762] Catharina Maria van der SIJDE [2221], geb. ca. 1927, overl. Gorinchem 6-5-2006.
 2. Cornelia Louisa [4109], geb. ca. 1927, overl. Beneden-Leeuwen 24-4-1993, tr. [1454] Arie WOUDENBERG [4110]. Woonden op de Waalbandijk 58 in Beneden-Leeuwen (1993).
 3. Hendrik Jan [1409], geb. Dordrecht, volgt XIaj.
 4. Bep [1410], woont in Molenaarsgraaf, tr. [520] Cor BOUMAN [1417], eig. autobedrijf Rotterdam.
 5. Cornelis J H [1411], geb. Dordrecht, orchideeen kweker te HIA, tr. [763] 2-1-1964 H.J. BRANDWIJK [2223].

Bronnen: BS huw dordrecht 274-1925, AAK 1993, opgave van Louis Klootwijk [1414], www.zerken.nl.


XIaj. Hendrik Jan KLOOTWIJK [1409] (zn. van Xah), geb. Dordrecht, tuinman, bloemist, ambtenaar, tr. [519] Geertruida Truus LEENDERTSE [1416].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jan [1412], volgt XIIz.
 2. Chris [1413], volgt XIIaa.
 3. Louis [1414], volgt XIIab.
 4. Hans [1415], woont in Bodegraven, tr. [599] Wilma [1714].
 5. Cornelis Johan [6554], geb. Woerden ca. 22-11-1963.

Dit gezin woonde te Woerden.


XIIz. Hendrik Jan KLOOTWIJK [1412] (zn. van XIaj), woont in Zegveld, tr. [596] Carolien VOORHOF [1705].
Uit dit huwelijk:
 1. Erik [1706].
 2. Marcel [1707].XIIaa. Chris KLOOTWIJK [1413] (zn. van XIaj), woont in Woerden, tr. [597] Ina van der SCHAFT [1708].
Uit dit huwelijk:
 1. Jeroen [1709], geb. 26-7-1982.
 2. Mireille [1710].

Bronnen: Opgave Jeroen Klootwijk [1709].


XIIab. Louis KLOOTWIJK [1414] (zn. van XIaj), woont in Woerden, tr. [598] Gerry BOEKHOUT [1711].
Uit dit huwelijk:
 1. Markus [1712].
 2. Geertruida [1713].Xai. Maarten KLOOTWIJK [3503] (zn. van IXx), geb. Werkendam 15-3-1908, overl. SYDNEY, AUSTRALIE 15-5-1968, tr.(1) [1210] Den Helder 7-8-1936 Wilhelmina Susanna van PROOIJEN [3509], geb. Amsterdam 16-10-1912, overl. Den Helder 9-11-1986, dr. van Jan van PROOIJEN [4188] en Susanna Wilhelmina Margaretha APPELDOOREN [4189].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [3533], geb. Den Helder 27-8-1937, volgt XIak.

Maarten KLOOTWIJK, tr.(2) [1211] Mary Christina KENNEDY [3510].
Uit dit huwelijk:
 1. Diana Elizabeth [3511], geb. 15-4-1945.
 2. Carol Anne [3512], geb. 16-4-1952, tr. [1718] 30-6-1972 Geoffrey Frederick Barton BAYLIS [4722], geb. India.
 3. Jane Christine [3513], geb. 16-4-1952.

Carol en Geoffrey wonen in Sydney met hun drie kinderen; Samantha, Troy en Jennifer.

Opgave: A. Koolwijk, Dordrecht , J. Klootwijk, Heerhugowaard en Carol Baylis-Klootwijk, Sydney.XIak. Jan KLOOTWIJK [3533] (zn. van Xai), geb. Den Helder 27-8-1937, tr. [1221] Den Helder 19-6-1964 Klasina Catharina (Ineke) SNEL [3534], geb. Den Helder 4-7-1938, overl. Den Helder 8-3-2009.
Wonende in Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
 1. Onno Steven [3535], geb. Alkmaar 27-11-1967, tr. [1714] 16-11-2001 Maria Eugenia Mercedes Corso LOPEZ de ROMANA [4708], geb. Lima (Peru) 28-9-1960, architecte.

Onno Steven woont in Amsterdam, zijn vrouw Gini is sinds 1990 verbonden als architecte aan "De Architectengroep - Rijnboutt Ruijssenaars Van Gameren Mastenbroek bv" te Amsterdam.
Bronnen: Opgave A. Koolwijk, Dordrecht en J. Klootwijk, Heerhugowaard en opgave Onno Steven Klootwijk.Xaj. Anton KOOLWIJK [3505] (naamswijziging in 1954) (zn. van IXx), geb. Werkendam 5-6-1911, magazijnchef, overl. Dordrecht 9-11-1997, tr. [1212] Cornelia BROCHARD [3514], geb. Dordrecht 1-6-1913, overl. Dordrecht 22-4-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Anton [3517], geb. Arnhem 4-9-1940, volgt XIal.
 2. Johanna Petronella [3537], geb. Elst 24-9-1944, overl. Dordrecht 10-8-1946.
 3. Leni [3516], geb. Arnhem 20-9-1947, tr. [1224] George BAKKER [3541].
 4. Elizabeth [3515], geb. Arnhem 8-4-1949, tr. [1225] Jan STAL [3542].

Johanna Petronella is te Dordrecht overleden.
In 1954 veranderde Anton en zijn minderjarige kinderen hun achternaam in KOOLWIJK.

Bronnen: Opgave: A. Koolwijk, Dordrecht en J. Klootwijk, Heerhugowaard, BS ovl Arnhem 936-1946.XIal. Anton KOOLWIJK [3517] (zn. van Xaj), geb. Arnhem 4-9-1940, gezagvoerder grote vaart, tr. [1223] Anne-Marie van BERGEN [3538].
Uit dit huwelijk:
 1. Patrick Leonard George Alexander [3539], geb. Halsteren 29-7-1968, volgt XIIac.
 2. Michael Reginald Maurice Armand [3540], geb. Halsteren 6-7-1971, volgt XIIad.

Opgave: A. Koolwijk, Dordrecht en J. Klootwijk, Heerhugowaard.


XIIac. Patrick Leonard George Alexander KOOLWIJK [3539] (zn. van XIal), geb. Halsteren 29-7-1968, tr. [1757] Bergen op Zoom 6-10-1998 Petra Johanna CHRISTIAANSE [4799], geb. Rotterdam 6-9-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Caja [4800], geb. Bergen op Zoom 7-10-1999.
 2. Birgit [4801], geb. Bergen op Zoom 29-5-2002.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [3533].


XIIad. Michael Reginald Maurice Armand KOOLWIJK [3540] (zn. van XIal), geb. Halsteren 6-7-1971, tr. [1758] Halsteren 7-5-1996 Norma Elisabeth LOKKERS [4802], geb. Haastrecht 16-3-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Sandy Patricia Michelle Jacqueline [4803], geb. Bergen op Zoom 17-5-1998.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [3533].


VIIl. Dingeman KLOOTWIJK [583] (zn. van VIh), geb. Sprang 14-5-1813, overl. Sprang 31-1-1892, tr. [276] Sprang 13-5-1841 Margaretha GLAVIMANS [788], geb. Sprang 13-10-1812, overl. Sprang 10-12-1892, dr. van Adriaan GLAVIMANS [789] en Johanna BLOK [790].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie [791], geb. Sprang 12-9-1841, volgt VIIIo.
 2. Johanna [4210], geb. Sprang 5-12-1843, volgt VIIIp.
 3. Bastiaan [792], geb. Capelle 17-2-1847, volgt VIIIq.
 4. Johannus [793], geb. Capelle 14-5-1850, overl. 1-5-1953.

De dochter van Johanna en Gerrit van Gijzel, Jenneke [4241] trouwt in 1905 met Antonie Leendert Klootwijk [4240]. Zij hebben 5 generaties terug een gemeenschappelijke stamvader: Adriaan Klootwijk [2687].
Bronnen: GenLias huw Waspik 121.175.8775.9 (1873), 106.175.3545.22 (1905).VIIIo. Antonie KLOOTWIJK [791] (zn. van VIIl), geb. Sprang 12-9-1841, overl. Sprang 13-6-1915, tr. [278] Vrijhoeven 29-6-1867 Cornelia van HEIJST [794], geb. Vrijhoeven 5-2-1846, overl. Sprang 3-3-1912, dr. van Cornelis van HEIJST [795] en Anna NIEUWENHUIZEN [796].
Uit dit huwelijk:
 1. Grieta [797], geb. Sprang 22-6-1869, overl. 14-10-1911, tr. [279] 4-11-1897 Leonardus VAROSSIAU [803], zn. van Adrianus VAROSSIEAU [5064] en Antonia GOUDA [5065].
 2. Johanna [798], geb. Sprang 15-11-1872, overl. 3-8-1943, tr. [280] Sprang-Capelle 26-5-1898 Hubertus CHABOT [804], geb. Sprang 16-6-1871, overl. Sprang-Capelle 2-1944, zn. van Antonie CHABOT [5066] en Adriana Pieternella VOS [5067].
 3. Johanna Dingena [5060], geb. Sprang ca. 1876, tr. [1883] Sprang-Capelle 26-8-1897 Matthijs Johannes van DONGEN [5061], geb. Sprang ca. 1868, zn. van Jacobus Johannes van DONGEN [5062] en Elisabeth PAQUI [5063].
 4. Dingeman [799], geb. Sprang 1-8-1878, volgt IXy.
 5. Antonie [800], geb. Sprang 10-1-1883, volgt IXz.
 6. Cornelia [801], geb. Sprang 24-3-1887, overl. Sprang 24-9-1960, tr. [288] Sprang-Capelle 12-6-1908 Cornelis Peter van DONGEN [819], geb. Sprang ca. 1883, zn. van Johannus van DONGEN [2900] en Teuna Antonetta VOS [2901].
 7. Cornelis [802], geb. Sprang 24-6-1889, volgt IXaa.

Bronnen: GenLias huw Vrh-C 121.170.8556.3 huw Sprang-Capelle 14-1897 5-1898, 8-1908.


IXy. Dingeman KLOOTWIJK [799] (zn. van VIIIo), geb. Sprang 1-8-1878, ned.ger., schoenwinkelier, overl. Rotterdam 10-5-1955, tr. [282] Sprang 19-5-1904 Johanna van ZELST [805], geb. Sprang 9-5-1873, overl. Rotterdam 25-9-1946, dr. van Albert van ZELST [806] en Arnolda BOGERS [807].
Uit dit huwelijk:
 1. Arnolda [808], geb. Besoijen 1-9-1904, tr. [283] Rotterdam 29-10-1952 Martinus den HARTOG [814], geb. Rotterdam 13-3-1906, overl. 1956, zn. van Martinus den HARTOG [2921] en Johanna NOBLE [2922]. Adres: Charloisse Kerksingel 50a, Rotterdam.
 2. Cornelia [809], geb. Rotterdam 24-9-1905, tr. [284] Rotterdam 29-10-1930 Aard Hendrik van DIGGELEN [815], geb. Rotterdam 10-8-1905, ned.ger., agent van politie, zn. van Eliza van DIGGELEN [2919] en Roelanda OOMEN [2920]. Adres: Beijerlandselaan 29a, Rotterdam.
 3. Albertha [810], geb. Rotterdam 9-4-1907, overl. 30-10-1908.
 4. Antonie [811], geb. Rotterdam 30-6-1908, tr. [285] 9-9-1936 Geertje de HAAN [816], geb. Rotterdam 3-5-1911, dr. van Bintje de HAAN [2917] en Johanna Maria van HOEK [2918]. Adres: Burg Lucassenlaan E 118, Reeuwijk.
 5. Albertha [812], geb. Rotterdam 3-5-1909, tr. [286] 20-7-1950 Jan JEKEL [817], geb. Utrecht 23-6-1912, zn. van Gerrit JEKEL [2915] en Margje SPIES [2916]. Adres: Rozenlaan 95, Vlaardingen.
 6. Albert [813], geb. Rotterdam 15-12-1912, tr. [287] 25-5-1932 Clara Francisca Magdalena BARTSCH [818], geb. Rotterdam 6-1-1910, dr. van Herman Wilhelmus BARTSCH [2913] en Theodora van STEENDEREN [2914]. Adres: Burg. Hoffmanplein 32a, Rotterdam.

Bronnen: BS ovl Rotterdam 1908-5073, Aantekeningen Dhr Raams en Vragenlijst afstamming i.v.m. aanstelling agent van politie van Aart Hendrik van Diggelen 18-2-1941, Dossier van Diggelen C.B.G.


IXz. Antonie KLOOTWIJK [800] (zn. van VIIIo), geb. Sprang 10-1-1883, overl. Poortugaal (Delta ziekenhuis) 3-4-1957, tr. [966] Sprang-Capelle 27-1-1905 Antonia van WIJK [2902], geb. Bodegraven 21-9-1878, dr. van Izaak van WIJK [5068] en Anna LAMBO [5069].
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren zoon [6887], geb. Rotterdam 4-6-1910, overl. Rotterdam 4-6-1910.
 2. Cornelia Johanna [2906], geb. Nieuw Helvoet 4-10-1911.
 3. Johanna [2907], geb. Nieuw Helvoet 19-6-1913.
 4. Antonie [2908], geb. Den Helder 30-7-1914, volgt Xak.
 5. Isabella [2905], geb. Den Helder 6-2-1916, tr. [968] Rotterdam 26-8-1943 Willem Cornelis BRUININK [2909], geb. Harderwijk 20-10-1914, zn. van Evert BRUININK [2910] en Janna BIJL [2911].

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, GenLias huw Sprang-Capelle 1-1905, AAK-NRC.


Xak. Antonie KLOOTWIJK [2908] (zn. van IXz), geb. Den Helder 30-7-1914, tr. [967] 23-8-1939 Anneke van DALEN [2912].
Uit dit huwelijk:
 1. Ton [4287], geb. 10-8-1941, volgt XIam.
 2. Bep [4292], tr. [1543] Jan BEEKER [4293].
 3. Ank [4294], tr. [1544] Paul EIJLANDER [4295].

Bronnen: Opgave Ton Klootwijk [4290].


XIam. Ton KLOOTWIJK [4287] (zn. van Xak), geb. 10-8-1941, tr.(1) [1541] Rotterdam 27-12-1962 Johanna Suzanna SCHRAMMEIJER [4288], geb. 30-7-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Ton [4290], geb. Rotterdam 29-8-1964. (Email: TKlootwijk@ozone.demon.nl)

Ton KLOOTWIJK, tr.(2) [1542] 1974 Tonnie van der LINDEN [4289].
Uit dit huwelijk:
 1. Linda [4291].

Bronnen: Opgave Ton Klootwijk [4290].


IXaa. Cornelis KLOOTWIJK [802] (zn. van VIIIo), geb. Sprang 24-6-1889, overl. Rotterdam 18-10-1957, tr. [290] Sprang-Capelle 10-5-1912 Elisabeth Geertrui FRINGS [820], geb. Sprang 19-8-1877, overl. Rotterdam 6-10-1957, dr. van Jacobus FRINGS [821] en Pieternella STAM [822].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Jacobus [823], geb. Sprang 9-5-1917, volgt Xal.

Bronnen: GenLias huw Sprang-Capelle 6-1912.


Xal. Antonie Jacobus KLOOTWIJK [823] (zn. van IXaa), geb. Sprang 9-5-1917, overl. Rotterdam 15-9-2003, tr. [291] Rotterdam 9-6-1943 Trijntje van der ZWETH [824], geb. Rotterdam 27-5-1919, dr. van Hendrik van der ZWETH [2895] en Aagje ZOETEMAN [2896].
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Geertrui [2897], geb. Rotterdam 6-8-1944, tr. [1802] Piet KOOL [4888].
 2. ? [2898], tr. [1803] ? VERSCHOOR [4889].
 3. Cornelis (Kees) [1366], geb. Rotterdam 28-7-1948, volgt XIan.
 4. Antonie Jacobus [2899], geb. Rotterdam 10-9-1955, volgt XIao.

Laatst bekende adres: Sperwerstraat 6b, Rotterdam later Groene Kruisweg 223 te Rotterdam.

Bronnen: Aantekeningen Dhr Raams, www.hollantsnet.nl en AAK.XIan. Cornelis (Kees) KLOOTWIJK [1366] (zn. van Xal), geb. Rotterdam 28-7-1948, overl. Papendrecht 16-4-2008, tr. [498] Margaretha Dina VENEKAMP [1367].
Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Antonie [1368], geb. Dordrecht 20-5-1977.
 2. Rene [1369], geb. Papendrecht 30-9-1980.

Bronnen: www.hollantsnet.nl.


XIao. Antonie Jacobus KLOOTWIJK [2899] (zn. van Xal), geb. Rotterdam 10-9-1955, tr. [1256] Irma M. van DORP [3605], geb. 3-4-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Erik P. [3606], geb. 1-5-1986.
 2. Helga J. [3607], geb. 6-7-1988.
 3. Yvonne D. [3608], geb. 12-12-1990.

Adres 1995: Berlage Erf 148, 3315 JL Dordrecht.


VIIIp. Johanna KLOOTWIJK [4210] (dr. van VIIl), geb. Sprang 5-12-1843, tr. [1509] Waspik 17-5-1873 Gerrit van GIJZEL [4211], geb. Waspik 20-1-1837, zn. van Mels van GIJZEL [4212] en Jenneke ROOSENBRAND [4213].
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke [4241], geb. Waspik ca. 1878, volgt IXab.IXab. Jenneke van GIJZEL [4241] (dr. van VIIIp), geb. Waspik ca. 1878, tr. [1523] Waspik 17-8-1905 Antonie Leendert KLOOTWIJK [4240], geb. Capelle ca. 1877, zn. van Pieter KLOOTWIJK [3837], barbier, en Dingena SPIERINGS [3839].
zie IXl.VIIIq. Bastiaan KLOOTWIJK [792] (zn. van VIIl), geb. Capelle 17-2-1847, schoenmaker, overl. Rotterdam 25-12-1919, tr.(1) [292] Capelle 26-5-1871 Anna VOS [825], geb. Capelle, overl. voor 1920, dr. van Cornelis VOS [2892] en Jenneke van SELST [2893].
Uit dit huwelijk:
 1. Grieta [2894], geb. Capelle 1-8-1872, tr.(1) [1167] Sprang-Capelle 12-7-1891 Johannes VENUS [3411], overl. voor 1920, zn. van Johannes VENUS [5162] en Elisabeth van STRIEN [5163], tr.(2) [1168] Dordrecht 5-8-1920 Andries LUGTEN [3412], geb. Dordrecht ca. 1857, magazijnknecht, zn. van Andries LUGTEN [3413] en Adriana TIELEKIND [3414].
 2. Elisabeth [2263], geb. Sprang 6-3-1874, overl. 15-3-1934, tr. [783] Dordrecht 20-8-1896 Jacob van der NET [2264], geb. Dordrecht ca. 1875, smid, zn. van Arie van der NET [2265] en Adriana Gerritdina OUBORG [2266].
 3. Dingeman [2882], geb. Sprang 9-9-1876, volgt IXac.
 4. Jenneke [2250], geb. Sprang 28-11-1879, dienstbode, overl. 11-12-1947, tr. [774] Dordrecht 1-9-1898 Hermanus SCHILTHUIZEN [2249], geb. Dordrecht 28-4-1876, mandenmaker, zn. van Teunis SCHILTHUIZEN [2251] en Maria Elizabeth van der KAA [2252].

Bastiaan KLOOTWIJK, tr.(2) [961] Loon op Zand 25-8-1881 Pieternella van BEEK [2889], geb. Sprang 31-1-1836, overl. Rotterdam 9-5-1921, dr. van Bastiaan van BEEK [2890] en Adriana ROZENBRAND [2891].
Geen kinderen uit dit huwelijk.

Bronnen: BS huw Dordr 309-1920, aantekeningen Dhr Raams, BS huw Capelle 8-1871, huw Sprang-Capelle 12-1891, BS huw Loon op Zand 1881-20.


IXac. Dingeman KLOOTWIJK [2882] (zn. van VIIIq), geb. Sprang 9-9-1876, schoenmaker, overl. Leiden 12-9-1947, tr.(1) [960] Leiden 20-11-1901 Carolina BATELAAN [2883], geb. Leiden 9-11-1879, overl. voor 1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan [2884], geb. Leiden 8-4-1902.
 2. Maria [2885], geb. Den Helder 16-9-1903.
 3. Baan Pieter [2886], geb. Rotterdam 28-1-1905, volgt Xam.
 4. Johan [2887], geb. Rotterdam 9-2-1908, volgt Xan.
 5. Maria Johanna [2888], geb. Amsterdam 13-5-1909.

Dingeman KLOOTWIJK, tr.(2) [2609] Leiden 6-2-1933 Margaretha KANBIER [6629], geb. Leiden ca. 1874, overl. Leiden 29-3-1951, dr. van Jacobus Cornelis KANBIER [6631] en Pieternella van der TUIN [6632].

Aantekeningen Dhr Raams, BS huw Leiden 1901, BS geb Leiden 1902-512, BS huw Leiden 1933-38, BS ovl Leiden 1947, 1951-338.


Xam. Baan Pieter KLOOTWIJK [2886] (zn. van IXac), geb. Rotterdam 28-1-1905, Majoor bij de landmacht, overl. Den Haag 17-9-1974, tr. [2418] Leiden 10-10-1923 Jannetje BATELAAN [6195], geb. Leiden 26-11-1904, overl. Den Haag 12-2-1973, dr. van Klaas BATELAAN [6775] en Geertruida van WEZEL [6776].
Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman (Dick) [6196], geb. Leiden 16-3-1924, Broodbezorger, overl. 1995, tr. [2419] ? Rijziger [6206].
 2. Geertruida (Greet) [6198], geb. Leiden 22-7-1925, overl. 4-1988, tr. [2421] ? van VEEN [6208].
 3. Carolina Klasina (Lien) [6197], geb. Leiden 17-7-1926, tr. [2420] ? van SPRONSEN [6207].
 4. Klaasje (Klazien) [6199], geb. Leiden 1-12-1927, overl. 27-8-1989, tr. [2422] ? JANSEN [6209].
 5. Jannetje (Jannie) [6205], geb. Leiden 11-8-1929, tr. [2425] ? de NIET [6212].
 6. Johanna (Annie) [6201], geb. Leiden 14-12-1934, Verpleegster, tr. [2424] ? BOLLAND [6211].
 7. Pieternella (Nel) [6200], geb. Leiden 14-12-1934, tr. [2423] ? OTTERVANGER [6210].
 8. Baan Pieter (Baan) [6202], geb. Den Haag 7-7-1941, Ondernemer, overl. 4-1-2009, tr. [2426] ? ? [6213].
 9. Johannes (Jan) [6203], geb. Den Haag 5-1945, Ondernemer, tr. [2427] ? ? [6214].
 10. Beatrix (Bea) [6204], geb. Den Haag 7-8-1948, tr. [2428] ? De RUITER [6215].

Het gezin kwam in augustus 1938 naar Den Haag. Ze gingen wonen in de Spionkopstraat 64.
Baan Pieter en Jannetje zijn begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduinen te Den Haag.

Bronnen: Opgave Cees van Spronsen, GK Den Haag 1913-1939.Xan. Johan KLOOTWIJK [2887] (zn. van IXac), geb. Rotterdam 9-2-1908, tr. [2630] Leiden 16-9-1931 Alida FUCHS [6684], geb. Leiden ca. 1912, dr. van Pieter FUCHS [6685] en Maria SCHUCHHARD [6686].
Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman FUCHS [6687], geb. Leiden 19-8-1931.


Bij het huwelijk is Dingeman Fuchs erkend. Het is niet bekend of Dingeman later de naam Klootwijk ging voeren.

Bronnen: BS huw Leiden 1931-398.© Kineo 2006-2021   3.239.233.139 on DS-TR-KW1