Familiestamboom Klootwijk

Genealogie Cornelis Beerntsz [2500]

Opgemaakt op 31-5-2010 door C.C. Klootwijk Voorbehoud en waarschuwingen
I. Cornelis Beerntsz [2500], geb. ca. 1490, overl. tussen 1551 en 1557, tr. [845] Neeltje Cornelisdr [4664], overl. tussen 1557 en 19-3-1558.
Uit dit huwelijk:
 1. Baernt Cornelisz [4665], geb. ca. 1525.
 2. Rochus Cornelisz [4666], geb. ca. 1525, volgt IIa.
 3. Huych Cornelisz [4667], geb. ca. 1525.
 4. Quiryn Cornelisz [4668], geb. ca. 1525, volgt IIb.

Cornelis Beerntsz. zou de stamvader kunnen zijn van de takken uit Oud-IJsselmonde, Charlois en de Hoekse Waard. Deze hypothese wordt ook gemeld door K.J. Slijkerman in zijn publicatie in Ons Voorgeslacht van 2001.


IIa. Rochus Cornelisz [4666] (zn. van I), geb. ca. 1525, tr. [1694] .
Kind(eren):
 1. Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51], geb. ca. 1578, volgt IIIa.

Rochus Cornelisz is mogelijk de vader van Cornelis Rochus Clootwijck, de stamvader van de tak uit Oud-IJsselmonde en Charlois.


IIIa. Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (zn. van IIa), geb. ca. 1578, smit te ijsselmonde , heemraad van Oost IJsselmonde tussen 1609 en 1645, begr. IJsselmonde 12-1648, tr.(1) [16] Ariaentgen Pietersdr [1997], overl. voor 1616.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [2103], geb. ca. 1600, volgt IVa.

Cornelis Rochus KLOOTWIJK, tr.(2) [667] Ridderkerk 21-2-1616 Adriaentgen Bastiaensdr [1998], ged. Ridderkerk 29-6-1586, overl. tussen 12-5-1632 en 1-7-1633.
Uit dit huwelijk:
 1. Rochus [52], geb. ca. 1616, volgt IVb.
 2. Neeltje [4285], overl. 27-2-1690, begr. 8-8-1691, tr. [1540] ca. 1642 Leendert Huige BLOCK [4286], mr. timmerman, armmeester, overl. IJsselmonde 1677.

Mogelijk kan ook Rokes Petersen (geb. ca. 1550, smit te barendrecht, overl. na 1598) de vader zijn van Cornelis aangezien de voornaam later in het geslacht terugkomt en aangezien het beroep smit vaak van vader op zoon gaat en de naam Rocus niet zovaak gebruikt wordt. Er wordt in het archief van de Herv. Gemeente van Barendrecht (inv. nr. 1) in 1592, 1593 en 1598 meerdere malen gesproken over een Rokus Petersen, smit te barendrecht. Hij moest toen voor de kerkeraad verschijnen i.v.m. herhaaldelijke dronkenschappen in de plaatselijke herberg. Hem werd het avondmaal ontzegd. Echter in het ORA van West Barendrecht en Carnisse (folio 27, ARA nr. 3.03.08.205) wordt op 17 febr 1614 een vertichting opgesteld waarin er gesproken wordt over Besseltjen Wijtisdr, weduwe van wijlen Rocus Pietersz, smit, en hare kinderen Wijt Rocusz, Aberham Rocuszn, Isack Rocuszn ende Pietertjen Rocus dochter. Er wordt hier dus geen Cornelis genoemd.

Het is wel aan te nemen dat Cornelis Rochus de vader was van Rochus Corneliszn aangezien vader en zoon dezelfde beroepen hadden en de voornaam van de moeder komt weer terug bij de dochter van Rochus. Het e.e.a. moet nog uitgezocht worden.

Uit de Trouwboeken van Ridderkerk:
'17-01-1616 Cornelis Rochus Clootwijck, wd van Ariaentgen Pietersdr, smit tot IJsselmonde, en Adriaentgen Bastiaend jd, van Ridderkerk, 1e afk 17-01-1616, getr Ridderkerk 21-02-1616'

Uit een transcriptie van het dingboek van het oostambacht van ijsselmonde 1603-1640 van M.G.A. Ball ontlenen we het volgende:
Op 2 juni 1605 heeft Cornelis Rokus een onenigheid met Cornelis Voppen over een 'coopcedulle'.
Op 30 juni 1605 eist Cornelis Rokus van Pieter Cornelis 'wagenmaecker' de somme van 'XXXXIII pond IX stuiver'.
Op 1 februari 1607 eist Cornelis van Pieter Foppen 'moelennaer' de som van 'acht gulden en eennen stuijver.
In 1607 treed Cornelis enkele malen als borg op voor Jan Janssz Brul.
In datzelfde jaar eist Cornelis Roochus Clootwijck 'smit' van Jacob Anthonisse de som van 4 gulden, 15 stuivers en 9 duiten.
Ook in dat jaar, op 6 december, eist Cornelis wederom wat van Pieter Cornelis 'wagenmaecker': 40 gulden.
In 1609 zijn er wat problemen met het graven van een sloot.
Op 4 maart 1610 eist Cornelis maarliefst 118 gulden en 17 stuivers van Adriaen jan Harmense voor geleverd 'yserwerck' plus 1 gulden en 18 stuivers omdat de broer van Adriean Jan Harmense wat bier had 'gehaeld ende verdroncken'.
In 1614 bekent Leennert Dirckse aan Cornelis Roochusse 'smit' het bedrag van 7 gulden en 9 stuivers schuldig te zijn 'uut saecke van vier schepel boonen ende gelevert yserwerck'.
In 1627 treed Cornelis Roochusse Clootwijck nogmaals op als borg.

Op 1 jan 1618 en 16 apr 1630 komt Corn Rochusz Clootwijck voor in de rechtelijke archieven van IJsselmonde.

In december 1648 is Cornelis Rochus begaven in de ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde. Op de zerk in de noordbeuk is te lezen:
HIER L YT
CORNELIS RO
CLOOTWYCK
EVEN HIEM TOT
YSELMONDE
DE 70 YAREN ST RFT
DESEMBER 1648

Op 23-12-1642 (tijdens hun huwelijk?) Testeerden Leendert BLOCK [4286] en Neeltje KLOOTWIJK [4285] voor notaris Adriaan Kieboom te Rotterdam.
'Leendert Huygen Block en Neeltge Cornelisdr Clootwijck, wonend te Iselmonde, benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam. De kinderen krijgen 400 gulden en hun deel van de juwelen inplaats van de legitieme portie.

Getuigen uit Iselmonde: Fop Pietersz Meulenaer (hij tekent: Molenaer) en Jacob Joosten Verhey, linnewever. In de introductie, sterk bekort, wordt de kerck van Iselmonde genoemd. Kantoor van de notaris Groote Mart.'


Bronnen: DBTL NH T:1579-1643 klapper-dsk NGV, kwartierstatenboek XIV Prometheus.IVa. Leendert KLOOTWIJK [2103] (zn. van IIIa), geb. ca. 1600, wagenmaker, overl. na 1666, ondertr./tr.(1) [1547] Brielle 23-2/18-3-1631 Stijntje Caspers [4297], geb. Brielle, overl. voor 1638.
Uit dit huwelijk:
 1. Casper Leenderts [4298], geb. verm. Brielle ca. 1632, overl. na 1660, ondertr./tr. [1546] Brielle 5/21-12-1655 Ariaantje Classdr [4299], geb. verm. Brielle. Casper verkocht in 1659 en 1660 land in de Omloop van Klein Oosterlant: transport op 21-5-1659 van 2 gemet 45 roe in de Omloop verkocht aan Cornelis Cornelisz Decker [Klein Oosterland nr.6]. transporteert Casper Lenertsz Clootwijck wonende Brielle, op 20-1-1660 aan Cornelis Cornelisz Decker 2 gemet en 45 roe weiland in de Ommeloop. dtb Brielle 21-12-1655: Casper Leenderts Cloorwijck, jg in het Zuideinde en Ariaentje Claas jd in het Zuideindse Molenslop.

Leendert KLOOTWIJK, ondertr./tr.(2) [1548] Rotterdam/Brielle 24/25-5-1638 Trijntgie Huijgen [4301], geb. Zevenhuizen, overl. voor 1643.
Uit dit huwelijk:
 1. Arientie [3183], ged. Puttershoek 10-8-1640.
 2. Ingetie [3184], ged.(ned.herv.) Puttershoek 3-5-1643, ondertr. [1064] Puttershoek 8-11-1663 FranÁois BOUQUET [3186].

Leendert KLOOTWIJK, ondertr./tr.(3) [707] Brielle 12-11/15-12-1643 Maertje Claes [2104], overl. na 1648.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [3185], ged. Puttershoek 19-11-1645.

Leendert KLOOTWIJK, tr.(4) [708] Puttershoek 13-8-1653 Janneken Pietersdr [2105], geb. Hendrik-Ido-Ambacht, wed. van Anth. van Asperen, overl. voor 1666, dr. van Pieters Willemsz [4304], schout van Hendrik Ido Ambacht, en Leendertjen Gerrits [4305].
Leendert KLOOTWIJK, tr.(5) [709] Puttershoek 17-1-1666 Emmeghie Corssen SPRUYT [2106], geb. verm. Strijen voor 1638, wed. van Theunis Jan Polderman, overl. na 1675, dr. van Corstiaen Pietersz SPRUYT [4302], weduwnaar van Strijen, en Aelken Jacobs HOOGEWERF [4303].

Leendert Corneliszn Clootwijck was wagenmaker te Brielle, in 1653 Commissaris van de wagens te Brielle, bezat een Herberg te Brielle, wordt vermeld als predikant en was van 1649-1666 schepen en secretaris van Puttershoek.

Er is wat onduidelijkheid over de moeders van de kinderen van Leendert, ook is er sprake van een zesde huwelijk met Ariaentje Claes, maar dit zou niet helemaal passen in de chronologie van de overige huwelijken.

Bronnen:
1631: Lenard Cornelisz, jg van IJsselmonde en Stijntje Caspers, jd wonende in het Zuideinde alhier (dtb Brielle 18-03-1631)
1632: Lenard Cornelisz en Stijntje Caspers werden te Brielle op 30-12-1632 op belijdenis als lidmaten aangenomen.
1638: Index ondertrouwden register 3 Rotterdam Geref. Kerk 25-04-1638: Leendert Cornelisz Clootwijck, predikant en Trijntzien Huijgen.
1638: dtb Brielle 25-05-1638: Lenart Cornelisse Clootwijck, weduwnaar wonende Zuideynde en Trijntje Huijgen, jd van Sevenhuisen.
1638: dtb Rotterdam OT 25-04-1638 Leendert Cornelisse Clootwijck wonende te Den Briel met Trijntgie Huighen afkomstig uit Sevenhuijsen wonende te Rijsthuijn, attestatie gegeven op den Briel den 17-05-1638. (Trouw gereformeerd).
1643: dtb Brielle 15-12-1643: Leendert Cornelisse Clootwijck, weduwnaar wonende Zuideinde en Maertke Cleas, jd wonende in het Zuideindse Molenslop.
1648: Maertge Claes huisvrouw van Leendert Cornelisz, wagenmaker, werd lidmaat op belijdenis te Brielle op 30-10-1648
1653: Leendert werd beschreven als: "Leendert Cornelisz Clootwijck, Commissaris van de wagens te Brielle (notaris J. de Bruijn, Brielle 6-2-1653).IVb. Rochus KLOOTWIJK [52] (zn. van IIIa), geb. ca. 1616, Smit te Smitshouck, overl. ca. 1680, ondertr.(1) [668] Poortugaal 20-12-1637, tr.(1) [668] Brielle Maertge Caspers [1999] (ookwel Maartje Caspars), jd van Brielle, begr. Charlois 8-7-1651.
in 1643 en op 8 september 1644 zijn er twee kinderen uit dit huwelijk begraven in charlois, het is niet duidelijk of Casper hier ook bij was.
Uit dit huwelijk:
 1. Casper [2523], geb. voor 1651, overl. 26-1-1700, tr.(1) [1061] Barendrecht 12-7-1671 Maijke Willems [3180], wed van Cornelis Dirks de Regt uit Barendrecht, overl. voor 1696, tr.(2) [1062] Barendrecht 3-6-1696 Annichie Jans [3181], wed. van Jan Aertse Goutswaart wonende te Numansdorp, tr.(3) [1063] 's-Gravendeel 1-11-1699 Grietje Jans [3182], wed van Teunis Willems vd Hoek.
 2. Arijaantje [2524], geb. voor 1651, overl. na 1692, tr. [856] Frans BEURTMAN [2527].
 3. Bastiaan [2525], geb. voor 1651, overl. tussen 1731 en 1737, tr. [855] Grietje Jansdr VOETJES [2526], overl. Charlois 9-7-1737 als weduwe, nalatende een huys aan den Charloisen Zuiddijk met een boomgaard en f 123,-- aan contanten, begr. Charlois 11-7-1737.

Rochus KLOOTWIJK, tr.(2) [1267] Barendrecht 5-9-1653 Soetie Pieters [3636], geb. West-Barendrecht, begr. Charlois 1653.
Rochus KLOOTWIJK, tr.(3) [17] Lijntje Clements [53], geb. ca. 1610.
Uit dit huwelijk:
 1. Clement [54], geb. Charlois ca. 1652, volgt Va.
 2. Ary [56], geb. Charlois ca. 1654, volgt Vb.
 3. Adriaantje [58], geb. ca. 1656.
 4. Leendert [59], geb. Charlois ca. 1659, volgt Vc.
 5. Marytje [61], ged. Charlois 15-2-1660 (get: Aeriaantje Rocus, halfzuster), overl. na 9-1692, tr. [18] 11-2-1684 Hermen SWAAL [62].
 6. Pieterken [4120], ged.(ned.herv.) Charlois 12-11-1662 (get: Neeltje Leenards).
 7. Cornelis [4121], ged.(ned.herv.) Charlois 5-7-1665 (get: Petronelle Rocus).
 8. Leendert [4122], ged.(ned.herv.) Charlois 17-7-1667 (get: Jannike Peters).
 9. Johannes [507], ged. Charlois 20-7-1670 (get: Jannetje Pieters), overl. na 1692.

Op 9 december 1637 koopt Rochus Cornelisz Clootwijck 'een huys verschuyden boomgaarden, telingen ende plantagen staende ende gelegen in Charlois, voorszeit op Smitshouck, belent ten oosten Pieter Cornelis Molenaer, ten suyden den heerpaet vanden Charluyschen dyck, ten westen tgemeenelants slop opde westpaet ende ten noorden de gemeenlants watering'. Rochus betaalt dit niet ineens maar doet een aanbetaling van driehonderd gulden en tekent een schuldbrief (hypotheek) van 1250 gulden. Het totale bedrag 1550 gulden zou vandaag ongeveer 700.000 gulden zijn. (href=0052ra01.gif)
Op 12 december 1637 gaat Rochus in ondertrouw in Poortugaal: 20-12-1637 Rochus Corneliszn Klootwijk, jg. van IJsselmonde otr Maertje Caspars, jd. van den Briel, tr Brielle (volgens Poortugaalse Bronnen IV)

In 1643, 1644 en 1651 betaalde Rochus de kerkmeesters;
1643 'Ontfangen van Rochus Corneliszn Clootwijk van dat sijn kint ten tijde deser rekeninge in de voorkerck begraven is: iiij L'
1644 'Ontfangen van Rokus Cornelisz Clootwijk van dat sijn kint opten 8 july 1644 in de voorkerk begraven is: iiij L'
1651 'Ontvangen van Rochus Cornelisz Clootwijk den 8sten july dat sijn huijsvrouw Maertge Caspers dito in de voorkerk begraven is: iiij L'

Volgens de huwelijken te Barendrecht;
5.9.1653 'Rocus Corn. Clootwijck, wed. van Maertie Caspers, uyt Cerloos en Soetie Pieters, jd uyt West Barendrecht'

Volgens het 'Quoier van de schoorstenen gemaekt bij schout en de Schepenen van Charlois met de annexe polders' van 26 juny 1644 (CBG) moest Rochus Klootwijk belasting over zijn schoorsteen betalen.

In Juni 1655 moest Rochus Corneliszoon Klootwijk voor de rechter van Charlois verschijnen in verband met een onenigheid met zijn smitsknecht Jan Janszoon de Groot (Recht.Arch.Charlois inv.nr.7):
'Jan Jansz de Groot, smitsknecht, eijser, contra Rochus Corneliszn Clootwijck, smit alhier opt durp van Charlois, gedaechde:
De Eijser seijt ende de waerheijt is sulce dat den gedaechde hem eijser heeft gehuijert (=gehuurd) om bij hem te wercken in het smitsampt van meij 1655 aff tot meij XVIc sesenvijftig toe (het is in die tijd gebruikelijk dat een werkman in dienst werd genomen voor een jaar en het 'werkjaar' begon altijd op 1 mei) ende dat voornoemde somme van tsestich (=60) Carolische gulden tot 40 grooten tstuck mitsgaders cost en dranck ende huijsvestinge, bovendien ende dat nu op den XIen juny XVIc vijffenvijftich naer dat hij eijser van meij aff tot sijnen huijse heeft gewerckt, den voornoemde gedaagde hem eijser met een gramstuijerich gemoet heeft aengecomen ende uut sijn huijs doen gaen sonder dat bij hem eijser nochtans sijn verdiende huijer heeft willen betalen dien volgens ende meer andere redenen concludeert bij eijser den gedaegde sal werden gecondemneert ten minste te betalen ende bij provisie te namptiseren de voornoemde sijn huijer tot tsestich guldens van XL grooten tstuck affslaende solutum cum expensis.
Schepenen pertijen in juditio present ten wedersijde gehoort hebbende ordoneren pertijen ten wedersijde elck met twee goede mannen bijden anderen te comen ende over een te comen, ist doenlijck, soo niet jegens den naesten rechtdach naerder bewijs te brengen ende de saeck hier affgedaen te werden.' (href=0052ra11.gif).
Dus: de ontslagen smitsknecht klaagt zijn baas aan omdat hij ontslagen is, en omdat hij nog geen geld gehad heeft. Er wordt hier geen uitspraak gedaan maar de partijen moeten elk twee (wijze) mannen benoemen en samen rond de tafel gaan zitten om het uit te vechten. Het loon (jaarloon?) van een smitsknecht bedroeg dus in die tijd 60 gulden en kost en inwoning.

Op 17 januari 1657 ontving Rochus Cornelisz Clootwijk, die op dat moment getrouwd was met Lijntje Clements, een schuldbrief van Joost Joosten van 200 gulden. Joost moet vanaf die dag 20 % rente perjaar gaan betalen. (href=0052ra21.gif). Uit deze akte blijkt dat de vader van Lijntje Clements vermoedelijk Clement Janszn was.

Bij de kinderen van Rochus en Lijntje zien we twee maal de naam Leendert, de eerste was nog in leven toen de tweede gedoopt werd. Dit kwam vroeger wel eens meer voor, maar toch zou hier een fout gemaakt kunnen zijn. Mede het feit dat in de Charloise bronnen deel II van Slijkerman over het volgende huwelijk gesproken wordt:
otr 16-7-1673 vertoog om te Rotterdam te tr. 11-8-1673: Leendert Rokussen van der Linden, jm van Heerjansdam x Soetjen Leenders Vermolen, jd van Charlois.
Hieruit lijkt het dat deze Leendert [59] helemaal geen Klootwijk is maar een "van der Linden"

Bronnen: [52] Begraven in de hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1583-1662 GAR, Rechtelijk Archief Charlois GAR, [507] D Charlois 1660-1812 ALF CBG, Charlois Recht.Arch. GAR. Archief Hervormde Gemeente Charlois (GAR inv.nr 70).Va. Clement KLOOTWIJK [54] (zn. van IVb), geb. Charlois ca. 1652, tr.(ned.ger.) [22] Charlois 16-5-1677 (aanget op 23 april 1677 te Charlois) Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55], geb. ca. 1655, overl. als weduwe, begr. Charlois 29-5-1737.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [71], ged.(ned.ger.) Charlois 12-1677 (getuige was tante Marijtje Rochusse), volgt VIa.
 2. Cors [72], ged. Charlois 19-3-1679, volgt VIb.
 3. Rokus [73], ged. Charlois 26-7-1682, begr. Charlois 10-12-1705.
 4. Cornelis [74], ged. Charlois 25-6-1684.
 5. Pietertje [75], ged. Charlois 20-1-1686.
 6. Lijntje [76], ged. Charlois 10-11-1688, begr. 8-12-1735, tr. [23] 28-4-1719 Jillis van GAMEREN [77].
 7. Anna [78], ged. Charlois 21-1-1691.
 8. Anna [79], ged. Charlois 30-10-1695.
 9. Leendert [80], ged.(ned.ger.) Charlois 9-6-1697 (getuige was tante Marijtje Rochusse), volgt VIc.

Bronnen: Charlois TR GEREF OP MANSNAAM (CBG), Charlois D 1660-1812 ALF (CBG), Trouwen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812, Dopen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.


VIa. Pieter KLOOTWIJK [71] (zn. van Va), ged.(ned.ger.) Charlois 12-1677 (getuige was tante Marijtje Rochusse), tr. [29] Charlois 11-11-1703 Aagje CORNELISSE [99], geb. ca. 1-1-1676, ged. Katendrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [100], ged. Charlois 5-10-1704.
 2. Rochus (ookwel Rookes Pieterze KLOOTWIEK genoemd) [101], geb. Charlois ca. 1706, volgt VIIa.
 3. Cornelis [102], ged. Charlois 16-1-1709, volgt VIIb.
 4. Maria [103], ged. Charlois 29-10-1713.

Pieter Klootwijk wordt soms genoemd als zoon van Rochus Klootwijk [52] dit is m.i. niet juist. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een niet gesigneerde genealogie in het dossier 'KLOOTWIJK' van het CBG.

Dochter Maria is waarschijnlijk de 'Marijgje Pieterse Klootwijk' die meerdere malen als getuige genoemd wordt bij de doop van neefsjes en nichtjes (1733 en 1739). Waarschijnlijk is zij gehuwd met Frans Huigens de JONG die kinderen lieten dopen in Ridderkerk in 1738, 1740, 1743 en 1745. Op 2 aug 1749 wordt 't lijk van Marijtje Pieterse Klootwijk aangegeven in Ridderkerk.
Bronnen: Uittreksel uit doopboeken Inv R.A. nr 7 Biblotheek Ons Voorgeslacht, Rid Gaarder B 1695-1805.VIIa. Rochus KLOOTWIJK [101] (ookwel Rookes Pieterze KLOOTWIEK genoemd) (zn. van VIa), geb. Charlois ca. 1706, ondertr./tr. [51] Charlois 3/26-5-1737 Pietertje STREEKEL [145] (ookwel 'van STREEKEL'), ged. Charlois 30-4-1713, dr. van Cornelis STREEKEL [146] en Grietje VERHAGEN [147].
Uit dit huwelijk:
 1. Aagje [149], ged. Charlois 17-5-1739 (getuige was tante(?) Marijgje Pieterse Klootwiek).

Bronnen: Charlois TR GEREF OP MANSNAAM CBG, DTB T charlois, DTB D charlois.


VIIb. Cornelis KLOOTWIJK [102] (zn. van VIa), ged. Charlois 16-1-1709, tr.(ned.ger.) [43] Charlois 24-5-1733 (aanget. op 23 april 1677) Lijsbest van DENDEREN [127], ged. Charlois 24-2-1709, overl. Charlois 25-11-1769, dr. van Jan van DENDEREN [128] en Annetje AALBERS [129].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [132], ged.(ned.ger.) Charlois 1-11-1733 (getuige was tante Marijtje Pietersdr Klootwijk).

Bronnen: Dopen en Trouwen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.


VIb. Cors KLOOTWIJK [72] (zn. van Va), ged. Charlois 19-3-1679, tr. [25] Barendrecht 19-6-1705 Neeltje Dirksdr RIJK [86], ged. Moerkapelle 29-9-1680.
Uit dit huwelijk:
 1. Rokus [2528], ged. Moerkapelle 9-5-1706, overl. voor 1707.
 2. Rokus [2529], ged. Moerkapelle 14-8-1707, overl. voor 1708.
 3. Rokus [2530], ged. Moerkapelle 1-11-1708.
 4. Grietje [2531], ged. Moerkapelle 1-11-1708.
 5. Arie [87], ged. Moerkapelle 7-2-1712, volgt VIIc.
 6. Maria [2532], ged. Moerkapelle 17-11-1715.VIIc. Arie KLOOTWIJK [87] (zn. van VIb), ged. Moerkapelle 7-2-1712, schippersknecht in 1743 wonend bezuiden het dorp hillergersberg, begr. Hillergersberg 3-12-1779, ondertr./tr. [30] Hillegersberg/Moerkapelle 2-8/7-9-1738 Johanna GOEDHART [104], ged. Hillergersberg 19-5-1715, begr. Hillergersberg 11-10-1780 (van den armen), dr. van Willem Jans GOEDHART [2537] en Trijntje Dirks OLTSHOORN [2538].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [105], geb. getuige was Grietje Klootwijk, ged. Hillergersberg 23-8-1739, begr. Hillergersberg 25-8-1791 in de kerk, ondertr./tr. [802] Hillergersberg 29-7/21-8-1763 Leendert HOOGERBRUGGE [2334], ged. Hillergersberg 31-7-1735, overl. Hillergersberg 6-3-1781.
 2. Willem [2533], ged. Hillergersberg 17-1-1742, volgt VIIIa.
 3. Grietje [2534], ged. Hillergersberg 27-3-1746 getuige was Marijtje Klootwijk, jong overleden.
 4. Cors [2535], ged. Hillergersberg 21-7-1748, volgt VIIIb.
 5. Frans [106], geb. Hillergersberg 5-4-1750, volgt VIIIc.
 6. Grietje [2536], ged. Hillergersberg 15-7-1753.

Volgens GSU zijn Arie en Johanna op 2-8-1738 te hillegersberg gehuwd, dit kan echter ook alleen de aangifte wezen. Neetje Klootwijk [105] en Leendert HOOGERBRUGGE [2334] trouwden gereformeerd in 1763 te Hillegersberg voor de somma van f. 30,--.

Bronnen: T Hillegersberg 1763, DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd, Dopen van kinderen volgens IGI.VIIIa. Willem KLOOTWIJK [2533] (zn. van VIIc), ged. Hillergersberg 17-1-1742, begr. Hillergersberg 15-10-1795, tr. [859] Hillergersberg 5-3-1769 Pietertje BRAVERSWIJK [2539], ged. Overschie 7-11-1745, overl. Hillegersberg 13-5-1813, dr. van Paul Reijerse BRAVERSWIJK [2540] en Cornelia Ariens GEERVLIET [2541].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [2542], ged. Hillergersberg 4-11-1770 (getuige Neeltje Klootwijk), volgt IXa.
 2. Cornelia [2543], ged. Hillergersberg 5-9-1773 (getuige Cornelia Geervliet), overl. Hillergersberg 8-3-1854, tr. [2582] Jan van der SIJS [6561], geb. Hillegersberg ca. 1769, overl. Hillegersberg 29-7-1853, zn. van Maarten van der SIJS [6958] en Johanna BLONKER [6959].
 3. Corstiaan [2544], ged. Hillergersberg 18-2-1776, volgt IXb.
 4. Teunis [2545], ged. Hillergersberg 27-12-1778 (getuige Janna Goedhart), begr. Hillergersberg 26-2-1802.
 5. Johanna [2546], ged. Hillergersberg 2-3-1783 (getuige Grietje Klootwijk), overl. Rotterdam 16-11-1845, tr. [1193] Cornelis van WILLIGEN [3462].

De naam van de vrouw van Willem is onzeker. Er wordt gebruik gemaakt van de achternamen BRABERSWIJK, BRAVERSWIJK, BLAVERZWEEK, DRAVERSWIJK en BRAVENWERK. Ook wordt de vader van Pietertje; Paneras Braberswijk genoemd.
Bij de doop van Cornelia KLOOTWIJK [2543] was Cornelia GEERVLIET (oma) getuige.

Bronnen: Hillegrersberg T-1769 geref, IGI, Hillegersberg D-1770, D-1773 d_1783 geref, BS ovl Hillegersberg 1813-30, 1841-45, BS ovl Rotterdam 1833-2495.IXa. Arie KLOOTWIJK [2542] (zn. van VIIIa), ged. Hillergersberg 4-11-1770 (getuige Neeltje Klootwijk), verwer, overl. Hillergersberg 31-10-1841, tr. [860] Rotterdam 15-10-1793 Lena van der VELDE [2547], geb. Hillegersberg ca. 2-1776, overl. Rotterdam 29-5-1859, dr. van Arend van der VELDE [6679] en Mensje SLUIJTERS [6680].
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaantje [2548], geb./ged. Hillergersberg 11/22-1-1794.
 2. Willem [2549], geb./ged. Hillergersberg 18/27-9-1795, begr. Hillergersberg 27-11-1795.
 3. Willem [2550], geb./ged. Hillergersberg 27-9/15-10-1797, begr. Hillergersberg 10-9-1807 (van de HG-armen).

Huwelijk: Arij Klootwijk, jongeman, afkomstig van Hillegersberg, woonplaats Hillegersberg getrouwd met Lena van der Velden, jongedochter, afkomstig van Schie Onder Den Ambagten Van Cool, woonplaats Schie Onder Den Ambagten Van Cool. Datum ondertrouw 29-09-1793 Datum trouwen 15-10-1793.
Bronnen: Rotterdam T-1793, IGI, BS ovl Rotterdam 1859-1506.IXb. Corstiaan KLOOTWIJK [2544] (zn. van VIIIa), ged. Hillergersberg 18-2-1776, scheepmakersknecht, overl. Rotterdam 21-7-1833 (als weduwnaar), tr. [861] Hillergersberg 30-11-1806 Maria DIRKSWAGER [2551], geb. Hillegersberg ca. 1774, overl. Rotterdam 8-11-1815, dr. van Aart DIRKSWAGER [5987] en Ariaantje ABELS [5988].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [2553], geb./ged. Hillergersberg 14-11/6-12-1807.
 2. Aart [2552], geb./ged. Rotterdam 2/3-7-1810.
 3. Pietje [2782], geb. Rotterdam ca. 1812, dienstbode, overl. Capelle a/d IJssel 27-3-1844.

Corstiaan woonde in 1810 in de Zwanehals onder Cool Q133/218.

Bronnen: Extract uit BS van gem capelle op d'ijssel, BS ovl Rotterdam 1815-1605, 1833-2495, 1883-2495, 1844-980, D Hillegersberg 1807,1810.VIIIb. Cors KLOOTWIJK [2535] (zn. van VIIc), ged. Hillergersberg 21-7-1748, begr. Hillergersberg 7-5-1781, tr. [863] Hillergersberg 25-9-1774 Ariaantje VERBOOM [2554], ged. Hillergersberg 1-1-1736, dr. van Dirk VERBOOM [2555] en Lena HOFSTEE [2556].
Een van de kinderen is op 1 nov 1779 te hillegersberg begraven
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [2557], ged. Hillergersberg 25-8-1776.
 2. Dirk [2558], ged. Hillergersberg 11-7-1779.

Cors wordt ook Corstiaan, Korstiaan en Kors genoemd. De getuige bij de doop van Johanna was Neeltje Klootwijck. Dit zou de zus van Kors kunnen zijn. Bij de doop van Dirk was Kaatje Verboom getuige.
Een van de kinderen is op 1 nov 1779 te hillegersberg begraven.
Ariaantje VERBOOM hertrouwt op 29 december 1782 te Hillegersberg met Cornelis OVEREIJNDER.

Bronnen: T geref Hillegersberg 1774, 1782, D geref Hillegersberg 1776, 1779.VIIIc. Frans KLOOTWIJK [106] (zn. van VIIc), geb. Hillergersberg 5-4-1750, begr. Hillergersberg 1-3-1788, ondertr./tr. [31] Hillegersberg 10-3/2-4-1780 Aagje KNOOP [107], ged. Hillergersberg 23-8-1750, dr. van Egbert KNOOP [108] en Neeltje HOLLANDER [109].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [110], ged. Hillergersberg 17-12-1780, overl. Rotterdam 26-2-1839, tr. [33] Hillergersberg 6-6-1809 Cornelis van der WILG [113].
 2. Neeltje [111], ged. Hillergersberg 17-10-1784, begr. Hillergersberg 8-4-1786.
 3. Adriaantje [112], ged. Hillergersberg 26-3-1786, begr. Hillergersberg 27-6-1787.

Als getuigen bij de dopen worden genoemd: Neeltie Klootwijk, de oudste zus van Frans? (bij Johanna en Adriaantje) en Krijna Knoop (bij Neeltje).
Frans begroef twee kinderen in Hillegersberg (in de kerk). Er wordt vanuit gegaan dat dit Neeltje en Adriaantje waren. Frans is ook begraven in de kerk van Hillegersberg en kreeg een kleed van anderhalve gulden.
Bronnen: T Geref Hillergersberg 1780, D Geref Hillergersberg 1780, 1784, B Hillegersberg 1786, 1787, 1788, BS Rotterdam Ovl 553-1839.VIc. Leendert KLOOTWIJK [80] (zn. van Va), ged.(ned.ger.) Charlois 9-6-1697 (getuige was tante Marijtje Rochusse), begr. Charlois 18-9-1765, tr. [26] Barendrecht 4-6-1719 Pleuntje COMMIJS [88], geb./ged. Charlois/Barendrecht 4-5-1692/17-5-1695, begr. Charlois 1-5-1767, dr. van Leendert COMMIJS [1293] en Wijntje HERBERTS [1294].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [89], ged. Charlois 14-1-1720, begr. Charlois 14-8-1742.
 2. Pieter [90], ged. Charlois 8-3-1722, volgt VIId.
 3. Pietertje [91], ged. Charlois 7-5-1724, tr.kerk(ned.ger.) [27] Charlois 5-11-1752 (aangetek. op 13 oktober 1752) Aart VERNISP [92], geb. Ridderkerk, wonende te overschie.
 4. Clement [93], ged. Charlois 10-11-1726, overl. Charlois 11-2-1752.
 5. Teunis [94], geb. Charlois 3-4-1729, volgt VIIe.
 6. Arie [95], ged. Charlois 16-9-1731, volgt VIIf.
 7. Weyntje [96], ged. Charlois 21-1-1734, begr. Charlois 17-1-1742.
 8. Maria [97], ged. Charlois 5-10-1738, begr. Charlois 9-1-1783, tr. [28] 23-4-1758 Ary Wouterszn van der GRAAF [98].

Doopgetuigen waren: Leendert 1720: Pleuntje Teunis Vos; Pieter 1722: Lijntje Clemens; Clement 1726: Lijntje Klement Klootwijk; Arie 1731: Pietertje Vos; Weijntje 1734: Pleuntje Teunisdr de Vos; Maria 1738: Pietertje Cornelisdr Streekel. Het is nog niet duidelijk hoe de relatie met de familie (de) Vos is.

Op 6-11-1765 laat weduwe Pleuntje een testament opmaken waarin zij haar vijf resterende kinderen benoemt als erfgenamen. Haar zoon Teunis mag het huis met werf en erf gelegen in de Oosthoek van Charlois voor f 800,-- van zijn moeder kopen. Dit volgens de wens van zijn vader Leendert uitgesproken op zijn sterfbed. De aflossing van de f 800,-- zal jaarlijks f 30,-- zijn, met onmiddelijke ingang 'alsoo zij met haar ordinairen inkomen en wooning vermits haar hooge jaaren niet kan toekomen'

Bronnen: DTB Charlois D 1660-1812 ALF (CBG), DOSSIER 'Klootwijk' (CBG), Aantekeningen D. van Wingerden.VIId. Pieter KLOOTWIJK [90] (zn. van VIc), ged. Charlois 8-3-1722, overl. na 1-1-1769, tr.kerk(ned.ger.)(1) [47] Charlois 21-5-1747 Eva van SON [133], ged. Charlois 4-11-1725, begr. Charlois 22-7-1763, dr. van Leendert Teunisse van SON [134] en Mayke Abrams van der LEEUW [135].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [136], ged.(ned.ger.) Charlois 3-3-1748 (getuige was oma Pleuntje Leenderts Commijs), volgt VIIId.
 2. Cornelis [137], ged.(ned.ger.) Charlois 1-3-1750 (getuige was oma Mayke Abrams van der Leeuw).
 3. Abram [138], ged.(ned.ger.) Charlois 14-11-1751 (getuige was Jannetje Bravenboer).
 4. Clement [139], ged.(ned.ger.) Charlois 31-3-1754 (getuige was oma Pleuntje Commijs), jongmatroos, overl. op zee 30-8-1772.
 5. van Son [140], ged.(ned.ger.) Charlois 12-6-1757 (getuige was Arriaantje van der Leel), tr.kerk(ned.ger.) [748] Rotterdam 23-11-1779 (huwelijk is op 7/11/1779 aangetekend en op 3/11/1779 bij de Gaarders te Charlois opgetekend) Maria van der WOL [2185], geb. Rotterdam. Tijdens het huwelijk woonden de echtgenoten in de Peperstraat te Rotterdam
 6. Pieter [141], ged.(ned.ger.) Charlois 22-10-1758 (getuige was tante Marijtje Klootwijk), volgt VIIIe.

Pieter KLOOTWIJK, tr.(2) [49] Charlois 3-11-1765 Aaltje MOLENDIJK [142], dr. van Jacob MOLENDIJK [143] en Marytje van HAMBURG [144].

Het ziet er naar uit dat Clement KLOOTWIJK [139] op 19-05-1772 aanmonsterde op het VOC-schip de "Zilveren Leeuw" als jongmatroos. Dezelfde dag voer het schip uit van Goeree richting Batavia met een tussenstop op de Kaap. Helaas loopt deze reis voor de 18-jarige Clement niet goed af. Nog geen twee weken voordat Kaap de Goede hoop in zicht komt bezwijkt Clement. Het schip komt op 22-01-1773 te Batavia aan.

Bronnen: TR GEREF OP MANSNAAM DTB (CBG) huw 1 & 2, Huwelijken van de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812, Dopen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.VIIId. Leendert KLOOTWIJK [136] (zn. van VIId), ged.(ned.ger.) Charlois 3-3-1748 (getuige was oma Pleuntje Leenderts Commijs), Vlasboer, overl. Sanderlingen Ambacht 1-3-1828, tr. [70] Rijsoord 13-5-1781 Pietertje van NES [190], geb. Heer-Oudelands-Ambacht ca. 1758, ged. Rijsoord 15-1-1764, overl. Sanderlingen Ambacht 29-12-1830, dr. van Leendert van NES [972] en Cornelia MOLENAAR [973].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [193], geb. Sanderlingen Ambacht 9-1-1783, volgt IXc.
 2. Leendert [194], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1787, volgt IXd.
 3. Willem [195], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 14-12-1788.
 4. Willem [196], ged.(ned.ger.) Hendrik-Ido-Ambacht 21-12-1794, volgt IXe.
 5. Eva [4069], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-3-1798, overl. IJsselmonde 20-2-1884, tr. [1443] Sanderlingen Ambacht 24-11-1816 Aart LABIJN [4070], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 15-3-1790, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 10-2-1882.

Ook wordt in 1830 Maria Blaak als moeder van Pietertje van Nes [190] genoemd.

Bronnen: T Ridderkerk 22.39, D Hendrik-Ido-Ambacht 3-1788, 23-1794, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1828-3, 1830-24, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1845-61, BS ovl IJsselmonde 1884-17, Ned. Patriciaat P26-194.IXc. Pieter KLOOTWIJK [193] (zn. van VIIId), geb. Sanderlingen Ambacht 9-1-1783, arbeider, overl. Sanderlingen Ambacht 8-5-1834, tr. [170] Lidewey van WINGERDEN [520], geb. Sanderlingen Ambacht 16-9-1788, overl. Sanderlingen Ambacht 18-6-1833, dr. van Arie van WINGERDEN [1062] en Jacoba SCHOOF [1063].
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [1064], geb. Sanderlingen Ambacht 25-9-1807, overl. Ridderkerk 23-2-1839.
 2. Jakoba [1065], geb. Sanderlingen Ambacht 8-1-1810, overl. Zwijndrecht 30-6-1842, tr. [636] Willem STAAT [1887], geb. ca. 1806, voorman.
 3. Leendert [521], geb. Sanderlingen Ambacht 15-7-1812, volgt Xa.
 4. Arie [522], geb. Sanderlingen Ambacht 18-2-1815, volgt Xb.
 5. Willem [523], geb. Sanderlingen Ambacht 24-2-1818, overl. Salatiga 5-1856.
 6. Marinus [524], geb. Sanderlingen Ambacht 17-5-1820, overl. Sanderlingen Ambacht 30-6-1821.
 7. Marina [525], geb. Sanderlingen Ambacht 23-6-1823, overl. Sanderlingen Ambacht 25-7-1843.
 8. Marinus [526], geb. Sanderlingen Ambacht 21-10-1825, volgt Xc.
 9. Eva [527], geb. Sanderlingen Ambacht 23-3-1828, overl. Sanderlingen Ambacht 25-7-1838.

Bronnen: BS ovl Sanderlingen Ambacht 1821-7, 1833-7, 1834-5, BS ovl Zwijndrecht 1842-42, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1872.


Xa. Leendert KLOOTWIJK [521] (zn. van IXc), geb. Sanderlingen Ambacht 15-7-1812, veldwachter, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 5-3-1872, tr. [171] Broek 15-10-1835 Catherina van der HOEVEN [528], geb. Gouda 18-5-1813, overl. IJsselmonde 16-3-1890, dr. van Jacobus van der HOEVEN [966] en Elisabeth JONKER [967].
Uit dit huwelijk:
 1. Lidewey [529], geb. Sanderlingen Ambacht 20-10-1836, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 21-4-1916, tr. [371] Jan Albert BUITENHUIS [1041], tuinman.
 2. Elisabeth [530], geb. Sanderlingen Ambacht 6-10-1838, overl. 14-5-1873, tr. [372] Hendrik-Ido-Ambacht 15-5-1862 Johannes FLACH [1042], geb. Ridderkerk 23-8-1839, ge, schoenmaker.
 3. Pieter [531], geb. Sanderlingen Ambacht 12-2-1840, volgt XIa.
 4. Pietertje [838], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-10-1843.
 5. Pietertje [839], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-11-1844, overl. 19-8-1847.
 6. Jacobus [840], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-11-1846, overl. Sanderlingen Ambacht 11-6-1847.
 7. Jacobus [841], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-7-1848.
 8. Leendert [842], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-7-1848.
 9. Jacobus [917], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-1-1850, volgt XIb.
 10. Maarten [843], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-1-1851, volgt XIc.
 11. Pietertje [844], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-5-1853, overl. 30-5-1914, tr.(1) [374] 6-1873 H.J. den OEVER [1044], tr.(2) [1461] Johannes FLACH [1042], geb. Ridderkerk 23-8-1839, ge, schoenmaker.
 12. Leendert [845], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-9-1859, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 2-11-1859.

Leendert trad in sandelingeambacht in de periode 1834-1855 vaak als getuige op bij aangiften bij de Burgelijke Stand. Dit in navolging van zijn vader die dit voor 1834 altijd deed. Als veldwachter was hij natuurlijk vaak in de buurt van het gemeentehuis en kon zo gemakkelijk 'opdraven' als getuige. In 1855 werd sandelingeambacht geannexeerd en verloor hij zijn 'bijbaantje'.
Ook opvallend is dat het uit de BV-registers lijkt dat Johannes Flach na de dood van zijn vrouw Elisabeth, trouwde met de zus van Elisabeth: Pietertje.
Bronnen: BS Sand. En onderzoek van J.G. de Graaf Born & Mevr van Kooij-Klootwijk, BS huw Broek 1835-5, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1859-143, 1872-22, 1873-33, BS ovl IJsselmonde 1890-44, BS ovl Ridderkerk 1917-177, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1847-9, G.S.U., AAK C-1890.XIa. Pieter KLOOTWIJK [531] (zn. van Xa), geb. Sanderlingen Ambacht 12-2-1840, huisschilder, overl. Ridderkerk 24-12-1917, tr. [318] Ridderkerk 15-4-1864 Willemijntje VALSTER [911], geb. IJsselmonde 16-10-1836, overl. Rijsoord 14-5-1915, dr. van Joris VALSTER [912], kastelein, en Lijntje TOL [913].
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina [1045], geb. Rijsoord 27-1-1865, tr. [2521] Ridderkerk 15-2-1895 Jan de KLERK [6417], geb. Zwijndrecht ca. 1863, zn. van Pieter de KLERK [6418] en Pieternella van der NET [6419].
 2. Lijntje [1046], geb. Rijsoord 25-5-1866.
 3. Leendert [1047], geb. Rijsoord 27-7-1867, overl. Ridderkerk 13-12-1867.
 4. Leentje [1048], geb. Rijsoord 18-8-1868, overl. Ridderkerk 7-2-1873.
 5. Joris [906], geb. Rijsoord 10-9-1870, volgt XIIa.
 6. Lidewij [1049], geb. Rijsoord 8-10-1872, overl. Ridderkerk 1-12-1874.
 7. Leentje [1050], geb. Rijsoord 4-7-1874.
 8. Lidewij [1051], geb. Rijsoord 12-9-1876, overl. Ridderkerk 29-1-1953, tr. [2409] Ridderkerk 8-4-1904 Huibert ALBLAS [6176], geb. Ridderkerk ca. 1876, zn. van Cornelis ALBLAS [6177] en Adriaantje VELDHUIZEN [6178].

Bronnen: Onderzoek van J.G de Graaf Born & Mevr v Kooij-Klootwijk, BS huw ridderkerk 1864-11, 1895-5, 1904-8, BS geb ridderkerk 1865-29, 1866-121, 1867-161, 1868-181, 1870-208, 1872-232, 1874-167, 1876-224, BS ovl ridderkerk 1865-66, 1867-178, 1873-35, 1874-150, 1953-11.


XIIa. Joris KLOOTWIJK [906] (zn. van XIa), geb. Rijsoord 10-9-1870, huisschilder, overl. Rotterdam 12-9-1964, tr. [320] Ridderkerk 24-8-1900 Maria PENNING [908], geb. Oostendam 10-2-1871, overl. Rotterdam 7-8-1953, dr. van Hendrik PENNING [909], rietdekker, en Jannigje van WINGERDEN [910].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [1052], geb. Ridderkerk 7-2-1902, volgt XIIIa.
 2. Jannigje [1053], geb. Ridderkerk 20-12-1905.
 3. Willemijntje [1054], geb. Rijsoord 7-7-1908, overl. Dordrecht 7-12-1974, tr. [2415] Jan van DALEN [6191], geb. 24-9-1902, overl. 2-4-1962.
 4. Hendriksje [907], geb. Rijsoord 5-8-1911.

Bronnen: AAK, www.online-begraafplaatsen.nl, BS geb Ridderkerk 1902-39, 1905-353.


XIIIa. Pieter KLOOTWIJK [1052] (zn. van XIIa), geb. Ridderkerk 7-2-1902, overl. Vlaardingen 19-8-1974, tr. [375] Ridderkerk Wilhelmina Leentje van der LINDEN [1055], geb. Ridderkerk 22-8-1903, overl. Vlaardingen 14-11-1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [1056], geb. Ridderkerk 14-7-1934, docente Nederlands, overl. Ede 27-2-1994, tr. [1235] Robert ROSS [3570], geb. 3-12-1917, overl. 23-1-1987.
 2. Fransina Wilhelmina [1057], geb. Vlaardingen 14-2-1938.
 3. Pieter George [1058], geb. Vlaardingen 20-5-1944, volgt XIVa.

Maria was docente Nederlands op het Christelijk Streeklyceum Ede en is op zondag 27 februari 1994 door een ernstig ongeval om het leven gekomen.
Bronnen: AAK M-1994, www.graftombe.nl.XIVa. Pieter George KLOOTWIJK [1058] (zn. van XIIIa), geb. Vlaardingen 20-5-1944, tr. [376] Vlaardingen Adriana Elizabeth ZWEERS [1059], geb. Vlaardingen 24-11-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Johan [1060], geb. Vlaardingen 30-7-1972, volgt XVa.
 2. Arina Wilhelmina [1061], geb. Vlaardingen 29-1-1979.XVa. Pieter Johan KLOOTWIJK [1060] (zn. van XIVa), geb. Vlaardingen 30-7-1972, Hoofd ICT, tr. [2124] Linda KRAMER [5523], geb. Vlaardingen 12-8-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Vera [5623], geb. 3-6-2002.
 2. Anne [5624], geb. 25-2-2004.

Bronnen: Opgave Peter Klootwijk [1060] te Vlaardingen.


XIb. Jacobus KLOOTWIJK [917] (zn. van Xa), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-1-1850, postbode, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 18-4-1895, tr. [324] Hendrik-Ido-Ambacht 14-5-1873 Ida MOLENDIJK [918], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-1-1850, dr. van Adrianus MOLENDIJK [919] en Geertje van der GIESSEN [920].
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje [921], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-5-1874, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 21-5-1874.
 2. Geertje [922], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-3-1875, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 3-8-1875.
 3. Leendert [923], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-3-1875, bakkersknecht. Leendert is op 21-6-1893 vertrokken naar Dordrecht en op 14-9-1895 teruggekomen als bakkersknecht.
 4. Geertje [924], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1877, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1877 (Geertje heeft maar 13 uur geleefd).

Geertje werd op 5 mei 1874 geboren in de namiddag haar vader was toen 25 jaar en van beroep postbode. De getuigen waren Mattheus Stehouwer, 47 jr, landbouwer en Leendert Jacob Zoegaard, 48 jr, veldwachter
Op 27 maart 1875 werd de tweeling Geertje en Leendert geboren, om 7 uur 30 Geertje en Leendert om 9 uur 30. Hun adres was huis A no 21. De getuigen waren Boudewijn van der Schie, 34 jr, wagenstoker en Arie Kranenburg, 32 jr, schipper.

Het bovenstaande gezin heeft veel tragedie gekend. Behalve de vermeldde kinderen bracht Ida Molendijk nog vier levenloze kinderen ter wereld: een dochter op 23.2.1876 (akte 17), een dochter op 12.1.1878 (6), een zoon op 24.1.1879 (8) en een zoon op 21.10.1885 (68). Tevens is dochter Geertje (geb 2.2.1877) al na '13 ure' overleden.
Het is nog niet bekend hoe het met hun zoon Leendert afgelopen is.
Bronnen : BS geb HIA 61-1874, 35-1875, 36-1875, 10-1877, BS ovl HIA 53-1874, 62-1875, 17-1876, 9-1877, 6-1878, 8-1879, BEV HIA 1.55-1881.XIc. Maarten KLOOTWIJK [843] (zn. van Xa), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-1-1851, hulponderwijzer, overl. Werkendam 21-7-1874, tr. [373] De Werken en Sleeuwijk 11-4-1872 Christina Margaretha VERTOOREN [1043], geb. ca. 1850, overl. De Werken en Sleeuwijk 3-1906, dr. van Dirk Bastiaan VERTOOREN [4962] en Anna VERDOORN [4963].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [3619], geb. Werkendam 2-9-1872, volgt XIIb.

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de precieze achternaam van de vrouw van Maarten. Er wordt gesproken over OORTHOVEN, VORTHOREN en zelfs VERDOORN.
Het gezin woonde in 1872 in de Hoogstraat te Werkendam.
Bronnen: GenLias Werkendam, AAK (href=0843ad01.gif), BS Werkendam G-1872.XIIb. Leendert KLOOTWIJK [3619] (zn. van XIc), geb. Werkendam 2-9-1872, werkmn, fabr.arb, lijkbezorger, overl. 12-4-1951, tr.(1) [1260] Werkendam 27-10-1894 Cornelia Maaike GEERLOF [3620], geb. Werkendam 29-8-1875, dr. van Cornelis Adrianus GEERLOF [3624], scheepstimmerman, en Anna van LOON [3625].
Dit gezin woonde in ieder geval van 1895-1897 op de Visschersdijk te Werkendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten [3621], geb. Werkendam 6-12-1894, volgt XIIIb.
 2. Cornelis Adrianus [3622], geb. Werkendam 8-12-1895, volgt XIIIc.
 3. Christina Margaretha [3623], geb. Werkendam 20-6-1897, overl. 25-2-1985.

Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [380] De Werken en Sleeuwijk 7-2-1907 Geertruida de MAN [1070], geb. Dussen 16-3-1871, overl. 29-4-1959, dr. van Pieter de MAN [4964] en Wouterina DONKERSLOOT [4965].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouterina Pieternella [1074], geb. Sleeuwijk 12-1907, overl./begr. Almkerk 10/14-1-1997.
 2. Pieternella Wouterina [1075], geb. Sleeuwijk 5-1909.
 3. Anna Catharina [6654], geb. Sleeuwijk ca. 7-1911.
 4. Pieter [1076], geb. Sleeuwijk 3-1913.

Leendert was niet aanwezig bij de geboorte van Maarten, hij heeft niet de aangifte gedaan.

Bronnen: BS huw Werkendam 1894-15, BS geb Werkendam 1894-105, 1895-122, 1897-53, BS huw Goudriaan 1922-1, opgave Christa Klootwijk, div kranten uit Gorinchem e.o.XIIIb. Maarten KLOOTWIJK [3621] (zn. van XIIb), geb. Werkendam 6-12-1894, overl. 4-1-1975, tr. [379] Werkendam 2-2-1922 Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069], geb. Werkendam 1-12-1901, overl. 22-2-1961, dr. van Laurens van ELZELINGEN [4469] en Cornelia van der VLIET [4470].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1066], geb. 6-9-1926, volgt XIVb.
 2. dochter [6727], geb. Werkendam ca. 9-1934.

Bronnen: AAK, Begraafplaatsenproject Eli en Dinie Maas-van der Schans, opgave Christa Klootwijk en GenLias Werkendam.


XIVb. Leendert KLOOTWIJK [1066] (zn. van XIIIb), geb. 6-9-1926, administratief ambtenaar, tr. [378] Jannigje Lena den BOER [1068], geb. 8-5-1919, overl. Dordrecht 13-8-2006.
Uit dit huwelijk:
 1. Christina Maria [6546], geb. Middelburg ca. 1-4-1955, overl. Middelburg 16-5-1955.
 2. Christa M. [1071], geb. 7-8-1956, tr. [1316] Jan KLOOTWIJK [364], geb. Dordrecht 13-9-1952, Militair, zn. van Teunis KLOOTWIJK [354], Bewakings-beambte, en Jacoba Johanna van DAM [363] (zie XIVq).
 3. Kornelis Maarten (Kees) [6627], geb. Middelburg 25-1-1959, Ambtenaar gem. Dordrecht.

Christa trouwt op 30 mei 1996 met Jan (Teuniszn) Klootwijk [364].
Bronnen: BS ovl Middelburg 1955-117, Opgave Christa Klootwijk.XIIIc. Cornelis Adrianus KLOOTWIJK [3622] (zn. van XIIb), geb. Werkendam 8-12-1895, hoofdonderwijzer, overl. 11-8-1975, tr. [2316] Goudriaan 9-2-1922 Adriana van VLIET [5962], geb. Nieuw-Lekkerland 13-11-1895, overl. 7-4-1981, dr. van Adrianus van VLIET [5963] en Catharina Hendrika Christina van der PIJL [5964].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maaike [6655], geb. Goudriaan ca. 5-1923.
 2. Catharina Hendrika Christina [6656], geb. Goudriaan ca. 1-1926.
 3. Geertruida [6657], geb. Goudriaan ca. 5-1928.

Bronnen: BS huw Goudriaan 1922-1.


Xb. Arie KLOOTWIJK [522] (zn. van IXc), geb. Sanderlingen Ambacht 18-2-1815, arbeider, overl. Ridderkerk 27-9-1859, tr. [172] Sanderlingen Ambacht 22-4-1837 Adriaantje Ariesdr PUNT [532].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [533], geb. Sanderlingen Ambacht ca. 11-10-1837, overl. Sanderlingen Ambacht 7-11-1847.
 2. Neeltje [534], geb. Sanderlingen Ambacht 17-9-1839, arbeidster, overl. Charlois 18-12-1913, tr. [127] Ridderkerk 19-10-1860 Bastiaan SMOUTER [42], geb. ca. 1838, arbeider, zn. van Hendrik SMOUTER [43] en Adriaantje van der PLIGT [44].
 3. Arie [1334], geb. Sanderlingen Ambacht 17-9-1844, ned.ger., arbeider, overl. na 1893, tr. [489] Ridderkerk 1-7-1867 Grietje KOK [1335], geb. Ridderkerk 22-2-1839.
 4. Liedewij [5644], geb. Sanderlingen Ambacht ca. 1846, tr. [2160] Heinenoord 16-5-1884 Jan de KIEVIT [5645], geb. Heinenoord ca. 1861, zn. van Arie de KIEVIT [5646] en Gijsbertje TIELEMAN [5647].
 5. Pieter [1299], geb. Heer-Oudelands-Ambacht ca. 25-8-1852, overl. Heer-Oudelands-Ambacht 3-11-1852.

Op 18 september 1855 is er nog een levenloos geboren kind aangegeven in de gemeente Ridderkerk.

Bronnen: BS ovl Ridderkerk 1855-134, 1859-228, BS geb Ridderkerk 1839-49, BS huw Ridderkerk 1860-34, BS ovl Heeroudelandsambacht 1852-1, BS huw Heinenoord 1884-11, BS ovl Rotterdam 1913-5221.Xc. Marinus KLOOTWIJK [526] (zn. van IXc), geb. Sanderlingen Ambacht 21-10-1825, arbeider, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 16-3-1875, tr. [353] Groote Lindt 21-4-1849 Dirksje DROOGENDIJK [1006], geb. Groote Lindt ca. 1826.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [935], geb. Groote Lindt 8-2-1850, volgt XId.
 2. Elisabeth [3187], geb. Sanderlingen Ambacht ca. 5-9-1851.
 3. Lidewij [2738], geb. Sanderlingen Ambacht ca. 16-4-1853, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 5-3-1857.
 4. Leentje [1000], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-3-1856, tr. [945] Cornelis MUILWIJK [2835], geb. Maasdam 19-9-1856, ned.herv., arbeider.
 5. Liedewij [1001], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-3-1859.
 6. Pietertje [1002], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-3-1862, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 5-6-1864.

Dit gezin vestigde zich na het huwelijk in Grote Lint. Hier werd ook het eerste kind geboren. Echter enkele jaren later vertrok het gezin weer naar Hendrik-ido-ambacht.
Bronnen: BS huw GrL 3-1849, geb 5-1850, BS HIA geb 22-1856, 39-1859, 46-1862, BS ovl HIA 13-1857, 54-1864, 22-1875, BEV HIA 1881.XId. Pieter KLOOTWIJK [935] (zn. van Xc), geb. Groote Lindt 8-2-1850, arbeider, tr. [327] Hendrik-Ido-Ambacht 26-4-1877 Elizabeth de JONG [936], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-3-1853, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 12-6-1884, dr. van Willem de JONG [968] en Jannigje ZIJDERVELD [969].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [937], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-5-1878, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 3-9-1896.
 2. Marinus [938], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-11-1879, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 18-1-1880.
 3. Dirksje [970], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 11-3-1881, overl. Delft 17-5-1960, tr. [1494] Hendrik-Ido-Ambacht 15-1-1903 Gijsbert STEEHOUWER [4187], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-10-1877, arbeider, overl. Schiedam 13-5-1934.
 4. Jannetje [971], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-12-1882, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 12-12-1882.
 5. Jannetje [974], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-11-1883, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 11-3-1884.

Bij het huwelijk van Pieter en Elisabeth was de vader van Pieter reeds overleden. De overige ouders woonden in HIA.
Het gezin woonde in 1882 te Hendrik-Ido-Ambacht in wijk B nr 12.
Bronnen: BS huw HIA 10-1877, BS geb HIA 35-1881, 120-1882, 124-1883, BS ovl HIA 6-1880, 77-1882, 15-1884, BEV HIA 1.186-1882.IXd. Leendert KLOOTWIJK [194] (zn. van VIIId), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1787, arbeider en melkboer, overl. Ridderkerk 10-9-1839, tr. [173] Ridderkerk 30-12-1811 Wijve van 't ZELFDE [535], geb. 1786, overl. Ridderkerk 24-8-1829.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [539], geb. Rijsoord 13-6-1812, overl. Ridderkerk 27-8-1903, tr. [593] Arie PLAIZIER [1670], geb. Ridderkerk ca. 1808, overl. Ridderkerk 5-12-1864, zn. van Huig PLAIZIER [6882] en Pietertje BLOM [6883].
 2. Frans [536], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-7-1813, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 29-7-1813.
 3. Cornelis [537], geb. Ridderkerk 14-2-1815, volgt Xd.
 4. Leendert [538], geb. Ridderkerk 20-3-1817, militair, overl. Nijkerk 1-3-1864, tr. [1738] Nijkerk 27-1-1864 Dirkje van HELL [4759], geb. Nijkerk ca. 1823, weduwe van Gerrit Schaap, dr. van Hendrik van HELL [4760] en Teunisje DIRKS [4761].
 5. Frans [540], geb. Ridderkerk 19-4-1819, overl. Ridderkerk 29-10-1819.
 6. Willempje [541], geb. Ridderkerk 14-7-1821, overl. Ridderkerk 29-8-1829.
 7. Frans [542], geb. Ridderkerk 17-6-1827, overl. Ridderkerk 28-8-1829.

'6 dec 1811 Leendert Leendertszoon Klootwijk J.M. geb. en won. onder Zand. Ambagt en Weijven Fransdogter van 't Zelfde J.D. geb. te Ridderkerk en mede onder Zand. Ambagt woonagtig. Gehouwt den 30 december 1811'
Bron: Rid T 1723-1811 R.A. 11.

Het is opvallend dat de geboorteakte van Cornelis niet in de tienjarige tafels van de BS voorkomt. Hierna moet nog gezocht worden.
Op 18.2.1818 werd er nog een levenloos kind geboren uit dit huwelijk.
Op 1826 moest Leendert 44 gulden belasting betalen.
Bronnen: BS ovl Rid 97-1839, BS geb HIA 1813, BS geb Rid 1817, BS ovl Rid 1818, BS geb Rid 1819, BS ovl Rid 1819, BS geb Rid 1821, BS ovl 90-1829, BS geb Rid 81-1827, BS ovl Rid 88-1829, 96-1903, BS ovl HIA 42-1813, Bev HIA 1826, GenLias.Xd. Cornelis KLOOTWIJK [537] (zn. van IXd), geb. Ridderkerk 14-2-1815, landbouwknecht, overl. Ridderkerk 6-1-1884, tr.(1) [174] Ridderkerk 21-10-1836 Josijntje IJSSELSTEIN [545], geb. Ridderkerk 1818, overl. Ridderkerk 20-2-1850, dr. van Sijmen IJSSELSTEIN [543] en Martha van GEMERE [544].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [549], geb. Ridderkerk 27-9-1836, overl. Ridderkerk 5-11-1836.
 2. Wijve [550], geb. Ridderkerk 2-12-1837, overl. Ridderkerk 21-2-1838.
 3. Leendert [551], geb. Ridderkerk 13-10-1838, volgt XIe.
 4. Maria [552], geb. Ridderkerk 10-12-1840, overl. Ridderkerk 27-3-1947.
 5. Simon [1322], geb. Ridderkerk ca. 30-1-1844, volgt XIf.
 6. Wijve [1323], geb. Ridderkerk ca. 23-2-1847, overl. Ridderkerk 24-3-1847.
 7. Jan [1324], geb. Ridderkerk ca. 23-2-1847, overl. Ridderkerk 9-3-1847.
 8. Maria [1325], geb. Ridderkerk ca. 31-8-1848, overl. Ridderkerk 28-1-1851.
 9. Wijve [1339], geb. Ridderkerk ca. 13-10-1849, overl. Ridderkerk 26-12-1949.

Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [175] Barendrecht 10-6-1853 Cornelia KOOIJMAN [546], geb. Heerjansdam 12-9-1814, overl. Rotterdam 31-3-1906, dr. van Ary Willems KOOIJMAN [547] en Dirkje PORS [548].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [34], geb. Ridderkerk 22-5-1854, overl. Ridderkerk 2-8-1854.
 2. Arie [35], geb. Ridderkerk 18-8-1855, overl. Ridderkerk 22-10-1855.
 3. Cornelis [553], geb. Ridderkerk 1-11-1857, volgt XIg.
 4. Simon ? [554].

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1836-22, BS geb Ridderkerk 1836-113, 1837-173, 1838-164, 1840-192, 1844-25, 1847-23, 1848-93, 1849-149, 1854-112, 1855-135, 1857-230, BS ovl Ridderkerk 1847-55, 1847-62, 1847-65, 1849-156, 1850-18, 1854-62, 1855-150, 1884-6, 1917-177, BS huw Barendrecht 1853-19.


XIe. Leendert KLOOTWIJK [551] (zn. van Xd), geb. Ridderkerk 13-10-1838, bouwknecht en bierbrouwer, overl. Rotterdam 26-6-1908, tr. [316] Ridderkerk 24-12-1862 Lijntje UIJTERLINDE [505], geb. ca. 1841, dr. van Arij UIJTERLINDE [503] en Jannetje PLAIZIER [504].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1535], geb. Ridderkerk 21-5-1863, volgt XIIc.
 2. doodgeboren zoon [6934], geb. Ridderkerk 4-5-1865, overl. Ridderkerk 4-5-1865.
 3. Jannetje [1536], geb. Ridderkerk 17-4-1867, overl. Zwijndrecht 16-7-1871.
 4. Jozijntje [1884], geb. Zwijndrecht 21-10-1869, overl. Zwijndrecht 9-9-1871.
 5. Jannigje Jozijntje [1885], geb. Zwijndrecht 16-3-1872.
 6. Jannetje Jozijntje [1886], geb. Zwijndrecht 10-6-1874, overl. Charlois 12-12-1879.
 7. Arie [5945], geb. IJsselmonde 7-3-1876, volgt XIId.
 8. Leendert Jan Bastiaan [6696], geb. Charlois 10-7-1879, overl. Charlois 5-5-1883.

Uit het huwelijk is volgens de overlijdens akte no.66 van 4 mei 1865 een levenloos kind voortgekomen.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1862-53, BS geb Ridderkerk 1863-118, 1867-91, BS ovl Ridderkerk 1865-66, BS geb Zwijndrecht 1869-116, 1872-27, 1874-67, BS geb IJsselmonde 1876-27, BS geb Charlois 1879-221, BS ovl Charlois 1879-269, 1883-108, BS huw Zwijndrecht 1900-48, BS ovl Zwijndrecht 1871-80, 1871-122, BS ovl Rotterdam 1908-3288.XIIc. Cornelis KLOOTWIJK [1535] (zn. van XIe), geb. Ridderkerk 21-5-1863, overl. Tiel 25-3-1942, tr. [2502] Charlois 19-9-1889 Maria SPEKSNIJDER [6376], geb. Rotterdam ca. 1871, overl. Rotterdam 19-1-1907, dr. van Dirk SPEKSNIJDER [6841] en Geertruida van der JAGT [6842].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Dirk [6380], geb. Charlois 31-1-1890, volgt XIIId.
 2. Dirk Leendert [6391], geb. Charlois 5-7-1891, tr. [2510] Rotterdam 19-12-1923 Catharina KOOIJMANS [6392], geb. Rotterdam ca. 1901, dr. van Gerrit KOOIJMANS [6393] en Maria Catharina van GOOL [6394].
 3. Lijntje Geertruida [6384], geb. Charlois 11-5-1894, tr. [2506] Rotterdam 17-1-1917 Antonius Laurentius Johannes WESTHUIS [6385], geb. Schiedam ca. 1880, zn. van Johannes Jacobus WESTHUIS [6386] en Johanna Maria BLOK [6387].
 4. Cornelis [6408], geb. Charlois 6-2-1895, overl. Rotterdam 16-6-1914.
 5. Geertruida Cornelia [6377], geb. Rotterdam 17-4-1897, tr. [2508] Rotterdam 15-8-1923 Carl Otto HILZ [6388], geb. Rotterdam ca. 1887, zn. van Carl HILZ [6389] en Anna Eva HOLZENTHAL [6390].
 6. Arie [6378], geb. Rotterdam 12-6-1899.
 7. Neeltje [6379], geb. Rotterdam 7-9-1901.
 8. Neeltje [6836], geb. Rotterdam ca. 1904, overl. Rotterdam 6-2-1907.
 9. doodgeboren dochter [6840], geb. Rotterdam 19-1-1907, overl. Rotterdam 19-1-1907.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1897-3142, 1899-5197, 1901-8602, BS huw Rotterdam 1909-d33, 1917-a36v, 1923-j126v, 1923-r106, BS ovl Rotterdam 1907-401, 1907-403, 1907-b824, 1914-2642, BS ovl Tiel 1942-67.


XIIId. Leendert Dirk KLOOTWIJK [6380] (zn. van XIIc), geb. Charlois 31-1-1890, bierbrouwersknecht, overl. Fijnaart 11-8-1980, tr. [2504] Rotterdam 24-3-1909 Elisabeth Eleonora MARTINOT [6381], geb. Rotterdam 13-11-1890, overl. Rotterdam 12-10-1967, dr. van Franciscus MARTINOT [6382] en Christina Agnes COUMOU [6383].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [6395], geb. Rotterdam 30-8-1909, overl. Rotterdam 15-9-1998, tr. [2512] Rotterdam 16-6-1937 Willem ROTMANS [6396], geb. Rotterdam 1-6-1913, overl. Rotterdam 18-6-1983, zn. van Gijsbertus ROTMANS [6397] en Geertruida van HULST [6398].
 2. Christina Agnes [6399].
 3. Franciscus Jacobus [6400].
 4. Cornelis [6401].
 5. Eleonora Wilhelmina [6402], geb. Carnap (D) 21-12-1921, tr. [2514] Rotterdam 28-4-1948 Willy Jan APOL [6405], geb. Mechelen (B) 23-8-1920, overl. Rotterdam 17-4-1982, zn. van Willem APOL [6406] en Theresia Virginia WILS [6407].
 6. Leendert Dirk [6403].
 7. Hendrika Margaretha [6404].

Bronnen: BS huw Rotterdam 1909-d33, Family Tree of John Wesley Mounce and Carla Rotmans, informatie Eltje APOL.


XIId. Arie KLOOTWIJK [5945] (zn. van XIe), geb. IJsselmonde 7-3-1876, tr. [2307] Zwijndrecht 15-11-1900 Robberdina van den BROEK [5946], geb. Woudrichem ca. 1876, dr. van Hendrik van den BROEK [5947] en Francijntje BREKELMANS [5948].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [5949], geb. Zwijndrecht ca. 1901, tr. [2309] Rotterdam 10-9-1924 Maria Josephina Angelina ULLO [5950], geb. Antwerpen (BE) ca. 1904, dr. van Vincent ULLO [5951] en Joanna TIMMERMANS [5952].
 2. Hendrik [6182], geb. Rotterdam 21-2-1902.
 3. Jocijntje [6873], geb. Rotterdam ca. 7-1907, overl. Rotterdam 11-10-1907.
 4. Jacomijntje [6939], geb. Rotterdam ca. 1912, overl. Rotterdam 25-12-1915.

Maria Josephina Angelina Ullo, de vrouw van Leendert Klootwijk is geboren in Antwerpen, maar ze was een Italiaans onderdaan.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 1900-48, BS geb Rotterdam 1902-1942, BS huw Rotterdam 1924-k170, BS ovl Rotterdam 1907-4778, 1915-5642.XIf. Simon KLOOTWIJK [1322] (zn. van Xd), geb. Ridderkerk ca. 30-1-1844, arbeider, tr. [510] Groote Lindt 28-2-1867 Cornelia HUIZER [1005], geb. Kijfhoek ca. 1845, dr. van Adrianus HUIZER [1226] en Janna van 't ZELFDE [1355].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [6772], geb. Grote Lind 22-12-1866, overl. Grote Lind 25-1-1867.
 2. Jozijntje [2026], geb. Heerjansdam ca. 3-6-1868, overl. Heerjansdam 26-6-1868.
 3. Cornelis [1524], geb. Heerjansdam 17-10-1869, volgt XIIe.
 4. Janna [1525], geb. Heerjansdam 15-11-1870, overl. Heerjansdam 13-1-1871.
 5. Adrianus Pieter [2027], geb. Ridderkerk 24-2-1872, overl. Ridderkerk 29-10-1872.
 6. Adrianus Pieter [2028], geb. Ridderkerk 24-4-1873, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 3-8-1873.
 7. Jozijntje [933], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-7-1874, tr. [2324] Sloten 7-2-1896 Beerd DIJKHUIZEN [5976], geb. Oldebroek ca. 1871, arbeider, zn. van Egbert DIJKHUIZEN [5977] en Gerritje DOORNWEERD [5978].
 8. Arie [2739], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-1875, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 31-10-1875.
 9. Janna Adriana [934], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 20-10-1876, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 7-12-1877.
 10. Jan Leendert [5464], geb. Haarlemmerliede 7-9-1878, overl. Haarlemmerliede 9-9-1879.
 11. Arie Adrianus [2338], geb. Haarlemmerliede 7-9-1878, volgt XIIf.
 12. Janna Adriana [6773], geb. Beverwijk 25-7-1880, overl. Beverwijk 7-10-1880.
 13. Janna [2339], geb. Haarlemmerliede 26-1-1882, tr. [2403] Sloten 6-3-1903 Arie van der STELT [6160], geb. De Werken en Sleeuwijk ca. 1877, zn. van Cornelia van der STELT [6161].
 14. Maria [6774], geb. Beverwijk 13-5-1883, overl. Beverwijk 29-5-1883.

Cornelis [6772] was een zgn. voorkind. Hij stief al voor het huwelijk en wordt ťťn keer Klootwijk en ťťn keer Huizer genoemd.

Bronnen: BS geb Grote Lindt 1866-41, BS geb Heerjansdam 1869-37, 1870-73, BS geb Ridderkerk 1872-59, 1873-110, BS ovl Heerjansdam 1868-31, 1871-4, BS ovl Grote Lind 1876-2, BS ovl Ridderkerk 1872-201, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1873-48, 1875-90, 1877-82, BS huw Grote Lind 1867-1, BS huw Sloten 1895-42, 1896-7, 1903-12, 1904-2, BS geb Haarlemmerliede 1878, BS ovl Haarlemmerliede 1879 BS geb Beverwijk 1880-106, 1883-47, BS ovl Beverwijk 1880-78, 1883-47.XIIe. Cornelis KLOOTWIJK [1524] (zn. van XIf), geb. Heerjansdam 17-10-1869, overl. Amsterdam 7-1-1922, tr. [803] Sloten 15-8-1895 Johanna Willemijntje FRANKEN [2335], geb. 15-1-1874, dr. van Jan FRANKEN [6158] en Jaapje KLOPPER [6159].
Uit dit huwelijk:
 1. zoon [2336], ongehuwd.
 2. dochter [2337], ongehuwd.

De namen en geboortedata van de kinderen volgen nog. De kinderen zijn op dit moment (1990) nog in leven.

Bronnen : Opgave Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam, BS huw Sloten 1895-42.XIIf. Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] (zn. van XIf), geb. Haarlemmerliede 7-9-1878, arbeider, overl. Amsterdam 18-10-1949, tr. [804] Sloten 22-1-1904 Geertruida van der STELT [2340], geb. Dussen 13-12-1885, overl. Amsterdam 31-5-1957, dr. van Adriaan van der STELT [2341] en Cornelia van der STELT [2342].
Uit dit huwelijk:
 1. Simon [2343], geb. Sloten 19-4-1904, volgt XIIIe.
 2. Maaike [2344], geb. Sloten 12-3-1906, tr. [806] 14-12-1932 Catharinus KOOISTRA [2347], geb. Amsterdam ca. 1907, autobestuurder, zn. van Albert KOOISTRA [6859] en Siemk QUARRE [6860].
 3. Cornelis [2345], geb. Sloten 13-12-1907, overl. Amsterdam 23-11-1961, tr. [807] 10-10-1933 Arendje ROUBOS [2348].
 4. Adriana [2346], geb. Sloten 7-4-1911, tr. [808] Amsterdam 7-9-1932 Dirk Bertus WEIJERS [2349], geb. Amsterdam ca. 1906, patroonmaker, zn. van Corstiaan Cornelis WEIJERS [6857] en Johanna catharina Maria van REIJENLAND [6858].

Het huwelijk tussen Maaike Klootwijk en Catharinus Kooistra is op 10-12-1976 door echtscheiding ontbonden.

Bronnen: BS huw Sloten 1904-2, BS huw Amsterdam 1932-Sltrdk-S447v, 1932-Sltrdk-S78v, Opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.XIIIe. Simon KLOOTWIJK [2343] (zn. van XIIf), geb. Sloten 19-4-1904, arbeider, overl. Amsterdam 20-3-1978, tr. [809] Amstelveen 10-8-1932 Marijtje BLOM [2350], geb. Amsterdam 4-10-1908, overl. Amsterdam 5-5-2000, dr. van Jan BLOM [2351] en Marijtje LAMMES [2352].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Adrianus Jan [2353], geb. Amsterdam 17-2-1933, volgt XIVc.


Bronnen: BS geb Sloten 1904-87, opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.XIVc. Arie Adrianus Jan KLOOTWIJK [2353] (zn. van XIIIe), geb. Amsterdam 17-2-1933, automonteur, overl. 9-11-1992, tr. [811] Amsterdam 30-3-1956 Elizabeth Jacoba Johanna HENDRIKSEN [2354], geb. Amsterdam 13-5-1933, overl. Amsterdam 22-3-1983, dr. van Henricus Engelbertus Josephus HENDRIKSEN [2355] en Catharina Anna Cornelia PIKKAART [2356].
Uit dit huwelijk:
 1. Ineke [2357], geb. Amsterdam 23-3-1959, tr. [813] Amsterdam 14-9-1979 Gerrit Jan BEEK [2358], geb. Hoorn 18-4-1956, zn. van Thijs BEEK [2359] en Johanna Derkina VISSER [2360].

Aanvullende informatie: (href=htm/2353.htm)
Bronnen: Opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.XIg. Cornelis KLOOTWIJK [553] (zn. van Xd), geb. Ridderkerk 1-11-1857, Koetsier bij van Gend en Loos, overl. Rotterdam 27-3-1941, tr. [178] Ridderkerk 11-5-1883 Jannigje VELTHUIZEN [555], geb. Ridderkerk 15-11-1860, ned.herv., dr. van Leendert VELTHUIZEN [1085], metselaar, en Maria PLAISIER [1086].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria [1632], geb. Ridderkerk 17-10-1888, tr. [2417] Groot-Ammers 4-9-1919 Adam van DIJK [6192], geb. Ridderkerk ca. 1888, zn. van Pieter van DIJK [6193] en Lijntje BODE [6194].
 2. Leendert [1633], geb. Ridderkerk 16-3-1890, overl. Rotterdam 5-2-1895.
 3. Cornelis [556], geb. Ridderkerk 22-1-1892, volgt XIIg.
 4. Maria Lena [5677], geb. Rotterdam 16-5-1895, tr. [2175] Rotterdam 2-9-1925 Jan JONKERS [5678], geb. Dordrecht ca. 1891, zn. van Johannes Thomas JONKERS [5679] en Margritha MEEDER [5680].
 5. Helena [5984], geb. Rotterdam 22-10-1897.
 6. Adriaantje [6189], geb. Rotterdam 23-9-1901.

Volgens de huwelijksakte van Cornelis[553] was hij werkman en woonde hij in Ridderkerk. Zijn ouders leefde nog en woonden ook in Ridderkerk. Zijn vrouw Jannigje en haar ouders woonde ook in Ridderkerk.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1883-33, BS geb Ridderkerk 1888-254, 1890-71, 1892-25, BS geb Rotterdam 1895-2138, 1897-8485, 1901-9156, BS ovl Rotterdam 1895-486, BS huw Rotterdam 1916, 1925, BS huw Groot-Ammers 1919-9.XIIg. Cornelis KLOOTWIJK [556] (zn. van XIg), geb. Ridderkerk 22-1-1892, kantoorbediende en boekhouder, overl. Delft 4-9-1974, tr. [179] Rotterdam 25-5-1916 Cornelia Jacoba JANSEN [557], geb. Rotterdam 5-8-1890, overl. Pijnacker 9-1-1961, dr. van Johannes Andries JANSEN [5681] en Hendrika Frederika Augusta MARONIER [5682].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [2057], geb. Rotterdam 24-3-1917, volgt XIIIf.
 2. Hendrika Frederika Augusta [2058], geb. Rotterdam 11-4-1919, vroedvrouw.
 3. Johannes Andries [2059], geb. Rotterdam 14-1-1921, fijn instrumentmaker, tr. [691] Berta (Betty) MULLER [2079], geb. 8-4-1915, overl. Waalwijk 10-11-2007. Adres 1995: Prof.Nolenslaan 28, 5142 AH Waalwijk.
 4. Jannigje [2060], geb. Rotterdam 19-2-1923, tr. [692] Hendrik M. STIKVOORT [2080], werktuigkundig ingenieur, overl. 1-1-1983.
 5. Clara Elisa Hendrika [2061], geb. Pijnacker 7-12-1924, tr. [693] Frits Louis Paul Henri WEVE [2081], geb. Edam 20-12-1919, bankbediende, overl. Delft 19-2-1999.
 6. Hans Rudolf [2062], geb. Pijnacker 10-9-1927, overl. Pijnacker 27-12-1927.
 7. Rudolf [2063], geb. Pijnacker 2-2-1930, volgt XIIIg.
 8. Theo [2064], geb. Pijnacker 27-3-1932, bankemployee, tr. [698] 21-8-1958 Petronella de VROED [2089], geb. 5-8-1932.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker BS huw Rotterdam 1916, BS ovl Pijnacker 1927-39 NRC 1916 en AAK.


XIIIf. Cornelis KLOOTWIJK [2057] (zn. van XIIg), geb. Rotterdam 24-3-1917, pompmachinist, overl. Kruisweg 10-2-1990, tr. [685] Pijnacker 24-3-1942 Neeltje van MULLEM [2065], geb. Pijnacker 1-12-1918, overl. Schiedam 6-3-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [2066], geb. Pijnacker 15-2-1943, administratief medewerkster, tr. [686] 1962 Piet DIJKSHOORN [2067], ambtenaar van justitie.
 2. Adriana [2068], geb. Pijnacker 19-12-1946, tr. [687] John van der WAARD [2069], computer deskundige.
 3. Cornelis [2070], geb. Schiedam 30-12-1947, administratief medewerker, tr. [688] 10-3-1972 Trudi STOFFELEN [2071].
 4. Johannes [2072], geb. Schiedam 22-9-1951, volgt XIVd.
 5. Johannes Andries [2074], geb. Schiedam 12-7-1955, volgt XIVe.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker en Kees Klootwijk [2070].


XIVd. Johannes KLOOTWIJK [2072] (zn. van XIIIf), geb. Schiedam 22-9-1951, operator chemie, tr. [689] An van DONGEN [2073].
Uit dit huwelijk:
 1. Esmeralda [2076], geb. 31-3-1976.
 2. Patricia [2077], geb. 6-1-1978.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker.


XIVe. Johannes Andries KLOOTWIJK [2074] (zn. van XIIIf), geb. Schiedam 12-7-1955, huisschilder, tr. [690] Jeanette NUITEN [2075], geb. ca. 1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Jordy [2078], geb. 23-12-1980.
 2. Jeremy [4282], geb. 24-12-1990.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker en Lies Weve.


XIIIg. Rudolf KLOOTWIJK [2063] (zn. van XIIg), geb. Pijnacker 2-2-1930, instumentmaker, overl. Pijnacker 13-11-2008, tr. [694] Pijnacker 20-11-1958 Alberdiena Lammechiena BOUWMAN [2082], geb. Graswijk 7-8-1931, verpleegkundige.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Jolanda [2083], geb. Pijnacker 9-5-1960, verpleegkundige, tr. [695] Pijnacker 12-12-1979 Cornelis HOOYMANS [2084], geb. 17-4-1957, chauffeur.
 2. Albert Cornelis Rudolf [2085], geb. Pijnacker 21-12-1961, volgt XIVf.
 3. Johanna Cornelia (Anneke) [2087], geb. Pijnacker 11-12-1967, apothekers assistente, tr. [697] Pijnacker 20-1-1989 Ronald (Ron) BENJAMINS [2088], geb. Pijnacker 20-6-1966, timmerman.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker en Lies Weve, dochter van Clara Klootwijk [2061], Johanna Cornelia Klootwijk [2087].


XIVf. Albert Cornelis Rudolf KLOOTWIJK [2085] (zn. van XIIIg), geb. Pijnacker 21-12-1961, autospuiter, tr. [696] Pijnacker 3-6-1988 Ariana Arnolda van der VLIET [2086], geb. Schipluiden 5-8-1967, administratief medewerkster.
Uit dit huwelijk:
 1. Charlotte Sophia [4283], geb. 8-1-1997.
 2. David Andries Cornelis [4542], geb. Pijnacker 9-10-2000.

Bronnen: Opgave Lies Weve.


IXe. Willem KLOOTWIJK [196] (zn. van VIIId), ged.(ned.ger.) Hendrik-Ido-Ambacht 21-12-1794, Vlasboer Melkboer, overl. Sanderlingen Ambacht 28-11-1845, tr.(1) [81] Hendrik-Ido-Ambacht 9-12-1815 Teuna STEHOUWER [227], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1-1-1794, overl. Groote Lindt 29-3-1828, dr. van Ary STEHOUWER [228] en Neeltje VISSER [229].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [232], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-6-1816, fuselier, overl. Vianen 17-1-1837. Leendert is op 20 jarige leeftijd te vianen om 10.00 uur overleden
 2. Arie [233], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 25-3-1818, volgt Xe.
 3. Pietertje [234], geb. Groote Lindt 5-2-1820, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1874, tr. [1192] Andries STOLK [3461], geb. ca. 1828, warmoezenier.
 4. Neeltje [235], geb. Groote Lindt 13-2-1822, overl. Groote Lindt 10-5-1822.
 5. Teunis [114], geb. Groote Lindt 15-8-1823, volgt Xf.
 6. Pieter [997], geb. Groote Lindt ca. 18-7-1825, overl. Groote Lindt 17-11-1825.

Willem KLOOTWIJK, tr.(2) [84] Groote Lindt 20-6-1831 Magdalena van der WAAL [230], geb. Ridderkerk ca. 1800, dr. van Hendrik van der WAAL [1398] en Trijntje [1399].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1396], geb. Groote Lindt 18-11-1831, overl. Groote Lindt 16-1-1832.
 2. Trijntje [1397], geb. Groote Lindt 18-11-1831, overl. Groote Lindt 16-1-1832.
 3. Jan [1227], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 26-6-1833, overl. Sanderlingen Ambacht 23-9-1834.

Volgens de huwelijksakte zijn Willem en Teuna gedoopt in de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht, de vader van Willem (Leendert) was valsboer van beroep.
Volgens de geboorteakte van Pieterje [234] was Willem Klootwijk [196] van beroep Vlasboer. Pietertje is geboren 'Des Namiddags Vier Uuren', De getuigen waren Willem Kool, herbergier en Gerrit Snoek, timmerman. Het gezin woonde toen 'in 't Volgerland van Groote Lind'. Deze geboorteakte was nog geheel met de hand geschreven terwijl de latere akten gedeeltelijk zijn voorbedrukt.
Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje [235] waren Gerrit Snoek, timmerman en Jan Bol, 'Metzelaar' de getuigen. Neeltje is 'des namiddags half drie ure onder deze gemeente in het huis No.71' geboren.
Bij de aangifte van de geboorte van Teunis [114] waren er nog geen veranderingen in adres of beroep. De getuigen waren ditmaal Krijn Heijbeek,Veldwachter en Barend Bakker,bouwknecht. Bij de aangifte van het overlijden van Teuna Stehouwer [227] was Willem van beroep Melkboer, het adres was nog steeds 'No 71'. De getuigen waren Willem Klootwijk [196] en Teunis Stehouwer, bouwman en broeder van Teuna.

Bronnen: BS huw 1815-24, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1845-61, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1816, 1818, 1833-18, BS geb Groote Lindt 1820, 1822, 1823, BS ovl Groote Lindt 1822-10, 1825-18, 1828-33, 1832-3, 1832-4, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1834-11, 1845-14.Xe. Arie KLOOTWIJK [233] (zn. van IXe), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 25-3-1818, arbeider en koopman, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 5-2-1859, tr. [421] Hendrik-Ido-Ambacht 2-5-1846 Marigje BOS [1189], geb. Meerdervoort ca. 1827, overl. voor 1873, dr. van Cornelis BOS [1190], arbeider, en Pietertje VLIEGENTHART [1191].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1192], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 23-1-1847, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 31-3-1847 (in huis nr. B7).
 2. Willem Cornelis [925], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-10-1850, volgt XIh.
 3. Cornelis Willem [1193], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 23-6-1854, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 6-9-1854 (in huis nr. B7).
 4. Cornelis [1194], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-2-1856, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 15-4-1856 (in huis nr. B7).
 5. Cornelis [1340], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 28-4-1857, volgt XIi.

Tijdens het huwelijk van Arie en Marigje waren de ouders van Arie ( Willem en Teuna Stehouwer ) reeds overleden, Teuna was overleden ' blijkens het register te Groote Lindt'. Arie was arbeider, 28 jaar en geboren en wonende te HIA. Marigje was 19 jaar, geboren te Meerdervoort en zonder beroep. Haar ouders woonden te HIA.
Op 5-9-1848 en 3-8-1849 zijn twee levenloze kinderen geboren.
Bronnen: BS huw HIA 8-1846, BS geb HIA 4-1847, 60-1850, 30-1854, 15-1856, 37-1857, BS ovl HIA 21-1847, 58-1848, 77-1849, 36-1854, 38-1856, 16-1859.XIh. Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (zn. van Xe), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-10-1850, arbeider, tr. [325] Hendrika SCHOUTEN [926].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [927], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 24-4-1875, volgt XIIh.
 2. Hendrik [928], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-1-1877, volgt XIIi.
 3. Mergje [929], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-1-1879, tr. [410] Pieter STOLK [1151].
 4. Jacob [930], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-12-1880, tr. [411] Hendrik-Ido-Ambacht 11-8-1904 Johanna SPRUIT [1152].
 5. Machiela Maria [1144], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-2-1883, tr. [408] A HARTDAM [1149].
 6. Cornelis [1145], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-10-1885, overl. na 1938, tr. [409] Hendrik-Ido-Ambacht 23-4-1908 Maaike KOK [1150]. In een advertentie uit 1938 wordt hun 30 jarig huwelijk vermeld. Hierin is ook sprake van kinderen en kleinkinderen.
 7. Gijsbert [1146], tr. [412] Hendrik-Ido-Ambacht 4-5-1911 Adriaantje VERSCHOOR [1153].
 8. Johannes [1147], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1891, volgt XIIj.

Gegevens van dit gezin zijn mij ter beschikking gesteld door Mevr J de Gruyter-Klootwijk. De volgorde van de kinderen staat nog niet vast.
Bronnen: [927] BS geb HIA no.46 27.4.1875 RAZH, [928] BS geb HIA no.3 10.1.1877 RAZH, [929] BS geb HIA no.5 7.1.1879 RAZH, [930] BS geb HIA no.121 17.12.1880 RAZH, [1144] BS geb HIA no.24 9.2.1883 RAZH, [1145] BS geb HIA no.106 29.10.1885 RAZH, BS huw Puttershoek 10-1916.XIIh. Arie KLOOTWIJK [927] (zn. van XIh), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 24-4-1875, tr. [407] Hendrik-Ido-Ambacht 1-7-1896 Cornelia van der BURG [1148].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [6562], geb. 5-1-1904, volgt XIIIh.
 2. Jacob KOOTWIJK [4792], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-7-1915, volgt XIIIi.XIIIh. Hendrik KLOOTWIJK [6562] (zn. van XIIh), geb. 5-1-1904, overl. Pernis 1946, tr. [2583] 1934 A. MULLER [6563], geb. 8-5-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. A. [6564], geb. Pernis 4-1-1935.
 2. Leendert [6566], geb. 19-8-1939, volgt XIVg.XIVg. Leendert KLOOTWIJK [6566] (zn. van XIIIh), geb. 19-8-1939, tr. [2584] G.T. HART [6567], geb. 27-1-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika [6568], geb. 14-12-1963.
 2. Marian [6569], geb. 1967.XIIIi. Jacob KOOTWIJK [4792] (zn. van XIIh), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-7-1915, overl. Amsterdam 27-6-1995, tr. [1755] Aagje MIDDELKOOP [4793], geb. Alblasserdam 3-8-1923, overl. 15-6-1975, dr. van Willem MIDDELKOOP [6548] en Teuntje van ES [6549].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Cornelia (Tini) [4794].
 2. Emma KLOOTWIJK [6547], overl. USA 7-4-2003.
 3. Arie W. [4795].

De naam Klootwijk is hier overgegaan in Kootwijk. Bronnen: AAK en opgave Jaap Zwart, website P.E. Post.


XIIi. Hendrik KLOOTWIJK [928] (zn. van XIh), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-1-1877, ned.herv., sloper roeier en nachtwaker, overl. 13-11-1940, begr. 16-11-1940, tr. [406] 5-9-1896 Jaantje van de RUIT [1135], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-12-1875, ned.herv., overl. 10-8-1960, begr. 13-8-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis [1136], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-11-1896, volgt XIIIj.
 2. Anna Cornelia [1137], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 18-9-1898, ned.herv., overl. 12-8-1977, begr. Hendrik-Ido-Ambacht 17-8-1977, tr. [420] 6-10-1922 Willem Bastiaan van WINGERDEN [1171], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-3-1896, ned.herv., tuinder, overl. 4-10-1971, begr. 9-10-1971.
 3. Pieter [1138], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-2-1900, volgt XIIIk.
 4. Hendrika [1139], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-9-1902, ned.herv., overl. 26-11-1984, begr. 1-12-1984, tr. [422] 28-4-1927 Cornelis van 't ZELFDE [1172], geb. Ridderkerk 15-1-1902, ned.herv., rietdekker, overl. 18-6-1969, begr. 21-6-1969.
 5. Margje [1140], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1-6-1904, ned.herv., overl. 6-2-1964, begr. 11-2-1964, tr. [423] 8-5-1929 Gerrit Maarten BOERTJE [1173], geb. Zwijndrecht 20-4-1905, ned.herv., fabrieksarbeider, overl. 24-1-1981, begr. 28-1-1981.
 6. Arie [1128], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1905, volgt XIIIl.
 7. Cornelia [1141], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-3-1907, ned.herv., overl. Hendrik-Ido-Ambacht 27-8-1993, tr. [424] 25-8-1927 Johannis STEEHOUWER [1174], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1-4-1905, ned.herv., bediende, overl. Dordrecht 21-4-1975, begr. 26-4-1975.
 8. Hendrik [1142], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-5-1911, volgt XIIIm.
 9. Jaantje Johanna [1143], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-8-1915, OG, tr. [427] 14-4-1938 Hendrikus Gerrit de GRUYTER [1178], geb. Nieuw Lekkerland 7-12-1912, GE, machine bankwerker, overl. 30-4-1977, begr. 5-5-1977.

De gegevens van dit gezin zijn mij verstrekt door Mevr J de Gruyter-Klootwijk.


XIIIj. Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] (zn. van XIIi), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-11-1896, fabrieksarbeider, overl. Rotterdam 28-2-1971, tr. [414] Zwijndrecht 5-8-1926 Johanna EUSER [1155], geb. Zwijndrecht 14-3-1903, overl. Rotterdam 12-3-1988.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus [1156], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-11-1928, volgt XIVh.
 2. Hendrik [1157], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-8-1931, volgt XIVi.
 3. Willem Cornelis [1158], geb. Rotterdam 29-6-1936, volgt XIVj.
 4. Josina Jaantje [1159], geb. Rotterdam 1-5-1948, ged. 10-5-1948, directie secretaresse.XIVh. Adrianus KLOOTWIJK [1156] (zn. van XIIIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-11-1928, kantoorbediende, overl. Nieuw Loosdrecht 25-2-1972, tr. [415] Rotterdam 9-9-1954 Barbara STOOP [1160], geb. Rotterdam 28-1-1931, overl. Nieuw Loosdrecht 23-2-1985.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrik [1161], geb. Rotterdam 13-3-1958, volgt XVb.

Bronnen: www.graftonbe.nl.


XVb. Willem Hendrik KLOOTWIJK [1161] (zn. van XIVh), geb. Rotterdam 13-3-1958, algemeen directeur, tr. [416] Nieuw Loosdrecht 3-10-1986 Karin Elizabeth ELZINGA [1162], geb. Hilversum 25-11-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara Elizabeth Pauline [4615], geb. Utrecht 18-9-1989.
 2. Michiel Adriaan Willem [4616], geb. Utrecht 28-11-1992.
 3. Jasper Jan [4617], geb. Utrecht 26-11-1994.
 4. Wouter Wim [4618], geb. Utrecht 26-11-1994.

Opgave Joke Klootwijk, Rotterdam en AAK-1161 (href=1161ad01.gif).


XIVi. Hendrik KLOOTWIJK [1157] (zn. van XIIIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-8-1931, kantoorbediende, overl. Florence (I) 11-9-2004, tr. [417] Rotterdam 19-6-1958 Zwaantje van der GRAAF [1163], geb. Rotterdam 10-3-1934, overl. 19-1-2007.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Jozina [1164], geb. Rotterdam 23-4-1959, lerares, tr. [418] Hendrik-Ido-Ambacht 4-7-1980 Jacobus de JAGER [1165], geb. Almkerk 31-7-1957, makelaar.
 2. Barbera Irene [1166], geb. Rotterdam 15-6-1962, lerares.

Hendrik is op 1 septermber 2004 tijdens zijn vakantie in Florence, Italie plotseling overleden. Zwaantje is op 19 januari 2007 overleden ten gevolge van een tragisch ongeval.

Bronnen: Opgave Joke Klootwijk, Rotterdam [1159] en www.zerken.nl.XIVj. Willem Cornelis KLOOTWIJK [1158] (zn. van XIIIj), geb. Rotterdam 29-6-1936, notarisklerk, tr. [419] Maria Petronella LANGERAK [1167], geb. Kralingen 24-1-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannigje Lena [1168], geb. Rotterdam 16-10-1963, juriste.
 2. Johanna [1169], geb. Naarden 27-7-1967, orthopedagoog.
 3. Cornelis Willem [1170], geb. Naarden 10-7-1970, ingenieur autotechniek.XIIIk. Pieter KLOOTWIJK [1138] (zn. van XIIi), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-2-1900, ned.herv., roeier, overl. 20-7-1987, begr. 24-7-1987, tr. [428] Hendrina de WEIJER [1179], geb. Tiel 5-1-1907, overl. 10-1-1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [1180], geb. Poortershaven 25-3-1925, volgt XIVk.

Bronnen: AAK H-1992.


XIVk. Hendrik KLOOTWIJK [1180] (zn. van XIIIk), geb. Poortershaven 25-3-1925, werkvoorbereider calculator, overl. Oost-Souburg 30-5-2001, tr. [429] 9-3-1951 Maatje BOS [1181], geb. Domburg 21-2-1926, ned.herv..
Het gezin woonde in 1951 in de Pres. Rooseveltlaan 676 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [1182], geb. Vlissingen 18-12-1951, volgt XVc.
 2. Cornelia [1187], geb. Vlissingen 30-10-1954, ned.herv., tr. [431] 2-9-1982 Johan de PAGTER [1188], geb. Vlissingen 4-3-1957.

Bronnen: AAK P-1951.


XVc. Pieter KLOOTWIJK [1182] (zn. van XIVk), geb. Vlissingen 18-12-1951, ned.herv., tekenaar bij PZEM, tr. [430] Wilhelmina SEGBOER [1183], geb. Vlissingen 21-1-1954, ned.herv..
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel [1184], geb. Grijpskerke 12-12-1978, ned.herv..
 2. Roel [1185], geb. Grijpskerke 1-5-1981, ned.herv..
 3. Christian [1186], geb. Grijpskerke 12-7-1984.XIIIl. Arie KLOOTWIJK [1128] (zn. van XIIi), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1905, brander, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 10-2-1965, tr. [399] Hendrik-Ido-Ambacht 8-3-1934 Gerrigje PENNING [1129], geb./ged.(ned.herv.) Hendrik-Ido-Ambacht 5-10/28-11-1909, overl. 19-5-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [1126], geb./ged.(ned.herv.) Hendrik-Ido-Ambacht 26-12-1934/12-3-1935, volgt XIVl.
 2. Laurina [1134], geb. 4-7-1943, overl. 28-10-1947.
 3. Jaantje [1130], geb./ged.(ned.herv.) Hendrik-Ido-Ambacht 5-6/5-8-1945, gezinsverzorgster, tr. [400] Hendrik-Ido-Ambacht 9-3-1967 Mattheus van OUDHEUSDEN [1131], geb./ged.(ned.herv.) Ridderkerk 21-3/2-8-1942, scheepstimmerman.
 4. Laurina [1132], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 13-6-1949, tr. [401] Willem Teunis Anrooy van PAPENDRECHT [1133], buschauffeur.

Arie is een neef van Arie Klootwijk(321) die getrouwd was met Emmetje Kruidenier [561] dit volgens opgave van Mevr de Gruijter-Klootwijk uit Pernis.
Onderstaande gegevens zijn mij ter beschikking gesteld door; Ron Klootwijk [1114],OUD-ALBLASXIVl. Hendrik KLOOTWIJK [1126] (zn. van XIIIl), geb./ged.(ned.herv.) Hendrik-Ido-Ambacht 26-12-1934/12-3-1935, timmerman, tr. [402] Hendrik-Ido-Ambacht 13-12-1956 Marry van HOUWELINGEN [1127], geb. Alblasserdam 20-11-1937, overl. 2-2000.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [1118], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1957, volgt XVd.
 2. Nicolaas [1122], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1960, volgt XVe.
 3. Ronald [1114], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-5-1963, volgt XVf.
 4. Hendrik Harry [1125], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 24-10-1966, postbeambte.

Bronnen: gegevens Ron Klootwijk [1114]


XVd. Arie KLOOTWIJK [1118] (zn. van XIVl), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1957, ijzerwerker, tr. [404] Hendrik-Ido-Ambacht 26-9-1980 Tineke Adriana van OOSTENDE [1119], geb. Rotterdam 16-6-1961, lerares.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexander Silvester [1120], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 18-1-1985.
 2. Wendy Martine [1121], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-9-1987.

Bronnen: gegevens Ron Klootwijk [1114]


XVe. Nicolaas KLOOTWIJK [1122] (zn. van XIVl), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1960, ijzerwerker, tr. [405] Ridderkerk 8-2-1985 Marjan NOORDZIJ [1123], geb. Rijsoord 11-4-1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Desiree Maria [1124], geb. Rotterdam 25-5-1987.

Bronnen: gegevens Ron Klootwijk [1114]


XVf. Ronald KLOOTWIJK [1114] (zn. van XIVl), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-5-1963, gemeente-ambtenaar, tr. [403] Oud Alblas 7-9-1984 Annelies SCHOEMAKER [1115], geb. Vaassen 14-5-1962.
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam [1116], geb. Dordrecht 22-2-1985.
 2. Danielle [1117], geb. 18-8-1987.

Bronnen: gegevens Ron Klootwijk [1114]


XIIIm. Hendrik KLOOTWIJK [1142] (zn. van XIIi), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-5-1911, lijnwerker electrocien, overl. 5-3-1991, tr. [425] 15-8-1935 Alida de GROOT [1175], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-11-1913, overl. 17-2-1984.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Henriette [1176], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-8-1935, ned.herv., tr. [426] 2-12-1965 Huig de JONG [1177], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 24-1-1917, ned.herv., scheepsbouwer.

Bronnen: Grafzerk Giessenburg (www.zerken.nl)


XIIj. Johannes KLOOTWIJK [1147] (zn. van XIh), geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1891, tr. [413] Puttershoek 6-7-1916 Maria KERKHOF [1154], geb. Puttershoek ca. 1896, dr. van Barend KERKHOF [5454] en Maartje de GEUS [5455].
Uit dit huwelijk:
 1. nn [6597], geb. Ridderkerk 2-1-1928, overl. Ridderkerk 2-1-1928.
 2. nn [6598], geb. Ridderkerk 7-10-1929, overl. Ridderkerk 7-10-1929.

Maria Kerkhof kreeg tweemaal een doodgeboren kind.
Bronnen: BS ovl Ridderkerk 1928-3, 1929-109.XIi. Cornelis KLOOTWIJK [1340] (zn. van Xe), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 28-4-1857, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 26-7-1920, tr. [492] Ridderkerk 20-4-1883 Maria Catherina de KONING [1341], geb. Ridderkerk ca. 1860, overl. Ridderkerk 22-11-1940, dr. van Adrianus de KONING [1195] en Adriana PUNT [1592].
Uit dit huwelijk:
 1. Marigje [1342], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-10-1884, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 5-2-1885.
 2. Adrianus [1634], geb. Ridderkerk 20-12-1885.
 3. Marrigje [1635], geb. Ridderkerk 2-4-1888, overl. Ridderkerk 16-12-1888.
 4. Arie [1636], geb. Ridderkerk 31-7-1889, volgt XIIk.
 5. Adriana [1637], geb. Ridderkerk 15-1-1892, overl. Ridderkerk 3-8-1892.
 6. Meeuwis [6830], geb. Ridderkerk 11-9-1900.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1883-12, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1884-100, BS geb Ridderkerk 1885-312, 1888-81, 1889-192, 1892-14, 1900-235, BS ovl Ridderkerk 1888-146, 1892-129, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1885-14, 1920-83, BS ovl Ridderkerk 1940-135.


XIIk. Arie KLOOTWIJK [1636] (zn. van XIi), geb. Ridderkerk 31-7-1889, overl. 29-11-1964, tr. [1317] Ridderkerk 21-7-1916 Maria Cornelia STREEFKERK [3762], geb. Ridderkerk 14-8-1896, overl. 12-6-1975, dr. van Philippus STREEFKERK [6187] en Jana Maria OPMEER [6188].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina [4689], geb. 16-11-1916, overl. 22-7-2000, tr. [1705] 11-4-1940 Dammis VERSCHOOR [4690], geb. 13-5-1913, overl. 8-5-2001.
 2. Philippus Cornelis [4691], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-3-1918, volgt XIIIn.
 3. Johanna [4693], geb. 11-12-1919, overl. 19-11-2006, tr. [1707] Dirk MEULENBERG [4694], geb. 20-5-1920, overl. 3-11-1999.
 4. Cornelis [1400], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-7-1921, volgt XIIIo.
 5. Adrianus [4695], geb. 18-10-1923, tr. [1708] 22-12-1977 Geertruida van HUUKSLOOT [4696], geb. 3-4-1925, overl. Zwijndrecht 21-11-2009.

Bronnen: AAK, www.zerken.nl, aanvullingen Arie C. Klootwijk [4700] en Carola Spaans-Kuppens, BS huw Ridderkerk 1916-35.


XIIIn. Philippus Cornelis KLOOTWIJK [4691] (zn. van XIIk), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 14-3-1918, overl. Bolnes 28-11-1990, tr. [1706] 18-5-1948 Cornelia DIJKSMAN [4692], geb. 12-2-1920, overl. IJsselmonde 27-3-2007.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia [4697], geb. Slikkerveer 1-3-1949, tr. [1709] Rotterdam 27-9-1977 Pleun Jan HEIDEN [4698], geb. 10-4-1945.
 2. Pieternella Wilhelmina [4699], geb. Slikkerveer 2-4-1952, tr. [1710] Ridderkerk Johan KEUNING [4701], geb. 5-4-1951.
 3. Arie Cornelis [4700], geb. Bolnes 7-4-1955, volgt XIVm.
 4. Cornelis Adrianus [4703], geb. Bolnes 6-6-1963.

Bronnen: Opgave Arie C. Klootwijk [4700] en Carola Spaans-Kuppens, www.zerken.nl.


XIVm. Arie Cornelis KLOOTWIJK [4700] (zn. van XIIIn), geb. Bolnes 7-4-1955, tr. [1711] Haarlem 1-2-1991 Louise Marjoleine SCHULTHEISS [4702], geb. Nieuwerkerk a/d Amstel 24-8-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Sylvia Rianne [4704], geb. Haarlem 23-5-1991.
 2. Xander Leon [4705], geb. Haarlem 6-4-1995.

Bronnen: Opgave Arie C. Klootwijk [4700] en Carola Spaans-Kuppens.


XIIIo. Cornelis KLOOTWIJK [1400] (zn. van XIIk), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-7-1921, bestuurslid Woningb.Ver, overl. Dordrecht 11-3-1989, tr. [515] Aaltje Margaretha BLOM [1401], geb. Papendrecht 25-4-1927.
Uit dit huwelijk:
 1. Marianne [1402], geb. Alblasserdam 8-10-1952, tr. [516] 25-6-1976 Bert J. HAMER [1403].
 2. Gerrit [1404], geb. Alblasserdam 3-11-1954, volgt XIVn.

Cornelis Klootwijk was bestuurslid van de woningbouw vereniging Alblasserdam. Tevens was hij partijgenoot van de Partij van de Arbeid. Het gezin woonde in Alblasserdam

Bronnen: Advertentie archief FAK, www.zerken.nl.XIVn. Gerrit KLOOTWIJK [1404] (zn. van XIIIo), geb. Alblasserdam 3-11-1954, tr. [517] 17-6-1977 Ineke (C.C.) STOUT [1405], geb. 5-11-1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Sophie [1406], geb. 3-3-1988.
 2. Hessel Thom [3602], geb. 26-5-1995.

Het gezin woont in Alblasserdam (Da Costastraat 40, later in de Kerkstraat 93).
Bronnen : Advertentie archief FAK.Xf. Teunis KLOOTWIJK [114] (zn. van IXe), geb. Groote Lindt 15-8-1823, ned.herv., Koopman, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 19-4-1862, tr. [40] Hendrik-Ido-Ambacht 6-5-1848 Lena VISSER [115], geb. Groote Lindt 5-12-1828, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 24-2-1868, dr. van Ary Prijs VISSER [324] en Elisabeth van der LEER [325], arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. Teuna Elisabeth [1228], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 21-12-1848, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 8-1-1849.
 2. Willem [153], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1-5-1850, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 6-8-1850.
 3. Willem [14], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-9-1851, volgt XIj.
 4. Arie [321], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-10-1853, tuinman, overl. Zwijndrecht 8-10-1944, tr. [183] Alblasserdam 12-11-1875 Emmetje KRUIDENIER [561], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-3-1853, overl. Zwijndrecht 15-4-1943, dr. van Daniel KRUIDENIER [562], inlandsch kramer, lijkbezorger, en Lijgie van GEMERDEN [563].
 5. Leendert [322], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 19-5-1857, volgt XIk.
 6. Simon Cornelis [323], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-8-1860, volgt XIl.

Teunis [114] is op 19 april 1862 om 10.00 uur overleden in de leeftijd van zes en dertig jaren. Zijn laatste adres was 'het huis geteekend C numero 20' te Hendrik-Ido-Ambacht. Volgens de overlijdens-akte was Teunis van beroep koopman. De aangevers waren Pieter de Koning en Aart Bol, beide arbeiders. In de akte staat ook vermeld dat de ouders van Teunis, Willem Klootwijk en Teuna Stehouwer, reeds waren overleden.
Waarschijnlijk overleden de kinderen Teuna Elisabeth [1228] en Willem [153] op zeer jonge leeftijd op resp. 4.1.1849 en 7.8.1850 te hendrik-ido-ambacht. De akten no.2(1849) en no.34(1850) moeten hiervoor nog nagekeken worden.
Emmetje [561] overleed op 15 april 1943 om 21.30 uur in de leeftijd van negentig jaren, het overlijden werd aangegeven door Aart van Krimpen, aanspreker. Het laatste adres van Emmetje was Ringdijk 23 te Zwijndrecht. Emmetje had geen beroep.

Bronnen: BS huw Alblasserdam 1875-22, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1848-59, 1850-25, 1851-57, 1853-77, 1857-49, 1860-58, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 7-1848, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1849-2, 1850-34, 1862-21, 1862-22, BS ovl Zwijndrecht 48-1943, Genealogie Kruidenier (H.J. Barendregt).XIj. Willem KLOOTWIJK [14] (zn. van Xf), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-9-1851, ned.herv., tuinman en arbeider, overl. na 1908, tr. [35] Hendrik-Ido-Ambacht 15-4-1875 Anna VERSLOOT [15], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 19-4-1851, dr. van Johannes VERSLOOT [381] en Elisabeth van der LEER [382].
Uit dit huwelijk:
 1. Lena [372], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 13-1-1876, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 22-11-1880.
 2. Johannes [373], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 21-9-1877, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 19-10-1880.
 3. Teunis [7], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-8-1879, volgt XIIl.
 4. Johannes [374], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-12-1880, volgt XIIm.
 5. Arie [375], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 31-8-1883, volgt XIIn.
 6. Lena Elisabeth [2712], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-12-1886, tr. [125] Zwijndrecht 22-8-1907 Cornelis van NOORT [379], geb. Zwijndrecht ca. 1883, tuinman, zn. van Hendrik van NOORT [1880] en Anna BEZOOIJEN [1881].
 7. Willem [377], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 18-8-1888, volgt XIIo.
 8. Elisabeth Cornelia [376], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-12-1889, tr. [126] Zwijndrecht 28-5-1914 Willem Hendrik STAAT [380], geb. Zwijndrecht ca. 1891, zn. van Aart Cornelis STAAT [6412] en Jacoba Barbera STAAT [6413].
 9. Pieter [378], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1893, volgt XIIp.

Volgens de huwelijksakte van Willem Klootwijk en Anna Versloot gaf de moeder van Anna (de enige nog levende ouder) toestemming. De getuigen waren Jacob van Drussen, arbeider en Jan Johannes Kooij, arbeider en Leendert Jacob Zoegaard, veldwachter. Het huwelijk werd op de 'vierden en den elfden April dezes Jaares' afgekondigd. Als stukken werden overlegd; 1e Hunne Geboorte Extracten, 2e Overlijdens Extracten van de ouders van den bruidegom, 3e Overlijdens Extracten van de vader der bruid, 4e Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom, 5e Toestemming tot dit huwelijk van den Kommanderende Officier van het 6e Regiment Infanterie.
Het gezin woonde in ieder geval van 1881 tot 1894 te Hendrik-Ido-Ambacht in Wijk C nummer 39a. Bij het gezin woonde ook de broer van Willem, Simon Cornelis. Op 30 april 1894 vertrok het gezin, zonder Simon Cornelis, naar zwijndrecht.

Bronnen: BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 1875-10, 1907-44, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1877-105, 1879-86, 1880-127, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1880-88, 1880-98, BS huw Zwijndrecht 1898-37, 1903-9, 1907-1, 1907-44, 1908-38, 1914-29, 1915-1, Bev Hendrik-Ido-Ambacht 3.66.XIIl. Teunis KLOOTWIJK [7] (zn. van XIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-8-1879, tuinman, overl. Zwijndrecht 10-4-1947, tr.(1) [34] Zwijndrecht 2-9-1898 Aaltje BAKKER [13], geb. Zwijndrecht 11-8-1879, overl. Zwijndrecht 25-10-1914, dr. van Cornelis BAKKER [16] en Johanna HOLST [17].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis [331], geb. Zwijndrecht 12-12-1898, overl. Zwijndrecht 18-7-1900.
 2. Cornelis [5], geb. Zwijndrecht 17-11-1899, volgt XIIIp.
 3. Johanna [332], geb. Zwijndrecht 11-12-1900, overl. Australie 5-2-1993, tr. [112] Leendert Karel van NEUTEGEM [345].
 4. Willem Jan [333], geb. Zwijndrecht 23-12-1901, overl. Zwijndrecht 22-2-1903.
 5. Jan [334], geb. Zwijndrecht 1-12-1902, volgt XIIIq.
 6. Anna Wilhelmina [335], geb. Zwijndrecht 3-1-1904, volgt XIIIr.
 7. Lena [336], geb. Zwijndrecht 17-3-1905, overl. Zwijndrecht 22-12-1905.
 8. Willem Johannes [337], geb. Zwijndrecht 11-4-1906, volgt XIIIs.
 9. Johannes Jan [338], geb. Zwijndrecht 29-5-1907, tr. [114] Zwijndrecht 24-3-1939 Rosa Wilhelmina WESSELS [347], geb. 12-6-1914, overl. Zwijndrecht 22-12-1981.
 10. Arie van KOLTWIJK [339], geb. Zwijndrecht 27-6-1908, volgt XIIIt.
 11. Teunis [340], geb. Zwijndrecht 7-8-1909, overl. 13-5-1939.
 12. Otto Job [341], geb. Zwijndrecht 3-1-1911, volgt XIIIu.
 13. Pieter [342], geb. Zwijndrecht 12-12-1911, volgt XIIIv.

Teunis KLOOTWIJK, tr.(2) [111] Zwijndrecht 28-1-1915 Elizabeth BAKKER [344], geb. 30-1-1878, (weduwe van Jan Visser), overl. Zwijndrecht 10-5-1953, dr. van Adrianus BAKKER [4518] en Adriana HORDIJK [4519].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Jacob KOREWIJK [343], geb. Zwijndrecht 18-10-1916, volgt XIIIw.

.
Bronnen: BS ovl zwijndrecht 17-1903, 106-1905, informatie Arie Visser, www.zerken.nl.XIIIp. Cornelis KLOOTWIJK [5] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 17-11-1899, Tuinder, overl./begr. Papendrecht 30-4/4-5-1987, ondertr./tr. [5] Zwijndrecht 24-4/8-5-1924 Trijntje VISSER [6], geb. Zwijndrecht 11-8-1901, overl. Papendrecht 24-11-1983, dr. van Izaak Jacob VISSER [22] en Adriaantje van DRIEL [23].
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje [327], geb. Papendrecht 27-2-1925, tr. [109] 6-7-1955 Paulus van GELDER [329], geb. 5-6-1927, Tuinder, overl. Ridderkerk 12-2-1991, zn. van Ariaan van GELDER [346] en Anna Wilhelmina KLOOTWIJK [335] (zie XIIIr).
 2. Adriaantje Elizabeth [328], geb. Papendrecht 5-2-1928, overl. Zwijndrecht 21-11-1998, tr. [110] Papendrecht 19-5-1965 Arie BOLLAART [330], geb. Dubbeldam 19-1-1928, Vrachtwagenchauffeur, overl. Zwijndrecht 29-8-2009.
 3. Teunis [3], geb. Papendrecht 4-11-1935, volgt XIVo.

Bronnen: AAK, Beeldmateriaal : (href=htm/0005.htm)


XIVo. Teunis KLOOTWIJK [3] (zn. van XIIIp), geb. Papendrecht 4-11-1935, GE, Bedrijfsleider, overl./begr. Papendrecht 28-12-1998/2-1-1999, tr. [2] Papendrecht 28-5-1959 Maria ROMIJN [4], geb. Papendrecht 18-11-1936, dr. van Corstiaan ROMIJN [24] en Maria Margritha HUBERS [25].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Corstiaan (Kees) [2], geb. Papendrecht 27-6-1961, volgt XVg.
 2. Maria Margritha [10], geb. Papendrecht 9-5-1964, Baliemedewerkster, tr. [825] Papendrecht 23-8-1990 Jasper 't JONG [2421], geb. Papendrecht 27-11-1965, bakker, zn. van Jasper 't JONG [2680] en Alida Teuntje Macheltje J. ZWARTBOL [2681].
XVg. Cornelis Corstiaan (Kees) KLOOTWIJK [2] (zn. van XIVo), geb. Papendrecht 27-6-1961, Automatiserings deskundige, tr.(1) [4] Suzanna Elaine Gertrude MOOIMAN [9].
Uit dit huwelijk:
 1. Robin Teunis [411].
 2. GabriŽlle Joan [2112].
 3. Wessel Evert [3464].

Cornelis Corstiaan (Kees) KLOOTWIJK, ondertr./tr.(2) [1287] Bleskensgraaf 7-2/27-5-1997 Cornelia Anna Theodora Maria de GROOT [3677], geb. Amsterdam 6-4-1959, arbeidsdeskundige, dr. van Leonardus Franciscus de GROOT [3678] en Theodora Antonia Catharina BROUWERS [3679].
Uit dit huwelijk:
 1. Christel Leonie Tonia [4263], geb. Gorinchem 11-11-1998.
 2. Lucas Cornelis [4717], geb. Graafstroom 30-3-2002.

Cornelis Corstiaan (Kees) is degene die genealogisch onderzoek gedaan heeft naar de familie Klootwijk. Hij is ook de opsteller van deze genealogie. Tegenwoordig woont Kees in Brandwijk.
Bronnen: BS geb pap 1961, geb pap 1988, geb pap 1990, geb amst 1959, huw graafstr 1997.XIIIq. Jan KLOOTWIJK [334] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 1-12-1902, overl. Zwijndrecht 2-11-1964, tr. [117] 18-3-1926 Gijsbertje van BALLEGOYEN [351], geb. 2-8-1904, overl. ca. 1-5-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje [352], geb. 31-12-1926, overl. Alblasserdam 12-2-2002, tr. [118] Govert Pieter de WAARD [357], ged. 26-5-1924, overl. 15-6-1978.
 2. Henk [353], geb. 3-9-1928, volgt XIVp.
 3. Teunis [354], geb. Ridderkerk 1-12-1929, volgt XIVq.
 4. Jan [355], geb. 13-11-1930, volgt XIVr.
 5. Arie Andries [356], geb. 28-11-1936, volgt XIVs.

Aaltje de Waard-Klootwijk is op 75-jarige leeftijd overleden (href=htm/0352.htm).


XIVp. Henk KLOOTWIJK [353] (zn. van XIIIq), geb. 3-9-1928, tr. [156] Zwijndrecht 3-9-1952 Willy STORMEZAND [484], geb. 23-8-1929.
Uit dit huwelijk:
 1. Wim [485], geb. 28-11-1955, volgt XVh.
 2. Hendrik Jan [486], geb. 26-8-1960, volgt XVi.XVh. Wim KLOOTWIJK [485] (zn. van XIVp), geb. 28-11-1955, tr. [1262] Herma KOORNSTRA [3448], geb. 16-7-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Hendrik Jelle (Jaap) [1072], geb. 6-12-1982.
 2. Joanneke [1073], geb. 27-6-1985.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364] en Jaap Klootwijk [1072].


XVi. Hendrik Jan KLOOTWIJK [486] (zn. van XIVp), geb. 26-8-1960, tr. [1263] HenriŽtte Agatha van DOLEN [3626], geb. 19-11-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Wilhelmina (Cindy) [3627], geb. 17-9-1991.
 2. Hendrikus Bernardus (Henk) [3628], geb. 17-10-1993.

Enige onzekerheid over de voornaam: Hendrik Jan of Jan Hendrik.
Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364]. Het huwelijk tussen Jan Willem KLOOTWIJK [480] en Yvonne MAASKANT [501] is ca. 1998 ontbonden.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364], Jeanine de JONG [6757].XIVq. Teunis KLOOTWIJK [354] (zn. van XIIIq), geb. Ridderkerk 1-12-1929, Bewakings-beambte, tr. [121] Dordrecht 27-3-1952 Jacoba Johanna van DAM [363], geb. Dordrecht 15-10-1932, dr. van Jacobus Johannes van DAM [3188] en Willemina Geertruida GARSTHAGEN [3189].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [364], geb. Dordrecht 13-9-1952, volgt XVj.
 2. Jacobus Johannes [365], geb. Dordrecht 27-9-1955, volgt XVk.
 3. Antje Gijsbertje [366], geb. Dordrecht 12-2-1960, PTT-beambte, tr. [1264] Cornelis SULKERS [3629], geb. 8-12-1960.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364].


XVj. Jan KLOOTWIJK [364] (zn. van XIVq), geb. Dordrecht 13-9-1952, Militair, tr.(1) [129] Alblasserdam 1-2-1974 Marja TIGGELAAR [388], geb. Rotterdam 22-10-1952, overl. 25-8-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Barry [389], geb. Elburg 18-9-1975, volgt XVI.
 2. Kristel [390], geb. Zwolle 21-5-1980.

Jan KLOOTWIJK, tr.(2) [1316] Christa M. KLOOTWIJK [1071], geb. 7-8-1956, dr. van Leendert KLOOTWIJK [1066], administratief ambtenaar, en Jannigje Lena den BOER [1068].

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364] en Barry Klootwijk [389].


XVI. Barry KLOOTWIJK [389] (zn. van XVj), geb. Elburg 18-9-1975, tr. [1651] 22-9-2000 Diana de KONING [4545], geb. 4-1-1973.
(wonende te Rilland, email: barry-en-diana@hetnet.nl)
Uit dit huwelijk:
 1. Lars [4796], geb. 18-4-2003.
 2. Vera [4891], geb. 23-6-2004.

Bronnen: Opgave Barry Klootwijk [389].


XVk. Jacobus Johannes KLOOTWIJK [365] (zn. van XIVq), geb. Dordrecht 27-9-1955, Politiebeambte, tr. [122] Dordrecht 9-12-1977 Ineke ZAAL [367], geb. Dordrecht 29-8-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijn [3190], geb. 16-3-1984.
 2. Esther [3191], geb. 4-2-1987.
XIVr. Jan KLOOTWIJK [355] (zn. van XIIIq), geb. 13-11-1930, tr. [158] 30-9-1953 Eileen Mae MAASSEN [489], geb. 28-4-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Twyla [490], geb. 13-9-1954, tr. [159] Ron SMIT [495].
 2. Glenda [491], geb. 4-12-1956, tr. [160] Marlon KLEIN [496].
 3. Jerry [492], geb. 15-6-1958, tr.(1) [161] ? KLEINENDORST [497], tr.(2) [1265] Kenny HOOGENDOORN [3630].
 4. Michael John (Mike) [493], geb. 20-9-1961, volgt XVl.
 5. Jody [494], geb. 26-9-1970.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364].


XVl. Michael John (Mike) KLOOTWIJK [493] (zn. van XIVr), geb. 20-9-1961, tr. [1266] Sioux Center 24-10-1980 Leann van VOORST [3631], geb. ca. 1962, dr. van William van VOORST [6711], boer, en Alice G. DIBBET [6712].
Uit dit huwelijk:
 1. Melissa Jill [3632], geb. Orange City 19-4-1991.
 2. Miranda Allyce [3633], geb. Orange City 19-6-1993.

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364].


XIVs. Arie Andries KLOOTWIJK [356] (zn. van XIIIq), geb. 28-11-1936, Ambtenaar gem Zwijndrecht, tr. [155] Zwijndrecht 7-8-1958 Wilhelmina (Wil) VLEGHERT [479], geb. 1-8-1935, overl. Zwijndrecht 13-7-2007.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem [480], geb. Zwijndrecht 4-1-1959, volgt XVm.
 2. Arie Andries [481], geb. Zwijndrecht 28-7-1962, volgt XVn.
 3. Jeanette [482], geb. Zwijndrecht 1-3-1967.
 4. Frank Ronald [483], geb. 3-10-1970, volgt XVo.

Bronnen: www.hollantsnet.nl.


XVm. Jan Willem KLOOTWIJK [480] (zn. van XIVs), geb. Zwijndrecht 4-1-1959, Stuurman, tr.(1) [163] 30-11-1979 Yvonne MAASKANT [501], geb. 26-8-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jose [502], geb. 21-6-1980, tr. [2658] 25-5-2005 Jeffrey Anthonie HAPPEE [6751].
 2. Danny [3634], geb. 17-8-1982.

Jan Willem KLOOTWIJK, tr.(2) [2660] 30-8-2002 Adriana Maria (Jeanine) de JONG [6757], geb. Rotterdam 31-12-1970.XVn. Arie Andries KLOOTWIJK [481] (zn. van XIVs), geb. Zwijndrecht 28-7-1962, Politie-beambte R'dam, ondertr. [1756] 22-5-2001 Willy KOK [4797], geb. Capelle a/d IJssel 5-1-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Kim Julia [4798], geb. Dordrecht 31-7-2002.

Bronnen: Opgave Andre Klootwijk [481].


XVo. Frank Ronald KLOOTWIJK [483] (zn. van XIVs), geb. 3-10-1970, tr. [2172] Middelburg 9-3-2001 Lena Petronella JOOSSE [5670].
Uit dit huwelijk:
 1. Sven [5671], geb. Zwijndrecht 12-7-2002.
 2. Marit [5672], geb. Dordrecht 31-3-2005.

Bronnen: Opagve Frank Klootwijk [483].


XIIIr. Anna Wilhelmina KLOOTWIJK [335] (dr. van XIIl), geb. Zwijndrecht 3-1-1904, overl. 1-8-1972, tr. [113] Ariaan van GELDER [346], geb. 14-10-1896, overl. 5-7-1976, zn. van Paulus van GELDER [6621] en Pietertje ROMIJN [6622].
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus [329], geb. 5-6-1927, Tuinder, overl. Ridderkerk 12-2-1991, tr. [109] 6-7-1955 Aaltje KLOOTWIJK [327], geb. Papendrecht 27-2-1925, dr. van Cornelis KLOOTWIJK [5], Tuinder, en Trijntje VISSER [6] (zie XIIIp).XIIIs. Willem Johannes KLOOTWIJK [337] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 11-4-1906, overl. Zwijndrecht 16-1-1966, tr. [119] 4-10-1928 Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], geb. ca. 1-1-1906, overl. Zwijndrecht 19-12-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [359], geb. Zwijndrecht 3-7-1929, volgt XIVt.
 2. Dirry [360], geb. 9-2-1934, overl. 16-7-1987, tr. [120] Zwijndrecht 17-9-1959 Herman GROENEVELD [362].
 3. Willem Johannes [361], geb. ca. 11-1944, overl. Zwijndrecht 14-5-1945.

Aanvullende informatie (href=htm/0337.htm)


XIVt. Teunis KLOOTWIJK [359] (zn. van XIIIs), geb. Zwijndrecht 3-7-1929, overl. Zwijndrecht 2-5-1991, tr. [123] Zwijndrecht 7-6-1961 Joke van BEEK [368].
Uit dit huwelijk:
 1. Liesbeth [369].
 2. Mirjam [370].
 3. Pieter [371].

Bronnen: AAK T-1991 (href=0359ad01.gif).


XIIIt. Arie van KOLTWIJK [339] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 27-6-1908, Beroepsmilitair marine, tr. [116] Zwijndrecht 7-9-1934 Neeltje BOERTJE [348], geb. Zwijndrecht 24-12-1909, dr. van Simon BOERTJE [349].
Uit dit huwelijk:
 1. Ali Elizabeth [350], geb. Zwijndrecht 4-2-1934, overl. Amsterdam 4-9-2003.
 2. Simon KLOOTWIJK [5403], geb. Vlissingen 7-12-1936, overl. Vlissingen 8-12-1936.

Rond 1936 woonde dit gezin in Vlissingen, Arie was toen matroos bij de Koninklijke Marine.
Bronnen: Gezinskaarten, kaarten marine en kaarten gestichten Vlissingen 1921-1938, BS ovl Vlissingen 240-1936.XIIIu. Otto Job KLOOTWIJK [341] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 3-1-1911, Koster NH-kerk Zwijndr., overl. Zwijndrecht 5-9-1957, tr. [136] Zwijndrecht 28-10-1937 Maaike Cornelia de SNOO [418], geb. Dubbeldam 16-11-1913, overl. Zwijndrecht 8-5-2003.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [419], geb. Zwijndrecht 8-1-1941, Chauffeur, overl. Zwijndrecht 23-12-1980.
 2. Lijntje Aaltje Elisabeth [420], geb. Zwijndrecht 11-10-1943, tr. [137] Zwijndrecht 9-11-1965 Jan Willem van DASSEN [422], geb. Barendrecht 10-1-1938.
 3. Aaltje Johanna Wilhelmina [421], geb. Zwijndrecht 23-7-1948, tr. [138] Zwijndrecht 18-5-1967 Jaap VERSPOOR [423], geb. 7-1-1940.

Aanvullende informatie (href=htm/0341.htm)


XIIIv. Pieter KLOOTWIJK [342] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 12-12-1911, overl. Zwijndrecht 10-9-1958, tr. [139] Klazina Johanna HUISMAN [424].
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [425], geb. Dordrecht 21-7-1951, volgt XIVu.
 2. Gerrit [426], geb. Dordrecht 1-2-1953, overl. ca. 1990.

Bronnen: Opgave Sharda Klootwijk [4720].


XIVu. Teunis KLOOTWIJK [425] (zn. van XIIIv), geb. Dordrecht 21-7-1951, tr. [1716] Josepha Carolina Fransina RIJNDERS [4719].
Uit dit huwelijk:
 1. Sharda [4720], geb. Terneuzen 25-2-1976, tr. [1717] Willem Arend Jan KROOS [4721].

Bronnen: Opgave Sharda Klootwijk.


XIIIw. Leendert Jacob KOREWIJK [343] (zn. van XIIl), geb. Zwijndrecht 18-10-1916, Kapitein der Kon. Landmacht, overl. Nistelrode 23-9-1990, tr. [128] Semarang (Java) 31-12-1941 HenriŽtte Leonie AVELING [385], geb. Klaten (Java) 19-5-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Theodoor [386], geb. Dordrecht 21-6-1947, volgt XIVv.
 2. Henri Leendert [387], geb. Bandoeng(Java) 28-12-1948, volgt XIVw.
XIVv. Leendert Theodoor KOREWIJK [386] (zn. van XIIIw), geb. Dordrecht 21-6-1947, tr.(1) [162] Veldhoven 30-1-1968 Petronella Aleida POST [498], geb. Apeldoorn 17-6-1948.
Huwelijk ontbonden in 1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Lennart Alexander [499], geb. 2-7-1968, volgt XVp.
 2. Raymond Alain [500], geb. 8-7-1969.

Leendert Theodoor KOREWIJK, tr.(2) [1865] 21-7-1992 Henriet KNOOP [5027], geb. Eindhoven 21-3-1950.

Bronnen: Opgave Theo Korewijk [386].


XVp. Lennart Alexander KOREWIJK [499] (zn. van XIVv), geb. 2-7-1968, tr. [1772] Miranda van GORP [4826], geb. Tilburg 9-5-1970.
Uit dit huwelijk:
 1. Jens [4827], geb. Veldhoven 14-8-2003.
 2. Isa [4828], geb. Veldhoven 19-8-2003.

Bronnen: Opgane Lennert Korewijk en Miranda van Gorp.


XIVw. Henri Leendert KOREWIJK [387] (zn. van XIIIw), geb. Bandoeng(Java) 28-12-1948, tr. [157] Uden 16-12-1971 Adriana Lucia Cornelia Maria van der AVOIRD [487], geb. 25-7-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Michiel Alexander [488], geb. 21-4-1976.
 2. Evelien [2585].
 3. Paulien [2586].XIIm. Johannes KLOOTWIJK [374] (zn. van XIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 27-12-1880, tuinmansknecht, overl. Zwijndrecht 22-2-1949, tr. [151] Zwijndrecht 9-4-1903 Hendrika KRAAK [464], geb. Zwijndrecht 12-5-1882, overl. Dordrecht 31-7-1964, dr. van Cornelis KRAAK [1872] en Maria van DRUNEN [1873].
Het gezin woonde in ieder geval van 1937 tot 1949 in de Lindelaan 37a te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis [465], geb. Zwijndrecht 17-1-1904, overl. 3-5-1924.
 2. Maria Anna [466], geb. Zwijndrecht 23-5-1907, overl. 12-11-1920.
 3. Cornelis [3282], geb. 11-1-1914, werkn. Cooperatieve Verbr. Ver, overl. Zwijndrecht 17-11-1937. Cornelis is door 'een noodlottig ongeval' om het leven gekomen. Hij was verloofd met M. Gelissen.
 4. Anna [3283], tr. [1106] Gerrit DOLK [3284], geb. Zwijndrecht 30-7-1912, overl. Sliedrecht 16-5-1948, zn. van Johannes DOLK [4400] en Jozina Hendrika SMIT [4401].
 5. Teunis [3285].
 6. Gretha [3286].
 7. Jan [3287].

Bij het huwelijk waren onder andere getuigen: Arie Klootwijk, 49 jaar, tuinman en oom van Johannes en Teunis Klootwijk, 23 jaar, tuinman en broeder van Johannes. Tevens is het grappig dat de moeder van de bruid de akte tekent met "Ma van Drunen".
Het aantal en de volgorde van de kinderen is nog niet zeker, dit moet nog uitgezocht worden. Op basis van de tekst op het graf op de oude begraafplaats van zwijndrecht zijn de gegevens aangevuld. (href=0374ft01.jpg)
Bronnen: BS huw Zwijndrecht 9-1903, AAK C-1937, J-1949 (href=0374ad01.gif), BS Sliedrecht HVWA, aanvullingen door Aart Kraak te Hoofddorp.XIIn. Arie KLOOTWIJK [375] (zn. van XIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 31-8-1883, tuinmansknecht, tr. [150] Zwijndrecht 18-6-1908 Jannetje NIEBEEK [458], geb. Gorinchem ca. 1890, dienstbode, overl. Bennebroek 22-6-1942, dr. van Jan NIEBEEK [1882] en Elizabeth LAGERWEG [1883].
Uit dit huwelijk:
 1. Wim [459].
 2. Piet [460].
 3. ? [461].
 4. ? [462].
 5. ? [463].

Bij het huwelijk is het opvallend dat al de getuigen familie is van de bruidegom nl. Arie Klootwijk, 54 jaar, tuinman en oom, Leendert Klootwijk, 51 jaar, tuinman en oom, Teunis Klootwijk, 28 jaar, tuinman en broer, Johannes Klootwijk, 26 jaar, arbeider en broer. De bruid woonde voor haar huwelijk in Rotterdam.

In de overlijdensacte van Jannetje Niebeek wordt gesproken dat haar vader Willem Niebeek heette en haar moeder Anna Versloot. Hier lijkt dus e.e.a. door elkaar gehaald te zijn.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 38-1908, BS ovl Bennebroek 1942-46.XIIo. Willem KLOOTWIJK [377] (zn. van XIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 18-8-1888, tuinman, overl. Zwijndrecht 9-8-1918, tr. [134] Zwijndrecht 3-1-1907 Alida van der WAAL [412], geb. Ridderkerk 7-9-1890, overl. Zwijndrecht 26-7-1968, dr. van Teunis van der WAAL [1874], bakker, en Jannetje TIMS [1875].
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Willemina [1876], geb. Zwijndrecht 26-12-1905, erkend tijdens huwelijk, overl. Dordrecht 16-7-1971.
 2. Anna [4242], geb. Zwijndrecht 4-7-1907, overl. Dordrecht 28-9-1957, tr. [1525] Zwijndrecht 16-6-1949 Teunis BEKS [4247], geb. 's-Gravendeel 24-12-1909, overl. Zwijndrecht 25-6-1974, zn. van Gerrit BEKS [4248] en Lijntje SINTERNIKLAAS [4249].
 3. Teunis [413], geb. Zwijndrecht ca. 1908, overl. Zwijndrecht 18-12-1910.
 4. Jannetje [4243], geb. Zwijndrecht 15-4-1910, overl. Hilversum 6-2-1981, tr. [2459] Gerrit van MONTFRANS [6280], geb. 8-2-1897, slager, overl. 22-11-1976.
 5. Teunis [4244], geb. Zwijndrecht 4-12-1911, volgt XIIIx.
 6. Willem [2309], geb. Zwijndrecht 2-11-1914, volgt XIIIy.
 7. Cornelia Adriana [4245], geb. Zwijndrecht 21-9-1916, overl. 12-7-2003.
 8. Lena Elizabeth [4246], geb. Zwijndrecht 15-10-1917, overl. Zwijndrecht 19-8-1959.
 9. Adriaan Cornelis [414], geb. Zwijndrecht 9-3-1919, overl. Dordrecht 22-7-1965.

Bij het huwelijk, toen Willem en Alida resp. 18 en 17 jaar waren, is ook direkt de reeds ruim een jaar oude dochter Willemina Alida erkent. De getuigen bij het huwelijk waren onder andere Willem Klootwijk, 53 jaar, tuinman en oom van Willem en Teunis Klootwijk, 27 jaar, tuinman en broeder van Willem.
Willem Klootwijk [377] overleed op 29 jarige leeftijd en is begraven op het Kerkhof van de oude NH-Kerk te Zwijndrecht. Aldaar is zijn grafzerk nog steeds te zien.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 1-1907, BS ovl Zwijndrecht 99-1910, www.zerken.nl, opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht.XIIIx. Teunis KLOOTWIJK [4244] (zn. van XIIo), geb. Zwijndrecht 4-12-1911, overl. Dordrecht 17-11-1962, tr. [1527] Zwijndrecht 7-11-1946 Eva VERSTEEG [4250], geb. Dubbeldam 21-6-1913, overl. Dordrecht 28-11-1997, dr. van Cornelis VERSTEEG [4251] en Goverdina den HAAN [4252].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [4253], geb. Dordrecht 5-9-1948, volgt XIVx.

Bronnen: Opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht, AAK en www.zerken.nl.


XIVx. Willem KLOOTWIJK [4253] (zn. van XIIIx), geb. Dordrecht 5-9-1948, tr. [1529] Dordrecht 9-3-1976 Elizabeth van DIJKE [4254], geb. Dordrecht 26-10-1952, dr. van Leendert van DIJKE [4255] en Willemina AARNOUDSE [4256].
Uit dit huwelijk:
 1. Edwin Alexander [4257], geb. Dordrecht 15-11-1982.
 2. Arthur Christiaan [4258], geb. Dordrecht 4-8-1985.

Bronnen: Opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht en AAK.


XIIIy. Willem KLOOTWIJK [2309] (zn. van XIIo), geb. Zwijndrecht 2-11-1914, overl. Dordrecht 19-6-1986, tr. [797] Dordrecht 5-4-1939 Willemina SPINHOVEN [2310], geb. Benschop 17-10-1912, overl. Dordrecht 31-8-1998, dr. van Dirk SPINHOVEN [4259] en Wijntje de HAAN [4260].
Uit dit huwelijk:
 1. Marijke Alida [2311], geb. 11-3-1946, woont te dordrecht, tr. [798] Dordrecht 4-3-1971 Anton REPPEL [2312], geb. Dordrecht 31-10-1946, zn. van Jacobus Johannes Hendrikus REPPEL [4261] en Heila van ROSSUM [4262].

Bronnen: Telefonisch kontakt met Mevr Reppel-Klootwijk [2311], opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht, www.zerken.nl.


XIIp. Pieter KLOOTWIJK [378] (zn. van XIj), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1893, overl. ca. 1946, tr. [133] Zwijndrecht 5-9-1940 Adriaantje VISSER [408], geb. ca. 1-1-1904.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Jan [409], geb. Dordrecht 18-11-1941, boomkweker/imker in Wales.
 2. Arie Pieter [410], geb. Zwijndrecht 14-9-1944, volgt XIIIz.XIIIz. Arie Pieter KLOOTWIJK [410] (zn. van XIIp), geb. Zwijndrecht 14-9-1944, chauffeur, tr. [135] Rozina Charlotta PLOMP [415], geb. ca. 1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Arie [416], geb. ca. 1964, chauffeur.
 2. Marion Marigje Adriaantje [417], geb. 4-9-1968.XIk. Leendert KLOOTWIJK [322] (zn. van Xf), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 19-5-1857, arbeider, tr. [141] Hendrik-Ido-Ambacht 21-4-1881 Dirkje van PERSIE [427], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1860, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 24-5-1922, dr. van Dirk van PERSIE [428] en Maria KROOS [429].
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [430], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-12-1881, overl. ca. 1-1-1974.
 2. Dirk [431], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 28-1-1883, volgt XIIq.
 3. Lena [432], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-9-1884, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 30-12-1884.
 4. Marinus [433], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-1-1886.
 5. Lena [434], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-7-1887.
 6. Lijntje [435], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-9-1889, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 19-1-1892.
 7. Leendert [436], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-9-1892, Groenteboer, overl. 25-10-1960, tr. [2516] Zwijndrecht 19-2-1914 Hendrika TIMMERS [6409], geb. Zwijndrecht 15-9-1893, overl. 18-11-1983, dr. van Eeuwout TIMMERS [6410] en Fijgje BOERTJE [6411].
 8. Lijntje [437], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-9-1892, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 4-1-1894.
 9. Lijntje [438], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 21-7-1894.
 10. Dirkje [439], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-8-1899.

Het huwelijk van Leendert Klootwijk en Dirkje van Persie werd in Hendrik-Ido-Ambacht voltrokken op 21 april 1881 in aanwezigheid van Dirk van Persie, vader van de bruid en de getuigen: Jan Gerritsen, arbeider, Cornelis van Drunen, arbeider, Willem Kanters, arbeider en Adrianus den Hoed, veldwachter. De moeder van de bruid was niet aanwezig maar de vader van de bruid verklaarde dat haar toestemming is gevraagd en gekregen. Als stukken werden overlegd; 1. Het geboorte-extract des bruidegoms, 2. Het overlijdens extract van de vader des bruidegoms, 3. Het overlijdens extract van de moeder des bruidegoms, 4. Het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom, 5. De toestemming tot dit huwelijk van den commanderende officier van het Regiment Grenadiers en Jagers, 6. Het geboorte-extract der Bruid.
Alle aanwezigen hebben de akte ondertekend 'met uitzondering van de Vader der Bruid die verklaarde uithoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen'.
Teunis [430] werd geboren op 9 december 1881 om 21.30 uur in huis C.32 te Hendrik-Ido-Ambacht. Leendert was arbeider. De getuigen waren Jan Rijsdijk, Vlasbouwer en Jan Berkhout, gemeente-ontvanger.
Dirk [431] werd geboren op 28 januari 1883 om 03.30 uur in huis C.33 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan vd Koppel, arbeider en Adrianus den Hoed, veldwachter.
Lena [432] werd geboren op 7 september 1884 om 15.30 uur in huis C numero 54 te Hendrik-Ido-Ambacht. Leendert was arbeider van beroep. De getuigen waren Leendert Anderliesten, arbeider en Willem Jacobus de Snoo, kleermaker. Lena [432] overleed op 30 dec 1884 om 03.00 uur in huis C numero 54. De getuigen bij de aangifte van overlijden waren Leendert Klootwijk [322] en Gerrit Verhoeve, kastelein.
Marinus [433] werd geboren op 6 januari 1886 om 03.00 uur in huis C numero 54 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Adrianus den Hoed, veldwachter en Simon Cornelis Klootwijk [323], 25 jaar, arbeider, dit is waarschijnlijk de broer van Leendert.
Lena [434] werd geboren op 16 juli 1887 om 09.00 uur in huis C numero 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan van Persie, 23 jaar en arbeider en Willem Kroos, arbeider.
Lijntje [435] werd geboren op 30 september 1888 om 23.00 uur in huis C nr 11 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Hannes de Pater, arbeider en Bastiaan Steenbergen, nachtwaker. Lijntje overleed op 19 januari 1892 in huis C nr 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. Hier waren de aangevers: Leendert Klootwijk, de vader en Dirk Kroos,arbeider.
Leendert [436] werd geboren op 8 september 1892 om 17.00 uur in huis C nummer 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan Stolk, arbeider en Hendrik Kroos,arbeider.
Lijntje [437] werd geboren op 10 september 1892(!) om 16.00 uur in huis C nummer 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Teunis Stolk en Nicolaas Versnel,beide arbeiders. Het is zeer vreemd dat Lijntje twee dagen na haar broer Leendert geboren werd. Lijntje overleed op 4 januari 1894 om 04.30 uur. De aangevers van het overlijden waren Leendert Klootwijk,de vader en Pieter Mol.
Lijntje [438] werd geboren op 21 juli 1894 om 03.00 uur in huis C numero 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Pieter van der Griend, smid en Arie van den Berg, melkboer.
Dirkje [439] werd geboren op 5 augustus 1899 om 20.00 uur in huis C numero 43-b te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Aalbert Biesbroek, arbeider en Aart den Boer, gemeente-veldwachter.
Bronnen: BS Hendrik-Ido-Ambacht : [322] huw 8-1881, [430] geb 130-1881, [431] geb 20-1883, [432] geb 91-1884, ovl 68-1884, [433] geb 1886, [434] geb 73-1887, [435] geb 91-1889, ovl 13-1892, [436] geb 90-1892, [437] geb 93-1892, ovl 5-1894, [438] geb 74-1894, [439] geb 87-1899, BS huw Zwijndrecht 1914-6.XIIq. Dirk KLOOTWIJK [431] (zn. van XIk), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 28-1-1883, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 18-6-1945, tr. [142] Hendrik-Ido-Ambacht 30-5-1907 Adriaantje BAKKER [440], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 30-5-1889, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 23-9-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [441], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-9-1907, volgt XIIIaa.
 2. Adriaantje [442], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 22-4-1909, overl. 26-12-1992, tr. [143] Aart DIJKSMAN [451], geb. 28-10-1907, overl. 21-1-1975.
 3. Adrianus [443], geb. 3-3-1911, volgt XIIIab.
 4. Dirk [444], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-5-1913, begr. Sliedrecht 28-2-1984, tr.(1) [144] Maaike Maria BOELLAARD [452], geb. Gorinchem, tr.(2) [145] Wilhelmina Elfrida FISHER [453], geb. Lynden-Bochem.
 5. Teunis [445], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-1-1915, volgt XIIIac.
 6. Dirkje [446], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 18-4-1916, tr. [146] Gijshert MEYER [454].
 7. Pieter Marinus [447], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1918, overl. ca. 1920.
 8. Cornelia [448], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-4-1920, tr. [147] Willem DUBBELDAM [455], geb. Dordrecht.
 9. Elisabeth [449], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-4-1920, tr. [148] W.F. BUZINA [456], geb. Grass.
 10. Helena [450], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-5-1922, tr. [149] Gert Jan RIJSDIJK [457].

Bronnen: Opgave Piet Klootwijk [473], AAK en www.zerken.nl.


XIIIaa. Leendert KLOOTWIJK [441] (zn. van XIIq), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 10-9-1907, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1971, tr. [153] Teuna Klazina ALDERLIESTEN [471], geb. 13-9-1910, overl. Breda 30-9-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk [472], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-9-1931, volgt XIVy.
 2. Pieter [473], geb. 21-11-1936, tr. [1870] Geertruidenberg 29-4-1964 Maria J. van SCHIJNDEL [5034], geb. 15-2-1939.
 3. Adriaantje [474], tr. [1890] J.C. BROEDERS [5073].
 4. Teuna [475], tr. [1891] G. van KOOTEN [5074].

Bronnen: Opgave Piet Klootwijk [473], AAK, www.zerken.nl.


XIVy. Dirk KLOOTWIJK [472] (zn. van XIIIaa), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-9-1931, Leraar MAVO, tr. [1866] Dordrecht 28-12-1955 Anna Dorothea BOSHUISEN [5028], geb. Amsterdam 28-7-1933, Lerares VMBO.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Marjon [5029], geb. Hengelo 24-9-1957, Adviseur Onderwijs, tr. [1868] Aaltje BLOM [5031], geb. Haarlem 21-1-1931.
 2. Yvonne Mariette van ALMAREN [5030], geb. Hengelo 3-2-1962, Freelance Webdesigner, tr. [1867] Gerrit Hendrik ZOETEWEY [5032], geb. Hengelo 16-3-1959.

Dirk woont in Hengelo. Yvonne Mariette heeft haar achternaam in 1980 laten wijzigen. Ze heeft samen met Gerrit Hendrik twee kinderen: Tasso Toon (1992) en Noraly Gwen (1995).
Bronnen: Opgave Dirk Klootwijk [472].XIIIab. Adrianus KLOOTWIJK [443] (zn. van XIIq), geb. 3-3-1911, overl. 19-9-1986, tr. [152] Aartje DOORNEKAMP [467], geb. 12-9-1915, overl. 19-1-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk [468], geb. 14-8-1937, volgt XIVz.
 2. Willem [469], volgt XIVaa.
 3. Adma [470], geb. Beurath 26-5-1948, tr. [1869] 15-12-1967 Sjoerd Sjoukes MONSIEURS [5033], geb. Rotterdam 10-4-1946, Operator bij oliemaatschappij.

Adma woont in Hellevoetsluis en heeft twee kinderen: Angelique (1971) en Stephan (1976).
Bronnen: Opgave Adma Klootwijk [470].XIVz. Dirk KLOOTWIJK [468] (zn. van XIIIab), geb. 14-8-1937, Stuurman Smit-Rotterdam, tr. [2059] 21-9-1960 Neeltje van der KORPUT [5401], geb. 26-12-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Hendrikus [5402], geb. 30-8-1961, volgt XVq.

Bronnen: Opgave Dirk Klootwijk [468].


XVq. Robert Hendrikus KLOOTWIJK [5402] (zn. van XIVz), geb. 30-8-1961, tr. [2555] Diana Maria (Dianita) van HULZEN [6484], geb. Colombia 7-1-1976, dr. van H. van HULZEN [6485] en T. EGGINK [6486].
Uit dit huwelijk:
 1. Alano Dario [6487], geb. 31-7-2008.

Bronnen: Opgave Robert Hendrikus KLOOTWIJK [5402].


XIVaa. Willem KLOOTWIJK [469] (zn. van XIIIab), Timmerman Gem R'dam, tr. [1924] Anna Cornelia van BILSEN [5145].
Uit dit huwelijk:
 1. Rene [5146], geb. Rotterdam 11-11-1967, volgt XVr.

Bronnen: Opgave Renť Klootwijk [5146].


XVr. Rene KLOOTWIJK [5146] (zn. van XIVaa), geb. Rotterdam 11-11-1967, tr. [1925] Cornelia Maria Jacoba van DRUNEN [5147].
Uit dit huwelijk:
 1. Roxey [5148], geb. 12-9-1997.

Uit een vorig huwelijk van Cornelia Maria Jacoba van Drunen zijn geboren: Jeffrey Calame 10-02 1988 en Kimberley Calame 22-11-1991.
Bronnen: Opgave Renť Klootwijk [5146].XIIIac. Teunis KLOOTWIJK [445] (zn. van XIIq), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 12-1-1915, overl. 16-4-1980, tr. [154] Adriaantje Jannigje Lena RIJSDIJK [476], geb. 21-10-1916, overl. 9-8-1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje [477].
 2. Arie [478], geb. 12-6-1944, volgt XIVab.

Bronnen: www.zerken.nl.


XIVab. Arie KLOOTWIJK [478] (zn. van XIIIac), geb. 12-6-1944, Patatzaakhouder Alblasserdam, tr. [2468] D. den BOEF [6301], geb. 18-8-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. R.P. [6303], geb. 29-3-1967, volgt XVs.
 2. Y.M. [6302], geb. 1-2-1969.XVs. R.P. KLOOTWIJK [6303] (zn. van XIVab), geb. 29-3-1967, tr. [2469] M. KROOS [6304], geb. 30-10-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. M. [6305], geb. 4-11-1993.XIl. Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (zn. van Xf), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-8-1860, arbeider en tuinman, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 21-7-1918, tr. [322] Hendrik-Ido-Ambacht 3-5-1882 Marrigje van der BURG [914], geb. ca. 1862, dr. van Arie van der BURG [915] en Maaike GERRITSE [916].
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [901], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 8-9-1882, tuinman, tr. [633] Zwijndrecht 18-4-1907 Willemina RINGELBERG [1877], geb. Zierikzee ca. 1884, dr. van Cornelis RINGELBERG [1878] en Jannetje LEIJDEKKERS [1879].
 2. Arie Jan [4553], geb. 20-1-1884, overl. 28-8-1884.
 3. Lena [902], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 29-5-1885, overl. 1-4-1972, tr. [1654] 1903 Andries BAKKER [4552].
 4. Maartje [4554], geb. 31-10-1886, tr. [1655] STREEFKERK [4555].
 5. Arie Jan [4556], geb. 26-4-1888, tr. [1656] Antje Gerdina van HELDEN [4557].
 6. Willem [903], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-4-1890, volgt XIIr.
 7. Cornelia Johanna [4558], geb. 3-3-1892, overl. 8-2-1894.
 8. Cornelia Johanna [4559], geb. 16-8-1894, overl. 17-8-1972, tr. [1657] Willem KROOS [4560].
 9. Marrigje [4561], geb. 5-8-1896, overl. 8-6-1898.
 10. Emmetje [4562], geb. 29-12-1897, overl. 24-3-1974, tr. [1658] 1922 Jan Cornelis van der LINDEN [4563].
 11. Simon Cornelis [4564], geb. 4-5-1899, overl. 24-7-1899.
 12. Simon Cornelis [4565], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 21-9-1901, volgt XIIs.
 13. Marrigje [4567], geb. 5-1-1903, overl. 18-3-1984, tr. [1660] Jan Johannes ENZLER [4568], geb. 4-11-1900, overl. 26-2-1982.
 14. Leendert [4569], geb. 26-6-1905, volgt XIIt.
 15. Anna [4571], geb. 19-10-1909, tr. [1662] 1929 Cornelis LODDER [4572].

Simon Cornelis en Marrigje van der Burg trouwen op 3.5.1882. Maarigje is dan 20 jaar. Teunis wordt om 11.00 uur en Lena wordt om 14.30 uur geboren in huis C. nr 29. Op dat adres woonden toen ook de neef van Simon Cornelis, nl Willem Cornelis met zijn vrouw Hendrika Schouten.

Bronnen: [323x914] BS huw HIA no.19 3.5.1882 RAZH, [901] BS geb HIA no.90 8.9.1882 RAZH, [902] BS geb HIA no.54 30.5.1885 RAZH, [903] BS geb HIA no.35 9.4.1890 RAZH, opgave B.M.M. Klootwijk [4573], www.zerken.nl.XIIr. Willem KLOOTWIJK [903] (zn. van XIl), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 9-4-1890, scheepsloper en scheepsklinker, overl. Rotterdam 29-9-1969, tr. [1577] Papendrecht 25-8-1916 Trijntje VETH [4357], geb. Papendrecht 14-8-1894, dr. van Gerrit Jacob VETH [4358] en Jannigje Maaijke van de GRAAF [4359].
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Cornelis [4360], geb. Papendrecht 18-7-1917, overl. Papendrecht 7-3-1918.
 2. Simon Cornelis [4361], geb. Papendrecht 24-12-1918.
 3. Gerrit Jacob [4362], geb. Papendrecht 8-12-1919.
 4. Margje [4363], geb. Papendrecht 10-2-1921.
 5. Willem [4364], geb. Papendrecht 13-5-1922.
 6. Jannigje Maaijke [4365], geb. Papendrecht 13-12-1923.
 7. Jannigje [4366], geb. Papendrecht 27-11-1925.
 8. Lena [4367], geb. Papendrecht 19-3-1927, overl. Rotterdam 15-12-2008, tr. [2607] Adrianus de VRIES [6625], geb. 24-1-1923, overl. 3-9-1994.

Bronnen: BS huw Papendrecht 1916-23, AAK 1969.


XIIs. Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] (zn. van XIl), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 21-9-1901, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 15-11-1968, tr. [1659] 1931 Christina BOL [4566], geb. 14-12-1908, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 23-8-2000.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [4892], volgt XIIIad.
 2. Simon Cornelis [4591], geb. 3-10-1933, overl./begr. Middelburg 7/10-10-2002, tr. [1669] W. BOONE [4592].
 3. Lijzia [4894], geb. 19-1-1938, tr. [1807] Wil STICHTER [4907].
 4. Arie Jan [4893], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1940, volgt XIIIae.
 5. Adrianus [4895], geb. 29-8-1944.
 6. Teunis [4896], geb. 24-4-1946, volgt XIIIaf.
 7. Leendert Jan [4897], geb. 19-2-1948.


Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573], opgave Richard Klootwijk [4911], AAK en www.zerken.nl.XIIIad. Willem KLOOTWIJK [4892] (zn. van XIIs), tr. [1804] Mijnsherenland 30-1-1976 Marja BOS [4898].
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Cornelis (Corne) [4899], geb. Dordrecht 17-7-1979.
 2. Hubert [4900], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 17-2-1982.

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIIIae. Arie Jan KLOOTWIJK [4893] (zn. van XIIs), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1940, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 13-5-1993, tr. [1805] Jennie van der POEL [4901].
Uit dit huwelijk:
 1. Simon [4902], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-3-1965, volgt XIVac.
 2. Corrie [4903], tr. [1812] Aart [4915].
 3. Chris [4904], volgt XIVad.
 4. Jolanda [4905], tr. [1810] Cor [4913].

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIVac. Simon KLOOTWIJK [4902] (zn. van XIIIae), geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-3-1965, tr. [1813] Henriette [4916].
Uit dit huwelijk:
 1. Joshua [4917].
 2. Juliette [4918].
 3. Jara Joelle [4919], geb. Zwijndrecht 1-8-2001.

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIVad. Chris KLOOTWIJK [4904] (zn. van XIIIae), tr. [1811] Corina [5014].
Huwelijk ontbonden.
Uit dit huwelijk:
 1. Davey [4914].

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIIIaf. Teunis KLOOTWIJK [4896] (zn. van XIIs), geb. 24-4-1946, tr. [1809] 30-10-1970 Leentje Adriaantje van ARKEL [4908], geb. Rotterdam 29-3-1951, dr. van C.A. van ARKEL [4909] en Adriaantje KOSTER [4910].
Uit dit huwelijk:
 1. Richard [4911], geb. Dordrecht 28-5-1974, volgt XIVae.
 2. Dennis [4912], geb. 18-4-1978, volgt XIVaf.

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIVae. Richard KLOOTWIJK [4911] (zn. van XIIIaf), geb. Dordrecht 28-5-1974, tr. [1815] Vught 11-12-2000 Liesbeth HARTEMAN [4920], geb. Zevenaar 9-12-1972, dr. van Rijk HARTEMAN [4921] en Verena van den HOEK [4922].
Uit dit huwelijk:
 1. Lucas Rijk [4923], geb. Den Bosch 17-5-2004.
 2. Emma Verena [5461], geb. Zwijndrecht 28-11-2005.
 3. Lotte Christina [6443], geb. Zwijndrecht 17-6-2008.

Voor meer informatie over dit gezin zie de website (href=http://www.klootwijk.nu)
Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].XIVaf. Dennis KLOOTWIJK [4912] (zn. van XIIIaf), geb. 18-4-1978, tr. [2471] Tamara HAMEETE [6307].
Uit dit huwelijk:
 1. Rory Jai [6308], geb. Zwijndrecht 29-11-2007.

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].


XIIt. Leendert KLOOTWIJK [4569] (zn. van XIl), geb. 26-6-1905, overl. 20-2-1967, tr. [1661] 18-6-1931 Maaike Maria van DALEN [4570], overl. 17-3-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Maaike Maria [4573], geb. 7-4-1932, tr. [1663] Hendrik-Ido-Ambacht 8-2-1961 Johannes KREIJENBROEK [4574], geb. Zutphen 22-8-1935, zn. van A.C. KREIJENBROEK [6716] en D.E. POSTEL [6717].
 2. Simon Cornelis [4575], geb. 11-6-1934, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 30-9-1990.
 3. Joseph [4576], geb. 11-6-1935, volgt XIIIag.
 4. Arie Jan [4578], geb. 26-6-1936, volgt XIIIah.
 5. Leendert [4580], geb. 18-2-1946, volgt XIIIai.

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573] en AAK.


XIIIag. Joseph KLOOTWIJK [4576] (zn. van XIIt), geb. 11-6-1935, overl. 28-10-1986, tr. [1664] Pieternella VISSER [4577].
Uit dit huwelijk:
 1. Clasina Agatha [4582], tr. [1667] Pieter Martin BEZEMER [4583].
 2. Maaike Maria [4584].
 3. Pieternella Jose [4585].
 4. Leendert [4586].

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573].


XIIIah. Arie Jan KLOOTWIJK [4578] (zn. van XIIt), geb. 26-6-1936, tr. [1665] Antonia Maria SCHOUTEN [4579].
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Maria [4587], tr. [1668] Johan Cornelis de GROOT [4588].

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573].


XIIIai. Leendert KLOOTWIJK [4580] (zn. van XIIt), geb. 18-2-1946, tr. [1666] Sonja VISSER [4581], dr. van Jacob VISSER [6579] en M. MULLER [6580].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Jacob [4589].
 2. Mark Pieter [4590].

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573].


VIIIe. Pieter KLOOTWIJK [141] (zn. van VIId), ged.(ned.ger.) Charlois 22-10-1758 (getuige was tante Marijtje Klootwijk), overl. Sliedrecht 8-5-1823, ondertr. [710] Alblasserdam 24-4-1789, tr.kerk [710] Alblasserdam 17-5-1789 Baartje VINK [2107], ged. Alblasserdam 28-11-1762, overl. Sliedrecht 14-5-1822, dr. van Jan Jacobsz VINK [4380] en Hendrikje Ariens VERHEUL [4381].
Uit dit huwelijk:
 1. Eva [2108], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-1-1789, overl. Papendrecht 9-1-1856, tr. [1599] Sliedrecht 16-12-1815 Willem ROMIJN [4420], geb. Papendrecht 14-11-1791, overl. Sliedrecht 19-11-1866, zn. van Jan ROMIJN [5235] en Aaltje SCHORTELDOEK [5517].
 2. Jan [2109], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 14-8-1791.
 3. Hendrikje [6473], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 19-3-1797, arbeidster, overl. Ridderkerk 28-10-1859, tr. [2749] Ridderkerk 21-11-1823 Jan van den TOORN [6960], geb. Hillegersberg ca. 1799, arbeider, overl. Ridderkerk 11-5-1845, zn. van Jan van den TOORN [6961] en Ariaantje RIJSDIJK [6962].
 4. Pietertje [6474], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 23-9-1798.
 5. Jannigje [2110], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 12-7-1801, tr. [711] Papendrecht 7-11-1832 Pieter NADERON [2111], geb. Papendrecht ca. 1798, wednr van Sijgje Smits, zn. van Gijsbert NADERON [6477] en Pieternella EIJKELENBOOM [6478].
 6. Metje [6475], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 15-1-1804.
 7. Pieter [6476], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 3-3-1805.

Gegevens van huwelijk en geboorte van Jannigje volgens opgave van Wim van Stek (NGV lidnr: 115162).
Bronnen: T HIA 1-1789, D HIA 8-1789, 13-1791, DTB Alblasserdam HVWA, BS Sliedrecht HVWA, IGI, BS huw Papendrecht 1832-7.VIIe. Teunis KLOOTWIJK [94] (zn. van VIc), geb. Charlois 3-4-1729, tr. [54] Barendrecht 22-4-1759 Marytje Willemsdr GROENEWEG [150], geb. Barendrecht 6-1-1737, dr. van Willem GROENEWEG [156] en Maaike SPARREBOOM [157].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [2038], ged. Barendrecht 18-11-1759.
 2. Maaike [151], ged. Barendrecht 7-9-1760.
 3. Maaike [152], ged. Barendrecht 20-12-1761, overl. Charlois 28-1-1830, tr. [56] 16-10-1791 Kors VERHAGEN [158].
 4. Leendert [852], ged. Barendrecht 17-6-1764, volgt VIIIf.
 5. Willem [154], ged. Charlois 24-8-1766, volgt VIIIg.
 6. Pleuntje [155], geb. Charlois 31-1-1768.
 7. Arie [2134], ged. Barendrecht 8-1-1769, volgt VIIIh.
 8. Pleuntje [2040], ged. Barendrecht 3-9-1775, tr. [62] 13-5-1792 Dirk LEMS [161].
 9. Pleun [2041], ged. Barendrecht 16-2-1777, volgt VIIIi.
 10. Cornelis [2042], ged. Barendrecht 8-4-1781.

Bronnen: T barendrecht 8.58-1759, D barendrecht 4.177-1759, 5.2-1760, 5.6-1761, 5.12-1764, 5.25-1769, 5.44-1775, 5.45-1777, 5.50-1781, BS ovl Zegwaart 1817-30, BS ovl Charlois 1830-11.


VIIIf. Leendert KLOOTWIJK [852] (zn. van VIIe), ged. Barendrecht 17-6-1764, tr. [298] Ridderkerk 8-11-1789 Teuntje van VLIET [853], geb. IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [45], ged. Ridderkerk 28-2-1790, volgt IXf.
 2. Maria [46], ged. Ridderkerk 21-9-1794, tr. [2539] Ridderkerk 22-11-1816 Harmen BAKKER [6450], geb. Ridderkerk ca. 1794, zn. van Pieter BAKKER [6451] en Maria VOGELAAR [6452].
 3. Teunis [854], geb. Ridderkerk 15-5-1797, volgt IXg.
 4. Arie [565], geb. Ridderkerk 14-1-1800, volgt IXh.
 5. Willem [2020], geb. Ridderkerk 12-12-1802.
 6. Kaatje [2021], ged. Ridderkerk 2-6-1805, overl. Ridderkerk 15-3-1867, tr. [679] Ridderkerk 3-5-1828 Hermanus OOSTHOEK [2022], geb. Ridderkerk ca. 1806, zn. van Pieter OOSTHOEK [6183] en Grietje VOGELAAR [6184].

Uit de trouwboeken van Ridderkerk:
'26.10.1789 Ondertrouw. Leendert Klootwijk JM geb te Karnisse (Barendrecht) en Teuntje van Vliet JD geb van ijsselmonde beide wonende te ridderkerk. De proclamatien zijn op de 18 & 25 oktober & 1 november alhier onverhindert gedaan. Op den 8 nov alhier in den Egt bevestigt.'

Bronnen: T Ridderkerk 11.97-1789, D Ridderkerk 7.264-1790, 7.292-1794, 7.312-1797, 7.328-1800, 7.344-1802, 7.361-1805, BS huw Ridderkerk 1816-20, BS ovl Ridderkerk 1867-46.IXf. Jan KLOOTWIJK [45] (zn. van VIIIf), ged. Ridderkerk 28-2-1790, arbeider, overl. Ridderkerk 22-1-1851, tr. [436] Ridderkerk 30-4-1814 Teuntje van VLIET [1197], geb. Heerjansdam ca. 1789, dienstmeid, overl. Ridderkerk 5-8-1864, dr. van Teunis van VLIET [1196] en Plonia BROEKHUIZEN [30].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje [1198], geb. Ridderkerk ca. 12-9-1814, overl. Ridderkerk 18-10-1859, tr. [2519] Ridderkerk 8-5-1841 Pieter van der STEEN [6414], geb. Ridderkerk ca. 1812, overl. Ridderkerk 7-11-1871, zn. van Willem van der STEEN [6415] en Maria KROOS [6416].
 2. Teunis [1199], geb. Ridderkerk ca. 13-10-1815, volgt Xg.
 3. Leendert [1200], geb. Ridderkerk ca. 7-12-1818, overl. Ridderkerk ca. 8-2-1819.
 4. Leendert [1201], geb. Ridderkerk ca. 23-12-1819, arbeider, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 15-2-1871, tr. [495] Ridderkerk 1-11-1850 Jacomijntje van der PLIGT [1352], geb. ca. 1817, dienstbode, dr. van Hendrik van der PLIGT [1353] en Pietertje STEHOUWER [1354].
 5. Pieter [1202], geb. Ridderkerk ca. 2-7-1822, overl. Ridderkerk 11-3-1851.
 6. Aplonia [1203], geb. Ridderkerk ca. 9-6-1825, overl. Ridderkerk 26-6-1890, tr. [592] Ridderkerk 26-10-1849 Gerrit van OVERSCHOT [1669], geb. Ridderkerk ca. 1824, zn. van Jacob van OVERSCHOT [6539] en Maartje VERRIJS [6540].
 7. Arie [1204], geb. Ridderkerk ca. 20-9-1828, volgt Xh.
 8. Willem [1077], geb. Ridderkerk ca. 12-3-1833, volgt Xi.

Het gezin woonde in 1826 te ridderkerk in huis nr 54. Er was toen ook sprake van een dochter(?) Adriana van plm 6 jaar.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1814, 1849-42, BS geb Ridderkerk 1825-66, 1828-121, 1833-39, BS ovl Ridderkerk 1851-4, 1859-251, 1864-170, 1869-57, 1871-27, 1890-109, BEV Ridderkerk 1826-93.Xg. Teunis KLOOTWIJK [1199] (zn. van IXf), geb. Ridderkerk ca. 13-10-1815, overl. Ridderkerk 17-4-1869, tr. [497] Ridderkerk 7-8-1840 Kaatje PORS [1361], geb. Ridderkerk ca. 1818, overl. Ridderkerk 20-6-1889, dr. van Leendert PORS [1360] en Willemijntje RIJSDIJK [1236].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [1362], geb. Ridderkerk 12-6-1841, overl. Ridderkerk 4-11-1841.
 2. Jan [1363], geb. Ridderkerk 8-11-1842, overl. Ridderkerk 24-2-1864.
 3. Leendert [1364], geb. Ridderkerk 5-12-1846, overl. Ridderkerk 1-11-1850.
 4. Teuna [1365], geb. Ridderkerk 4-4-1850, overl. Ridderkerk 2-6-1869.
 5. Wilhelmina [1530], geb. Ridderkerk 27-1-1854, overl. Ridderkerk 7-12-1889, tr. [591] Gijsbert van der VELDEN [1668].
 6. Leendert [1531], geb. Ridderkerk 30-1-1858, volgt XIm.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1840-33, BS geb Ridderkerk 1841-80, 1842-163, 1846-152, 1850-57, 1854-23, 1858-28, BS ovl Ridderkerk 1841-110, 1850-111, 1864-49, 1889-114, 1889-192, 1901-53.


XIm. Leendert KLOOTWIJK [1531] (zn. van Xg), geb. Ridderkerk 30-1-1858, overl. Ridderkerk 4-3-1901, tr.(1) [563] Ridderkerk 18-11-1881 Pieternella RIJSDIJK [1596].
Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [564] Ridderkerk 2-5-1884 Annigje ZEVENBERGEN [1597], geb. Delfshaven ca. 1858, dr. van Pieter ZEVENBERGEN [1598] en Aplonia RIJSDIJK [1599].
Uit dit huwelijk:
 1. Aplonia [1628], geb. Ridderkerk 4-3-1885, tr.(1) [2553] Ridderkerk 14-12-1906 Pieter OOSTLANDER [6481], geb. Krimpen a/d Lek ca. 1878, zn. van Pieter OOSTLANDER [6482] en Josina Gradina LEBBINK [6483], tr.(2) [2646] Adrianus HOEK [6724], geb. Westmaas ca. 1885, zn. van Arie HOEK [6725] en Meinsje STOUGIE [6726].
 2. Teunis [1629], geb. Ridderkerk 20-1-1887, volgt XIIu.
 3. Catharina [1630], geb. Ridderkerk 17-2-1889, overl. Rotterdam 2-4-1892.
 4. Pietje [1631], geb. Ridderkerk 10-1-1891, overl. 13-2-1986, tr. [2116] Ridderkerk 14-6-1912 Pieter van PELT [5498], geb. Ridderkerk 2-11-1887, overl. Ridderkerk 2-12-1954, zn. van Willem van PELT [6367] en Catalijntje van der GIESSEN [6368].
 5. Jan [3697], geb. Ridderkerk 23-7-1893, volgt XIIv.
 6. Catharina [3694], geb. Ridderkerk 1-2-1896.
 7. Pieter [3695], geb. Ridderkerk 24-6-1898, overl. Ridderkerk 6-6-1899.
 8. Neeltje [3696], geb. Ridderkerk 8-4-1900, overl. Ridderkerk 25-1-1901.


Bronnen: BS huw Ridderkerk 1884-9, 1906-66, BS geb Ridderkerk 1885-65, 1629-20, 1889-38, 1891-11, BS ovl Ridderkerk 1899-103, 1901-53, 1954-118, BS ovl Rotterdam 1892-1613, BS huw Rotterdam 1920, www.zerken.nl.
Kind 5-8 volgens opgave J. Hartog, Heenvliet.XIIu. Teunis KLOOTWIJK [1629] (zn. van XIm), geb. Ridderkerk 20-1-1887, tr. [587] Ridderkerk 3-5-1912 Maria van den BOOGAARD [1663], geb. Ridderkerk ca. 1893, overl. Rotterdam 27-10-1940, dr. van Gijsbertus van den BOOGAARD [1664] en Janna Maria KRUITHOF [1665].
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje [6599], geb. Ridderkerk 1-3-1929, overl. Ridderkerk 4-3-1929.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1912-14, BS ovl Ridderkerk 1929-24, 1940-128.


XIIv. Jan KLOOTWIJK [3697] (zn. van XIm), geb. Ridderkerk 23-7-1893, Scheepsklinker, grondwerker, overl. Rotterdam 14-4-1974, tr.(1) [1294] Hendrik-Ido-Ambacht 29-8-1912 Maria Cornelia SCHREUDERS [3698], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 2-3-1894, overl. Rotterdam tussen 1930 en 1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [3714], geb. Ridderkerk 29-11-1912, volgt XIIIaj.
 2. Dirkje [3699], geb. Ridderkerk 24-12-1913, tr. [1295] Wouter STOLK [3700], geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 1-2/3-11-1907. Vertrokken naar ZutphenWouter en Dirkje zijn gescheiden ,en Dirkje is vertroken naar Zutphen
 3. Johannes [3718], geb. Ridderkerk 18-4-1915, volgt XIIIak.
 4. Annigje [3701], geb. Ridderkerk 29-6-1917.
 5. Aart [3702], geb. Ridderkerk 16-12-1918, volgt XIIIal.
 6. Teuntje Bastiaanse [3703], geb. Ridderkerk 1-1-1920, overl. Ridderkerk.
 7. Teunis [3704], geb. Ridderkerk 6-6-1921, overl. Ridderkerk 11-7-1921.
 8. Toon [3705], geb. Ridderkerk. Toon is vermist sinds de W.O.II
 9. Teunis [3720], geb. Ridderkerk 3-9-1923, volgt XIIIam.
 10. Sjaan [3706], geb. Ridderkerk, tr. [1296] Jan VERMEER [3707]. vertrokken naar Wageningen
 11. Apolonia Maria [3708], geb. Ridderkerk ca. 1927, overl. Harderwijk 1-7-1945.
 12. Maria [3709], geb. Ridderkerk.
 13. Jan [3710], geb. Rotterdam.
 14. Pietje [3711], geb. Rotterdam.
 15. Arie [3712], geb. Rotterdam.

Jan KLOOTWIJK, tr.(2) [1297] ca. 1935 Katrien BOS [3713].

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 1912, BS ovl Ridderkerk 1921-68, BS ovl Harderwijk 1945-122.


XIIIaj. Leendert KLOOTWIJK [3714] (zn. van XIIv), geb. Ridderkerk 29-11-1912, Scheepslasser, overl. Rotterdam 30-4-1989, tr.(burg.stand) [1298] Rotterdam 18-3-1942 Teuna STOLK [3715], geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 17-8/10-9-1916, overl. Rotterdam 24-5-2009, dr. van Wouter STOLK [3716], Lintzager/Timmerman, en Johanna Margaretha de SWART [3717].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [3725], geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 6-6/1-8-1943, volgt XIVag.
 2. Wouter [3731], geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 19-2/6-5-1945, volgt XIVah.
 3. Bastiaan [3737], geb. Rotterdam 26-1-1948, volgt XIVai.
 4. Johannes Marinus [3741], geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 14-12-1951/8-2-1952, volgt XIVaj.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVag. Leendert KLOOTWIJK [3725] (zn. van XIIIaj), geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 6-6/1-8-1943, Magazijnmeester, tr.(burg.stand) [1303] Rotterdam 2-9-1965 Johanna Hugerina van 't HOF [3726], geb. Zuid Beijerland 3-3-1942, ned.herv., Huisvrouw/PartimeBejaardenzorg, dr. van Cornelus van 't HOF [3727], Bouwvakker, en Bastiaantje Jannigje OUWENS [3728], Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Ellen [3729], geb. Rotterdam 7-4-1966, Huisvrouw/PartimeBejaardenzorg.
 2. Marco [3730], geb. Rotterdam 28-5-1972, Ass.beheerder Cultureelcentrum.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVah. Wouter KLOOTWIJK [3731] (zn. van XIIIaj), geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 19-2/6-5-1945, Matroos/Chauffeur/Verfspuiter, tr.(burg.stand) [1305] Rotterdam 2-9-1965 Cornelia LETTERMAN [3732], geb. Rotterdam 17-12-1946, Verkoopster, dr. van Marinus LETTERMAN [3733], Timmerman, en Adriana KOONINGS [3734].
Uit dit huwelijk:
 1. Patrick [3735], geb. Rotterdam 7-3-1966, Binnenhuisarchitect.
 2. Richard [3736], geb. Rotterdam 1-8-1972, Magazijmedewerker.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVai. Bastiaan KLOOTWIJK [3737] (zn. van XIIIaj), geb. Rotterdam 26-1-1948, tr.(burg.stand) [1307] Rotterdam ca. 1971 Loiranne LEEUWIS [3738], geb. Guyana ca. 23-5-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonda [3739], geb. Rotterdam 9-2-1972.
 2. Justin [3740], geb. Rotterdam 1974.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVaj. Johannes Marinus KLOOTWIJK [3741] (zn. van XIIIaj), geb./ged.(ned.herv.) Rotterdam 14-12-1951/8-2-1952, Projectleider Bouwspeeltuin, tr.(burg.stand) [1308] Rotterdam 9-5-1973 Martijntje Theadora WAGENAAR [3742], geb. Rotterdam 3-12-1955, dr. van Willem WAGENAAR [3743], Schilder, en Greet HANEVEER [3744].
Uit dit huwelijk:
 1. Dennis [3745], geb. Rotterdam 20-8-1980.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIIIak. Johannes KLOOTWIJK [3718] (zn. van XIIv), geb. Ridderkerk 18-4-1915, overl. Rotterdam na 1970, tr. [1300] Lies van DIETEN [3719], geb. ca. 1919, overl. 13-10-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrie [3746], volgt XIVak.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVak. Adrie KLOOTWIJK [3746] (zn. van XIIIak), tr. [1310] NN [3747].
Uit dit huwelijk:
 1. NN [3748].
 2. NN [3749].

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIIIal. Aart KLOOTWIJK [3702] (zn. van XIIv), geb. Ridderkerk 16-12-1918, tuinman, overl. Enschede 21-4-1991, tr. [2013] Rotterdam 10-4-1946 Johanna Eva BIJDAM [5310], geb. Rotterdam 10-1-1922.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [5311], geb. Rotterdam 16-10-1947, kunstschilder en dichter, tr. [2014] Amanda ? [5316], geb. 1968.
 2. Dirk [5312], geb. Rotterdam 19-1-1949, volgt XIVal.
 3. Aart [5313], geb. Rotterdam 10-5-1950, container controleur, tr. [2016] Alie TOL [5320], geb. Poortugaal, winkelbediende.
 4. Hannie Johanna [5314], geb. Rotterdam 18-9-1952, tr. [2017] Gerardus van SOEST [5321], geb. Utrecht 22-8-1952, operator.
 5. Miriam Maria Barbara [5315], geb. De Bilt 16-3-1956, vrijwilligster bejaardenhuis, overl. Rotterdam 22-3-2002.

Aart klootwijk was 22 jaar toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Hij ging in het Nederlandse verzet. Dat wil zegen dat hij met nog een drietal mensen in Rotterdam de wapenopslagplaatsen moesten zoeken die in het centrum van Rotterdam verborgen waren door de Duitsers. Deze werden met explosieven opgeblazen. Helaas zijn ze opgepakt door de Duitsers, en naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. Daar hebben ze een aantal weken gevangen gezeten. Van daar uit zijn ze op transport gesteld naar duitsland om in de fabrieken voor de duitsers te werken. Ze zijn in 1945 door de Engelse bevrijd.

Eva BIJDAM [5310] was voorheen gehuwd met Johannes Franciscus Meijs. Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
Het huwelijk tussen Aart Klootwijk [3702] en Johanna Eva BIJDAM [5310] is op 13 augustus 1970 te Rotterdam ontbonden.

Bronnen: opgave Dirk Klootwijk [5312], Foto Fam. J.Hartog Heenvliet.XIVal. Dirk KLOOTWIJK [5312] (zn. van XIIIal), geb. Rotterdam 19-1-1949, pakhuismedewerker, tr. [2015] Neeltje Everdina van de VEGT [5317], geb. Rotterdam 30-4-1953, huish.medewerkster ASVZ. West.
Uit dit huwelijk:
 1. Donna Livia Francis [5318], geb. Sliedrecht 22-12-1986.
 2. Tino Aart [5319], geb. Dordrecht 8-1-1991.

Bronnen: opgave Dik Klootwijk [5312].


XIIIam. Teunis KLOOTWIJK [3720] (zn. van XIIv), geb. Ridderkerk 3-9-1923, Kraanmachinist, tr.(burg.stand) [1301] Rotterdam 6-5-1953 Jacomina Carolina HARTOG [3721], geb. Rotterdam 18-10-1931, dr. van Arent HARTOG [3722], Kraanmachinist, en Wilhemina STOLK [3723].
Uit dit huwelijk:
 1. Arent [3750], geb. Rotterdam 25-8-1954, volgt XIVam.
 2. Leendert [3756], geb. Rotterdam 27-5-1958, volgt XIVan.
 3. Ronald [3724], geb. Rotterdam 13-5-1967, Werktuigbouwkundige.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVam. Arent KLOOTWIJK [3750] (zn. van XIIIam), geb. Rotterdam 25-8-1954, Instructeur MTC, tr.(burg.stand) [1311] Rotterdam 17-11-1978 Jacomina Cornelia RENTIER [3751], geb. Nieuwekerk 20-11-1957, Verpleegkundige, dr. van Jasper RENTIER [3752] en Jacomina Suzanne CONTANT [3753].
(Internet Email: 101560.652@compuserve.com)
Uit dit huwelijk:
 1. Stephan Peter [3754], geb. Heenvliet 24-10-1984.
 2. Jacomine Marina Elize [3755], geb. Heenvliet 27-9-1986.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.


XIVan. Leendert KLOOTWIJK [3756] (zn. van XIIIam), geb. Rotterdam 27-5-1958, Beveiligingsbeambte, tr.(1) [1313] Rotterdam 1982 Lydia VROLIJKS [3757], geb. Rotterdam 26-5-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Suzanne Theadora Leonarda [3758], geb. Rotterdam 25-5-1983, tr. [2693] 6-5-2010 Mark TOURNIER [6821].

Leendert KLOOTWIJK, tr.(burg.stand)(2) [1314] Hoogvliet 27-7-1992 Janette OLIERHOEK [3759], geb. Rotterdam 27-1-1963, dr. van OLIERHOEK [3760] en van GEEST [3761].

Het huwelijk tussen Leendert en Lydia is op 27 september 1992 door echtscheiding ontbonden.
Suzanne en Mark krijgen op 18 december 2008 een dochter: Romy Tournier.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet, Suzanne Klootwijk.Xh. Arie KLOOTWIJK [1204] (zn. van IXf), geb. Ridderkerk ca. 20-9-1828, arbeider, overl. Haarlemmermeer 7-11-1892, tr.(1) [434] Ridderkerk 25-4-1851 Stijna VELTHOEN [1206], geb. Ridderkerk ca. 1826, overl. voor 1865, dr. van Simon VELTHOEN [6360] en Sijgje van den BERG [6361].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [1326], geb. Ridderkerk 1-10-1852, volgt XIn.
 2. Teunis [1003], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-2-1856, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 13-3-1856.
 3. Huig [1210], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 25-4-1857, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 28-12-1857.
 4. Teuna [1211], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-2-1861, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 1-8-1861.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [435] Hendrik-Ido-Ambacht 6-5-1865 Pietertje van der LINDEN [1207], geb. Ridderkerk ca. 1837, dienstbode, dr. van Willem van der LINDEN [1208] en Annetje van 't HOFF [1209].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1267], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1867, volgt XIo.
 2. doodgeboren zoon [6935], geb. Ridderkerk 20-6-1871, overl. Ridderkerk 20-6-1871.

Op 4-2-1868 is er een levenloos kind van het mannelijk geslacht en op 20-6-1871 is er een levenloos kind aangegeven van Arie Klootwijk [1204] en Pietertje van der Linden.
Bronnen: BS geb Ridderkerk 1852-175, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 14-1856, 36-1857, 13-1861, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 6-1865, 12-1865, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 26-1856, 83-1857, 41-1861, 17-1868, 114-1871, BS ovl Ridderkerk 1871-114, BS ovl Haarlemmermeer 1892-298.XIn. Jan KLOOTWIJK [1326] (zn. van Xh), geb. Ridderkerk 1-10-1852, arbeider scheepsbouw, overl. Ridderkerk 24-1-1912, tr. [505] Ridderkerk 16-2-1877 Suzanna van der PADT [1387], geb. Ridderkerk 21-1-1856, overl. Ridderkerk 16-1-1931, dr. van Corstiaan van der PADT [1388] en Pietertje de KONING [1389].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [1649], geb. Ridderkerk 19-7-1877, volgt XIIw.
 2. Pietertje [2029], geb. Ridderkerk 12-12-1878, volgt XIIx.
 3. Stijna [2030], geb. Ridderkerk 11-5-1880, overl. Ridderkerk 25-1-1941, tr. [2628] Matheus de JONG [6683].
 4. Neeltje [2031], geb. Ridderkerk 25-3-1882, tr. [726] Dordrecht 15-2-1906 Johannes NAGTEGAAL [2131], geb. Dubbeldam ca. 1877, tuinier, overl. Dordrecht 3-9-1948, zn. van Willem NAGTEGAAL [2132] en Jannigje BRAND [2133].
 5. Korstiaan [1650], geb. Ridderkerk 25-12-1883, volgt XIIy.
 6. Sijgje [1638], geb. Ridderkerk 30-12-1885.
 7. Willem [1639], geb. Ridderkerk 6-4-1887, overl. Ridderkerk 20-11-1887.
 8. Maria [1640], geb. Ridderkerk 19-11-1888, overl. Ridderkerk 1-12-1888.
 9. Willem [1641], geb. Ridderkerk 4-8-1890, volgt XIIz.

Pieterje Klootwijk [2029] en Hendrik van Heeren zien we later weer terug in een geheel andere tak als Schoonouders van Jacoba Klootwijk [2852] (href=2500.htm#2273) en van Pieter Klootwijk [2480] (href=2500.htm#2480).
Geboorteakte van Korstiaan is nog niet geraadpleegd aangezien deze miste op de microfilms van het ARA.
Bronnen: BS huw Ridderkerk 5-1877, BS geb Ridderkerk 185-1877, 310-1878, 127-1880, 86-1882, 321-1885, 101-1887, 279-1888, 190-1890, BS ovl Ridderkerk 1887-163, 1888-140, 1912-9, 1931-20, 1933-24, 1941-16, Bev Ridderkerk.XIIw. Arie KLOOTWIJK [1649] (zn. van XIn), geb. Ridderkerk 19-7-1877, arbeider scheepsbouw, overl. Ridderkerk 12-2-1933, tr. [579] Ridderkerk 17-11-1905 Sandrina de KONING [1651], geb. Ridderkerk 23-3-1884, overl. 1-3-1959, dr. van Jacob de KONING [1652] en Pleuntje de VRIES [1653].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [3781], geb. Ridderkerk 31-7-1906, overl. Ridderkerk 25-1-1972, tr. [1535] Grietje van der BURG [4271], geb. 10-11-1915, overl. Barendrecht 8-8-2009.
 2. Jacob [3782], geb. Ridderkerk 8-4-1908, overl. 1-3-1959.
 3. Suzanna [3783], geb. Ridderkerk 21-7-1909, overl. 21-11-1994, tr. [2275] Aart PLAISIER [5895], geb. 12-12-1907, overl. 26-2-1976.
 4. Hendrik [3785], geb. Ridderkerk 7-10-1911, volgt XIIIan.
 5. Corstiaan [3786], geb. Ridderkerk 7-8-1914, volgt XIIIao.
 6. Cornelis [3787], geb. Schiedam 28-8-1916.
 7. Pleuntje [3685], geb. 26-6-1922, overl. 25-6-2007, tr. [1536] Pieter BODE [4272], geb. 24-3-1926, burgemeester van Veenendaal, overl. 14-4-1986.

In de volkstelling van 1947 staan vermeld op de Rijksstraatweg G273 te Rijsoord: Sandrina de Koning (reeds weduwe?) en haar kinderen Jan, Jacob en Pleuntje.

Bronnen: Bev. Ridderkerk, BS huw Ridderkerk 1905-69, BS ovl Ridderkerk 1933-24, volkstelling 1947 en www.zerken.nl.XIIIan. Hendrik KLOOTWIJK [3785] (zn. van XIIw), geb. Ridderkerk 7-10-1911, overl. Barendrecht 14-6-2000, tr. [1328] Gretha van der WORP [3799], geb. Nijmegen 28-9-1916, overl. Barendrecht 15-1-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. Cora Arienne [3800], geb. Barendrecht 19-4-1942, tr. [1329] 30-8-1969 Bernard Willem TROOST [3802], geb. Barendrecht 28-9-1943.
 2. Sandrina Tjitske [3801], geb. Barendrecht 28-9-1943.

Bronnen: Opgave Toos Klootwijk [4204] en Henk Klootwijk.


XIIIao. Corstiaan KLOOTWIJK [3786] (zn. van XIIw), geb. Ridderkerk 7-8-1914, overl. Barendrecht 4-12-2000, tr. [1501] 18-4-1939 Trijntje Lijntje de WEERDT [4198], geb. Ridderkerk 17-4-1919, overl. Barendrecht 21-7-2008.
Uit dit huwelijk:
 1. Sandrina Janna (Ina) [4199], geb. Barendrecht 27-10-1939, tr. [1672] Zweer [4597].
 2. Janna Sandrina [4200], geb. Barendrecht 16-8-1942, overl. 10-1-1944, begr. Ridderkerk.
 3. Arie Pieter [4201], geb. Barendrecht 1-6-1945, volgt XIVao.
 4. Janna Sandrina (Janny) [4202], geb. Barendrecht 27-6-1949, tr. [1671] Henk PRONK [4596], geb. 10-11-1946, overl. 6-2-2010.
 5. Jan Aart [4203], geb. Barendrecht 30-7-1950, volgt XIVap.

Op 18 april 1999 vierden Corstiaan en Trijntje hun 60-jarig huwelijksfeest. Hun adres was Dordsestraatweg 58 te Barendrecht.
Bronnen: Opgave Toos Klootwijk, Barendrecht via H.C. Klootwijk, AAK.XIVao. Arie Pieter KLOOTWIJK [4201] (zn. van XIIIao), geb. Barendrecht 1-6-1945, tr. [1502] Thona Neeltje SANDEE [4204], geb. Wolphaertsdijk 28-12-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Leendert Corstiaan [4238], geb. Rotterdam 14-10-1975.
 2. Sandrina Jocoba Lijntje [4239], geb. 1-4-1979.

Bronnen: Opgave Toos Klootwijk [4204].


XIVap. Jan Aart KLOOTWIJK [4203] (zn. van XIIIao), geb. Barendrecht 30-7-1950, tr. [1670] Christiane [4593].
Uit dit huwelijk:
 1. Laura [4594], tr. [2694] Andre [6823].
 2. Philipp [4595].XIIx. Pietertje KLOOTWIJK [2029] (dr. van XIn), geb. Ridderkerk 12-12-1878, tr. [1641] Ridderkerk 16-11-1900 Hendrik van HEEREN [4523], geb. Dubbeldam 14-12-1873.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [4524], geb. Dubbeldam 6-12-1903, tr. [1642] Dubbeldam 21-5-1931 Jacoba KLOOTWIJK [2852], geb. Dubbeldam 25-9-1910, dr. van Arie KLOOTWIJK [2273] en Maatje LINDHOUD [2847] (zie XIIch).
 2. Stijna [2485], geb. 22-7-1916, volgt XIIIap.XIIIap. Stijna van HEEREN [2485] (dr. van XIIx), geb. 22-7-1916, overl./begr. Dubbeldam 30-12-2002/3-1-2003, tr. [840] Dubbeldam 20-3-1941 Pieter KLOOTWIJK [2480], geb. ca. 1920, overl. ca. 1985, zn. van Pieter KLOOTWIJK [2475], landarbeider, en Adriana BRAND [2476].
zie XIIIdj.XIIy. Korstiaan KLOOTWIJK [1650] (zn. van XIn), geb. Ridderkerk 25-12-1883, vlasarbeider, overl. Dordrecht 14-3-1955, tr. [581] Ridderkerk 5-5-1911 Maria van GAMEREN [1654], geb. Ridderkerk 6-11-1887, overl. 26-10-1972, dr. van Jan van GAMEREN [1655] en Bastiaantje BIESBROEK [1656].
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje [4635], geb. 27-1-1913.
 2. Jan [4636], geb. 16-4-1912, volgt XIIIaq.
 3. Bastiaantje [4637], geb. 26-5-1914, overl. 24-5-2002, tr. [2273] ? WILLEMSTEIN [5893].
 4. Suzanna [4638], geb. 18-9-1916, overl. 22-3-2002, tr. [2274] Adrianus BARENDRECHT [5894], geb. 25-9-1916, overl. 10-1-1992.
 5. Willem [4639], geb. 8-1-1920, volgt XIIIar.
 6. Arie [4640], geb. 10-2-1922, volgt XIIIas.
 7. Willemijntje [4641], geb. 7-10-1925, overl. 11-12-1998, tr. [2213] ? van HOEVEN [5765].
 8. Korstiaan [4642], geb. 4-1-1930.

Er is ook sprake van 1915 voor het geboortejaar van Bastiaantje. De grafsteen geeft echter 1914 weer.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648], www.zerken.nl, BS ovl Ridderkerk 1955-36.XIIIaq. Jan KLOOTWIJK [4636] (zn. van XIIy), geb. 16-4-1912, overl. 21-10-1992, tr. [1687] 1-12-1936 Maaike de GELDER [4645], geb. 5-9-1914, overl. 17-7-2009, dr. van Pieter de GELDER [4643] en Magcheltje Trijntje van KOOTEN [4644].
Uit dit huwelijk:
 1. Korstiaan Pieter [4646], geb. 14-10-1938, volgt XIVaq.
 2. Pieter Korstiaan [4647], geb. 10-9-1941, volgt XIVar.
 3. Jan Willem Arie [4648], geb. 11-1-1950, volgt XIVas.
 4. Magcheltje Maria [4649], geb. 11-9-1956, tr. [2095] 13-12-1977 Bastiaan SINTEMAARTENSDIJK [5462], geb. 8-11-1951.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648], Wilma de Vos-Klootwijk [4655] www.zerken.nl en AAK.


XIVaq. Korstiaan Pieter KLOOTWIJK [4646] (zn. van XIIIaq), geb. 14-10-1938, tr. [1688] 25-6-1963 Adriaantje STOLK [4650], geb. 25-5-1936.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Jan [4654], geb. 1-8-1965, tr. [1691] 20-9-1996 Monique van FAASSEN [4660], geb. 10-6-1970.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648].


XIVar. Pieter Korstiaan KLOOTWIJK [4647] (zn. van XIIIaq), geb. 10-9-1941, tr. [1689] 1-12-1964 Hendrika Maatje BRAUN [4651], geb. 5-8-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Lodewika [4655], geb. 14-1-1966, tr. [1692] 28-8-1986 Edward de VOS [4661], geb. 31-1-1963.
 2. Pieter Jan Hendrik [4659], geb. 7-12-1968, volgt XVt.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648] en Wilma de Vos-Klootwijk [4655].


XVt. Pieter Jan Hendrik KLOOTWIJK [4659] (zn. van XIVar), geb. 7-12-1968, tr. [1693] 10-8-1994 Antoinette Johanna LUEHOF [4662], geb. 11-7-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Annemarie Marianne [4663], geb. 10-1-1995.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648] en Wilma de Vos-Klootwijk [4655].


XIVas. Jan Willem Arie KLOOTWIJK [4648] (zn. van XIIIaq), geb. 11-1-1950, tr. [1690] 11-12-1973 Lidewij Cornelia ALBLAS [4652], geb. 21-6-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Renate Bianca [4656], geb. 20-3-1975, tr. [2662] Gerrit Reinder (Gert) PIEPER [6760], geb. 12-3-1967.
 2. Remco Richard [4657], geb. 16-1-1978, volgt XVu.
 3. Eveline Christine [4658], geb. 23-7-1981.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648].


XVu. Remco Richard KLOOTWIJK [4657] (zn. van XIVas), geb. 16-1-1978, tr. [2661] Linda Ann (Linda) VERHOEF [6758], geb. 20-11-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Nikki [6759], geb. 28-4-2007.XIIIar. Willem KLOOTWIJK [4639] (zn. van XIIy), geb. 8-1-1920, overl. 17-5-1999, tr. [1715] Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709], geb. 11-8-1923, overl. 3-4-2004.
Uit dit huwelijk:
 1. Ruth [4710].
 2. Mattheus Willem (Theo) [4711], geb. Rotterdam 26-1-1950, volgt XIVat.
 3. Jenny KLOOTWIJK(?) [4712].
 4. Kor [4713].
 5. Wim [4714].
 6. Herman [4715].
 7. Heleen [4716].

De precieze gezinssamenstelling is nog niet bekend. De enige informatie tot nu toe is de overlijdensadvertentie van Willem..
Bronnen: AAK ontvangen van Henk Klootwijk en opgave Theo Klootwijk [4711].XIVat. Mattheus Willem (Theo) KLOOTWIJK [4711] (zn. van XIIIar), geb. Rotterdam 26-1-1950, tr. [1726] Aty HUIJZER [4736], geb. Slikkerveer 7-1-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Mattheus Willem (Marco) [4737], geb. Rotterdam 7-8-1974, volgt XVv.
 2. Alice Danielle [4740], geb. Utrecht 3-5-1979.

Bronnen: Opgave Marco Klootwijk [4737] uit Vianen en Theo Klootwijk [4711].


XVv. Mattheus Willem (Marco) KLOOTWIJK [4737] (zn. van XIVat), geb. Rotterdam 7-8-1974, tr. [1727] Lijsje Albertine Cornelia (Lintine) van STRIEN [4738], geb. 11-6-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexander Mattheus Rens (Rens) [4739], geb. Utrecht 1-12-2001.
 2. Charlotte Louise (Lotte) [4811], geb. Vianen 4-12-2003.

Bronnen: Opgave Marco Klootwijk uit Vianen.


XIIIas. Arie KLOOTWIJK [4640] (zn. van XIIy), geb. 10-2-1922, tr. [2619] Cornelia (Corrie) DALM [6663], geb. 15-7-1927, overl. Ridderkerk 6-3-2009.
Uit dit huwelijk:
 1. Ditty [6664], tr. [2620] Aad [6665].
 2. Marjan [6666], tr. [2621] Piet [6667].
 3. Arie Corstiaan [6668], geb. Ridderkerk 20-11-1965, tr. [2622] Annemiek [6669].XIIz. Willem KLOOTWIJK [1641] (zn. van XIn), geb. Ridderkerk 4-8-1890, sjouwerman, overl. na 1947, tr. [1325] Ridderkerk 3-7-1914 Bastiaantje van KLEEF [3788], geb. Ridderkerk 26-3-1892, overl. Ridderkerk 11-4-1926, dr. van Dammis van KLEEF [3789] en Wilhelmina de RUITER [3790].
Uit dit huwelijk:
 1. Suzanna [3791], geb. Ridderkerk 20-12-1914, overl. Ridderkerk.
 2. Wilhelmina [3792], geb. Ridderkerk 26-11-1916.
 3. Jan [3793], geb. Ridderkerk 20-11-1918, volgt XIIIat.
 4. Dammis [3794], geb. Ridderkerk 25-3-1921, overl. 30-8-1996, tr. [2236] Frederika Jacoba de JONGH [5815], geb. 20-8-1923, overl. 6-5-2003.
 5. Pietje [3688], geb. 2-1-1923, overl. 14-12-1966, tr. [2276] Arie BRUSSAARD [5896], geb. 7-10-1915, overl. 18-12-1957.
 6. Hendrika J. [3687], geb. 9-8-1924, tr. [467] Jan OPMEER [3686], geb. 11-6-1923, overl. Dordrecht 5-3-2001.
 7. Steina Maria [3795], geb. 27-3-1926.

In de volkstelling van 1947 staan vermeld op de Mauritsweg 7 te Rijsoord: Willem [1641] en zijn kinderen Jan, Pietje, Stijna en Hendrika J. Tevens staat hier dat Hendrika gehuwd is met Jan Opmeer. Het valt te concluderen dat Willem in 1947 weduwnaar was. De overige kinderen waren het ouderlijk huis al verlaten.
Bastiaantje van Kleef stierf op 34 jarige leeftijd, een paar dagen na de geboorte van haar dochter Steina Maria.
Bronnen: Bev. Ridderkerk, BS huw Ridderkerk 1914-55, BS ovl Ridderkerk 1926-33, volkstelling 1947, AAK-1641, www.online-begraafplaatsen.nl, info Gerrit van Waard.XIIIat. Jan KLOOTWIJK [3793] (zn. van XIIz), geb. Ridderkerk 20-11-1918, overl. 6-11-1992, tr. [1326] Marrigje van den BERG [3796], geb. IJsselmonde 16-3-1925, overl. 4-1-1996.
Beide begraven te Barendrecht
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje Lene [3797], geb. Barendrecht 19-11-1952, typiste, tr. [1327] Barendrecht 19-11-1971 Rene BOS [3798], geb. 12-9-1952.

Bronnen: Maartje Dijkstra-Klootwijk.


XIo. Willem KLOOTWIJK [1267] (zn. van Xh), geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1867, veldarbeider, overl. Aalsmeer 18-5-1932, tr. [458] Haarlemmermeer 7-1-1891 Lena BAKKER [1266], geb. Herkingen ca. 1872, dr. van Hendrik BAKKER [4749] en Arentje VERLEE [4750].
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [5877].
 2. Arend [5878], geb. Haarlemmermeer ca. 1897, overl. Aalsmeer 5-8-1945, tr. [2750] Anna Aplonia VREEKEN [6963].
 3. Cor [5879], tr. [2267] Jaan ? [5881].
 4. Lena [5880], tr. [2266] Klaas van der MEER [5882].
 5. Willem [1268], tr. [2265] Jans van der LAARS [5876].
 6. Arie [4741], geb. Haarlemmermeer 16-6-1891, volgt XIIaa.
 7. Hendrik [4751], geb. Haarlemmermeer 24-10-1892, volgt XIIab.
 8. Jan [6914], geb. Haarlemmermeer 3-5-1894, overl. Haarlemmermeer 5-5-1894.
 9. Jan [4745], geb. Haarlemmermeer 14-11-1898, volgt XIIac.
 10. Leendert [6910], geb. Haarlemmermeer ca. 1905, overl. Haarlemmermeer 24-7-1908.
 11. Johannes [1265], geb. Nieuw-Vennep 28-4-1912, volgt XIIad.

Arie Klootwijk [4741] en Antonia van Es [4742] zijn beide begraven in Hoofddorp op de begraafplaats Iepenhof.
De volgorde van de kinderen is nog niet bekend.

Bronnen: BS huw Haarlemmermeer 1891-4, BS ovl Haarlemmermeer 1894-147, 1908-179, telefonisch kontakt Johannes (Aalsmeer). KTB 92.01.09.01, informatie Jack Terveer, Opgave Leni Kieft, BS ovl Aalsmeer 1932-31, 1945-95.XIIaa. Arie KLOOTWIJK [4741] (zn. van XIo), geb. Haarlemmermeer 16-6-1891, overl. 8-4-1977, tr. [1729] Haarlemmermeer 12-6-1918 Antonia van ES [4742], geb. Haarlemmermeer 19-9-1895, overl. 18-5-1953, dr. van Jacobus van ES [4743] en Gerritje BOLL [4744].
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria [6552], geb. Haarlemmermeer ca. 6-10-1931.

Bronnen: Leidsche Courant 1931.


XIIab. Hendrik KLOOTWIJK [4751] (zn. van XIo), geb. Haarlemmermeer 24-10-1892, overl. 12-2-1963, tr. [1734] Gaasterland 15-9-1917 Johanneske MUIZELAAR [4752], geb. 10-10-1897, overl. 27-9-1989.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje [4753], geb. 13-2-1920, overl. 6-11-1974, tr. [1733] Johannes Jacobus BOOMSMA [4754], geb. 21-7-1914, overl. 27-11-1988.
 2. Baukje [6105].
 3. Lena [6106].
 4. Geert [6107], geb. 7-7-1929, volgt XIIIau.

Op het graf van Hendrik en Janneke wordt er gesproken van kinderen en kleinkinderen. Uit het gezin van Pietertje Klootwijk [4753] en Johannes Jacobus BOOMSMA [4754] zijn 8 kinderen voortgekomen.

Bronnen: Opgave Jack Terveer en Ria Kamphuis-Boomsma, GenLias, www.ryksargyf.org, www.graftombe.nl.XIIIau. Geert KLOOTWIJK [6107] (zn. van XIIab), geb. 7-7-1929, overl. Sondel 12-9-2003, tr. [2378] Romkje AUKEMA [6108], geb. 1-11-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanneske (Joke) [6109], geb. 15-1-1955, overl. 18-1-1981, tr. [2379] Klaas SCHILSTRA [6113].
 2. ? [6110].
 3. ? [6111].
 4. Henk [6112], geb. 15-10-1968.

Geert had in Sondel een Fourage en Transportbedrijf.

Bronnen: Opgave Ria Kamphuis-Boomsma, www.graftombe.nl.XIIac. Jan KLOOTWIJK [4745] (zn. van XIo), geb. Haarlemmermeer 14-11-1898, overl. 16-10-1975, tr. [1731] Haarlemmermeer 15-3-1922 Mereke VOS [4746], geb. Veen 3-4-1900, overl. 11-12-1977, dr. van Hendrik VOS [4747] en Goverdina 't HOOFT [4748].
Uit dit huwelijk:
 1. G. [5885], tr. [2269] C. van der STELT [5886].
 2. L. [5887], tr. [2270] W.J.J.H. HAVEMAN [5888].
 3. W.H. [5889], tr. [2271] B. LANGHOUT [5890].
 4. H.G. (Henny) [5891], tr. [2272] Bastiaan IPPEL [5892], geb. ca. 1935, overl. Nieuw-Vennep 29-1-2003.

Het is niet geheel duidelijk of Jan en Mereke vier kinderen hadden. Er zouden ook kleinkinderen bij kunnen zijn.
Bronnen: AAK.XIIad. Johannes KLOOTWIJK [1265] (zn. van XIo), geb. Nieuw-Vennep 28-4-1912, bloemkweker, overl. Amstelveen 19-5-1995, ondertr. [2264] 11-2-1942 Geertruida KROON [5873], geb. 27-9-1916, overl. 4-6-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Clazina Johanna [5883], geb. 14-3-1943, tr. [2268] Wouter COMBE [5884].
 2. Lena Johanna (Leni) [5874], geb. 28-7-1944, tr. [2263] W. KIEFT [5875].

Johannes en Geertruida zijn beide begraven te Aalsmeer.

Bronnen: Opgave Leni Kieft.Xi. Willem KLOOTWIJK [1077] (zn. van IXf), geb. Ridderkerk ca. 12-3-1833, arbeider, overl. na 1887, tr. [381] Ridderkerk 16-6-1855 Elizabeth van der LINDEN [1078], geb. Ridderkerk ca. 1833, overl. Ridderkerk 21-10-1911, dr. van Jan van der LINDEN [32] en Maria VLEGHAAR [33].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [1593], geb. Kleine Lint 10-3-1856, volgt XIp.
 2. Marinus [2023], geb. Heerjansdam 4-3-1858, overl. Heerjansdam 29-10-1859.
 3. Marinus [2024], geb. Heerjansdam 19-1-1860, overl. Heerjansdam 21-3-1860.
 4. Marinus [949], geb. Heerjansdam 18-4-1863, volgt XIq.
 5. Teunis [1523], geb. Heerjansdam 1-11-1864, arbeider, overl. Ridderkerk 21-2-1923, tr. [38] Barendrecht 15-3-1888 Johanna HUIZER [1526], geb. Barendrecht 8-5-1862, dr. van Leendert HUIZER [1527] en Hendrikje de DEUGD [1528].
 6. Pieter [2025], geb. Ridderkerk 22-4-1868, overl. Ridderkerk 14-7-1868.

Marinus[949] werd op 18 april 1863 om 01.00 uur te Heerjansdam geboren. Zijn vader Willem deet aangifte, hij was 30 jaar oud en van beroep arbeider, hij woonde in huis B nummer 53. Zijn vrouw Elizabeth was arbeidster. De getuigen bij de aangifte waren Marinus Berkman, 23 jr, arbeider, en Ary Grootepas, 66 jr en van beroep Melkboer.
Bronnen: BS geb Heerjansdam 1858-11, 1860-4, 1863-25, 1864-73, BS ovl Heerjansdam 1859-90, 1860-13, BS geb Kleine Lindt 1856-8, BS huw Ridderkerk 1855-22, BS geb Ridderkerk 1868-91, BS ovl Ridderkerk 1868-122, 1908-106, 1911-133.XIp. Jan KLOOTWIJK [1593] (zn. van Xi), geb. Kleine Lint 10-3-1856, overl. Ridderkerk 10-6-1920, tr. [562] Ridderkerk 2-5-1879 Grietje LEENTVAAR [1594], geb. Ridderkerk ca. 1855, overl. Dordrecht 14-11-1932, dr. van Lena LEENTVAAR [1595].
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth [5766], geb. Ridderkerk 25-8-1879, tr.(1) [2739] Ridderkerk 16-11-1900 Willem Pieter de HAAN [6936], geb. Ridderkerk ca. 1879, overl. Ridderkerk 17-1-1911, zn. van Arie de HAAN [6937] en Geertrui HUIZER [6938], tr.(2) [2215] Rotterdam 19-8-1914 Hendrik Johannes den BREEJEN [5767], geb. Ridderkerk ca. 1888, zn. van Corstiaan den BREEJEN [5768] en Klaartje van OOSSANEN [5769].
 2. Lena [1621], geb. Ridderkerk 15-9-1884, overl. Ridderkerk 14-1-1952, tr. [2495] Ridderkerk 4-5-1906 Jacob van ES [6366], geb. Ridderkerk ca. 1883, overl. Ridderkerk 22-7-1956, zn. van Dirk van ES [6371] en Paulina PROVILY [6372].
 3. Willemina [1622], geb. Ridderkerk 27-9-1886.
 4. Sijgje [1623], geb. Ridderkerk 7-9-1888, overl. Ridderkerk 2-1-1956, tr. [2277] Ridderkerk 9-4-1915 Jan Bastiaan SINTNICOLAAS [5897], geb. 20-11-1886, overl. 21-10-1966, zn. van Jacob SINTNICOLAAS [6868] en Krijntje VELTHUIZEN [6869].
 5. Herbert [1541], geb. Ridderkerk 14-5-1891, volgt XIIae.

Bronnen: BS geb Kleine Lindt 1856-8, BS huw Ridderkerk 1879-15, BS geb Ridderkerk 1884-234, 1886-257, 1888-212, 1891-139, BS huw Zwijndrecht 1913-7, BS huw Rotterdam 1914-o35, BS ovl Ridderkerk 1920-72, 1932-100, 1952-6, 1952-28, 1956-1, www.online-begraafplaatsen.nl.


XIIae. Herbert KLOOTWIJK [1541] (zn. van XIp), geb. Ridderkerk 14-5-1891, overl. Ridderkerk 28-2-1952, tr. [347] Zwijndrecht 16-3-1913 Aaltje van PELT [1542], geb. Zwijndrecht ca. 1890, overl. 19-6-1970, dr. van Arie van PELT [6364] en Pieternella van DALEN [6365].
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje [1610], geb. Rijsoord 21-6-1914, overl. 9-1-1970, tr. [570] C WILLEMSTEIN [1611].
 2. Arie Jan [1612], geb. Rijsoord 11-3-1915, volgt XIIIav.
 3. Pieternella [1614], geb. Rijsoord 17-9-1916, overl. Rijsoord 22-2-2006, tr. [572] 2-3-1943 Klaas de REUS [1615], geb. 23-12-1916, overl. Ridderkerk 26-7-1993.
 4. Elizabeth [6633], geb. Ridderkerk ca. 3-1918, overl. Ridderkerk 18-5-1919.
 5. Jan Arie [1543], geb. 11-3-1920, volgt XIIIaw.
 6. H. [1616], geb. 10-9-1921, overl. 5-4-1985.
 7. E. [1617], geb. 21-7-1924, tr. [574] P. KEIJZER [1618].
 8. Teuntje [1619], geb. 9-11-1926, tr. [573] P. KLEIJWEGS [1620].

Bronnen : AAK K-1993, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht en van P de Reus-Klootwijk [1614], Rijsoord, www.online-begraafplaatsen.nl, www.rouwbericht.nl, NRC 19 feb 1943, BS huw Zwijndrecht 1913-7, BS ovl Ridderkerk 1919-68, 1952-28.


XIIIav. Arie Jan KLOOTWIJK [1612] (zn. van XIIae), geb. Rijsoord 11-3-1915, overl. 20-10-1989, tr. [571] J. RIJSDIJK [1613].
Uit dit huwelijk:
 1. ? [5673].

Er zijn kinderen uit dit huwelijk, echter er is nog niet bekend welke en hoeveel.
Bronnen: www.zerken.nl, AAK K-1993, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht en van P de Reus-Klootwijk, RijsoordXIIIaw. Jan Arie KLOOTWIJK [1543] (zn. van XIIae), geb. 11-3-1920, overl. 1-12-1977, tr. [348] Anna MORET [1544], geb. 14-5-1916, overl. Ridderkerk 15-11-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Herbert (Harry) [1545], geb. 30-4-1940, tr. [349] Heleen SCHOUTEN [1546].
 2. Leendert Bastiaan [1547], geb. 17-9-1941, tr. [351] Hendrika van der STEEN [1548].
 3. Arie Jan [1549], geb. 26-7-1942, tr. [352] Ida TAMERIS [1550].
 4. n.n. [6469], geb. Ridderkerk 7-7-1944, overl. Ridderkerk 7-7-1944.
 5. Emma Aaltje [1551], geb. 12-4-1947, tr. [451] Ewoud VERSCHOOR [1552].
 6. n.n. [6432], geb. Ridderkerk 29-7-1948, overl. Ridderkerk 29-7-1948.
 7. Jan Arie [1553], geb. 30-5-1953, tr.(1) [452] Aria BEKKER [1554], overl. 8-4-1993, tr.(2) [2463] 17-9-2002 Jennette KANIS [6293].

Bronnen : AAK A-1994, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht, www.zerken.nl, BS ovl Ridderkerk 1944-87, 1948-99.


XIq. Marinus KLOOTWIJK [949] (zn. van Xi), geb. Heerjansdam 18-4-1863, arbeider, overl. Ridderkerk 5-10-1908, tr. [332] Ridderkerk 1-4-1887 Willemina van der STAAY [950], geb. Ridderkerk ca. 1863, overl. Ridderkerk 1-3-1932, dr. van Dammis van der STAAY [1079] en Willempje den OUDEN [1080].
Uit dit huwelijk:
 1. Dammis [1624], geb. Ridderkerk 16-2-1885, volgt XIIaf.
 2. Willem [1625], geb. Ridderkerk 21-7-1888, overl. Ridderkerk 21-11-1954, tr. [2497] Sijgje van 't HOF [6369], geb. 10-4-1902, overl. Ridderkerk 1-11-1994.
 3. Johannes [1626], geb. Ridderkerk 23-3-1890, volgt XIIag.
 4. Jan Cornelis [1627], geb. Ridderkerk 22-2-1892, overl. Ridderkerk 3-2-1938, tr. [2640] Geertruij ROMIJN [6710].
 5. Cornelis Jan [951], geb. Ridderkerk 25-2-1894, volgt XIIah.
 6. Teunis [6831], geb. Ridderkerk 10-4-1903.

Uit de huwelijksakte van Marinus(949) en Willemina(950) blijkt dat de ouders van de bruidegom nog in leven zijn. Ook de moeder van de bruid is nog in leven en woont te Ridderkerk. De getuigen bij het huwelijk waren Jozius de Waard, 39 jr, veldwachter, Jacob Visser, 24 jr, arbeider, Willem van der Stan (?), 37 jr, arbeider en neef van de bruidegom, en Cornelis van der Staay, 26 jr, arbeider en broeder van de bruid. Alle getuigen hebben de akte ondertekend behalve de bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Tevens is in deze huwelijksakte het wettig aannemen van een kind van Willemina van der Staay geregeld. Willemina heeft namelijk op 16.2.1885 een zoon met de naam Dammis gekregen. De geboorte van het kind is ingeschreven in Ridderkerk op 16.2.1885 in de registers onder numero 9.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1887-8, BS geb Ridderkerk 1885-48, 1888-165, 1890-83, 1892-57, 1903-100, BS ovl Ridderkerk 1908-106, 1932-21, 1938-18, 1954-115.XIIaf. Dammis KLOOTWIJK [1624] (zn. van XIq), geb. Ridderkerk 16-2-1885, overl. 23-10-1965, tr. [583] Ridderkerk 29-6-1906 Sijgje de JONG [1657], geb. Ridderkerk 10-1-1885, overl. 4-12-1969, dr. van Cornelis de JONG [1658] en Sijgje BOER [1659].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Johannes [6499], geb. Ridderkerk 13-1-1919, overl. Rhoon 11-5-1940.
 2. Johannes Willem [2981], geb. Ridderkerk 7-9-1922, volgt XIIIax.

In een aankondiging van een gouden huwelijk van Dammis en Sijgje in 1956 wordt er gesproken over kinderen. Er kunnen dus nog meer kinderen zijn.
Willem Johannes [6499] is op 11 mei 1940 omgekomen in Rhoon als dienstplichtig soldaat. Een oorlogsmonument is te vinden op de begraafplaats Rusthof te Ridderkerk.

Bronnen: Opgave Johan Klootwijk, Rotterdam, AAK D-1956, www.zerken.nl, BS huw Ridderkerk 1906-28.XIIIax. Johannes Willem KLOOTWIJK [2981] (zn. van XIIaf), geb. Ridderkerk 7-9-1922, tr. [998] Rotterdam 22-8-1945 Elizabeth JUMELET [2982], geb. Klundert 8-6-1919.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan [2983], geb. Ridderkerk 6-9-1956, chauffeur.

Bronnen: Opgave Johan Klootwijk, Rotterdam.


XIIag. Johannes KLOOTWIJK [1626] (zn. van XIq), geb. Ridderkerk 23-3-1890, ijzerdraaier, tr. [585] Ridderkerk 10-2-1911 Elisabeth RIJSDIJK [1660], geb. Ridderkerk ca. 1891, overl. Ridderkerk 14-12-1944, dr. van Jan RIJSDIJK [1661] en Maaike LAGENDIJK [1662].
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus [1671], geb. Ridderkerk ca. 7-1911, overl. Ridderkerk 26-6-1912.
 2. Marinus [2299], geb. Ridderkerk ca. 1913, overl. Ridderkerk 2-11-1945.
 3. Jan [2300], zeeman.
 4. Dammis [2301], geb. Ridderkerk 9-4-1921, volgt XIIIay.
 5. Johannes [2302], volgt XIIIaz.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1911-4, BS ovl Ridderkerk 1912-75, 1944-162, 1945-171. telefonisch kontakt met Johannes Klootwijk [2303] te Dordrecht.


XIIIay. Dammis KLOOTWIJK [2301] (zn. van XIIag), geb. Ridderkerk 9-4-1921, zeeman, overl. ca. 1946, tr. [794] Greeta Marie SCHREUR [2307], geb. 14-4-1920.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes [2303], geb. Dordrecht 29-8-1941, tr. [795] ca. 1975 Johanna Marie ter SCHEGGERT [2308].

Bronnen: Telefonisch kontakt met Johannes Klootwijk [2303].


XIIIaz. Johannes KLOOTWIJK [2302] (zn. van XIIag), woont te Ridderkerk, tr. [796] .
Kind(eren):
 1. Maaike (?) [2304].
 2. Bep [2305].
 3. Mieke [2306].

Bronnen: Telefonisch kontakt met Johannes Klootwijk [2303].


XIIah. Cornelis Jan KLOOTWIJK [951] (zn. van XIq), geb. Ridderkerk 25-2-1894, overl. Zwijndrecht 10-8-1963, tr. [334] Zwijndrecht 3-4-1913 Aafje VISSER [952], geb. Zwijndrecht 3-11-1892, overl. Dordrecht 8-11-1970, dr. van Willem Jan VISSER [953] en Aagje PROVILY [954].
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus [955], geb. Ridderkerk 19-10-1913.
 2. Aagje [956], geb. Zwijndrecht 9-12-1917, overl. 14-6-1995, tr. [335] Gerrit BAIJENS [963], geb. ca. 1914, overl. 5-9-1988.
 3. Willemina [957], geb. Zwijndrecht 14-11-1919.
 4. Gerritje [958], geb. Zwijndrecht 25-10-1920.
 5. Maria [959], geb. Zwijndrecht 18-5-1924.
 6. Jannetje Cornelia [960], geb. Zwijndrecht 1-9-1925, overl. Dordrecht 22-12-1996, tr. [1285] 6-4-1944 Catharinus KOENEN [3676], geb. Loon op Zand 29-8-1915, overl. 26-3-1979.
 7. Cornelia Jansje [961], geb. Rotterdam 27-10-1926.
 8. Willem Jan [962], geb. Zwijndrecht 23-1-1933, volgt XIIIba.

Bronnen: AAK J-1996, BS huw Zwijndrecht 1913-14, Huwelijksboekje FAK, ovl advertentie FAK, aanvullingen door familie.


XIIIba. Willem Jan KLOOTWIJK [962] (zn. van XIIah), geb. Zwijndrecht 23-1-1933, overl. Zwijndrecht 25-6-2001, tr. [336] Leentje VISSER [4516], geb. 5-4-1933, overl. Zwijndrecht 6-1-1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jan [965], geb. 11-9-1955, tr. [1638] Zwijndrecht 11-12-1987 Catharina (Tinka) KETTING [4517], geb. 29-8-1961.

Bronnen: Opgave Cornelis Jan Klootwijk [965], AAK.


IXg. Teunis KLOOTWIJK [854] (zn. van VIIIf), geb. Ridderkerk 15-5-1797, bouwknecht, overl. Ridderkerk 8-3-1875, tr.(1) [300] Ridderkerk 11-7-1817 Jannigje RIJSDIJK [857], ged. Rijsoord 15-8-1793, overl. Ridderkerk 21-12-1822, dr. van Mattheus RIJSDIJK [855] en Adriana van NUGTEREN [856].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana [858], geb. Ridderkerk 7-12-1817, overl. 18-12-1817.
 2. Adriana [1391], geb. Ridderkerk 20-5-1819, overl. Ridderkerk 2-8-1870, tr. [507] Ridderkerk 29-3-1840 Maarten de JONG [1390], geb. Krimpen a/d Lek ca. 9-1817, overl. Rotterdam Overleden op een schip 30-9-1865.
 3. Jannetje Teuntje [859], geb. Ridderkerk 14-12-1822, overl. Ridderkerk 30-5-1883, tr. [589] Ridderkerk 2-5-1845 Cornelis de HAAN [860].

Teunis KLOOTWIJK, tr.(2) [301] Ridderkerk 31-12-1824 Neeltje van der BURG [861], dr. van Willem Willemse van der BURG [6508] en Ariaantje de GELDER [6509].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1212], geb. Ridderkerk ca. 21-2-1825, overl. Ridderkerk ca. 29-3-1825.
 2. doodgeboren [6510], geb. Rotterdam 1-12-1825, overl. Rotterdam 1-12-1825.

Teunis KLOOTWIJK, tr.(3) [437] Ridderkerk 17-11-1826 Cornelia GRUBBE [1213], geb. Rhoon ca. 1796, dienstmeid te heerjansdam, overl. Ridderkerk 2-12-1852, dr. van Pieter GRUBBE [6701] en Adriana Huig de JONG [6702].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [18], geb. Ridderkerk ca. 29-5-1827, volgt Xj.
 2. Pieter [1215], geb. Ridderkerk 27-3-1829, volgt Xk.
 3. Teuntje [1216], geb. Ridderkerk ca. 6-12-1831, overl. Ridderkerk 5-3-1866, tr. [473] Ridderkerk 27-1-1854 Markus BAKKER [37], geb. Ridderkerk ca. 1826, zn. van Wilhelmus BAKKER [6453] en Adriana de WOLF [6454].
 4. Jakob [1217], geb. Ridderkerk ca. 17-10-1834.
 5. Adriaantje [1218], geb. Ridderkerk ca. 9-9-1835.
 6. Adriaantje [1219], geb. Ridderkerk ca. 5-12-1837, overl. IJsselmonde 24-7-1871, tr. [2636] Cornelis STERKMAN [6700].
 7. Maria [1220], geb. Ridderkerk ca. 13-4-1839, overl. Ridderkerk 11-1-1840.
 8. Jacob [1221], geb. Ridderkerk ca. 18-4-1840, overl. Ridderkerk 29-6-1840.
 9. Maria [1222], geb. Ridderkerk ca. 3-7-1841, overl. Ridderkerk 9-4-1866, tr. [1345] Ridderkerk 16-3-1866 Pieter SOETEMAN [3847], geb. Ridderkerk ca. 1843, zn. van Aart SOETEMAN [3848] en Maaike BAKKER [3849].

Merkwaardig is het feit dat de drie kinderen uit het eerste huwelijk van Teunis niet in de tafels van de BS van Ridderkerk voorkomen. Wel het huwelijk zelf.
De LDS-database spreekt tevens van een Adriana geboren op 5 mei 1817 te Ridderkerk, maar dat lijkt mij onjuist.

Bronnen: BS geb Ridderkerk 1825-18, 1827-72, 1831-146, 1834-123, 1835-104, 1837-175, 1839-72, 1840-56, 1841-99, 1854-2, BS huw Ridderkerk 1817, 1824-38, 1826-30, 1866, BS ovl Ridderkerk 1825-22, 1825-96, 1840-2, 1840-55, 1852-147, 1866-40, 1866-65, 1875-32, 1883-103, BS ovl Charlois 1859-76, BS ovl IJsselmonde 1871-69, BS ovl Rotterdam 1870-2739, IGI huw 1845.Xj. Leendert KLOOTWIJK [18] (zn. van IXg), geb. Ridderkerk ca. 29-5-1827, arbeider, overl. Charlois 29-6-1859, tr. [13] Ridderkerk 20-11-1850 Pleuntje van HILTEN [19], overl. na 1875, dr. van Gieltje van HILTEN [1214].
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [939], geb. Ridderkerk 15-2-1851, volgt XIr.
 2. Jacob [31], geb. Ridderkerk 4-10-1853, overl. Ridderkerk 9-10-1853.
 3. Gieltje [1529], geb. Ridderkerk 13-3-1855, dienstbode, overl. Rotterdam 10-6-1911, tr. [955] Rotterdam 9-5-1883 Hendrik Frederik STERK [2872], geb. Rotterdam ca. 1856, winkelbediende, zn. van Jan Christiaan STERK [2873] en Suzanna Magdalena VERHOEF [2874].

Tijdens het huwelijk (akte no.42 te Ridderkerk) was Leendert arbeider van beroep, zijn vader Teunis was bouwknecht. Een van de getuigen was Pieter Klootwijk, de broer van de bruidegom. Bronnen: BS huw Rid 42-1850, BS geb Rid 29-1851, 145-1853, 43-1855, BS ovl Rid 117-1853, BS huw Rot 398-1883.


XIr. Teunis KLOOTWIJK [939] (zn. van Xj), geb. Ridderkerk 15-2-1851, bouwknecht, warmoezenier, overl. 10-2-1942, tr. [328] Hendrik-Ido-Ambacht 20-5-1875 Cornelia STOLK [940], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 11-2-1853, overl. 21-7-1925, dr. van Jan STOLK [20], warmoezier, en Geertrui LOMMERS [21].
Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui STOLK [49], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 23-4-1875, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 16-10-1875.
 2. Geertrui [941], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 15-4-1876.
 3. Pleuntje [942], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 26-2-1878, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 12-11-1895.
 4. Leentje [47], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 4-2-1881.
 5. Jannetje [48], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 13-6-1884.
 6. Cornelia [6145], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 5-7-1887.
 7. Teuntje [6146], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 6-5-1891, overl. 9-5-1927.
 8. Jan Leendert [6147], geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7-2-1895, overl. 18-5-1928.

Geertrui [49] werd voor het huwelijk geboren, de vader is onbekend, het kind is later wel erkend door Teunis (tijdens het huwelijk). Tijdens het huwelijk leefde de moeder van Teunis nog en woonde te Charlois. De vader van Cornelia leefde toen ook en woonde te hendrik-ido-ambacht en was van beroep warmoezenier. Een getuige was Arie Lagendijk, behuwd vader van de bruidegom, arbeider te Charlois.
Het gezin was Ned. Herv. en woonde in 1881 in Wijk A nr 27a. In het gezin woonde in 1881 ook de neef Pieter Stolk (geb. 3-12-1861).
Op de grafsteen van Teunis staat als geboortejaar 1852 terwijl dit m.i. 1851 moet zijn.

Bronnen: BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 1875-15, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1875-44, 1881-11, 1884-66, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1875-87, BV Hendrik-Ido-Ambacht 1881, AAK. www.zerken.nl.Xk. Pieter KLOOTWIJK [1215] (zn. van IXg), geb. Ridderkerk 27-3-1829, overl. Ridderkerk 22-1-1866, tr. [496] Ridderkerk 26-5-1848 Trijntje LEEUWENBURG [1356], geb. IJsselmonde ca. 1823, overl. Ridderkerk 20-12-1866, dr. van Aart LEEUWENBURG [888] en Geertje SPARREBOOM [889].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia [1357], geb. Ridderkerk 25-11-1848, tr. [1347] Korstiaan LODDER [3850], geb. Ridderkerk 27-11-1846, scheepmaker, overl. Ridderkerk 6-11-1909, zn. van Dirk LODDER [6728] en Geertruij OUDIJN [6729].
 2. Geertje [1358], geb. Ridderkerk ca. 1-4-1851, overl. Ridderkerk 22-3-1885, tr. [590] Ridderkerk 13-5-1873 Jan LAGENDIJK [1667], geb. Ridderkerk 1849, overl. Ridderkerk 18-10-1922, zn. van Pleun LAGENDIJK [6634] en Jannigje LODDER [6635].
 3. Aartje [1532], geb. Ridderkerk 18-6-1854, tr. [890] Rotterdam 13-12-1876 Reinirus van LOENEN [2663], geb. Rotterdam ca. 1855, werkman, zn. van Reinirus van LOENEN [2664] en Adriana LIEBREGTS [2665].
 4. Teuntje [1359], geb. Ridderkerk 23-9-1857, overl. Ridderkerk 6-2-1859.
 5. Pieter [1533], geb. Ridderkerk 28-10-1858, volgt XIs.
 6. Teunis [1534], geb. Ridderkerk 18-1-1863, overl. Ridderkerk 31-1-1866.

Teunis [1534] zou bij zijn overlijden 2 jaar zijn, dit klopt niet met de geboortedatum, dus er zit een fout in de akte of er is nog een Teunis geboren rond het begin van 1864.

Bronnen: BS geb Ridderkerk 1829-47, 1848-132, 1851-63, 1854-126, 1857-196, 1858-203, 1863-6, BS ovl Ridderkerk 1885-59, 1859-19, 1866-14, 1866-21, 1866-205, BS huw Ridderkerk 1848-28, BS huw Rotterdam 1876-1214, Genealogie Boelhouwer.XIs. Pieter KLOOTWIJK [1533] (zn. van Xk), geb. Ridderkerk 28-10-1858, sigarenmaker, overl. na 1904, tr. [575] Ridderkerk 28-11-1879 Heiltje van LOON [1642], geb. Wijk en Aalburg ca. 6-1852, overl. Ridderkerk 2-1-1919, dr. van Abraham van LOON [1643] en Maria den DEKKER [1644].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Abraham [2756], geb. Ridderkerk ca. 18-5-1880, bankwerker, tr. [914] Rotterdam 16-11-1904 Cornelia HOOYMEIJER [2757], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1878, dr. van Gerrit HOOYMEIJER [2758] en Teuntje de CLOU [2759].
 2. Abraham Pieter [2034], geb. Ridderkerk 1-9-1881, overl. Ridderkerk 1-1-1882.
 3. Abraham Pieter [1645], geb. Ridderkerk 29-4-1883, volgt XIIai.

Op 22-12-1885 heeft Pieter een levenloze dochter aangegeven bij de Burgelijke Stand van de gemeente Ridderkerk.

Bronnen: BS Ridderkerk huw 1879-48, 1903-63, BS Ridderkerk geb 1881-208, 1883-122, BS Ridderkerk ovl 1882-1, 1885-183, 1919-1, BS Rotterdam huw 1904.XIIai. Abraham Pieter KLOOTWIJK [1645] (zn. van XIs), geb. Ridderkerk 29-4-1883, machine-bankwerker, tr. [577] Ridderkerk 30-10-1903 Jannigje Neeltje KRANENDONK [1646], geb. Ridderkerk ca. 1883, dr. van Jan KRANENDONK [1647] en Cornelia van OOSSANEN [1648].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [6832], geb. Ridderkerk 29-3-1904, volgt XIIIbb.

Bronnen: BS geb Ridderkerk 1904-102.


XIIIbb. Pieter KLOOTWIJK [6832] (zn. van XIIai), geb. Ridderkerk 29-3-1904, onderwijzer en schoolhoofd, overl. Utrecht 30-11-1990, tr. [2723] IJsselmonde 28-12-1932 Anna Cornelia in 't VELD [6890], geb. IJsselmonde 4-10-1909, overl. Den Haag 11-8-2001.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Pieter (Bram) [6891], geb. Utrecht 26-6-1934, volgt XIVau.
 2. Hannie [6893], tr. [2725] Philip HAUER [6894].
 3. Coen [6895], tr. [2726] Ineke FRANKEN [6896].XIVau. Abraham Pieter (Bram) KLOOTWIJK [6891] (zn. van XIIIbb), geb. Utrecht 26-6-1934, Insp. Raiffeisenbank, Rabobank, overl. Maarn 25-4-2005, tr. [2724] Eindhoven 31-10-1958 Trijntje Jacobs (Nienke) HOOGLAND [6892], geb. Eindhoven 11-7-1933, dr. van Pieter HOOGLAND [6897] en Eijsina Clara MEESTER [6898].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [6899], volgt XVw.
 2. Femke [6904], tr. [2729] Arne KRUSCHAT [6905].
 3. Sabine [6906], tr. [2730] Hans VERDOORN [6907].XVw. Pieter KLOOTWIJK [6899] (zn. van XIVau), tr. [2728] Danielle TIMMER [6900].
Uit dit huwelijk:
 1. Esmee [6901].
 2. Ivar [6902].
 3. Veerle [6903].IXh. Arie KLOOTWIJK [565] (zn. van VIIIf), geb. Ridderkerk 14-1-1800, arbeider, overl. Ridderkerk 27-12-1858, tr. [185] Ridderkerk 19-11-1824 Adriaantje OOSTHOEK [566], geb. Barendrecht ca. 1798, overl. Ridderkerk 22-12-1867, dr. van Pieter OOSTHOEK [6183] en Grietje VOGELAAR [6184].
Uit dit huwelijk:
 1. Teuna [567], geb. Ridderkerk ca. 11-6-1825, overl. Ridderkerk 9-9-1881, tr. [186] Ridderkerk 12-11-1847 Jacob van BEEK [568], geb. Ridderkerk ca. 1822, zn. van Gozewijn van BEEK [6658] en Ariaantje VISSER [6659].
 2. Grietje [1223], geb. Ridderkerk 17-7-1827, dienstbode, overl. Ridderkerk 25-5-1910, tr. [441] Ridderkerk 18-5-1855 Willem van GEMEREN [39], geb. ca. 1829, arbeider, zn. van Johannes van GEMEREN [40] en Grietje LEENHEER [41].
 3. Pieternella [1224], geb. Ridderkerk ca. 5-1-1830, arbeidster, overl. Oudewater 7-4-1905, tr. [490] Ridderkerk 11-11-1853 Arie van der LINDEN [1336], geb. Ridderkerk ca. 1831, bouwknecht, overl. Ridderkerk 10-4-1901, zn. van Aart van der LINDEN [1337] en Jannigje ELSHOUT [1338].
 4. Leendert [826], geb. Ridderkerk 19-12-1832, volgt Xl.
 5. doodgeboren dochter [6969], geb. Ridderkerk 7-7-1839, overl. Ridderkerk 7-7-1839.

Het gezin woonde in 1826 te ridderkerk in huis nr 208 hier werd ook hun dochter Grietje geboren. Adriaantje Oosthoek (geboren te barendrecht) is in 1799 al naar ridderkerk gekomen.

Bronnen: [567] fragment-genealogie mij 11.4.1984 schriftelijk verstrekt door O.F.P.H de Waard te AMSTERDAM, tevens BS huw Ridderkerk 1824-28, BS geb Ridderkerk 1825-67, 1827-89, 1830-2, 1832-109, BS ovl Ridderkerk `1839-66, 1858-223, 1867-180, 1881-148, 1910-55, BEV ridderkerk volkstelling 1826, GenLias.Xl. Leendert KLOOTWIJK [826] (zn. van IXh), geb. Ridderkerk 19-12-1832, arbeider en koetsier, overl. Ridderkerk 29-6-1920, tr. [294] Charlois 7-8-1857 Neeltje LAGENDIJK [827], geb. Charlois 26-11-1832, overl. Ridderkerk 24-1-1908, dr. van Sijmen LAGENDIJK [828] en Trijntje LEMS [829].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje [830], geb. Charlois 13-11-1857, overl. Rotterdam 9-12-1896, tr. [465] Krimpen a/d Lek 25-5-1881 Pieter van der GRAAF [3684], geb. Krimpen a/d Lek 26-6-1856, overl. na 1891, zn. van Hendrik van der GRAAF [5999] en Maria STAAT [6001].
 2. Trijntje [831], geb. Ridderkerk 30-7-1861, overl. Ridderkerk 30-3-1864.
 3. Arie [832], geb. Ridderkerk 24-5-1864, volgt XIt.
 4. Simon [833], geb. Ridderkerk 11-12-1865, overl. Ridderkerk 11-2-1869.
 5. Leendert [846], geb. Ridderkerk 24-2-1868, volgt XIu.
 6. Simon [835], geb. Ridderkerk 13-5-1870, volgt XIv.
 7. Trijntje [836], geb. Ridderkerk 5-5-1872, overl. na 1956, tr. [1574] Rotterdam Jilles WAARDENBURG [4353], geb. Ridderkerk ca. 1869, overl. Rotterdam 2-8-1905, zn. van Joost WAARDENBURG [6845] en Jannetje van VUUREN [6846].
 8. Pleuntje [837], geb. Ridderkerk 11-5-1875, ongehuwd, overl. Ridderkerk 21-7-1952.

Zoon Arie is vertrokken naar Amsterdam en later naar Haarlem en is tenslotte in Den Haag getrouwd.

Bronnen: BS geb Ridderkerk 1861-135, 1864-107, 1865-297, 1868-42, 1870-110, 1872-114, 1875-107, BS ovl Ridderkerk 1869-19, BS ovl Ridderkerk 1864-79, 1908-19, 1920-76, 1952-83, BS huw Krimpen a/d Lek 1881-6, BS huw Den Haag 1891-337.XIt. Arie KLOOTWIJK [832] (zn. van Xl), geb. Ridderkerk 24-5-1864, koetsier, ass der posterijen, tr. [722] Den Haag 6-5-1891 Brechtje EISMA [1287], geb. Leens ca. 1856, dienstbode, dr. van Arnoldus EISMA [1288], zadelmaker, en Angenietta RIVIER [1289].
Uit dit huwelijk:
 1. Neelje Renske [4347], geb. Amsterdam ca. 1892, overl. ca. 1938, tr. [1571] Amsterdam Hendrik Albertus POELENJEE [4348], geb. Amsterdam ca. 1891, kantoorbediende, zn. van Johannes POELENJEE [6880] en Anna Agraphina van DONSELAAR [6881].
 2. Arnoldus [4341], geb. Amsterdam 19-5-1894, volgt XIIaj.
 3. Agnita [4349], tr. [1570] Amsterdam Dirk OOSTING [4350].

Bronnen: Opgave Jaap Snijders, BS huw Den Haag 1891-337.


XIIaj. Arnoldus KLOOTWIJK [4341] (zn. van XIt), geb. Amsterdam 19-5-1894, brievenbesteller, overl. Amsterdam 3-12-1962, tr. [1569] Amsterdam 21-9-1922 Alida Leonarda van ESVELD [4342], geb. 25-5-1899, telefoniste, overl. 1985, dr. van Willem Antoon van ESVELD [6847], voorman gemeentebeplantingen, en Alida Christina MULDER [6848].
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Christina [4343], geb. Amsterdam 4-3-1925, tr. [1572] Amsterdam 20-12-1951 Berthus Harry de VRIES [4351], geb. Sloten 17-3-1917. (wonende te Amsterdam)
 2. Nellie Catharina Agnita [4344], geb. 1-11-1929, overl. Ede 17-5-1962, tr. [1568] Amsterdam 9-3-1951 Gerard Johan SNIJDERS [4346], geb. Rotterdam 17-12-1925, overl. Heerde 11-12-1993. (ouders van Jaap Snijders, Gasselte, email:snijders@chem.rug.nl)
 3. Brechtje [4345], geb. Amsterdam 28-2-1932, tr. [1573] Amsterdam 7-11-1957 Hendrik van AMERINGEN [4352], geb. Amsterdam 25-6-1932. (wonende te Amstelveen)

Bronnen: Opgave Jaap Snijders en AAK (4341ad01.gif), BS huw Amsterdam 1922-4G24v.


XIu. Leendert KLOOTWIJK [846] (zn. van Xl), geb. Ridderkerk 24-2-1868, depothouder, overl. Den Haag 3-7-1934, tr. [295] Ridderkerk 19-5-1893 Pieternella van WINGERDEN [847], geb. ca. 1867, overl. na 1934.
Woonden in 1934 op de Veenkade 42 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [3406], geb. ca. 1895, reiziger.
 2. Rozetta [3274], geb. Dordrecht ca. 1896, overl. na 1960, tr. [1104] Dordrecht 11-5-1921 Cornelis Adriaan van THIEL [3275], geb. Haarlem ca. 1894, electrotechniker, overl. Overveen 7-12-1960, zn. van Pieter van THIEL [3299], meubelfabrikant, en Louise Susanna van de VEN [3300]. Woonden in 1934 en 1941 in Overveen.
 3. P. [3276], tr. [1105] M. LAFEBER [3277]. Woonden in 1934 in Haarlem.
 4. N.A. [3278].
 5. N. [3279].
 6. J.A. [3280].
 7. Arie Cornelis [848], geb. Dordrecht 23-6-1909, Kantoorbediende, tr. [297] Dordrecht 28-8-1935 Arentje Cornelia van der MOST [849], geb. Rotterdam 2-6-1910, dr. van Elisaberthus Johannes van der MOST [850] en Jacomina Jannetta HOLLAAR [851].
 8. M.H. [3281].

Arie Cornelis [848] heeft voor zijn huwelijk nog even in Alkmaar gewoond. Hij kwam daar als Kantoorbediende op 7 november 1934 vanuit Den Haag en vertrok op 9 april 1935 naar Amsterdam Kerkstraat 28. In Alkmaar verbleef hij bij A. Hater op de Stationsweg 48.

Bronnen: AAK L-1934, L-1941, C-1960, BS huw Dordr 198-1921, BS Den Haag ovl 1934-2354, DB-kaart Alkmaar.XIv. Simon KLOOTWIJK [835] (zn. van Xl), geb. Ridderkerk 13-5-1870, overl. Rotterdam 20-2-1945, tr. [1766] Rotterdam 9-10-1895 Apolonia van WINGERDEN [4813], geb. Ridderkerk ca. 1869, overl. Rotterdam 20-6-1934, dr. van Huig van WINGERDEN [4814] en Johanna MOERKERKEN [4815].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Huig [4816], geb. Rotterdam 11-8-1896, tr. [1770] Rotterdam 10-8-1921 Elizabeth HUISER [4821], geb. Ridderkerk ca. 1894, dr. van Jan HUISER [4822] en Elizabeth SALIE [4823].
 2. Johanna [4817], geb. Rotterdam 21-12-1897, tr. [1768] Rotterdam 12-7-1922 Leendert van der VELDE [4818], geb. Melissant ca. 1896, zn. van Huibrecht van der VELDE [4819] en Johanna Elisabeth VREESWIJK [4820].
 3. Adriaantje [6507], geb. Rotterdam 17-4-1902.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1896-6350, 1897-10229, 1902-3846, BS huw Rotterdam 1895-1251, H-1921, H-1922; AAK.


VIIIg. Willem KLOOTWIJK [154] (zn. van VIIe), ged. Charlois 24-8-1766, overl. IJsselmonde 2-2-1840, ondertr./tr.(1) [60] Charlois/Ridderkerk 6-4/12-5-1793 Maria LAGENDIJK [159], geb. IJsselmonde 4-8-1774, overl. Rijsoord 7-6-1824, dr. van Leendert LAGENDIJK [162] en Geertje VALKENBURG [163].
Maria wordt meerdere malen Marijtje Simonsdr genoemd. Er bestaat dus twijfel over de voornaam van haar vader.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [2785], ged. Ridderkerk 13-4-1794, overl. voor 1798.
 2. Sijmen [2559], geb./ged. Ridderkerk 3/10-1-1796.
 3. Maria [2560], geb./ged. Ridderkerk 27-3/1-4-1798.
 4. Simon [1229], geb./ged. Ridderkerk 3/10-11-1799, volgt IXi.

Willem KLOOTWIJK, tr.(2) [61] Hendrik-Ido-Ambacht 23-12-1825 Geertje VOGELAAR [160], ged. Ridderkerk 29-6-1783, dr. van Harmen VOGELAAR [164] en Adriaantje VERMEULEN [165].

Uit de gaarders van Charlois: "Willem Theuniszn Klootwijk, jongeman, afkomstig van Charlois, wonende Ridderkerk getrouwd met Marijgje Simonsdr Lagendijk, jongedochter, afkomstig van West IJsselmonde, wonende Ridderkerk. ondertrouw 06-04-1793 pro deo".

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1825-28, BS ovl Rijsoord 1824-2, BEV Ridderkerk 481, DTB Charlois trouw gaarder 1793.IXi. Simon KLOOTWIJK [1229] (zn. van VIIIg), geb./ged. Ridderkerk 3/10-11-1799, overl. Ridderkerk 23-12-1846, tr.(1) [601] Barendrecht 19-1-1821 Klaasje GROENEWEGEN [1715], geb. Barendrecht ca. 1794, overl. Charlois 20-3-1821, dr. van Klaas GROENEWEGEN [1716] en Cornelia van der GRAAF [1717].
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. [6699], geb. Charlois 20-3-1821, overl. Charlois 20-3-1821.

Simon KLOOTWIJK, tr.(2) [440] Rijsoord 13-9-1822 Neeltje de RUITER [1230], geb. ca. 1800.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus [1231], geb. Ridderkerk 25-8-1823, overl. Rijsoord 8-9-1823.
 2. Willem [1232], geb. Ridderkerk 25-8-1823, overl. Rijsoord 16-9-1823.
 3. Pleun [1233], geb. Ridderkerk ca. 7-8-1824, overl. Ridderkerk ca. 21-8-1826.
 4. Maria [1234], geb. Ridderkerk ca. 7-2-1826, overl. Rotterdam 7-6-1912, tr. [2720] Ridderkerk 24-4-1852 Jan BUNK [6884], geb. Ridderkerk ca. 1828, zn. van Arie BUNK [6885] en Jannigje van GEENEN [6886].

Simon KLOOTWIJK, tr.(3) [511] Ridderkerk 29-8-1834 Neeltje MILLENAAR [1235], geb. ca. 1797, dr. van Ary MILLENAAR [886] en Adriaantje de RUITER [998].
Uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren dochter [6968], geb. Ridderkerk 9-4-1840, overl. Ridderkerk 9-4-1840.

Uit de huwelijks-akte van Simon met Neeltje de Ruiter blijkt dat hij weduwnaar is van Klaasje Groenewegen. Uit de huwelijks-akte van Simon met Neeltje Moillenaar blijkt dat Simon een zoon is van Willem Klootwijk en Maria Lagendijk. Ook blijkt hier dat Simon weduwnaar is van Neeltje de Ruiter.

Bronnen: BS geb Ridderkerk 1823-96, 1824-87, 1826-16, BS huw Ridderkerk 1834-19, BS ovl Ridderkerk 1840-33, 1846-226, BS ovl Charlois 1821-10, 1821-11, BS huw Rijsoord 1822, BS ovl Rijsoord 1823-3, 1823-4.VIIIh. Arie KLOOTWIJK [2134] (zn. van VIIe), ged. Barendrecht 8-1-1769, overl. voor 1820, tr. [727] Poortugaal 24-6-1792 Willemijntje van der SCHEE [2135], geb. ca. 1770, overl. Poortugaal 24-8-1833, dr. van Dirk van der SCHEE [2136] en Aaltje van ANDEL [2137].
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [2039], geb./ged. Poortugaal 16/21-10-1792, overl. voor 1796.
 2. Aaltje [2138], geb. Poortugaal 23-1-1794, overl. Poortugaal 7-2-1879, tr. [729] Poortugaal 23-4-1824 Gerrit van VELTHOVEN [2140], geb. ca. 1800, zn. van Leendert Hendrikse van VELTHOVEN [3950] en Adriana Pietersdr van der TEIJM [5236].
 3. Teunis [2139], geb. Poortugaal 14-11-1796, volgt IXj.
 4. Maria [2813], geb. Poortugaal ca. 1802, overl. Rhoon 10-7-1882, tr.(1) [937] Poortugaal 6-10-1831 Sander van LEEN [2814], geb. Poortugaal ca. 1807, overl. Poortugaal 21-8-1833, zn. van Cornelis van LEEN [5960] en Geertruij VISSER [5961], tr.(2) [936] Poortugaal 27-6-1834 Jan SCHILPEROORD [2815], geb. Poortugaal ca. 1805, zn. van Simon SCHILPEROORD [6185] en Agatha de GROOT [6186].

Dochter Maria Klootwijk komt ook voor als Marija Clootwijk.

Bronnen: BS huw Poortugaal 1824-4, 1831-4, 1834-3, BS ovl Poortugaal 1833-23, 1854-14, 1879-16, BS ovl Rhoon 1882-25, Cock Reijerkerk.IXj. Teunis KLOOTWIJK [2139] (zn. van VIIIh), geb. Poortugaal 14-11-1796, arbeider, overl. Poortugaal 10-6-1854, tr. [730] Poortugaal 20-4-1820 Bastiaantje van ES [2141], geb. Barendrecht ca. 1792, overl. Poortugaal 1-2-1860, dr. van Johannes van ES [2142] en Maartje MEINDERS [2143].
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje [2144], geb. Poortugaal 30-9-1820, overl. Poortugaal 22-12-1820.
 2. Willemijntje [2145], geb. Poortugaal 8-10-1821, overl. Poortugaal 24-4-1861, tr. [732] Jan van der STOEP [2147], geb. Poortugaal ca. 1818, zn. van Pieter van der STOEP [6173] en Elizabeth NOORDIJK [6174].
 3. Johannes [2146], geb. Poortugaal 18-1-1824, overl. Poortugaal 1-1-1825.

Bronnen: BS huw Poortugaal 1820-3, 1840-2, BS geb Poortugaal 1820-16, 1821-18, 1824-1, BS ovl Poortugaal 1820-23, 1825-1, 1854-14, 1861-14.


VIIIi. Pleun KLOOTWIJK [2041] (zn. van VIIe), ged. Barendrecht 16-2-1777, arbeider, overl. Zegwaart 27-9-1817, tr. [680] Zoetermeer 21-4-1805 Pieternella Jansdr POOT [2043], geb. Maasland 4-3-1785, overl. Zegwaart 8-6-1849.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [2186], geb./ged.(ned.ger.) IJsselmonde 1/7-5-1807.
 2. Johannes [2044], geb. Zoetermeer 13-2-1811, volgt IXk.
 3. Maria [6636], geb. ca. 1815, overl. Hazerswoude 27-2-1902.
 4. Arie [2045], geb. Zegwaart 24-9-1816, overl. Zegwaart 29-8-1817.

Het is niet geheel zeker dat de Pleun die getrouwd was met Pieternella Poot dezelfde was als die in 1817 overleed te Zegwaard en zoon was van Teunis en Marytje Groeneweg. Dit is echter wel zeer aannemelijk omdat dit het enige gezin 'Klootwijk' was in Zegwaart. Ook wordt in de trouwboeken van zoetermeer het patroniem Teunisse gegeven.
Arie [2045] werd op 24 september 1816 om 11:00 uur geboren te Zegwaart. Het gezin woonde toen in de Dorpsstraat 48. Arie overleed op 1 jarige leeftijd op 29 augustus 1817 om 07:00 uur. Het gezin woorden toen in de Dorpsstraat nr 91.

Bronnen: T Zoetermeer 21.117-1805, D Zoetermeer 8.204-1811, BS geb Zegwaart 1816, BS ovl Zegwaart 1817-26, 1883-5, BS ovl Hazerswoude 1902, Dopen in de Gereformeerde kerk te IJsselmonde 1680-1811.IXk. Johannes KLOOTWIJK [2044] (zn. van VIIIi), geb. Zoetermeer 13-2-1811, overl. Zegwaart 10-2-1883, tr. [681] Zegwaart 29-7-1842 Engel Elisabeth SCHNOOR [2046], geb. Tiel ca. 1818, overl. Rotterdam 8-8-1897, dr. van Johan Friedrick SCHNOOR [2047] en Jantje KLAASSEN [2048].
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Johanna [2049], geb. Zegwaart 20-9-1843, overl. Zegwaart 30-7-1845.
 2. Petronella Johanna [2050], geb. Zegwaart 20-11-1845, overl. Zegwaart 10-6-1849.
 3. Johannes Frederik [2051], geb. Zegwaart 6-3-1849, volgt Xm.
 4. Jannetje [2052], geb. Zegwaart 10-3-1852, volgt Xn.
 5. Arie [6688], geb. ca. 1857, overl. Zegwaart 25-6-1857.
 6. Pieter Jacobus [6689], geb. ca. 1858, overl. Zegwaart 12-8-1858.
 7. Plonia Elisabeth [5770], geb. Zoetermeer 22-3-1860.
 8. Willem Leendert [5771], geb. Zoetermeer 4-10-1863.

De naam van Engel Elisabeth SCHNOOR [2046] zien we in vele schrijfwijzen: o.a. SNOER, SNOOR, Engelina.

Bronnen: BS huw Zegwaart 1842-6, BS geb Zegwaart 1843-35, 1845-60, 1849-9, 1852-16, BS ovl Zegwaart 1845-17, 1849-29, 1857-28, 1858-38, 1883-5, BS ovl Rotterdam 1897-3452, BS geb Zoetermeer 1860-11, 1863-38.Xm. Johannes Frederik KLOOTWIJK [2051] (zn. van IXk), geb. Zegwaart 6-3-1849, smid, overl. Weesp 31-12-1893, tr. [683] Rotterdam 8-4-1885 Adriana Jacoba den HOLLANDER [2053], geb. Middelharnis 1-3-1853, overl. Weesp 7-9-1895, dr. van Laurens den HOLLANDER [2054] en Dirkje KOENE [2055].
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Laurens Adrianus [2056], geb. Rotterdam 23-3-1885, kind bij huwelijk erkent, overl. Weesp 20-4-1889.
 2. Johannes [4370], geb. Weesp 26-6-1887, overl. Weesp 5-8-1901.
 3. Laurens Arie Martinus [4371], geb. Weesp 25-7-1889, volgt XIw.
 4. Engelbertus [4372], geb. Weesp 15-2-1892, overl. Eindhoven.

Op 16 april 1887 verhuisde Johannes en Adriana met hun zoon Martinus vanuit Haarlem naar de Sleutelsteeg 15 te Weesp. Na het overlijden van vader en moeder, Martinus was toen ook al overleden, werden de drie zoons op 9 september 1895 opgenomen als wezen in het Gasthuis St.Bartholomeus (Gast- en Armen Weeshuis te Weesp). Johannes is daar overleden, Laurens werd daar ontslagen toen hij meerderjarig was en is na te hebben gevaren in Schoonhoven gaan wonen. Engelbertus werd ontslagen toe hij meerderjarig werd (15-2-1913), vertrok naar het Valeriusplein te Amsterdam en kwam uiteindelijk terecht in de Rijks Psychiatrische Inrichting te Eindhoven.
Bronnen: BS huw rotterdam 244-1885 en opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught en Pim Klootwijk [4389].XIw. Laurens Arie Martinus KLOOTWIJK [4371] (zn. van Xm), geb. Weesp 25-7-1889, scheepsbeschieter, overl. Nieuw-Lekkerland 4-10-1966, tr. [1579] Schoonhoven 15-9-1915 Johanna Maria PATIJN [4373], geb. Utrecht 11-8-1894, overl. 14-9-1984, dr. van Abraham PATIJN [6271] en Pieternella SOESDORP [6272].
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Abraham [4386], geb. Schoonhoven 7-5-1918, volgt XIIak.
 2. Abraham (Bram) [4387], geb. Nieuw Lekkerland 10-10-1930, volgt XIIal.
 3. Pieter Johannes [4374], geb. Nieuw-Lekkerland 3-7-1921, volgt XIIam.
 4. Adriana Jacoba [4375], geb. Nieuw-Lekkerland 26-1-1927, overl. Nieuw-Lekkerland 15-1-1952.

Bronnen: BS Nieuw-Lekkerland HVWA, BS huw Schoonhoven 1915-20, opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught, opgave Pim Klootwijk [4389] en www.zerken.nl.


XIIak. Laurens Abraham KLOOTWIJK [4386] (zn. van XIw), geb. Schoonhoven 7-5-1918, dominee, overl. Raamsdonksveer 14-4-1999, tr. [1586] Gerdina Jacoba TWIGT [4388], geb. Kinderdijk 4-7-1919, overl. Raamsdonksveer 2-2-1997.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Laurens Arie (Pim) [4389], geb. Herkingen 11-9-1948, volgt XIIIbc.
 2. Laurens Peter [4390], geb. Herkingen 12-8-1949, volgt XIIIbd.
 3. Johannes Marius [4391], geb. Raamsdonksveer 6-7-1952, volgt XIIIbe.
 4. Adriaan Jacob [4392], geb. Raamsdonksveer 10-9-1955, volgt XIIIbf.
 5. Rudolf Leonard Albert [4393], geb. Raamsdonksveer 13-7-1959, woont in Voorburg.

Bronnen: Opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught en Pim Klootwijk [4389].


XIIIbc. Willem Laurens Arie (Pim) KLOOTWIJK [4389] (zn. van XIIak), geb. Herkingen 11-9-1948, inspecteur van politie, tr. [1588] Ede 8-5-1970 Neeltje Hendrika JANSEN [4394], geb. Kesteren 2-11-1949, dr. van Gijsbert JANSEN [4395] en Hendrika Margaretha van WOERKOM [4396].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Margaretha (Marieke) [4397], geb. Amsterdam 8-1-1976, volgt XIVav.
 2. Hester Gerdina [4398], geb. Dordrecht 27-3-1977.
 3. Willem Laurens Floris [4399], geb. Dordrecht 16-5-1980.

Bronnen: Opgave Pim Klootwijk [4389].


XIVav. Hendrika Margaretha (Marieke) KLOOTWIJK [4397] (dr. van XIIIbc), geb. Amsterdam 8-1-1976, tr. [2527] 10-4-2007 Peter KEMP [6430], geb. Hull 24-12-1977.
Uit dit huwelijk:
 1. Fenna Sofie [6431], geb. Breda 15-6-2007.
 2. Dirre Gijsje [6808], geb. Breda 13-8-2009.XIIIbd. Laurens Peter KLOOTWIJK [4390] (zn. van XIIak), geb. Herkingen 12-8-1949, Directeur Basisschool, tr. [1784] 1972 Wilhelmina LOURENS [4851], geb. Ede 9-9-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Jan Sebastiaan [4852], geb. Ede 9-3-1974, volgt XIVaw.
 2. Maria Jacoba Steventje [4853], geb. Lunteren 4-2-1978.
 3. Lourens-Peter [4854], geb. Tuil 2-2-1982.

Bronnen: Opgave Loek Klootwijk [4390].


XIVaw. Laurens Jan Sebastiaan KLOOTWIJK [4852] (zn. van XIIIbd), geb. Ede 9-3-1974, tr. [1785] 8-6-2001 Yvonne van de VOORT [4855], geb. Leersum 22-3-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Lars Johannes Jan [4856], geb. Ede 22-2-2003.
 2. Emma Jannigje Wilhelmina Steventje [6216], geb. Ede 3-9-2005.
 3. Lotte Marjolein [6623], geb. Ede 8-12-2008.

Bronnen: Opgave Loek Klootwijk [4390].


XIIIbe. Johannes Marius KLOOTWIJK [4391] (zn. van XIIak), geb. Raamsdonksveer 6-7-1952, tr.(1) [1590] 21-9-1974 Catharina Johanna van der VEEN [4402], geb. Maassluis 10-1-1953.
Huwelijk ontbonden in 1982, de kinderen hebben de naam van de moeder aangenomen.
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam Johanne van der VEEN [4403], geb. 29-8-1979.
 2. Maarten van der VEEN [4404], geb. 17-2-1981.

Johannes Marius KLOOTWIJK, tr.(2) [1591] Vught 4-7-2002 Petronella Johanna Antonia VERHOEVEN [4405], geb. Bergeyk 18-2-1954.

Bronnen: Opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught.


XIIIbf. Adriaan Jacob KLOOTWIJK [4392] (zn. van XIIak), geb. Raamsdonksveer 10-9-1955, tr. [1594] Alblasserdam 14-9-1979 Aantje Adriana SELS [4409], geb. Alblasserdam 23-5-1957, dr. van Nicolaas Cornelis SELS [4410] en Geertruida VERBURG [4411].
Uit dit huwelijk:
 1. Roy Adriaan [4412], geb. Tiel 22-3-1986.
 2. Rick Thorwald [4413], geb. Tiel 27-1-1988.

Bronnen: Opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught.


XIIal. Abraham (Bram) KLOOTWIJK [4387] (zn. van XIw), geb. Nieuw Lekkerland 10-10-1930, woont in Nieuw-Lekkerland, tr. [1592] Jannetje Marie GRAAFLAND [4421], geb. Bergambacht 9-8-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Arie (Rens) [4406], geb. Nieuw Lekkerland 28-5-1960, volgt XIIIbg.
 2. Arie Jan (Arjan) [4424], geb. Nieuw Lekkerland 15-11-1963, volgt XIIIbh.

Bronnen: Opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught en Pim Klootwijk [4389].


XIIIbg. Laurens Arie (Rens) KLOOTWIJK [4406] (zn. van XIIal), geb. Nieuw Lekkerland 28-5-1960, verkoper, tr. [1593] 30-5-1986 Elizabeth KROON [4407], dr. van Arie KROON [4422] en Pieternella den BRABER [4423].
Uit dit huwelijk:
 1. Jeanne Maria (Annemarie) [4408], geb. Dordrecht 14-12-1990.

Bronnen: Opgave Hans Klootwijk [4391] uit Vught, Pim Klootwijk [4389] en AAK.


XIIIbh. Arie Jan (Arjan) KLOOTWIJK [4424] (zn. van XIIal), geb. Nieuw Lekkerland 15-11-1963, inkoper, tr. [1603] Anja den UYL [4425], geb. Krimpen a/d Lek 14-9-1964, dr. van Gabriel den UYL [4426] en Willie Johanna van VLIET [4427].
Uit dit huwelijk:
 1. Corne Johannes Abran [4428], geb. Krimpen a/d Lek 28-9-1996.
 2. Thijmen Gabriel Martel [4546], geb. Krimpen a/d Lek 11-6-2000.

Bronnen: Opgave Pim Klootwijk [4389] en Bram Klootwijk.


XIIam. Pieter Johannes KLOOTWIJK [4374] (zn. van XIw), geb. Nieuw-Lekkerland 3-7-1921, koperslager, tr. [1580] NN [4376].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [4377], geb. Nieuw-Lekkerland 13-8-1952, overl. Dordrecht 22-10-1952.

Bronnen: BS Nieuw-Lekkerland HVWA.


Xn. Jannetje KLOOTWIJK [2052] (dr. van IXk), geb. Zegwaart 10-3-1852, [2562].
Kind(eren):
 1. Johanna Wilhelmina Frederika [6535], geb. Zegwaart 27-8-1877, tr. [2574] Rotterdam 17-12-1902 Jacob van KLEEF [6536], geb. Charlois ca. 1866, zn. van Wouter van KLEEF [6537] en Leentje LODDER [6538].
 2. Anna Catharina [6514], geb. Rotterdam 4-9-1882, tr. [2568] Oud Beijerland 16-4-1903 Evert Adrianus de KNECHT [6526], geb. Gouda ca. 1889, zn. van Evert de KNECHT [6527] en Galske de MOED [6528].
 3. Engelina Elizabeth [6515], geb. Rotterdam 3-2-1884, tr. [2570] Rotterdam 16-7-1902 Hendrik Johannes Willem van KLEEF [6529], geb. Delfshaven ca. 1888, los werkman, zn. van Arie van KLEEF [6530] en Maartje MOKERS [6531].
 4. Maria [6516], geb. Rotterdam 1-8-1886, tr. [2572] Rotterdam 27-9-1916 Gerrit de BRUIN [6532], geb. Rotterdam ca. 1889, zn. van Arie Henri Leonardus de BRUIN [6533] en Anna Maria HEKKES [6534].
 5. Johannes [6517], geb. Rotterdam 18-4-1889, overl. Rotterdam 22-6-1890.
 6. Abraham [6518], geb. Rotterdam 17-10-1891, pakhuisknecht, tr. [2564] Deventer 4-11-1914 Christina Johanna Louisa BRAND [6520], geb. Deventer ca. 1890, dr. van Gerrit Jan Willem BRAND [6521] en Wilhelmina PIJPENBROEK [6522].
 7. Johannes [6519], geb. Rotterdam 15-12-1894, tr. [2566] Rotterdam 15-4-1925 Gijsbertha Philippina PELGROM [6523], geb. Rotterdam ca. 1903, dr. van Gijsbertus Philippina PELGROM [6524] en Teuna Magdalena HARTMAN [6525].

Jannetje krijgt te Rotterdam 6 kinderen terwijl ze ongehuwd is. Op 19-06-1901 erkent Jannetje officieel de 5 kinderen (er is er 1 inmiddels overleden).
Ook Johanna Wilhelmina Frederika is waarschijnlijk een dochter van deze ongehuwde Jannetje.

Bronnen: BS geb Zegwaart 1877-36, BS geb Rotterdam 1882-4225, 1884-597, 1886-959, 1889-2069, 1891-5730, 1894-6936, BS ovl Rotterdam 1890-2486, BS huw Rotterdam 1902-1373, 1902-o40, 1916-r15, 1925-d101, BS huw Oud Beijerland 1903-9, BS huw Deventer 1914-152.VIIf. Arie KLOOTWIJK [95] (zn. van VIc), ged. Charlois 16-9-1731, begr. Charlois 4-12-1776, tr.kerk(ned.ger.) [41] Charlois 4-7-1764 aangetek. op 15 juni 1764 Adriaantje MASTENBROEK [116], ged. Charlois 17-7-1735, begr. Charlois 14-10-1802, dr. van Gijsbert MASTENBROEK [117] en Trijntje de JONG [118].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [119], ged.(ned.ger.) Charlois 26-8-1764 getuige was tante Marijtje Klootwijk, begr. Charlois 9-5-1765.
 2. Leendert [120], ged.(ned.ger.) Charlois 26-1-1766 getuige was Marijtje Klootwijk, volgt VIIIj.
 3. Gijsbert [121], ged.(ned.ger.) Charlois 14-3-1767 getuige was Anna Mastenbroek, begr. Charlois 8-3-1771.
 4. Pieter [122], ged.(ned.ger.) Charlois 27-3-1768 getuige was Marijtje Leendertsdr Klootwijk, begr. Charlois 19-5-1770.
 5. Pleun [123], ged.(ned.ger.) Charlois 21-1-1770 getuige was Marijtje Klootwijk, begr. Charlois 23-2-1771.
 6. Gijsbert [124], ged.(ned.ger.) Charlois 5-5-1771 getuige was Ingetje Mastenbroek, volgt VIIIk.
 7. Pleuntje [125], ged.(ned.ger.) Charlois 19-12-1773 getuige was Marijtje Klootwijk, tr.(ned.ger.)(1) [184] Charlois 13-5-1792 Dirk Bastiaansz LEMS [564], overl. Charlois 2-2-1812, tr.(2) [1344] Charlois 25-6-1813 Willem Pieterszn LEMS [3846], geb. Charlois ca. 1788.
 8. Jan [126], ged.(ned.ger.) Charlois 5-3-1775 getuige was Ingetje Mastenbroek, begr. Charlois 21-7-1775.

Het is aan te nemen dat 5 van de 8 kinderen op jonge leeftijd gestorven zijn aangezien er van 1765-1775 vijf kinderen van Arie Klootwijk begraven zijn te Charlois. De data zijn hierboven aangebracht maar kunnen, omdat de namen van de kinderen niet vermeld zijn, verwisseld zijn.
Bronnen: Dopen in de Geref Kerk te Charlois 1660-1812, Trouwen in de Geref Kerk te Charlois 1660-1812, Gaarderregisters der doden van Charlois 1734-1811.VIIIj. Leendert KLOOTWIJK [120] (zn. van VIIf), ged.(ned.ger.) Charlois 26-1-1766 getuige was Marijtje Klootwijk, vlasser, overl. Charlois 21-11-1826 (verdronken), tr.(1) [64] Charlois 14-10-1788 Adriaantje van der SPUIJ [172], ged. Rhoon 11-4-1762, begr. Charlois 16-10-1800, dr. van Bastiaan van der SPUIJ [173] en Dirkje van der WAAL [174].
Op 9-10-1800 maakt Leendert voor de schepenen van Charlois een testament op waarin zijn broer Gijsbert als voogd over de minderjarige kinderen wordt aangesteld.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje [179], geb. Charlois 5-2-1789, ged. Charlois (get: Arriaantje Mastenbroek) 8-2-1789, begr. Charlois 1-10-1800.
 2. Cornelia [180], geb./ged. Charlois 1/7-11-1790, volgt IXl.
 3. Arie [181], ged. Rhoon 5-5-1793, volgt IXm.
 4. Trijntje [182], geb. Rhoon, ged. Ridderkerk 26-7-1795, overl. 13-1-1869, tr. [67] 20-1-1816 Arie ROBOL [187].
 5. Arentje [183], geb./ged. Rhoon/Ridderkerk 26-8/3-9-1797, overl. IJsselmonde 20-2-1874, tr. [68] ca. 1-8-1818 Jan KRANENDONK [188].

Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [65] 8-11-1801 Jaapje GELDERBLOM [175], ged. Charlois 27-5-1770, begr. Charlois 16-12-1802, dr. van Maarten GELDERBLOM [176] en Hendrikje SCHILPEROORT [177].
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten [184], geb./ged. Charlois 24/26-9-1802.
 2. Adriaantje [185], geb./ged. Charlois 24/26-9-1802.

Leendert KLOOTWIJK, ondertr./tr.(3) [66] Charlois 3/21-6-1803 Anna GROEN [178], geb. Krimpen a/d Lek ca. 1775, overl. Charlois 14-2-1838, dr. van Jacobus GROEN [6690] en Annetje VERHEUL [6691].


Op 22 jarige leeftijd trouwde Leendert met de bijna vier jaar oudere Adriaantje van der Spui. Ze kregen vijf kinderen. Vlak voor het overlijden van Adriaantje maakt Leendert op 9-10-1800 een testament op voor de schepenen van Charlois waarin zijn broer Gijsbert als voogd over de minderjarige kinderen wordt aangesteld.
Op 35 jarige leeftijd trouwde Leendert voor de tweede keer met Jaapje Gelderblom; "Leenderd Clootwijk, weduwnaar van Adriaantie van der Spuij, afkomstig van Charlois, wonende Charlois getrouwd met Jaaptie Martensdr Gelderblom, jongedochter, afkomstig van Charlois, wonende Charlois". Lang heeft dit huwelijk niet geduurd. Ruim twee maanden na de geboorte van hun tweeling overleed Jaapje. (begraven klasse f. 3.00).
Op 37 jarige leeftijd trouwde Leendert voor de derde keer met de (veel jongere?) Anna Groen. "Leendert Klootwijk, weduwnaar van Jaapje Gelderblom, wonende Charlois getrouwd met Anna Jacobsd Groen, jongedochter, afkomstig van Crimpen Op De Lecq, wonende dienstbaar te Charlois". Voor de aangifte van dit huwelijk bij de gaarders werd voor elk f. 3,00 betaald. dit kan betekenen dat Leendert en Anna inmiddels wat meer vermogend waren.

Bronnen: DTB Charlois trouw gaarders 1803, trouw ambachtstrouw 1803, trouw gereformeerd 1801 en 1803, begraven gaarders 1800 en 1802, Charlois 1660-1812 ALF CBG, BS huw Krimpen aan de Lek 1814-1, BS ovl Charlois 1826-64, 1838-14, 1864-81, 1869-6, BS ovl IJsselmonde 1857-60, 1874-9.IXl. Cornelia KLOOTWIJK [180] (dr. van VIIIj), geb./ged. Charlois 1/7-11-1790, overl. Charlois 17-8-1864, tr. [69] Krimpen a/d Lek 16-1-1814 Hermanus van KRIMPEN [6693], geb. Krimpen a/d Lek ca. 1788, zn. van Gerrit van KRIMPEN [6694] en Geertje van der HEUL [6695].
Uit dit huwelijk:
 1. Anna KLOOTWIJK [186], geb. Charlois 12-12-1811.IXm. Arie KLOOTWIJK [181] (zn. van VIIIj), ged. Rhoon 5-5-1793, Boereknecht Vlasboer Bouwman, overl. IJsselmonde 24-8-1857, tr. [75] Charlois 10-5-1816 Aagje TOORNVLIET [211], geb. IJsselmonde 22-2-1798, overl. IJsselmonde 19-2-1864, dr. van Pieter TOORNVLIET [209] en Maria van der WEL [210].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [212], geb. Charlois 2-12-1817, overl. Charlois 4-1-1818.
 2. Leendert [213], geb. Charlois 6-1-1819, volgt Xo.
 3. Maria [214], geb. Charlois 26-3-1820, overl. Charlois 18-3-1821.
 4. Maria [215], geb. IJsselmonde 13-10-1821, overl. IJsselmonde 12-1-1903, tr. [77] 13-7-1853 Antonie LUCARDIE [223], geb. Rotterdam ca. 1819, overl. Charlois 24-9-1874, zn. van Johannes Antonius LUCARDIE [6730] en Hendrika van DONGEN [6731].
 5. Adriaantje [216], geb. IJsselmonde 7-12-1823, tr. [78] 7-12-1851 Jan van der VORM [224].
 6. Janna [217], geb. IJsselmonde 7-2-1825, overl. IJsselmonde 7-10-1862, tr. [79] 25-4-1858 Cornelis van RIJ [225].
 7. Pieter [218], geb./ged. IJsselmonde 27-2/1-3-1827, volgt Xp.
 8. Cornelia [219], geb. IJsselmonde 10-9-1828, overl. IJsselmonde 19-9-1828.
 9. Arie [220], geb. IJsselmonde 22-1-1830, volgt Xq.
 10. Jan [221], geb. IJsselmonde 6-5-1833, overl. IJsselmonde 17-11-1890, tr. [2170] Maasdam 18-11-1860 Neeltje VRIJLANDT [5663], geb. Maasdam ca. 1838, overl. IJsselmonde 24-1-1891, dr. van Willem VRIJLANDT [5664] en Maaike ROZENDAAL [5665].
 11. Cornelia [222], geb. IJsselmonde 13-10-1836, overl. IJsselmonde 20-1-1927, tr. [80] 1-5-1859 Dirk Klzn. van der VORM [226], geb. Ridderkerk ca. 1832, overl. IJsselmonde 25-3-1913.

Bronnen: BS geb Charlois 1817-72, 1819-3, BS ovl Charlois 1818-2, 1821-8, BS geb IJsselmonde 1821-25, 1823-61, 1825-5, 1828-39, 1830-6, 1833-26, 1836-82, BS ovl IJsselmonde 1828-34, 1862-73, 1864-22, 1903-3, 1927-10, AAK D-1913, A-1864, BS huw Maasdam 1860-10.


Xo. Leendert KLOOTWIJK [213] (zn. van IXm), geb. Charlois 6-1-1819, boer, lid van den Gemeenteraad en lid der Plaatselijke Schoolcommissie, overl. Ridderkerk 1-1-1876, tr. [104] IJsselmonde 7-8-1845 Hendrika STEMPELS [300], geb. IJsselmonde 26-11-1825, overl. Bolnes 29-1-1895, dr. van Pieter STEMPELS [301] en Johanna ROELOFS [302].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [303], geb. Ridderkerk 9-2-1846, overl. Ridderkerk 10-3-1859.
 2. Pieter [304], geb. Ridderkerk 8-1-1848, ongehuwd, overl. Ridderkerk 20-11-1889.
 3. Leendert [305], geb. Ridderkerk 27-3-1849, assuradeur, overl. na 1903.
 4. Aagje [306], geb. Ridderkerk 9-7-1850, overl. 14-9-1850.
 5. Johanna Pieternella [307], geb. Ridderkerk 29-9-1851, overl. Ridderkerk 18-2-1852.
 6. Johannes [308], geb. Ridderkerk 29-11-1852, volgt XIx.
 7. Cornelis [309], geb. Ridderkerk 5-7-1854, overl. Ridderkerk 27-1-1855.
 8. Willem [310], geb. Ridderkerk 15-2-1856, overl. Ridderkerk 24-2-1856.
 9. Cornelis [36], geb. Ridderkerk 15-2-1856, overl. Ridderkerk 10-3-1856.
 10. Aagje Hendrika [311], geb. Ridderkerk 30-5-1857, overl. Ridderkerk 5-9-1857.
 11. Cornelis [312], geb. Ridderkerk 13-10-1858, volgt XIy.
 12. Arie [313], geb. Ridderkerk 20-11-1859, overl. Ridderkerk 29-1-1860.
 13. Arie [314], geb. Ridderkerk 22-11-1860, overl. Ridderkerk 2-4-1861.
 14. Aagje Hendrika [315], geb. Ridderkerk 7-1-1862, overl. 28-1-1862.
 15. Arie [316], geb. Ridderkerk 3-3-1863, overl. Ridderkerk 18-3-1863.
 16. Hendrika Johanna [317], geb. Ridderkerk 3-3-1863, overl. 20-3-1863.
 17. Arie [318], geb. Ridderkerk 10-10-1865, overl. Ridderkerk 13-2-1866.
 18. Arie [319], geb. Ridderkerk 5-1-1868, volgt XIz.

Opvallend is bij dit gezin de hoge kindersterfte en het hoge kindertal, van de 18 kinderen bereikten er slechts 8 het eerste levensjaar.
Bronnen: BS geb Ridderkerk 20-1846, 6-1848, 59-1849, 162-1850, 162-1851, BS ovl Ridderkerk 20-1855, 25-1856, 34-1856, 113-1857, 15-1860, 50-1861, 19-1862, 179-1889, BS ovl Ridderkerk 1859-54, 1866-27, AAK L-1876, P-1889, H-1895 (href=0213ad01.gif).XIx. Johannes KLOOTWIJK [308] (zn. van Xo), geb. Ridderkerk 29-11-1852, stalhouder en sleeper, overl. Rotterdam 17-9-1911, tr.(1) [107] 9-5-1877 Neeltje BOELE [320], geb. Alblasserdam ca. 1855, overl. Bolnes 28-11-1880, dr. van Cornelis BOELE [2017], scheepsbouwer, en J Neeltje TUK [2018].
Uit dit huwelijk:
 1. Leentje Hendrika [1666], geb. Ridderkerk 9-2-1878, overl. Ridderkerk 27-8-1884.
 2. Judith Neeltje [2032], geb. Ridderkerk 28-5-1879, overl. Baarn 18-5-1949, tr. [940] Rotterdam 3-4-1902 Barend Gerard DEDDES [2822], geb. Rotterdam 6-10-1876, Inspecteur bij Kadaster in NOI, overl. Baarn 22-3-1949, zn. van Evert DEDDES [2823] en Cornelia SCHMID [2824]. Barend woonde tijdens het huwelijk te Almelo.
 3. Hendrika Leentje [2033], geb. Ridderkerk 10-11-1880, overl. 10-11-1960.

Johannes KLOOTWIJK, tr.(2) [385] Ridderkerk 28-5-1886 Leentje Willempje ZWART [1084], geb. Ridderkerk ca. 1863, overl. Rotterdam 26-10-1923, dr. van Jilles ZWART [2000] en Maria VOORDENDAG [2001].
Woonden in 1911 in de Boezemsingel 148b te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Leentje [2002], geb. Ridderkerk 14-7-1886, overl./begr. Dirksland/Hillegersberg 24/28-7-1981, tr. [1095] Hillegersberg 19-4-1917 Jan van EIJK [3262], geb. Hillegersberg 1889, zn. van Jan van EIJK [5989] en Maria OVERGAAUW [5990].
 2. Leendert [2003], geb. Ridderkerk 17-1-1888, volgt XIIan.
 3. Jilles [2004], geb. Rotterdam ca. 1890, volgt XIIao.
 4. Pieternella [3348], geb. Rotterdam ca. 1892, overl. Rotterdam 6-9-1900.
 5. Willempje [5920], geb. Rotterdam ca. 1896, tr. [2292] Rotterdam 1-9-1920 Herman Friedrich BIELING [5921], geb. Rotterdam ca. 1887, zn. van Carl Wilhelm BIELING [5922] en Lucia Dorothea KUHLMANN [5923].
 6. Johannes [3290], geb. ca. 1900, overl. Driebergen 29-9-1918.

Johannes trouwde voor de tweede maal te Ridderkerk op 28 mei 1886 Uit de huwelijksakte blijkt ook dat hij weduwnaar is van Neeltje Boele [320]. Johannes was van beroep stalhouder en woonde op Ridderkerk. Zijn vrouw, Leentje Willempje Zwart was 23 jaar en geboren en wonende te Ridderkerk.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 32-1877, 27-1886, BS geb Ridderkerk 40-1878, 144-1879, 274-1880, 186-1886, 18-1888, BS ovl Ridderkerk 122-1884, BS huw Rotterdam 1902-524, 1920-R15, BS ovl Rotterdam 1900-4543, 1911-4234, AAK N-1880, J-1911, J-1918, B-1949, J-1949, L-1957, H-1960, BS huw Hillegersberg 1917-12.XIIan. Leendert KLOOTWIJK [2003] (zn. van XIx), geb. Ridderkerk 17-1-1888, sleeper, hoofduitvoerder, overl. Voorburg 10-2-1957, tr. [672] Rotterdam 7-12-1911 Janna Margaretha de KONING [2008], geb. Vlissingen ca. 1891, overl. na 1957, dr. van Nicolaas de KONING [2009] en Josina de KEIJZER [2010].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert KONINGSWIJK [6047], geb. Rotterdam 5-4-1920, volgt XIIIbi.
 2. Hendrika [6660], geb. Rotterdam ca. 1923, overl. Den Haag 14-2-1949, tr. [2618] Jacobus Johannes van ZEBEN [6661].
 3. zoon [6662], geb. Den Haag ca. 1-11-1934.

Adres in 1957 was: Laan van Nieuw Oosteinde 412 te Voorburg.

Bronnen: AAK en Opgave Leonard KONINGSWIJK [6049].XIIIbi. Leendert KONINGSWIJK [6047] (zn. van XIIan), geb. Rotterdam 5-4-1920, overl. 18-12-2006, tr. [2353] Ada van OOSTEN [6048], geb. 25-1-1920.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard [6049], geb. 25-1-1956, volgt XIVax.

Rond 1966 heeft Leendert zijn achternaam laten aanpassen van Klootwijk naar Koningswijk.

Bronnen: Opgave Leonard KONINGSWIJK [6049].XIVax. Leonard KONINGSWIJK [6049] (zn. van XIIIbi), geb. 25-1-1956, tr. [2354] C. de MAN [6050], geb. 5-4-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Mees Sebastiaan [6051], geb. 1-2-1993.
 2. Julius Jonathan [6052], geb. 8-10-1995.
 3. Otis Jan [6053], geb. 2-2-1998.

Bronnen: Opgave Leonard KONINGSWIJK [6049].


XIIao. Jilles KLOOTWIJK [2004] (zn. van XIx), geb. Rotterdam ca. 1890, sleeper en koopman in zeep, tr. [670] Rotterdam 17-3-1910 Maria Johanna de VOS [2005], geb. Rotterdam ca. 1890, huw in 1920 ontbonden, dr. van Cornelis de VOS [2006] en Suzanna Jacomina BURGHARDT [2007].
Jilles woonde in 1923 (na zijn scheiding) in Oklahama (USA).
Uit dit huwelijk:
 1. Suzanna Jacomina Leentje W. [248], geb. Rotterdam ca. 1913, overl. Rotterdam 20-1-1917.
 2. Johannes [3329], geb. Rotterdam 22-9-1910.

Al bij het overlijden van zijn dochter in 1917 wordt er vermeld: 'dochter van Jilles Klootwijk, wiens beroep, woonplaats of in leven zijn onbekend is'. Het adres van Maria Johanna was toen Florastraat 27b te Rotterdam.
Voor 1 december 1919 wordt er door Maria Johanna een oproep geplaatst Jilles om voor de rechtbank te verschijnen ivm een proces.
Voor 29 maart 1920 wordt Jilles (zonder bekende woon en verblijfplaats) opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank ivm ontbinding van zijn huwelijk.
Voor 2 september 1920 wordt Jilles weer opgeroepen ivm met de regeling van de voogdij van hun kind Johannes.
Bronnen: AAK J-1919/1920, BS OVL Rot 374-1917.XIy. Cornelis KLOOTWIJK [312] (zn. van Xo), geb. Ridderkerk 13-10-1858, notaris te rotterdam, overl. Rotterdam 28-4-1927, tr. [675] Rotterdam 18-6-1903 Elizabeth Aarttina de VOS [2011], geb. Geervliet ca. 1876, overl. Rotterdam 12-11-1952, dr. van Aart Johannes de VOS [2012] en Elizabeth VIJFWINKEL [2013].
Cornelis gaf zijn kinderen de achternaam 'De Vos Klootwijk', een kombinatie van de achternaam van zijn vrouw en zijn eigen achternaam. Hier ontstaat dus het geslacht 'De Vos Klootwijk'.
Uit dit huwelijk:
 1. L.H. de VOS KLOOTWIJK [3263], volgt XIIap.
 2. Aart J. de VOS KLOOTWIJK [3265], volgt XIIaq.
 3. C. de VOS KLOOTWIJK [3267].

Bronnen: AAK C-1927, E-1952 (href=0312ad01.gif).


XIIap. L.H. de VOS KLOOTWIJK [3263] (zn. van XIy), tr. [1096] Londen 10-5-1930 M.L. CLARK [3264].
Uit dit huwelijk:
 1. dochter [5179], geb. Batavia 21-4-1935.XIIaq. Aart J. de VOS KLOOTWIJK [3265] (zn. van XIy), tr. [1097] Rotterdam 5-2-1931 J.L. van DONGEN [3266].
Uit dit huwelijk:
 1. zoon [5180], geb. Rotterdam 21-2-1932.XIz. Arie KLOOTWIJK [319] (zn. van Xo), geb. Ridderkerk 5-1-1868, fabrikant, tr. [384] Ridderkerk 20-8-1891 Trijntje GROENEBOOM [1081], geb. ca. 1868, overl. Leiden 3-2-1944, dr. van Jan GROENEBOOM [1082] en Janna KLEYBURG [1083].
Uit dit huwelijk:
 1. J.G. [3258], overl. na 1966, tr. [1093] W. DEMMENDAL [3259].
 2. Hendrika Johanna [3253], geb. Leiderdorp 2-8-1892, overl. 29-6-1966.
 3. Johanna Hendrika [3254], geb. Leiderdorp 3-10-1893, overl. na 1966, tr. [1091] Leiden 24-9-1917 Jan Maurits van DRIEL [3255].
 4. Leendert [3256], geb. Leiderdorp 7-5-1895, overl. na 1966, tr. [1092] Leiden 29-7-1925 H.J. VELLEKOOP [3257].
 5. Jan [5661], geb. Leiden 29-10-1897, overl. Veur 24-9-1914.
 6. Arie [6628], geb. Leiden 21-12-1898.
 7. Arie [6359], geb. Leiden 25-2-1901.
 8. Catharina Hendrika [3260], geb. Leiden 20-7-1908, overl. na 1966, tr. [1094] H.J. GROTENHUIS [3261].

Arie trouwde te Ridderkerk op 20 augustus 1891. Zijn vader was al overleden maar zijn moeder, Hendrika Stempels woonde toen op Ridderkerk. Arie zelf woonde op Oegstgeest.
Bronnen: BS huw Ridderkerk 1891-35, AAK T-1944, H-1966, L-1925, BS geb Leiderdorp 1892-116, 1893-142, 1895-72, BS geb Leiden 1897-1507, 1901-275, BS ovl Veur 1914-20.Xp. Pieter KLOOTWIJK [218] (zn. van IXm), geb./ged. IJsselmonde 27-2/1-3-1827, Boer Bouwman, overl. IJsselmonde 19-10-1896, tr. [130] IJsselmonde 1-2-1856 Adriaantje van der GRAAF [391], geb./ged.(ned.herv.) IJsselmonde 5-12-1831/2-3-1832, overl. IJsselmonde 14-5-1879, dr. van Cornelis van der GRAAF [392] en Adriaantje de LIJSTER [393].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [394], geb. IJsselmonde 8-6-1856, overl. IJsselmonde 4-9-1861.
 2. Cornelis [395], geb. IJsselmonde 4-6-1857, volgt XIaa.
 3. Leendert [396], geb. IJsselmonde 16-9-1858, overl. IJsselmonde 31-3-1859.
 4. Leendert [397], geb. IJsselmonde 8-11-1859, volgt XIab.
 5. Adriaantje [398], geb. IJsselmonde 4-8-1861, overl. Rotterdam 22-5-1938, tr. [2634] Gerrit Hendrik van der POEL [6697].
 6. Aagje [399], geb. IJsselmonde 21-11-1862, overl. IJsselmonde 13-2-1864.
 7. Arie [400], geb. IJsselmonde 25-1-1864, overl. IJsselmonde 16-4-1864.
 8. Aagje [401], geb. IJsselmonde 4-5-1865, overl. IJsselmonde 15-7-1865.
 9. Aagje [402], geb. IJsselmonde 29-8-1867, overl. IJsselmonde 27-2-1868.
 10. Aagje [403], geb. IJsselmonde 22-9-1868, overl. Schiedam 17-10-1933, tr. [1555] IJsselmonde 31-5-1888 Willem HERWEIER [4311], geb. Zuid Beijerland 22-9-1867, overl. Terbregge 3-5-1954, zn. van Willem HERWEIER [4312] en Aaltje GROENEVELD [4313].
 11. Arie [404], geb. IJsselmonde 29-7-1869, overl. IJsselmonde 2-8-1869.
 12. n.n. [405], geb. IJsselmonde 13-11-1870, overl. IJsselmonde 13-11-1870.
 13. Johanna Cornelia [406], geb. IJsselmonde 1-1-1872, overl. IJsselmonde 29-9-1940, tr. [2635] IJsselmonde 25-4-1895 Coenraad 't VELD [6698], geb. IJsselmonde ca. 1873, overl. IJsselmonde 8-8-1935, zn. van Arie in 't VELD [6770] en Johanna Bastiana BENTUM [6771].

Bij het huwelijk van Pieter en Adriaantje waren de broer van de echtgenoot, Leendert Klootwijk, de zwager van de echtgenoot, Jan van der Pruim (?), de broers van de echtgenote, Matthijs en Pieter van der Graaf.
Bronnen: BS huw IJsselmonde 1856-2, BS geb IJsselmonde 1856-50, 1857-67, 1858-66, 1859-107, 1861-78, 1862-114, 1864-12, 1865-55, 1867-69, 1868-99, 1869-67, 1872-1, BS ovl IJsselmonde 1859-34, 1861-58, 1864-19, 1864-31, 1865-59, 1868-20, 1869-47, 1870-79, 1879-22, 1896-71, 1924-40, 1940-51, BS ovl Ridderkerk 1938-67, AAK A-1879.XIaa. Cornelis KLOOTWIJK [395] (zn. van Xp), geb. IJsselmonde 4-6-1857, ned.herv., bouwman, arbeider en koopman, overl. Vlaardingen 10-10-1912, tr. [165] Hoogvliet 16-6-1881 Pleuntje van der LEER [508], geb. Hoogvliet 14-10-1853, ned.herv., overl. Vlaardingen 2-6-1926, dr. van Teunis van der LEER [5985] en Magdalena VERHEIJ [5986].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Magdalena [2587], geb. Hoogvliet 28-5-1882, overl. Hoogvliet 26-6-1882.
 2. Adriaantje Magdalena [2588], geb. Hoogvliet 24-6-1883, overl. Hoogvliet 26-2-1884.
 3. Adriaantje Magdalena [2589], geb. IJsselmonde 22-8-1884.
 4. Teunis [2590], geb. Rhoon 12-1-1887.
 5. Pieter [6217], geb. Rhoon 4-4-1888.
 6. Pieter [509], geb. IJsselmonde 5-1-1891, volgt XIIar.
 7. Jacob [6681], geb. IJsselmonde 17-5-1892, overl. IJsselmonde 6-6-1893.
 8. Magdalena [6682], geb. IJsselmonde 29-4-1894, overl. IJsselmonde 25-8-1895.
 9. Jacob [512], geb. IJsselmonde 20-8-1896, volgt XIIas.
 10. Cornelis [2591], geb. IJsselmonde 17-11-1900.

Dit gezin verhuisde op 23 september 1903 naar Vlaardingen.

Bronnen: BS geb Hoogvliet 1882-24, 1883-26, BS huw Hoogvliet 1881-3, BS ovl Hoogvliet 1882-24, 1884-3, BS geb Rhoon 1887-5, 1888-17, BS geb IJsselmonde 1884-90, 1891-3, 1900-162, BS ovl IJsselmonde 1893-36, 1895-45, BS huw Rotterdam 1916, AAK.XIIar. Pieter KLOOTWIJK [509] (zn. van XIaa), geb. IJsselmonde 5-1-1891, ned.herv., winkelinstallateur metselaar en aannemer van bouwwerken, overl. Den Haag 9-3-1953, tr. [166] Vlaardingen 25-1-1911 Arendje VONS [510] (ookwel A. FONS), geb. Vlaardingen 10-1-1893, overl. Scheveningen 30-9-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [2406], geb. Vlaardingen 1-4-1911, tr. [1109] D. BUYEL [3291]. Woonden in 1969 te Rotterdam.
 2. Petronella [2407], geb. Rotterdam 7-10-1912, overl. Rotterdam 22-11-1914.
 3. Petronella [511], geb. Hillergersberg 18-12-1921, ned.herv., Modiste, tr. [1110] K. HELDER [3292]. Woonden in 1969 te Den Haag.
 4. Sonja [2408], geb. Rotterdam 30-7-1925, tr. [1111] J.C. van MANEN [3293]. Woonden in 1969 te Den Haag.

In 1944 wilde Petronella met een duitser trouwen. Hiervoor moest bij het Departement Binnenlandse Zaken toestemming gevraagd worden (een soort van 'niet-joodverklaring'). De toestemming is gegeven echter het huwelijk is niet gevonden.
Dit gezin woonde in 1914 in de Rosenveldstraat 23 te Rotterdam en verhuisde in juni 1928 naar Den Haag, Rijswijkscheweg 68.
Bronnen: BS ovl Rot 4931-1914, Vragenlijst Departement Binnenlandse Zaken 3.2.1944, aantekeningen D. van Wingerden, AAK A-1969, P-1951, P-1953.XIIas. Jacob KLOOTWIJK [512] (zn. van XIaa), geb. IJsselmonde 20-8-1896, timmerman betonwerker aannemer en later vertegenwoordiger in slagersartikelen, overl. Den Haag 3-4-1962, tr. [169] Rotterdam 26-7-1916 Wilhelmina Suzanna Paulina van HOEK [513], geb. Vlissingen 16-11-1896, overl. Den Haag 11-1-1959, dr. van Arnoldus Paulus van HOEK [514] en Cornelia Maria REMIJN [515].
Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje [2402], geb. Rotterdam 18-1-1917, overl. tussen 1924 en 1930.
 2. Cornelia Paulina [2403], geb. Rotterdam 19-11-1918.
 3. Arnoldus Paulus [516], geb. Rotterdam 12-2-1922, Bode trouwzaal Stadh. Den Haag, tr. [387] Den Haag 8-12-1943 Hendrika Gesina UHL [517], geb. Amsterdam 1-8-1924, dr. van Antoon Reinhardt UHL [518] en Hendrika Gesina JURRIAANS [519].
 4. Cornelis [2404], geb. Rotterdam 16-5-1923.
 5. Adriaantje [2405], geb. Amsterdam 29-12-1927.

Op 5 december 1930 verhuisde het gezin naar Den Haag, Laakkade 425.
Van 1932 tot 1939 zijn nog vier dochters en twee zonen geboren uit dit huwelijk.
Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, BS huw Rotterdam 1916-m35.XIab. Leendert KLOOTWIJK [397] (zn. van Xp), geb. IJsselmonde 8-11-1859, landbouwer, overl. IJsselmonde 6-9-1924, tr. [132] Charlois 23-6-1881 Maria Bastiaantje van GELDER [407], geb. Charlois 27-4-1860, overl. IJsselmonde 6-9-1927, dr. van Arij van GELDER [383] en Jannigje KOK [506].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Arie [890], geb. IJsselmonde 15-10-1881, schoenmaker, ongehuwd, overl. IJsselmonde 2-2-1905.
 2. Arie Pieter [891], geb. IJsselmonde 12-12-1882, overl. 4-1-1966.
 3. Leendert [897], geb. IJsselmonde 2-12-1884, volgt XIIat.
 4. Adriaantje [894], geb. IJsselmonde 26-9-1886 (vader Leendert was niet aanwezig om de aangifte van de geboorte te doen. De aangifte werd gedaan door een arts. Dit was ongebruikelijk in die tijd. De vader was waarschijnlijk ziek of 'buitenaf'), tr. [313] Jan VERMEULEN [976].
 5. Jannetje [895], geb. IJsselmonde 30-11-1888, overl. 29-5-1978, tr. [314] Japhet KOOIJMAN [977], geb. 23-8-1883, overl. 3-1-1969.
 6. Johanna Cornelia [896], geb. IJsselmonde 18-3-1891, overl. 30-10-1982.
 7. Maria [893], geb. 2-3-1893, overl. 4-1-1975, tr. [312] IJsselmonde 18-5-1916 Jan EERDMANS [975].
 8. Aagje [892], geb. 16-2-1895, overl. 22-2-1971, tr. [310] Hendrik SCHIPPER [904], geb. 5-8-1899, overl. 4-4-1984.
 9. Bastiaan [898], geb. 8-1-1898, volgt XIIau.
 10. Pleuntje [899], geb. 4-2-1900, overl. 25-3-1978.
 11. Cornelis [900], geb. 8-8-1902, overl. 7-5-1994, tr.(1) [338] Rotterdam 26-5-1926 Francijna van der DOEL [980], geb. Dinteloord en Prinsenland 15-9-1900, overl. 25-11-1972, dr. van Pieter van den DOEL [6273] en Clasina Maria LEEST [6274]. Vierden op 29 mei 1951 hun 25 jarig huwelijk.
Cornelis, tr.(2) [339] Willemina PIJL [981], geb. 14-6-1915, overl. 31-3-1999.

Uit de huwelijksakte blijkt dat de moeder van Leendert, Adriaantje van der Graaf reeds overleden was. Dit in tegenstelling met reeds aanwezige gegevens. Dit moet nog nagekeken worden.

Bronnen: BS huw Charl. 40-1881, Bs geb ijsselmonde 108-1881, 120-1882, 142-1884, 100-1886, 188-1888, 38-1891, BS ovl ijsselmonde 1905-10, 1927-37, aantekeningen van M. Dijkstra-Klootwijk nov 1988, AAK P-1905, L-1906, C-1951, W-1999.XIIat. Leendert KLOOTWIJK [897] (zn. van XIab), geb. IJsselmonde 2-12-1884, landbouwer, overl. 2-2-1970, tr. [315] IJsselmonde 24-3-1910 Stijntje Maria KOOIJMAN [978], geb. IJsselmonde 1-4-1885, overl. 6-7-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Cornelis [2390], geb. IJsselmonde 15-9-1910, overl. Barendrecht 1-6-1982.
 2. Cornelis Leendert [2391], geb. IJsselmonde 30-9-1911, volgt XIIIbj.
 3. Pieter Arie [2392], geb. IJsselmonde 19-12-1912, volgt XIIIbk.
 4. Huibrecht [2393], geb. IJsselmonde 1-2-1914, volgt XIIIbl.
 5. Maria Bastiaantje [2394], geb. IJsselmonde 21-1-1915, tr. [1121] J. de JONG [3304].
 6. Pleun [2395], geb. IJsselmonde 9-11-1925, volgt XIIIbm.
 7. Stijntje Maria [3305], geb. IJsselmonde 14-4-1927, overl./begr. Barendrecht/IJsselmonde 12/17-4-1995.

De huwelijken van de kinderen zijn nog niet gekontroleerd. Ook is het laatste kind (St. M. Klootwijk) onzeker.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, AAK S-1952, P-1987, BS huw IJsselmonde 1910-7.XIIIbj. Cornelis Leendert KLOOTWIJK [2391] (zn. van XIIat), geb. IJsselmonde 30-9-1911, overl. Ridderkerk 12-5-2003, tr.(1) [1118] Aaltje OVERWATER [3301], geb. 18-1-1912, overl. 15-2-1956.
Cornelis Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [2168] Janna VISSER [5662], geb. 4-7-1911, overl. Rotterdam 19-5-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Pieter [6570], geb. Rotterdam 24-10-1941, volgt XIVay.
 2. Cornelia Aaltje [6574], geb. Rotterdam 26-1-1945, tr. [2587] Frans VERSPUIJ [6575], geb. Alblasserdam, Boer.
 3. Pieter Cornelis (Piet) [6572], geb. Rotterdam 31-7-1949, volgt XIVaz.

Het is nog niet 100% zeker dat het tweede huwelijk van Cornelis Leendert klopt. Maar aannemelijkk is dit wel.
Bronnen: AAK, opgave Janneke Klootwijk [6578].XIVay. Leendert Pieter KLOOTWIJK [6570] (zn. van XIIIbj), geb. Rotterdam 24-10-1941, tr. [2585] Elizabeth A. VERSENDAAL [6571], geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Alice [6591].
 2. Judith [6592].
 3. Marianne [6593].

De drie dochters van Leendert Pieter zijn allen getrouwd en dochter Judith woont in Canada.

Bronnen: Opgave Janneke Klootwijk [6578].XIVaz. Pieter Cornelis (Piet) KLOOTWIJK [6572] (zn. van XIIIbj), geb. Rotterdam 31-7-1949, tuinder, overl. Ridderkerk 25-2-1992, tr. [2586] Johanna Geertje (Hanny) VISSER [6573], geb. Strijensas 29-7-1949, verpleegkundige en tuinder.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Pieter (Cees) [6576], geb. Dordrecht 1-7-1972, tuinder.
 2. Gerard Abraham (Gerard) [6577], geb. Dordrecht 16-8-1973, vrachtwagenchauffeur, tr. [2594] Jolanda de JONGE [6590].
 3. Johanna Aly (Janneke) [6578], geb. Rotterdam 10-10-1979, handelaar.

Bronnen: AAK, opgave Janneke Klootwijk [6578].


XIIIbk. Pieter Arie KLOOTWIJK [2392] (zn. van XIIat), geb. IJsselmonde 19-12-1912, overl. Zevenhuizen 18-4-1987, tr. [1119] Hendrika PIJPERS [3302], overl. na 1987.
Uit dit huwelijk:
 1. Stijni [6291], geb. voor 1946.
 2. Aart [3319], geb. Bergschenhoek 27-1-1946.
 3. Hendrika [6292], geb. Bergschenhoek 8-4-1947.

Bronnen: AAK, www.graftombe.nl.


XIIIbl. Huibrecht KLOOTWIJK [2393] (zn. van XIIat), geb. IJsselmonde 1-2-1914, tuinder-veehouder, overl. 16-12-1981, tr. [1120] Rotterdam 29-8-1946 Hendrika TREFFERS [3303], geb. Rotterdam 19-6-1917, overl. Heerde 14-2-2010, dr. van Hendrik TREFFERS [4191] en Gijsbertha Christiana van ARK [4192].
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertha Christina (Bep) [4193], geb. Rotterdam 2-6-1947, tr. [2735] Hidde [6931].
 2. Stijntje Maria (Stijnie) [4194], geb. Rotterdam 7-7-1948, tr. [2736] Wim HORST [6932].
 3. Wim [6924], volgt XIVba.
 4. Annemarie [4195], geb. Rotterdam 28-5-1952, overl. Amersfoort 14-1-2005, tr. [2737] Lex [6933].

Bronnen: Gegevens Piet Sanders, Geldrop, Archief NRC 1940-1946, www.graftombe.nl.


XIVba. Wim KLOOTWIJK [6924] (zn. van XIIIbl), tr. [2732] .
Kind(eren):
 1. Marc [6925], volgt XVx.
 2. Mariska [6929], tr. [2734] Arnold [6930].XVx. Marc KLOOTWIJK [6925] (zn. van XIVba), tr. [2733] Valerie [6926].
Uit dit huwelijk:
 1. Manon [6927].
 2. Amelie [6928].XIIIbm. Pleun KLOOTWIJK [2395] (zn. van XIIat), geb. IJsselmonde 9-11-1925, brood- en banketbakker a/d Dortsestraatweg, tr. [821] Rotterdam 6-2-1946 Geertruij den OTTER [2396], geb. IJsselmonde 18-8-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Antonia [2397], geb. Rotterdam 27-7-1946, tr. [1517] Rotterdam 16-3-1968 Hendrikus Jacobus STEEHOUWER [4227], garagehouder.
 2. Adrianus Leendert [2398], geb. Rotterdam 25-5-1949, volgt XIVbb.
 3. Leendert [2399], geb. Rotterdam 11-12-1952, volgt XIVbc.
 4. Pleun [2400], geb. Rotterdam 21-3-1958, brood- en banketbakker, tr. [1520] Arjan J. LEENHEER [4235], geb. 1-9-1952.
 5. Antonia [2401], geb. Rotterdam 28-3-1959, volgt XIVbd.

Aad en Leen hebben in 1979 het bakkersbedrijf van hun vader overgenomen. Het bedrijf werd toen in twee gedeeld. Later, in 1988, is ook Pleun voor zichzelf begonnen als bakker. De drie broers hebben inmiddels elk een grote bakkerij opgezet met een tiental filialen. Hun brood en gebak is bekend in de gehele regio van Rotterdam.
Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, Opgave Anja Klootwijk [2401].XIVbb. Adrianus Leendert KLOOTWIJK [2398] (zn. van XIIIbm), geb. Rotterdam 25-5-1949, brood- en banketbakker, tr. [1518] 17-12-1970 Antje KRUGER [4228].
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard Adriaan (Leon) [4229], geb. Rotterdam 11-2-1973, volgt XVy.
 2. Mirjam Rachael [4230], geb. Rotterdam 23-8-1974.
 3. Jonathan Adriaan [4231], geb. Rotterdam 18-7-1984.

Bronnen: Opgave Anja Klootwijk [2401].


XVy. Leonard Adriaan (Leon) KLOOTWIJK [4229] (zn. van XIVbb), geb. Rotterdam 11-2-1973, tr. [2152] 10-2-2001 Mirjam Louise Maria van ESSEN [5625].
Uit dit huwelijk:
 1. Fleur Antje Louise [5626], geb. 13-12-2001.
 2. Rik Adriaan Leendert [5627], geb. 8-7-2004.
 3. Sara Astrid Louise [6497], geb. 22-3-2006.

Bronnen: Opgave Leon Klootwijk [4229] en Mirjam Klootwijk [4230].


XIVbc. Leendert KLOOTWIJK [2399] (zn. van XIIIbm), geb. Rotterdam 11-12-1952, brood- en banketbakker, tr. [1519] 12-1-1979 Nelly Pieternella WIJMANS [4232], geb. 29-5-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Lennert Sebastian [4233], geb. 1-3-1980.
 2. Robin Michelle [4234], geb. 11-4-1989.

Bronnen: Opgave Anja Klootwijk [2401].


XIVbd. Antonia KLOOTWIJK [2401] (dr. van XIIIbm), geb. Rotterdam 28-3-1959, [1521].
Kind(eren):
 1. Pleun Raphael [4237], geb. Rotterdam 19-8-1981.

Antonia KLOOTWIJK, tr.(1) [1522] Pieter Frits Charles van VLIET [4236].

Anthonia (Anja) is gehuwd geweest met Micael Josry en hun kind heeft na de scheiding de naam Klootwijk gekregen.
Bronnen: opgave Anja Klootwijk.XIIau. Bastiaan KLOOTWIJK [898] (zn. van XIab), geb. 8-1-1898, overl. Alblasserdam 22-4-1979, tr. [341] 4-6-1925 Dievertje Trijntje Dirkje KOOIJMAN [979], geb. 21-5-1899, overl. 22-6-1984.
Woonden in 1950 op Buitendijk 179 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [982], geb. IJsselmonde 20-8-1926, volgt XIIIbn.
 2. Gerrit Hendrik [983], geb. IJsselmonde 6-5-1929, volgt XIIIbo.
 3. Arie Pieter [984], geb. IJsselmonde 23-8-1932, volgt XIIIbp.
 4. Bastiaan [985], geb. IJsselmonde 2-1-1937, volgt XIIIbq.
 5. Maartje [986], geb. IJsselmonde 13-3-1938, tr. [346] 30-3-1960 Johannes DIJKSTRA [991], geb. 2-6-1938, accountant, zn. van Frederik Jacob DIJKSTRA [3336] en Adriaantje Huibertha Maria KLOOTWIJK [3334] (zie XIIIbs).

Bronnen: Overlijdensadvertentie van Bastiaan Klootwijk [898] FAK en gegevens Maartje Dijkstra-Klootwijk, AAK B-1950.


XIIIbn. Leendert KLOOTWIJK [982] (zn. van XIIau), geb. IJsselmonde 20-8-1926, piloot in Canada, tr. [342] J KLOP [987].
Uit dit huwelijk:
 1. Raymond [2722].
 2. Mary Ann [2723].

Bronnen: Aantekeningen Maartje Dijkstra-Klootwijk.


XIIIbo. Gerrit Hendrik KLOOTWIJK [983] (zn. van XIIau), geb. IJsselmonde 6-5-1929, makelaar in Canada, tr. [343] 4-3-1953 Trudy van der KOOIJ [988].
Uit dit huwelijk:
 1. Nancy M. [2724], geb. 15-4-1954, tr. [1112] 11-10-1980 Gerald GERBER [3294].
 2. Edith D. [2725], geb. 16-5-1956, tr. [1113] 7-8-1976 Gordon BEERDA [3295].
 3. Elizabeth P. [2726], geb. 16-5-1956, tr. [1114] 21-5-1977 Craig SWANSON [3296].
 4. Grace M. [2727], geb. 1-11-1959, tr. [1115] 26-8-1984 Fred van der DEEN [3297].
 5. Gordon A. [2728], geb. 25-1-1965, tr. [1116] 12-7-1986 Geraldine van WEELDEN [3298].

Bronnen: Aantekeningen Maartje Dijkstra-Klootwijk en informatie ontvangen van Gerrit Hendrik uit Victoria, Canada.


XIIIbp. Arie Pieter KLOOTWIJK [984] (zn. van XIIau), geb. IJsselmonde 23-8-1932, loonwerker, tr. [344] Alida COMMIJS [989], geb. 25-4-1934.
Uit dit huwelijk:
 1. Edith [2729], geb. 19-12-1959.
 2. Ingelina [2730], geb. 10-1-1963.
 3. Bastiaan [2731], geb. 10-1-1966.
 4. Arie Pieter [2732], geb. 27-2-1967, volgt XIVbe.

Bronnen: Aantekeningen Maartje Dijkstra-Klootwijk en opgave Bastiaan Klootwijk [2731] uit Middelharnis.


XIVbe. Arie Pieter KLOOTWIJK [2732] (zn. van XIIIbp), geb. 27-2-1967, tr. [1685] 11-12-1992 Burgje Francina van der PLIGT [4631], geb. 1-11-1971.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Pieter [4632], geb. 14-1-1997.
 2. Danni [4633], geb. 26-3-2000.

Bronnen: Opgave Bastiaan Klootwijk [2731].


XIIIbq. Bastiaan KLOOTWIJK [985] (zn. van XIIau), geb. IJsselmonde 2-1-1937, veehouder en catecheet, tr. [345] 11-11-1959 J PEEKSTOK [990].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerdientje [2733], tr. [1676] Arie [4609].
 2. Bastiaan [2734], volgt XIVbf.
 3. Gertruida [2735].
 4. Johannes [2736], volgt XIVbg.

Bronnen: Aantekeningen Maartje Dijkstra-Klootwijk en Advertentie (href=0985ad01.gif).


XIVbf. Bastiaan KLOOTWIJK [2734] (zn. van XIIIbq), tr. [1491] Graafstroom 21-2-1992 Nelleke SLINGERLAND [4178].
Uit dit huwelijk:
 1. Jannet [4179], geb. 20-3-1993.
 2. Jozien [4180], geb. 22-3-1994.
 3. Trudy [4181], geb. 20-5-1995.
 4. Bastiaan [4182], geb. Harskamp 21-12-1997.

Bronnen: Maartje Dijkstra-Klootwijk en AAK.


XIVbg. Johannes KLOOTWIJK [2736] (zn. van XIIIbq), tr. [1677] Mirjam [4610].
Uit dit huwelijk:
 1. Bas [4611].Xq. Arie KLOOTWIJK [220] (zn. van IXm), geb. IJsselmonde 22-1-1830, Boer, overl. IJsselmonde 31-1-1890, tr. [88] IJsselmonde 7-4-1849 Florina KOOIJMAN [243], geb. IJsselmonde 3-4-1830, overl. IJsselmonde 19-11-1895, dr. van Hendrik KOOIJMAN [244] en Susanna SPARREBOOM [245].
Uit dit huwelijk:
 1. Alida [246], geb. IJsselmonde 2-2-1849, overl. Giessendam ca. 4-1891, tr. [90] 18-10-1877 Phillippus TIMMER [256], geb. ca. 1849, overl. Hoornaar 22-1-1937, zn. van Pieter TIMMER [6948] en Annigje STEIJNIS [6949].
 2. Aagje [247], geb. IJsselmonde 2-9-1850, overl. Charlois 13-2-1851.
 3. Arie [1718], geb. IJsselmonde 1-8-1851, volgt XIac.
 4. Suzanna [249], geb. IJsselmonde 21-9-1852, overl. Den Haag 12-3-1919, tr. [91] 27-7-1875 Cornelis KOOIJMAN [257], geb. IJsselmonde 20-9-1851, overl. Den Haag 1-12-1929. Woonden in 1919 in de Marnixstraat 10 te Den Haag.
 5. Hendrik [250], geb. IJsselmonde 18-2-1855, overl. IJsselmonde 3-5-1855.
 6. Hendrik [251], geb. IJsselmonde 29-3-1857, overl. IJsselmonde 5-3-1920.
 7. Aagje [252], geb. IJsselmonde 5-4-1861, overl. IJsselmonde 23-5-1863.
 8. Aagje Johanna [253], geb. 12-10-1863, tr. [1279] P. van BOKKUM [3666].
 9. Janna Maria [254], geb. 17-11-1868, overl. Apeldoorn 5-2-1962, tr. [1280] IJsselmonde 28-11-1902 Gerard Hendrik KOLKMAN [3667], geb. Den Ham 20-10-1879.
 10. Jan Leendert [255], geb. IJsselmonde 11-2-1874, volgt XIad.
 11. Hein [3668].

Bronnen: BS huw IJsselmonde 1849-5, BS geb IJsselmonde 1851-55, 1852-93, 22-1855, 40-1857, 40-1861, 101-1863, 110-1868, 23-1874, BS ovl Charlois 1851-20, BS ovl IJsselmonde 1855-25, 1863-48, 1890-20, 1895-59, 1920-15, AAK A-1890, S-1919, C-1929, J-1962, BS ovl Den Haag 1919-1280.
Huwelijken Aagje Johanna en Janna Maria en geboorte Hein volgens Bert van Kootwijk, Wierden.XIac. Arie KLOOTWIJK [1718] (zn. van Xq), geb. IJsselmonde 1-8-1851, ned.herv., herbergier en vleeschhouwer, overl. Rotterdam 12-3-1933, ondertr./tr. [602] IJsselmonde 10/24-6-1875 Adriaantje van der GRAAF [1719], geb. Bleskensgraaf 13-4-1853, dr. van Matthijs van der GRAAF [2239] en Annigje STEIJNIS [2240].
Arie leefde de laatste jaren van zijn leven bij zijn zoon Matthijs in de Lusthofstraat 56c te rotterdam
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs [2224], geb. Schiebroek 10-12-1875, volgt XIIav.
 2. Arie [2518], geb. Schiebroek 25-3-1877, overl. Schiebroek 1-4-1877.
 3. Arie [1720], geb. Barendrecht 23-1-1878, overl. Barendrecht 8-8-1878.
 4. Janette Florina [1721], geb. Barendrecht 17-3-1879, overl. Barendrecht 14-2-1880.
 5. Arie [1722], geb. Barendrecht 26-3-1880, overl. Barendrecht 3-5-1880.
 6. Antje [1723], geb. Barendrecht 4-9-1881, overl. Barendrecht 8-2-1882.
 7. Antje [1724], geb. Barendrecht 2-3-1883, tr. [1936] Rotterdam 1-8-1923 Pieter TICHGELAAR [5164], geb. Franeker ca. 1863, zn. van Murk TICHGELAAR [5165] en Willemke Pieters van der VEEN [5166]. vertrekt op 30.6.1900 naar rotterdam
 8. Arie [1725], geb. Barendrecht 17-4-1886, volgt XIIaw.
 9. Florina Petronella [1726], geb. Barendrecht 24-6-1888, dienstbode. vertrekt op 19.6.1903 naar voorburg, komt op 21.10.1905 weer terug en vertrekt op 3.2.1906 naar rotterdam
 10. Philipina [1727], geb. ca. 8-1890, overl. Barendrecht 29-12-1890.
 11. Cornelia [1728], geb. ca. 10-1892, overl. Barendrecht 8-11-1892.
 12. Cornelis [2225], geb. Barendrecht 24-11-1893, tr. [2311] Zwijndrecht 27-10-1921 Maria van der KLOOSTER [5953], geb. Zwijndrecht ca. 1895, dr. van Laban van der KLOOSTER [5954] en Jannetje den BOER [5955].

Bronnen: BS geb Barendrecht 6-1878, 34-1879, 46-1880, 89-1881, 28-1883, 40-1886, 69-1888, BS ovl Barendrecht 41-1878, 23-1880, 49-1880, 8-1882, 76-1890, 56-1892, BEV barendrecht 1893-1906 blad 58, AAK, BS huw Rotterdam 1923-k56, BS huw Zwijndrecht 1921-76, BS geb Schiebroek 1875-12, 1877-5, BS ovl Schiebroek 1877-3.


XIIav. Matthijs KLOOTWIJK [2224] (zn. van XIac), geb. Schiebroek 10-12-1875, ned.herv., vleeschhouwer, overl. Barendrecht 5-8-1961, tr. [764] Barendrecht 29-3-1899 Huiberta Maria HAMEL [2226], geb. Drimmelen 9-8-1875, overl. Barendrecht 5-12-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Frans Arie [2227], geb. Heerjansdam 14-10-1899, volgt XIIIbr.
 2. Adriaantje Huiberta Maria [2228], geb. Barendrecht 3-5-1903, overl. Barendrecht ca. 8-12-1908.
 3. Antonia [2229], geb. Barendrecht 3-5-1905.
 4. Adriaantje Huibertha Maria [3334], geb. Barendrecht 4-10-1910, volgt XIIIbs.
 5. Arie [3335], geb. Barendrecht 1-6-1912, ongehuwd, overl. IndonesiŽ 1942.

Matthijs vertrekt voor zijn huwelijk op 1.6.1899 naar heerjansdam. Op 3.2.1900 komt hij getrouwd uit rotterdam weer naar barendrecht samen met zijn vrouw en zijn zoon Frans Arie. Hij vestigt zich in wijk B huisnummer 73. Hier worden zijn twee dochters Adriaantje en Antonia geboren.
Bronnen: BEV barendrecht 1893-1906 blad 58 en blad 123. Informatie Maartje Dijkstra-Klootwijk, BS geb Schiebroek 1875-12.XIIIbr. Frans Arie KLOOTWIJK [2227] (zn. van XIIav), geb. Heerjansdam 14-10-1899, slager, tr. [820] Rotterdam 19-10-1927 Wilhelmina de VREE [2385], geb. Rotterdam 8-11-1901.
Uit dit huwelijk:
 1. Francina [2386], geb. Rotterdam 26-10-1926.
 2. Huibertha Antonia Maria [2387], geb. Rotterdam 26-9-1928.
 3. Antonia Huiberta Maria [2388], geb. Rotterdam 16-5-1934.
 4. Adriana Maria Cornelia [2389], geb. Rotterdam 4-10-1935.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden.


XIIIbs. Adriaantje Huibertha Maria KLOOTWIJK [3334] (dr. van XIIav), geb. Barendrecht 4-10-1910, overl. Barendrecht 22-1-1997, tr.(1) [1131] Frederik Jacob DIJKSTRA [3336], geb. 22-11-1907, overl. 22-7-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes [991], geb. 2-6-1938, accountant, tr. [346] 30-3-1960 Maartje KLOOTWIJK [986], geb. IJsselmonde 13-3-1938, dr. van Bastiaan KLOOTWIJK [898] en Dievertje Trijntje Dirkje KOOIJMAN [979] (zie XIIau).

Adriaantje Huibertha Maria KLOOTWIJK, tr.(2) [1490] Jan LIGTHART [4177].XIIaw. Arie KLOOTWIJK [1725] (zn. van XIac), geb. Barendrecht 17-4-1886, bakker, hoofdinsp. politie, overl. Alblasserdam 27-5-1968, tr. [1478] Soerabaja 19-1-1921 Geertruida van SEBEN [4149], geb. Soerabaja 21-12-1896, overl. 1-8-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Willem [4150], geb. Ngandjoek (NedInd) 20-12-1923, volgt XIIIbt.
 2. Mathijs Cornelis [4165], geb. Modjo-Agoeng 6-7-1927, overl. Bergen op Zoom 9-5-2001, tr. [2722] E. FRANKEN [6889]. Mathijs vertrekt op 13 mei 1959 naar Bergen op Zoom.
 3. Adriana Christina [4166], geb. Blimbing (bij Malang) 8-9-1933, tr. [1486] Alblasserdam 7-5-1953 G. Brans [4167].

Arie vertrekt op 29.1.1900 naar rotterdam komt op 18.6.1901 terug als bakker. Hij vertrekt op 6.7.1901 naar ijsselmonde en komt 5.11.1903 terug uit Rotterdam. Hij trouwt in Ned.Indie, keert nog eenmaal terug in Nederland, maar is in 1926 weer in Ned.Indie. Op 15 juli 1947 komt hij weer aan in Nederland en gaat wonen in Beverwijk (Verlengde Voorstraat 8). Op 27 september 1947 verhuizen zij naar "Het Meer 13" in Heereveen en op 31 mei 1949 naar de Van Eesterensingel 31 te Alblasserdam.
Bronnen: www.zerken.nl, Opgave F.J.E. Topee.XIIIbt. Arie Willem KLOOTWIJK [4150] (zn. van XIIaw), geb. Ngandjoek (NedInd) 20-12-1923, militair KNIL, vliegtuigmontr., tr. [1479] Bandoeng 13-6-1950 Sijlviana AART DE JONG [4151], geb. Bandoeng 13-12-1926, dr. van Arie Cornelis AART DE JONG [4152] en Agnes Victorine REIJNAERS [4153].
Op 31 januari 1957 emigreert dit gezin (Arie, Sijlviana en 4 kinderen) naar Canada.
Uit dit huwelijk:
 1. Agnes Geertruida [4154], geb. Alblasserdam 20-4-1951, tr. [1481] 16-5-1980 Pieter BOS [4155], geb. Haarlem 23-7-1944.
 2. Wilhelmina Sylviana [4156], geb. Zeist 22-8-1952, tr. [1482] 20-12-1975 (huwelijk ontbonden op 23-6-1983) Richart Robert THIBERT [4157], geb. Montreal 28-7-1948. Wilhelmina woont sinds 22-01-1984 samen met Michael Daniel Petit-Clerc, geboren te Montreal op 19-07-1950.
 3. Yolanda Christine [4158], geb. Zeist 7-3-1954, tr. [1483] Victoria 1-12-1979 Kirk Kimberly Frank LINDENBACH [4159], geb. Regina/Saskatchewan 6-4-1952.
 4. Brigitte Caroline [4160], geb. Zeist 26-4-1956.
 5. Peggy Jane [4161], geb. Montreal 14-8-1959, tr. [1484] Hawthorne Unites Church 15-6-1985 John Edward VINK [4162], geb. Woodstock 23-6-1959.
 6. Shirley Ann [4163], geb. Montreal 18-3-1961, tr. [1485] Victoria 15-7-1989 Ronald Edgar TOM [4164], geb. Timmins 1-9-1957.

Bronnen: Opgave F.J.E. Topee.


XIad. Jan Leendert KLOOTWIJK [255] (zn. van Xq), geb. IJsselmonde 11-2-1874, vrachtrijder en voerman, overl. Poortugaal 6-2-1962, tr. [847] IJsselmonde 25-6-1903 Adriana Cornelia PAULUSSEN [2504], geb. Sommelsdijk 4-1-1881, overl. IJsselmonde 1-2-1932, dr. van Adriaan Bernard PAULUSSEN [3844] en Johanna OFFICIER [3845].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Florinus van KOOTWIJK (naamswijziging in 1976) [2505], geb. IJsselmonde 26-9-1903, volgt XIIax.
 2. Florina Alida [2506], geb. IJsselmonde 28-8-1904, overl. Rotterdam 5-12-1994, tr. [1268] Johannes LEENDERS [3637], overl. Rotterdam 4-1-1974.
 3. Johanna Geertruida [3638], geb. IJsselmonde 28-8-1904, overl. IJsselmonde 31-10-1904.
 4. Adrianus Johannes van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2507], geb. IJsselmonde 4-9-1905, volgt XIIay.
 5. doodgeboren dochter [6835], geb. IJsselmonde 23-11-1906, overl. IJsselmonde 23-11-1906.
 6. Johanna Geertruida van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2508], geb. IJsselmonde 10-1-1908, tr. [848] Rotterdam 5-6-1935 Willem NAGELKERKE [2514], geb. Rotterdam 24-9-1909, overl. Rijswijk 28-8-1995.
 7. Aagje Johanna van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2509], geb. IJsselmonde 19-12-1909, overl. Rotterdam 31-12-1987, tr. [849] Rotterdam 10-6-1936 Pieter Cornelis LUCAS [2515], overl. Rotterdam 8-1987.
 8. Geertruida Suzanna van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2510], geb. IJsselmonde 2-8-1911, overl. Rotterdam 28-1-2002, tr. [850] Rotterdam 22-5-1935 Gustaf A. GUSTAFSON [2516].
 9. Susanna Hendrika van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2511], geb. IJsselmonde 7-11-1912, tr. [851] Rotterdam 24-8-1938 Wouter van den GEVEL [2517].
 10. Janna Maria van KOOTWIJK (naamswijziging in 1952) [2512], geb. IJsselmonde 23-1-1915, tr. [1272] Nicolaas Johannes PAAPE [3649], geb. 27-12-1911, overl. 6-12-1991.
 11. Cornelia Adriana [2513], geb. IJsselmonde 2-1-1917, overl. Rotterdam 1-5-1945, tr. [1284] Rotterdam 25-9-1940 Piet van SCHOUWEN [3675], geb. Dinteloord 9-1-1918.


Bronnen: BS IJsselmonde huw 1903-21, BS IJsselmonde ovl 1904-66, 1932-6, Bert van Kootwijk, Wierden.XIIax. Arie Florinus van KOOTWIJK [2505] (naamswijziging in 1976) (zn. van XIad), geb. IJsselmonde 26-9-1903, kantoorbediende,afdelingschef, overl. Dordrecht 24-4-1988, tr.(1) [853] Rotterdam 30-9-1926 Antonia Maria van TILBORGH [2519], geb. Capelle 21-8-1904, overl. Rotterdam 11-5-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Leendert (naamswijziging 1969) [2521], geb. IJsselmonde 4-2-1927, volgt XIIIbu.
 2. Antonia Maria KLOOTWIJK [2522], geb. Rotterdam 11-5-1928, tr. [1276] Rotterdam 16-7-1955 Dirk WINKELMAN [3658], geb. Rotterdam 19-8-1928.

Arie Florinus van KOOTWIJK, tr.(2) [854] Rotterdam 10-6-1931 Huiberta Klara Adriana van der WAGT [2520], geb. Rotterdam 14-8-1905, overl. Zutphen 14-6-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. Zoon [3659], volgt XIIIbv.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIIIbu. Jan Leendert van KOOTWIJK [2521] (naamswijziging 1969) (zn. van XIIax), geb. IJsselmonde 4-2-1927, verkoopleider industriegassen, tr. [1273] Rotterdam 27-5-1953 Gerda FEENSTRA [3650], geb. Rotterdam, onderwijzeres.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart [3651], geb. Rotterdam 5-5-1956, volgt XIVbh.
 2. Roel [3652], geb. Rotterdam 17-10-1958, volgt XIVbi.
 3. Daan [3655], geb. Rotterdam 12-12-1960, volgt XIVbj.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIVbh. Bart van KOOTWIJK [3651] (zn. van XIIIbu), geb. Rotterdam 5-5-1956, loods te vlissingen, tr. [1559] Middelburg 2-7-1999 Monique ADRIAANSE [4318].
Uit dit huwelijk:
 1. Anouk [4688], geb. 15-5-2000.
 2. Mark [4718], geb. Vlissingen 25-3-2002.

Bronnen: Bart van Kootwijk.


XIVbi. Roel van KOOTWIJK [3652] (zn. van XIIIbu), geb. Rotterdam 17-10-1958, tr. [1274] Groningen 3-10-1992 Helma TIMMER [3653], geb. Hoogezand 10-7-1963, arts.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Louise [3654], geb. Groningen 10-4-1996, overl. Groningen 3-6-1996.
 2. Floor Jolinde [4004], geb. Groningen 13-5-1997.
 3. Mieke Marjolein [4336], geb. Groningen 5-8-1999.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIVbj. Daan van KOOTWIJK [3655] (zn. van XIIIbu), geb. Rotterdam 12-12-1960, tr. [1275] Uithoorn 10-9-1993 Monique STAAL [3656].
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter [3657], geb. Uithoorn 28-1-1996.
 2. Arthur [4068], geb. Uithoorn 1-10-1997.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIIIbv. Zoon van KOOTWIJK [3659] (zn. van XIIax), tr. [1277] Gendt 14-5-1968 Vrouw [3660], verpleegkundige, dr. van Henricus Cornelis SCHOLTEN [3661] en [3662].
Uit dit huwelijk:
 1. zoon [3663].
 2. [3664].
 3. [3665].

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIIay. Adrianus Johannes van KOOTWIJK [2507] (naamswijziging in 1952) (zn. van XIad), geb. IJsselmonde 4-9-1905, inspecteur verzekeringsmij., overl. Rotterdam 15-3-2008, tr. [852] Rotterdam 15-2-1939 Lenie WEETELING [3639], geb. Amsterdam 31-1-1917, overl. 24-5-2008.
Uit dit huwelijk:
 1. Roel [3640], geb. Rotterdam 6-1-1940, volgt XIIIbw.
 2. Lenie Adriana [3644], geb. Rotterdam 4-9-1942, tr. [1270] Wim Cornelis le LARGE [3645], geb. Rotterdam 20-11-1939.
 3. Joke [3646], geb. Rotterdam, tr. [1271] Rotterdam 18-11-1969 Thomas Pieter van der BERG [3647], geb. Rotterdam 20-7-1941.
 4. Evert Jan [3648], geb. Rotterdam 26-10-1957, volgt XIIIbx.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden.


XIIIbw. Roel van KOOTWIJK [3640] (zn. van XIIay), geb. Rotterdam 6-1-1940, tr. [1269] Rotterdam 11-9-1964 Anna Catharina Frederika van HUIZEN [3641].
Uit dit huwelijk:
 1. Menno Jeroen [3642], geb. Rotterdam 2-1-1969, volgt XIVbk.
 2. Nienke Tjarda [3643], geb. Rotterdam 4-10-1971.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden en Nienke van Kootwijk.


XIVbk. Menno Jeroen van KOOTWIJK [3642] (zn. van XIIIbw), geb. Rotterdam 2-1-1969, tr. [1281] Helen Teresia KLAVER [3669], geb. Den Haag 27-8-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Ayla Janine Catherine [3670], geb. Spijkenisse 13-1-1994.
 2. Lisanne Helena [3671], geb. Rotterdam 26-7-1996.
 3. Tycho Jerle [4634], geb. Rotterdam 19-9-2001.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden en Menno Jeroen van Kootwijk [3642].


XIIIbx. Evert Jan van KOOTWIJK [3648] (zn. van XIIay), geb. Rotterdam 26-10-1957, tr. [1283] Elisabeth (Lisa) SUURLAND [3673], geb. Scherpenisse 15-2-1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Evie Celina [3674], geb. Diemen 4-8-1996.
 2. Bart William [4284], geb. Diemen 14-1-1999.

Bronnen: Bert van Kootwijk, Wierden; Evert van Kootwijk.


VIIIk. Gijsbert KLOOTWIJK [124] (zn. van VIIf), ged.(ned.ger.) Charlois 5-5-1771 getuige was Ingetje Mastenbroek, overl. Charlois 15-6-1813, tr. [63] Rhoon 19-5-1798 Sijgje van der HEIDEN [167], geb. Charlois ca. 1-1-1774, overl. Heinenoord 27-12-1817, dr. van Cornelis van der Heiden [6489] en Adriaantje KRUITHOF [6490].
Op 29-11-1800 verschijnen ze voor de secretaris en de schepenen van Charlois om een testament te laten opmaken. Broer Leendert wordt als voogd over de minderjarige kinderen gesteld. Ze wonen aan de Hillesluis.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [168], geb. Rhoon 5-2-1799, volgt IXn.
 2. Cornelis [169], geb./ged. Charlois 27-11/5-12-1802, begr. Charlois 28-12-1803.
 3. Cornelis [170], geb./ged. Charlois 15/23-8-1807, overl. Heinenoord 22-11-1875, tr. [559] Mijnsheerenland 24-4-1831 Elizabeth VOLLAARD [1590], geb. Westmaas ca. 1804, overl. Klaaswaal 29-4-1889, dr. van Hendrik VOLLAARD [5997] en Pleuntje SAARLOOS [5998].
 4. Adrianus [171], geb./ged. Charlois 29-1/3-2-1811, overl. Charlois 8-11-1811.

Op 29-11-1800 verschijnen ze voor de secretaris en de schepenen van Charlois om een testament te laten opmaken. Broer Leendert wordt als voogd over de minderjarige kinderen gesteld. Ze wonen aan de Hillesluis.

Bronnen: D Charlois 1660-1912 ALF CBG, TG Rhoon 1.69, D Rhoon 2.22, BS ovl Heinenoord 1817-25, 1875-51, BS huw Mijnsheerenland 1831-5.IXn. Arie KLOOTWIJK [168] (zn. van VIIIk), geb. Rhoon 5-2-1799, Boereknecht, overl. Charlois 30-1-1847, tr. [71] Charlois 11-10-1823 Aagje Claasdr HOOGENDIJK [197], geb. Charlois 4-3-1798, overl. Charlois 26-6-1855, dr. van Klaas HOOGENDIJK [198] en Maaijke NOORDZIJ [199].
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert [201], geb. Charlois 7-10-1824, volgt Xr.
 2. Klaas [202], geb. Charlois 10-9-1826, volgt Xs.
 3. Leendert [203], geb. Charlois 7-4-1828, volgt Xt.
 4. Sijgje [204], geb. Charlois 13-1-1831, overl. Rotterdam 6-6-1890, tr. [74] 15-3-1861 Floris van der BERG [208].
 5. Hendrik [205], geb. Charlois 31-3-1834, volgt Xu.
 6. Arie [206], geb. Charlois 14-2-1839, volgt Xv.
 7. Willem [207], geb. Charlois 13-2-1841, overl. Charlois 19-5-1841.

Aagje HOOGENDIJK [197] was eerder weduwe van Arie van der ES. Overigens zien we ook de vermelding Aagje HOGENDIJK terugkomen.

Bronnen: BS ovl Rotterdam 1890-2315, BS ovl Charlois 1841-29, 1847-13, 1855-49, BS ovl IJSselmonde 1877-22.Xr. Gijsbert KLOOTWIJK [201] (zn. van IXn), geb. Charlois 7-10-1824, metselaar, overl. IJsselmonde 25-3-1877, tr. [92] Charlois 7-10-1846 Pieternella van der WAL [258], geb. Charlois 29-7-1827, overl. tussen 1900 en 1906, dr. van Leonardus van der WAL [259], kleermaker, en Adriaantje HAGENDIJK [260].
Uit dit huwelijk:
 1. Aagje [261], geb. Charlois 10-1-1847, tr.(1) [786] Gerrit Willem KOONEN [2286], tr.(2) [787] Dordrecht 11-1-1900 Wilhelmus BARTELS [2287], geb. Budel ca. 1834, wednr Anna Maria G. vd HURK, zn. van Ida BARTELS [2288].
 2. Adriana [262], geb. Charlois 23-5-1848, overl. Rotterdam 25-3-1908, tr. [94] 1-6-1870 Cornelis Johannes VERGALEN [271], geb. Rotterdam ca. 1847, overl. Rotterdam 15-3-1908, zn. van Cornelis Martinus VERGALEN [6871] en Catharina Geertruida MAASSEN [6872].
 3. Arie [263], geb. Charlois 9-11-1849, overl. Charlois 9-6-1851.
 4. Elisabeth [264], geb. Charlois 16-11-1850, tr. [95] 7-3-1873 Godefriedus van der LINDEN [272], geb. Zwijndrecht ca. 1850, overl. Rotterdam 14-8-1906, zn. van Godefridus van der LINDEN [6843] en Eliabeth van der WULP [6844].
 5. Arie [265], geb. Charlois 5-3-1853, volgt XIae.
 6. Margrietha [266], geb. IJsselmonde 15-4-1856, overl. Rotterdam 22-7-1920, tr. [97] 14-4-1876 Egidius NUIJENS [274].
 7. Leonardus [267], geb. IJsselmonde 10-12-1858, volgt XIaf.
 8. Pieternella [268], geb. IJsselmonde 14-12-1861, overl. Charlois 9-2-1865.
 9. Gijsbert [269], geb. IJsselmonde 6-9-1864, volgt XIag.
 10. Jacobus Johannes [270], geb. IJsselmonde 16-2-1867, machinist, overl. Den Haag 16-6-1905, tr.(1) [2486] Jaantje BERLIJN [6342], tr.(2) [957] Rotterdam 8-12-1897 Adriana WENDELS [2876], geb. Schoonhoven ca. 1878, dr. van Adriana WENDELS [2877]. Het huwelijk is na nog geen vijf jaar (in 1902) ontbonden door echtscheiding te rotterdam.

Bij het overlijden van Jacobus Johannes Klootwijk is er sprake van een gescheiden echtgenote Jaantje Berlijn. Deze is nog niet verder gevonden.

Bronnen: BS geb IJsselmonde 1856-31, 1858-105, 1861-118, BS ovl Charlois 1851-46, 1865-15, BS ovl IJSselmonde 1877-22, BS ovl Den Haag 1905-1753, GSU 1988.XIae. Arie KLOOTWIJK [265] (zn. van Xr), geb. Charlois 5-3-1853, ertswerker en bootwerker, overl. Rotterdam 21-8-1918, tr.(1) [96] 9-1-1879 Cornelia Johanna GEERLOF [273], geb. Werkendam 31-7-1857.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella [2470], geb. Rotterdam 7-3-1879, overl. Rotterdam 17-8-1893.
 2. Cornelia [6677], geb. Charlois 28-4-1881, overl. IJsselmonde 23-4-1882.
 3. Gijsbert [2471], geb. Charlois 17-7-1883, los-werkman. In 1909 met onbekende bestemming vertrokken.
 4. Antonie [2472], geb. Charlois 2-12-1885, volgt XIIaz.
 5. Leonardus [6678], geb. Charlois ca. 1-1888, overl. Charlois 2-10-1888.
 6. Cornelis [2473], geb. Rotterdam 15-10-1890, volgt XIIba.
 7. Cornelia [2474], geb. Rotterdam 14-11-1892. Met moeder naar wormerveer vertrokken op 17-2-1903.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [838] Rotterdam 21-11-1906 Anna MEIJER [2469], geb. Zwijndrecht 24-11-1849, koopvrouw in groenten en weduwe van Johannes Sparidons, overl. Rotterdam 31-12-1930 in het bejaardenhuis a/d Oostervantstraat, dr. van Johannes MEIJER [2668] en Adriana STOUGIE [2669].

Het huwelijk tussen Arie Klootwijk en Cornelia Johanna Geerlof werd op 19-1-1904 te Rotterdam door echtscheiding ontbonden. Cornelia was een jaar daarvoor al naar Wormerveer vertrokken.
Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, AAK, BS geb Rotterdam 1879-1146, 1890-5335, 1892-6288, BS geb Charlois 1881-123, BS sch Rotterdam 1904, BS ovl Rotterdam 1893-3120, BS ovl IJsselmonde 1882-27, BS ovl Charlois, 1888-141, BS huw Rotterdam 1906-2676.XIIaz. Antonie KLOOTWIJK [2472] (zn. van XIae), geb. Charlois 2-12-1885, agent van politie, tr. [846] Wormerveer 11-3-1911 Guurtje KOP [2501], geb. Wormerveer 25-12-1886, dr. van Roelof KOP [6224], timmerman, en Petronella ROND [6225].
Op 2 februari 1917 vertrok dit gezin naar Alkmaar
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [2502], geb. Rotterdam 21-7-1911.
 2. Roelof Petrus [2503], geb. Rotterdam 7-11-1912.

Op 2 februari 1917 vertrok dit gezin naar Alkmaar. Hier vestigde het gezin zich. Op 28 september 1920 vetrok het gezin weer naar Alphen aan de Rijn.

Bronnen: BS huw Wormerveer 1911-9. Gezinskaart Alkmaar 1917.XIIba. Cornelis KLOOTWIJK [2473] (zn. van XIae), geb. Rotterdam 15-10-1890, tr. [2250] Wormerveer 11-3-1911 Maria Johanna NIELEN [5839], geb. Wormerveer ca. 1888, dr. van Jan NIELEN [6299] en Klasina van GELDEREN [6300].
Naar wormerveer vertrokken op 12-06-1903.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Johanna [5840], geb. Wormerveer 9-10-1917.

Cornelis is op jonge leeftijd, in 1903, naar Wormerveer vertrokken. Cornelia Johanna is het tweede kind uit dit huwelijk, er zijn dus nog meer kinderen.

Bronnen: Opgave Jeroen Vet (kleinkind van Cornelia Johanna), BS huw Wormerveer 1911-8.XIaf. Leonardus KLOOTWIJK [267] (zn. van Xr), geb. IJsselmonde 10-12-1858, machinist, zeeman en schipper, overl. Wassenaar 23-8-1939, tr. [869] Nijmegen 3-3-1887 Maria Louise MEIJERS [2592], geb. Nijmegen 8-12-1865, overl. Rotterdam 19-2-1927.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus [2593], geb. Nijmegen 21-10-1887, overl. Rotterdam 4-6-1888.
 2. Paulus [2594], geb. Rotterdam 13-11-1888, overl. Rotterdam 17-1-1889.
 3. Gijsbertus [2595], geb. Rotterdam 11-12-1889, werktuigkundige, tr. [870] Rotterdam 8-5-1913 Roosje WESSELS [2600], geb. Amsterdam 14-9-1889, dr. van Times WESSELS [5362] en Geertje STOPPELMAN [5363]. Geen kinderen uit dit huwelijk.
 4. Paulus [2596], geb. Rotterdam 9-7-1891, volgt XIIbb.
 5. Pieternella [2597], geb. Rotterdam 24-6-1893, overl. Rotterdam 28-11-1893.
 6. Anna Maria Elisabeth [2598], geb. Rotterdam 22-7-1894, tr. [871] Rotterdam 11-6-1919 Willem PETERS [2601], geb. Millingen ca. 1884, zn. van Theodorus Johannes PETERS [5364] en Gesina JOOSTEN [5365].
 7. Pieternella [2599], geb. Rotterdam 18-8-1895, modiste, tr. [2704] Amsterdam 13-5-1931 Johannes KRAAKMAN [6854], geb. Alkmaar ca. 1901, onderwijzer, zn. van Jan KRAAKMAN [6855], broodbakker, en Maartje TOL [6856]. Ze bracht op 24-6-1922 een zoon ter wereld genaamd Marie Louis Leonardus Klootwijk. Ze vertrokken in 1931 naar Amsterdam waar de zoon op 27-9-1940 werd erkend door Johannes Kraakman.
 8. Leonardus [2602], geb. Rotterdam 13-5-1897, overl. Rotterdam 20-8-1897.
 9. Leonardus [2603], geb. Rotterdam 1-10-1898, volgt XIIbc.
 10. Maria Louise [2604], geb. Rotterdam 6-7-1900, werkster.
 11. Elizabeth [2605], geb. Rotterdam 16-4-1902, tr. [872] Rotterdam 12-2-1930 LAmbertus G. HAESAKKERS [2608].
 12. Agatha [2606], geb. Rotterdam 20-11-1904, overl. Rotterdam 25-4-1914.
 13. Jacobus [2607], geb. Rotterdam 20-11-1904, tweelingbroer van Agatha, overl. Rotterdam 24-1-1905.

Leonardus is overgegaan tot de R.K. godsdienst en op 21-9-1933 vertrokken naar Den Haag. In 1889 woonde dit gezin in de Rosestraat, in 1893 in de Prins Alexanderstraat te Rotterdam.
Bronnen: Bs geb Nijmegen 1887-871, BS geb Rotterdam 1888-5768, 1889-6447, 1891-3867, 1893-3693, 1894-4009, 1895-4640, 1897-3919, 1898-8271, 1900-6302, 1902-3738, BS huw Rotterdam 1913, 1918, 1919, BS huw Nijmegen 1887-39, BS ovl Rotterdam 1888-2128, 1889-265, 1893-4399, 1897-3658, BS ovl Wassenaar 1939-145, BS huw Amsterdam 1931-6B19v.XIIbb. Paulus KLOOTWIJK [2596] (zn. van XIaf), geb. Rotterdam 9-7-1891, machinist rijnvaart,bankwerker, overl. Rotterdam 24-5-1954, tr. [878] Rotterdam 16-1-1918 Huberta Johanna Maria van STRIEN [2635], geb. Raamsdonk 22-7-1896, overl. Rotterdam 4-12-1989, dr. van Hubertus Johannes van STRIEN [3778] en Petronella OTJENS [3779].
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Johannes Paulus [2636], geb. Rotterdam 15-10-1918, volgt XIIIby.
 2. Petronella Huberta [2637], geb. Rotterdam 9-7-1920, tr. [2109] Klaas BLOMMERS [5485].
 3. Johannes Cornelis [2638], geb. Rotterdam 29-10-1921, volgt XIIIbz.
 4. Gijsbert Johannes Paulus [2639], geb. Rotterdam 26-1-1927, volgt XIIIca.
 5. Johanna Cornelia Gerarda [2640], geb. Rotterdam 12-8-1929, tr. [1538] Bep RONDELTAP [4278].
 6. Cornelia Maria [2641], geb. Rotterdam 14-9-1937, tr. [910] 5-12-1957 Piet G. BONTEN [2737].

In de overlijdensadvertentie van Huberta van 4 december 1989 staan vermeld: U. Klootwijk-Zimmer, N. Blommers-Klootwijk, J.C. Klootwijk, G.J.P. Klootwijk, C.M. Bonten-Klootwijk met haar man P.G. Bonten. Huberta was reeds weduwe. Er is hier ook sprake van kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Bronnen: Overlijdensadvertentie Huberta van Strien en opgave Ocki Klootwijk [4268], BS huw Rotterdam 1918.XIIIby. Leonardus Johannes Paulus KLOOTWIJK [2636] (zn. van XIIbb), geb. Rotterdam 15-10-1918, overl. 8-1957, tr. [1539] 1943 Ursula Martha ZIMMER [4279], overl. 25-12-1999.
Uit dit huwelijk:
 1. Rainer Hans Paul [4281], geb. 5-10-1943, volgt XIVbl.
 2. Bettina Petra Maria [4280], geb. 27-11-1947, tr. [2106] 18-2-1971 Gerard Louis PARIS [5482].

Bronnen: Opgave Rainer Klootwijk [4281] en Ocki Klootwijk [4268].


XIVbl. Rainer Hans Paul KLOOTWIJK [4281] (zn. van XIIIby), geb. 5-10-1943, tr. [2105] 27-4-1968 Mathilde MORF [5479], geb. 14-4-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Sandra Bettina [5480], geb. 31-1-1970, tr. [2107] 15-9-1995 Leo KRAAK [5483].
 2. Leo Rainer [5481], geb. 17-8-1971, volgt XVz.

Sandra Bettina KLOOTWIJK [5480] en Leo KRAAK [5483] kregen op 20 augustus 2008 een dochter: Jasmijn Felicia Kraak

Bronnen: Opgave Rainer Klootwijk [4281].XVz. Leo Rainer KLOOTWIJK [5481] (zn. van XIVbl), geb. 17-8-1971, tr. [2108] 14-3-2003 Manon de SMIT [5484].
Uit dit huwelijk:
 1. Daan [6594], geb. 26-11-2007.

Bronnen: Opgave Rainer Klootwijk [4281].


XIIIbz. Johannes Cornelis KLOOTWIJK [2638] (zn. van XIIbb), geb. Rotterdam 29-10-1921, scheepsmachinist, reparateur, tr.(1) [1533] 19-12-1951 Alida Cornelia VUIJK [4267], geb. Rotterdam 30-6-1930, overl. 4-12-1985, dr. van Johannes Cornelis VUIJK [4273] en Alida Cornelia BRAS [4274].
Uit dit huwelijk:
 1. Ocker Cornelis (Ocki) [4268], geb. Rotterdam 14-11-1955, volgt XIVbm.
 2. Paulina Johanna [4269], geb. Rotterdam 20-6-1952, volgt XIVbn.

Johannes Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [1817] Wilhelmina GROENENDAAL [4926], geb. 18-1-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Gijs [4927], geb. 11-6-1975.

Het huwelijk tussen Johannes Cornelis Klootwijk en Alida Cornelia VUIJK is op 14-11-1972 ontbonden.
Bronnen: Opgave Ocki Klootwijk [4268].XIVbm. Ocker Cornelis (Ocki) KLOOTWIJK [4268] (zn. van XIIIbz), geb. Rotterdam 14-11-1955, tr. [1816] Marielle Simone PEL [4924], geb. Rotterdam 25-4-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Cosmo Ocki [4925], geb. 5-8-2004.
 2. Cooper Rocki [6363], geb. 21-3-2008.

Bronnen: Opgave Ocki Klootwijk [4268].


XIVbn. Paulina Johanna KLOOTWIJK [4269] (dr. van XIIIbz), geb. Rotterdam 20-6-1952, [1534].
Kind(eren):
 1. Linda [4270], geb. 30-6-1978.

Bronnen: Opgave Ocki Klootwijk [4268].


XIIIca. Gijsbert Johannes Paulus KLOOTWIJK [2639] (zn. van XIIbb), geb. Rotterdam 26-1-1927, overl. 27-3-2009, tr. [1322] 5-12-1956 J.H. (Hennie) LAMPEN [3780].
Uit dit huwelijk:
 1. Bettina Antoinetta [4277], geb. Rotterdam 18-12-1956, tr. [1725] ? GUNNING [4735].
 2. Geertruida Adriana [4275], geb. Rotterdam 3-1-1958, volgt XIVbo.
 3. Petronella [4276], geb. 13-9-1959, tr. [1724] ? AMSTERDAM [4734].

Bronnen: Opgave Ocki Klootwijk [4268] en Trudy Klootwijk [4275].


XIVbo. Geertruida Adriana KLOOTWIJK [4275] (dr. van XIIIca), geb. Rotterdam 3-1-1958, [1723].
Kind(eren):
 1. Nick [4733], geb. Rotterdam 12-9-1982, volgt XVaa.XVaa. Nick KLOOTWIJK [4733] (zn. van XIVbo), geb. Rotterdam 12-9-1982, tr. [2686] Serelda GILDBRANDSEN [6809], geb. 7-6-1989.
Uit dit huwelijk:
 1. Zack Gijs [6810], geb. 17-9-2009.XIIbc. Leonardus KLOOTWIJK [2603] (zn. van XIaf), geb. Rotterdam 1-10-1898, buffetchef, tr.(1) [879] Johanna van GRUNSVEN [2642], geb. Heesch 29-3-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus [2644], geb. Amsterdam 30-6-1925.

Leonardus KLOOTWIJK, tr.(2) [880] Den Haag 7-11-1928 Elisabeth BOBBE [2643], geb. Den Haag 24-12-1881, dr. van Isaac BOBBE [5493] en Sara BING [5494].

Bij het huwelijk van Leonardus en Elisabeth Bobbe werd Adriaan Bobbe (geb. 10-07-1909 te Leiden) erkend. Het huwelijk met Elisabeth is in 1932 door echtscheiding beeindigd.
Bronnen: BS huw Den Haag 1928-A1391.XIag. Gijsbert KLOOTWIJK [269] (zn. van Xr), geb. IJsselmonde 6-9-1864, zeeman, machinist, overl. Rotterdam 19-8-1906, tr. [873] Kralingen 9-6-1886 Maria GROENEWEG [2609], geb. Kralingen 14-10-1864, woonde in 1940 op Rosestr 168a, overl. Rotterdam 11-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert [2610], geb. Kralingen 4-1-1887, machinist, ongehuwd, overl. Dordrecht 28-4-1906.
 2. Nicolaas [2611], geb. Rotterdam 30-3-1888, stuurman op de rijnvaart.
 3. Arie [2612], geb. Rotterdam 3-8-1889, overl. Rotterdam 15-1-1891 (begraven in graf nummmer 229).
 4. Leendert [2613], geb. Rotterdam 15-3-1891, overl. Rotterdam 22-1-1893.
 5. Pieternella [2614], geb. Rotterdam 18-9-1892, overl. Rotterdam 5-10-1894.
 6. Leendert [2615], geb. Rotterdam 18-12-1893, overl. Rotterdam 3-5-1894.
 7. Jacobus Johannes [2616], geb. Rotterdam 8-6-1895, overl. Rotterdam 6-7-1895.
 8. Maria Gijsberta [2617], geb. Rotterdam 23-11-1896, tr. [874] Rotterdam 11-7-1917 Krijn Cornelis van der JAGT [2621], geb. Charlois ca. 1893, zn. van Cornelis van der JAGT [5993] en Elizabeth Maria van der JAGT [5994].
 9. Pieter [2618], geb. Rotterdam 7-5-1899, overl. Rotterdam 22-7-1899.
 10. Pieternella Helena [2619], geb. Rotterdam 18-11-1900, tr. [875] Rotterdam 28-1-1925 Adriaan Marinus van der WEL [2622], geb. Rotterdam ca. 1900, zn. van Hendrik van der WEL [5995] en Margaretha NICKEL [5996].
 11. Lena [2620], geb. Rotterdam 28-8-1903, overl. Rotterdam 26-10-1903.
 12. doodgeboren zoon [6839], geb. Rotterdam 13-11-1904, overl. Rotterdam 13-11-1904.

Gijsbert en Pieternella woonden in 1894 en 1899 in de Oranjeboomstraat te Rotterdam.
De oudste zoon, Gijsbert, werd op 28 april 1906 levenloos gevonden op de sleepboot in de Biesbosch te Dordrecht.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1888-1687, 1889-4060, 1891-1654, 1892-5300, 1893-7187, 1895-2788, 1896-9187, 1899-4166, 1900-10727, BS huw Rotterdam 1917-i98, 1925-a57, BS ovl Rotterdam 1891-326, 1894-3662, 1899-3457, 1904-5231, 1906-e010v, BS ovl Dordrecht 1906-264.Xs. Klaas KLOOTWIJK [202] (zn. van IXn), geb. Charlois 10-9-1826, kopergieter, overl. Rotterdam 21-9-1876, tr. [100] Charlois 6-4-1855 Jannigje REIJERKERK [284], geb. Barendrecht 30-11-1833, dr. van Cornelis REIJERKERK [285] en Pieternella NOORDIJ [286].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [287], geb. Charlois 3-5-1855, overl. Charlois 1-10-1855.
 2. Pieternella [288], geb. Charlois 20-6-1856, ongehuwd, overl. Rotterdam 23-7-1879.
 3. Arie [289], geb. Charlois 29-9-1858, overl. Charlois 21-2-1859.
 4. Aagje [290], geb. Charlois 14-11-1859, tr. [2454] Gorinchem 11-5-1882 Johan Cornelis IJSEBRANDS [6268], geb. Gorinchem ca. 1860, zn. van Hendrik Cornelis IJSEBRANDS [6269] en Antonia van MOURIK [6270].
 5. Cornelia [291], geb. Charlois 25-4-1862.
 6. Arie [292], geb. Charlois 13-6-1864, volgt XIah.
 7. Maartje [293], geb. Charlois 12-10-1866.
 8. Willem Pieter [294], geb. Charlois 19-1-1869, overl. Rotterdam 27-9-1875.
 9. Klaas [295], geb. Charlois 20-9-1870, overl. Charlois 10-1-1874.
 10. Cornelis [296], geb. Charlois 11-3-1872, volgt XIai.
 11. Klaas [2623], geb. Rotterdam 26-11-1876, overl. Rotterdam 5-3-1878.

Klaas hoefde niet in militaire dienst wegens zijn geringe lengte (1.49 m.) en was kopergieter aan de Varkenoordschekade C 38. Tijdens zijn overlijden woonde Klaas aan de Hillesluis.

Bronnen: BS ovl Charlois 1855-84, 1859-34, 1874-9, BS geb Rotterdam 1870-3495, 1876-4978, BS ovl Rotterdam 1872-1588, 1875-3400, 1876-3086, 1878-871, 1907-4188, BS huw Gorinchem 1882-29.XIah. Arie KLOOTWIJK [292] (zn. van Xs), geb. Charlois 13-6-1864, arbeider en ijzergieter, tr. [876] Charlois 10-12-1891 Catharina WIJS [2624], geb. Fijnaart 2-1-1867.
Uit dit huwelijk:
 1. Klasina [2816], geb. Rotterdam 7-9-1892, overl. Rotterdam 4-11-1892.
 2. Alida Clasina [2625], geb. Rotterdam 2-12-1893, ongehuwd.
 3. Cornelis [5676], geb. Rotterdam 27-4-1895, overl. Rotterdam 17-4-1901.
 4. Cornelia Catharina [2626], geb. Rotterdam 11-7-1903, overl. Rotterdam 15-12-1910.

In 1941 vierden Arie en Catharina hun 50 jarig huwelijksfeest. Ze woonden toen in de Volmarinstraat 27a.

Bronnen: BS geb Rotterdam 1892-5022, 1893-6885, 1895-1643, BS ovl Rotterdam 1892-4414, 1910-5407, NRC 1941.XIai. Cornelis KLOOTWIJK [296] (zn. van Xs), geb. Charlois 11-3-1872, ijzergieter, overl. Rotterdam 3-9-1907, tr. [877] Rotterdam 11-11-1896 Geertrui van den DRIES [2627], geb. Fijnaart 25-4-1875, overl. Rotterdam 28-2-1911, dr. van Adrianus van den DRIES [2661] en Naatje van SCHOONEVELD [2662].
Na het overlijden van de moeder kwamen de kinderen terecht in het Gereformeerd Burger Weeshuis.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaas [2628], geb. Rotterdam 17-4-1897, volgt XIIbd.
 2. Naatje [2629], geb. Rotterdam 20-7-1898.
 3. Arie [2630], geb. Rotterdam 2-10-1899, ongehuwd.
 4. Adriana [2631], geb. Rotterdam 17-5-1901, overl. Hellendoorn 28-4-1917.
 5. Pieter Maarten [2632], geb. Rotterdam 14-2-1903, vertr. op 23-8-1923 naar A'dam.
 6. Jan [2633], geb. Utrecht 9-2-1906, volgt XIIbe.
 7. Cornelis [2634], geb. Rotterdam 4-7-1907, overl. Rotterdam 25-4-1909.
 8. Maria Lijntje [5967], geb. Hatert, overl. Nijmegen 16-1-1905.

De geboorte van Maria Lijntje is nog niet gevonden.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, BS huw Rotterdam 1896-1909, 1917, BS geb Rotterdam 1897-3174, 1898-6080, 1899-8601, 1901-4878, BS ovl Rotterdam 1909-2195, BS ovl Nijmegen 1905-25.XIIbd. Klaas KLOOTWIJK [2628] (zn. van XIai), geb. Rotterdam 17-4-1897, plaatwerker, tr. [881] Rotterdam 14-2-1917 Aaltje Johanna BASTIANI [2645], geb. Rotterdam 27-5-1896, dr. van Jan BASTIANI [5965] en Aaltje HOEKZEMA [5966].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis van COOTWIJK [2646], geb. Rotterdam 8-7-1917, volgt XIIIcb.
 2. Aaltje Johanna [2647], geb. Rotterdam 31-5-1923.
 3. Geertrui [2648], geb. Rotterdam 21-5-1932.

Bronnen: BS huw Rotterdam 1917 en opgave Richard van COOTWIJK [6054].


XIIIcb. Cornelis van COOTWIJK [2646] (zn. van XIIbd), geb. Rotterdam 8-7-1917, overl. Zwolle 8-11-2004, tr. [2355] .
Kind(eren):
 1. Richard [6054], geb. Dordrecht 7-5-1951, volgt XIVbp.
 2. Renee Tilly Ingrid [6059], geb. 18-1-1962.

Bij koninklijk besluit is de naam dd 26 juni 1974 veranderd in "van COOTWIJK".

Bronnen: Opgave Richard van COOTWIJK [6054].XIVbp. Richard van COOTWIJK [6054] (zn. van XIIIcb), geb. Dordrecht 7-5-1951, Huisarts, tr. [2356] Margaretha Jantina (Marjan) DIJK [6055], geb. Apeldoorn 20-4-1950, verpleegkundige.
Uit dit huwelijk:
 1. Marc Olaf [6056], geb. 's-Hertogenbosch 20-4-1980, Webdesigner.
 2. Ellenoor Sofie [6057], geb. 's-Hertogenbosch 6-11-1981.
 3. Olger Marijn [6058], geb. 's-Hertogenbosch 21-10-1983.

Bronnen: Opgave Richard van COOTWIJK [6054].


XIIbe. Jan KLOOTWIJK [2633] (zn. van XIai), geb. Utrecht 9-2-1906, kantoorbediende, tr. [882] Rotterdam 2-5-1934 Maria Josephina van VALEN [2649], geb. Rotterdam 23-11-1907.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [2650], geb. Rotterdam 3-7-1936.Xt. Leendert KLOOTWIJK [203] (zn. van IXn), geb. Charlois 7-4-1828, kopergieter / slager, overl. Rotterdam 1-4-1881, tr. [102] Charlois 22-7-1857 Maaike Serijna Johanna PIEK [297], geb. IJsselmonde 10-12-1836, dr. van Hendrik PIEK [298] en Trijntje de VRIES [299].
Uit dit huwelijk:
 1. n.n. [6692], geb. IJsselmonde 18-1-1872, overl. IJsselmonde 18-1-1872.
 2. Arie Hendrik [2583], geb. IJsselmonde 26-4-1875.
 3. Trijntje [2584], geb. IJsselmonde 9-6-1878, overl. Burgh 31-3-1931, tr. [1941] Janus FOKKER [5176], geb. Burgh ca. 1859, overl. Burgh 7-2-1933, zn. van Marinus FOKKER [5177] en Johanna Wilhelmina ZIJTA [5178].

In diverse bronnen worden diverse voornamen gebruikt, zo zien we Maaike Serijna Johanna PIEK, Martha Sorijna Johanna PIEK. Ook komen we Leendert en Leonard tegen. Verder zien we dochter Trijntje ook als Treusie.
Opvallend is dat pas 14 jaar na het huwelijk het eerste kind geboren wordt, Leendert is dan al 43 en Maaike al 35.
Maaike is na het overlijden van haar man met haar kinderen naar Amsterdam vertrokken (29-3-1883).
Trijntje en Janus Fokker hebben ook in Zuid-Afrika gewoond, hier is in 1896 hun dochter geboren.
Bronnen: BS geb IJsselmonde 1875-33, 1878-50, BS huw Burgh 1921-7, BS ovl IJsselmonde 1872-6, BS ovl Rotterdam 1881-1245, BS ovl Burgh 1931-4, 1933-2.Xu. Hendrik KLOOTWIJK [205] (zn. van IXn), geb. Charlois 31-3-1834, arbeider, overl. Rotterdam 9-10-1893, tr. [98] Charlois 15-6-1860 Geertrui NUIJS [275], geb. Charlois 31-5-1839, dr. van Pieter NUIJS [276] en Stijntje van ZETTEN [277].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [278], geb. Charlois 17-9-1860, overl. Charlois 12-9-1861.
 2. Pieter [279], geb. Charlois 31-12-1861, overl. Charlois 27-7-1862.
 3. Arie [280], geb. Charlois 17-3-1863, volgt XIaj.
 4. Christina Maria [281], geb. Charlois 29-4-1866, overl. Charlois 13-5-1866.
 5. Christina Maria [282], geb. Charlois 27-4-1867, tr. [826] Rotterdam 5-7-1905 Albertus Cornelis SLIEP [2425], geb. 's-Gravenzande ca. 1869, scheepsmakersknecht weduwnaar van Hendrika van Haren, zn. van Albertus Jacobus Cornelis SLIEP [2666] en Ferdinanda Hendrika PAARDEKOOPER [2667]. Albertus en Christina zijn geŽmigreerd naar AustraliŽ.
 6. Pieter [283], geb. Charlois 1-9-1869, volgt XIak.
 7. Aagje Cornelia [5283], geb. Rotterdam 18-11-1870, overl. Rotterdam 8-5-1872.
 8. Hendrik [2422], geb. Charlois 21-11-1872, volgt XIal.
 9. Klaas [2423], geb. Rotterdam 29-5-1877, volgt XIam.
 10. Gijsbert [2424], geb. Rotterdam 24-7-1878, ongehuwd, kuiper, overl. Amersfoort 10-6-1943.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden en H.C. Klootwijk, BS huw Rotterdam 1896-1109 1905-1425, BS geb Rotterdam 1870-4167, 1872-4632, 1877-2392, BS ovl Charlois 1861-85, 1862-89, 1866-70, BS ovl Rotterdam 1893-3775, BS ovl Amersfoort 1943-361.


XIaj. Arie KLOOTWIJK [280] (zn. van Xu), geb. Charlois 17-3-1863, zandvormer en kopergieter, overl. Overschie 20-6-1933, tr.(1) [883] Rotterdam 9-5-1888 Neeltje BREEDVELD [2651], geb. Nieuw Lekkerland ca. 1866, overl. IJsselmonde 18-10-1890, dr. van Antonie BREEDVELD [2652] en Neeltje TEERDS [2653].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [3195], geb. IJsselmonde 17-9-1888 (Vader Arie was niet aanwezig bij de aangifte van de geboorte), overl. IJsselmonde 18-12-1888.
 2. Antonie Hendrik [3196], geb. IJsselmonde 17-1-1890, overl. IJsselmonde 6-4-1890.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [823] Rotterdam 18-5-1892 Neeltje TEERDS [2409], geb. Nieuwpoort 16-5-1859, dienstbode (het is niet bekend in hoeverre Neeltje familie was van de moeder van Arie zijn eerste vrouw), overl. Overschie 2-5-1931, dr. van Jan TEERDS [2654] en Neeltje den OUDEN [2655].
Uit dit huwelijk:
 1. doogeboren dochter [6630], geb. Rotterdam 16-5-1893, overl. Rotterdam 16-5-1893.
 2. Hendrik [3320], geb. Rotterdam 3-5-1894, volgt XIIbf.
 3. Jan [2411], geb. Rotterdam 11-1-1896, volgt XIIbg.
 4. Arie Gerard [2412], geb. Rotterdam 11-9-1898, overl. Rotterdam 4-6-1899.
 5. Arie Gerard [2413], geb. Rotterdam 2-4-1900, kantoorbediende, overl. Rotterdam 21-3-1922.
 6. Neeltje [2414], geb. Rotterdam 5-10-1901, tr. [824] Rotterdam 25-6-1924 Jacob Cornelis KRIJGER [2415], geb. Rotterdam ca. 1900, zn. van Nicolaas KRIJGER [6150] en Cornelia WAGEMAKER [6151].
 7. Adriana [2416], geb. Rotterdam 26-12-1906.

Soms wordt er i.p.v. Neeltje TEERDS ook gesproken van Neeltje FEERDS.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, BS huw Rotterdam 1888-404, 1892-516, 1922, 1924, BS geb IJsselmonde 1888-88, 1890-3, BS ovl IJsselmonde 1888-84, 1890-51, 1890-106, BS geb Rotterdam 1894-2528, 1896-280, 1898-7668, 1900-3275, 1901-9619 BS ovl Overschie 1931-40, 1933-31.XIIbf. Hendrik KLOOTWIJK [3320] (zn. van XIaj), geb. Rotterdam 3-5-1894, vertrok 19-5-1920 naar Breda, overl. Breda 25-5-1964, tr. [1124] Rotterdam 25-5-1921 Grietje WOLS [3321], geb. Klaaswaal 31-7-1893, overl. na 1964.
In 1946 (25 jarig huwelijk) en in 1964 woonde dit gezin in Breda in de Speelhuislaan 57. Er is in de overlijdensadvertentie van Hendrik ook sprake van kleinkinderen.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Gerard [3322], geb. Teteringen 16-2-1924, tr. [1125] 27-9-1952 W. A. DUBBELMAN [3326]. Woonden in 1964 in Zwijndrecht.
 2. Paulus Gerard [3323], geb. Breda 2-5-1929, tr. [1126] Breda 12-1957 Tine Johanna van OEL [3327], geb. De Bilt 19-1-1929, dr. van Johannes van OEL [6541], houder informatiebureau, en Jantien GROSMAN [6542]. Woonden in 1964 in Voorschoten.
 3. Nelly [3324], geb. Ginneken 10-3-1936, tr. [1127] 6-12-1960 P. K. H‹BNER [3328]. Woonden in 1964 in Stuttgart.
 4. Cato [3325], geb. Ginneken 10-3-1936.

Bronnen: AAK H-1946, H-1964.


XIIbg. Jan KLOOTWIJK [2411] (zn. van XIaj), geb. Rotterdam 11-1-1896, kantoorbediende, tr. [822] Rotterdam 5-7-1922 Maaike VONK [2417], geb. Rotterdam 19-3-1895, dr. van Rokus VONK [6148] en Jannigje TERLOUW [6149].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Gerard [2418], geb. Rotterdam 1-5-1923.
 2. Rokus Jan [2419], geb. Rotterdam 7-9-1924.
 3. Neeltje [2420], geb. Rotterdam 14-3-1931.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, BS huw Rotterdam 1922.


XIak. Pieter KLOOTWIJK [283] (zn. van Xu), geb. Charlois 1-9-1869, bootwerker, tr. [835] Rotterdam 15-7-1896 Garritjen BRUSSEN [2459], geb. Steenderen 23-2-1868, dr. van Evert Jan BRUSSEN [5284] en Aleida Frederika JOOSTEN [5620].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [2460], geb. Rotterdam 26-8-1896, volgt XIIbh.
 2. Aleida Frederika [2461], geb. Rotterdam 8-12-1897, tr. [836] Rotterdam 18-11-1925 Gerrit Arnold HENDRIKS [2462], geb. Arnhem ca. 1900, zn. van Gerrit HENDRIKS [6309] en Juliana Catharina BEKKERS [6310].

Op hun huwelijksdag zijn Aleida en Gerrit vertrokken naar Arnhem.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, opgave Pieter Klootwijk [2467], BS huw Rotterdam 1896-1109, 1922-b25, 1925-l159v, BS geb Rotterdam 1896-6724, 1897-9876.XIIbh. Hendrik KLOOTWIJK [2460] (zn. van XIak), geb. Rotterdam 26-8-1896, cartonnagewerker, overl. Rotterdam 17-4-1967, tr. [837] Rotterdam 11-1-1922 Heiltje VISSER [2463], geb. Barendrecht 24-1-1896, overl. Rotterdam 4-7-1978, dr. van Hendrik VISSER [6311] en Stijntje NUIS [6312].
Uit dit huwelijk:
 1. Stijntje [2464], geb. Rotterdam 2-7-1922, overl. Rolde 24-5-1999, tr. [1505] 17-8-1949 Aad MOELKER [4206], geb. Rotterdam 9-2-1921, pianoleraar, overl. Rolde 17-5-1993.
 2. Gerda [2465], geb. Rotterdam 21-1-1926, tr. [1499] 22-4-1953 Matthijs Cornelis REIJERSE [4196], geb. Rotterdam ca. 1926, overl. Halsteren 14-1-1994.
 3. Aartje [2466], geb. Rotterdam 27-1-1927, tr. [1500] 22-7-1953 Arnoldus BERLIJN [4197], geb. Bunschoten 14-3-1925, overl. Terneuzen 4-9-2009.
 4. Pieter [2467], geb. Rotterdam 15-8-1933, volgt XIIIcc.
 5. Hendrik [2468], geb. Rotterdam 26-2-1935, volgt XIIIcd.
 6. Jannie [4126], geb. Rotterdam 28-12-1942, verkoopster en later bejaardenverzorgster, tr. [1719] 11-1-1968 Gerrit van der VLIST [4723], geb. Rhenen 13-1-1941, meubelmaker en later taxichauffeur, zn. van Martinus van der VLIST [4778] en Wilhelmina van MANEN [4777].

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden en opgave Hilda de Graaf-Klootwijk (foto's), Pieter Klootwijk [2467] en Jannie Klootwijk [4126], BS huw Rotterdam 1922-b25.


XIIIcc. Pieter KLOOTWIJK [2467] (zn. van XIIbh), geb. Rotterdam 15-8-1933, tr. [1257] Adriana LIEVAART [3609], geb. Schiebroek 22-3-1936, overl. Rotterdam 21-9-2003.
Uit dit huwelijk:
 1. Renť [3610], geb. Rotterdam 29-11-1968, volgt XIVbq.


Bronnen: Opgave van Renť en Pieter via Internet.XIVbq. Renť KLOOTWIJK [3610] (zn. van XIIIcc), geb. Rotterdam 29-11-1968, tr. [1759] Jolanda de VRIES [4804], geb. 25-10-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Lars [4933], geb. 8-9-2004.
 2. Tessa [5463], geb. Almere 16-11-2005.

Bronnen: Opgave Rene Klootwijk [3610] en Jannie vd Vlist.


XIIIcd. Hendrik KLOOTWIJK [2468] (zn. van XIIbh), geb. Rotterdam 26-2-1935, tr.(1) [1462] Maria Louisa Wilhelmina Hendrika de BOCK [4123], geb. Blerick 11-1-1937, bejaardenverzorgster, overl. Rotterdam 14-8-1996.
(huwelijk ontbonden in 1979)
Uit dit huwelijk:
 1. Hilda [4124], geb. Rotterdam 26-2-1967, directie secretaresse applicatiebeheerder, tr. [1463] 25-7-1991 Ronald de GRAAF [4125], geb. Rotterdam 21-8-1961, telecommunicatiebeheerder.

Hendrik KLOOTWIJK, tr.(2) [1464] Maassluis 19-12-1979 Hanneke STADT [4127], geb. 25-11-1957.

Hendrik heeft als jongen gevaren, later ging hij in de haven werken op een kraan. Als laatste heeft hij als brandweer gewerkt.
Bronnen: Opgave van Hilda de Graaf-Klootwijk.XIal. Hendrik KLOOTWIJK [2422] (zn. van Xu), geb. Charlois 21-11-1872, modelmaker, overl. Rotterdam 26-11-1925, tr. [827] Rotterdam 15-11-1899 Hendrina Maria MOOLENAAR [2426], geb. Rotterdam 4-7-1874, overl. Rotterdam 7-1-1957, dr. van Cornelis MOOLENAAR [2670] en Hendrina van REEMS [2671].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [2427], geb. Rotterdam 20-8-1900, volgt XIIbi.
 2. Cornelis [2428], geb. Rotterdam 30-8-1902, volgt XIIbj.
 3. Gerard [2429], geb. Rotterdam 15-10-1903, volgt XIIbk.
 4. David [2430], geb. Rotterdam 28-6-1908, volgt XIIbl.

Getuige bij het huwelijk was de broer van Hendrik: Arie Klootwijk.
Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden en H.C Klootwijk, BS huw Rotterdam 1899-2076, BS geb Rotterdam 1900-7705.XIIbi. Hendrik KLOOTWIJK [2427] (zn. van XIal), geb. Rotterdam 20-8-1900, kantoorbediende, overl. Rotterdam 3-4-1956, tr. [829] Rotterdam 13-4-1927 Cornelia LIGTHART [2433], geb. Ridderkerk 21-5-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Maria [2434], geb. Rotterdam 16-2-1928, directie secretaresse, overl. Hoogvliet 9-7-2003.
 2. Johannes Pieter [2435], geb. Rotterdam 27-8-1929, socioloog, overl. Rotterdam 15-9-1962.
 3. Hendrik Christiaan [191], geb. Rotterdam 27-3-1947, Electr. Ingenieur, overl. Rotterdam 20-7-2002, tr. [752] Rotterdam 5-10-1979 Jin Lee NIO [192], geb. Makassar, IndonesiŽ 17-10-1950, dr. van Hiong Boo NIO [1290] en Annisjah WIDJAYA [1291].

Uit het militair zakboekje van Hendrik Klootwijk:
Hendrik werd op 19 januari 1920 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting van 1920 uit de gemeente Rotterdam onder lotingsnummer 44 bij het Regiment Jagers te Waalsdorp. Zijn beroep was kantoorbediende en hij was 1.73 lang.

Op 20 juli 2002 is Hendrik Christiaan (Henk) Klootwijk overleden. Henk heeft in de afgelopen jaren aktief meegewerkt aan de informatie van de stamboom.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden en H.C Klootwijk & div..XIIbj. Cornelis KLOOTWIJK [2428] (zn. van XIal), geb. Rotterdam 30-8-1902, drukker, overl. verm. Rotterdam 26-12-1963 ('door een droevig ongeval'), tr. [934] G.W. TIJSSEN [2806].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus [2808], geb. Rotterdam 22-8-1952, volgt XIIIce.

Cornelis kwam in 1963 om het leven door een droevig ongeval.

Bronnen: AAK.XIIIce. Hendrikus KLOOTWIJK [2808] (zn. van XIIbj), geb. Rotterdam 22-8-1952, operator, tr. [2012] Geertruida Liduina DRONK [5307], geb. Rotterdam 22-6-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Sandra [5308], geb. Rotterdam 8-10-1976.
 2. Jolanda [5309], geb. Rotterdam 5-8-1981.

Bronnen: Opgave Hendrik Klootwijk [2808].


XIIbk. Gerard KLOOTWIJK [2429] (zn. van XIal), geb. Rotterdam 15-10-1903, kantoorbediende, overl. Spijkenisse 6-12-1987, tr. [828] Rotterdam 26-8-1931 Maria van OORTMERSSEN [2431], geb. Rotterdam 11-8-1904, overl. Spijkenisse 5-4-1985.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrina Maria [2432], geb. Rotterdam 24-9-1934, tr. [105] Rotterdam 7-1-1961 Willem Cornelis BROERE [2697].
 2. Agatha [2807], geb. Rotterdam 7-2-1940, apothekersassistente, ongehuwd, overl. Spijkenisse 20-9-1982.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden en H.C. Klootwijk, geb. datum van Hendrina Maria is volgens aantekeningen H.C. Klootwijk: 24-9-1938, AAK.


XIIbl. David KLOOTWIJK [2430] (zn. van XIal), geb. Rotterdam 28-6-1908, bediende grote vaart, overl. Apeldoorn 3-4-1993, tr. [933] Rotterdam 17-11-1954 Gerritje BEEKMAN [2804], geb. 17-11-1917, overl. Apeldoorn 6-10-1985.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus Marinus [2805], geb. Rotterdam 31-10-1958, volgt XIIIcf.

David en Ger zijn begraven op de Begraafplaats Heidehof te Apeldoorn in graf HU/1926.

Bronnen: Aantekeningen H.C. Klootwijk, AAK, www.begraafplaatsenonline.nl.XIIIcf. Hendrikus Marinus KLOOTWIJK [2805] (zn. van XIIbl), geb. Rotterdam 31-10-1958, verpleegkundige, tr. [1194] Woudenberg 7-9-1993 Dickey VERMEULEN [3463], geb. Woudenberg 14-2-1961.
Adres: Bandijk 57, Terwolde, na huwelijk op Blotenburgerhof 5, Woudenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Vera [5087], geb. Woudenberg 13-10-1995.
 2. Sander [5088], geb. Amersfoort 10-7-2000.

Bronnen: Opgave Henk Klootwijk [2805].


XIam. Klaas KLOOTWIJK [2423] (zn. van Xu), geb. Rotterdam 29-5-1877, pakkistenmaker kuipersknecht, tr.(1) [935] Rotterdam 26-2-1902 Cornelia Wilhelmina MARKIES [2878], geb. Kralingen ca. 1885, dr. van Jan MARKIES [2879] en Adriana van STEENIS [2880].
Het huwelijk is te rotterdam in 1912 door echtscheiding ontbonden. De kinderen zijn terecht gekomen in een tehuis in Delden.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik [2809], geb. Rotterdam 25-5-1902, boerenknecht, ongehuwd, overl. Ambt-Delden 25-7-1923.
 2. Jan [2811], geb. Rotterdam 11-6-1903, volgt XIIbm.
 3. Adrianus [6838], geb. Rotterdam ca. 22-12-1904, overl. Rotterdam 31-12-1904.
 4. Gerardus [6837], geb. Rotterdam ca. 1-1905, overl. Rotterdam 12-2-1905.
 5. Gerhardus [2810], geb. Rotterdam ca. 1906, huisschilder, ongehuwd, overl. Hengelo 2-8-1940.
 6. Adriana [2812], geb. Rotterdam 26-12-1906, overl. Hengelo 23-7-1985, tr. [1060] Hengelo 8-12-1928 Willem LAAIJ [3161], geb. Rockanje 8-4-1901, metaalarbeider, overl. Hengelo 22-10-1988.
 7. doodgeboren zoon [6870], geb. Rotterdam 5-10-1908, overl. Rotterdam 5-10-1908.

Klaas KLOOTWIJK, tr.(2) [834] Rotterdam 11-7-1917 Trijntje WERNER [2455], geb. Rotterdam 12-11-1883, dr. van Abraham WERNER [5621] en Leentje LEMS [5622].
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas [2456], geb. Rotterdam 15-11-1917. Nicolaas heeft de naam van zijn moeder aangenomen.
 2. Abraham [2457], geb. Rotterdam 10-11-1919, volgt XIIbn.
 3. Christina Maria [2458], geb. Rotterdam 21-12-1920, tr. [948] ? OOMS [2846].

Het eerste huwelijk is te rotterdam in 1912 door echtscheiding ontbonden. De kinderen zijn terecht gekomen in een tehuis in Delden.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden, H.C Klootwijk Hoogvliet en J.H.J. Klootwijk Hengelo, BS huw Rotterdam 1902-311. 1912-s39v, 1917-14 BS geb Rotterdam 1902-5136, BS ovl Rotterdam 1904-6, 1905-814, 1908-4723, BS ovl Hengelo 1940-220.XIIbm. Jan KLOOTWIJK [2811] (zn. van XIam), geb. Rotterdam 11-6-1903, textielarbeider, overl. Stad-Delden 3-8-1992, tr. [1059] Stad-Delden 4-6-1927 Johanna Hendrika HUISKES [3162], geb. Stad-Delden 2-7-1902, overl. Stad-Delden 30-5-1997, dr. van HUISKES [1285] en BLOEMENA [1286].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Wilhelmina [3163], geb. Stad-Delden 9-8-1930, tr. [1054] Stad-Delden 13-8-1953 Ferdinand Aloiyes KRUIDBOS [3164], geb. Borne 21-6-1928.
 2. Gerritdina Adriana [3165], geb. Stad-Delden 12-12-1932, tr. [1055] Stad-Delden 23-5-1957 Dirk van der BERG [3166], geb. Lochem 17-2-1933, zn. van Johan van der BERG [1237], loodgieter, en Christina van ZUILEKOM [1238].
 3. Johannes Hendrik Jan [3167], geb. Stad-Delden 4-5-1936, volgt XIIIcg.
 4. Gerard Johannes [3169], geb. Stad-Delden 12-10-1939, volgt XIIIch.
 5. Jan Hendrik JAARSBERGEN (naamsverandering in november 1983) [3171], geb. 29-11-1944, volgt XIIIci.

Bronnen: Aantekeningen J.H.J. Klootwijk Hengelo.


XIIIcg. Johannes Hendrik Jan KLOOTWIJK [3167] (zn. van XIIbm), geb. Stad-Delden 4-5-1936, financieel economisch medew., tr. [1056] Hengelo 24-3-1964 Aleida Gezina Geertruida GEERLINGS [3168], geb. Hengelo 24-5-1940, dr. van Gerrit Hendrik GEERLINGS [1241], brandstoffenhandelaar, en Hendrika Gerharda POTMAN [1242].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Hendrik Jan [3173], geb. Hengelo 26-8-1964, volgt XIVbr.
 2. Johan Hendrik [3174], geb. Hengelo 2-6-1969, volgt XIVbs.

Bronnen: Aantekeningen J.H.J. Klootwijk Hengelo, AAK J-1969.


XIVbr. Gerrit Hendrik Jan KLOOTWIJK [3173] (zn. van XIIIcg), geb. Hengelo 26-8-1964, service technicus, tr. [1185] 25-6-1992 Anita HENDRIKS [3442] (ook genaamd MODDERKOLK), geb. Hengelo 11-12-1963, apothekers-assistente, dr. van Anton HENDRIKS [3446], werkvoorbereider, en Annie Hillie REDEKER [3447].
Wonen in Hengelo.
Uit dit huwelijk:
 1. Max [4452], geb. Hengelo 30-6-1999.XIVbs. Johan Hendrik KLOOTWIJK [3174] (zn. van XIIIcg), geb. Hengelo 2-6-1969, wetensch. onderzoeker Philips, tr. [2642] Waalre 8-9-2000 Gerritdina (Gabi) STEGEHUIS [6713], geb. Hengelo 27-3-1974.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrik Jan (Jens) [6714], geb. Veldhoven 6-12-2003.
 2. Hendrina (Ilse) [6715], geb. Veldhoven 6-12-2003.

Bronnen: Opgave Johan Klootwijk [3174].


XIIIch. Gerard Johannes KLOOTWIJK [3169] (zn. van XIIbm), geb. Stad-Delden 12-10-1939, ergo-therapeut, tr. [1057] Stad-Delden 8-12-1966 Jenny Frederika Gerritdina GEERLING [3170], geb. 12-7-1941.
Het huwelijk is in september 1992 ontbonden.
Uit dit huwelijk:
 1. Annemiek [3175], geb. Hengelo 3-3-1968, studente.
 2. Frederique [3176], geb. Hengelo 26-2-1971, studente.
 3. Margot [3177], geb. Hengelo 15-12-1975, scholiere.

Bronnen: Aantekeningen J.H.J. Klootwijk Hengelo.


XIIIci. Jan Hendrik JAARSBERGEN [3171] (naamsverandering in november 1983) (zn. van XIIbm), geb. 29-11-1944, timmerman, tr. [1058] 30-12-1968 Gerrie de KOK [3172], geb. 5-9-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Dennis [3178], geb. 9-8-1969.
 2. Mike [3179], geb. 9-8-1969.

Bronnen: Aantekeningen J.H.J. Klootwijk Hengelo.


XIIbn. Abraham KLOOTWIJK [2457] (zn. van XIam), geb. Rotterdam 10-11-1919, overl. 14-12-1979, tr. [931] Annie SCHIPPERS [2798].
Uit dit huwelijk:
 1. Rinus [2799], geb. ca. 1945, overl. 3-3-1976, tr. [947] 12-11-1970 Ria STREATEMANS [2842], geb. 24-10-1947. Rinus is een zoon uit een vorig huwelijk van Annie Schippers, hij heeft de naam de achternaam Klootwijk aangenomen.
 2. Abraham [2801], geb. Rotterdam 5-3-1953, volgt XIIIcj.
 3. Johannes [2802], geb. Rotterdam 13-2-1962, volgt XIIIck.
 4. Willie C. [2800], geb. Rotterdam 27-9-1963, Politieagente, tr.(1) [1177] 10-9-1982 ? BAKKER [3427]. Huwelijk is inmiddels ontbonden.
Willie C., tr.(2) [2461] 17-5-2000 Michael de WITTE [6285], geb. Rotterdam 7-2-1964.

Bronnen: Aantekeningen H.C. Klootwijk, opgave Willie C. Klootwijk [2800].


XIIIcj. Abraham KLOOTWIJK [2801] (zn. van XIIbn), geb. Rotterdam 5-3-1953, tr. [932] Barendrecht 24-1-1974 Joke A.R. KRUITHOF [2803], geb. 4-3-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Martinus Abraham Johannes (Martijn) [2843], geb. 21-7-1978, volgt XIVbt.
 2. Maria Johanna (Marjon) [2844], geb. 10-4-1982, tr. [2470] Leidschendam 12-10-2007 Jeffry Roger van der VEN [6306], geb. Leidschendam 13-1-1982.
 3. Johannes Marinus (Marien) [2845], geb. Rotterdam 1987.

Bronnen: Aantekeningen H.C. Klootwijk, Hoogvliet, AAK, opgave Bram [2801], Joke Klootwijk en Marjon Klootwijk [2844].


XIVbt. Martinus Abraham Johannes (Martijn) KLOOTWIJK [2843] (zn. van XIIIcj), geb. 21-7-1978, tr. [2407] 20-3-2007 Maaike SUNDERMEIJER [6175], geb. 8-3-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. Claudia [6488], geb. 22-6-2008.XIIIck. Johannes KLOOTWIJK [2802] (zn. van XIIbn), geb. Rotterdam 13-2-1962, tr. [1178] 6-1-1984 Carla [3428].
Uit dit huwelijk:
 1. Raymond [3429], geb. 20-3-1985.
 2. Ricardo [3430], geb. 1-7-1987.

Bronnen: Aantekeningen H.C. Klootwijk, Hoogvliet.


Xv. Arie KLOOTWIJK [206] (zn. van IXn), geb. Charlois 14-2-1839, boerenknecht, metaaldraaier, overl. Rotterdam 22-1-1913, tr.(1) [85] Charlois 1-6-1866 Maria BEZEMER [236], geb. Charlois 20-11-1844, overl. Rotterdam 31-12-1874, dr. van Pieter BEZEMER [238] en Adriaantje TOORNVLIET [239].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [240], geb. Charlois 14-2-1867, overl. Rotterdam 10-3-1870.
 2. Adriana Jacoba [241], geb. Charlois 16-10-1869, tr. [864] Rotterdam 5-6-1895 Dirk OUDENAARDEN [2569], geb. Kralingen ca. 1870, metaaldraaier, zn. van Pieter OUDENAARDEN [2656], smid, en Cornelia TIMMERS [2657].
 3. Aagje Cornelia [242], geb. Charlois 8-12-1871, overl. Rotterdam 27-7-1875.
 4. Jacoba Pieternella [2561], geb. Charlois 24-12-1874, overl. IJsselmonde 30-3-1875.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [86] 2-3-1876 Maria van KRIMPEN [237], geb. Charlois 2-9-1850, overl. Poortugaal 2-10-1930.
Uit dit huwelijk:
 1. Aagje Cornelia [2562], geb. Charlois 7-12-1876, tr. [888] Rotterdam 5-6-1901 Marcus van WINGERDEN [2658], geb. Ridderkerk ca. 1872, metaaldraaier, zn. van Pieter van WINGERDEN [2659] en Jacomina AARDOOM [2660].
 2. Hermanus Arie [2253], geb. Charlois 26-1-1879, volgt XIan.
 3. Levina [2563], geb. Charlois 2-8-1880, tr. [865] Rotterdam 14-11-1906 Pieter Leendert van der BURG [2570], geb. Charlois ca. 1880, ketelmakersknecht, zn. van Gerrit van der BURG [5390] en Maaike NIEMANTSVERDRIET [5391].
 4. Arie [2564], geb. Rotterdam 28-7-1882, volgt XIao.
 5. Helena [2565], geb. Rotterdam 12-7-1885, tr. [2054] Rotterdam 29-9-1915 Jan Jacobus van der BLOM [5392], geb. Hillegersberg ca. 1885, zn. van Leendert Gorzeman van der BLOM [5393] en Hendrika van den HAAK [5394].
 6. Gijsbertus [2566], geb. Rotterdam 6-3-1887, volgt XIap.
 7. Leendert [2567], geb. Rotterdam 18-8-1891, volgt XIaq.
 8. Maria [2568], geb. Rotterdam 21-8-1893, overl. 4-10-1975, tr. [866] Rotterdam 10-1-1917 Dirk Hendricus GRASMAN [2571], geb. Delft ca. 1892, overl. ca. 1955, zn. van Paulus GRASMAN [5397] en Anna Maria SCHOOF [5398].

Bronnen: BS geb Charlois 1869-16, 1871-8, 1876-326, 1879-27, 1880-251, BS ovl IJsselmonde 1875-22, BS geb Rotterdam 1874-5237, 1887-1112, 1891-4594, 1893-4779, BS huw Rotterdam 1895-517, 1901, 1903, 1906-2642, 1912, 1915, 1916, 1916.


XIan. Hermanus Arie KLOOTWIJK [2253] (zn. van Xv), geb. Charlois 26-1-1879, metaaldraaier, overl. Rotterdam ca. 1944, tr. [777] Rotterdam 26-8-1903 Anna van der WAAL [2254], geb. Ridderkerk 2-2-1881, dr. van Maarten van der WAAL [2255] en Maria Cornelia HAGENDIJK [2256].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [2436], geb. Rotterdam 23-6-1904, tr. [830] Rotterdam 20-6-1928 Cornelis HOGENDOORN [2437].
 2. Cornelia Maria [2438], geb. Rotterdam 17-12-1905, overl. Rotterdam 18-3-1906.
 3. Maarten [2439], geb. Rotterdam 15-1-1907, volgt XIIbo.
 4. Cornelia Maria [2440], geb. Rotterdam 25-10-1908.
 5. Arie [2441], geb. Rotterdam 14-3-1910, (scheeps)timmerman, overl. Passau 28-7-1945, tr. [831] Rotterdam 22-9-1937 Willemijntje Mijntje POST [2442], geb. Ridderkerk 2-9-1911, overl. Rotterdam 3-4-1998, dr. van Simon POST [6550] en Willempje PENNING [6551].
 6. Anna [2443], geb. Rotterdam 28-4-1911, tr. [832] Rotterdam 5-7-1933 Arie Th. BEEKMANS [2444].
 7. Gijsbertus [2445], geb. Rotterdam 17-11-1912.
 8. Jacoba Cornelia [2446], geb. Rotterdam 24-5-1914.
 9. Leendert [2447], geb. Rotterdam 16-3-1916, overl. Rotterdam 22-3-1916.
 10. Aagje Cornelia [2448], geb. Rotterdam 5-3-1918.

Arie KLOOTWIJK [2441] is op 7 januari 1941 gearresteerd en heeft gevangengezeten in het "Oranjehotel" en later in een drietal concentratiekampen waaronder Auschwitz. Net na de bevrijding is Arie door uitputting bezweken.

Bronnen: Gevangenen in het Oranjehotel, Aantekeningen D. van Wingerden, BS huw Rotterdam 1903, BS ovl Rotterdam 1906-1369, 1916-1517.XIIbo. Maarten KLOOTWIJK [2439] (zn. van XIan), geb. Rotterdam 15-1-1907, metaaldraaier, overl. Leek 22-1-1975, tr. [833] Rotterdam 13-2-1929 Willemijntje Elizabeth den HERDER [2449], geb. Rotterdam 6-1-1907, overl. Capelle a/d IJssel 3-4-1988.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [2450], geb. Rotterdam 21-6-1929.
 2. Hermanus Arie [2451], geb. Rotterdam 10-4-1931, volgt XIIIcl.
 3. Anna [2452], geb. Rotterdam 3-12-1932.
 4. Pieternella [2453], geb. Rotterdam 17-3-1934.
 5. Maarten [2454], geb. Rotterdam 23-9-1936.

Bronnen: Aantekeningen D. van Wingerden.


XIIIcl. Hermanus Arie KLOOTWIJK [2451] (zn. van XIIbo), geb. Rotterdam 10-4-1931, tr. [1219] Slochteren 21-2-1957 Eeltje Hendrika NIJBURG [3530], geb. Slochteren 15-8-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten Lambertus [3531], geb. Westerbroek 16-2-1967.

Bronnen: Aantekeningen R. van Lotringen, Eelde.


XIao. Arie KLOOTWIJK [2564] (zn. van Xv), geb. Rotterdam 28-7-1882, metaaldraaier, overl. Bennebroek 23-4-1959, tr. [2163] Haarlem 20-6-1906 Gerritje SCHUTTE [5650], geb. Kampen ca. 1884, dr. van Hendrik Jan SCHUTTE [5651], wagenlichter, en Jantien LIEKENDIJK [5652].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [5653], tr. [2164] P.J. HOGERVORST [5654].
 2. H.J. [5655], tr. [2165] C.E. TIGGELMAN [5656].
 3. J. [5657], tr. [2166] J.H. MAARTENSE [5658].
 4. A.C. [5659], tr. [2167] H.A. de WINTER [5660].

Bronnen: AAK, BS huw Haarlem 1906-278.


XIap. Gijsbertus KLOOTWIJK [2566] (zn. van Xv), geb. Rotterdam 6-3-1887, bankwerker en motorhersteller, overl. na 1937, tr. [867] Rotterdam 28-8-1912 Neeltje OUWENEEL [2572], geb. Rotterdam 11-11-1891, dr. van Evert OUWENEEL [2672] en Grietje KOOIJMAN [2673].
Dit gezin vertrok in augustus 1937 naar Den Haag.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [2573], geb. Rotterdam 1-3-1913, onderwijzeres o.l.o..
 2. Evert [2574], geb. Rotterdam 4-9-1915, volgt XIIbp.
 3. Arie [2575], geb. Rotterdam 8-12-1924, volgt XIIbq.

Bronnen: BS huw Rotterdam 1912.


XIIbp. Evert KLOOTWIJK [2574] (zn. van XIap), geb. Rotterdam 4-9-1915, onderwijzer, overl. Rhenen 6-7-1992, tr. [1158] Rotterdam 17-6-1942 Anna HELBERS [3395], geb. 18-12-1920, overl. Rhenen 18-11-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinout [3396], geb. verm. Rotterdam 7-2-1944, volgt XIIIcm.
 2. Wouter [3398], geb. Rhenen 9-8-1945, volgt XIIIcn.
 3. Liesbeth [3400], tr. [1161] Jaap [3401]. In 1992 woonden zij in Nijmegen.
 4. Annet [3402], tr. [1162] Kees [3403]. In 1992 woonden zij in Vorden.
 5. Martien [3404], geb. 7-3-1955, volgt XIIIco.

Na in Rotterdam gehuwd geweest te zijn in 1942 woonde dit gezin in 1992 in Rhenen. Hier zijn Evert en Anna ook overleden.
Bronnen: AAK, opgave Paula Doeven-Klootwijk.XIIIcm. Reinout KLOOTWIJK [3396] (zn. van XIIbp), geb. verm. Rotterdam 7-2-1944, tr. [1159] Maria H. REGTERING [3397], geb. verm. Velp 4-4-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Katja [3611], geb. Velp 7-3-1969.
 2. Danielle [3612], geb. Ede 9-3-1971, fluitist en fluitdocent.
 3. Joost [3613], geb. Ede 10-12-1973.

In 1992 en 1994 woonde dit gezin in Ede.
DaniŽlle [3612] is sinds 1998 afgestudeerd aan het conservatorium te Amsterdam en is werkzaam als fluitist en fluitdocent. Ze woont in Amsterdam.
Bronnen: AAK, opgave Joost Klootwijk en DaniŽlle Klootwijk [3612].XIIIcn. Wouter KLOOTWIJK [3398] (zn. van XIIbp), geb. Rhenen 9-8-1945, schrijver en journalist, tr. [1160] Myrna [3399].
Uit dit huwelijk:
 1. Lodewijk [5628].
 2. Teun [5629].

Dit gezin woonde in 1992 en 1994 in De Woude.
Wouter is bekend als schrijver van kinder- en kookboeken en van programma's zoals "Keuringsdienst van Waarden" en "Klootwijk aan Zee".
Bronnen: AAK en opgave Paula Doeven-Klootwijk.XIIIco. Martien KLOOTWIJK [3404] (zn. van XIIbp), geb. 7-3-1955, tr. [1163] Riet BERENTSCHOT [3405], geb. 25-9-1950.
Van 1992-1995 woonden zij in Rhenen.
Uit dit huwelijk:
 1. Koen [3598], geb. 30-9-1982.
 2. Jaap [3599], geb. 4-7-1984.
 3. Maartje [3600], geb. 25-3-1986.
 4. Floris [3601], geb. 26-7-1987.

Dit gezin woonde in 1992 en 1994 in Rhenen.
Bronnen: AAKXIIbq. Arie KLOOTWIJK [2575] (zn. van XIap), geb. Rotterdam 8-12-1924, overl. Purmerend 3-2-1967, tr. [2153] ? MANGER [5630].
Uit dit huwelijk:
 1. Geert [5631], geb. Delft 25-6-1954, volgt XIIIcp.
 2. Paula [5632], geb. Amsterdam 14-11-1955, tr. [2156] Pieter Marten DOEVEN [5639], geb. Koog aan de Zaan 23-3-1951.
 3. Hans [5633], geb. Purmerend 20-8-1958, volgt XIIIcq.
 4. ? [5634], tr. [2157] ? STEUTEL [5640].

Paula en Pieter hebben twee kinderen.
Bronnen: AAK en opgave Paula Doeven-Klootwijk.XIIIcp. Geert KLOOTWIJK [5631] (zn. van XIIbq), geb. Delft 25-6-1954, tr.(1) [2154] Yolanda SCHIPPERS [5635], geb. 17-7-1956.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas Arjen [5636], geb. 11-6-1985.
 2. Eva [5637], geb. 12-3-1989.

Geert KLOOTWIJK, tr.(2) [2155] Yvonne de JONG [5638], geb. Arnhem 16-5-1956.

Bronnen: Opgave Paula Doeven-Klootwijk en Eva Klootwijk [5637].


XIIIcq. Hans KLOOTWIJK [5633] (zn. van XIIbq), geb. Purmerend 20-8-1958, tr. [2158] Anneke de VRIES [5641], geb. Koog aan de Zaan 9-2-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Kees [5642].
 2. Tom [5643].

Bronnen: Opgave Paula Doeven-Klootwijk.


XIaq. Leendert KLOOTWIJK [2567] (zn. van Xv), geb. Rotterdam 18-8-1891, bankwerker, overl. Vlaardingen 30-10-1960, tr. [868] Rotterdam 31-5-1916 Antonia Apolonia LEMS [2576], geb. Charlois 24-10-1894, overl. Vlaardingen 31-12-1977, dr. van Bastiaan LEMS [5395] en Pleuntje SCHOLTZ [5396].
Dit gezin vertrok in november 1934 naar vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [2577], geb. Rotterdam 23-11-1916, overl. Vlaardingen 4-7-1991, tr. [1696] 11-10-1940 Jacob van der HOEST [4669], geb. Maassluis 7-5-1916, overl. Vlaardingen 8-8-1979.
 2. Pleuntje [2578], geb. Rotterdam 8-9-1918, tr. [1697] 15-5-1940 Johannes Gerhardt van der HOEST [4670], geb. Maassluis 25-1-1917.
 3. Aagje Cornelia [2579], geb. Rotterdam 31-3-1920, tr. [1698] 17-6-1947 Lourens van der SLOT [4671], geb. Schiedam 15-4-1919, overl. Vlaardingen 8-3-1989.
 4. Bastiaan [2580], geb. Rotterdam 13-6-1921, volgt XIIbr.
 5. Arie [2581], geb. Rotterdam 7-11-1923, volgt XIIbs.
 6. Trijntje Maria [2582], geb. Rotterdam 16-10-1927, tr. [1703] Vlaardingen 2-2-1949 Johannes HOOGERWERF [4686], geb. Vlaardingen 11-11-1924, overl. Zierikzee 6-9-2009.

Aanvullende informatie: (href=htm/2567.htm).
Opgave Loes Pieper-Klootwijk, BS huw Rotterdam 1916.XIIbr. Bastiaan KLOOTWIJK [2580] (zn. van XIaq), geb. Rotterdam 13-6-1921, overl. 16-4-1984, tr. [1610] 26-4-1947 Willy SIERAT [4672], geb. Den Haag 28-11-1926, overl. Haren 13-2-2006.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Aplonia [4673], geb. Vlaardingen 19-8-1947.
 2. Alberta Jacoba [4674], geb. Vlaardingen 24-5-1950.
 3. Leendert [4675], geb. Vlaardingen 15-5-1958, volgt XIIIcr.
 4. Wim [4449], geb. Rotterdam 11-9-1962, volgt XIIIcs.

Bronnen: Opgave Wim Klootwijk [4449] en opgave Loes Pieper-Klootwijk [4678], www.hollantsnet.nl.


XIIIcr. Leendert KLOOTWIJK [4675] (zn. van XIIbr), geb. Vlaardingen 15-5-1958, tr. [1702] Karin ZAAT [4683], geb. Wateringen 8-5-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael [4684], geb. Vlaardingen 7-6-1988.
 2. Denise [4685], geb. Vlaardingen 25-10-1990.

Bronnen: Opgave Loes Pieper-Klootwijk [4678].


XIIIcs. Wim KLOOTWIJK [4449] (zn. van XIIbr), geb. Rotterdam 11-9-1962, tr. [1611] Linda BAKKER [4450], geb. Vlaardingen 11-8-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Pricilla [4451], geb. Vlaardingen 27-5-1988.

Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.

Bronnen: Opgave Wim Klootwijk [4449] en opgave Loes Pieper-Klootwijk en Pricilla Klootwijk [4451].XIIbs. Arie KLOOTWIJK [2581] (zn. van XIaq), geb. Rotterdam 7-11-1923, overl. Hengelo 4-1-2010, tr. [1700] Vlaardingen 3-10-1946 Louise Theodora van der LINDEN [4676], geb. Vlaardingen 28-7-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert KOLWIJCK (naamswijziging in 1995) [4677], geb. Batavia 26-10-1947, volgt XIIIct.
 2. Louisa Elisabeth [4678], geb. Vlaardingen 6-8-1951, tr. [1699] Losser 5-9-1974 Ernst PIEPER [4679], geb. Hengelo 2-12-1947.

Bronnen: Opgave Loes Pieper-Klootwijk [4678].


XIIIct. Leendert KOLWIJCK [4677] (naamswijziging in 1995) (zn. van XIIbs), geb. Batavia 26-10-1947, tr. [1701] Malden 15-10-1979 Melanie BLOM [4680], geb. Almelo 15-11-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva [4681], geb. Malden 12-4-1980.
 2. Jasper [4682], geb. 19-4-1983.

Bronnen: Opgave Loes Pieper-Klootwijk [4678].


Vb. Ary KLOOTWIJK [56] (zn. van IVb), geb. Charlois ca. 1654, begr. Charlois 5-8-1705, tr. [19] Adriaantje Willemsdr van VLIET [57], geb. Charlois ca. 1657, overl. Charlois 17-5-1736.
Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje [63], geb. Charlois 4-3-1685, overl. Charlois 5-10-1757, tr.(ned.ger.)(1) [20] Charlois 31-10-1706, tr.kerk(1) [20] (aangetekend 8/10/1706) Johannes Adolfs KERSTJES [69], geb. Willemstad, tr.(ned.ger.)(2) [21] Charlois 4-12-1712, tr.kerk(2) [21] (aangetekend 11/11/1712) Aart Koenen de VISSER [70], geb. Rotterdam.
 2. Trijntje [64], geb. Charlois 4-8-1687.
 3. Willem [65], geb. Charlois 7-8-1689.
 4. Willem [66], geb. Charlois 1-4-1691.
 5. Willem [67], geb. Charlois 23-11-1692.
 6. Willem [68], ged. Charlois 5-6-1697 (get. Marijtje Willems).

In het begraafboef van Charlois lezen we:
Overledene Arijaentje Willems van Vliet, Weduwe van Arij Rokusz Klootwijk
Datum begraven 17-05-1736, Klasse f 3,-


Bronnen: DTB D Charlois 1697, DTB B Charlois 1736 Gaarders.Vc. Leendert KLOOTWIJK [59] (zn. van IVb), geb. Charlois ca. 1659, tr. [24] Zoetje LEENDERTS [60], geb. Charlois ca. 1660.
Uit dit huwelijk:
 1. Rochus [81], ged. Charlois 9-2-1681.
 2. Elisabeth [82], ged. Charlois 14-1-1685.
 3. Teuntje [83], ged. Charlois 28-9-1687.
 4. Lena [84], ged. Charlois 16-4-1690.
 5. Gerrit [85], ged. Charlois 25-5-1692.

Er bestaat een duidelijke aanwijzing dat de bovengenoemde Leendert [59] helemaal geen Klootwijk is maar een "van der Linden". In de Charloise bronnen deel II van Slijkerman over het volgende huwelijk gesproken wordt:
otr 16-7-1673 vertoog om te Rotterdam te tr. 11-8-1673: Leendert Rokussen van der Linden, jm van Heerjansdam x Soetjen Leenders Vermolen, jd van Charlois.IIb. Quiryn Cornelisz [4668] (zn. van I), geb. ca. 1525, tr. [1695] .
Kind(eren):
 1. Aert Crijnensz [2091], geb. ca. 1575, volgt IIIb.

Quiryn (Crijn) Cornelisz is mogelijk de vader van Aert Crijnenz waaruit de tak van Kleine Lindt ontstaat.


IIIb. Aert Crijnensz [2091] (zn. van IIb), geb. ca. 1575, landbouwer, schout en heemraad, overl. voor 22-5-1648, tr.(1) [699] Joosken Jans [2092], overl. voor 12-4-1613.
Aert Crijnensz, tr.(2) [700] 1613 Maria Jans [2093], overl. tussen 1624 en 12-11-1626.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn Aertsz KLOOTWIJK [3313], geb. ca. 1613, volgt IVc.
 2. Huijch KLOOTWIJK [2095], geb. Kleine Lint ca. 1617, volgt IVd.
 3. Leendert Aertsz KLOOTWIJK [3309], geb. ca. 1619, volgt IVe.
 4. Cornelis Aertsz KLOOTWIJK [3314], volgt IVf.
 5. Jacob Aertsz KLOOTWIJK [3315].

Aert Crijnensz, tr.(3) [701] Pluntie Jansdr [2094], overl. voor 22-5-1648.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Aertsz KLOOTWIJK [3316], overl. na 1664.

Aert was landbouwer te Kleine Lindt, schout 1603-1630, heemraad te Kleine Lindt 1633-1646 en heilge-geestarmmeester van Heerjansdam.
Bronnen: Duizend jaar voorgeslacht, K.J. Slijkerman 1987.IVc. Krijn Aertsz KLOOTWIJK [3313] (zn. van IIIb), geb. ca. 1613, molenaar op "Oude Somerland", overl. na 1684, tr. [1348] Geertien Hendriks van RENOY [3851], JD van Groep.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneken [3852], ged. Heinenoord 10-2-1664.
 2. Aeriaentien [3853], ged. Heinenoord 3-3-1666.
 3. Kornelis Krijnz [3854], ged. Heinenoord, volgt Vd.
 4. Aert Crijne [3942], geb. ca. 1670, volgt Ve.

In 1663 worden Krijn en Geertien ingeschreven als lidmaat in de kerk van Heinenoord (huwelijk?). Bij de doop van Aeriaentien was de getuige Leysbet Cornelisse.
Bronnen: Lidm Heinenoord 1663, D Heinenoord 1664, 1666.Vd. Kornelis Krijnz KLOOTWIJK [3854] (zn. van IVc), ged. Heinenoord, tr. [1352] Westmaas 10-11-1674 Lijntje Cornelis WEEDA [3855], ged. Westmaas 22-2-1649, dr. van Cornelis WEEDA [3856] en Commertje Dirkx. [3857].
Uit dit huwelijk:
 1. Kommertje Cornelisse [3858], ged. Heinenoord 23-2-1681, tr. [1351] Cornelis Janse van der POEL [3859], ged. 14-7-1680, zn. van Jan Cornelisse van der POEL [3860] en Barber Jans van der LOFF [3861].Ve. Aert Crijne KLOOTWIJK [3942] (zn. van IVc), geb. ca. 1670, watermolenaar, tr. [1384] Maria Cornelisse [3943].
Uit dit huwelijk:
 1. Krijn [5387], ged. Heinenoord 13-5-1685.
 2. Cornelis [5388], ged. Heinenoord 24-2-1690.
 3. Geertje [5389], ged. Heinenoord 27-1-1692.
 4. Leendert Aerts [1804], geb. ca. 1695, volgt VId.
 5. Cornelia Aerts [3944], geb. Heinenoord 11-3-1696, tr.(1) [1385] Numansdorp ca. 1718 Jacobus Bastiaans HOGEERWERF [3945], tr.(2) [1386] Numansdorp 31-1-1723 Jacobus Geertse van der ELST [3946].

Bronnen: Ons Voorgeslacht 1970.


VId. Leendert Aerts KLOOTWIJK [1804] (zn. van Ve), geb. ca. 1695, tr. [615] Heinenoord 9-5-1723 Lijsbeth Gerrits WESTDIJK [1805].
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje [1806], ged. Heinenoord 8-10-1724.
 2. Aart [1571], ged. Heinenoord 3-11-1726, volgt VIIg.
 3. Marietje [1807], ged. Heinenoord 12-9-1728.
 4. Gerrit [1808], ged. Heinenoord 14-1-1731.
 5. Cornelia [1809], ged. Heinenoord 30-5-1734.
 6. Geertruij [1810], ged. Heinenoord 4-12-1735.
 7. Crijna [1811], ged. Heinenoord 10-11-1737, tr.(1) [617] Abraham NIEUWLAND [1817], tr.(2) [618] Heinenoord 3-11-1776 Leendert Jacobszn van BEEK [1818], geb. Oud Beijerland.
 8. Cornelis [1812], ged. Heinenoord 6-3-1740.
 9. Gerrit [1684], ged. Heinenoord 29-9-1743, volgt VIIh.

De ouders van Leendert zijn nog onbekend, het vermoeden bestaat echter dat het Aart Crijne Klootwijk en Maria Cornelisse zijn die in 1696 in Heinenoord een dochter kregen. Leendert zou dan een kind van Aart zijn dat voor 1695 geboren is. Voor 1695 zijn de gegevens van de DTB-registers echter moeilijk te vinden.

Uit de trouwboeken van de kerk van Heinenoord op 9 mei 1723:
'Leendert Aartszn Clootwijk J.M. van Heinenoord en Lijsbeth Geerts Westdijk J.D. van Heinenoord bijde alhier wonagtig'
Bronnen: T heinenoord 4.19-1723.VIIg. Aart KLOOTWIJK [1571] (zn. van VId), ged. Heinenoord 3-11-1726, overl. voor 1812, tr.(1) [616] Heinenoord 4-7-1773 Cornelia TROOST [1814], geb. Heinenoord.
Aart KLOOTWIJK, tr.(2) [552] Heinenoord 28-12-1777 Jannetje STOLK [1572], geb. Goidschalxoord ca. 1754, overl. Heinenoord 16-7-1812, dr. van Adrianus STOLK [6357] en Kaatje de JONG [6358].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1573], geb. Heinenoord 17-7-1778, overl. Heinenoord 9-9-1844, tr. [553] Stoffeltje MANSVELD [1575], geb. ca. 1783, overl. Sint Anthoniepolder 29-5-1850, dr. van Stoffel MANSVELD [6423] en Neeltje KRUITHOF [6424].
 2. Adrianus [1729], geb. Heinenoord 11-4-1781.
 3. Lijsbeth [1574], geb. Heinenoord 7-3-1783, overl. Goidschalxoord 5-5-1831, tr. [554] Johannes 't HOOFD [1576], schipper.
 4. Catharina [1730], geb. Heinenoord 23-11-1784, overl. Numansdorp 20-7-1858, tr. [665] Gijsbert VERRIJ [1992], geb. Numansdorp 16-5-1784, zn. van Jacob Maarten VERRIJ [4306] en Aagje de WINTER [4307].
 5. Gerrit [1555], geb. Heinenoord 17-7-1787, volgt VIIIl.

Het is opmerkelijk dat Aart voor de eerste maal getrouwd is toen hij 46 jaar was. Vier jaar later trouwt hij voor de tweede maal. Hij was toen 51 jaar en hij kreeg hierna nog vijf kinderen.
Bij het overlijden van Catharina (of Cathrijna zoals in de doopboeken staat) wordt als leeftijd 71 jaar opgegeven. Dit klopt niet helemaal met de overige gegevens.
De LDS-archieven vermelden de ouders van Aart als Arij Leenderts Klootwijk en Hadeweij van den Boogert en de geboortedatum van Aart op 1738. Ik denk dat dit een onjuiste aanname is.

Uit de trouwboeken van heinenoord:
'4 july 1773 Aart Klootwijk J.M. en Cornelia Troost weduwe van Cornelis Troost beide geboren en wonende te Heinenoort'
'28 december 1777 Aart Klootwijk, Weduwnaar van Cornelia Troost, geboren en wonende te Heinenoort en Jannetje Stolk, J.D. geboren te Goidschalxoort en wonende te Heinenoort.'
Lijsbeth wordt later Elizabeth genoemd.

Bronnen: T heinenoord 4-1773, 4.85-1777, D heinenoord 2.217-1778, 2.224-1781, 2.228-1783, 2.231-1784, 2.237-1787, BS Goidschalxoord Ovl 831-3, BS ovl Heinenoord 1812-58, 1844-27, BS ovl Numansdorp 1858-65, BS ovl Maasdam 1850-19.VIIIl. Gerrit KLOOTWIJK [1555] (zn. van VIIg), geb. Heinenoord 17-7-1787, schippersknecht horlogemaker, overl. Goidschalxoord ca. 28-2-1846, tr. [456] Numansdorp 29-1-1813 Lena KLEINENDORST [1556], geb. Westmaas 1787, overl. Goidschalxoord ca. 1-4-1838, dr. van Cornelis KLEINENDORST [1564] en Neeltje van DALEN [1565].
Uit dit huwelijk:
 1. Aart [1731], geb. Numansdorp ca. 1-7-1813, overl. Numansdorp 2-7-1813.
 2. Aart [1591], geb. Numansdorp ca. 7-1814, overl. Goidschalxoord 10-4-1837.
 3. Neeltje [1557], geb. ca. 1816, overl. Heinenoord 22-12-1817.
 4. Kornelis [1558], geb. Goidschalxoord ca. 6-11-1818.
 5. Jan [1418], geb. Goidschalxoord ca. 16-7-1821, volgt IXo.
 6. Neeltje [1559], geb. Goidschalxoord ca. 24-11-1824, overl. Heinenoord 16-5-1848, tr. [470] Goidschalxoord 12-9-1845 Jan GROEN [1560], geb. Mijnsheerenland ca. 1820, zn. van Arie GROEN [5991] en Maria SNIJDERS [5992].

Zoals in diversen akten vermeld is was Gerrit van beroep schippersknecht. In de overlijdensakte van zijn dochter Neeltje was de tweede getuige Johannes 't Hoofd. Deze Johannes was schipper van beroep en misschien wel de baas van Gerrit. Deze Johannes was de zwager van Gerrit Klootwijk.
Uit de akten lijkt het dat dit gezin van Heinenoord naar Goidschalxoord is verhuisd en later weer van Goidschalxoord naar Heinenoord. Dit hoeft echter niet het geval te zijn omdat de gemeente Goidschalxoord (of Godschalkoord) slechts van 1818-1855 een zelfstandige gemeente was. Voor 1818 en na 1855 behoorde Goidschalxoord tot de gemeente Heinenoord.
Opmerkelijk is dat de overlijdensakte van Aart in 1813 geheel in de franse taal opgesteld was.

Bronnen: BS ovl numansdorp 1813-48, BS ovl Heinenoord 1817-24, 1848-25, 1904-40, BS geb Goidschalxoord 1824-9, 1826-3, 1837-3, 1838-5, 1846-3, BS huw Goidschalxoord 1845-2.IXo. Jan KLOOTWIJK [1418] (zn. van VIIIl), geb. Goidschalxoord ca. 16-7-1821, arbeider en schippersknecht, overl. Heinenoord 18-12-1904, tr. [521] Heinenoord 9-10-1845 Willemijntje VOLLAART [1419], geb. Strijen ca. 1823, dr. van Mozes VOLLAART [5465] en Maaike in 't VELD [5466].
Uit dit huwelijk:
 1. Lena [1561], geb. Goidschalxoord ca. 3-2-1846, tr. [2098] Heinenoord 28-4-1869 Arij LEEUWENBURGH [5467], geb. Heinenoord ca. 1842, zn. van Boudewijn LEEUWENBURGH [5468] en Adriaantje PONSE [5469].
 2. Gerrit [1562], geb. Goidschalxoord ca. 17-4-1848, overl. Goidschalxoord 25-1-1850.
 3. Gerrit [1420], geb. Goidschalxoord 8-7-1850, volgt Xw.
 4. Maaike [1563], geb. Heinenoord 9-7-1852, overl. Maasdam 6-10-1923, tr. [2558] Maasdam 18-5-1882 Aris MONSTER [6494], geb. Maasdam ca. 1851, overl. Maasdam 28-6-1930, zn. van Pieter MONSTER [6495] en Dirksje SCHIPPERS [6496].
 5. Mozes [1424], geb. Westmaas 24-6-1856, volgt Xx.
 6. Neeltje [2035], geb. Rhoon 8-8-1861, overl. 1956, tr. [2100] Heinenoord 13-4-1883 Jan van der LINDEN [5470], geb. Oud-Beijerland ca. 1855, overl. Heinenoord 14-10-1927, zn. van Wijnand van der LINDEN [5471] en Anna OOSTERMAN [5472].
 7. Aartje [2036], geb. Rhoon 12-5-1863, overl. Rhoon 5-2-1865.
 8. Bastiaantje [2037], geb. Rhoon 14-1-1865, tr. [2102] Heinenoord 5-11-1886 Hendrik Adrianus de ZEEUW [5473], geb. Heinenoord ca. 1863, overl. IJsselmonde ca. 21-11-1946, zn. van Leendert de ZEEUW [5474] en Jaapje BOSHUIZEN [5475].

Als achternaam van Willemijntje zien we naast VOLLAART ook VOLAART en POLAARD.
Op 5 april 1855 is er een levenloze zoon aangegeven te Westmaas, vader Jan was toen 33 jaar en arbeider.

Bronnen: BS geb heinenoord 1852-26, BS huw heinenoord 1845-5, 1869-3, 1883-8, 1886-15, BS ovl heinenoord 1904-40, BS geb goidschalxoord 1846-3, 1848-2, 1850-5, BS ovl goidschalxoord 1850-2, BS geb westmaas 1856-18, BS huw Maasdam 1882-12, BS ovl Maasdam 1923-10, BS geb rhoon 1861-30, 1863-30, 1865-6, BS ovl rhoon 1865-5.Xw. Gerrit KLOOTWIJK [1420] (zn. van IXo), geb. Goidschalxoord 8-7-1850, timmerman en aannemer, overl. Papendrecht 4-2-1937, tr.(1) [524] Papendrecht 13-11-1875 Arietje van den ADEL [1421], geb. Papendrecht 3-2-1855, overl. Papendrecht 18-4-1897, dr. van Arie van den ADEL [1422] en Johanna de HEER [1423].
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1443], geb. Papendrecht 17-1-1876, volgt XIar.
 2. Wilhelmina [1444], geb. Genemuiden 19-7-1878, overl. Papendrecht 3-7-1933, tr. [1101] Papendrecht 6-7-1899 Teunis VERHEUL [3271], geb. Papendrecht 21-9-1872, overl. 7-3-1964.
 3. Pieternella [1445], geb. Papendrecht 26-3-1880, overl. Wijngaarden 31-8-1957 (bijgezet in het familiegraf te Papendrecht), tr.(1) [2078] Papendrecht 6-9-1916 Tane H. HOEKSTRA [5435], geb. Franeker 5-10-1871, dominee, overl. Papendrecht 2-2-1917, zn. van Hijlke Tanes HOEKSTRA [6222] en Wikje Wijtses TIELBACH [6223], tr.(2) [1102] Raamsdonk 3-8-1921 Dirk Jacob van de GRAAF [3272], geb. Papendrecht 13-12-1889, dominee, overl. Wijngaarden 3-5-1960, zn. van Jan van de GRAAF [4378] en Johanna Jacoba DUIJVELSDIJK [4379].
 4. Johanna [3306], geb. Papendrecht 24-11-1882, overl. Baarn 12-2-1966, tr. [1103] Izaak KIEVIT [3273], geb. Oud-Vossemeer ca. 1888, Ned Herv Predikant, overl. Dordrecht 4-6-1954, zn. van Leendert KIEVIT [6479] en Maatje Izaaka van de VAATE [6480]. Ds. Izaak Kievit was bij zijn overlijden in 1954, Emeritus Predikant van de Ned. Hervormde Gemeente van Baarn.
 5. Janna Ariena [1430], geb. Papendrecht 4-7-1888, overl. 4-1-1920, tr. [1581] Papendrecht 9-8-1916 Dirk Jacob van de GRAAF [3272], geb. Papendrecht 13-12-1889, dominee, overl. Wijngaarden 3-5-1960, zn. van Jan van de GRAAF [4378] en Johanna Jacoba DUIJVELSDIJK [4379].

Gerrit KLOOTWIJK, tr.(2) [535] Marie BREEMAN [1469], geb. ca. 1895, overl. na 1937.

Gerrit kwam op 9-1-1875 van heinenoord naar papendrecht. Hij was toen nog ongehuwd en trok in bij winkelier Pieter Wageningen(?) en zijn vrouw Pleuntje Visser in huisnummer B33a. Na het overlijden van Pieter vertrok Gerrit op 15-9-1875 naar Genemuiden. Twee maanden later trouwt hij in papendrecht maar blijft in Genemuiden wonen. (Zie de foto van Arietje rond die tijd, ze was al vele maanden in verwachting van Willem). Pas op 11-12-1878 vestigd hij zich, met vrouw en twee kinderen, in papendrecht in huis A59a.

Gerrit liet door zijn broer Mozes de villa Kerbuurt 110 te Papendrecht bouwen voor f 30.000,--. Later is deze villa verkocht aan de fam. Oskam voor f 5.000,--.

Arietje van den ADEL veloor op jonge leeftijd haar ouders en is opgevoed door Willem de Heer, een broer van haar moeder.

Op 9-8-1891 werd er een levenloze dochter aangegeven van Gerrit en Arietje.

De tweede vrouw van Gerrit, Marie Breeman, 45 jaar jonger dan Gerrit, was een halfzus van Kors Breeman, de man van Bastiana Arietje Pieternella, de kleindochter van Gerrit.

Op een foto van de hervormde meisjesvereniging "Lydia" uit 1910 zijn er een aantal van de dochters van Gerrit te zien: Miena Klootwijk (Wilhelmina?), Jo Klootwijk (Johanna?), Lena Klootwijk (Lena Mozesdr?), Ariena Klootwijk (Janna Ariena?) en de presidente Pietje Klootwijk (Pieternella?). De foto is genomen in de tuin van de familie Klootwijk op Kerkbuurt 110.

Dochter Pieternella trouwde eerst met dominee Hoekstra en daarna met dominee van de Graaf, de weduwnaar van haar zus Janna Ariena.
Op een foto uit 1907 is deze Janna Ariena (Rien) Klootwijk ook nog te zien met een club meisjes die een toneelstukje in gestudeerd hadden ten bate van het Griene Kruis.

AANNEMERSBEDRIJF GERRIT KLOOTWIJK
Als uitvoerder bij de Gebr. Visser kwam timmerman Gerrit Klootwijk in Papendrecht wonen. Hij was geboren in 1850 te Goidsschalkoord, als zoon van Jan K jk en Willemijntje Vollaart, overleden in 1937 te Papendrecht. Gerrit trouwde in 1875 met Arietje van den Adel (1855-1897), dochter van Arie van den Ade ohanna de Heer.
Waarschijnlijk is hij bij de Gebr. Visser tijdens een werk in de Hoekse Waard in dienst gekomen, evenals zijn broer Mozes Klootwijk (metselaar), die oo apendrecht ging wonen. Het gezin Klootwijk woonde aan het Oosteind, maar Gerrit nam zijn vrouw ook wel mee naar het werk als uitvoerder. Tijdens de bouw en stoomgemaal in Mastenbroek werd zijn dochter Willemina geboren, in Genemuiden, waar het echtpaar tijdelijk verbleef.
In 1886 ging Gerrit als aannemer samenwerken met Adriaan Visser. Toen deze in 1895 ging rentenieren, zette Gerrit als zelfstandig aannemer het bedrijf Hij was bevriend met de andere broers Visser, in het bijzonder met Mart Visser, met wie hij bij de uitvoering van grotere werken van de Gebr. Visser sa kte. Zij waren ook getuige bij de aangiftte van elkaars kinderen en stonden voor elkaar borg bij een werk. Zij schreven in op dezelfde werken en ook Ger hafte zich een Scheveningse bom aan (een zeer stabiel vissersschip) om er een heistelling op te kunnen plaatsen, nadat Mart Visser daar al een paar jaar r mee aan de slag was gegaan (voor heiwerken op het water).
De zaken gingen goed en er werd zelfs werk aangenomen in China (1907). Bij de stad Shanghai moest een haven worden aangelegd. Gerrit voerde het werk ui en met Van Hattem en Blankevoort uit Sliedrecht. Het materiaal was drie maanden onderweg en zoon Willem Klootwijk (1876) ging er als uitvoerder met zijn heen. Willem was in 1902 getrouwd met Pieternella Johanna Kamermans (1877-1961), d.v. Bastiaan Kamermans (kastelein in het Westeind te Papendrecht) en e Ottevanger. Het gezin bleef drie jaar weg.
In 1909 liet Gerrit Klootwijk een groot huis bouwen in de Kerkbuurt, nr. 110, dat er nog staat. In 1917 had hij een jaarinkomen van f 10.000 en zijn zo lem verdiende f 2000 per jaar. Tot de crisis, ca. 1930, bleef het bedrijf bestaan.
Kinderen van Gerrit Klootwijk en Arietje van den Adel
- Willem (1876), aannemer, huwde 1902 Pieternella Joh. Kamermans, 4 zoons en 3 dochters;
- Willemina (1878), huwde 1899 Teunis Verheul, boer in het Westeind te Genemuiden;
- Pieternella (1880), huwde ... Van de Graaf;
- Johanna (1882), huwde Isak Kievit, predikant;
- Janna Ariena (1888), huwde 1916 Dirk Jacob van de Graaf, predikant;
(Uit 300 JAAR FAMILIE VISSER TE PAPENDRECHT: BOEREN, BURGERS EN AANNEMERS door H.W.G. van Blokland-Visser)

Bronen: Wilhelmina volgens opgave van Lena Klootwijk, BS geb Papendrecht 1876-13, 1880-27, 1882-110, 1888-66, BS huw Papendrecht 1875-24, 1916-26, BS ovl Papendrecht 1891-73, BS huw Raamsdonk 1921-42, BS Wijngaarden HVWA, BEV Papendrecht 1860, 1880, 1890, AAK A-1897, W-1933, G-1937, I-1954, P-1957, J-1966, Kent u ze nog... de Papendrechters (1975) foto 18, Papendrecht in oude ansichten deel 2 (1976) foto 72, www.zerken.nl.XIar. Willem KLOOTWIJK [1443] (zn. van Xw), geb. Papendrecht 17-1-1876, overl. Papendrecht 6-4-1953, tr. [530] Papendrecht 17-12-1902 Pieternella Johanna KAMERMANS [1446], geb. Papendrecht 18-4-1877, overl. Papendrecht 12-12-1961, dr. van Bastiaan KAMERMANS [1447] en Annigje OTTEVANGER [1448].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [1449], geb. Papendrecht 12-9-1903, overl. 16-3-2006, tr. [1100] Maria Judica de JONG [3270], geb. 30-8-1913, overl. 25-5-1987.
 2. Bastiaan [1450], geb. Papendrecht 18-4-1905, overl. Shanghai 31-8-1907.
 3. Bastiana Pieternella [1451], geb. Shanghai 23-1-1908, overl. Shanghai 6-4-1909.
 4. Bastiana Arietje Pieternella [1452], geb. Shanghai 2-9-1909, overl./begr. Putten 21/25-10-1999, tr. [539] Kors BREMAN [1480], overl. 14-5-1990. Woonden in 1953 op Texel.
 5. Annigje [1453], geb. Papendrecht 16-10-1910, overl. 22-8-1977.
 6. Pieternella Johanna [1454], geb. Papendrecht 19-7-1912.
 7. Bastiaan Willem [1455], geb. Papendrecht 15-9-1913, volgt XIIbt.
 8. Jan Willem [1456], geb. Papendrecht 15-12-1914, volgt XIIbu.
 9. Willem [1457], geb. Papendrecht 10-12-1918, volgt XIIbv.

Willem ging in 1907 naar Shanghai voor havenaanleg. Enkele dagen na aankomst overleed zijn zoontje Bastiaan.
Annigje[1443] is begraven op de begraafplaats van Papendrecht.

Bronnen: Familie-register van Willem en Pieternella Johanna en aanvullingen Lena Klootwijk [1442], AAK W-1953, www.zerken.nl.XIIbt. Bastiaan Willem KLOOTWIJK [1455] (zn. van XIar), geb. Papendrecht 15-9-1913, overl. 21-12-1982, tr. [536] Riena VISSER [1470], geb. 23-11-1916.
Woonden in 1953 in Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Bastiaan [1471], geb. 29-10-1939, volgt XIIIcu.
 2. Joost [1472], volgt XIIIcv.

Bronnen: AAK W-1953.


XIIIcu. Willem Bastiaan KLOOTWIJK [1471] (zn. van XIIbt), geb. 29-10-1939, tr. [1818] Petronella Hermina MAATMAN [4928], overl. 18-8-1998.
Uit dit huwelijk:
 1. Jody Petronella [4929], geb. Doorn 28-5-1965.
 2. Remy Bastiaan [4930], geb. Doorn 18-6-1967.

Bronnen: Opgave Jody Klootwijk.


XIIIcv. Joost KLOOTWIJK [1472] (zn. van XIIbt), tr. [1819] Trudy [6752].
Uit dit huwelijk:
 1. Michaela Claudette (Mick) [4931], geb. Doorn 4-4-1966, adm. medewerkster.
 2. Ramon Alain Victor [4932], geb. Doorn 8-11-1969, volgt XIVbu.

Bronnen: Opgave Jody Klootwijk.


XIVbu. Ramon Alain Victor KLOOTWIJK [4932] (zn. van XIIIcv), geb. Doorn 8-11-1969, tr. [2659] Driebergen 19-11-2001 Esther BENNIS [6753], geb. Ridderkerk 17-4-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Casper George [6754], geb. Utrecht 20-6-2000.
 2. Simon Chaim Rien [6755], geb. Utrecht 1-7-2004.
 3. Anna DaniŽlle Sterre [6756], geb. Utrecht 28-2-2006.XIIbu. Jan Willem KLOOTWIJK [1456] (zn. van XIar), geb. Papendrecht 15-12-1914, woonde in Rotterdam, overl. 11-7-2003, tr. [537] Sliedrecht 3-12-1940 Maria Heiltje de RUITER [1473], geb. Sliedrecht 27-10-1917, dr. van Gerrit de RUITER [4434] en Klazina BOOGAARD [4435].
Woonden in 1953 in Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem [1474].
 2. Gerrit [1475], overl. 12-1977.
 3. Jan Willem [1476], geb. Sliedrecht 16-5-1954.
 4. Pieternella Johanna [1477], geb. 23-9-1945, tr. [1762] 11-6-1968 J. PEET [4808].

Bronnen: AAK W-1953, J-1954, BS Sliedrecht HVWA, aanvullingen Jan Willem Peet.


XIIbv. Willem KLOOTWIJK [1457] (zn. van XIar), geb. Papendrecht 10-12-1918, overl. Den Haag 15-5-1999, tr. [538] Corstiana de WIT [1478], geb. Sliedrecht 11-4-1919, overl. Den Haag 28-11-1995.
Woonden in 1953 in Baarn.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Johanna [1479], geb. Baarn 25-7-1950.
 2. Pieter Willem Corstiaan [4331], geb. Baarn 18-9-1952, volgt XIIIcw.

Bronnen: AAK W-1953, opgave Wilco Klootwijk (Pieter Willem Corstiaan).


XIIIcw. Pieter Willem Corstiaan KLOOTWIJK [4331] (zn. van XIIbv), geb. Baarn 18-9-1952, tr. [1565] S. DIETZ [4332], geb. 12-12-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Isabella Charlotte Corstiana [4333], geb. 18-8-1987.
 2. Laurens Willem Nicolaas [4334], geb. 5-4-1989, overl. 5-4-1989.
 3. Sibrecht Daniel Pieter [4335], geb. 19-4-1990.

Bronnen: Opgave Wilco Klootwijk [4331].


Xx. Mozes KLOOTWIJK [1424] (zn. van IXo), geb. Westmaas 24-6-1856, metselaar en klompenmaker, overl. 13-11-1932, tr. [525] Papendrecht 17-7-1885 Klazina de VROOMEN [1425], geb. Molenaarsgraaf 21-6-1865, overl. 8-2-1945, dr. van Gerrit de VROOMEN [1426] en Lena REIJERKERK [1427].
Mozes en zijn vrouw woonden in 1932 op het Oosteind 69 te Papendrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [1428], geb. Papendrecht 3-5-1886, overl. Papendrecht 23-7-1917.
 2. Gerrit [1429], geb. Papendrecht 11-9-1887, overl. Papendrecht 7-1-1888.
 3. Gerrit [1431], geb. Papendrecht 19-9-1888, volgt XIas.
 4. Lena [1432], geb. Papendrecht 4-10-1890, overl. Dordrecht 18-8-1981.
 5. Wilhelmina [1433], geb. Papendrecht 4-3-1893, overl. Dordrecht 30-7-1959, tr. [1556] Willem de KONING [4314], geb. 20-1-1893, overl. 12-2-1959.
 6. Maaike [1493], geb. Papendrecht 15-12-1894, overl. Dordrecht 19-3-1962.
 7. Teunis [1434], geb. Papendrecht 4-2-1897, volgt XIat.
 8. Leendert [1494], geb. Papendrecht 16-7-1899, overl. Papendrecht 14-11-1899.
 9. Geertruida [1435], geb. Papendrecht 9-8-1900, overl. Papendrecht 11-11-1990.
 10. Bastiaan [1436], geb. Papendrecht 30-11-1901, vertrokken naar Afrika, overl. Dulstroom Zuid-Afrika.
 11. Cornelia [1438], geb. Papendrecht 18-7-1904, overl. Papendrecht 25-12-1993, tr. [528] Bastiaan van der ESCH [1441], geb. 8-2-1904, overl. 4-1-1984.
 12. Arie [1437], geb. Papendrecht 16-4-1908, volgt XIau.

Mozes kwam omstreeks 1885 naar papendrecht en trok in bij zijn schoonvader Gerrit de Vroomen, broodslijter. Hij werd al gauw 'hoofd van het gezin' doordat zijn schoonmoeder overleed. Hij woonde toen op het oosteind in huis nummer A45. In 1890 woonde hij nogsteeds op het oosteind nummer B20 (nieuw). Bij hem in woonde ook Adrianus Langerak uit ijsselmonde en Johannes Holting uit ooltgensplaat. Beide waren ook klompenmakers en waarschijnlijk 'hulpen' van Mozes.

Een foto van de christelijke gemengde zangvereniging "Advendo" te Papendrecht uit 1907 laat waarschijnlijk de 21-jarige Jan Klootwijk zien. Op een foto uit 1929 van de hervormde jongelingsvereniging "Calvijn" is de 28-jarige Bas (Bastiaan?) Klootwijk te zien.

Bastiaan[1441] en Cornelia[1438] zijn begraven op de begraafplaats te Papendrecht. Hier staat de geboortedatum 19-09-1904 bij Cornelia. Ook Maaike[1493] ligt hier begraven "schoonzuster en tante". Verder staat er een oude grafsteen "onze ouders" Willem de Koning en Wilhelmina Kloowijk[1433].

Bronnen: Familie-register van Mozes en Klazina, BS geb Papendrecht 1886-50, 1887-75, 1888-81, 1890-82, BS huw Papendrecht 1885-13, AAK M-1932, C-1993, BEV Papendrecht 1880, 1890, Kent u ze nog... de Papendrechters (1975) foto 21 & 67.XIas. Gerrit KLOOTWIJK [1431] (zn. van Xx), geb. Papendrecht 19-9-1888, metselaar, overl./begr. Sliedrecht 18/22-3-1963, tr. [542] Sliedrecht 25-3-1916 Jannetje Pietje MES [1485], geb. Sliedrecht 15-1-1885, begr. Sliedrecht 23-10-1975, dr. van Arie MES [4429] en Willemina KLEIN [4430].
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Janna [1486], geb. Geertruidenberg 5-8-1917, overl. 8-5-1975, tr. [1098] Sliedrecht 16-9-1941 W. SMIT [3268], geb. ca. 1918. Woonden in 1963 in Amsterdam.
 2. Klazina [1487], geb. Papendrecht 9-1-1919, tr. [1099] Sliedrecht 4-4-1950 H. VERSLUIS [3269], geb. ca. 1917. Woonden in 1963 in Tiel.
 3. Jan Mozes [1488], geb. Papendrecht 28-8-1921, volgt XIIbw.
 4. Hermijntje [1489], geb. Papendrecht 18-12-1923, vertrokken naar Zuid-Afrika, tr. [544] Sliedrecht 26-8-1947 Simon ADRIAANSE [1492], geb. Sliedrecht 15-12-1920, zn. van Cornelis Hendrik ADRIAANSE [4431] en Machelina Cornelia WILLEMSTEIN [4432]. Woonden in 1963 in Durban (ZA).

Op een buurtfoto uit 1923 voor het huis van bakker Van der Esch in de Kerkbuurt te Papendrecht zijn er twee meisjes van 5 Š 6 jaar te zien met de namen Mientje en Sientje Klootwijk. Dit zijn waarschijnlijk Wilhelmina en Klazina, de oudste dochters van Gerrit en Janna.

Er is onduidelijkeheid over het geboortejaar van Gerrit [1431]. Op zijn grafzerk staat 1889 terwijl alle andere gegevens meer richting 1888 gaan.

Bronnen: AAK G-1963, Papendrecht in oude ansichten deel 2 (1976) foto 19. BS Papendrecht via Historische Vereniging West Alblasserwaard, BS Sliedrecht HVWA, www.graftombe.nl, BS ovl Sliedrecht 1916-17.XIIbw. Jan Mozes KLOOTWIJK [1488] (zn. van XIas), geb. Papendrecht 28-8-1921, tr. [543] Franciska HOEFFS [1490].
Woonden in 1963 in OsnabrŁck.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis [1491].

Jan kwam in 1945 uit krijgsgevangenschap uit Duitsland terug met een duitse vrouw (Ciska). Hierna is hij "uit" de familie gezet. Ze hebben ca. 6 kinderen waaronder een zoon Teunis. Laatst bekende woonplaats is in Rijswijk.
Bronnen: AAK G-1963.XIat. Teunis KLOOTWIJK [1434] (zn. van Xx), geb. Papendrecht 4-2-1897, overl. Dordrecht 7-4-1949, tr. [527] Papendrecht 31-5-1922 Grietje Adriana ROMEIJN [1439], geb. Papendrecht 8-5-1896, overl. Papendrecht 31-10-1993, dr. van Bastiaan ROMEIJN [6602] en Adriana Grietje BOEL [6603].
Het woonhuis van Teunis bij zijn overlijden was Kerkbuurt 36 te Papendrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Grietje [1460], geb. Papendrecht 11-1-1924, tr. [531] Th. HAVERHALS [1465].
 2. Klazina [1461], geb. Papendrecht 18-7-1925, tr. [532] Pieter van HEUSDEN [1466], geb. Vlaardingen 5-6-1913, overl. Papendrecht 27-8-2007.
 3. Johanna [1462], geb. Papendrecht 23-10-1928, overl. Papendrecht 18-4-2008, tr. [533] J.P. MUIS [1467].
 4. Jan Mozes [1463], geb. Papendrecht 26-1-1933, overl. Papendrecht 2-3-1933.
 5. Lena [1442], geb. Papendrecht 24-5-1934, kassier Rabobank, overl. Papendrecht 21-1-2008.
 6. Bastiana Elizabeth [1464], geb. Papendrecht 21-10-1937, tr. [534] Johannes Bernardus WUBBELING [1468], geb. 20-3-1940, overl. Papendrecht 30-7-2007.

Het woonhuis van Teunis bij zijn overlijden was Kerkbuurt 36 te Papendrecht.

Bronnen: Familie-register van Teunis en Grietje Adriana, AAK T-1949, www.hollantsnet.nl.XIau. Arie KLOOTWIJK [1437] (zn. van Xx), geb. Papendrecht 16-4-1908, vertrokken naar Afrika, overl. Port Elizabeth (ZA) 23-6-1982, tr. [526] Riek de HEER [1440].
Uit dit huwelijk:
 1. Gre [1483], geb. 1940, tr. [541] Ger BAKKER [1484].
 2. Arie Jasmo [1481], geb. 1942, volgt XIIbx.

Op een schoolfoto uit 1918 van een groep leerlingen van de oostelijke school te Papendrecht is de 10-jarige Arie te zien.
Bronnen: Kent u ze nog... de Papendrechters (1975) foto 2.XIIbx. Arie Jasmo KLOOTWIJK [1481] (zn. van XIau), geb. 1942, woont in Zuid-Afrika, tr. [540] Olga de WISPELEARE [1482].
Uit dit huwelijk:
 1. Michelle [6718].
 2. Debbie [6719].
 3. Erik Arie [6720], geb. 1971.

Bronnen: Opgave Arie Jasmo Klootwijk [1481].


VIIh. Gerrit KLOOTWIJK [1684] (zn. van VId), ged. Heinenoord 29-9-1743, tr. [595] Heinenoord 6-11-1791 Annigje GROEN [1685], dr. van Jan Janse GROEN [5824] en Aartie de WIT [5825].
Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbeth [1813], ged. Heinenoord 6-5-1793, tr. [2246] Oud Beijerland 19-11-1829 Jan LANDHEER [5829], geb. Oud Beijerland 21-6-1797, zn. van Klaas LANDHEER [5830] en Lijsbet KAMP [5831].
 2. Aartje [1815], ged. Heinenoord 17-4-1794, tr. [2239] Nieuw Beijerland 8-2-1818 Adrianus ROOS [5818], geb. Heinenoord 31-8-1794, zn. van Arij ROOS [5819] en Hermijna STOLK [5820].
 3. Maria [1816], ged. Heinenoord 13-6-1795, tr. [2244] Laurens van REIJ [5826], geb. Oud Beijerland 16-1-1799, zn. van Laurens van REIJ [5827] en Lijsbet MEINSTER [5828].
 4. Jan [1686], geb. Heinenoord 13-7-1796, overl. Nieuw Beijerland 22-10-1861.
 5. Leendert [1687], geb. Heinenoord 17-12-1797.
 6. Grietje [1688], geb. Heinenoord 15-12-1798.
 7. Aart [1327], geb. Heinenoord 18-12-1799, volgt VIIIm.
 8. Grietje [1690], geb. Heinenoord 15-1-1801.
 9. Annigje [1691], geb. Heinenoord 2-4-1803, overl. Mijnsheerenland 15-9-1860, tr.(1) [2241] Mijnsheerenland 15-3-1832 Wouter van WAASBERGEN [5821], geb. Mijnsheerenland 20-9-1807, overl. voor 1847, zn. van Willem van WAASBERGEN [5822] en Antje TEMPELAAR [5823], tr.(2) [2248] Mijnsheerenland 8-1-1847 Hendrik APPELDOORN [5832], geb. Spijkenisse ca. 1819, zn. van Hendrik APPELDOORN [5833] en Adriaantje van TIENDEREN [5834].

Uit de trouwboeken van de kerk van heinenoord:
'6 november 1791' Gerrit Klootwijk J.M. geboren en wonende te Heinenoord met Annigje Groen J.D. geboren te mijnsherenland van Moerkerken en wonende te Heinenoord'

Aaangezien er slechts 1 kind met de naam Gerrit in heinenoord geboren is wat in aanmerking komt moeten de ouders van Gerrit wel Leendert en Lijsbeth Westdijk zijn. Het definitieve bewijs hiervan zien we in de huwelijksakte van Annigje Klootwijk [1691] waarin ook de grootouders van de bruid (Leendert Klootwijk en Lijpje Westdijk) genoemd worden.

Bronnen: T heinenoord 1791-4.106, BS huw Nieuw-Beijerland 1818-1, BS huw Oud-Beijerland 1829-12, 1829-15, BS huw Mijnsheerenland 1832-2, 1847-1 BS ovl Mijnsheerenland 1860-18, BS ovl Nieuw-Beijerland 1861-34.VIIIm. Aart KLOOTWIJK [1327] (zn. van VIIh), geb. Heinenoord 18-12-1799, overl. Heerjansdam 23-3-1863, tr. [487] Heerjansdam 2-5-1827 Adriaantje van VLIET [1328], geb. Heerjansdam ca. 1796, overl. Heerjansdam 9-1-1849, dr. van Teunis van VLIET [5937] en Plonia BROEKHUIS [5938].
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit [1329], geb. Kleine Lint ca. 11-2-1828, overl. Kleine Lint 26-8-1830.
 2. Plonia [1330], geb. Kleine Lint 22-5-1829, overl. Kleine Lint 28-10-1830.
 3. Gerrit [1570], geb. Heerjansdam ca. 23-8-1831, overl. Kleine Lint 26-9-1832.
 4. Plonia [2783], geb. Kleine Lint ca. 1833, overl. Heerjansdam 30-5-1854.
 5. Gerrit [1281], geb. Heerjansdam ca. 1836, volgt IXp.
 6. Annigje [1331], geb. Kleine Lint 18-9-1837, tr. [2300] Heerjansdam 25-4-1863 Huig de RUITER [5934], geb. Barendrecht ca. 1838, overl. Rotterdam 1-1-1910, zn. van Paulus de RUITER [5935] en Aartje KOK [5936].

Op 7 mei 1830 werd er een doodgeboren zoon aangegeven (BS kleine lint akte no.6)
Er is nog een overlijdensakte van Plonia van 26-9-1835 te Heerjansdam.
Annigje en haar broer Gerrit zijn beide op dezelfde dag te Heerjansdam in het huwelijk getreden.

Bronnen: BS huw heerjansdam 1827-1, 1863-1, 1863-2, BS geb kleine lint 1828-4, 1829-11, 1830-6, 1837-16, BS ovl kleine lint 1830-16, 1830-12, 1832-13, BS ovl Heerjansdam 1849-1, 1854-11, 1863-18, 1909-9.IXp. Gerrit KLOOTWIJK [1281] (zn. van VIIIm), geb. Heerjansdam ca. 1836, overl. Heerjansdam 19-6-1909, tr. [12] Heerjansdam 25-4-1863 Teuna HARTMAN [1283], geb. Heerjansdam ca. 1841, overl. Heerjansdam 1-9-1907, dr. van Lodewijk HARTMAN [5979] en Teuna den OUDEN [5980].
Uit dit huwelijk:
 1. Aart [1519], geb. Heerjansdam 21-3-1864, overl. Heerjansdam 8-4-1864.
 2. Adriaantje [1520], geb. Heerjansdam 5-4-1865, tr. [1553] Heerjansdam 26-4-1890 Gijsbertus LEUVEKAMP [4308], geb. Barendrecht 1866, zn. van Klaas LEUVEKAMP [4309] en Maaike WIEKERAAD [4310].
 3. Aart [1521], geb. Heerjansdam 30-8-1866, ongehuwd, overl. Heerjansdam 9-8-1884.
 4. Teuna [1522], geb. Heerjansdam 22-11-1869, overl. Heerjansdam 22-3-1943, tr. [2322] Heerjansdam 19-4-1890 Jan van DIJK [5973], geb. Heerjansdam ca. 1868, overl. Heerjansdam 10-5-1947, zn. van Bastiaan van DIJK [5974] en Neeltje PORS [5975].
 5. Lodewijk [1868], geb. Heerjansdam 25-7-1873, overl. Heerjansdam 23-6-1874.
 6. Lodewijk [1869], geb. Heerjansdam 19-1-1875, ongehuwd, overl. Heerjansdam 1-8-1892.
 7. Plonia [2869], geb. Heerjansdam 28-7-1877, overl. Heerjansdam 19-11-1894.
 8. Pietertje Johanna [1870], geb. Heerjansdam 7-6-1879, overl. Heerjansdam 4-1-1883.
 9. Gerrit [2784], geb. Heerjansdam 4-5-1881.
 10. Pietertje Johanna [2870], geb. Heerjansdam 23-5-1883, tr. [2327] Heerjansdam 14-5-1910 Klaas de HEUS [5981], geb. Strijen ca. 1882, zn. van Jan de HEUS [5982] en Jacoba Johanna van BRUGGEN [5983].
 11. Aart [1871], geb. Heerjansdam 4-12-1884, overl. Heerjansdam 5-2-1885.

Bij het overlijden van Gerrit in 1909 was een van de aangevers zijn zoon Gerrit (21j).

Bronnen: BS huw Heerjansdam 1863-2, 1890-3, 1890-6, 1910-7, BS geb Heerjansdam 1864-25, 1865-20, 1866-50, 43-1869, 34-1873, 10-1875, 38-1877, 30-1879, 27-1881, 31-1883, 60-1884, BS ovl Heerjansdam 1864-15, 1874-21, 1883-2, 1884-20, 1885-5, 1892-27, 1907-18, 1909-9, 1943-3, 1947-2.IVd. Huijch KLOOTWIJK [2095] (zn. van IIIb), geb. Kleine Lint ca. 1617, woonde te 's-Gravendeel, overl. tussen 1658 en 1675, tr. [703] ca. 1660 Geertruijt GROOTE [2096], begr. Numansdorp 10-5-1707, dr. van Gijsbert Corneliszn GROOTE [2097].
Uit dit huwelijk:
 1. Aechje [2098], geb. 's-Gravendeel(?) ca. 1660, overl. na 30-4-1696, ondertr.(1) [705] Numansdorp 8-9-1686 Theunis MAES [2099], bouwman/pachter N-Cromstrijen, overl. tussen 30-4-1693 en 30-4-1694, zn. van Theunis Pietersz MAES [2101] en Adriantje Janse PONS [2102], tr.(2) [706] Dirk Janz MOERKERKEN [2100].

Bronnen: Duizend jaar voorgeslacht, K.J. Slijkerman 1987, zie ook O.R.A. Kl. Lindt 1 dd 3/12/1626.


IVe. Leendert Aertsz KLOOTWIJK [3309] (zn. van IIIb), geb. ca. 1619, overl. voor 1652, tr. [1123] ca. 1644 Stijntje Cornelisdr [3310], overl. na 1652.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Leendertsz [3307], geb. ca. 1646, volgt Vf.
 2. Aert Leendertsz [3311], geb. ca. 1649.
 3. Leendert Leendertsz [3312], geb. 3-1652.Vf. Cornelis Leendertsz KLOOTWIJK [3307] (zn. van IVe), geb. ca. 1646, overl. voor 1691, tr. [1122] Aariaantje Pleunendr HOEK [3308], overl. na 1727.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Cornelisse [1771], geb. Klaaswaal ca. 1673, volgt VIe.
 2. Stijntie Cornelisdr [3317], geb. ca. 1675, overl. na 1703. Zij was getuige bij de doop van haar nicht Aariaantje te Klaaswaal op 17 januari 1703.
 3. Pleun Cornelisse [3318], geb. Klaaswaal ca. 1680, volgt VIf.
 4. Cornelis Cornelisse [2825], geb. ca. 1684, volgt VIg.VIe. Leendert Cornelisse KLOOTWIJK [1771] (zn. van Vf), geb. Klaaswaal ca. 1673, overl. na 1756, tr.(1) [611] Klaaswaal 14-5-1702 Bastiaantje Cornelisse NIEMANSVERDRIET [1772], geb. Klaaswaal ca. 1675, overl. tussen 17-1-1703 en 12-1704.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaantje [1773], ged. Klaaswaal 17-1-1703 (get. Stijntie Cornelisdr Clootwijk).

Leendert Cornelisse KLOOTWIJK, tr.(2) [612] Klaaswaal 10-12-1704 Neeltje Ariens GOUTSWAARD [1774], geb. Klaaswaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1775], ged. Klaaswaal 25-10-1705, volgt VIIi.
 2. Arie [1776], ged. Klaaswaal 14-8-1707.
 3. Arie [1777], ged. Klaaswaal 14-10-1708, volgt VIIj.
 4. Aart [1778], ged. Klaaswaal 7-4-1711.
 5. Cornelia [1779], ged. Klaaswaal 7-8-1712.
 6. Aart [1780], ged. Klaaswaal 31-3-1715, volgt VIIk.
 7. Maaike [1781], ged. Klaaswaal 14-6-1716.
 8. Pieter [1819], ged. Klaaswaal 29-3-1720, volgt VIIl.

'Leendert Corneliszn Clootwijk J.M. geboortig van de oude sluis onder Claaswaal met Bastiaantie Cornelis Niemansverdriet geboortig van Claaswaal alhier getrouwt de 14e mei 1702'
'Leendert Corneliszn Clootwijk W.N. van Bastiaantje Cornelis Niemansverdriet wonend op den oude sluis onder Claaswaal met Neeltje Ariesdr Goutswaart J.D. geboortig te Claaswaal alhier getrouwd den 10e December 1704'
Bronnen: T Klaaswaal 3.2-1702, 3.5-1704.VIIi. Cornelis KLOOTWIJK [1775] (zn. van VIe), ged. Klaaswaal 25-10-1705, tr. [614] Numansdorp 15-4-1735 Pleuntje Cornelisdr BUITENDIJK [1796], geb. Numansdorp.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1797], ged. Klaaswaal 19-2-1736.
 2. Grietje [1798], ged. Klaaswaal 2-2-1738, tr. [906] Cornelis van RUGGE [2711].
 3. Leendert [1746], ged. Zuid Beijerland 3-1-1740, volgt VIIIn.
 4. Cornelis [1800], ged. Zuid Beijerland 4-11-1742.
 5. Cornelia [1801], ged. Zuid Beijerland 16-6-1748.
 6. Cornelia [1802], ged. Zuid Beijerland 5-4-1750.
 7. Cornelis [1512], ged. Zuid Beijerland 21-4-1754, volgt VIIIo.

'Cornelis Leendertszn Klootwijk J.M. geboren en woonachtig onder Claaswaal met Pleuntje Cornelisdr Buitendijk J.D. geboren en woonachtig onder Numansdorp'
Aangezien er slechts 1 kind met de naam Cornelis te Klaaswaal geboren in aanmerking komt moeten de ouders wel Leendert en Neeltje Goutswaard zijn.
Bronnen: T numansdorp 5.17-1735.VIIIn. Leendert KLOOTWIJK [1746] (zn. van VIIi), ged. Zuid Beijerland 3-1-1740, tr. [608] Zuid Beijerland 5-5-1765 Neeltje Claasdr WEEDA [1747], geb. Zuid Beijerland ca. 1738, overl. Klaaswaal 15-4-1809.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1672], geb. Zuid Beijerland 14-3-1766, volgt IXq.
 2. Klaas [1748], ged. Numansdorp 14-2-1768, volgt IXr.
 3. Samuel [2213], ged. Numansdorp 25-3-1770, volgt IXs.
 4. Jacob [1770], ged. Numansdorp 20-9-1772.
 5. Arij [1749], ged. Numansdorp 4-2-1776.
 6. Magdalena [1750], ged. Numansdorp 20-12-1778.

Uit de Trouwboeken van Zuid Beijerland:
'Leendert Kornzn Klootwijck Jongman geboren onder den Hitzert en wonende te Klaaswaal met Neeltje Klaasdr Weeda Jonge dochter geboren en wonende alhier, alhier getrouwt op 5 meij 1765'
Bronnen: T zuid beijerland 2.46-1765, D numansdorp 4.4-1776, 4.14-1778.IXq. Cornelis KLOOTWIJK [1672] (zn. van VIIIn), geb. Zuid Beijerland 14-3-1766, overl. Numansdorp 13-5-1847, tr. [594] Strijen 8-11-1795 Annigje Jansdr SCHILPEROORT [1673], overl. voor 1836.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1674], geb. Strijen 4-2-1790.
 2. Leendert [1675], ged. Strijen 8-11-1795, overl. Klundert, begr. Strijen 17-2-1796.
 3. Leendert [1676], geb. Klaaswaal 20-1-1799.
 4. Maria [1677], geb. Strijen 14-7-1800, volgt Xy.
 5. Jan [1678], geb. Strijen 9-3-1802.

Cornelis overleed in de ouderdom van 81 jaar en 2 maanden.
Bronnen: BS ovl numansdorp 39-1847, BS ovl klaaswaal 30-1836, B Klundert 1778-1804.Xy. Maria KLOOTWIJK [1677] (zn. van IXq), geb. Strijen 14-7-1800, ongehuwd, overl. Klaaswaal 21-5-1836, tr. [724] .
Kind(eren):
 1. Willemijntje [2127], geb. Poortugaal 20-3-1825, overl. Poortugaal 19-8-1833.
 2. Leendert [2128], geb. Klaaswaal 8-10-1827, overl. Klaaswaal 25-11-1827.
 3. Cornelis [2129], geb. Klaaswaal 11-9-1833, volgt XIav.
 4. Leendert [2130], geb. Klaaswaal 30-4-1836, overl. Klaaswaal 17-5-1836.

Maria is niet gehuwd geweest en heeft vier kinderen gekregen, ze is snel na het overlijden van haar vierde kind gestorven. Ze is waarschijnlijk de dochter van Cornelis Klootwijk en Annigje Schilperoort omdat bij het overlijden van haar zoon Leendert, de grootvader Cornelis (61 jaar) als aangever optrad.
Bronnen: BS geb poortugaal 8-1825, BS geb klaaswaal 39-1827, 33-1833, 15-1836, BS ovl klaaswaal 43-1827, 27-1836, 30-1836, BS ovl poortugaal 19-1833.XIav. Cornelis KLOOTWIJK [2129] (zn. van Xy), geb. Klaaswaal 11-9-1833, tr. [2362] Zuid Beijerland 29-4-1859 Neeltje van BRAKEL [6074], geb. Zuid Beijerland ca. 1831, dr. van Pieter van BRAKEL [6075] en Teuntje KOENEN [6076].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [6077], geb. Klaaswaal 28-7-1860, tr. [2367] Klaaswaal 22-4-1887 Cornelis van OUDHEUSDEN [6084], geb. Westmaas ca. 1860, zn. van Steven van OUDHEUSDEN [6085] en Grietje de WINTER [6086].
 2. Teuntje [6078], geb. Klaaswaal 18-8-1862, tr.(1) [2365] Klaaswaal 7-5-1886 Gerrit TROUW [6081], geb. Numansdorp ca. 1864, overl. Klaaswaal 1-10-1891, zn. van Leendert TROUW [6082] en Hendriksje HOKKEN [6083], tr.(2) [2373] Teunis REE [6094], geb. Numansdorp ca. 1863, zn. van Antonie REE [6095] en Willemijntje de BAAT [6096].
 3. Pietertje [6079], geb. Klaaswaal 13-8-1864, tr. [2371] Klaaswaal 6-5-1892 Wilhelm BOREL [6091], geb. Strijen ca. 1865, zn. van Pieter BOREL [6092] en Teuna LANKHAAR [6093].
 4. Cornelia [6080], geb. Klaaswaal 12-3-1866, overl. Zuid Beijerland 17-2-1867.
 5. Cornelia [6090], geb. Zuid Beijerland ca. 1868, tr. [2369] Westmaas 8-5-1891 Hendrik van der JAGT [6087], geb. Numansdorp ca. 1863, overl. Numansdorp 25-6-1944, zn. van Kornelis van der JAGT [6088] en Maggeltje POR [6089].
 6. Pieter [6162], geb. ca. 1871, overl. Nieuw Beijerland 30-8-1871.
 7. Arie [6163], geb. ca. 1873, overl. Nieuw Beijerland 6-7-1873.
 8. Cornelis [6164], geb. ca. 1873, overl. Nieuw Beijerland 26-7-1873.
 9. Margrietha [6097], geb. Nieuw Beijerland ca. 1875, tr. [2375] Klaaswaal 27-4-1900 Jacob REEDIJK [6098], geb. Mijnsheerenland ca. 1876, zn. van Jahannis REEDIJK [6099] en Pleuntje VOLLAARD [6100].

Cornelis werd ook wel Kornelis genoemd.

Bronnen: BS huw Zuid-Beijerland 1859-7, BS ovl Zuid Beijerland 1867-6, BS ovl Nieuw Beijerland 1871-34, 1873-23, 1873-30, BS ovl Numansdorp 1944-22, BS huw Klaaswaal 1886-5, 1887-5, 1892-8, 1893-6, 1900-7, BS huw Westmaas 1891-5.IXr. Klaas KLOOTWIJK [1748] (zn. van VIIIn), ged. Numansdorp 14-2-1768, veldwachter, nachtwaker, overl. Numansdorp 4-3-1840, tr.(1) [609] Numansdorp 6-5-1792 Hendrika van RIJT [1751], geb. ca. 1770, overl. Numansdorp 4-3-1823.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1752], geb. Numansdorp 5-2-1793.
 2. Hester [1753], geb. Numansdorp 7-7-1794, overl. Strijen 2-11-1846, tr. [761] Jan DEKKER [2220], geb. ca. 1788, winkelier, overl. na 2-11-1846.
 3. Hendrik [1754], geb. Numansdorp 23-11-1796, overl. voor 1802.
 4. Neeltje [1755], geb. Numansdorp 21-8-1799.
 5. Hendrik [1756], geb. Numansdorp 27-3-1802, overl. voor 1810.
 6. Leendert [1757], geb. Numansdorp 8-4-1805, volgt Xz.
 7. Jacob [1537], geb. Numansdorp 6-12-1807, volgt Xaa.
 8. Hendrik [1759], geb. Numansdorp 22-2-1810, ongehuwd, overl. Numansdorp 28-3-1843.

Klaas KLOOTWIJK, tr.(2) [610] Numansdorp 26-7-1823 Anna BOENDER [1760], ged. Goudswaard 28-11-1779, vh geh m Dirk Maasdam, overl. Zuid Beijerland 18-8-1847.

Klaas trouwde op late leeftijd met Anna Boender. Anna had een kortstondig huwelijk (6 maanden) achter de rug met Dirk Maasdam. Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.

Bronnen: T numansdorp 5.80-1792, D numansdorp 4.75-1793, 4.80-1794, 4.88-1796, 4.100-1799, 4.111-1802, 4.126-1804, 4.141-1807, 4.151-1810, BS huw numansdorp 1823, BS ovl numansdorp 11-1840, 11-1843, BS ovl Rotterdam 1863-1785, Opgave Ad de Jonge, Ridderkerk.Xz. Leendert KLOOTWIJK [1757] (zn. van IXr), geb. Numansdorp 8-4-1805, herbergier winkelier schipper schutter in dienst, overl. Rotterdam 14-5-1863, tr.(1) [757] Strijen 12-2-1828 Elisabeth KOMANS [2205], geb. Strijen ca. 1800, herbergierster, overl. Rotterdam 30-10-1859, dr. van Gerrit KOMANS [2206] en Cornelia LIJSSEN [2207].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika [2208], geb. Strijen ca. 1-10-1828, overl. Strijen ca. 21-3-1829.
 2. Gerrit [2209], geb. Strijen ca. 11-1-1830, overl. Strijen ca. 4-2-1830.
 3. Leendert [2210], geb. Strijen ca. 26-1-1831, overl. Strijen ca. 9-11-1831.
 4. Cornelia [2211], geb. Strijen ca. 30-8-1832, overl. Strijen ca. 30-9-1832.
 5. Klaas [2212], geb. Strijen ca. 7-6-1834, overl. Strijen ca. 18-7-1834.

Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [1940] Rotterdam 8-2-1860 Geertruida de VOOGD [5173], geb. Hellevoetsluis ca. 1813, weduwe Pieter van Vliet, dr. van Adrianus de VOOGD [5174] en Jannetje de GAST [5175].

Bronnen: BS huw Rotterdam 1860-99, BS ovl Rotterdam 1859-h005v, 1863-1785.


Xaa. Jacob KLOOTWIJK [1537] (zn. van IXr), geb. Numansdorp 6-12-1807, nachtwaker, overl. Numansdorp 17-9-1884, tr.(1) [180] Numansdorp 9-11-1828 Pleuntje HUIJZERS [1538], geb. Zevenbergen ca. 1807, overl. Numansdorp 23-6-1856, dr. van Johannes HUIJZERS [6126] en Catrina van MILLE [6127].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika [1761], geb. Numansdorp 12-3-1829, overl. Numansdorp 8-5-1859, tr. [664] Numansdorp 27-4-1850 Teunis van de REE [1991], geb. Numansdorp ca. 1821, zn. van Arie van de REE [6128] en Aartje HORDIJK [6129].
 2. Johanna Katharina [1762], geb. Numansdorp 30-6-1830, tr. [2389] Numansdorp 24-8-1851 Kornelis POR [6130], geb. Numansdorp ca. 1828, overl. Dubbeldam 19-4-1899, zn. van Hendrik POR [6131] en Neeltje de REUS [6132].
 3. Nicolaas [1763], geb. Numansdorp 26-6-1831, overl. Numansdorp 18-11-1838.
 4. Johannes (John) [1764], geb. Numansdorp 16-3-1833, volgt XIaw.
 5. Leendert [1765], geb. Numansdorp 29-1-1835, volgt XIax.
 6. Cornelis [1257], geb. Numansdorp 20-12-1837, volgt XIay.
 7. Klaas [1766], geb. Numansdorp 16-7-1840, overl. Numansdorp 8-5-1854.
 8. Hendrik [1767], geb. Numansdorp 20-1-1842, volgt XIaz.
 9. Huibert [1768], geb. Numansdorp 22-3-1843, volgt XIba.
 10. Jacob [1980], geb. Numansdorp 24-6-1845, volgt XIbb.

Jacob KLOOTWIJK, tr.(2) [657] Numansdorp 27-3-1863 Aaltje van DAM [1973], geb. Numansdorp ca. 1819, dr. van Arie van DAM [1974] en Maria HUIZERT [1975].

Als achternaam van Pleuntje wordt ook HUIZER(S) en HUISER(S) gebruikt.
Bij de aangifte van het overlijden van Nicolaas en bij de aangifte van een levenloos geboren dochter van Jacob op 24 april 1839 te numansdorp was de vader van Jacob (Klaas) aanwezig. Deze Klaas was toen al reeds 71 jaar en veldwachter van beroep.
Op 25 augustus 1847 is er nog een levenloze zoon aangegeven.
Aaltje van Dam [1973], de tweede vrouw van Jacob, was weduwe van Dirk van Prooijen.

Bronnen: BS ovl numansdorp 57-1838, 37-1839, 62-1847, 26-1854, 48-1859, 57-1884, BS huw numansdorp 1828-15, 1850-11, 1851-24, 1856-1, 1859-4, 1861-13, 1863-7, 1867-18, BS huw Zuid-Beijerland 1862-12, BS huw Westmaas 1871-8, BS huw Klaaswaal 1879-6.XIaw. Johannes (John) KLOOTWIJK [1764] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 16-3-1833, kramer winkelier en koopman, overl. Grand Rapids(MI,USA) 12-11-1914, tr.(1) [646] Numansdorp 29-2-1856 Johanna Laurina LIEFTING [1923], geb. Numansdorp ca. 1821, overl. voor 1859, dr. van David LIEFTING [1921] en Lena EEDEL [1922].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Kornelia [1924], geb. Numansdorp 8-12-1847, erkend bij huwelijk, tr.(1) [911] Klaaswaal 10-5-1867 Maarten van BEZEIJ [2747], geb. Klaaswaal ca. 1846, overl. voor 1903, zn. van Willem van BEZEIJ [5918] en Trijntje BOEDER [5919], tr.(2) [912] Rotterdam 23-9-1903 Teunis VERSCHOOR [2744], geb. Hardinxveld ca. 1851, binnenloods weduwnaar van Thijsje Kamerman. Huwelijk op 9-11-1906 te rotterdam ontbonden door echtscheiding.
 2. Jacob [1925], geb. Numansdorp 29-9-1856, overl. Numansdorp 2-11-1856.
 3. Pleuntje [1926], geb. Numansdorp 29-9-1857, overl. Numansdorp 30-6-1858.
 4. David [1927], geb. Numansdorp 11-10-1858, overl. Numansdorp 12-10-1858.

Johannes (John) KLOOTWIJK, tr.(2) [648] Numansdorp 11-2-1859 Trijntje van PERNIS [1930], geb. Numansdorp ca. 1837, dr. van Jacob van PERNIS [1928], aanspreker, en Neeltje BUURMAN [1929].
Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje Jacoba [1931], geb. Numansdorp 12-1-1860, tr. [778] Numansdorp 24-4-1883 Jan Hendrik BUURMAN [2257], geb. Barendrecht ca. 1860, scheepssmid, zn. van Bernardus BUURMAN [2258] en Geertje Lena KOOIJMAN [2259].

Johannes (John) KLOOTWIJK, tr.(3) [649] Zuid Beijerland 6-6-1862 Maria (Mary) LEEUWENBURG [1932], geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1840, dr. van Jan LEEUWENBURG [5456] en Annigje VERHULP [5457].
Uit dit huwelijk:
 1. Annigje Cornelia [1933], geb. Numansdorp 28-2-1863, overl. Numansdorp 30-3-1863.
 2. Levenloos [6796], geb. Zuid Beijerland 20-3-1864, overl. Zuid Beijerland 20-3-1864.
 3. Annigje Jannetje (Annie) [1934], geb. Numansdorp 15-2-1869, overl. Grand Rapids(MI,USA) 8-4-1934, tr. [1323] Grand Rapids(MI,USA) 29-5-1890 Leonard WIELAND [3784], geb. 21-6-1868, band-zager in een meubelfabr., overl. Grand Rapids(MI,USA) 1-1-1944, zn. van John WIELAND [6800] en Cornelia HAMELINK [6801].
 4. Hendrika [2151], geb. Klaaswaal 19-4-1870, overl. Klaaswaal 22-8-1870.
 5. Henriette (Hattie) [6341], geb. Saugatuck (MI,USA) 1874, tr. [2626] Grand Rapids(MI,USA) 28-9-1893 John LUDWICK [6674], geb. ca. 1870, meubelmaker, zn. van Abraham LUDWICK [6675] en Livina VOGEL [6676].
 6. Cora [6705], geb. Michigan (USA) 8-1877, Boekbinder.

Hier zijn een aantal opvallende zaken te zien: Bij het eerste huwelijk van Johannes (hij is dan nog geen 23 jaar) wordt een kind erkend dat reeds 8 jaar is. Bij dit huwelijk volgen de kinderen zich snel op. Vier maanden na de geboorte van het derde kind hertrouwt Johannes waarna ook weer binnen een jaar een kind volgt. Weer drie jaar later krijgt Johannes een kind bij zijn derde vrouw.

Johannes [1764] is begraven in Greenwood Ceme. Grand Rapids.
Annigje Jannetje [1934] kwam in 1872 naar de V.S. Leonard in 1881 samen met zijn ouders. Leonard is in 1895 genaturaliseerd. Het gezin heeft gewoond op 1234 Quarry Ave. Grand Rapids en Anna en Leonard zijn begraven op "Wash. Park Mem. Gardens" in Grand Rapids. (Info van Ron Denaro).

Bronnen: BS huw numansdorp 1-1856, 4-1859, 12-1883, BS geb numansdorp 78-1856, 92-1857, 69-1858, 7-1860, 21-1863, 19-1869, BS ovl numansdorp 79-1856, 30-1858, 149-1858, 21-1863, BS geb klaaswaal 1870-23, BS huw Klaaswaal 1867-7, BS huw zuid-beijerland 1862-12, BS huw rotterdam 1903-1952.XIax. Leendert KLOOTWIJK [1765] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 29-1-1835, schippersknecht en schipper, overl. na 1891, tr. [651] Numansdorp 10-5-1861 Maartje van der GIESSEN [1937], geb. Numansdorp ca. 1842, overl. voor 1890, dr. van Jeroenis van der GIESSEN [1935] en Ingena STAM [1936].
Uit dit huwelijk:
 1. Jeroenis [1938], geb. Numansdorp 6-6-1862, volgt XIIby.
 2. Pleuntje [1939], geb. Numansdorp 14-8-1864, overl. Leiden ca. 12-1936, tr. [663] Numansdorp 19-12-1890 Nicolaas van der VLIST [1988], geb. Barwoutswaarder 13-9-1861, schipper, overl. Leiden 8-1-1936, zn. van Adrianus van der VLIST [1989] en Emerantia de JAGER [1990].
 3. Jacob [1940], geb. Numansdorp 25-11-1869, overl. Numansdorp 4-4-1872.
 4. Ingena [1941], geb. Numansdorp 12-9-1871, overl. Numansdorp 21-3-1872.
 5. Jacob [1942], geb. Numansdorp 5-3-1873, volgt XIIbz.
 6. Gerrit [1943], geb. Numansdorp 5-11-1874, volgt XIIca.
 7. Ingena [1944], geb. Numansdorp 11-9-1876, tr. [2523] Numansdorp 22-4-1898 Johannes VERLOOP [6420], geb. Numansdorp ca. 1869, zn. van Herman VERLOOP [6421] en Klara MAATEN [6422].
 8. Hendrika [1945], geb. Numansdorp 4-5-1879, tr. [2296] Numansdorp 29-6-1900 Nicolaas BOUMAN [5928], geb. Numansdorp ca. 1875, overl. Maasdam 18-6-1945, zn. van Pieter BOUMAN [5929] en Willempje QUARTEL [5930].
 9. Hendrik [1946], geb. Numansdorp 24-6-1881, pontonnier, overl. Sommelsdijk 9-11-1938, tr. [1513] Willemstad 12-5-1905 Catharina Cornelia KAUFFMAN [4217], geb. Willemstad 30-7-1882, overl. Dirksland 2-6-1931, dr. van Cornelis KAUFFMAN [4218], Schoenmaker, en Geertje VERGOUWEN [4219].
 10. Johanna [1947], geb. Numansdorp 10-3-1884, tr. [677] Numansdorp 23-4-1903 Jacob van den BERG [2014], geb. Bruinisse ca. 1881, varensgezel, zn. van Leendert van den BERG [2015] en Dingena VIJVERBURG [2016].
 11. Leendert [1948], geb. Numansdorp 27-6-1885, overl. Numansdorp 7-10-1885.

Leendert was bij drie aangiften van geboorten (1869,1873 en 1874) afwezig. Dit heeft waarschijnlijk met zijn beroep te maken.

Bronnen: BS huw numansdorp 1861-13, 1890-25, 1891-29, 1898-10, 1900-20, 1903-23, BS geb numansdorp 1862-69, 1864-92, 122-1869, 93-1871, 31-1873, 115-1874, 96-1876, 46-1879, 63-1881, 30-1884, 67-1885, BS ovl numansdorp 1872-43, 1872-50, 1885-77, BS huw Zuid Beijerland 1898-15, BS huw Puttershoek 1900-3, BS ovl Sommelsdijk 1938-25, AAK P-1936, GenLias huw Willemstad 1905 106.179.3616, opgave John Drogtrop.XIIby. Jeroenis KLOOTWIJK [1938] (zn. van XIax), geb. Numansdorp 6-6-1862, schipper, overl. Numansdorp 9-12-1931, tr. [660] Numansdorp 11-9-1891 Johanna de WINTER [1977], geb. Numansdorp 22-3-1867, overl. Numansdorp 21-3-1921, dr. van Jan de WINTER [1978] en Hendriksje BAKKER [1979].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [3197], geb. Sommelsdijk 6-12-1891, volgt XIIIcx.
 2. Hendrina Maartje [6639], geb. Numansdorp 3-5-1895, overl. Numansdorp 14-6-1895.
 3. Hendrina Maartje [5924], geb. Numansdorp 5-4-1896, huishoudster, tr. [2294] Numansdorp 14-1-1916 Arij BOUMAN [5925], geb. Nieuw Beijerland 21-2-1887, zn. van Johannes BOUMAN [5926] en Bastiaantje BEZEMER [5927].

Leendert wordt op 6 december 1891 om half vijf 's-middags geboren op 'het vaartuig liggende in de Kaai binnen deze gemeente [Sommelsdijk]'.

Een gedeelte van de gegevens zijn ontleent uit een 'Vragenlijst van een voorgenomen huwelijk'. Zo'n vragenlijst moest in de oorlogsjaren ingevuld worden indien iemand, die in rijksdienst was, wilde trouwen. In deze vragenlijst moest bewezen worden dat er drie generaties lang geen joods bloed in de familie voorkwam. Dit alles natuurlijk in opdracht van de duitse overheersers.

Arij Bouman, de man van Hendrina Maartje Klootwijk was bij het huwelijk gescheiden van Geertje van der Teen. De echtelieden Hendrina Maartje en Arij zijn zelf weer op 17-03-1924 te Rotterdam gescheiden.

Bronnen: Vragenlijst t.b.v. voorgenomen huwelijk Pijnacker 3-2-1941, Dossier Kortus C.B.G., BS geb sommelsdijk 1891-94, BS huw Numansdorp 1891-29, 1916-1, opgave John Drogtrop.XIIIcx. Leendert KLOOTWIJK [3197] (zn. van XIIby), geb. Sommelsdijk 6-12-1891, ned.herv., schipper, tr. [1067] Numansdorp 11-1-1922 Maartje van VEEN [3198], geb. Ooltgensplaat 31-3-1894, ned.herv., dr. van Simon van VEEN [3203] en Adriana KAMP [3204].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [3199], geb. Numansdorp 6-6-1922, ned.herv., tr. [1069] Kornelis KORTUS [3200], geb. Numansdorp 4-9-1917, ned.herv., rijksveldwachter, zn. van Gerrit KORTUS [3201], timmerman, aannemer, en Zwaantje van den HEUVEL [3202]. Het is nog niet zeker of dit huwelijk werkelijk afgesloten is, aangezien de gegevens gehaald zijn uit een vragenlijst voor een voorgenomen huwelijk op 3-2-1941.

Bronnen: Vragenlijst t.b.v. voorgenomen huwelijk Pijnacker 3-2-1941, Dossier Kortus C.B.G.


XIIbz. Jacob KLOOTWIJK [1942] (zn. van XIax), geb. Numansdorp 5-3-1873, tr. [2381] Puttershoek 1-3-1900 Heiltje de HAAS [6115], geb. Puttershoek 29-3-1873, dr. van Arie de HAAS [6116] en Martijntje van OUDHEUSDEN [6117].
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Martijntje [6122], geb. Bruinisse 8-9-1900, tr. [2385] Numansdorp 22-11-1922 Johannis MOERLAND [6123], geb. Dreischor 13-9-1895, zn. van Leendert MOERLAND [6124] en Prientje Thona van der LINDEN [6125].
 2. Martijntje Maartje [6118], geb. Numansdorp 25-9-1901, tr. [2383] Numansdorp 26-10-1922 Krijn den HOLLANDER [6119], geb. Numansdorp ca. 1898, overl. Voorburg 2-11-1940, zn. van Huibrecht den HOLLANDER [6120] en Alida WALRAVEN [6121].

Bronnen: BS huw Puttershoek 1900-3, BS geb Numansdorp 1901-88, BS huw Numansdorp 1922-39, 1922-40, opgave John Drogtrop.


XIIca. Gerrit KLOOTWIJK [1943] (zn. van XIax), geb. Numansdorp 5-11-1874, overl. Rotterdam 6-6-1966, tr. [2339] Zuid Beijerland 29-7-1898 Teuntje van ZANTEN [6005], geb. Zuid Beijerland 28-6-1887, overl. Numansdorp 26-6-1935, dr. van Leendert van ZANTEN [6006] en Jaapje van ERKEL [6007].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Maarten [6011], geb. Zuid Beijerland 25-10-1898, volgt XIIIcy.
 2. Jaapje Maartje [6061], geb. 's-Gravendeel 7-6-1900, overl. Rotterdam 23-10-1959, tr. [2358] J.A. JUMELET [6064].
 3. Maarten Leendert [6060], geb. 's-Gravendeel 31-1-1903, volgt XIIIcz.

Teuntje van Zanten [6005] wordt ook soms Pleuntje genoemd.

Bronnen: AAK, BS huw Zuid Beijerland 1898-15, BS geb Zuid Beijerland 1898-63, BS huw Rotterdam 1926-f79, opgave Elise Bastienne de Graaf.XIIIcy. Leendert Maarten KLOOTWIJK [6011] (zn. van XIIca), geb. Zuid Beijerland 25-10-1898, Schoolhoofd O.L.S. Berkenwoude, overl. Berkenwoude 13-6-1949, tr. [2341] Rotterdam 19-5-1926 Elizabeth Jannigje VISSER [6008], geb. Gorinchem 13-7-1901, overl. Stolwijk 20-4-1977, dr. van Bastiaan Cornelis VISSER [6009] en Elizabeth van ES [6010].
Uit dit huwelijk:
 1. Beppie Tonny [6062], geb. Rotterdam 29-9-1932, overl. 26-5-2009, tr. [2357] 7-1-1959 Adriaan Cornelis de GRAAF [6063], geb. Stolwijk 10-2-1928, overl. Capelle a/d IJssel 28-8-2003.

Leendert Maarten was in leven Schoolhoofd van de O.L.S. te Berkenwoude.

Bronnen: BS huw Rotterdam 1926-f79, AAK, opgave Elise Bastienne de Graaf.XIIIcz. Maarten Leendert KLOOTWIJK [6060] (zn. van XIIca), geb. 's-Gravendeel 31-1-1903, overl. Rotterdam 9-1-1957, tr. [2359] N.M. POORTVLIET [6065].
Uit dit huwelijk:
 1. G.D. [6066], tr. [2360] G. ROEST [6067].
 2. J.C.T. [6068], tr. [2361] P.F. ARENZ [6069].
 3. D.B.G. [6070].

De gegevens van de kinderen zijn nog onzeker.

Bronnen: AAK, opgave Elise Bastienne de Graaf.XIay. Cornelis KLOOTWIJK [1257] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 20-12-1837, arbeider, overl. Muskegon(MI,USA) 23-12-1923, tr.(1) [652] Numansdorp 2-8-1861 Johanna KOOIJMAN [1949], geb. Numansdorp 11-8-1833, overl. Numansdorp 1-9-1866, dr. van Arie KOOIJMAN [1950] en Johanna KAPPETEIN [1951].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [1952], geb. Numansdorp 29-10-1859, erkend bij huwelijk, overl. Numansdorp 10-12-1861.
 2. Jacob [1953], geb. Numansdorp 24-5-1862.
 3. Johanna [1954], geb. Numansdorp 12-5-1863, overl. Numansdorp 21-1-1864.
 4. Johanna [1955], geb. Numansdorp 21-1-1865.

Cornelis KLOOTWIJK, tr.(2) [453] Westmaas 10-8-1871 Klara van der BOM [1258], geb. Mijnsherenland 10-5-1843, overl. Muskegon(MI,USA) 10-7-1909, dr. van Cornelis van der BOM [1539] en Maaike BERKMAN [1540].
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike [1956], geb. Numansdorp 9-10-1871, overl. Numansdorp 18-4-1872.
 2. Maud [3330], geb. Saugatuck(MI,USA) 18-11-1880, overl. Coopersville(MI,USA) 18-11-1976, tr. [1129] Holland (MI,USA) 25-4-1905 John BARTEL [3331], geb. Overisel(MI,USA) 15-11-1878, houtwerker, slager, overl. Coopersville(MI,USA), zn. van John H. BARTEL [3332] en Emma van der KAMP [3333].
 3. Cornelis [6706], geb. Michigan (USA) ca. 1886, barman, tr.(1) [2680] Newaygo, Newaygo, MI 11-7-1908 Cora JONES [6797], geb. Michigan ca. 1886, fabrieksarbeidster, dr. van Bert JONES [6798] en Louise EISNAUR [6799], tr.(2) [2639] White Cloud, Newaygo, MI 17-6-1922 Marietta CARTER [6707], geb. Michigan (USA) ca. 1905, dr. van James M. CARTER [6708] en Mary LOWDEN [6709].

Cornelis wordt ook vaak genoemd als Kornelis.
Op 29 oktober 1866 is er ook nog een levenloze dochter ter wereld gekomen van Cornelis Klootwijk en Johanna Kooijman.

In 1873 emigreerde Cornelis met vrouw Klara en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk Jacob en Johanna naar Amerika. Ze kwamen op 5 juli 1873 in New York aan met het schip de "S.S. Castor". Zoon jacob was toen 7 jaar en Johanna 3 en een half.

Bronnen: BS huw numansdorp 23-1861, BS huw westmaas 8-1871, BS geb numansdorp 67-1859, 65-1862, 56-1863, 13-1865, 107-1871, BS ovl numansdorp 107-1861, 13-1864, 94-1866, 55-1872, Genealogie vd Boom, Scheepslijsten New York film M237 rol 378.XIaz. Hendrik KLOOTWIJK [1767] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 20-1-1842, overl. Numansdorp 19-3-1917, tr. [768] Numansdorp 18-8-1865 Grietje SINTMAARTENSDIJK [2236], geb. Klaaswaal ca. 1828, weduwe van Willem Liefting, overl. na 1890, dr. van Gerrit SINTMAARTENSDIJK [2237] en Jannigje WEEDA [2238].
Uit dit huwelijk:
 1. NN [4099].

Naam van de dochter is nog onbekend.
Bronnen: AAK H-1890, BS huw Numansdorp 1865-26.XIba. Huibert KLOOTWIJK [1768] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 22-3-1843, winkelier, overl. Waddinxveen 27-12-1917, tr.(1) [655] Numansdorp 17-5-1867 Sara BOL [1957], geb. Numansdorp 9-7-1841, overl. 9-11-1902, dr. van Pieter BOL [1958] en Teuntje VIS [1959].
Uit dit huwelijk:
 1. Pleuntje [1960], geb. Numansdorp 17-2-1868, overl. 19-6-1954, tr. [1468] Waddinxveen 19-11-1891 Gerrit van der KRANS [4136], geb. Reeuwijk 1-1-1869.
 2. Teuntje [1961], geb. Numansdorp 7-2-1869, overl. Numansdorp 23-3-1872.
 3. Pieter [1962], geb. Numansdorp 8-6-1870, overl. Numansdorp 1-7-1870.
 4. Jacob [1963], geb. Numansdorp 8-6-1870, overl. Numansdorp 23-6-1870.
 5. Pieter [1964], geb. Numansdorp 16-12-1871, overl. Numansdorp 9-7-1872.
 6. Jacob [1965], geb. Numansdorp 6-6-1873, overl. Numansdorp 21-6-1873.
 7. Pieter [1966], geb. Numansdorp 14-7-1874, overl. Numansdorp 27-8-1874.
 8. Hendrika Teuntje [1967], geb. Numansdorp 30-9-1875, overl. Gouda 17-5-1938, tr. [2499] Johannes Bernard de GOEIJ [6370].
 9. Jacob [1968], geb. Numansdorp 11-11-1877, overl. Numansdorp 18-7-1878.
 10. Leentje Neeltje [1969], geb. Numansdorp 1-1-1879, overl. Numansdorp 15-4-1879.
 11. Teuntje [1970], geb. Numansdorp 2-1-1880, overl. Numansdorp 19-3-1880.
 12. Teuntje [1971], geb. Numansdorp 8-10-1881, overl. 13-1-1972.
 13. Jacob Pieter [1972], geb. Numansdorp 6-4-1883, volgt XIIcb.
 14. Pieter [3361], geb. Waddinxveen 19-3-1888, overl. Waddinxveen 16-8-1969, tr. [1469] Waddinxveen 31-3-1915 Lijntje METSELAAR [4137], geb. 1-1-1891, overl. Waddinxveen 28-7-1961, dr. van Cornelis METSELAAR [6471] en Alida Cornelia KRANENBURG [6472].

Huibert KLOOTWIJK, tr.(2) [2501] Waddinxveen 21-12-1905 Mensje van ES [6373], geb. Sluipwijk ca. 1851, overl. Waddinxveen 16-1-1920, dr. van Huig van ES [6374] en Lijntje VERHOEF [6375].


Er is op 2 januari 1880 nog een levenloze dochter ter wereld gekomen, dit zou een tweeling zus zijn geweest van Teuntje. Pieter en Jacob die op 8 juni 1870 geboren zijn waren ook tweelingen.

Huibert trouwde de tweede keer met Mensje van Es, zij was weduwe van Krijn de Jong.

Bronnen: BS huw numansdorp 18-1867, BS geb numansdorp 24-1868, 18-1869, 59-1870, 58-1870, 127-1871, 60-1873, 70-1874, 119-1875, 111-1877, 1-1879, 1-1880, 109-1881, 37-1883, BS ovl numansdorp 51-1870, 56-1870, 44-1872, 103-1872, 48-1873, 33-1874, 41-1878, 27-1879, 1-1880, 28-1880, BS ovl Waddinxveen 1902-70, 1917-90, 1920-6, BS huw Waddinxveen 1905-39, 1915-12, opgave J. Broer Delfgauw.XIIcb. Jacob Pieter KLOOTWIJK [1972] (zn. van XIba), geb. Numansdorp 6-4-1883, schipper en fabrikant, overl. Dordrecht 16-1-1968, tr. [1144] Waddinxveen 27-9-1905 Cornelia BRAAKMAN [3362], geb. Waddinxveen 28-4-1885, overl. Breda 3-3-1952, dr. van Arie BRAAKMAN [4138], speelgoed- en meubelmaker, en Jacoba van RHIJN [4139].
Uit dit huwelijk:
 1. Sara [3363], geb. Waddinxveen 18-8-1906, overl. Dordrecht 5-7-1989, tr. [1147] Waddinxveen 18-7-1929 Matthijs BROER [3369], geb. Moerkapelle 4-1-1907, manager in zaagsel en chemie, overl. Oudenbosch 29-2-1950, zn. van Johannes BROER [4140], vrachtrijder en bodedienst, en Maria Magdalena STOLK [4141].
 2. Arie [3364], geb. Waddinxveen 14-2-1909, volgt XIIIda.
 3. Huibert [3365], geb. Rotterdam 1-1-1911, volgt XIIIdb.
 4. Jacobus [3366], geb. Waddinxveen 15-7-1915, volgt XIIIdc.

In 1928 startte Jacob Pieter een zaagselhandel die later de 'FIRMA KLOOTWIJK' genoemd werd toen zijn zoon Arie ook in de zaak kwam. Al gauw na 1928 verhuisde het gezin van Waddinxveen naar Delft. In 1938, toen de firma het zaagsel van diverse kistenfabrieken in het Westland verwerkte, werd er buiten delft een fabriek gestart. De aanvangs voorraad was 80 ton zaagsel. In 1949 was de jaaromzet al 3000 ton. Er werd ook gebruik gemaakt van een scheepje "de Cornelia" om het zaagsel te vervoeren. Dit scheepje werd in 1944 verkocht t.b.v. de voedselvoorziening in West Nederland voor het halen van levensmiddelen uit o.a. Friesland.

Matthijs Broer is omgekomen door een Motorongeval. Hij was manager in de zaagselfabriek en de chemie bij zijn zwager Huibert Klootwijk.

Bronnen: Informatie Jacob P. Klootwijk (New Zealand) en J.Broer Delfgauw, BS huw Waddinxveen 1905-34, BS ovl Oud en Nieuw Gastel 1950-8, 1952-13.XIIIda. Arie KLOOTWIJK [3364] (zn. van XIIcb), geb. Waddinxveen 14-2-1909, schipper, overl. Empel-Rees (Dld) 2-3-1945, tr. [1148] Delft 20-11-1929 Adriana SCHUIL [3370], geb. Loosduinen 9-7-1895, wed. v. Johannes Slierendrecht, overl. Delft 22-1-1982, dr. van Andries Oepke SCHUIL [4183] en Petronella MAAN [4184].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Pieter [3371], geb. Delft 1-9-1931, overl. Delft 14-5-1932.
 2. Jacob Pieter [3372], geb. Delft 5-10-1932, volgt XIVbv.
 3. Petronella [3373], geb. Delft 16-7-1934, naailerares, tr. [1156] Delft 29-10-1954 Lambertus Anthonius ELSHOUT [3393], geb. Delft 22-12-1927, Concierge en Koster. Petronella had een Naaischool "Petronella" op de Buitenwatersloot in Delft.
 4. Cornelia [3374], geb. Delft 19-2-1936, tr. [1157] Delft 30-8-1957 Folkert Harman BAKKER [3394], geb. Delft 24-1-1931. Cornelia en Folkert emigreerde na 1957 naar Australie en wonen in de buurt van Melbourne.

Arie begon als twintig jarige als hulp op het motorschip "Adriana" van de weduwe Adriana Slierendrecht-Schuil (weduwe van Johannes Slierendrecht). Na korte tijd besloten de twee te trouwen. Adriana had al drie kinderen uit haar vorige huwelijk; Adriana, Cornelis en Anna Maria. Nadat hun eerste zoon na negen maanden overleden was besloten ze aan de wal te gaan wonen. Arie kwam toen in dienst bij zijn vader in de zaagselhandel. Arie was tevens aktief in het kerkelijk leven (Gereformeerd).
In december 1944 werden Arie en zijn stiefzoon Cornelis (zoon van Adriana Schuil en J. Slierendrecht) opgepakt door de duitsers en tewerk gesteld in Empel-Rees. Hier kwam Arie om het leven door een brand in de barakken waar zij sliepen. Cornelis overleefde de brand. Na thuiskomst werd Cornelis goedgekeurd voor militaire dienst, vervolgens uitgezonden naar Ned. Oost-Indie waar hij sneuvelde.
In de overlijdensakte van Arie Klootwijk van 7-7-1947 wordt vermeld dat Arie overleden is op 2-3-1945 te Croin bij Halderen.
Bronnen: Informatie Jacob P. Klootwyk (Nieuw Zeeland) en J. Broer Delfgauw, DSD BS huw Delft 354-1929, ovl Delft 324-1932, ovl Delft 390-1945.XIVbv. Jacob Pieter KLOOTWIJK [3372] (zn. van XIIIda), geb. Delft 5-10-1932, tr.(1) [1153] Dunedin (NZ) 9-10-1953 May LOTT [3386], geb. 1-12-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Cora Gene [3388], geb. Dunedin (NZ) 6-3-1954.

Jacob Pieter KLOOTWIJK, tr.(2) [1154] Nelson (NZ) 31-3-1983 Margaret Valery DAVY [3387], geb. Watfort (Herts) GB 18-9-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Mark Delft [3389], geb. Dunedin (NZ) 4-1-1963, volgt XVab.
 2. Peter Dale [3390], geb. Dunedin (NZ) 30-10-1965. Dale is een geadopteerd kind. Hij is verbonden aan een Maori stam. Tegenwoordig (1992) leeft hij met zijn partner Mellisa in Coolengetta, Queensland, Australie.

Jacob Pieter studeerde in Delft. Hierna werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht in de Marine. Volgens zijn zeggen kreeg hij zo'n genoeg van Nederland dat hij op 26 september 1952 emigreerde naar Nieuw Zeeland. Hier kreeg hij in 1959 staatsburgerschap.
Inmiddels was hij een eigen bedrijfje gestart in Dunedin. Het bedrijfje in Ijzer en Staal groeide uit tot een bedrijf van 14 man. Hierna ging Jacob Pieter in de Petrochemische Industrie. In 1975 starte hij, samen met zijn zoon Gene een bedrijfje dat machines maakte voor houtbewerking. De produkten werden onder de naam "Challenger" over de hele wereld geexporteerd.
De afstammelingen van Jacob Pieter voeren tegenwoordig de naam Klootwyk (met een 'y'). Dit komt omdat de 'ij' in het engelse taalgebied onbekend is.
Bronnen: Informatie Jacob P. Klootwijk (Nieuw Zeeland)XVab. Mark Delft KLOOTWIJK [3389] (zn. van XIVbv), geb. Dunedin (NZ) 4-1-1963, kapper, tr. [1155] Auckland (NZ) 15-8-1988 Sarah GODWIN [3391], geb. Howick 31-12-1964.
Mark is een geadopteerd kind, zijn natuurlijke moeder is Patricia Panui. Zij is een lid van de Ngati Whatua Stam uit Oraki (Aukland) Marea.
Uit dit huwelijk:
 1. Amy Gemma [3392], geb. Auckland (NZ) 25-5-1989.XIIIdb. Huibert KLOOTWIJK [3365] (zn. van XIIcb), geb. Rotterdam 1-1-1911, fabrikant, overl. Oudenbosch 18-1-1998, tr. [1149] Pijnacker 28-9-1938 Alida de JONG [3375], geb. Leerbroek 1-3-1913, overl. Oudenbosch 5-10-2000, dr. van J.H.A. de JONG [3378], Boer in Pijnacker, en Aria van der STELT [3379].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Pieter Huibert [3376], geb. Delft 7-2-1941, tr. [1472] Zwolle 8-7-1966 Gertie ECKHARDT [4142].
 2. Aria Catherina Alida [3377], geb. Oudenbosch 20-8-1954, tr. [1473] J. van der BEND [4143].

Huibert werkte voor 1940 als vertegenwoordiger, o.a. voor zijn vader. In de oorlog was hij in duitsland tewerkgesteld als vrachtwagenchauffeur. Na de oorlog kwam hij in dienst bij zijn vader in de Zaagsel Industrie. Hij was verantwoordelijk voor de modernisatie en de heropbouw na de oorlog van de nieuwe fabriek aan de Hooikade in Delft. Nadat zijn jongere broer (Jacobus) in de fabriek kwam in 1947, begon Huibert voor zichzelf met een Loonmaalderij annex Papiervernietiging in Oudenbosch. Hij importeerde ruwe zwavel uit Chili die vermaald en verkocht werd. De mot van het papier diende als grondstof voor een vloerenbedrijf.
Huibert en Alida zijn beide overleden te Oudenbosch en gecremeerd.

Bronnen: Informatie Jacob P. Klootwyk (Nieuw Zeeland) en J. Broer Delfgauw, ISIS.XIIIdc. Jacobus KLOOTWIJK [3366] (zn. van XIIcb), geb. Waddinxveen 15-7-1915, vertegenwoordiger, overl. Schoonhoven 26-3-1996, tr.(1) [1151] Delft 6-3-1936 (huwelijk in 1950 ontbonden) Marie HARTEVELD [3380], geb. Delft 25-11-1913, overl. Oosterhout 15-3-1976, dr. van Nicolaas Johannes HARTEVELD [4185] en Trijntje MOOKHOEK [4186].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Trijntje [3382], geb. Delft 25-2-1937, tr. [1474] Delft 21-8-1957 Herman Fransiscus HOEKSTRA [4144], geb. Delft 20-9-1932.
 2. Trijntje Jacoba Maria [3383], geb. Delft 1-3-1940, tr. [1475] Delft 7-6-1958 Arie Jan van ZIJL [4145], geb. 6-2-1934.
 3. Jacob Pieter [3384], geb. Delft 20-11-1949, volgt XIVbw.

Jacobus KLOOTWIJK, tr.(2) [1152] Delft 18-10-1950 Johanna Philippina HOOYKAAS [3381], geb. Schoonhoven 22-8-1925, overl. Schoonhoven 15-4-1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Ernest Peter Fedor [3385], geb. Delft 26-5-1953, tr. [1476] Petronella Margaretha NIEMANTSVERDRIET [4146].

Het eerste huwelijk van Jacobus werd rond 25-9-1950 door echtscheiding ontbonden. Van 1940 tot 1945 diende Jacobus in vreemde krijgsdienst. Na de oorlog werd hij door het nederlandse oorlogs tribunaal veroordeeld. Na zijn vrijlating kwam Jacobus als vertegenwoordiger in dienst van de vader van zijn tweede vrouw die van beroep zilversmid was.
Bronnen: Informatie Jacob P. Klootwijk (Nieuw Zeeland) en J. Broer Delfgauw.XIVbw. Jacob Pieter KLOOTWIJK [3384] (zn. van XIIIdc), geb. Delft 20-11-1949, spoorwegpolitie, tr. [1477] Ede 1-7-1970 Maria Catharina Johanna SNIJDERS [4147], geb. Rotterdam 14-9-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Remco [4148], geb. Den Helder 8-4-1976.

Bronnen: Opgave J. Broer Delfgauw.


XIbb. Jacob KLOOTWIJK [1980] (zn. van Xaa), geb. Numansdorp 24-6-1845, nachtwaker, overl. Numansdorp 16-2-1919, tr. [661] Klaaswaal 27-6-1879 Elizabeth MARCUS [1981], geb. Numansdorp 18-6-1849, overl. Numansdorp 4-6-1930, dr. van Gijsbert MARCUS [2149] en Geertrui Maria SPIES [2150].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [2148], geb. Klaaswaal 8-4-1879, volgt XIIcc.
 2. Gijsbert [1982], geb. Klaaswaal 11-4-1880, overl. Numansdorp 27-2-1882.
 3. Gijsbert [1983], geb. Numansdorp 2-4-1882, volgt XIIcd.
 4. Pleuntje [1984], geb. Numansdorp 1-5-1884, overl. 26-11-1972, tr. [2392] Numansdorp 3-6-1920 Pieter IJsbrand RAUWERDA [6135], geb. Huizum ca. 1884, zn. van Tabe RAUWERDA [6136] en Rinske IJsbrands SIKMA [6137].
 5. Geertrui Maria [1985], geb. Numansdorp 5-3-1886, overl. Numansdorp 11-9-1887.
 6. Geertrui Maria [1986], geb. Numansdorp 7-2-1888, overl. 23-12-1964, tr. [1567] 16-2-1950 Douwe Johannes SMITS [4338], geb. Numansdorp voor 1884.
 7. Cornelis [1987], geb. Numansdorp 10-11-1890, volgt XIIce.
 8. Leendert [4340], geb. Numansdorp 6-6-1894, volgt XIIcf.

De eerste zoon, Jacob, is bij geboorte aangegeven als Jacob Marcus, echter bij het huwelijk is dit kind erkend.

Bronnen: BS huw klaaswaal 1879-6, BS geb klaaswaal 1879-14, 1880-11, BS geb numansdorp 1882-32, 1884-51, 1886-19, 1888-9, 1890-102, BS ovl numansdorp 1882-16, 1887-63, 1930-27, BS huw numansdorp 1905-13, 1906-24, 1918-27, 1920-23, GSU huw Cornelis x Hendrika, huw Geertrui Maria [1986] x Douwe Johannes Smits, ovl Geertrui Maria [1986], geb en ovl Leendert [4340] en diverse ovl-data.XIIcc. Jacob KLOOTWIJK [2148] (zn. van XIbb), geb. Klaaswaal 8-4-1879, sigarenmaker, bij huw erkend, overl. 16-3-1956, tr. [781] Numansdorp 19-5-1905 Rijnburgje TROUW [2260], geb. Goudswaard 30-9-1879, overl. Strijen 1-5-1966, dr. van Leendert TROUW [2261] en Maaike DOOLAARD [2262].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Leendert [6321], geb. Numansdorp 1-5-1906, volgt XIIIdd.
 2. Leendert Jacob [6323], geb. Numansdorp 1-10-1907, volgt XIIIde.
 3. Gijsbertus Cornelis (Bertus) [6325], geb. Numansdorp 31-3-1912, employe Shell, overl. Rotterdam 18-2-1973, tr. [2480] Beredina Bastiaantje VOS [6326].
 4. Cornelis [6327], geb. Numansdorp 2-5-1916, brandweerman, overl. Hilversum 21-11-1992, tr. [2481] Christina Elisabeth PETRUS [6328].

Bronnen: Opgave Pieter KLOOTWIJK [6338] en Abram KLOOSWIJK.


XIIIdd. Jacob Leendert KLOOTWIJK [6321] (zn. van XIIcc), geb. Numansdorp 1-5-1906, onderwijzer en leraar, overl. Rotterdam 26-4-1994, tr. [2478] ca. 1927 Wouterina Johanna (Anna) BOER [6322], geb. Capelle a/d IJssel ca. 1908, naaister, overl. Capelle a/d IJssel 16-1-2005.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Dorothea Elisabeth (Bep) [6332], geb. Kediri (NI) 15-12-1930, kooklerares, tr. [2483] Joop VIJGENBOOM [6333].
 2. Jaap [6334], geb. Kediri (NI) 16-11-1932.
 3. Erna Burgje [6335], geb. Sitoebondo (NI) 29-9-1938, tr. [2484] Jan van VEEN [6336], artsenbezoeker.
 4. Otto [6337], geb. ca. 1940, overl. 20-9-1942.
 5. Pieter [6338], geb. Sitoebondo (NI) 20-7-1942, volgt XIVbx.

Otto stierf, 2 jaar oud, in een kamp, 8 maanden na de Japanse inval in Ned. IndiŽ op 11 jan 1942.

Bronnen: Opgave Pieter KLOOTWIJK [6338] en Abram KLOOSWIJK [6330].XIVbx. Pieter KLOOTWIJK [6338] (zn. van XIIIdd), geb. Sitoebondo (NI) 20-7-1942, tr. [2485] ? ? [6339].
Uit dit huwelijk:
 1. ? [6340].

Bronnen: Opgave Pieter KLOOTWIJK [6338].


XIIIde. Leendert Jacob KLOOTWIJK [6323] (zn. van XIIcc), geb. Numansdorp 1-10-1907, onderwijzer en leraar, overl. Rotterdam 14-7-2001, tr. [2479] Rotterdam 20-6-1934 Gerdina (Dien) PAASSE [6324], geb. Dordrecht 23-6-1907, onderwijzeres, overl. Rotterdam 20-9-2000, dr. van Izaak PAASSE [6781] en Anna Cornelia HARTMAN [6782].
Uit dit huwelijk:
 1. Ina PAASSE [6329], geb. Rotterdam 26-12-1938.
 2. Abraham Izaak Jacob KLOOSWIJK [6330], geb. Rotterdam 20-5-1936, volgt XIVby.

Abraham Izaak Jacob [6330] wijzigde zijn naam in 1967 in KLOOSWIJK. Ina [6329] wijzigde haar naam in PAASSE.
Bronnen: Opgave Pieter KLOOTWIJK [6338] en Abram KLOOSWIJK [6330].XIVby. Abraham Izaak Jacob KLOOSWIJK [6330] (zn. van XIIIde), geb. Rotterdam 20-5-1936, arts en radioloog, tr. [2482] Rotterdam 3-5-1962 Maria MOLL VAN CHARANTE [6331], geb. Haarlem 27-2-1937, oudervoorlichtster,kunstenares, dr. van Gabriel Hermanus MOLL VAN CHARANTE [6783] en Johanna Maria van LEEUWEN BOOMKAMP [6784].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna [6785], geb. Rotterdam 26-1-1963, lerares, tr. [2675] Pieter Bas DONKERSTEEG [6786], informaticus.
 2. Anna Maria [6787], geb. Rotterdam 17-6-1965, juriste, tr. [2676] Pieter de BRUIJN [6788], geb. 13-10-1960, civiel ingenieur.
 3. Marijke Filoemene [6789], geb. Rotterdam 24-7-1967.
 4. Arnout Leendert Jacob [6790], geb. Rotterdam 18-3-1971, volgt XVac.

Abraham Izaak Jacob [6330] wijzigde zijn naam in 1967 in KLOOSWIJK.

Bronnen: Opgave Abram KLOOSWIJK [6330].XVac. Arnout Leendert Jacob KLOOSWIJK [6790] (zn. van XIVby), geb. Rotterdam 18-3-1971, bestuurskundige,informaticus, tr. [2677] Esther VERKAIK [6791], kunsthistorica.
Uit dit huwelijk:
 1. Quint Jacob [6792], geb. Leiden 30-5-2006.
 2. Charlotte Dina [6941], geb. Utrecht 3-2-2009.

Bronnen: Opgave Abram KLOOSWIJK [6330].


XIIcd. Gijsbert KLOOTWIJK [1983] (zn. van XIbb), geb. Numansdorp 2-4-1882, overl. Rotterdam 29-1-1954, tr. [766] Numansdorp 1-6-1906 Wilhelmina VERMEEREN [2233], geb. Oosterhout 10-2-1884, overl. Breda 24-6-1971, dr. van Jan Hendrik Hephanus VERMEEREN [2234] en Antonia SMITS [2235].
Het huwelijk is ontbonden op 19 december 1927 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hendrik Stephanus [2090], geb. Middelburg 11-5-1907, overl. 11-1-1981.
 2. Elisabeth Antonia [2871], geb. IJsselmonde 12-12-1909, overl. 6-11-1976.
 3. Wilhelmina [4339], geb. Ouderkerk a/d IJssel 11-5-1920, overl. Utrecht 25-7-1920.
 4. Pleuntje [6793], geb. Ouderkerk a/d IJssel 27-10-1921.

Het is niet geheel zeker of Pleuntje Klootwijk het 4de kind is van Gijsbert en Wilhelmina.
Er wordt voor 27 januari 1928 een oproep gedaan voor Wilhelmina om voor de rechtbank te verschijnen teneinde de voogdij van hun kinderen te regelen. Gijsbertus woonde in Rotterdam en Wilhelmina had een onbekende woon en verblijfplaats.

Bronnen: BS huw numansdorp 1906-22, BS ovl Utrecht 1920-1244, GSU geboorte en ovl Elisabeth Antonia geb+ovl Wilhelmina, AAK G-1928.XIIce. Cornelis KLOOTWIJK [1987] (zn. van XIbb), geb. Numansdorp 10-11-1890, overl. 1-5-1971, tr. [1566] Numansdorp 30-8-1918 Hendrika Leentje BOGAERDS [4337], geb. Numansdorp ca. 1890, dr. van Hendrik Leendert BOGAERDS [6133] en Pleuntje BERWERS [6134].
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Pleuntje SLOOTWIJK [6138], geb. Numansdorp 30-1-1920, volgt XIIIdf.
 2. Hendrik Jacob [6581], geb. Numansdorp 3-6-1926, volgt XIIIdg.
 3. Pleuntje Hendrika [6582], geb. Numansdorp 1-5-1928, overl. 13-1-2007, tr. [2592] Hendrik ter BRUGGEN [6588], overl. 10-3-1975.

In de advertentie van het huwelijksjubileum is er sprake van kinderen uit dit huwelijk. In 1948 woonde het echtpaar in Amsterdam.

Bronnen: BS huw Numansdorp 1918-27, AAK, opgave Sylvia SLOOTWIJK [6585].XIIIdf. Elizabeth Pleuntje SLOOTWIJK [6138] (dr. van XIIce), geb. Numansdorp 30-1-1920, [2589].
Kind(eren):
 1. Cornelis Hendrik (Cees) [6583], geb. Amsterdam 21-9-1944, volgt XIVbz.

Bronnen: opgave Sylvia SLOOTWIJK [6585].


XIVbz. Cornelis Hendrik (Cees) SLOOTWIJK [6583] (zn. van XIIIdf), geb. Amsterdam 21-9-1944, overl. 3-10-2006, tr. [2590] Margharetha Johanna BONSINK [6584].
Uit dit huwelijk:
 1. Sylvia [6585], geb. Amsterdam 3-7-1979, tr. [2593] ? BOS [6589].

Bronnen: Opgave Sylvia SLOOTWIJK [6585].


XIIIdg. Hendrik Jacob KLOOTWIJK [6581] (zn. van XIIce), geb. Numansdorp 3-6-1926, overl. 21-5-1989, tr. [2591] Catharina Elisabeth van der LINDEN [6595], overl. 7-3-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. Hennie [6586], overl. 15-2-2008.
 2. Hendrik Cornelis [6587].

Catharina Elisabeth van der LINDEN [6595] is op 12 maart 1982 begraven op De Nieuwe Ooster te Amsterdam in grafnummer Alg-75-K-128.
Bronnen: Begraafregister De Nieuwe Ooster NL-SAA-1415768.XIIcf. Leendert KLOOTWIJK [4340] (zn. van XIbb), geb. Numansdorp 6-6-1894, overl. 17-7-1951, tr. [2678] Petronella Cornelia KOPPERT [6794], geb. Rotterdam 23-11-1906, overl. Rotterdam 18-2-1990.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Cornelis [6795], geb. Numansdorp 18-1-1947, overl. Goes 27-12-2003.IXs. Samuel KLOOTWIJK [2213] (zn. van VIIIn), ged. Numansdorp 25-3-1770, overl. 's-Gravendeel 15-3-1814, ondertr. [758] 's-Gravendeel 9-1-1800 Maria BARENDREGT [2214], geb. 's-Gravendeel, weduwe van Adam Weeda, overl. voor 7-5-1840.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [2298], geb. 's-Gravendeel ca. 1800, overl. Dubbeldam 22-3-1861.
 2. Arie [1888], geb. 's-Gravendeel ca. 1802, volgt Xab.
 3. Leendert [1906], geb. 's-Gravendeel ca. 1805, volgt Xac.
 4. Jacob [2217], geb. 's-Gravendeel 9-12-1806, volgt Xad.

Het is aannemelijk dat Samuel een zoon was van Leendert Klootwijk en Neeltje Weeda;
- De kinderen van Samuel zijn vernoemd naar de ouders van Samuel.
- Er is rond die tijd slechts 1 Samuel geboren in Numansdorp.
- Uit de trouwboeken van 's-Gravendeel: 'Samuel L.zn Klootwijk JH geboortig van Numansdorp en Maria A.dr Barendregt weduwe van Adam Weeda geboortig van 's-Gravendeel'

De overlijdensdatum van Samuel is niet zeker. In de akte uit 's-Gravendeel staan niet de ouders van Samuel. Samuel was voerman en 45 jaar. Bronnen: DTB T 's-Gravendeel 2P1, BS ovl 's-Gravendeel 1814-12, 1872-25, BS ovl dubbeldam 1861-29.Xab. Arie KLOOTWIJK [1888] (zn. van IXs), geb. 's-Gravendeel ca. 1802, arbeider, overl. Dubbeldam 14-10-1869, tr.(1) [637] Wieldrecht 4-12-1830 Willemijntje van ROOIJEN [1889], geb. ca. 1800, overl. Wieldrecht 5-8-1833, dr. van Cornelis van ROOIJEN [6955] en Pietertje BRAND [6956].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [1891], geb. Wieldrecht 31-5-1831, volgt XIbc.
 2. Pietertje [1892], geb. Wieldrecht 26-12-1832, overl. Dordrecht 9-6-1908, tr. [1455] Dubbeldam 6-2-1858 Adrianus NAAKTGEBOREN [4112], geb. Wieldrecht 18-10-1829, overl. voor 1908, zn. van Abraham NAAKTGEBOREN [5956] en Grietje STAM [5957]. Woonden aan de Boogjes 20b te Dordrecht.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [638] Wieldrecht 2-5-1834 Alida van HAM [1890], geb. ca. 1803, overl. Dubbeldam 30-7-1867, dr. van Jacob van HAM [5916] en Sara GRIEKSPOOR [5917].
Uit dit huwelijk:
 1. Samuel [1893], geb. Wieldrecht 22-6-1835, volgt XIbd.
 2. Jacob [1894], geb. Wieldrecht ca. 25-1-1837, overl. Wieldrecht 1-9-1838.
 3. Arie [1895], geb. Wieldrecht 12-7-1838, volgt XIbe.
 4. Saartje [2333], geb. Wieldrecht ca. 5-3-1840, overl. Wieldrecht 1-10-1848.
 5. Jacob [1905], geb. Wieldrecht 6-11-1842, volgt XIbf.
 6. Neeltje [1896], geb. Wieldrecht ca. 24-2-1845, overl. Wieldrecht 18-6-1845.
 7. Adrianus [1897], geb. Wieldrecht ca. 27-5-1846, overl. Wieldrecht 20-1-1849.

Lucinus, de tweede man van Maria Klootwijk [1891] was reeds weduwnaar van Teuntje Versteeg.
Pieterje Klootwijk [1892] en Adrianus Naaktgeboren woonden aan de Boogjes 20b te Dordrecht.

Bronnen: BS ovl Dubbeldam 1869-98, 1906-20, BS huw Dubbeldam 1858-1, 1860-18, BS huw 's-Gravendeel 1877-23, BS ovl Dordrecht 1908-393, BS huw Wieldrecht 1834-3, BS ovl Wieldrecht 1833-12, 1838-22, 1845-8, 1848-11, 1849-2.XIbc. Maria KLOOTWIJK [1891] (dr. van Xab), geb. Wieldrecht 31-5-1831, dienstbode, overl. Dubbeldam 25-4-1906, [2744].
Kind(eren):
 1. Maria [6952], geb. Wieldrecht ca. 1854, overl. Dubbeldam 15-8-1854.
 2. Pieter [6953], geb. Dubbeldam 20-7-1857, overl. Dubbeldam 31-10-1857.

Maria KLOOTWIJK, tr.(1) [791] Dubbeldam 16-11-1860 Bastiaan BRAND [2293], geb. Wieldrecht 10-3-1811, overl. Dubbeldam 28-7-1876, zn. van Paulus Jacobsz BRAND [5958] en Neeltje Bastiaansdr SOETEMAN [5959].
Maria KLOOTWIJK, tr.(2) [792] Lucinus SINTNICOLAAS [2294], geb. 's-Gravendeel ca. 1829, overl. 's-Gravendeel 28-4-1894, zn. van Cornelis SINTNICOLAAS [5648] en Anna BREED [5649].XIbd. Samuel KLOOTWIJK [1893] (zn. van Xab), geb. Wieldrecht 22-6-1835, arbeider, overl. Dubbeldam 30-6-1912, tr. [639] Dubbeldam 24-5-1866 Adriana BRAND [1898], geb. Wieldrecht 23-5-1845, overl. Dubbeldam 6-2-1880, dr. van Pieter BRAND [1899] en Lena STAM [1900].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [2296], geb. Dubbeldam 30-1-1867, overl. Dubbeldam 17-9-1867.
 2. Alida [2297], geb. Dubbeldam 29-12-1867, overl. Dubbeldam 3-12-1877.
 3. Helena [3194], geb. Dubbeldam 29-1-1869, tr. [2433] Dubbeldam 30-4-1891 Teunis van VUREN [6226], geb. Dubbeldam 24-1-1863, zn. van Jan van VUREN [6227] en Adriaantje van GENT [6228].
 4. Sara [2267], geb. Dubbeldam 14-2-1871, overl. Dubbeldam 15-3-1872.
 5. Pieter [2475], geb. Dubbeldam 18-9-1875, volgt XIIcg.
 6. Sara [2269], geb. Dubbeldam 10-9-1876, overl. Dubbeldam 13-11-1876.
 7. Alida [2270], geb. Dubbeldam 28-12-1878, overl. Dubbeldam 14-2-1879.

Samuel kon bij de geboorteaangifte van zijn kinderen niet schrijven.

Bronnen: BS huw dubbeldam 1866-21, 1891-7, 1902-20, BS geb dubbeldam 1867-18, 1867-150, 1869-12, 1871-23, 1875-104, 1876-120, 1878-165, BS ovl dubbeldam 1867-95, 1872-24, 1876-92, 1877-106, 1880-11, 1879-21, 1912-31, www.hollantsnet.nl.XIIcg. Pieter KLOOTWIJK [2475] (zn. van XIbd), geb. Dubbeldam 18-9-1875, landarbeider, overl. Dordrecht 12-2-1964, tr. [839] Dubbeldam 5-6-1902 Adriana BRAND [2476], geb. Wieldrecht 28-5-1880, overl. 9-1965, dr. van Genis BRAND [4779], arbeider, en Jannigje van HOUWELINGEN [4780].
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje (Jaantje) [2483], geb. Dubbeldam 26-9-1903, tr. [2435] Dubbeldam 15-10-1927 Bas HUIJZERS [6230], zn. van Jan HUIJZERS [6231] en Maartje Anna van der HOEK [6232].
 2. Genis (Geen) [2481], geb. Dubbeldam 17-2-1905, overl./begr. Dordrecht 27-3/2-4-1991, tr. [1748] Dubbeldam 3-8-1935 M. GOEDEGEBUURE [4781], overl. na 1991.
 3. Jannigje (Jansje) [6233], geb. Dubbeldam 7-5-1905, overl. 27-11-1965, begr. Cillaarshoek 2-12-1965, tr. [2437] Dubbeldam 12-5-1927 Hendrik (Henk) BOS [6234], geb. Cillaarshoek 2-12-1901, tuinman, overl. Cillaarshoek 4-5-1985, zn. van Teunis (Teun) BOS [6235] en Maaike van DRIEL [6236].
 4. Samuel [2484], geb. Dubbeldam 10-1-1909, volgt XIIIdh.
 5. Helena (Lena) [2478], geb. Dubbeldam 13-6-1910, overl. Dordrecht 2-9-1999, tr. [2440] Dubbeldam 29-9-1932 Jan STAM [6239], geb. ca. 1910, zn. van Jan STAM [6240] en Pietje ROOS [6241].
 6. Arie [2477], geb. Dubbeldam ca. 9-1911, overl. Dubbeldam 22-1-1912.
 7. Arie (Aai) [6229], geb. Dubbeldam 2-11-1912, volgt XIIIdi.
 8. Alida [2479], geb. Dubbeldam 11-2-1917, overl. Dordrecht 30-10-1994, tr. [1750] Dubbeldam 25-7-1946 Bastiaan Cornelis ANSEMS [4783], geb. Dubbeldam 16-2-1909, overl. Dordrecht 24-8-1997, zn. van Joost ANSEMS [6246] en Geertruida KAIM [6247].
 9. Pieter [2480], geb. ca. 1920, volgt XIIIdj.
 10. Maria [2482], geb. ca. 1926, overl./begr. Zwijndrecht/Dordrecht 29-2/5-3-1996, tr. [1749] Bernardus BLOMMERS [4782].

Het is vermeldenswaardig dat de vrouw van Pieter precies hetzelfde heet als zijn moeder! De volgorde van de kinderen is nog niet duidelijk dit zal in Dubbeldam uitgezocht moeten worden.
Op het eind van zijn leven leed Pieter Klootwijk aan suikerziekte en depressies. Vaak bleef hij de hele dag in bed liggen. "Opoe Klootwijk", Adriaantje Brand was een bijzonder vrolijke en opgewekte vrouw.
Er is ook sprake zijn van een kind; Jannigje (Jansje) Klootwijk, geboren op 07-05-1905 in Dubbeldam. Dit lijkt mij echter vreemd gezien de geboortedatum van Genis Klootwijk. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannigje (Jansje) en Henk waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Klootwijk (1875-1964), Adriana Brand (1880-1965), Piet Bos (1886-1938) en Cees den Tuinder (1893-1965). Jannigje is op 60-jarige leeftijd overleden aan maag- en darmkanker. Henk is overleden op 83-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
Arie Klootwijk [2477] is geboren met een "open ruggetje" en niet ouder dan 1 jaar geworden.

Bronnen: AAK B-1993, P-1964, BS huw Dubbeldam 1902-20, BS ovl Dubbeldam 1912-6, BS ovl Delft 258-1946-258, Opgave van Joost Klootwijk, Spijkenisse en van Joan Bos.XIIIdh. Samuel KLOOTWIJK [2484] (zn. van XIIcg), geb. Dubbeldam 10-1-1909, overl. Delft 21-4-1946, tr. [1498] Dubbeldam 23-9-1937 Barbera BOLLAART [2268], geb. Dubbeldam 17-8-1913, overl. Dordrecht 1-1-1993.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana (Adrie) [6642], geb. Dubbeldam 7-1-1938, volgt XIVca.
 2. Seginus (Gien) [6237], geb. Dubbeldam 18-10-1940, volgt XIVcb.
 3. Janna (Jenny) [6644], geb. Dubbeldam 9-11-1941.
 4. Pieter (Piet) [6645], geb. Dubbeldam 11-9-1942, volgt XIVcc.
 5. Samuel (Sam) [6646], geb. Dubbeldam 1-5-1944.
 6. Bertus (Bert) [6647], geb. Dubbeldam 3-3-1946, volgt XIVcd.

Bronnen: AAK en opgave Joan Bos en Miranda Klootwijk [6653].


XIVca. Adriana (Adrie) KLOOTWIJK [6642] (dr. van XIIIdh), geb. Dubbeldam 7-1-1938, tr. [2613] FORTUIN [6643].
Uit dit huwelijk:
 1. Sam [6648], geb. 6-5-1964.

Bronnen: Opgave Miranda Klootwijk [6653].


XIVcb. Seginus (Gien) KLOOTWIJK [6237] (zn. van XIIIdh), geb. Dubbeldam 18-10-1940, tr. [2438] Sjaan ? [6238].
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam [6649], geb. 1-1-1978.
 2. Sam [6650], geb. 16-2-1980, volgt XVad.

Bronnen: Opgave Miranda Klootwijk [6653].


XVad. Sam KLOOTWIJK [6650] (zn. van XIVcb), geb. 16-2-1980, tr. [2615] .
Kind(eren):
 1. Wanda [6652], geb. 6-9-1977.XIVcc. Pieter (Piet) KLOOTWIJK [6645] (zn. van XIIIdh), geb. Dubbeldam 11-9-1942, tr. [2614] .
Kind(eren):
 1. Peter [6651], geb. 18-5-1972.

Bronnen: Opgave Miranda Klootwijk [6653].


XIVcd. Bertus (Bert) KLOOTWIJK [6647] (zn. van XIIIdh), geb. Dubbeldam 3-3-1946, tr. [2616] .
Kind(eren):
 1. Miranda [6653], geb. 13-9-1969.

Bronnen: Opgave Miranda Klootwijk [6653].


XIIIdi. Arie (Aai) KLOOTWIJK [6229] (zn. van XIIcg), geb. Dubbeldam 2-11-1912, overl. 5-1-1990, tr. [2441] Dubbeldam 5-6-1937 Cornelia (Cor) van TILBORGH [6242], geb. 17-10-1915, overl. 21-4-1998, begr. Dordrecht 24-4-1998.
Uit dit huwelijk:
 1. Piet [6243], volgt XIVce.
 2. Dini [6244], tr. [2446] Bob ? [6249].
 3. Sjanie [6245], tr. [2447] Aart ? [6250].

Bronnen: BS huw Dubbeldam 1937-20, AAK en opgave van Joan Bos.


XIVce. Piet KLOOTWIJK [6243] (zn. van XIIIdi), tr. [2443] Janny ? [6248].
Uit dit huwelijk:
 1. Arjan [6251], tr. [2444] Dana ? [6252].
 2. Ellen [6253], tr. [2445] Tom ? [6254].
 3. Desiree [6255].
 4. Frank [6256].

Piet en Janny wonen in Canada.

Bronnen: AAK.XIIIdj. Pieter KLOOTWIJK [2480] (zn. van XIIcg), geb. ca. 1920, overl. ca. 1985, tr. [840] Dubbeldam 20-3-1941 Stijna van HEEREN [2485], geb. 22-7-1916, overl./begr. Dubbeldam 30-12-2002/3-1-2003, dr. van Hendrik van HEEREN [4523] en Pietertje KLOOTWIJK [2029]. (zie ook XIIIap)
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Hendrik [2486], geb. Dubbeldam 10-8-1942, volgt XIVcf.
 2. Hendrik [2487], geb. Dubbeldam 20-10-1944, volgt XIVcg.
 3. Adriana [2488], geb. Dubbeldam 22-5-1946, tr. [843] Joop BAX [2492].
 4. Joost Jacob [2489], geb. 21-12-1950, volgt XIVch.

De schoonouders van Pieter, Hendrik van Heeren en Pietertje Klootwijk, zien we later weer als ouders van Pieter van Heeren die met Jacoba Klootwijk [2852] trouwt (href=2500.htm#2273). De vermelde Pietertje Klootwijk [2029] komt uit een geheel andere tak (href=2500.htm#1326)
Bronnen: Opgave van Joost Klootwijk, Spijkenisse en opgave A.J. Genisse.XIVcf. Pieter Hendrik KLOOTWIJK [2486] (zn. van XIIIdj), geb. Dubbeldam 10-8-1942, overl. Dordrecht 26-1-2005, tr. [841] Ans JOUWSMA [2490].
Uit dit huwelijk:
 1. Lia [2494], tr. [2057] Ted NN [5399].
 2. Christina [2495], tr. [2058] Peter NN [5400].

Bronnen: Opgave van Joost Klootwijk, Spijkenisse, AAK.


XIVcg. Hendrik KLOOTWIJK [2487] (zn. van XIIIdj), geb. Dubbeldam 20-10-1944, tr. [842] Riet de RUIJTER [2491].
Uit dit huwelijk:
 1. Anja [2496], tr. [2755] 7-6-2008 M.C. MULLER [6973].
 2. Sonja [2497].

Bronnen: Opgave van Joost Klootwijk, Spijkenisse.


XIVch. Joost Jacob KLOOTWIJK [2489] (zn. van XIIIdj), geb. 21-12-1950, tr. [844] Teunie HAGENAARS [2493], dr. van A.P.J. HAGENAARS [6670] en D.A. GROENEVELD [6671].
Uit dit huwelijk:
 1. Esther [2498], geb. 18-5-1981.
 2. Judith [2499], geb. 15-3-1985.

Bronnen: Opgave van Joost Klootwijk, C Pothuis Smitstraat 43, Spijkenisse.


XIbe. Arie KLOOTWIJK [1895] (zn. van Xab), geb. Wieldrecht 12-7-1838, arbeider, overl. Dubbeldam 30-11-1909, tr. [640] Dubbeldam 5-5-1870 Teuntje BRAND [1901], geb. Wieldrecht 25-12-1848, dienstbode, overl. Dubbeldam 26-5-1885, dr. van Pieter BRAND [1899] en Lena STAM [1900].
Uit dit huwelijk:
 1. Alida [2271], geb. Dubbeldam 29-2-1872, tr.(1) [2303] Dubbeldam 14-11-1895 Jan de WIT [5939], geb. Dubbeldam 17-8-1868, overl. Dubbeldam 12-4-1898, zn. van Hermanus de WIT [5940] en Adriana KAIM [5941], tr.(2) [2305] Dubbeldam 2-5-1901 Cornelis de JONG [5942], geb. Dubbeldam 20-12-1875, overl. Dubbeldam 27-4-1957, zn. van Jacob de JONG [5943] en Pietertje GROENEVELD [5944].
 2. Pieter [2272], geb. Dubbeldam 18-11-1875, arbeider, ongehuwd, overl. Dubbeldam 24-8-1894.
 3. Arie [2273], geb. Dubbeldam 12-10-1878, volgt XIIch.
 4. Lena [3192], geb. Dubbeldam 24-6-1882, overl. Dubbeldam 16-2-1898.
 5. Adriana Sara [3193], geb. Dubbeldam 14-10-1883.

Op 22 september 1874 heeft Arie een levenloos geboren zoon aangegeven te Dubbeldam.

Bronnen: BS huw Dubbeldam 1870-16, 1895-34, 1901-17, BS geb Dubbeldam 1872-36, 1875-133, 1878-126, 1882-94, 1883-135, BS ovl Dubbeldam 1874-66, 1885-54, 1894-72, 1898-11, 1909-46.XIIch. Arie KLOOTWIJK [2273] (zn. van XIbe), geb. Dubbeldam 12-10-1878, overl. Dordrecht 19-9-1966, tr. [949] Poortvliet 17-5-1907 Maatje LINDHOUD [2847], geb. Poortvliet 13-3-1881, overl. Dubbeldam 1-4-1938, dr. van Willem Marinis LINDHOUD [2848] en Jacoba de HOND [2849].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [2850], geb. Dubbeldam 16-2-1908, volgt XIIIdk.
 2. Willem Marinus [2851], geb. Dubbeldam 13-2-1909, overl. Dubbeldam 2-3-1909.
 3. Jacoba [2852], geb. Dubbeldam 25-9-1910, tr. [1642] Dubbeldam 21-5-1931 Pieter van HEEREN [4524], geb. Dubbeldam 6-12-1903, zn. van Hendrik van HEEREN [4523] en Pietertje KLOOTWIJK [2029] (zie XIIx).
 4. Willem Marinus [2817], geb. Dubbeldam 23-9-1911, volgt XIIIdl.
 5. Teuntje [2854], geb. Dubbeldam 24-10-1912.
 6. Pieter [2855], geb. Dubbeldam 20-12-1913.
 7. Lena [2857], geb. Dubbeldam 15-8-1915, overl. Dubbeldam 14-9-1915.
 8. Janna [2856], geb. Dubbeldam 15-8-1915, overl. Dubbeldam 20-9-1915.
 9. Marinus [2858], geb. Dubbeldam 11-1-1917, volgt XIIIdm.

Maatje was weduwe van Johannes Bijnagte, overleden te Oud-Vossemeer op 12-4-1904.
De schoonouders van Jacoba, Hendrik van Heeren en Pietertje Klootwijk, zien we later weer als ouders van Stijntje van Heeren die met Pieter Klootwijk [2480] trouwt (href=2500.htm#2480). De vermelde Pietertje Klootwijk [2029] komt uit een geheel andere tak (href=2500.htm#1326)
Het is niet geheel zeker, maar wel aannemelijk, dat Willem Marinus [2817] degene is die later trouwde met Pieternella STAM.

Bronnen: BS Dubbeldam O 12-1909, 27-1915, 28-1915, Trouwboekje Arie Klootwijk x Maatje Lindhout verstrekt door A.W. Klootwijk te Dordrecht, en opgave A.J. Gennisse, GenLias huw Poortvliet 7-1907.XIIIdk. Arie KLOOTWIJK [2850] (zn. van XIIch), geb. Dubbeldam 16-2-1908, overl. 17-3-1986, tr. [2173] Dubbeldam 26-1-1933 Tanneke van den BERG [5674], geb. 28-2-1912, overl. 17-8-1996.
Uit dit huwelijk:
 1. ? [5675].

Er zijn kinderen uit dit huwelijk, alleen nog niet bekend welke en hoeveel.
Bronnen: AAK, www.zerken.nl.XIIIdl. Willem Marinus KLOOTWIJK [2817] (zn. van XIIch), geb. Dubbeldam 23-9-1911, overl. 13-6-1977, tr. [938] Dubbeldam 23-11-1939 Pieternella STAM [2818], geb. 17-3-1916, overl. Dordrecht 3-10-2003.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietje Maatje [6950], geb. ca. 1943, overl. Dubbeldam 20-3-1943.
 2. Maatje Pietje [6951], geb. ca. 1943, overl. Dubbeldam 19-3-1943.
 3. Arie Wine [2819], geb. Dubbeldam 9-6-1944, volgt XIVci.

Aan de hand van de overlijdensadvertentie valt te concluderen dat er naast Arie Wine nog twee kinderen geboren zijn uit dit huwelijk. Hier zijn de gegevens nog niet van bekend.

Bronnen: Vergeten Helden der Zee, De Marne 1974, blz 49, www.zerken.nl en AAK, BS ovl Dubbeldam 1943-10, 1943-11.XIVci. Arie Wine KLOOTWIJK [2819] (zn. van XIIIdl), geb. Dubbeldam 9-6-1944, bouwkundig tekenaar, tr. [939] Dordrecht 21-9-1973 Gerda Elisabeth Maria VISSER [2820], geb. Dordrecht 21-6-1948, dr. van Marten VISSER [4264] en Johanna Maria JANSEN [4265].
Uit dit huwelijk:
 1. Arko Willem Marten [2821], geb. Dordrecht 23-6-1973.
 2. Henriette [4266].

Bronnen: Vergeten Helden der Zee, De Marne 1974, blz 49 en AAK-2819 ovl 1998.


XIIIdm. Marinus KLOOTWIJK [2858] (zn. van XIIch), geb. Dubbeldam 11-1-1917, overl. 's-Gravendeel 17-5-2005, tr. [2487] A. LINDHOUD [6345].
Uit dit huwelijk:
 1. Marja [6346], tr. [2488] Jan [6347].
 2. Adrie [6348].
 3. Cobie [6349], tr. [2489] Piet [6350].
 4. Arie [6351], geb. 25-6-1957, overl. 's-Gravendeel 1-3-2005.
 5. Truus [6352], tr. [2490] Johan [6353].
 6. Thea [6354].
 7. Wim [6355], tr. [2491] Trudy [6356].

Martinus KLOOTWIJK [2858] was Erelid van de v.v. 's-Gravendeel en lid in de orde van Oranje-Nassau.
Bronnen: AAK, www.hollants.net.XIbf. Jacob KLOOTWIJK [1905] (zn. van Xab), geb. Wieldrecht 6-11-1842, arbeider, overl. Dordrecht 13-1-1903, tr. [643] Dubbeldam 30-4-1868 Sara van HAM [1902], geb. Wieldrecht 1-2-1839, overl. voor 1903, dr. van Pieter van HAM [1903] en Neeltje de VOS [1904].
Uit dit huwelijk:
 1. Arie [2875], geb. Dubbeldam 17-2-1869, overl. Dubbeldam 20-7-1871 (bij de aangifte was de opa aanwezig; Pieter van Ham, 71 jaar).
 2. Alida [2274], geb. Dubbeldam 3-2-1872, overl. Dordrecht 30-3-1952, tr. [1191] Dordrecht 30-8-1922 Adam FRIETZ [3458], geb. Dordrecht ca. 1872, gemeentewerkman weduwnaar van Hendrikge Vernes, Janna Molen en Heiltje de Weerd, zn. van Adam FRIETZ [3459] en Anna Margritha SINGELS [3460].
 3. Pieter [2275], geb. Dubbeldam 19-10-1875, overl. Dubbeldam 5-9-1876.
 4. Cornelia [2276], geb. Dubbeldam 3-3-1877, overl. Dubbeldam 16-6-1877 (bij het overlijden van wordt ze Neeltje genoemd).
 5. Arie [2156], geb. Dubbeldam 19-10-1878, volgt XIIci.

Bronnen: BS huw dubbeldam 10-1868, BS geb dubbeldam 23-1869, 24-1872, 113-1875, 36-1877, 131-1878, BS ovl dubbeldam 75-1871, 72-1876, 48-1877, BS huw dordrecht 348-1922, BS ovl dordrecht 36-1903, AAK A-1952.


XIIci. Arie KLOOTWIJK [2156] (zn. van XIbf), geb. Dubbeldam 19-10-1878, arbeider, tr. [737] Dordrecht 27-7-1911 Janna Arina van den HERIK [2157], geb. Sliedrecht 30-7-1883, dr. van Hendrik Adriaan van den HERIK [2158] en Jannigje BRAND(WIJK) [2159].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob [3635], geb. Dordrecht 17-4-1912.

Bronnen: BS geb dubbeldam 131-1878. Geb datum J.A. vd Herik en geboorte Jacob volgens opgave D. de Rooij, rotterdam, BS Sliedrecht HVWA.


Xac. Leendert KLOOTWIJK [1906] (zn. van IXs), geb. 's-Gravendeel ca. 1805, arbeider, overl. Wieldrecht 11-4-1856, tr. [644] Wieldrecht 28-4-1831 Maria de VISSER [1907], geb. ca. 1807, overl. Dubbeldam 23-3-1885, dr. van Adrianus de VISSER [6954].
Uit dit huwelijk:
 1. Samuel [1908], geb. Wieldrecht ca. 15-7-1833, arbeider, ongehuwd, overl. Dubbeldam 2-1-1858.
 2. Adrianus [1909], geb. Wieldrecht ca. 12-2-1835, ongehuwd, overl. Dubbeldam 6-6-1857.
 3. Maria [1910], geb. Wieldrecht ca. 22-10-1836, overl. Dubbeldam 23-4-1907, tr. [793] Jan van HEEREN [2295], geb. ca. 1837, overl. Dubbeldam 24-8-1915, zn. van Dirk van HEEREN [6944] en Neeltje VISSER [6945].
 4. Pieternella [1911], geb. Wieldrecht ca. 9-4-1838, overl. Dubbeldam 16-7-1913, tr. [1424] Johan Hendrik TROMPETTER [4031], geb. ca. 1836, overl. 30-3-1911, zn. van Arie TROMPETTER [6942] en Teuntje STAM [6943].
 5. Leendert [1912], geb. Wieldrecht ca. 17-6-1839, overl. Wieldrecht 2-12-1851.
 6. Willemina [1913], geb. Wieldrecht ca. 30-7-1841, overl. Dubbeldam 22-12-1915, tr. [1425] Dubbeldam 27-12-1877 Aart van PELT [4032], geb. Dubbeldam 29-8-1839, overl. Dubbeldam 19-12-1914, zn. van Cornelis van PELT [6543] en Luiksje van der LINDEN [6544].
 7. Hendrik [1914], geb. Wieldrecht ca. 29-1-1844, overl. Dubbeldam 14-2-1917.
 8. Neeltje [1915], geb. Wieldrecht ca. 2-1-1846, overl. Wieldrecht 11-8-1848.
 9. Neeltje [1916], geb. Wieldrecht 23-1-1849, overl. Dubbeldam 6-12-1919, tr.(1) [1426] Dubbeldam 5-5-1869 Karel van der SIJDE [4034], geb. Strijen 19-8-1846, zn. van Goris van der SIJDE [6866] en Anna VOORDENDAG [6867], tr.(2) [1427] Joris in 't VELD [4033], geb. Dubbeldam ca. 1842, overl. Dordrecht 19-8-1929, zn. van Cornelis in 't VELD [6946] en Seijgje van BREE [6947].
 10. Arie [1917], geb. Wieldrecht ca. 5-3-1851, overl. Wieldrecht 5-6-1852.

Bronnen: BS ovl Dubbeldam 1857-44, 1858-4, 1885-35, 1907-20, 1913-24, 1915-39, 1917-7, 1919-53, BS huw Dubbeldam 1877-35, BS ovl Wieldrecht 1848-9, 1851-13, 1852-6, 1856-5.


Xad. Jacob KLOOTWIJK [2217] (zn. van IXs), geb. 's-Gravendeel 9-12-1806, bouwknecht, overl. 's-Gravendeel 27-2-1872, tr. [760] Strijen 7-5-1840 Maaike VROEGOP [2218], geb. Strijen 21-6-1814, overl. 's-Gravendeel 12-1-1874, dr. van Matheus VROEGOP [2215] en Lena RAASBEEK [2216].
Uit dit huwelijk:
 1. Helena [1769], geb. 's-Gravendeel ca. 8-4-1841, overl. 's-Gravendeel 6-9-1925, tr. [2394] 's-Gravendeel 20-11-1874 Teunis NOOTEBOOM [6139], geb. 's-Gravendeel ca. 1825, overl. 's-Gravendeel 11-11-1904, zn. van Pieter NOOTEBOOM [6140] en Maria van HAM [6141].
 2. Maria [2219], geb. Wieldrecht 4-2-1843, overl. 's-Gravendeel 7-2-1845.
 3. Samuel Mattheus [2859], geb. 's-Gravendeel 31-8-1845, overl. 's-Gravendeel 3-5-1852.
 4. Doodgeboren jongen [6428], geb. 's-Gravendeel 19-3-1851, overl. 's-Gravendeel 19-3-1851.
 5. Samuel [2860], geb. 's-Gravendeel 27-9-1852, overl. 's-Gravendeel 23-1-1853.
 6. Samuel [2861], geb. 's-Gravendeel 8-10-1854, overl. 's-Gravendeel 16-11-1923, tr. [2396] 's-Gravendeel 6-4-1902 Maria van BRUGGE [6142], geb. 's-Gravendeel ca. 1870, overl. 's-Gravendeel 9-2-1924, dr. van Arie van BRUGGE [6143] en Cornlia de JONGH [6144].

Jacob heeft in dienst gezeten: 'Jacob Klootwijk geboren Wieldrecht(!) op 9 december 1806, arbeider heeft gekregen lot nummero 15 en de militaire dienst voldaan door personele optreding bij de 9e afdeling infanterie zijnde (gepasseerd) den 10e maart 1830'.
De man van Helena, Teunis Nooteboom, was weduwnaar van Elisabetha Muller.
Uit de trouwakte van Samuel lijkt zijn geboortejaar 1856. Maar dat is onjuist.

Bronnen: BS huw Strijen 1840-12, BS geb Wieldrecht 1843-3, BS geb 's-Gravendeel 1841-26, 1845-80, 1852-113, 1854-112, BS huw 's-Gravendeel 1874-29, 1902-5, BS ovl 's-Gravendeel 1845-18, 1851-15, 1852-55, 1853-9, 1872-25, 1874-8, 1923-56, 1924-7, 1925-30.VIIIo. Cornelis KLOOTWIJK [1512] (zn. van VIIi), ged. Zuid Beijerland 21-4-1754, overl. 20-3-1819, tr. [545] Goudswaard 19-8-1785 Maria Jansdr van VEEN [1513], geb. Strijen ca. 1780.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1832], ged. Strijen 15-1-1786, ongehuwd, overl. Strijen 30-11-1863.
 2. Pleuntje [1833], ged. Strijen 13-7-1788, overl. Strijen 11-1-1822, tr. [751] Jan MONSTER [2196].
 3. Johanna [1834], ged. Strijen 20-11-1789, volgt IXt.
 4. Jan [1495], geb. Strijen ca. 5-1792, volgt IXu.
 5. Izaac [1835], geb. Strijen 17-7-1794, volgt IXv.
 6. Neeltje [1679], geb. Strijen 4-1-1797.
 7. Otto [1680], geb. Strijen 14-10-1798, volgt IXw.
 8. Grietje [1681], geb. Strijen 8-6-1802, overl. Strijen 8-2-1873, tr. [959] Strijen 19-9-1823 Leendert GREIN [2881], geb. Strijen ca. 1801, voerman, zn. van Gijsbert GREIN [5410] en Bastiaantje van DRIEL [5411].
 9. Gerrit [1682], geb. Strijen 11-10-1803, overl. Sint Anthoniepolder 13-5-1856, tr. [1928] Sint Antoniepolder 1-3-1828 Ingetje BUITENDIJK [5150], geb. Cillaarshoek ca. 1798, dr. van Cornelis BUITENDIJK [5151] en Cornelia de WINTER [5152].
 10. Adriaantje [1683], geb. Strijen 28-2-1806, overl. Strijen 4-6-1855, tr. [2066] Strijen 12-7-1824 Hermanus SCHOUWENBURG [5412], geb. Strijensas ca. 1801, zn. van Jan SCHOUWENBURG [5413] en Saartje SWINGELAAR [5414].
 11. Teuntje [1514], geb. Strijen 12-6-1808, overl. 3-5-1897, tr. [546] Strijen 2-3-1829 Cornelis VERZENDAAL [1517], geb. Strijensas ca. 1807, zn. van Gerrit VERZENDAAL [5415] en Arriana van BRUGGEN [5416].

Uit de Gaarder registers van Strijen:
'19 aug 1785 heeft zig aangegeven om te trouwen Cornelis Klootwijk J.M. geboortig van den Hitzert [= Zuid Beijerland] en wonende alhier met Marija van Veen JD geboortig en woonende alhier beijde als gehoorende onder de Classis Prodeo'
Uit deze gegevens valt af te leiden dat Cornelis de zoon moet zijn van Cornelis en Pleuntje Buitendijk.

Bronnen : G.S.U. en BS ovl goudsw 1859-8, BS ovl strijen 1863-113, 1873-22, BS huw Sint Antoniepolder 1828-2, BS ovl Sint Antoniepolder 1856-26, BS huw Oud-Beijerland 1816-3, BS huw Strijen 1823-14, 1824-16, 1829-2.IXt. Johanna KLOOTWIJK [1834] (zn. van VIIIo), ged. Strijen 20-11-1789, overl. Strijen 27-3-1835 (aangever was haar broer Otto Klootwijk), tr. [753] .
Kind(eren):
 1. Johanna [2198], overl. Strijen ca. 11-9-1820.
 2. Johannes [2199], geb. Strijen ca. 12-12-1821, overl. Strijen 7-4-1822.
 3. Neeltje [2200], geb. Strijen ca. 5-6-1826.
 4. Johanna [2201], geb. Strijen ca. 19-8-1830.

Johanna is getrouwd geweest met Leendert van der Steeg, Leendert is echter op 11 april 1817 overleden. Aangezien Johanna niet meer hertrouwd is zijn de kinderen van haar buitenechtelijk.
Bronnen: BS ovl strijen 25-1822.IXu. Jan KLOOTWIJK [1495] (zn. van VIIIo), geb. Strijen ca. 5-1792, overl. Goudswaard 26-1-1859, tr. [547] Dinteloord 9-8-1818 Cornelia den BOEF [1496], geb. Dinteloord en Prinsenland ca. 1785, overl. Goudswaard 18-1-1848, dr. van Pieter den BOEF [5452] en Selie VERHOEVE [5453].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [1497], geb. Zuid Beijerland 10-9-1818, overl. Zuid Beijerland 19-11-1820.
 2. Cornelis [1498], geb. Zuid Beijerland 4-2-1820, overl. Zuid Beijerland 1-3-1823.
 3. Celia [1499], geb. Zuid Beijerland 24-2-1821, overl. Goudswaard 10-7-1882, tr.(1) [548] Goudswaard 21-4-1854 Arie van der BERG [1515], geb. Goudswaard ca. 1805, zn. van Matijs van der BERG [5448] en Geertje SCHILPEROORD [5449], tr.(2) [549] Goudswaard 13-3-1874 Aart van den SIJDE [1516], geb. Heinenoord ca. 1817, zn. van Arij van den SIJDE [5450] en Maria van de MERWE [5451].
 4. Maria [1500], geb. Zuid Beijerland 24-2-1821, overl. Goudswaard 22-1-1849.
 5. Pieter [1501], geb. Zuid Beijerland 31-10-1822, volgt Xae.
 6. Neeltje [1502], geb. Zuid Beijerland 22-2-1824, overl. Zuid Beijerland 5-7-1825.
 7. doodgeboren dochter [1840], geb. Zuid Beijerland 26-5-1825, overl. Zuid Beijerland 26-5-1825.
 8. Kornelis [1503], geb. Zuid Beijerland 15-8-1826, overl. Zuid Beijerland 19-11-1826.

Er is wat onduidelijkeid over de achternaam van Cornelia; er wordt vermelding gemaakt van "de Boef", "den Boef" en "de Boer", ook wordt zij regelmatig Kornelia genoemd.

Bronnen: BS geb Zuid-Beijerland 1818-38, 1820-6, 1821-11, 1822-47, 1824-11, 1826-41, BS ovl Zuid-Beijerland 1820-56, 1823-11, 1825-27, 1825-31, 1826-60, BS huw Dinteloord 1818-14, BS huw Goudswaard 1854-3, 1874-1, BS ovl Goudswaard 1848-6, 1849-1, 1859-8, 1882-13.Xae. Pieter KLOOTWIJK [1501] (zn. van IXu), geb. Zuid Beijerland 31-10-1822, arbeider, overl. Piershil 8-9-1894, tr. [550] Goudswaard 20-5-1853 Elisabeth van HELDEN [1504], geb. ca. 1829, dienster, dr. van Teunis van HELDEN [1505] en Maria VERBOOM [1506].
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelia [6165], geb. Zuid Beijerland 2-3-1854, overl. Zuid Beijerland 5-11-1854.
 2. Maria [1508], geb. Zuid Beijerland 17-3-1855, overl. Goudswaard 19-1-1857.
 3. Kornelia [1507], geb. Goudswaard 11-5-1856, overl. Goudswaard 23-12-1856.
 4. Maria [1509], geb. Goudswaard 18-11-1857, overl. Goudswaard 7-4-1859.
 5. Jan [6429], geb. Zuid Beijerland 27-1-1861.
 6. doodgeboren zoon [6166], geb. Zuid Beijerland 3-10-1862, overl. Zuid Beijerland 3-10-1862.
 7. Teunis [6167], geb. Zuid Beijerland 9-11-1863, overl. Zuid Beijerland 10-11-1863.
 8. Teunis [6172], geb. Zuid Beijerland 26-12-1865, overl. Nieuw Beijerland 28-5-1944.
 9. Cornelis [1510], geb. Goudswaard 3-4-1868, overl. Goudswaard 15-8-1868.
 10. Cornelis [1511], geb. Goudswaard 25-7-1869, overl. Piershil 5-8-1912.
 11. Cornelia [6168], geb. Piershil ca. 1874, overl. Nieuw Beijerland 7-8-1950, tr. [2405] Piershil 28-4-1910 Jan NOTENBOOM [6169], geb. Numansdorp ca. 1883, zn. van Jacobus NOTENBOOM [6170] en Aagje BOLLAART [6171].

De geboorte-akte avn Maria[1508] is niet te vinden. In haar overlijdens akte staat dat ze in Goudswaard geboren is.

Bronnen: BS geb Goudswaard 1856-20, 1857-30, 1868-10, 1869-24, BS huw Goudswaard 1853-3, BS ovl Goudswaard 1856-26, 1857-3, 1859-26, 1868-20, BS geb Zuid-Beijerland 1954-16, 1855-13, 1861-9, 1863-74, 1864-89, BS ovl Zuid-Beijerland 1854-37, 1862-57, 1863-58, BS huw Piershil 1910-5, BS ovl Piershil 1894-11, 1912-16, BS ovl Nieuw Beijerland 1944-18, 1950-14.IXv. Izaac KLOOTWIJK [1835] (zn. van VIIIo), geb. Strijen 17-7-1794, tr. [2063] Oud Beijerland 18-2-1816 Magteltje HERKENRAAD [5407], geb. Oud Beijerland ca. 1796, dr. van Pieter HERKENRAAD [5408] en Willemijntje van BOKHOVEN [5409].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [6467], geb. Oud-Beijerland 3-8-1816, overl. Oud-Beijerland 21-1-1817.
 2. Pieter [5417], geb. Nieuw Beijerland 2-4-1818, volgt Xaf.
 3. Wilmina [6156], geb. ca. 1820, overl. Nieuw Beijerland 15-9-1821.
 4. Kornelis [6157], geb. ca. 1822, overl. Nieuw Beijerland 19-3-1824.
 5. Maria [6468], geb. ca. 1824, overl. Oud-Beijerland 26-11-1828.
 6. Cornelis [5418], geb. Oud-Beijerland 4-11-1827, tr. [2075] Oud Beijerland 26-4-1855 Pietertje BOS [5428], geb. Oud Beijerland ca. 1833, dr. van Meeuwis BOS [5429] en Maria VERMEULEN [5430].

Bronnen: BS geb Oud-Beijerland 1816-70, 1827-134, BS huw Oud-Beijerland 1816-3, 1844-16, 1852-20, 1855-8, 1867-38, BS ovl Oud-Beijerland 1817-9, 1828-138, BS ovl Nieuw-Beijerland 1821-24, 1824-15, aantekeningen Bert van Kootwijk.


Xaf. Pieter KLOOTWIJK [5417] (zn. van IXv), geb. Nieuw Beijerland 2-4-1818, tr.(1) [2069] Oud Beijerland 22-8-1844 Neeltje BOKHOVEN [5419], geb. Oud Beijerland ca. 1818, overl. voor 1852, dr. van Jacob Corstiaansz BOKHOVEN [5420] en Maartje HUISMAN [5421].
Uit dit huwelijk:
 1. Izaak [6503], geb. Oud Beijerland 12-3-1845.
 2. Maartje [6504], geb. Oud Beijerland 26-4-1846.
 3. Izaak [6505], geb. Oud Beijerland 20-6-1848.
 4. Maartje [5431], geb. Oud Beijerland 10-8-1850, tr. [2077] Oud Beijerland 15-4-1875 Kornelis Hendrik de BRUIN [5432], geb. Oud Beijerland ca. 1850, zn. van Jan de BRUIN [5433] en Angenieta REEDIJK [5434].

Pieter KLOOTWIJK, tr.(2) [2071] Oud Beijerland 24-6-1852 Gerritje BRUSSAARD [5422], geb. Oud Beijerland ca. 1812, overl. voor 1867, dr. van Huibrecht BRUSSAARD [5423] en Heiltje MAISTER [5424].
Uit dit huwelijk:
 1. Maggeltje [6506], geb. Oud Beijerland 17-5-1853.

Pieter KLOOTWIJK, tr.(3) [2073] Oud Beijerland 20-6-1867 Johanna van der HOEVE [5425], geb. Oud Beijerland ca. 1813, dr. van Jan van der HOEVE [5426] en Maria de VRIES [5427].

Bronnen: BS geb Oud-Beijerland 1845-43, 1846-61, 1848-66, 1850-108, 1853-66, BS huw Oud-Beijerland 1844-16, 1852-20, 1867-38, 1875-9.


IXw. Otto KLOOTWIJK [1680] (zn. van VIIIo), geb. Strijen 14-10-1798, aardappelboer, overl. Strijen 20-11-1862, tr. [754] Strijen 28-4-1853 Cornelia van ETTE [2202], geb. Strijen ca. 1828, overl. voor 1882, dr. van Arie van ETTE [2203] en Trijntje DEKKER [2204].
Uit dit huwelijk:
 1. Maria [6462], geb. Puttershoek ca. 1854, overl. Strijen 20-10-1929, tr. [2547] Puttershoek 19-11-1891 Leendert HELDEROP [6463], geb. Puttershoek ca. 1864, zn. van Jan HELDEROP [6465] en Maggeltje den BOER [6466].
 2. Trijntje [2862], geb. Strijen ca. 25-9-1855, dienstbode, overl. Strijen 14-6-1891, tr. [951] Strijen 11-5-1882 Hermanus LIEFTING [2863], geb. Westmaas ca. 1860, kleermaker, zn. van Jan LIEFTING [6425] en Elizabeth BAKKER [6426].
 3. Cornelis [2864], geb. Strijen ca. 3-12-1856, volgt Xag.
 4. Adriana [6458], geb. Strijen ca. 1859, dienstbode, overl. Strijen 4-4-1941, tr. [2544] Strijen 4-5-1883 Pieter MONSTER [6459], geb. Strijen ca. 1858, molenaarsknecht, zn. van Pieter MONSTER [6460] en Jaapje VERSCHOOR [6461].

Bronnen: BS huw Strijen 1853-10, 1882-5, 1882-11, 1883-6, 1891-15, BS ovl Strijen 1862-111, 1891-66, 1929-25, 1941-24.


Xag. Cornelis KLOOTWIJK [2864] (zn. van IXw), geb. Strijen ca. 3-12-1856, arbeider, overl. Strijen 22-12-1916, tr. [952] Strijen 20-4-1882 Adriana SCHREUR [2865], geb. Strijen ca. 1862, dienstbode, dr. van Hendrik SCHREUR [2867], winkelier, en Bastiaantje van der BERG [2868].
Uit dit huwelijk:
 1. Otto [2866], geb. Strijen ca. 16-6-1882, overl. Strijen 22-7-1882.
 2. Bastiaantje [6295], geb. Strijen ca. 1884, overl. Strijen 28-11-1925, tr. [2466] Strijen 9-2-1905 Simon DEKKER [6296], geb. Maasdam ca. 1875, zn. van Teunis DEKKER [6297] en Cornelia den BOER [6298].

Bronnen: BS huw Strijen 1882-5, 1905-2, BS ovl Strijen 1882-58, 1916-52.


VIIj. Arie KLOOTWIJK [1777] (zn. van VIe), ged. Klaaswaal 14-10-1708, tr. [613] Goudswaard 10-7-1735 Hadewij Johannesdr van den BOOGAART [1783].
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert [1784], ged. Goudswaard 14-12-1735.
 2. Anna [1785], ged. Goudswaard 15-9-1737.
 3. Aart [1786], ged. Goudswaard 27-9-1738.
 4. Johannes [1836], ged. Sommelsdijk 13-9-1739, volgt VIIIp.
 5. Neeltje [1787], ged. Zuid Beijerland 31-12-1741, overl. Zuid Beijerland 12-3-1819, tr. [1130] Klaas van GELDER [1282].
 6. Anna [1788], ged. Zuid Beijerland 22-3-1744.
 7. Arie [1789], ged. Zuid Beijerland 19-9-1745.
 8. Pieter [1790], ged. Zuid Beijerland 21-7-1748.
 9. Anna [1791], ged. Zuid Beijerland 2-11-1749, weduwe, overl. Zuid Beijerland 1-1-1814.
 10. Cornelis [1792], ged. Zuid Beijerland 13-12-1752.
 11. Trijntje [1793], ged. Zuid Beijerland 5-12-1753.
 12. Trijntje [1794], ged. Zuid Beijerland 25-1-1756.
 13. Cornelia [1795], ged. Zuid Beijerland 11-12-1757, tr. [2410] Kornelis DEKKER [6179], geb. ca. 1754, overl. Nieuw Beijerland 8-1-1821, zn. van Fop DEKKER [6180] en Annigje de WINTER [6181].

'ondertrouwt 17 juni 1735 Ary Leendertszn Clootwijk J.M. geboren te Claaswaal wonende in den Coorndijk en Hadewij Jansdr Bogaart J.D. geboren en woonende in de Coorndijk'
Aangezien er slechts 1 kind met de naam Arie te Klaaswaal geboren is dat in aanmerking komt moet Arie wel een kind zijn van Leendert en Neeltje Goutswaard, de namen van de kinderen geven hier ook uitsluitsel.

Bronnen: T goudswaard 3.78-1735, D goudswaard 5.25-1735, 5.31-1737, 5.35-1738, D sommelsdijk 5.156-1739, D z-beijerl 1.163-1741, 1.172-1744, 1.178-1745, 1.194-1748, 1.200-1749, 2.9-1752, 2.12-1753, 2.19-1756, 2.26-1757, BS huw Nieuw Beijerland 1833-2, BS ovl Nieuw Beijerland 1821-2, BS ovl Zuid Beijerland 1814-1, 1819-7.VIIIp. Johannes KLOOTWIJK [1836] (zn. van VIIj), ged. Sommelsdijk 13-9-1739, tr. [621] Zuid Beijerland 16-5-1765 Lijsbeth Arendsdr WUISTER [1837], geb. Zuid Beijerland.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijgje [1838], geb. Zuid Beijerland 15-2-1766, overl. voor 1770.
 2. Arie [1566], geb. Zuid Beijerland 19-8-1767, volgt IXx.
 3. Sijgje [1839], geb. Zuid Beijerland 8-4-1770, overl. Zuid Beijerland 1-4-1813.
 4. Johannes [1578], geb. Zuid Beijerland 21-2-1772, volgt IXy.
 5. Hendrik [1841], geb. Zuid Beijerland 7-1-1776.
 6. Hadewij [1842], geb. Zuid Beijerland 17-2-1778.
 7. Leendert [1843], geb. Zuid Beijerland 20-2-1781, volgt IXz.
 8. Jan [1844], ged. Piershil 11-7-1784.

Uit de trouwboeken van zuid beijerland (2.48) :
'Johannes Klootwijck Jongman geboren onder Nieuw Beijerland en wonende onder Klaaswaal met Lijsbeth Arendsdr Wuister Jonge Dochter geboren en wonende onder den Hitzert alhier getrouwd den 16 mei 1765'

Het is nog niet zeker of Johannes inderdaad de zoon van Arie Klootwijk en Hadewij van den Boogaart is die te sommelsdijk is geboren, echter de namen van zijn kinderen geven hier wel enige zekerheid.

Bronnen: BS ovl Zuid Beijerland 1813-15, 1833-19.IXx. Arie KLOOTWIJK [1566] (zn. van VIIIp), geb. Zuid Beijerland 19-8-1767, overl. Zuid Beijerland 6-5-1833, tr.(1) [450] Zuid Beijerland 29-9-1793 Beatrix ROOS [1567], overl. Zuid Beijerland 15-2-1803.
Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbeth [1799], geb. Zuid Beijerland 2-10-1793, tr. [2087] Zuid Beijerland 28-11-1816 Jacobus VERNEE [5445], geb. Maasdam ca. 1794, zn. van Arnoldus VERNEE [5446] en Lideweij JABAAIJ [5447].
 2. Neeltje [1803], geb. Zuid Beijerland 17-8-1795.
 3. Antonie [38], geb. Zuid Beijerland ca. 19-9-1797, volgt Xah.
 4. Neeltje [1588], geb. Zuid Beijerland 22-4-1800, overl. Geervliet 22-5-1834, tr. [1889] Geervliet 3-9-1826 Johannis BATENBURG [5070], geb. ca. 1802, overl. Zuidland 29-4-1871, zn. van Arie BATENBURG [5071] en Neeltje NEDERVELT [5072].
 5. Johanna [1589], geb. Zuid Beijerland 20-10-1802.

Arie KLOOTWIJK, tr.(2) [454] Zuid Beijerland 15-5-1808 Gerritje PUT [1253], geb. ca. 1780, overl. Zuid Beijerland 26-4-1844, dr. van Cornelis PUT [6154] en Cornelia van den BOGERT [6155].
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis [1577], ged. Zuid Beijerland 12-3-1809.
 2. Johannes [1254], geb. Zuid Beijerland ca. 14-5-1818, overl. Zuid Beijerland 20-12-1823.

Uit de trouwboeken van Zuid Beijerland:
'29 sept 1793 Arij Johanneszn J.M. met Beatrix Roos J.D. beide alhier geboren & woonagtig. Hier getrouwt 29 sept 1793'
'Op heden den 15e Meij 1808 zijn voor ons schout en leden van het gemeente bestuur van Zuid Beijerland genaamt Den Hitzert, na dat ons gebleken was dat de zeker huwelijksgeboden op den 26e April 1e en 8e Meij 1808, zoo alhier als in den Koorndijk onverhindert waren gegaan, in den huwelijkse staat bevestigd de personen van Arij Johanneszn Klootwijk, weduwnaar van Beatrix Roos, geboren alhier en Gerrigje Kornelisdr van der Put, Jonge dochter geboren in de Koorndijk en beide wonende alhier'
In de akten wordt Gerrigje Put ook Grietje Put, Gerrigje van der Put en Gerritje Perk genoemd.

Bronnen: T Zuid-Beijerland 2.132-1793, 6.31-1808, BS huw Geervliet 1826-2, ovl Geervliet 1834-6, BS huw Zuid-beijerland 1816-9, 1828-4, BS ovl Zuid-Beijerland 1823-54, 1833-19, 1844-20, BS ovl Zuidland 1871-19.Xah. Antonie KLOOTWIJK [38] (zn. van IXx), geb. Zuid Beijerland ca. 19-9-1797, overl. Zuid Beijerland 22-12-1840, tr. [181] Zuid Beijerland 22-2-1828 Kornelia KLEINZWAGER [558], geb. Zuid Beijerland 6-3-1803, dr. van Johannes KLEINZWAGER [1568] en Jaapje van BODEGEM [1569].
Uit dit huwelijk:
 1. Jaapje [559], geb. Zuid Beijerland 2-6-1829, overl. Zuid Beijerland 3-4-1831.
 2. Jaapje [560], geb. Zuid Beijerland 12-8-1831, tr. [2081] Zuid Beijerland 24-4-1863 Pieter van der ZWAAN [5437], geb. Klaaswaal ca. 1837, zn. van Neeltje van der ZWAAN [5438].
 3. Arie [931], geb. Zuid Beijerland 21-10-1832, overl. Zuid Beijerland 12-7-1837.
 4. Johannes [932], geb. Zuid Beijerland 20-8-1834, overl. Piershil 5-1-1890, tr. [2083] Nieuw Beijerland 10-11-1870 Geertrui van WAMELEN [5439], geb. Zuid Beijerland ca. 1847, dr. van Abel van WAMELEN [5440] en Maria HOKKEN [5441].
 5. Beatrix [1249], geb. Zuid Beijerland 30-9-1836, overl. Zuid Beijerland 22-3-1838.
 6. Pietertje [1518], geb. Zuid Beijerland 27-8-1838, overl. Zuid Beijerland 3-3-1845.

Bronnen: BS huw Zuid Beijerland 1828-4, 1863-9, BS huw Nieuw Beijerland 1870-16, BS geb Zuid Beijerland 1829-26, 1831-35, 1832-36, 1834-29, 1836-53, 1838-44, BS ovl Zuid Beijerland 1831-21, 1837-39, 1838-11, 1840-44, 1845-15, BS ovl Piershil 1890-3.


IXy. Johannes KLOOTWIJK [1578] (zn. van VIIIp), geb. Zuid Beijerland 21-2-1772, arbeider, overl. Zuid Beijerland 15-9-1843, tr. [555] Zuid Beijerland 26-5-1799 Lena van ES [1579], geb. ca. 1777, overl. Zuid Beijerland 13-10-1834, dr. van Hermanus van ES [6152] en Annigje van ZORGEN [6153].
Uit dit huwelijk:
 1. Johannus [1692], geb. Zuid Beijerland 30-4-1799.
 2. Annigje [1693], geb. Zuid Beijerland 5-11-1800, overl. Zuid Beijerland 1-7-1820.
 3. Johanna [1694], geb. Zuid Beijerland 4-10-1802.
 4. Jan [1259], geb. Zuid Beijerland 23-7-1805, volgt Xai.
 5. Arie [1695], geb. Zuid Beijerland 14-6-1807.
 6. Johannus [1696], geb. Zuid Beijerland 21-2-1808.
 7. Johanna [1697], geb. Zuid Beijerland 19-6-1810.
 8. Arie [1582], geb. Zuid Beijerland ca. 1812, tr.(1) [558] Zuid Beijerland 7-5-1841 Maria SMITS [1583], geb. Zuid Beijerland ca. 1820, overl. Zuid Beijerland 22-1-1847, dr. van Evert SMITS [1584] en Jannigje van der BIE [1585], tr.(2) [2085] Zuid Beijerland 13-7-1848 Neeltje Adriana KNOOK [5442], geb. Zwaluwe ca. 1807, weduwe van Albert Boer, dr. van Anthonij KNOOK [5443] en Geertje van ARDENNE [5444].
 9. Johanna [1586], geb. Zuid Beijerland ca. 11-4-1817, overl. Zuid Beijerland 14-9-1817.
 10. Johanna [1587], geb. Zuid Beijerland ca. 1-5-1819, overl. Zuid Beijerland 1-2-1820.

Bronnen: T zb 6.9-1799, D zb 2.188-1799, 2.195-1800, 3.42-1802, 3.63-1805, 3.81-1807, 3.89-1808, 3.95-1810, 3.100-1811, BS ovl Zuid Beijerland 1817-28, 1820-8, 1820-32, 1834-59, 1843-41, 1847-8, BS huw Zuid Beijerland 1841-6, 1848-5.


Xai. Jan KLOOTWIJK [1259] (zn. van IXy), geb. Zuid Beijerland 23-7-1805, tr. [472] Zuid Beijerland 22-2-1828 Teuna HERWEIJER [1260], geb. Strijen 30-8-1804, dr. van Floris HERWEIJER [1580] en Cornelia TUIJNDER [1581].
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna [1263], geb. Zuid Beijerland 20-11-1828, overl. Zuid Beijerland 25-5-1840.
 2. Kornelia [1284], geb. Zuid Beijerland 28-7-1837.

Bronnen: BS huw Zuid Beijerland 1828-3, BS geb Zuid Beijerland 1828-49, 1837-30, BS ovl Zuid Beijerland 1840-16.


IXz. Leendert KLOOTWIJK [1843] (zn. van VIIIp), geb. Zuid Beijerland 20-2-1781, tr. [666] Zuid Beijerland 10-5-1807 Johanna GROENEVELD [1995], geb. Oud Beijerland.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth [1996], geb. Zuid Beijerland 26-10-1808.

Bronnen: T zuid beijerland 6.28-1807, D zuid beijerland 3.90-1808.


VIIk. Aart KLOOTWIJK [1780] (zn. van VIe), ged. Klaaswaal 31-3-1715, tr. [622] Zuid Beijerland 28-10-1753 Johanna de KOOMEN [1251].
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1605], ged. Strijen 30-3-1760.

Uit de trouwboeken van Zuid Beijerland:
'Aart Leenderts Klootwijk J.M. geb onder Klaaswaal en wonende in den Hitzert met Johanna de Koomen J.D. geb onder de Buijtesluijs en zich thans ophoudende onder den Hitzert. gehuwt 28-10-53'
Op 10 april 1759 worden ' Johanna de Kome en Aart Klootwijk, haar man' opgenomen als lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente van Strijen.
Bronnen: T zuid beijerland 2.11-1753. Lidm Strijen 1715-1815 uit OV jaargang 1963.VIIl. Pieter KLOOTWIJK [1819] (zn. van VIe), ged. Klaaswaal 29-3-1720, tr. [619] Zuid Beijerland 17-11-1754 Neeltje Jans van der KRAAN [1820], geb. Maasdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje [1821], ged. Klaaswaal 14-12-1755, overl. Klaaswaal 29-5-1829, tr. [2534] Teunis MEIJER [6446], geb. ca. 1753, overl. Klaaswaal 30-10-1818.
 2. Jan [1822], ged. Klaaswaal 23-10-1757.
 3. Cornelia [1823], ged. Klaaswaal 26-8-1759.
 4. Maria [1824], ged. Klaaswaal 31-1-1762.
 5. Jan [1825], ged. Klaaswaal 23-12-1764.
 6. Leendert [1826], ged. Klaaswaal 27-4-1767, volgt VIIIq.

Uit het trouwboek van Zuid Beijerland:
'Pieter Leendertszn Klootwijck J.M. gebooren van Klaaswaal wonende in den Hitzert met Neeltje van der Kraan J.D. geboren van Maasdam en wonende te Puttershoek, getrouwt 17.11.54'

Bronnen: T Zuid Beijerland 2,15-1754, BS ovl Klaaswaal 1818-58, 1829-16.VIIIq. Leendert KLOOTWIJK [1826] (zn. van VIIl), ged. Klaaswaal 27-4-1767, overl. Numansdorp 5-3-1828, tr.(1) [566] Zuid Beijerland 7-10-1791 Jannigje Klaasdr van GELDEREN [1606], overl. Numansdorp 6-4-1808.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [1600], geb. Zuid Beijerland 26-3-1792, volgt IXaa.
 2. Klaas [1993], geb. Zuid Beijerland 24-7-1793, ongehuwd, overl. Numansdorp 16-5-1819.
 3. Jan [1994], geb. Zuid Beijerland 12-10-1794.
 4. Neeltje [1698], geb. Numansdorp 20-1-1797, overl. Numansdorp 10-2-1816.
 5. Arie [1699], geb. Numansdorp 23-9-1798, ongehuwd, overl. Numansdorp 15-4-1827.
 6. Crelia [1700], geb. Numansdorp 28-9-1799.
 7. Cornelia [1701], geb. Numansdorp 4-5-1801.
 8. Jan [1702], geb. Numansdorp 29-10-1803, ongehuwd, overl. Numansdorp 10-3-1823.
 9. Cornelis [1703], geb. Numansdorp 3-2-1805.
 10. Maria [1704], geb. Numansdorp 7-1-1807, tr. [2094] Zuid Beijerland 14-9-1838 Hendrik GROENEWEG [5458], geb. Zuid Beijerland 24-11-1813, zn. van Arie GROENEWEG [5459] en Maria ROSMOLEN [5460].

Leendert KLOOTWIJK, tr.(2) [620] Numansdorp 20-5-1813 Grietje KAN [1827], geb. Strijen ca. 1788, dr. van Hendrik KAN [6444] en Jannigje van PEL [6445].
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje [1828], geb. Numansdorp ca. 2-12-1813, overl. Numansdorp 11-3-1855, tr. [658] Bastiaan SCHUITMAN [1976], geb. ca. 1803, arbeider.
 2. Neeltje [1829], geb. Numansdorp ca. 13-11-1818, tr. [2542] Zuid Beijerland 9-6-1842 Sijmen BOERTJE [6455], geb. Zuid Beijerland ca. 1799, zn. van Arie BOERTJE [6456] en Willemijntje VOGELAAR [6457].
 3. Hendricus [1830], geb. Numansdorp ca. 18-1-1820, ongehuwd, overl. Numansdorp 28-10-1863.
 4. Kornelia [1831], geb. Numansdorp ca. 4-10-1821, overl. Numansdorp 19-2-1825.

Uit de trouwboeken van Zuid Beijerland:
'7 okt 1791 Leendert Pieterszn Klootwijk JM get te Klaaswaal met Jannigje Klaasdr van Gelderen JD geboren te Nieuw Beijerland & thans hier woonagtig'

Grietje KAN wordt ook af en toe Grietje KAR genoemd.
Sijmen BOERTJE [6455] was weduwnaar van Klaasje de Vries.

Bronnen: T zuid beijerland 2.128-1791, D zuid beijerland 2.158-1792, 2.163-1793, 2.167-1794, D numansdorp 4.89-1797, 4.96-1798, 4.101-1799, 4.107-1801, 4.119-1803, 4.125-1805, 4.136-1807, BS huw zuid-beijerland 1825-7, 1838-17, 1842-12, BS ovl numansdorp 1816-9, 1819-18, 1823-15, 1827-30, 1828-12, 1855-19, 1863-89, BS huw Numansdorp 1813-8.IXaa. Pieter KLOOTWIJK [1600] (zn. van VIIIq), geb. Zuid Beijerland 26-3-1792, melkboer, overl. Zuid Beijerland 25-2-1827, tr.(1) [568] Numansdorp 6-6-1816 Neeltje MAASDAM [1601], geb. Zuid Beijerland 1787, overl. Zuid Beijerland 17-11-1824, dr. van Kornelis MAASDAM [5849] en Pietertje de ZEEUW [5850].
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis [1918], geb. Numansdorp 25-11-1816, volgt Xaj.
 2. Jannigje [1602], geb. Zuid Beijerland 29-1-1819, tr. [2258] Goudswaard 27-10-1848 Gijsbert MAASTRIGT [5851], geb. Numansdorp ca. 1824, overl. Zuid Beijerland 16-8-1852, zn. van Kornelis MAASTRIGT [5852] en Trijntje TROS [5853].
 3. Leendert [1919], geb. Numansdorp 5-12-1820, volgt Xak.
 4. Pietertje [1920], geb. Numansdorp ca. 2-10-1822, overl. Zuid Beijerland 5-10-1824.
 5. Pieter [1603], geb. Zuid Beijerland 8-11-1824, overl. Zuid Beijerland 21-11-1824.

Pieter KLOOTWIJK, tr.(2) [569] Zuid Beijerland 13-5-1825 Aagje VOLLAART [1604], geb. Zuid Beijerland 29-7-1793, overl. Zuid Beijerland 21-1-1832, dr. van Jan Mozeszn VOLAARD [1607] en Bastiaantje van DALEN [1608].
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaantje [1609], geb. Zuid Beijerland ca. 17-2-1826, overl. Zuid Beijerland 7-2-1827.

Bronnen: BS Numansdorp huw 1816-10, BS Numansdorp geb 1816-78, 1820-81, BS Zuid Beijerland huw 1825-7, BS Zuid Beijerland geb 1819-3, 1824-50, 1827-11, BS Zuid Beijerland ovl 1824-31, 1824-37, 1824-40, 1827-10, 1827-19, 1832-6, BS Goudswaard huw 1848-10.


Xaj. Cornelis KLOOTWIJK [1918] (zn. van IXaa), geb. Numansdorp 25-11-1816, taakwaarnemer en melkboer, tr. [750] Strijen 9-5-1845 Lena BEZEMER [2187], geb. ca. 1817, dr. van Kleis BEZEMER [2188] en Jacoba LIGTHART [2189].
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba [2190], geb. Strijen ca. 1-5-1846, overl. Strijen 22-5-1846.
 2. Neeltje [5857], geb. Strijen ca. 1-5-1846.
 3. Pieter [2191], geb. Strijen ca. 19-6-1847, volgt XIbg.
 4. Cornelis [5858], geb. ca. 1848.
 5. Kleis [2192], geb. Strijen ca. 4-3-1850, overl. Strijen 12-4-1850.
 6. Jacoba [2193], geb. Strijen ca. 12-7-1851, overl. Strijen 22-7-1851.
 7. Kleis [2194], geb. Strijen ca. 3-1853, overl. Strijen 12-9-1853.
 8. Kleis [2195], geb. Strijen ca. 9-1854, overl. Strijen 27-12-1854.

Het gezin vertrok in 1855 vanuit Rotterdam naar Amerika. Op 5 september 1855 kwamen ze in New York aan met de "Mississippi of Demerara". Op de scheepslijst stonden Cornelis, Lena, Neeltje (7 jaar), Peter (6 jaar), Cornelis (5 jaar) en de zus van Cornelis; Jannigje [1602]. Bij de immigratie gaf Cornelis als reden voor immgratie op; "Economic Improvement And Religious Freedom" en zijn bestemming was Noord-Amerika. Cornelis en zijn gezin worden genoemd op de kieslijsten van 1860, 1870 en 1880.

Bronnen: BS strijen huw 9-1845, ovl 58-1846, 29-1850, 78-1851, 72-1853, 84-1854, Dutch immigrations 1880s.XIbg. Pieter KLOOTWIJK [2191] (zn. van Xaj), geb. Strijen ca. 19-6-1847, winkeleigenaar, tr. [2261] ca. 1870 Maayke Margarat [5859], geb. 5-1854.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius KLOOTWYK [5860], geb. Indiana (USA) 12-1870.
 2. Leendert KLOOTWYK [5861], geb. ca. 1873.
 3. Lena KLOOTWYK [5862], geb. ca. 1877.
 4. John KLOOTWYK [5863], geb. ca. 1878.
 5. Jane KLOOTWYK [5864], geb. Indiana (USA) 1-1879, dienster.
 6. Janna KLOOTWYK [5865], geb. Indiana (USA) 11-1880.
 7. Jacobus KLOOTWYK [5866], geb. Indiana (USA) 8-1882, dagloner.
 8. Arie KLOOTWYK [5867], geb. Indiana (USA) 3-1885, boerenknecht.
 9. Anna KLOOTWYK [5868], geb. Indiana (USA) 5-1890.
 10. Peter KLOOTWYK [5869], geb. Indiana (USA) 8-1891.
 11. Dirk KLOOTWYK [5870], geb. Indiana (USA) 4-1893.

Pieter (later Peter) kwam in 1855 naar Amerika, hij was toen plm. 8 jaar. Mayke (Margareth, Maaryke) kwam in 1865 op 11 jarige leeftijd naar Amerika. We weten verder niets van haar afkomst of achternaam. Het gezin kreeg 15 kinderen, maar er stierven er aantal op jonge leeftijd. Het gezin woonde in North Township, Lake County, Indiana.

Bronnen: Dutch immigrations 1880s, Census records 1900 Indiana.Xak. Leendert KLOOTWIJK [1919] (zn. van IXaa), geb. Numansdorp 5-12-1820, overl. Geervliet ca. 19-12-1875, tr. [1837] Zuidland 21-9-1845 Kornelia van RIJ [4966], geb. ca. 1820, overl. Zuidland ca. 5-1-1894, dr. van Daniel van RIJ [4967] en Lena GOUDSWAARD [4968].
Uit dit huwelijk:
 1. Lena [4969], geb. Zuidland ca. 11-7-1846, overl. Geervliet ca. 7-7-1858.

Bronnen: BS Zuidland huw 1845-11, BS Geervliet ovl 1875-36.


VIf. Pleun Cornelisse KLOOTWIJK [3318] (zn. van Vf), geb. Klaaswaal ca. 1680, tr. [1186] Klaaswaal 17-5-1711 Neeltje Cornelisse BOL [3443], geb. Klaaswaal ca. 1680.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaantje [3444], ged. Klaaswaal 16-10-1712.
 2. Pleuntje [3445], ged. Klaaswaal 25-2-1714.

Het is haast wel zeker dat deze Pleun Cornelisse een Zoon is van Cornelis Leendertsz en Aariaantje Hoek.
Uit de trouwboeken van Klaaswaal: Pleun Cornelisse Klootwijk j.m. geb. oude sluis (=Klaaswaal) en Neeltje Cornelisse BOL j.d. oock van de oude sluis.
Bronnen: DTB T Klaaswaal 3.8, D Klaaswaal 1.45 en 1.50.VIg. Cornelis Cornelisse KLOOTWIJK [2825] (zn. van Vf), geb. ca. 1684, tr. [942] Gieltje Ariens van WIJK [2826].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [3947], ged. Heinenoord 28-2-1709, volgt VIIm.
 2. Lijntje [2828], ged. Heinenoord 12-7-1711, overl. voor 1713.
 3. Lijntje [2829], ged. Heinenoord 26-3-1713.
 4. Ariaantje [2830], ged. Heinenoord 14-7-1715.

Het is aan te nemen dat Cornelis een broer was van Leendert Cornelisse die gehuwd was met Bastiaantje Niemansverdriet. Dit moet echter nog verder uitgezocht worden.
Bronnen: DTB D Heinenoord 2.8-1709, 2.13-1711, 2.17-1713, 2.15-1715.VIIm. Pieter KLOOTWIJK [3947] (zn. van VIg), ged. Heinenoord 28-2-1709, tr. [1387] Heerjansdam 26-4-1732 Jaapje Jansze NOTEBOOM [3948], geb. ca. 1703, dr. van Jan Maertensz NOTEBOOM [862], landbouwer, en Lijntje Jans NEEF [2827].
Uit dit huwelijk:
 1. Gieltje [3949], ged. Heerjansdam 19-7-1733.
 2. Jan [864], geb. Heerjansdam 6-3-1735, volgt VIIIr.
 3. Lijntje [3951], ged. Heerjansdam 12-12-1736.
 4. Ariaantje [3952], ged. Heerjansdam 21-6-1739.
 5. Pietertje [3953], ged. Heerjansdam 29-7-1742.
 6. Kommertje [3954], ged. Heerjansdam 3-4-1745, tr. [1388] IJsselmonde 14-7-1765 Lauwerens MILLENAAR [3956]. jm van Charlois, jd van Develsluis Kleine Lindt
 7. Cornelia [3955], ged. Heerjansdam 18-2-1748.

Pieter wordt soms Pieter Krijne en soms Pieter Cornelisz genoemd. De ouders van Pieter zijn nog niet geheel zeker, maar wel aannemelijk. Ook maakt Cock Reijerkerk melding van dit verwantschap.
Bronnen: Heerjansdam T-2.7, D-2.15, D-2.22, D-2.28, D-2.36, D-2.46, D-2.56, D-2.65, IJsselmonde T-Gaarders 22-06-1765, T 14-07-1765, informatie Cock Reijerkerk.VIIIr. Jan KLOOTWIJK [864] (zn. van VIIm), geb. Heerjansdam 6-3-1735, tr. [304] Teuntje van HOLST [865], ged. Groote Lindt 26-5-1740, dr. van Arij van HOLST [866] en Willemijntje van der GRIEND [867].
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter [868], ged. Groote Lindt 10-9-1769.
 2. Arie [869], ged. Groote Lindt 27-1-1771.
 3. Willemijntje [870], ged. Groote Lindt 5-7-1772.
 4. Pieter [871], ged. Groote Lindt 1-3-1775.
 5. Arie [872], ged. Groote Lindt 22-11-1778, volgt IXab.
 6. Pieter [873], ged. Groote Lindt 18-2-1781, overl. Groote Lindt 17-7-1844, tr. [2687] Cornelia WENUN [6811].
 7. Jacob [874], ged. Groote Lindt 7-3-1784, overl. 7-2-1786.

Er is nog geen direct bewijs voor de ouders van Jan. Het is wel aannemelijk dat dit Pieter Klootwijk en Jaapje Noteboom zijn. Ook Cock Reijerkerk maakt vermelding van dit verwantschap.

Bronnen: BS ovl Groote Lindt 1843-14, 1844-21, D zwijndrecht, informatie Cock Reijerkerk.IXab. Arie KLOOTWIJK [872] (zn. van VIIIr), ged. Groote Lindt 22-11-1778, overl. Groote Lindt 31-10-1843, tr. [504] Zwijndrecht 7-5-1803 Pietertje GROENENDIJK [1386], geb. ca. 1768, overl. Groote Lindt 24-11-1846, dr. van Jan GROENENDIJK [6812] en Teuntje NN [6813].
Uit dit huwelijk:
 1. Jan [1343], geb. Zwijndrecht 11-5-1804, volgt Xal.

Bronnen: D zwijndrecht 1804-9.55, BS ovl Groote Lindt 1843-14, 1846-22.


Xal. Jan KLOOTWIJK [1343] (zn. van IXab), geb. Zwijndrecht 11-5-1804, arbeider, overl. Groote Lindt 4-1-1847, tr. [493] Groote Lindt 17-10-1829 Sijgje DEKKER [1344], geb. Heinenoord ca. 1804, dr. van Arie DEKKER [1394] en Jacomijntje VEZEL [1395].
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika [1345], geb. Groote Lindt 18-2-1830, tr. [503] Groote Lindt 26-4-1852 Adrianus de GROOT [1385].
 2. Pietertje [1346], geb. Groote Lindt 15-7-1832.
 3. Arie [1347], geb. Groote Lindt 27-9-1834, overl. Groote Lindt 23-12-1847.
 4. Pieter [1348], geb. Groote Lindt 22-4-1837, overl. Groote Lindt 3-9-1847.
 5. Kornelia [1349], geb. Groote Lindt 13-2-1841, overl. Groote Lindt 16-2-1853.
 6. Jan [1350], geb. Groote Lindt 16-9-1843.
 7. Kornelis [1351], geb. Groote Lindt 25-3-1846, overl. Groote Lindt 29-12-1846.
 8. Jakomijntje [6218], tr. [2429] Adrianus de GROOT [6219].

Sijgje Dekker komt ook vaak voor als Leijgje en Lijgje, haar moeder Jacomijntje Vezel komt ook voor als Verel.

Bronnen: BS huw Groote Lindt 1829-5, BS geb Groote Lindt 1830-9, 1832-14, 1834-18, 1837-10, 1841-6, 1843-16, 1846-8, BS ovl Groote Lindt 1846-25, 1847-2, 1847-28, 1847-47, BS huw Heerjansdam 1877-7.IVf. Cornelis Aertsz KLOOTWIJK [3314] (zn. van IIIb), tr. [1189] Heerjansdam 1-11-1654 Ignien Meartens [3453], J.D. van heerjansdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Maijken [3454], ged. Heerjansdam 20-2-1656 (get: Jacob Aertsen en Maijke), tr. [2526] Pieter Wouterz OPSLUYS [6427].
 2. Aart Corneliszn [1855], geb. ca. 1665, volgt Vg.
 3. Ingetje [3455], ged. Heerjansdam 4-9-1661 (get: Marijgje Jacobs).
 4. Maerten [3456], ged. Heerjansdam 26-3-1663 (get: Gijsbertje Aerts).
 5. Ingetje [3457], ged. Heerjansdam 4-11-1668 (get: Wilm Ariensen en Pleuntje Jacobs).

Uit de trouwboeken van heerjansdam:
tr heerjansdam 1-11-1654: Cornelis Aertsen J.M. uit de Cleijne Linde en Ignien Maertens J.D. van Heerjansdam.

Gezien deze trouwinschrijving en de getuige 'Jacob Aertsen' bij zijn eerste kind, moet ik concluderen dat zijn ouders Aert Crijnensz en Maria Jans zijn.

Mayken Corneliz Clootwijk doopt met Pieter Wouterz Opsluys een 8-tal kinderen tussen 1688 en 1698 te Heerjansdam, als getuigen worden o.a. genoemd: AriaantjeŠCornelis, IngetieŠCornelis en MaartenŠCorneliz.Vg. Aart Corneliszn KLOOTWIJK [1855] (zn. van IVf), geb. ca. 1665, tr. [625] Heerjansdam 1687 Pietertje Arijens van der KRUIJS [1856], ged. Heerjansdam 1-8-1665, dr. van Arie Willems van der KRUIJS [3449] en Hendrickje Hendriks [3450].
Uit dit huwelijk:
 1. Maijke [3451], ged. Heerjansdam 5-11-1689 (get: Heijndrik Ariensz. en Maijke Cornelis).
 2. Arij [3452], ged. Heerjansdam 6-9-1693 (get: Maaijke Cornelis van der Griend).
 3. Arij [1857], ged. Heerjansdam 12-6-1695 (get: Ingetje Cornelis Clootwijck).
 4. Hendrik [1858], ged. Heerjansdam 29-9-1697 (get: Ingetje Cornelis Clootwijck en Heijndrick Arijens van der Cruijs).
 5. Jan [1859], ged. Heerjansdam 6-12-1699 (get: Maaijke Cornelis Clootwijck), overl. ca. 1700.
 6. Jan [1860], ged. Heerjansdam 9-12-1701.
 7. IJgje [1861], ged. Heerjansdam 15-2-1705.


Uit de trouwboeken van Heerjansdam (Oudewater):
tr. Heerjansdam 1687: Aart Cornelis Clootwijck J.M. en Pieternelletje Aeriens van der Kruijs.
Het is zeer aannemelijk dat deze Aart een zoon is van Cornelis Aertsz en Ignien Meartens, gezien de getuigen bij de dopen van zijn kinderen. Dit zouden zijn twee zussen zijn.
Bronnen: Heerjansdam T, D-1689, D-1693, D-1695, D-1697, D-1699, D-1701.© Kineo 2006-2021   3.239.233.139 on DS-TR-KW1